Инструкция для ARIETE 4125 Vetrella

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

1

2

3

4

5

6

7

8

PT

NL

EL

1

2

3

4

5

6

7

8

SYMBOLEN

De informatie in deze handleiding wordt op de volgende wijze 

aangegeven:

 GEVAAR voor kinderen
 GEVAAR door elektriciteit
 GEVAAR door andere oorzaken
 BELANGRIJK mogelijke materiaalschade

BELANGRIJKE 

AANWIJZINGEN

VOORDAT HET PRODUCT WORDT GEBRUIKT 

LEES AANDACHTIG DEZE AANWIJZINGEN. 

BEWAAR DE HANDLEIDING EN GEEF HEM 

AF AAN DE NIEUWE GEBRUIKER ALS HET 

WORDT VERKOCHT. 

Het apparaat is conform aan de Richtlijnen 

2006/9EG,  RoHS  2011/65/EG  en  EMC 

2004/108EG.

 

GEVAAR voor kinderen

Het apparaat mag gebruikt worden door 

1. 

personen,  en  kinderen,  met  beperkte 

fysieke,  sensorieleof  mentale  capaci-

teiten of zonder ervaring of de noodza-

kelijke kennis mits ze bewaakt worden 

en aanwijzingen hebben gekregen over 

het gebruik van het apparaat door een 

persoon  die  verantwoordelijk  is  voor 

hun veiligheid. Let op dat kinderen niet 

gaan spelen met het apparaat . Het rei-

nigen en het onderhoud, dat uitgevoert 

moet  worden  door  de  gebruiker,  mag 

niet  uitgevoerd  worden  door  kinderen 

die niet onder toezicht staan.

Voordat  het  apparaat  als  afval  wordt 

2. 

verwerkt maak het onbruikbaar door het 

snoer eraf te knippen. Let tevens op de 

mogelijk gevaarlijke delen zodat kinde-

ren er niet mee kunnen gaa spelen.

Laat  de  verpakkingselementen  buiten 

3. 

bereik  van  kinderen  omdat  ze  een 

mogelijke gevarenbron zijn.

 GEVAAR door elektriciteit

Let op dat de spanning die op het plaat-

4. 

je staat overeenkomt met de spanning 

van het stroomnet.

Geen  stroomgeleidende  voorwerpen 

5. 

(bv.  Schroevendraaiers  EN  dergelijke) 

in de oplaadcontacten stoppen .

Gebruik het apparaat niet als er vloei-

6. 

stof uit de batterijen is gelopen; ga naar 

een  assistentiecentrum  in  de  buurt 

voor het vervangen van de batterijen.

Het  apparaat  wordt  gevoed  met 

7. 

oplaadbare batterijen Li-Ion, en mogen 

daarom aan het einde van hun levens-

duur  niet  verwerkt  worden  met  het 

normale  huisvuil.    Neem  contact  op 

met een verzamelingscentrum dat door 

de lokale overheid wordt beheerd voor 

of met verkopers die deze sevice verle-

nen.  Door elektrische en elektronische 

systemen  afzonderlijk  te  verwerken 

woden de negatieve invloeden voor de 

gezondheid  en  het  milieu  voorkomen 

en  waardoor  materiaal  gerycled  kan 

worden  met  opmerkelijke  energie  en 

bronnenbesparing.  Het  symbool  van 

de  rooddoorgestreepte  afvalbak  geeft 

aan dat het verplicht is om elektrische 

aparatuur  avzonderlijk  te  verzamelen. 

Gooi de batterijen nooit in het vuur.

Voordat  de  schakelaar  van  het  appa-

8. 

raat wordt aangeraakt of gebruikt of dat 

de contacten of de elektrische verbin-

dingen worden aangeraakt, controleer 

dat de handen droog.

Laad  het  apparaat  alleen  op  met  de 

9. 

bijgeleverde batterijenoplader.

 

GEVAAR door andere oor-

zaken  

Laat  het  apparaat  niet  blootsaan  aan 

10. 

weersomstandigheden  (regen,  zonne-

stralen, enz.).

Zet  het  apparaat  niet  boven  of  in  de 

11. 

buurt van warmtebronnen.

Voorkom dat de batterijenoplader en het 

12. 

bijbehorende  snoer  in  contact  komen 

met hete of scherpe oppervlaktes.

De  basis  van  het  apparaat,  de  batte-

13. 

rijenoplader  of  het  bijbehorende  snoer 

nooit onder water of andere vloeistoffen 

zetten; reinigen met een vochtige doek.

Gebruik het apparaat niet als de btte-

14. 

rijenoplader en het bijbehorende snoer 

beschadigt zijn of als het apparaat zelf 

defect/ beschadigt is.

Alle  reparaties,  waaronder  ook  het 

15. 

vervangen  van  de  batterijenoplader 

moeten  uitgevoerd  worden  door  een 

assistentiecentrum  of  door  geautori-

seerd technisch personeel. De repara-

tie  uitgevoerd  oodr  niet  gekwalificeert 

personeel  kan  ongelukken  veroorza-

ken voor de gebruiker.

Het  apparaat  is  alleen  bedoeld  voor 

16. 

huishoudelijk gebruik en mag gebruikt 

worden vor commerciele of industriele 

doeleinden.

De  bestuivingstraal  niet  op  de  ogen 

17. 

richten.  De  bestuivingstraal  niet    niet 

direct richten op voorwerpen die elek-

trische onderdelen hebben.

 

BELANGRIJK  mogelijke 

materiaalschade  

Gebruik het apparaat alleen voor het rei-

18. 

nigen van gladde en vochtige oppervlak-

tes zoals ramen, spiegels of muurtegels. 

Het  apparaat  is  niet  bestemd  voor  het 

opzuigen van stof of kleine voorwerpen.

Gebruik dit apparaat alleen samen met 

19. 

reinigingsmiddelen voor ruiten die nor-

maal in de handel zijn; geen alcohol of 

schuimreinigingsmiddelen gebruiken.

Om de stekker eruit te trekken pak de 

20. 

batterijenoplader vast en trek hem uit 

het  stopcontact;  nooit  aan  het  snoer 

trekken om het apparaat los te halen.

Eventuele veranderingen die op het pro-

21. 

duct  worden  aangebract  en  niet  uitdruk-

kelijk geatoriseerd worden door de produ-

cent, kunnen van invloed zijn op de wer-

king van de beveiligingsystemen waardoor 

de gebruikersgarantie komt te vervallen.

DEZE AANWIJZINGEN 

BEWAREN

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (Fig. 2)

A  Basis van het apparaat 

B  Batterijenoplader 

C  Vuilwaterreservoir 

D  Ruitenwisser 

E  Schakelaar ON/OFF 

Contact oplader 

G  Oplaadverklikker 

H  Reinigingsdoek voor ruiten in microvezel 

Doeksteun 

Verstuiver 

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRuIK

Opladen van de batterijen

LET OP:

Voordat  het  apparaat  wordt  gebruikt  laad  eerst  de  bat-

terijen helemaal op.
Voordat  het  voor  de  eerste  keer  wordt  gebruikt  laat  het 

product eerst 24 uur opladen.

Steek de batterijenoplader (B) in het contact voor het opladen 

(F) op het apparaat en verbindt het aan een stopcontact aan de 

muur. Tijdens het opladen knippert de bijbehorende verklikker 

(G). Als de verklikker vast aanstaat is het apparaat helemaal 

opgeladen en klaar voor het gebruik.

De verklikker (G) begint weer langzaam te knipperen als de bate-

rijen leeglopen en het apparaat gaat na een bepaalde tijd uit. Voer 

het opladen weer uit volgens de hierbovenstaande aanwijzingen.

Opmerkigen over het opladen

LET OP:

De basis van het apparaat kan warm worden tijdens het 

opladen; dit is normaal.
Laad het apparaat niet op bij temperaturen lager dan 5°C 

(40°F) of hoger dan a 40°C (105°F) om te voorkomen dat 

de battereijen worden beschadigt.
Als  het  apparaat  niet  werkt,  controleer  of  het  goed  is 

aangesloten  aan  de  batterijenoplader  (B),  en  controleer 

de voeding en de verbinding.

Wanneer, na herhaaldelijk gebruik, het lijkt dat degebruikstijd is 

verkort, betekent dit niet dat de eenheid defect is. Dit ongemak 

kan verholpen worden op de volgende manier:

-  Laat het apparaat werken totdat de batterijen helemaal zijn 

leeggelopen en de functie wordt onderbroken.

-  Laad het apparaat op.

-  Herhaal deze procedure verschillede keren.

-  HIerdoor kan de capaciteit van het batterijen en de werktijd 

van het apparaat worden vergroot.

Als de werktijd toch kort blijft nadat de bovenstaande procedures 

zijn uitgevoerd, neem contact op met een assistentieservice.

Samenstellen van de verstuiver

Giet geschikt reinigingsmiddel voor ramen in de verstuiver (L) 

en sluit hem.

Plaats de speciale doek in microvezel  (H) op de speciale steun 

(I) en blokkeer hem met het speciale klitteband (Fig. 2).

Steek de steun voor de doek in het bovenste uiteinde van de 

verstuiver  (L), bovenop de dop met het handvat door er zacht 

op te drukken (Fig. 3).

LET OP:

Het wordt aangeraden om in de verstuiver 50 ml normaal 

reinigingsmiddel  voor  ramen  te  gieten  en  het  reservoir 

vervolgens te vullen met normaal schoon water.

 

Gebruiken van de verstuiver

Druk op het hendeltje op het handvat van de verstuiver (L) en 

breng  het  reinigingsmiddel  evenredig  aan  op  het  te  reinigen 

oppervlakte. Verwijderhet vuil door met de doek in microvezel 

over het vuil te wrijven  (H) (Fig. 4).

LET OP:

Voer  circulairebewegingen  uit  om  het  helle  oppervlakte 

te bedekken.

Gebruiken van de ruitenwissers

Zet de ruitenwissen (D) op de bovenkant van de basis van het 

apparaat (A) tot aan de klik (Fig. 5).

Druk op de startschakelaar (E) en start het apparaat om vuil 

water op te zuigen, en maak een beweging over het te reinigen 

oppervlakte van boven naar beneden (Fig. 6).

LET OP:

Geen  circulaire  en  horizontale  bewegigen  maken  om  te 

voorkomen dat het w<ter eruit komt.

REINIGEN EN ONDERHOuD

Na het gebruik of als het vuile water het maximale niveau heeft 

bereikt in het reservoir (C)  zet het apparaat uit door op de scha-

kelaar (E) te drukken en het reservoir eruit te trekken  (C) (Fig. 

7). Maak het reservoir leeg en reinig het met water. Monteer het 

eservour weer op zijn plaats op de basis van het apparaat (A). 

Verwijder de ruitenwisser (D) van de basis van het apparaat (A), 

door op de speciale ontkoppelingsknop te drukken (Fig. 8), en 

reinige de ruitenwisser met stromend water.

De  doek  in  microvezel  (H)  kan  in  de  wasmachine  gereinigd 

worden tot op 60°C zonder wasverzachter toe te voegen.

LET OP:

De ruitenwisser niet in de vaatwasmachine reinigen
Laat de onderdelen goed opdrogen voordat ze weer wor-

den gebruikt.

SÍMBOLOS

As informações contidas no presente manual estão indicadas 

no modo seguinte:

 PERIGO para as crianças
 PERIGO elétrico
 PERIGO derivante de outras causas
 IMPORTANTE possíveis danos materiais

ADVERTÊNCIAS 

IMPORTANTES

LEIA  ESTAS  INSTRUÇÕES  ANTES  DA 

UTILIZAÇÃO.  GUARDE  O  MANUAL  E 

ENTREGUE-O  AO  NOVO  UTILIZADOR 

EM CASO DE VENDA. 

Este aparelho está em conformidade com 

as  Diretivas  2006/95/CE,  RoHS  2011/65/

CE e EMC 2004/108/CE.

 

PERIGO para as crianças

O aparelho pode ser utilizado por pes-

1. 

soas,  inclusive  crianças,  com  reduzi-

das  capacidades  físicas,  sensoriais  ou 

mentais, ou sem experiência ou devido 

conhecimento,  desde  que  vigiadas  e 

após terem recebido as instruções sobre 

a  utilização  segura  do  aparelho  por 

parte de um responsável pela sua segu-

rança. Vigie as crianças para evitar que 

brinquem com o aparelho. A limpeza e a 

manutenção, a cargo do utilizador, não 

devem ser efetuadas por crianças sem 

a supervisão de um adulto.

Antes de eliminar o aparelho, torne-o 

2. 

inoperante cortando o cabo de alimen-

tação.  Preste  atenção  também  nas 

partes  potencialmente  perigosas  de 

modo que as crianças não façam delas 

um brinquedo.

Não  deixe  os  elementos  da  embala-

3. 

gem  ao  alcance  das  crianças  porque 

potenciais fontes de perigo.

 PERIGO elétrico

Verifique se a tensão indicada na placa 

4. 

corresponde à da rede local.

Não introduza objetos condutores (ex. 

5. 

chaves de fenda ou similares) na toma-

da.

Não utilize o aparelho no caso de vaza-

6. 

mento de líquido das baterias; dirija-se 

ao  centro  de  assistência  autorizado 

mais próximo para a substituição das 

mesmas.

O aparelho é alimentado por baterias 

7. 

recarregáveis  Li-Ion,  logo,  no  fim  da 

própria vida útil, não deve ser elimina-

do como lixo doméstico.  Dirija-se a um 

centro de recolha seletiva gerido pelas 

autoridades locais ou entregue o apa-

relho a um revendedor que presta este 

serviço.  A  eliminação  correta  de  um 

equipamento elétrico ou eletrónico per-

mite evitar as possíveis consequências 

negativas para a saúde e o ambiente 

resultantes dos métodos de eliminação 

impróprios,  para  além  de  permitir  a 

recuperação  do  material  usado,  com 

uma notável poupança em termos de 

energia e recursos. O símbolo do cai-

xote de lixo de rodas barrado com uma 

cruz  indica  a  obrigação  de  eliminar 

separadamente os equipamentos elé-

tricos. Não lance pilhas e baterias no 

fogo.

Antes de tocar no interruptor do apare-

8. 

lho ou na tomada ou no cabo elétrico, 

verifique se suas mãos estão secas.

Recarregue o aparelho somente com o 

9. 

respetivo carregador.

 

PERIGO  derivante  de 

outras causas   

Não  deixe  o  aparelho  exposto  aos 

10. 

agentes  atmosféricos  (chuva,  raios 

solares, etc.).

Não coloque o aparelho sobre ou nas 

11. 

proximidades de fontes de calor.

Evite o contato do carregador e do pró-

12. 

prio cabo com superfícies escaldantes 

ou cortantes.

Não mergulhe o corpo do aparelho, o 

13. 

carregador e o cabo elétrico em água 

ou  outros  líquidos;  passe  apenas  um 

pano húmido.

Não utilize o aparelho se o carregador 

14. 

e o cabo estiverem danificados ou se o 

aparelho estiver defeituoso / avariado.

Todas as reparações e a substituição 

15. 

do carregador devem ser feitas por um 

centro de assistência ou por técnicos 

autorizados. A reparação por parte de 

pessoal não qualificado pode causar o 

risco de lesões ou acidentes.

O  aparelho  foi  concebido  somente 

16. 

para utilização doméstica e não deve 

ser  empregado  para  fins  comerciais 

ou industriais.

Não aponte o jato do nebulizador para 

17. 

os  olhos,  nem  diretamente  para  os 

dispositivos que contêm componentes 

elétricos.

 

IMPORTANTE  possíveis 

danos materiais    

Utilize este aparelho exclusivamente para 

18. 

a limpeza de superfícies húmidas e lisas 

como  janelas,  espelhos  ou  azulejos.  O 

aparelho não foi concebido para a aspi-

ração de pó ou objetos pequenos.

Utilize  este  aparelho  somente  com 

19. 

detergente  de  vidro  comum  encon-

trado no comércio; não use álcool ou 

detergentes espumógenos.

Para retirar a ficha da tomada, segure 

20. 

no carregador, nunca puxe o cabo da 

tomada.

Eventuais  alterações  no  produto,  não 

21. 

expressamente autorizadas pelo fabri-

cante, podem tornar os dispositivos de 

segurança  ineficazes,  provocando  a 

perda do direito à garantia.

GuARDE ESTAS 

INSTRuÇÕES

DESCRIÇÃO DO APARELHO (Fig. 1)

A  Corpo do aparelho 

B  Carregador 

C  Depósito de água suja 

D  Lava-vidros 

E  Interruptor ON/OFF 

Tomada de recarga 

G  Led de recarga 

H  Pano de microfibra 

Suporte do pano 

Nebulizador 

INSTRuÇÕES DE uTILIZAÇÃO

Recarga das baterias

ATENÇÃO:

Recarregue completamente as baterias antes de utilizar 

o aparelho.

Deixe o aparelho recarregar 24 horas antes da primeira 

utilização.

Insira o carregador (B) na tomada de recarga (F) e ligue-o a 

uma tomada elétrica de parede.

Durante a recarga, o led pisca (G).

Quando o led parar de piscar, a recarga está concluída e o 

aparelho está pronto para ser utilizado.

O  led  (G)  recomeça  a  piscar  lentamente  quando  a  bateria 

estiver  a  ficar  sem  carga  e  o  aparelho  desligar-se-á  após 

certo  tempo.  Efetue  então  uma  nova  recarga  seguindo  as 

instruções supra.

Anotações sobre a recarga

ATENÇÃO:

O  corpo  do  aparelho  pode  aquecer  durante  a  recarica; 

isto é normal.

Não recarregue o aparelho a temperaturas abaixo de 5°C 

(40°F) ou acima de 40°C (105°F) de modo a evitar danos 

nas baterias.

Se o aparelho não funcionar, verifique se está ligado cor-

retamente ao carregador (B) ou à tomada elétrica.

Se notar que, com o tempo, a autonomia da bateria diminui, 

não significa um defeito. O problema pode ser solucionado da 

seguinte maneira:

-  Acione o aparelho até a bateria ficar completamente descar-

regada parando o funcionamento.

-  Recarregue a bateria.

-  Repita esta operação várias vezes.

-  Fazendo  isso  a  capacidade  da  bateria  e  a  autonomia  do 

aparelho podem melhorar.

Se o tempo de funcionamento, mesmo assim, continuar redu-

zido, dirija-se a um centro de assistência.

Montagem do nebulizador

Verta o detergente apropriado para vidros no nebulizador (L) 

e  feche-o.  Monte  o  pano  de  microfibra  (H)  no  suporte  (I)  e 

bloqueie-o com os velcros (Fig. 2).

Insira  o  suporte  do  pano  na  extremidade  superior  do  nebu-

lizador  (L),  em  cima  da  tampa  com  a  pega,  carregando-o 

ligeiramente (Fig. 3).

ATENÇÃO:

Aconselha-se verter no nebulizador antes 50 ml de deter-

gente de vidro comum e depois encher o frasco lentamen-

te com água limpa.

Utilização do nebulizador

Carregue  na  alavanca  situada  na  pega  do  nebulizador  (L) 

e  pulverize  uniformemente  o  detergente  na  superfície  a  ser 

limpa. Elimine a sujidade passando no vidro o pano de micro-

fibra (H) (Fig. 4).

ATENÇÃO:

Faça movimentos circulares para cobrir toda a superfície.

Utilizador do lava-vidros

Monte,  pressionando  até  ouvir  o  clique,  o  lava-vidro  (D)  na 

parte superior do corpo do aparelho (A) (Fig. 5).

Carregue  no  interruptor  de  ligação  (E)  e  acione  o  aparelho 

para aspirar a água suja, efetuando movimentos de cima para 

baixo na superfície a ser limpa (Fig. 6).

ATENÇÃO:

Não faça movimentos circulares e horizontais para evitar 

a saída de água do depósito.

LIMPEZA E MANuTENÇÃO

Após  a  utilização  ou  no  de  a  água  suja  ter  atingido  o  nível 

máximo no depósito (C), desligue o aparelho pelo interruptor 

(E) e retire o depósito (C) (Fig. 7).

Esvazie o depósito e lave com água. Remonte o depósito no 

corpo do aparelho (A).

Remova o lava-vidros (D) do corpo do aparelho (A), agindo no 

botão de desengate (Fig. 8), e lave com água corrente.

O pano de microfibra (H) pode ser lavado na máquina até a 

60°C e sem uso de amaciante.

ATENÇÃO:

Não lave o lava-vidros na lava-loiça.

Seque bem todos os componentes antes de remontá-los.

ΣΥΜΒΟΛΑ

Οι εμπεριεχόμενες στο παρόν εγχειρίδιο πληροφορίες έχουν 

καταχωρηθεί ως ακολούθως:

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ για τα παιδιά 
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ οφειλόμενος στον ηλεκτρισμό 
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ που απορρέει από άλλες αιτίες
 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ πιθανές υλικές βλάβες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ 

ΤΗ  ΧΡΗΣΗ.  ΦΥΛΑΞΤΕ  ΤΟ  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΧΡΗΣΤΗ 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ.

Η συσκευή είναι σύμφωνη με τις Οδηγίες 

2006/95/EΚ,  ΠΕΟ  2011/65/EK  και  ΗΜΣ 

2004/108/EΚ.

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ για τα παιδιά

Η  συσκευή  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί 

1. 

από άτομα, συμπεριλαμβανομένων των 

παιδιών, με μειωμένες φυσικές, αισθη

-

τήριες  ή  νοητικές  ικανότητες,  ή  χωρίς 

εμπειρία  και  επαρκή  γνώση,  αρκεί  να 

επιβλέπονται  ή  να  τους  έχουν  δοθεί 

οδηγίες  σχετικά  με  τη  σίγουρη  χρήση 

της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο 

για την ασφάλειά τους. Είναι αναγκαία 

η επιτήρηση των παιδιών για να βεβαι

-

ωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 

Ο  καθαρισμός  και  η  συντήρηση,  που 

πρέπει  να  γίνεται  από  το  χρήστη,  δεν 

πρέπει  να  πραγματοποιείται  από  παι

-

διά χωρίς επίβλεψη. 

Πριν  προχωρήσετε  στην  απόσυρση 

2. 

της συσκευής, καταστήστε την μη λει

-

τουργίσιμη, κόβοντας το καλώδιο τρο

-

φοδοσίας.  Προσέξτε  επίσης  τα  μέρη 

που είναι επιδεκτικά να αποτελέσουν 

κίνδυνο,  ώστε  τα  παιδιά  να  μην  τα 

χρησιμοποιούν σαν παιγνίδια.

Μην  αφήνετε  τα  μέρη  της  συσκευα

-

3. 

σίας  στην  πρόσβαση  των  παιδιών 

καθ’  όσον  αποτελούν  πιθανές  πηγές 

κινδύνου.

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ  οφειλόμενος 

στον ηλεκτρισμό 

Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγρά

-

4. 

φεται  στην  πινακίδα  αντιστοιχεί  σε 

εκείνη του τοπικού δικτύου. 

Μην  εισάγετε  αγώγιμα  αντικείμενα 

5. 

(πχ.  κατσαβίδια  ή  παρόμοια)  στην 

πρίζα φόρτισης. 

Μη  χρησιμοποιείτε  τη  συσκευή  στην 

6. 

περίπτωση  διαρροής  των  υγρών  της 

μπαταρίας. Απευθυνθείτε στο πλησιέ

-

στερο εξουσιοδοτημένο κέντρο για την 

αντικατάστασή τους.

Η  συσκευή  τροφοδοτείται  με  επανα

-

7. 

φορτιζόμενες μπαταρίες Li-Ion, ως εκ 

τούτου,  στο  τέλος  της  ενεργού  ζωής 

της, δεν πρέπει να αποσυρθεί μαζί με 

τα οικιακά απορρίματα. Απευθυνθείτε 

σε  ένα  κέντρο  διαφορικής  συλλογής 

που  διαχειρίζεται  η  Δημοτική  Αρχή 

που ανήκετε, ή στους αντιπροσώπους 

που  προσφέρουν  αυτήν  την  εξυπη

-

ρέτηση.  Η  χωριστή  απόσυρση  μιάς 

ηλεκτρικής  ή  ηλεκτρονικής  συσκευ

-

ής  επιτρέπει  την  αποφυγή  πιθανών 

αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλ

-

λον  και  την  υγεία,  που  προκύπτουν 

από  μια  ακατάλληλη  απόσυρση  και 

επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών 

με  τα  οποία  έχει  κατασκευασθεί,  με 

μια σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας 

και πρώτων υλών. Το σήμα του δοχεί

-

ου με τροχούς διαγεγραμμένο δείχνει 

A

B

C

I

D

H

F

E

G

L

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    PT SÍMBOLOS As informações contidas no presente manual estão indicadas no modo seguinte: PERIGO para as crianças PERIGO elétrico PERIGO derivante de outras causas IMPORTANTE possíveis danos materiais ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO. GUARDE O MANUAL E ENTREGUE-O AO
  • Страница 2 из 3
    ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Εικ. 1). A Σώμα της συσκευής B Φορτιστής μπαταρίας C Δοχείο βρώμικου νερού D Υαλοκαθαριστήρας E Διακόπτης ON/OFF F Πρίζα επαναφόρτισης G Ενδεικτική λυχνία επαναφόρτισης H Πανί καθαρισμού τζαμιών από μικροΐνες I Βάση πανιού L Ψεκαστήρας 9 Σημειώσεις
  • Страница 3 из 3