Инструкция для ARISTON AVG 12

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

CISÐÓÑÑÊÈÉ,1

CIS

AVG 12

Ðóêîâîäñòâî ïî

ýêïóàòàöèè

ÑÒÈÐÀËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ

Ñîäåðæàíèå

Óñòàíîâêà, 2-3

Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèå

Ïîäêëþ÷åíèå ê âîäîïðîâîäíîé è ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè

Ðåãóëÿöèè è ïåðâûé öèêë ñòèðêè

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Îïèñàíèå  ñòèðàëüíîé ìàøèíû, 4-5

Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ
Äèñïëåé è ìåíþ

Çàïóñê ìàøèíû. Ïðîãðàììû, 6

Êðàòêèå èíñòðóêöèè: Ïîðÿäîê çàïóñêà ïðîãðàììû

Òàáëèöà ïðîãðàìì

Ïåðñîíàëèçàöèÿ ñòèðêè, 7

Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè ñòèðêè è Ñïåöèàëüíûå
ïðîãðàììû

Ìîþùèå ñðåäñòâà è áåëüå, 8

Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ

Îòáåëèâàíèå

Ïîäãîòîâêà áåëüÿ

Îñîáåííîñòè ñòèðêè îòäåëüíûõ èçäåëèé

Woolmark Platinum Care (Ïðîãðàììà «Çîëîòîé

êàøåìèð»)

Ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè, 9

Îáùèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè

Óòèëèçàöèÿ

Ýêîíîìèÿ è îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû

Îáñëóæèâàíèå è óõîä, 10

Îòêëþ÷åíèå âîäû è ýëåêòðè÷åñòâà

Óõîä çà  ñòèðàëüíîé ìàøèíîé

Óõîä çà ðàñïðåäåëèòåëåì ìîþùèõ ñðåäñòâ

Óõîä çà äâåðöåé ìàøèíû è áàðàáàíîì

×èñòêà íàñîñà

Ïðîâåðêà çàëèâíîãî øëàíãà

Óñòðàíåíèå  íåèñïðàâíîñòåé,  11

Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå, 12

Èeský,13

CZ

Magyar,37

HU

Românã,49

RO

GR

ÅËËÇÍÉÊÁ,61

Polsi,25

PL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 73
  Ðóêîâîäñòâî ïî ýêïóàòàöèè ÑÒÈÐÀËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ Ñîäåðæàíèå CIS ÐÓÑÑÊÈÉ,1 HU Magyar,37 CZ Èeský,13 RO Românã,49 PL Polsi,25 GR ÅËËÇÍÉÊÁ,61 CIS Óñòàíîâêà, 2-3 Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèå Ïîäêëþ÷åíèå ê âîäîïðîâîäíîé è ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè Ðåãóëÿöèè è ïåðâûé öèêë ñòèðêè Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Îïèñàíèå
 • Страница 2 из 73
  Óñòàíîâêà +15 Ñîõðàíèòå äàííîå ðóêîâîäñòâî. Îíî äîëæíî áûòü â êîìïëåêòå ñî ñòèðàëüíîé ìàøèíîé â ñëó÷àå ïðîäàæè, ïåðåäà÷è îáîðóäîâàíèÿ èëè ïðè ïåðååçäå íà íîâóþ êâàðòèðó, ÷òîáû íîâûé âëàäåëåö îáîðóäîâàíèÿ ìîã îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðàâèëàìè åãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ. Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå
 • Страница 3 из 73
  Ïîäñîåäèíåíèå ñëèâíîãî øëàíãà Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà äîëæíà áûòü ðàñïîëîæåíà CIS òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû äîñòóï ê ýëåêòðè÷åñêîé ðîçåòêå îñòàâàëñÿ ñâîáîäíûì. Íå èñïîëüçîâàòü óäëèíèòåëè è òðîéíèêè. Ýëåêòðè÷åñêèé ïðîâîä ñòèðàëüíîé ìàøèíû íå Óñòàíîâêà 65 - 100 cm Ïîäñîåäèíèòü ñëèâíîé øëàíã, íå ñãèáàÿ
 • Страница 4 из 73
  Îïèñàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû +15 Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ Êíîïêà Êíîïêà 1 Êíîïêà 2 Êíîïêà OK Êíîïêà 3 Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ Êíîïêà ÂÊË./ÂÛÊË. (START/STOP) Êíîïêà ÏÓÑÊ/ÑÁÐÎÑ (START/RESET) Êíîïêà 4 Äèñïëåé Êíîïêà Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ äëÿ çàãðóçêè ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà è ñìÿã÷èòåëåé (ñì. ãë.
 • Страница 5 из 73
  Êðàòêîå ìåíþ (íàæìèòå êíîïêó OK èç Ãëàâíîãî ìåíþ) Õëîïîê 60˚C +15 Âûáðàííàÿ ïðîãðàììà Ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû Óñòàíîâêà Òåìïåðàòóðà, óñòàíîâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììîé. Îá èçìåíåíèè òåìïåðàòóðû ñì. íèæå. 1200 Öèêë îòæèìà, óñòàíîâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðàììîé (îòæèì èñêëþ÷åí â ïðîãðàììàõ
 • Страница 6 из 73
  Çàïóñê ìàøèíû. Ïðîãðàììû +15 Çàïóñê ïðîãðàììû 1 . Âêëþ÷èòå ñòèðàëüíóþ ìàøèíó, íàæàâ êíîïêó ÂÊË./ ÂÛÊË. (START/STOP). Ïîñëå íàäïèñè Ariston íà äèñïëåå áóäåò îòîáðàæåíî Ãëàâíîå ìåíþ. 2 . Çàãðóçèòå áåëüå è çàêðîéòå äâåðöó ìàøèíû. 3 .  Ãëàâíîì ìåíþ ïðè ïîìîùè êíîïîê è âûáåðèòå ïðîãðàììó (òèï òêàíè äëÿ
 • Страница 7 из 73
  Ïåðñîíàëèçàöèÿ ñòèðêè Êðàòêîå ìåíþ 60˚C Âûáîð Äîïîëí. ôóíêöèè Îòáåëèâàíèå Ëåãêàÿ ãëàæêà 1200 Áûñòðàÿ ñòèðêà Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñòèðêà Íàçàä ÍÀÆÌÈÒÅ Èñïîëüçîâàíèå Íå çàáóäüòå íàëèòü îòáåëèâàòåëü â äîïîëíèòåëüíóþ âñòàâêó 4 (ñì. ãë Ìîþùèå ñðåäñòâà). Ýòà îïöèÿ íå ñîâìåñòèìà ñ ôóíêöèÿìè «ËÅÃKÀß ÃËÀÆ À» è
 • Страница 8 из 73
  Ìîþùèå ñðåäñòâà è áåëüå +15 Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ Õîðîøèé ðåçóëüòàò ñòèðêè çàâèñèò òàêæå îò ïðàâèëüíîé äîçèðîâêè ìîþùåãî ñðåäñòâà: åãî èçáûòîê íå ãàðàíòèðóåò áîëåå ýôôåêòèâíóþ ñòèðêó, íàïðîòèâ ìîæåò ïðèâåñòè ê îáðàçîâàíèþ íàëåòîâ âíóòðè ìàøèíû è çàãðÿçíåíèþ îêðóæàþùåé ñðåäû. MAX Âûäâèíüòå
 • Страница 9 из 73
  Ïðåäóïðåæäåíèÿ è Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà ñïðîåêòèðîâàíà è èçãîòîâëå- Îáùèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè • Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî âçðîñëûìè ëèöàìè, ñîáëþäàþùèìè èíñòðóêöèè, ïðèâåäåííûå â äàííîì ðóêîâîäñòâå. • Íå òÿíèòå çà ïèòàþùèé êàáåëü, ÷òîáû âûíóòü âèëêó èç ðîçåòêè: áåðèòåñü çà âèëêó.
 • Страница 10 из 73
  Îáñëóæèâàíèå è óõîä +15 Îòêëþ÷åíèå âîäû è ýëåêòðè÷åñòâà ×èñòêà íàñîñà • Ïåðåêðûâàéòå âîäîïðîâîäíûé êðàí ïîñëå êàæäîé ñòèðêè. Òàêèì îáðàçîì ñîêðàùàåòñÿ èçíîñ âîäîïðîâîäíîé ñèñòåìû ñòèðàëüíîé ìàøèíû è óñòðàíÿåòñÿ âåðîÿòíîñòü ïðîòå÷åê. Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà èìååò ñëèâíîé íàñîñ ñàìîî÷èùàþùåãîñÿ òèïà,
 • Страница 11 из 73
  Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ  ñëó÷àå íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ñòèðêè èëè âîçíèêíîâåíèÿ íåèñïðàâíîñòåé, ïðåæäå ÷åì îáðàòèòüñÿ â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð (ñì. Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå), ïðî÷èòàéòå ýòîò ðàçäåë.  áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ Âû ìîæåòå ðåøèòü âîçíèêøèå ïðîáëåìû ñàìè.
 • Страница 12 из 73
  Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå Ïåðåä òåì êàê îáðàòèòüñÿ â Àâòîðèçîâàííûé Ñåðâèñíûé öåíòð: CIS +51 • è • • Óáåäèòåñü, ÷òî âû íå ìîæåòå óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî (ñì. Íåèñïðàâíîñòè ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ). Çàïóñòèòå ïðîãðàììó ïîâòîðíî äëÿ ïðîâåðêè èñïðàâíîñòè ìàøèíû.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå îáðàòèòåñü
 • Страница 13 из 73
  Návod k použití PRAÈKA Obsah CZ Èeský CZ Instalace, 14-15 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Nastavení a první prací cyklus Technické údaje Popis praèky, 16-17 Ovládací panel Displej a menu Uvedení do chodu a programy, 18 Ve zkratce: uvedení
 • Страница 14 из 73
  Instalace CZ Je velmi dùležité uschovat tento návod za úèelem jeho další konzultace. V pøípadì prodeje, darování anebo pøestìhování praèky se ujistìte, že zùstane uložen v blízkosti praèky, aby mohl posloužit novému majiteli pøi seznámení se s èinností a s pøíslušnými upozornìními. Pozornì si
 • Страница 15 из 73
   Nepoužívejte prodlužovaní kabely a rozvodky. Pøipojení odtokové hadice Kabel nesmí být ohnut anebo stlaèen. Instalace 65 - 100 cm Pøipojte vypouštìcí hadici, k odpadovému potrubí anebo k odpadu ve stìnì, nacházejícímu se od 65 do 100 cm nad zemí; zamezte jejímu ohybu; CZ Výmìna kabelu musí
 • Страница 16 из 73
  Popis praèky CZ Ovládací panel Tlaèítko 1 Tlaèítko 2 Tlaèítko Tlaèítko Tlaèítko OK ZAPNUTÍ/ VYPNUTÍ Tlaèítko Dávkovaè pracích prostøedkù Tlaèítko 3 Tlaèítko 4 Dávkovaè pracích prostøedkù sloužící k dávkování pracích prostøedkù a pøídavných prostøedkù (viz Prací prostøedky a prádlo). START/
 • Страница 17 из 73
  Menu pøehled volby (z hlavního menu, tlaèítkem OK) Bavlna 60˚C CZ Zvolený program Instalace Teplota nastavená v rámci zvoleného programu. Zmìna nastavené hodnoty – viz níže uvedený zpùsob. 1200 Odstøeïování (Hedvábí a záclony nastavené v rámci programu. Zmìna nastavené hodnoty – viz níže uvedený
 • Страница 18 из 73
  Uvedení do chodu a programy CZ Zahájení programu 7. Zahajte nastavený prací program stisknutím tlaèítka START/VYNULOVÁNÍ: Po nìkolika sekundách dojde k zahájení programu. Nastavený program mùžete zrušit stisknutím tlaèítka START/VYNULOVÁNÍ na dobu nejménì dvou sekund. Zpùsob uložení cyklu do pamìti
 • Страница 19 из 73
  Nastavení èinnosti dle potøeb uživatele MENU PØEHLEDU VOLBY 60˚C Vyberte funkci Bìlení 1200 Snadné žehlení Rychlé praní Pøedpírka Zpìt STISKNÌTE Poznámky k pou¡zití Nezapomeòte na vlo¡zení bìlicího prostøedku do pøídavné pøihrádky 4 (viz Prací prostøedky) Pou¡zití uvedené funkce je nesluèitelné s
 • Страница 20 из 73
  Prací prostøedky a prádlo CZ Dávkovaè pracích prostøedkù Dobrý výsledek praní závisí také na správném dávkování pracích prostøedkù: použití jejich nadmìrného množství snižuje efektivitu praní a napomáhá tvorbì vodního kamene na vnitøních èástech praèky a zneèištìní životního prostøedí. MAX Pøi
 • Страница 21 из 73
  Opatøení a rady • Likvidace staré praèky: pøed její likvidací se postarejte o její znehodnocení, odstøihnutím pøívodního kabelu a oddìlením dvíøek. Základní bezpeènostní pokyny Jak ušetøit a brát ohled na životní prostøedí s platnými mezinárodními bezpeènostním pøedpisy. Tato upozornìní jsou
 • Страница 22 из 73
  Údržba a péèe CZ Uzavøení pøívodu vody a vypnutí elektrického napájení • Po každém praní uzavøete pøívod vody. Tímto zpùsobem dochází k omezení opotøebení praèky a ke snížení nebezpeèí úniku vody. • Pøed zahájením èištìní praèky a bìhem operací údržby je tøeba vytáhnout zástrèku pøívodního kabelu
 • Страница 23 из 73
  Poruchy a zpùsob jejich odstranìní Mùže se stát, že praèka nebude fungovat. Pøed telefonickým kontaktováním servisní služby (viz Servisní služba), zkontrolujte prostøednictvím následujícího seznamu, zda se nejedná o jednoduše odstranitelný problém. Nedochází k napouštìní vody do praèky (na displeji
 • Страница 24 из 73
  Servisní služba Pøed pøivoláním servisní služby: • Zkontrolujte, zda nejste schopni poruchu odstranit sami (viz Poruchy a zpùsob jejich odstranìní); • Opìtovnì uveïte do chodu prací program, s cílem ovìøit, zda byla porucha odstranìna; • V opaèném pøípadì se obrate na autorizované centrum servisní
 • Страница 25 из 73
  Instrukcja obs³ugi PRALKA Spis treœci PL Polski PL Instalacja, 26-27 Rozpakowanie i wypoziomowanie, Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Ustawienia i pierwszy cykl prania Dane techniczne Opis pralki, 28-29 Panel kontrolny Ekranik i Spis Uruchomienie i Programy, 30 Krótko mówi¹c: jak nastawiæ
 • Страница 26 из 73
  Instalacja PL Nale¿y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹¿eczkê instrukcji dla przysz³ych konsultacji. W razie sprzeda¿y, oddania, czy przeniesienia pralki w inne miejsce nale¿y upewniæ siê, by przekazana zosta³a ona razem z instrukcj¹, aby nowy w³aœciciel zapoznaæ siê móg³ z dzia³aniem urz¹dzenia i
 • Страница 27 из 73
  Pod³¹czenie rury usuwania wody Kabel zasilania elektrycznego mo¿e byæ wymieniony wy³¹cznie przez upowa¿nionego technika specialistê (zobacz Serwis Techniczny). Producent uchyla siê od wszelkiej odpowiedzialnoœci, jeœli nie przestrzega siê powy¿szych zasad. Ustawienia i pierwszy cykl prania Gdy
 • Страница 28 из 73
  Opis pralki PL Panel kontrolny Przycisk 1 Przycisk OK Przycisk Przycisk Przycisk 2 Szufladka na œrodki pior¹ce Przycisk 3 Przycisk 4 W£¥CZENIE/ WY£¥CZENIE Przycisk Ekranik START/RESET Przycisk Szufladka na œrodki pior¹ce s³u¿y do wsypania œrodków pior¹cych i dodatkowych (zobacz Œrodki pior¹ce i
 • Страница 29 из 73
  60˚C Spis Podsumowanie (z G³ównego Spisu, przycisk OK) Bawe³na PL Wybrany Program Specjalne Instalacja Temperatura ustawiona przez program. Aby zmieniæ patrz poni¿ej. 1200 Wirowanie (Jedwab i Firany ustawiony przez program. Aby zmieniæ patrz poni¿ej. - Funkcje Do ty³u Spis Modyfikacja Temperatury
 • Страница 30 из 73
  Uruchomienie i Programy PL Jak w³¹czyæ program 1. W³¹czyæ pralkê, przyciskaj¹c przycisk W£¥CZENIE/WY£¥CZENIE. Po okienku Ariston wyœwietlony zostanie Spis G³ówny. 2. Za³adowaæ bieliznê i zamkn¹æ drzwiczki pralki. i 3. W g³ównym Spisie wybraæ przyciskami rodzaj tkaniny do prania (patrz na poni¿sz¹
 • Страница 31 из 73
  Potrzeby indywidualne SPIS PODSUMOWANIE 60˚C Wybierz Funkcje Wybielanie £atwe Prasowanie 1200 Pranie Szybkie Pranie wstêpne Do ty³u Pamiêtaj, ¿e wybielacz nale¿y wlaæ do dodatkowego pojemnika 4 (zobacz Œrodki Pior¹ce). Funkcji tej nie mo¿na nastawiæ jednoczeœnie z funkcjami £ATWE PRASOWANIE oraz
 • Страница 32 из 73
  Œrodki pior¹ce i bielizna PL Szufladka na œrodki pior¹ce Dobre rezultaty prania zale¿¹ równie¿ od w³aœciwego dozowania œrodka pior¹cego: wsypuj¹c go za du¿o, wcale nie poprawia siê wydajnoœci prania, lecz przyczynia siê do odk³adania siê nalotów na wewnêtrznych czeœciach pralki i do
 • Страница 33 из 73
  Zalecenia i œrodki ostro¿noœci Pralka zosta³a zaprojektowana i wyprodukowana Ogólne zasady bezpieczeñstwa • Niniejsze urz¹dzenie zaprojektowane zosta³o do u¿ytku domowego, a nie zawodowego i nie nale¿y zmieniaæ jego przeznaczenia ani funkcji. • Nie wyjmowaæ wtyczki z gniazdka, ci¹gn¹c za kabel,
 • Страница 34 из 73
  Konserwacja PL Wy³¹czenie wody i pr¹du elektrycznego • Zamkn¹æ kurek dop³ywu wody po ka¿dym praniu. Zmniejsza siê w ten sposób zu¿ycie instalacji hydraulicznej pralki oraz niebezpieczeñstwo przecieków. Czyszczenie pompy Pralka wyposa¿ona jest w pompê samooczyszczaj¹c¹, która nie wymaga zabiegów
 • Страница 35 из 73
  Anomalie i œrodki zaradcze Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e pralka nie dzia³a. Zanim wezwie siê Serwis Techniczny (zobacz Serwis Techniczny) nale¿y sprawdziæ, czy problemu tego nie da siê ³atwo rozwi¹zaæ samemu, pomagaj¹c sobie poni¿szym wykazem. Mo¿liwe przyczyny/Porady: Pralka siê nie w³¹cza. • Wtyczka nie
 • Страница 36 из 73
  Serwis Techniczny Przed zwróceniem siê do Serwisu Technicznego: • Sprawdziæ, czy problemu nie mo¿na rozwi¹zaæ samemu (zobacz Anomalie i œrodki zaradcze); • Ponownie nastawiæ program i sprawdziæ, czy problem zosta³ rozwi¹zany; • W przypadku negatywnym skontaktowaæ siê z upowa¿nionym oœrodkiem
 • Страница 37 из 73
  Használati utasítás MOSÓGÉP Összefoglalás 07 Magyar 07 Üzembehelyezés, 38-39 Kicsomagolás és vízszintbe állítás Víz és elektromos csatlakozás Beállítások és az elsõ mosási ciklus Mûszaki adatok Mosógép leírása, 40-41 Vezérlõpanel Kijelzõ és Menü Indítás és Programok, 42 Röviden: egy program
 • Страница 38 из 73
  Üzembehelyezés 07 E kézikönyv megõrzése azért fontos, hogy bármikor elõvehesse, és megnézhesse. Ha a mosógépet eladná, átadná vagy másnál helyezné el, gondoskodjon arról, hogy e használati utasítás a géppel együtt maradjon, hogy az új tulajdonos is megismerhesse a mosógép funkcióit és az ezekre
 • Страница 39 из 73
  A leeresztõcsõ csatlakoztatása 07 kell lennie akkor is, amikor a gép már a helyén áll. Üzembehelyezés 65 - 100 cm A leeresztõcsövet csatlakoztassa lefolyóhoz vagy a padlótól 65 és 100 cm közötti magasságban lévõ fali lefolyószifonhoz anélkül, hogy megtörné, A csatlakozódugónak könnyen elérhetõ
 • Страница 40 из 73
  A mosógép leírása 07 Vezérlõpanel gomb 1 gomb gomb BEKAPCSOLÁS/ KIKAPCSOLÁS OK gomb gomb Mosópor rekesz ! gomb " gomb Mosópor rekesz a mosópor és az adalékanyagok betöltéséhez (lásd Mosószerek). START/RESET Kijelzõ gomb gomb , és OK gombok a Menü címszavainak megjelenítéséhez, kiválasztásához
 • Страница 41 из 73
  60˚C Összefoglaló menü Pamut 07 Üzembehelyezés Kiválasztott program A program által beállított hõmérséklet. Módosítását lásd alább. 1200 A program által beállított centrifugálás (Selyem és Függönyök ). Módosítását lásd alább. Speciális Opciók Vissza (a Fõmenübõl, OK gomb) NYOMJA MEG AZ 1200
 • Страница 42 из 73
  Indítás és Programok 07 A program megkezdése 1. Kapcsolja be a mosógépet a BEKAPCSOLÁS/ KIKAPCSOLÁS gomb megnyomásával. Az Ariston képernyõ után megjelenik a Fõmenü. 2. Helyezze be a ruhanemût és csukja be az ablakot. és gombokkal válassza ki a 3. A Fõmenüben a mosni kívánt anyagot (lásd az alábbi
 • Страница 43 из 73
  Program módosítások ÖSSZEFOGLALÓ MENÜ Válasszon opciót 60˚C Fehérítés Vasaláskönnyítés Szupermosás Gyorsmosás Elõmosás Vissza NYOMJA MEG AZ Megjegyzések a használathoz A legellenállóbb foltok eltávolítására alkalmas fehérítési ciklus. Ne feledjen fehérítõt tenni a 4. pótrekeszbe (lásd Mosóporok).
 • Страница 44 из 73
  Mosószerek és mosandók 07 Mosószeradagoló fiók A mosás eredményessége függ a mosószer helyes adagolásától is: ha túl sokat adagol belõle, a mosás nem lesz hatékonyabb, de hozzájárul ahhoz, hogy lerakódás képzõdjön a mosógépben, valamint a környezetet is jobban szennyezi. MAX Húzza ki a
 • Страница 45 из 73
  Óvintézkedések és tanácsok A mosógépet a nemzetközi biztonsági Általános biztonság • A mosógépet csak felnõtt használhatja, és csak az e használati utasításban megadott utasítások szerint. • A csatlakozódugót az aljzatból ne a kábelt, hanem a csatlakozót fogva húzza ki. • Ne nyúljon a leeresztett
 • Страница 46 из 73
  Karbantartás és törõdés 07 A víz elzárása és az elektromos áram kikapcsolása • Minden mosás után zárja el a vízcsapot. Így kíméli a mosógép vízrendszerét, és megszünteti a vízszivárgás kockázatát. • Húzza ki a hálózati csatlakozódugót az aljzatból, amikor a mosógépet tisztítja vagy karbantartást
 • Страница 47 из 73
  Rendellenességek és elhárírásuk Megtörténhet, hogy a mosógép nem mûködik. Mielõtt felhívná a Szervizt (lásd Szerviz) ellenõrizze, hogy nem olyan problémáról van szó, amely a következõ lista segítségével egyszerûen megoldható. 07 Üzembehelyezés A mosógép nem kapcsol be. • A hálózati csatlakozódugó
 • Страница 48 из 73
  Szerviz Mielõtt a Szervizhez fordulna: • Gyõzõdjön meg arról, hogy a hibát nem tudja maga is elhárítani (lásd Rendellenességek és elhárírásuk); • Újból indítsa el a programot, hogy lássa, elhárította-e a hibát; • Ellenkezõ esetben forduljon a megbízott Szakszervizhez: a telefonszámot a
 • Страница 49 из 73
  INSTRUCÞIUNI DE FOLOSIRE MAªINÃ DE SPÃLAT RUFE Sumar RO Românã RO Instalare, 50-51 Scoaterea din ambalaj ºi nivelarea Legãturi hidraulice ºi electrice Impostaþii ºi primul ciclu de spãlare Date tehnice Descrierea maºinii de spãlat, 52-53 Panoul de control Display ºi Meniu Pornire ºi Programe, 54 Pe
 • Страница 50 из 73
  Instalare RO Este important sã se pãstreze acest manual pentru a-l putea consulta în orice moment. În caz de vânzare, de cesiune sau de schimbare a locuinþei, acesta trebuie sã rãmânã împreunã cu maºina de spãlat pentru a informa noul proprietar cu privire la funcþionare ºi la respectivele
 • Страница 51 из 73
  Conectarea tubului de evacuare RO Nu folosiþi prelungitoare ºi prize multiple. Instalare 65 - 100 cm Conectaþi tubul de evacuare, fãrã a-l îndoi, la o conductã de evacuare sau la o gurã de evacuare în zid, situate între 65 ºi 100 cm de pãmânt; Dupã instalarea maºinii de spãlat, priza de curent
 • Страница 52 из 73
  Descrierea maºinii de spãlat RO Panoul de control Tasta Tasta 1 Tasta 2 Tasta 3 Caseta pentru detergenþi Display Tasta 4 Tasta PORNIRE/ OPRIRE Tasta OK Tasta START/RESET Tasta Caseta pentru detergenþi pentru a încãrca detergenþi ºi aditivi (a se vedea capitolul: “Detergenþi”). ºi OK se folosesc
 • Страница 53 из 73
  Meniu Rezumat Bumbac 60˚C (din Meniul Principal, tasta OK) RO Programul selectat Instalare Temperatura stabilitã conform programului Pentru a o modifica, a se vedea mai jos. 1200 Programe Speciale - Centrifuga (Mãtase ºi Pedele introdusã de program). Pentru a o modifica, a se vedea mai jos. Opþiuni
 • Страница 54 из 73
  Pornire ºi Programe RO Pornirea unui program 6. Vãrsaþi detergenþii ºi aditivii adecvaþi (a se vedea capitolul: “Detergenþi”). 7. Porniþi programul apãsând tasta START/RESET. Dupã câteva secunde începe ciclul de spãlare. Pentru a-l anula, þineþi apãsat START/RESET timp de douã secunde. Pentru a-l
 • Страница 55 из 73
  Personalizãri MENIU REZUMAT 60˚C Alegere Opþiuni Înãlbire 1200 Cãlcare uºoarã Super Spãlare Prespãlare Înapoi Programe Note pentru folosire Ciclu de albire adecvat Puneþi decolorantul în sertarul adiþional 4 (consultaþi capitolul: "Detergenþi"). pentru eliminarea petelor mai Nu este compatibil cu
 • Страница 56 из 73
  Detergenþi ºi rufe albe RO Sertarul detergenþilor Un rezultat bun la spãlare depinde ºi de dozarea corectã a detergentului: cu un exces de detergent nu se spalã în mod mai eficace ºi se contribuie la încrustarea pãrþilor interne ale maºinii de spãlat ºi poluarea mediului înconjurãtor. MAX Extrageþi
 • Страница 57 из 73
  Precauþii ºi sfaturi Maºina de spãlat a fost proiectatã ºi construit㠕 Aruncarea maºinii de spãlat vechi: înainte de a o arunca, faceþi-o inutilizabilã tãindu-i cablul de alimentare electricã ºi scoþându-i hubloul. Protecþie generalã Protecþia ºi respectarea mediului înconjurãtor • Maºina de
 • Страница 58 из 73
  Întreþinere ºi îngrijire RO Oprirea apei ºi a curentului electric Curãþarea pompei • Închideþi robinetul de apã dupã fiecare spãlare. Se limiteazã astfel uzare instalaþiei hidraulice a maºinii de spãlat ºi se eliminã pericolul scurgerilor. Maºina de spãlat este echipatã cu o pompã autocurãþãtoare
 • Страница 59 из 73
  Anomalii ºi remedii Se poate întâmpla ca maºina de spãlat sã nu funcþioneze. Îaninte de a telefona la Asistenþã (vezi Asistenþã), verificaþi dacã aceastã problemã nu poate fi remediatã de dvs., astfel: Maºina de spãlat nu se aprinde. • Fiºa nu este introdusã sau nu a fost suficient introdusã în
 • Страница 60 из 73
  Asistenþã Înainte de a lua legãtura cu Asistenþa: • Verificaþi dacã anomalia poate fi rezolvatã de dvs. (vezi Anomalii ºi remedii); • Porniþi din nou programul pentru a controla dacã inconvenientul a fost eliminat; • În caz contrar, luaþi legãtura cu asistenþa tehnicã autorizatã la numãrul
 • Страница 61 из 73
  Ïäçãßåò ÷ñÞóçò ÐËÕÍÔÇÑÉÏ ÑÏÕ×ÙÍ Ðåñéå÷üìåíá GR ÅËËÇÍÉÊÁ GR ÅãêáôÜóôáóç, 62-63 Áðïóõóêåõáóßá êáé ïñéæïíôßùóç ÕäñáõëéêÝò êáé çëåêôñéêÝò óõíäÝóåéò Ñõèìßóåéò êáé ðñþôïò êýêëïò ðëõóßìáôïò Ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá ÐåñéãñáöÞ ôïõ ðëõíôçñßïõ, 64-65 Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ Ïèüíç êáé Ìåíïý Åêêßíçóç êáé ÐñïãñÜììáôá, 66 Åí
 • Страница 62 из 73
  ÅãêáôÜóôáóç GR Åßíáé óçìáíôéêü íá öõëÜîåôå ôï åã÷åéñßäéï áõôü ãéá íá ìðïñåßôå íá ôï óõìâïõëåýåóôå ïðïéáäÞðïôå óôéãìÞ. Óå ðåñßðôùóç ðþëçóçò, ðáñá÷þñçóçò Þ ìåôáêüìéóçò, âåâáéùèåßôå üôé ðáñáìÝíåé ìáæß ìå ôï ðëõíôÞñéï ãéá íá ðëçñïöïñåß ôïí íÝï éäéïêôÞôç ãéá ôç ëåéôïõñãßá êáé ôéò ó÷åôéêÝò
 • Страница 63 из 73
  Óýíäåóç ôïõ óùëÞíá áäåéÜóìáôïò íåñïý GR Ìçí ôóáêßæåôå êáé ìçí ôïðïèåôåßôå âáñéÜ ÅãêáôÜóôáóç 65 - 100 cm ÓõíäÝóôå ôïí óùëÞíá áäåéÜóìáôïò íåñïý ÷ùñßò íá ôïí ôóáêßóåôå óå ìéá áðï÷Ýôåõóç Þ óå ìéá åðéôïß÷éá áðï÷Ýôåõóç óå ýøïò áðü ôï Ýäáöïò ìåôáîý 65 êáé 100 cm. Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ðñïåêôÜóåéò êáé
 • Страница 64 из 73
  ÐåñéãñáöÞ ôïõ ðëõíôçñßïõ GR Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ Êïõìðß Êïõìðß 1 Êïõìðß 2 Êïõìðß 3 ÈÞêç áðïññõðáíôéêþí Êïõìðß OK Ïèüíç Êïõìðß 4 Êïõìðß ÅÊÊÉÍÇÓÇÓ/ ÄÉÁÊÏÐÇÓ Êïõìðß START/RESET Êïõìðß ÈÞêç áðïññõðáíôéêþí ãéá ôçí ðñïóèÞêç áðïññõðáíôéêþí êáé ðñüóèåôùí (âëÝðå ÁðïññõðáíôéêÜ êáé ñïý÷á). êáé OK ãéá íá êõëÞóåôå,
 • Страница 65 из 73
  60˚C Ìåíïý Áíáêåöáëáßùóçò (áðü ôï Êýñéï ÂáìâáêåñÜ GR Ìåíïý, êïõìðß OK) ÅãêáôÜóôáóç ÅðéëåãìÝíï ðñüãñáììá 1200 Èåñìïêñáóßá ñõèìéóìÝíç áðü ôï ðñüãñáììá. Ãéá íá ôçí áëëÜîåôå âëÝðå ðáñáêÜôù. ÅéäéêÜ - Óôýøéìï (ÌåôáîùôÜ êáé Êïõñôßíåò ñõèìéóìÝíç áðü ôï ðñüãñáììá. Ãéá íá ôï áëëÜîåôå âëÝðå ðáñáêÜôù. ÅðéëïãÝò
 • Страница 66 из 73
  Åêêßíçóç êáé ÐñïãñÜììáôá GR Åêêßíçóç åíüò ðñïãñÜììáôïò 7. ÅêêéíÞóôå ðéÝæïíôáò ôï êïõìðß START/RESET. ìåôÜ áðü ìåñéêÜ äåõôåñüëåðôá ôï ðñüãñáììá åêêéíåß. Ãéá íá áêõñþóåôå ôïí åðéëåãìÝíï êýêëï ðáôÞóôå ôï êïõìðß START/RESET ãéá äýï äåõôåñüëåðôá. Ãéá íá áðïèçêåýóåôå ôïí êýêëï âëÝðå Ïèüíç êáé Ìåíïý.
 • Страница 67 из 73
  ÐñïóùðéêÝò Ñõèìßóåéò ÌÅÍÏÕ ÁÍÁÊÅÖÁËÁÉÙÓÇÓ 60˚C ÁëëáãÞ Åðéëïãþí Ëåýêáíóç Super Wash ÃñÞãïñï Ðñüðëõóç ÐáñáôçñÞóåéò ãéá ôç ÷ñÞóç Èõìçèåßôå íá ÷ýíåôå ôï ëåõêáíôéêü óôçí ðñüóèåôç èÞêç 4 (âëÝðå ÁðïññõðáíôéêÜ). Äåí åßíáé óõìâáôÞ ìå ôç äõíáôüôçôá Ëéãüôåñï ÓéäÝñùìá êáé ÐÑÏÐËÕÓÇ. Äåí åßíáé óõìâáôü ìå ôç
 • Страница 68 из 73
  ÁðïññõðáíôéêÜ êáé ñïý÷á GR ÈÞêç áðïññõðáíôéêþí Ôï êáëü áðïôÝëåóìá ôïõ ðëõóßìáôïò åîáñôÜôáé åðßóçò êáé áðü ôç óùóôÞ äïóïëïãßá ôïõ áðïññõðáíôéêïý: õðåñâÜëëïíôáò äåí ðëÝíïõìå áðïôåëåóìáôéêüôåñá êáé åðéðëÝïí óõíôåëïýìå óôç äçìéïõñãßá êñïýóôáò óôá åóùôåñéêÜ ìÝñç ôïõ ðëõíôçñßïõ êáé óôç ìüëõíóç ôïõ
 • Страница 69 из 73
  ÐñïöõëÜîåéò êáé óõìâïõëÝò Ôï ðëõíôÞñéï ó÷åäéÜóôçêå êáé êáôáóêåõÜóôçêå ÃåíéêÞ áóöÜëåéá • Ç óõóêåõÞ áõôÞ ó÷åäéÜóôçêå ãéá ïéêéáêÞ ÷ñÞóç, ìç åðáããåëìáôéêÞ êáé ïé ëåéôïõñãßåò ôçò äåí ðñÝðåé íá áëëïéùèïýí. • Ìçí âãÜæåôå ôï âýóìá áðü ôçí çëåêôñéêÞ ðñßæá ôñáâþíôáò ôï êáëþäéï, áëëÜ íá ðéÜíåôå ôçí ðñßæá. •
 • Страница 70 из 73
  ÓõíôÞñçóç êáé öñïíôßäá GR Êëåßóéìï ðáñï÷þí íåñïý êáé çëåêôñéêïý ñåýìáôïò • Êëåßíåôå ôçí âñýóç ìåôÜ áðü êÜèå ðëýóéìï. ¸ôóé ðåñéïñßæåôáé ç öèïñÜ ôçò õäñáõëéêÞò åãêáôÜóôáóçò ôïõ ðëõíôçñßïõ êáé áðïóïâåßôáé ï êßíäõíïò áðùëåéþí. Êáèáñéóìüò ôçò áíôëßáò Ôï ðëõíôÞñéï äéáèÝôåé ìéá áíôëßá áõôïêáèáñéæüìåíç ðïõ
 • Страница 71 из 73
  ÐñïâëÞìáôá êáé ëýóåéò Ìðïñåß íá óõìâåß ôï ðëõíôÞñéï íá ìç ëåéôïõñãåß. Ðñéí ôçëåöùíÞóåôå óôçí ÕðïóôÞñéîç (âëÝðå Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç), åëÝãîôå áí äåí ðñüêåéôáé ãéá Ýíá ðñüâëçìá ðïõ åðéëýåôáé åýêïëá ìå ôç âïÞèåéá ôïõ áêüëïõèïõ êáôáëüãïõ. GR ÐéèáíÜ áßôéá / Ëýóç: Ôï ðëõíôÞñéï äåí áíÜâåé. • Ôï âýóìá äåí
 • Страница 72 из 73
  Ôå÷íéêÞ ÕðïóôÞñéîç 195041818.00 03/2004 - Xerox Business Services Ðñéí êáëÝóåôå ôçí ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç: • Âåâáéùèåßôå üôé äåí ìðïñåßôå íá åðéëýóåôå ìüíïé óáò ôï ðñüâëçìá (âëÝðå ÐñïâëÞìáôá êáé ëýóåéò) • ÅðáíåêêéíÞóôå ôï ðñüãñáììá ãéá íá åëÝãîåôå áí ôï ðñüâëçìá áíôéìåôùðßóôçêå • Óå áíôßèåôç
 • Страница 73 из 73