Инструкция для ARDO DW60S, DW60E, DW60L, DW60SC, DW60ES, DW60

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

12345678901

12345678901

12345678901

12345678901

12345678901

12345678901

39

SK

ZISŤOVANIE PORÚCH

8

Najskôr zistite, či by ste mohli prípadné drobné poruchy na zariadení odstrániť s pomocou nasledujúcich
pokynov sami. Pokiaľ vám tieto informácie vyriešiť problém nepomôžu, obráťte sa na servisnú službu.

Program sa nespustí.

-   Nie sú chybné tavné poistky? Je zariadenie pripojené k sieti?
-   Sú dvierka umývačky správne zatvorené? Zatlačte na ne, aby sa úplne zatvorili.

Do zariadenia netečie voda.

-   Je vodovodný kohútik otvorený?
-   Nie je filter medzi vodovodným kohútikom a hadicou na prívod vody upchatý? Pokiaľ je tomu tak, filter

vyčistite.

-   Nie je hadica na prívod vody pricviknutá?/ Skontrolujte hadicu.

Údaje o priebehu programu poukazujú na to, že umývanie je stále na začiatku.

-   Je vodovodný kohútik celkom otvorený?
-   Nie je  filter medzi vodovodným kohútikom a hadicou na prívod vody upchatý? Pokiaľ je tomu tak,

filter vyčistite.

-   Je minimálny tlak vody aspoň 0,05 barov?

Voda neodteká.

-   Nie je odtoková hadica pricviknutá? Skontrolujte inštaláciu hadice.
-   Nie je upchatý sifón? Skontrolujte sifón.

Riad nie je umytý.

-   Hodí sa zvolený program pre tento druh riadu a stupeň jeho znečistenia?
-   Sú jednotlivé kusy riadu v umývačke umiestnené tak, aby sa prúd vody dostal k ich vnútornému a

vonkajšiemu povrchu?

-   Koše na riad nesmú byť preplnené.
-   Nie sú ostrekovacie ramená zablokované riadmi alebo príbormi?
-   Sú všetky sitká na dne umývacieho priestoru vyčistené? Sú správne nainštalované na určené miesta?
-   Je v nádobe správny umývací prostriedok?
-   Je hadica na odtok vody správne nainštalovaná?
-   Je v zásobníku dostatok špeciálnej soli? Bez špeciálnej soli nemôže dôjsť k potrebnému zmäkčeniu

vody.

-   Je zariadenie na zmäkčovanie vody nastavené podľa stupňa tvrdosti dodávanej vody?

Riad nie je  suchý a je matný.

-

Je v zásobníku dostatok leštiaceho prostriedku?

Na pohároch a riadoch sú ryhy, pruhy, mliečne biele šmuhy alebo namodralé zafarbenie.

-

Počas oplachovania bola použitá príliš veľká dávka leštiaceho prostriedku. Zmenšite dávku leštiaceho
prostriedku.

Na pohároch a riadoch zostávajú po usušení šmuhy a kvapky vody.

-

Bola počas oplachovania použitá dostatočne veľká dávka leštiaceho prostriedku? Zväčšite dávku
leštiaceho prostriedku.

Upozornenie

Napriek tomu, že bola umývačka v závode dôkladne preskúšaná a otestovaná, môžu sa na riad
po prvom umytí objaviť drobné kvapôčky vody, ktoré sa už pri ďalších umývaniach nebudú
vyskytovať.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 15
  8 ZISŤOVANIE PORÚCH Najskôr zistite, či by ste mohli prípadné drobné poruchy na zariadení odstrániť s pomocou nasledujúcich pokynov sami. Pokiaľ vám tieto informácie vyriešiť problém nepomôžu, obráťte sa na servisnú službu. • • • • • • • • - Program sa nespustí. Nie sú chybné tavné poistky? Je
 • Страница 2 из 15
  1 LJ PFGECRF VFIBYS 1.1 LKZ DFITQ <TPJGFCYJCNB Ghb gjregrt ghjcbv Dfc bpexbnm jcyjdye. bycnherwb. gj ‘rcgkefnfwbb b ghjdthbnm ghfdbkmyjcnm pfgjkytybz ufhfynbqyjq ryb;rb b njdfhyjuj xtrf7 Ghb ‘njv pfdjlcrjq yjvth b yfbvtyjdfybt vjltkb ghbj,htntyyjuj Dfvy bpltkbz ljk;ys ,snm bltynbxys pfgbczv d
 • Страница 3 из 15
  2 HFCGFRJDRF B EYBXNJ:TYBT 2.1 HFCGFRJDRF Elfkbnt dytiy.. gjkb'nbktyjde. egfrjdre6 euks b gjkbcnbhjkjdst pfukeirb7 Jnrhjqnt ldthwe b elfkbnt gjkbcnbhjkjdst ,kjrb bp rjhpbyjr7 Htregthfwbz b gjdnjhyjt bcgjkmpjdfybt egfrjdjxys[ vfnthbfkjd cgjcj,cndetn 'rjyjvbb cshmz b cjrhfotyb. ghjvsiktyys[ jn[jljd7
 • Страница 4 из 15
  4 JGBCFYBT VFIBYS 4.1 J<OBQ DBL Комплектующие посудомоечной машины * 13 1 15 !\ Rjyntqyth lkz cjkb @\ Hfcghtltkbntkm lkz lj,fdjr lkz gjkjcrfybz #\ Dtynbkznjh ceirb øtckb ghtlecvjnhtyπ $\ Hfcghtltkbntkm vj.ob[ chtlcnd %\ Byajhvfwbjyyfz nf,kbxrf ^\ Abkmnhs 16 &\ Yb;ybq hfcgskbntkm *\ Dth[ybq
 • Страница 5 из 15
  5 ECNFYJDRF VFIBYS 5.1 DSHFDYBDFYBT 2 2.1 M P P1 2.2 * * Примечание: прилагается в пакете с документацией. Установить перед нивелировкой. Gjckt ecnfyjdrb vfibys yf vtcnj jnhtuekbheqnt tt ecnjqxbdjt gjkj;tybt b dscjne gentv dhfotybz yj;tr H7 èËϘ‡ÌËÂ: Заблокируйте ножки гайками. Только для моделей
 • Страница 6 из 15
  5.3 GJLCJTLBYTYBT CKBDYJUJ IKFYUF Gjdtcmnt pfuyensq rjytw ckbdyjuj ikfyuf N yf rhfq hfrjdbys bkb d rfyfkbpfwb.7 Htrjvtyletncz ecnfyjdbnm cbajy ghjnbd ytghbznyjuj pfgf[f7 Ghb gjlcjtlbytybb ghblth;bdfqntcm cktle.ob[ bycnherwbq5 - Ikfyu yt ljk;ty gthtub,fnmcz b gthtrhexbdfnmcz - Rjytw ckbdyjuj ikfyuf
 • Страница 7 из 15
  6 BCGJKMPJDFYBT VFIBYS 6.1 GHTLDFHBNTKMYST JGTHFWBB Lj pfgecrf vfibys e,tlbntcm d njv6 xnj dbkrf dcnfdktyf d hjptnre6 xnj pfkbdyjq ikfyu cjtlbyty c djljghjdjlyjq nhe,jq6 xnj rhfy djls jnrhsn b xnj ckbdyjq ikfyu cjtlbyty d cjjndtncndbb c nht,jdfybzvb bycnherwbb7 Jnrhsdfybt ldthws Gjnzybnt hexre yf
 • Страница 8 из 15
  Ecnhjqcndj lkz cvzuxtybz djls (модель панели управления с дисплеем) Закрытая панель управления Ehjdtym Ahfywepcrbt htutythfwbb uhflecs °fH D Ytvtwrbt uhflecs °dH <15 <8,4 >15 <25 >8,4 <14 >25 <40 >14 <22,4 >40 <60 >22,4 <33,6 >33,6 >60 d1 d2 d3 d4 d5 >= ,jkmit / <= vtymit 7 D Примечание: В
 • Страница 9 из 15
  Htuekznjh ljpbhjdrb chtlcndf lkz gjkjcrfybz Htuekznjh R ljpbhjdrb chtlcndf hfcgjkj;ty yf ujhkjdbyt jnltktybz lkz chtlcndf7 ê„ÛÎËÛÂÚÒfl ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÓÚ‚ÂÚÍË ÓÚ ÏËÌËχθÌÓ„Ó ‰Ó χÍÒËχθÌÓ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË ÔÓÒÛ‰ÓÏÓ˜ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ÒÏ. ËÒ 10 (A-B). ñËÙ˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ‰ÓÁÂ
 • Страница 10 из 15
  Pfuheprf b hfpvtotybt gjcels Ldt rjhpbys gjpdjkzn pfuhepbnm hfpysq nbg gjcels7 • Elfkbnt c gjcels jcnfnrb gbob6 xnj,s bp,t;fnm pfcjhtybz abkmnhjd b j,hfpjdfybz ytghbznyjuj pfgf[f7 • Rfcnh.kb b crjdjhjls c ghbujhtdibvb jcnfnrfvb gbob ytj,[jlbvj pfvjxbnm lj pfuheprb d vfibye7 13 Bcgjkmpjdfybt yb;ytq
 • Страница 11 из 15
  Bcgjkmpjdfybt dth[ytq rjhpbys 15 Dth[yzz rjhpbyf gjkyjcnm. dsldbuftncz7 Bcgjkmpeqnt tt lkz vtkrjq b chtlytq gjcels- cnfrfyjd6 ,k.ltw6 ltcthnys[ nfhtkjr6 xfqys[ b rjatqys[ xfitr6 ytuke,jrb[ cfkfnybw b ckf,j pfuhzpytyys[ rfcnh.km b crjdjhjl7 Gjvybnt6 xnj ltcthnyst nfhtkrb ljk;ys ,snm hfpvtotys
 • Страница 12 из 15
  7 E{JL 7.1 Jxbcnrf hfcgskbntktq èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ: éÚÒÓ‰ËÌËÚ ËÁ‰ÂÎË ÓÚ ÒÂÚË ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl (‚˚ÌÛÚ¸ ¯ÚÂÔÒÂθÌÛ˛ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÒÂÚ‚ÓÈ ÓÁÂÚÍË) ÔÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ Í‡ÍËı-ÎË·Ó ÓÔÂ‡ˆËÈ ÔÓ ˜ËÒÚÍ ËÎË ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓÏÛ Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲. Xfcnbws gbob vjuen ,snm ghbxbyjq j,hfpjdfybz h;fdxbys yf hfcgskbntkz[ b pf,bdfnm b[
 • Страница 13 из 15
  7.4 Jxbcnrf abkmnhf yf pfkbdyjv ikfyut Htrjvtyletv gthbjlbxtcrb ghjbpdjlbnm jxbcnre abkmnhf D6 hfcgjkj;tyyjuj vt;le rhfyjv b pfkbdysv ikfyujv7 • gthtrhjqnt rhfy F • jndthybnt rjytw pfkbdyjuj ikfyuf C 6 cybvbnt abkmnh D b jcnjhj;yj ghjvjqnt tuj gjl cnhetq djls7 • dcnfdmnt abkmnh yf vtcnj b gkjnyj
 • Страница 14 из 15
  8 ECNHFYTYBT YTBCGHFDYJCNTQ D ckexft yteljdktndjhbntkmys[ htpekmnfnjd vjqrb bkb djpybryjdtybz ytpyfxbntkmys[ ytbcghfdyjcntq6 ghjxbnfqnt 'njn hfpltk7 Tckb 'nf byajhvfwbz yt gjvj;tn dfv htibnm ghj,ktve6 dspsdfqnt nt[ybrf bp cthdbcyjuj wtynhf7 • Ghjuhfvvf yt pfgecrftncz - dyenhtyybt ghtlj[hfybntkb c
 • Страница 15 из 15