Инструкция для BINATONE CEJ-1743

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Electric Kettle

Instruction Manual

 CEJ1743

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 29
  Instruction Manual CEJ1743 Electric Kettle
 • Страница 2 из 29
  Electric Kettle CEJ1743
 • Страница 3 из 29
  FRANÇAIS ÐÓÑÑÊÈÉ ..................................... 16 ÐÓÑÑÊÈÉ ENGLISH FRANÇAIS .................................... 10 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ............................... 22 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ENGLISH ........................................ 4 3
 • Страница 4 из 29
  Electric Kettle CEJ-1743 Please read attentively the present instructions to familiarize yourself with the operation of the new appliance before its first use. Please retain the instructions for future reference. SAFETY MEASURES During operation of the appliance always follow the safety measures:
 • Страница 5 из 29
  cracks etc.), get it checked by the nearest authorized service center. Do not touch hot surfaces of the appliance. Do not touch outer surfaces of the kettle with the exception of the heat insulated handle, when water is boiling or with hot water inside the device. Allow kettle to cool prior to its
 • Страница 6 из 29
  through the steam vent. If this happens, the kettle should be wiped before turning it on. Do not take the electric cord out of the socket during operation of the appliance. You should first turn it off. After using the appliance let it cool for a few minutes. After that you can boil water in it
 • Страница 7 из 29
  1. Prior to kettle cleaning or storing unplug it from the mains and allows it to fully cool down. 2. In order to avoid electric hazards, do not immerse the kettle’s housing (1), its base (8) and electric cord into water. These components of the device can be cleaned with a slightly damp cloth
 • Страница 8 из 29
  AFTER-SALES SERVICE If your appliance does not operate at all or operates poorly, call an authorized service center for help or repairs. The warranty does not cover the following: Non-observance of the above safety measures and operation instructions. Commercial use (use outside the scope of
 • Страница 9 из 29
  ENGLISH Features may be changed by Binatone without any notice. Warranty details are set out in the warranty card provided with the product. Exploitation period: 3 years after the day of purchase. Manufacture: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Vitabiotics House,1 Apsley Way, Staples Corner,
 • Страница 10 из 29
  Bouilloire électrique CEJ-1743 Lisez attentivement cette instruction avant le premier emploi pour prendre connaissance du fonctionnement de l’appareil. Gardez l’instruction pour s’y référer ultérieurement. MESURES DE SECURITE En exploitant l’appareil, respectez toujours les mesures de sécurité
 • Страница 11 из 29
  des mélanges des gaz combustibles, des vapeurs des liquides inflammables, ou des poussières et fibres inflammables. Cet appareil est destiné à l’usage personnel et n’est pas destiné à l’usage commercial et industriel. Respectez toutes les règles de la présente instruction. Ne pas utiliser
 • Страница 12 из 29
  mise à la terre. Si votre prise de courant n’est pas mise à la terre, adressez-vous à un spécialiste qualifié. Ne pas modifier la fiche de contact et ne pas utiliser les raccords. ATTENTION ! La connexion au réseau sans mise à la terre peut conduire à un choc électrique. Nettoyez souvent l’élément
 • Страница 13 из 29
  1. Placez la bouilloire avec support sur une surface sèche et horizontale. 2. Enlevez la bouilloire du support (8), ouvrez le couvercle (2), en pressant le bouton (3) et remplissez d’eau la bouilloire. 3. Assurez-vous que le niveau de l’eau se trouve entre les marques maximale et minimale de
 • Страница 14 из 29
  (par exemplem un nettoyage apres 200 utilisations.) La suppression de l’écume nettoyera la surface intérieure de l’appareil. 2 moyens de la suppréssion de l’écume: 1. A l’aide de vinaigre de table 9%: - Versez dans la bouilloire 0,5 l d’eau chaude et ajoutez 2 cuillers à soupe de vinaigre de table
 • Страница 15 из 29
  FRANÇAIS l’exploitation incorrecte, la percussion ou la chute de l’appareil). Réparation ou changement des pièces de l’appareil, effectué par une personne non-autorisée ou hors du centre de service autorisé. Dépôts de tartre sur l’appareil, indépendamment du type d’eau utilisé. Accidents tels que
 • Страница 16 из 29
  Ýëåêòðè÷åñêèé ÷àéíèê CEJ-1743 Âíèìàòåëüíî ïðî÷òèòå äàííóþ èíñòðóêöèþ ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì, ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ðàáîòîé íîâîãî ïðèáîðà. Ïîæàëóéñòà, ñîõðàíèòå èíñòðóêöèþ äëÿ äàëüíåéøèõ ñïðàâîê. ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà âñåãäà ñîáëþäàéòå ñëåäóþùèå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè:
 • Страница 17 из 29
  ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì âî âðåìÿ ïîñëåäóþùåãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèáîðà. Âñå ðåìîíòíûå ðàáîòû äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî â óïîëíîìî÷åííîì ñåðâèñíîì öåíòðå. Íå ïîëüçóéòåñü ïðèáîðîì â çîíàõ, ãäå â âîçäóõå ìîãóò ñîäåðæàòüñÿ ñìåñè ãîðþ÷èõ ãàçîâ, ïàðû ëåãêîâîñïëàìåíÿþùåéñÿ æèäêîñòè èëè â çîíàõ, ãäå â âîçäóõå
 • Страница 18 из 29
  Èñïîëüçóéòå ÷àéíèê òîëüêî ñ òîé ïîäñòàâêîé, êîòîðàÿ ïîñòàâëÿåòñÿ ñ íèì â êîìïëåêòå. Íå çàïîëíÿéòå ãîðÿ÷èé ÷àéíèê õîëîäíîé âîäîé èëè õîëîäíûé ÷àéíèê ãîðÿ÷åé âîäîé. ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Èçáåãàéòå ðåçêèõ ïåðåïàäîâ òåìïåðàòóð ïðè çàïîëíåíèè ÷àéíèêà âîäîé. Ïîäêëþ÷àéòå ïðèáîð òîëüêî ê ýëåêòðîñåòè ñ çàùèòíûì
 • Страница 19 из 29
  íà 20 ÷àñòåé âîäû), äàéòå îòñòîÿòüñÿ â òå÷åíèå ÷àñà. Ïîñëå ýòîãî ïðîìîéòå ÷àéíèê ïðîòî÷íîé âîäîé, âñêèïÿòèòå â íåì âîäó è âûëåéòå. ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Ïîñòàâüòå ÷àéíèê ñ ïîäñòàâêîé íà ñóõóþ ãîðèçîíòàëüíóþ ïîâåðõíîñòü. 2. Ñíèìèòå ÷àéíèê ñ ïîäñòàâêè (8), îòêðîéòå êðûøêó
 • Страница 20 из 29
  î÷èñòêà ïîñëå 200 ðàç èñïîëüçîâàíèÿ). Åñëè â Âàøåì äîìå âîäà æåñòêàÿ, ñîâåòóåì åå ôèëüòðîâàòü – ýòî íåñêîëüêî óìåíüøèò êîëè÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ íàêèïè. 2 ñïîñîáà óäàëåíèÿ íàêèïè: 1. Ñ ïîìîùüþ 9%-íîãî áåëîãî óêñóñà: - Íàëåéòå â ÷àéíèê 0,5 ë ãîðÿ÷åé âîäû è äîáàâüòå 2 ñò. ë. 9%-íîãî áåëîãî óêñóñà. -
 • Страница 21 из 29
  ÐÓÑÑÊÈÉ óêàçàííîãî íà ïðèáîðå. Ïðè íåíàäëåæàùåì óõîäå (ïðîíèêíîâåíèè æèäêîñòè, ïûëè, íàñåêîìûõ è äð. ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ è âåùåñòâ âíóòðü ïðèáîðà). Ïðè ïðèìåíåíèè èçëèøíèõ óñèëèé âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà èëè ïîâðåæäåíèÿõ äðóãîãî ðîäà (ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé â ðåçóëüòàòå íåïðàâèëüíîé
 • Страница 22 из 29
  Åëåêòðè÷íèé ÷àéíèê CEJ-1743 Óâàæíî îçíàéîìòåñü ç äàíîþ ³íñòðóêö³ºþ ïåðåä ïåðøèì âèêîðèñòàííÿì, äëÿ òîãî ùîá îçíàéîìèòèñü ç ðîáîòîþ íîâîãî ïðèëàäó. Áóäü ëàñêà, çáåð³ãàéòå ³íñòðóêö³þ äëÿ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ. ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÏÅÊÈ Ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ ïðèëàäó çàâæäè äîòðèìóéòåñü íàñòóïíèõ ïðàâèë
 • Страница 23 из 29
  ïîäàëüøîãî êîðèñòóâàííÿ ïðèëàäîì. Óñ³ ðåìîíòí³ ðîáîòè ïîâèíí³ ïðîâàäèòèñü ò³ëüêè â óïîâíîâàæåíîìó ñåðâ³ñíîìó öåíòð³. Íå êîðèñòóéòåñÿ ïðèëàäîì ó çîíàõ, äå â ïîâ³òð³ ìîæóòü ì³ñòèòèñÿ ñóì³ø³ ãîðþ÷èõ ãàç³â, ïàðà ëåãêîçàéìèñòî¿ ð³äèíè àáî â çîíàõ, äå â ïîâ³òð³ ìîæóòü ì³ñòèòèñÿ ãîðþ÷³ ïèë àáî âîëîêíà.
 • Страница 24 из 29
  Íå çàïîâíþéòå ãàðÿ÷èé ÷àéíèê õîëîäíîþ âîäîþ ÷è õîëîäíèé ÷àéíèê ãîðÿ÷îþ âîäîþ. ÓÂÀÃÀ! Óíèêàéòå ð³çêèõ ïåðåïàä³â òåìïåðàòóð ïðè çàïîâíåíí³ ÷àéíèêà âîäîþ. ϳäêëþ÷àéòå ïðèëàä ò³ëüêè äî åëåêòðè÷íî¿ ìåðåæ³ ñ çàõèñíèì çàçåìëåííÿì, çâåðí³òüñÿ äî êâàë³ô³êîâàíîãî ñïåö³àë³ñòà. Íå ïåðåðîáëþéòå øòåïñåëüíó âèëêó
 • Страница 25 из 29
  âîäîþ, ñêèï‘ÿò³òü ó íüîìó âîäó òà âèëèéòå ¿¿. ²ÍÑÒÐÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯ 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Ïîñòàâòå ÷àéíèê ç ï³äñòàâêîþ íà ñóõó ãîðèçîíòàëüíó ïîâåðõíþ. 2. Çí³ì³òü ÷àéíèê ç ï³äñòàâêè (8), â³äêðèéòå êðèøêó (2), íàæì³òü íà êíîïêó (3) òà çàïîâí³òü ÷àéíèê âîäîþ. 3. Âïåâí³òüñÿ, ùî ð³âåíü âîäè
 • Страница 26 из 29
  âèêîðèñòàííÿ). ßêùî â Âàøîìó äîì³ âîäà æîðòêà, ðàäèìî ¿¿ ô³ëüòðóâàòè – öå äåê³ëüêà çìåíøèòü ê³ëüê³ñòü óòâîðåííÿ íàêèïó. 2 ñïîñîáè âèäàëåííÿ íàêèïó: 1. Çà äîïîìîãîþ 9%-íîãî á³ëîãî îöòó: - Íàëèéòå â ÷àéíèê 0,5 ë ãàðÿ÷î¿ âîäè òà äîäàéòå 2 ñò. ë. 9%íîãî á³ëîãî îöòó. - Çàëèøòå ÷àéíèê â³äìîêàòè íà 1
 • Страница 27 из 29
  Õàðàêòåðèñòèêè ìîæóòü áóòè çì³íåí³ êîìïàí³ºþ Binatone áåç áóäü-ÿêîãî ïîâ³äîìëåííÿ. Ãàðàíò³éíèé òåðì³í ³ ³íø³ äåòàë³ çàçíà÷åí³ â ãàðàíò³éíîìó òàëîí³, ùî äîäàºòüñÿ äî ïðèëàäó. Òåðì³í ñëóæáè: 3 ðîêè â³ä äíÿ ïîêóïêè. Âèðîáíèê: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Vitabiotics House, 1 Apsley Way,
 • Страница 28 из 29
  28
 • Страница 29 из 29