Инструкция для BINATONE CEJ-2030

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Instruction Manual

CEJ2030 Magic

Electric Kettle

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 26
  Instruction Manual CEJ2030 Magic Electric Kettle
 • Страница 2 из 26
  Electric Kettle CEJ2030 Magic
 • Страница 3 из 26
  ENGLISH .........................................4 ENGLISH ÐÓÑÑÊÈÉ ....................................... 8 ÐÓÑÑÊÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ................................ 14 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ АЗА ......................................... 20 АЗА 3
 • Страница 4 из 26
  Electric kettle CEJ-2030 Magic Intent of the device: This appliance is designed for boiling of water with AC power supply. Basic consumer properties and features: Power supply: 220-240 V, ~50Hz. Power: 1850-2200 W. Volume: 2.0 L. Concealed heating element. The product has been certified in
 • Страница 5 из 26
  SPECIAL SAFETY MEASURES ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Make sure that the water level is between the minimum and maximum level before turning the kettle on. Do not overfill the kettle; otherwise it can overflow while boiling. Please, remember that the minimum water level should be higher than the
 • Страница 6 из 26
  ! Do not take the electric cord out of the socket during operation of the appliance. You should first turn it off. ! After using the appliance let it cool for a few minutes. After that you can boil water in it again. INSTRUCTIONS FOR USE 1. Place the kettle (1) with power base (8) on dry horizontal
 • Страница 7 из 26
  DISPOSAL The appliance should be disposed of in accordance with waste disposal regulations in your country and with the least damage to the environment. Only ecologically safe materials are used in the packaging of our products and the cardboard and paper can be disposed of with normal paper waste.
 • Страница 8 из 26
  Ýëåêòðè÷åñêèé ÷àéíèê CEJ-2030 Magic Íàçíà÷åíèå ïðèáîðà: ýëåêòðè÷åñêèé ÷àéíèê ïðåäíàçíà÷åí äëÿ êèïÿ÷åíèÿ âîäû îò ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà. Îñíîâíûå ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà è õàðàêòåðèñòèêè: Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ: 220–240 Â, ~50Ãö. Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 1850-2200 Âò. Îáúåì: 2,0 ë. Çàêðûòûé íàãðåâàòåëüíûé
 • Страница 9 из 26
  СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ! ! ! ! ! ! Ïåðåä âêëþ÷åíèåì ÷àéíèêà óáåäèòåñü, ÷òî óðîâåíü âîäû íàõîäèòñÿ íå âûøå ìàêñèìàëüíîé îòìåòêè íà øêàëå óðîâíÿ âîäû. Íå ïåðåïîëíÿéòå ÷àéíèê âîäîé, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, îíà ìîæåò âûïëåñêèâàòüñÿ ïðè êèïåíèè. Ïîìíèòå, ÷òî ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî âîäû â ÷àéíèêå - íå
 • Страница 10 из 26
  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! âîäû â íåì. Âñåãäà ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû óðîâåíü âîäû â ÷àéíèêå áûë íå ñëèøêîì íèçêèé. Âñåãäà âûêëþ÷àéòå ÷àéíèê ïåðåä òåì, êàê ñíÿòü åãî ñ ïîäñòàâêè. Èñïîëüçóéòå ÷àéíèê òîëüêî ñ òîé ïîäñòàâêîé, êîòîðàÿ ïîñòàâëÿåòñÿ ñ íèì â êîìïëåêòå. Íå çàïîëíÿéòå ãîðÿ÷èé ÷àéíèê õîëîäíîé âîäîé
 • Страница 11 из 26
  5. Âêëþ÷èòå ÷àéíèê ñ ïîìîùüþ êíîïêè âêë./âûêë. (6). Ïðè ýòîì ñèíÿÿ ïîäñâåòêà ñìåíèò öâåò íà êðàñíûé, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî èäåò ïðîöåññ êèïÿ÷åíèÿ âîäû. 6. Ïîñëå çàêèïàíèÿ âîäû ïðèáîð àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ÷èòñÿ è ñâåòîâîé èíäèêàòîð (7) âíîâü ñìåíèò öâåò íà ñèíèé. Ïðè æåëàíèè âû ìîæåòå
 • Страница 12 из 26
  – ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ è åñòåñòâåííûé èçíîñ èçäåëèÿ; – äåôåêòû, âûçâàííûå ïåðåãðóçêîé, íåïðàâèëüíîé èëè íåáðåæíîé ýêñïëóàòàöèåé, ïîïàäàíèåì æèäêîñòåé, ïûëè, íàñåêîìûõ è äð. ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ âíóòðü èçäåëèÿ, âîçäåéñòâèåì âûñîêèõ òåìïåðàòóð íà ïëàñòìàññîâûå è äðóãèå íå òåðìîñòîéêèå ÷àñòè,
 • Страница 13 из 26
  ÐÓÑÑÊÈÉ Êëàññ çàùèòû I Äàòà èçãîòîâëåíèÿ ïðèáîðà: ñì.òîðãîâóþ ìàðêèðîâêó íà ïðèáîðå. Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: RU XX YY ZZZ, ãäå XX – ãîä âûïóñêà YY – ìåñÿö âûïóñêà ZZZ- íîìåð ïàðòèè Îñíîâíîé èìïîðòåð òîâàðà BinatoneTM â Ðîññèè: ÇÀÎ «Èíòåðóîðëä Ïðîäàêòñ». Àäðåñ: 123007, ã. Ìîñêâà, 2é Õîðîøåâñêèé
 • Страница 14 из 26
  Åëåêòðè÷íèé ÷àéíèê CEJ-2030 Magic Ïðèçíà÷åííÿ ïðèëàäó: åëåêòðè÷íèé ÷àéíèê ³ç çàêðèòèì íàãð³âíèì åëåìåíòîì, ïðèçíà÷åíèé äëÿ êèï’ÿò³ííÿ âîäè â³ä ìåðåæ³ çì³ííîãî ñòðóìó. Îñíîâí³ ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ òà õàðàêòåðèñòèêè: Íàïðóãà æèâëåííÿ: 220–240 Â, ~ 50 Ãö. Ñïîæèâàíà ïîòóæí³ñòü: 1850-2200 Âò. Îá’ºì: 2,0
 • Страница 15 из 26
  ! ͳêîëè íå ðîçáèðàéòå ïðèëàä ñàìîñò³éíî; íåïðàâèëüíå ñêëàäàííÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî óðàæåííÿ åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì ï³ä ÷àñ íàñòóïíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèëàäó. ! Ïðè âèÿâëåíí³ íåñïðàâíîñò³ ñë³ä çâåðíóòèñÿ äî óïîâíîâàæåíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó. ! Öåé ïðèëàä ïðèçíà÷åíèé ò³ëüêè äëÿ äîìàøíüîãî âèêîðèñòàííÿ é íå
 • Страница 16 из 26
  ! Âèêîðèñòîâóéòå ÷àéíèê ò³ëüêè ç ò³ºþ ï³äñòàâêîþ, ÿêà ïîñòàâëÿºòüñÿ ç íèì ó êîìïëåêò³. ! Íå çàïîâíþéòå ãàðÿ÷èé ÷àéíèê õîëîäíîþ âîäîþ, àáî õîëîäíèé ÷àéíèê ãàðÿ÷îþ âîäîþ. ÓÂÀÃÀ! Óíèêàéòå ð³çêèõ ïåðåïàä³â òåìïåðàòóð ïðè çàïîâíåíí³ ÷àéíèêà âîäîþ. ! ϳäêëþ÷àéòå ïðèëàä ò³ëüêè äî åëåêòðè÷íî¿ ìåðåæ³ ñ
 • Страница 17 из 26
  ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 1. Ïåðåä ÷èùåííÿì ÷è çáåð³ãàííÿì â³ä’ºäíàéòå ÷àéíèê â³ä ìåðåæ³ òà äî÷åêàéòåñü éîãî ïîâíîãî îõîëîäæåííÿ. Ðåêîìåíäîâàíà òåìïåðàòóðà çáåð³ãàííÿ ó ïðèì³ùåíí³ â³ä +5 °C äî +35 °C. 2. Äëÿ òîãî ùîá âè÷èñòèòè ô³ëüòð (4) çí³ì³òü éîãî òà ïðîìèéòå ³ç çîâí³øíüîãî áîêó ï³ä ñòðóìåíåì
 • Страница 18 из 26
  ! âèêîðèñòàííÿì ó êîìåðö³éíèõ ö³ëÿõ (âèêîðèñòàííÿ, ùî âèõîäèòü çà ðàìêè îñîáèñòèõ ïîáóòîâèõ ïîòðåá). ! ï³äêëþ÷åííÿì äî ìåðåæ³ ç íàïðóãîþ, â³äì³ííîþ â³ä çàçíà÷åíî¿ íà ïðèëàä³. ! íåñàíêö³îíîâàíèì ðåìîíòîì àáî çàì³íîþ ÷àñòèí ïðèëàäó, çä³éñíåíèõ íå óïîâíîâàæåíîþ íà öå îñîáîþ àáî ñåðâ³ñíèì öåíòðîì. !
 • Страница 19 из 26
  Äàòà âèãîòîâëåííÿ ïðèëàäó: äèâ. òîðãîâåëüíå ìàðêóâàííÿ íà ïðèëàä³. Óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ: RU XX YY ZZZ, äå XX – ð³ê âèïóñêó YY – ì³ñÿöü âûïóñêó ZZZ- íîìåð ïàðò³¿ Îñíîâíèé ³ìïîðòåð òîâàðó Binatone™ ó Ðîñ³¿: ÇÀÒ «²íòåðóîðëä Ïðîäàêòñ». Àäðåñà: 123007, ì. Ìîñêâà, 2-é Õîðîøåâñüêèé ïðî¿çä, áóä. 7, êîðï.1.
 • Страница 20 из 26
  Электр шайнегі ТАЛАПТАРЫ 20
 • Страница 21 из 26
  ! Б л рал коммерциялы ж не нерк сіптік олдану а емес, тек й т рмысында олдану а арнал ан. ! Осы н с аулы та ы барлы талаптарды орында ыз. ! Механикалы а аулары бар аспапты олданба ыз, оны ж мыс а жарамдылы ын тек у кілетті ызмет к рсету орталы тарында тексері із. ! Аспапты тасымалдау ажет бол ан жа
 • Страница 22 из 26
  ! Шайнекті ыздыру элементін к а ынан ( а ) жиі тазалап т ры ыз. к а ы к п шайнекті олдану оны істен шы аруы м мкін екендігін естен шы арма ыз. НАЗАР НАЗАР АУДАРЫ ЫЗ! Шайнекті а тан тазалау шін осы ан арнайы жасал ан заттарды ана олданы ыз. ! Шайнекті оспас б рын, а па ыны жабы екендігіне к з
 • Страница 23 из 26
  су ерітіндісін (9 % сірке суды 1 б лігін суды 20 б лігіне) йы ыз, бір са ат а ойып ойы ыз. Осыдан кейін шайнекті а ын сумен жуы ыз, су йып айнаты ыз ж не т гіп таста ыз. Ж НДЕУ Ж НЕ АЛПЫНА КЕЛТІРУ ралы ыз ж мыс істемесе немесе нашар ж мыс істесе ке ес алу шін немесе ж ндету шін у кілетті ызмет к
 • Страница 24 из 26
  5. Кепілдеме рекетіне пайдалану ж ніндегі н с аулы а с йкес б йымды баптау, орнату, уа тылы ызмет к рсету бойынша ж мыстар кірмейді. ПАЙДА А АСЫРУ Электр т рмысты рал орша ан орта а е аз зиян келтіріп, ірі іздегі алды тарды пайда а асыру ж ніндегі ережелерге с йкес пайда а асырылуы тиіс. ралды д
 • Страница 25 из 26
  Èíôîðìàöèþ îá àâòîðèçîâàííûõ ñåðâèñíûõ öåíòðàõ Âû ìîæåòå óçíàòü: – íà web-ñàéòå www.binatone.ru â ðàçäåëå «ñåðâèñ» – ïî òåëåôîíó áåñïëàòíîé ãîðÿ÷åé ëèíèè: 8-800-100-03-23 Åñëè â Âàøåì ãîðîäå îòñóòñòâóåò àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð, Âàì ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â ìàãàçèí, ãäå Âû ïðèîáðåëè íàø òîâàð, è
 • Страница 26 из 26