Инструкция для BINATONE HS-4110

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Ceramic Hair Straightener

Instruction Manual

HS4110

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 26
  Instruction Manual HS4110 Ceramic Hair Straightener
 • Страница 2 из 26
  Ceramic Hair Straightener HS4110
 • Страница 3 из 26
  ENGLISH .........................................4 ENGLISH ÐÓÑÑÊÈÉ ....................................... 8 ÐÓÑÑÊÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ................................ 14 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ АЗА ......................................... 20 АЗА 3
 • Страница 4 из 26
  Ceramic Hair Straightener HS-4110 Intent of the device: this appliance is designed for hair straightening and styling in household use. Basic consumer properties and features: Power supply: 220-240 V, ~ 50Hz Power: 30 W Heating time –1 min Heating temperature - 210°C The product has been certified
 • Страница 5 из 26
  SPECIAL SAFETY MEASURES ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Only place the heated or connected appliance on an even, dry, heat-resistant surface. ! Do not allow foreign objects between the heated parts of the appliance, as this can cause electrical shock. Never cover the appliance or put it on soft surfaces,
 • Страница 6 из 26
  BEFORE USE ! Wipe the case of the appliance and the working surface with slightly damp soft cloth. ! Only use the appliance for styling dry hair. To achieve the optimum effect use hair styling products. INSTRUCTIONS FOR USE 1. Plug the straightener into the mains electricity supply and set the
 • Страница 7 из 26
  DISPOSAL The appliance should be disposed of in accordance with waste disposal regulations in your country and with the least damage to the environment. Only ecologically safe materials are used in the packaging of our products and the cardboard and paper can be disposed of with normal paper waste.
 • Страница 8 из 26
  Êåðàìè÷åñêèé ðàñïðÿìèòåëü HS-4110 Íàçíà÷åíèå ïðèáîðà: ýëåêòðîáûòîâîé ïðèáîð, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ óêëàäêè è ðàñïðÿìëåíèÿ âîëîñ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. Îñíîâíûå ïîòðåáèòåëüñêèå õàðàêòåðèñòèêè: Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ: 220-240 Â, ~ 50 Ãö. Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 30 Âò. Âðåìÿ ðàçîãðåâà – 1 ìèí. Òåìïåðàòóðà
 • Страница 9 из 26
  ! ! ! ! ! СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Êëàäèòå íàãðåòûé èëè ïîäêëþ÷åííûé ê ñåòè ïðèáîð òîëüêî íà ðîâíóþ ñóõóþ òåðìîñòîéêóþ ïîâåðõíîñòü. ! Íå äîïóñêàéòå ïîïàäàíèÿ ïîñòîðîííèõ ïðåäìåòîâ ìåæäó íàãðåòûìè ÷àñòÿìè ïðèáîðà, òàê êàê ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîðàæåíèþ ýëåêòðè÷åñêèì
 • Страница 10 из 26
  ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Êîðïóñ Êåðàìè÷åñêèå ïëàñòèíû – ðàñïðÿìèòåëè Cåòåâîé èíäèêàòîð Ïåðåêëþ÷àòåëü ðåæèìîâ ðàáîòû: I – ïðèáîð âêëþ÷åí 0 – ïðèáîð îòêëþ÷åí Ðåãóëÿòîð òåìïåðàòóðû Âðàùàþùèéñÿ øíóð Ïåòëÿ äëÿ ïîäâåøèâàíèÿ Ëåíòà-çàñòåæêà äëÿ ôèêñàöèè ïëàñòèí ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
 • Страница 11 из 26
  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 3. 4. – – – – ! ! ! ! ! Åñëè Âàø ïðèáîð íå ðàáîòàåò èëè ðàáîòàåò ïëîõî, îáðàòèòåñü â óïîëíîìî÷åííûé ñåðâèñíûé öåíòð çà êîíñóëüòàöèåé èëè ðåìîíòîì. 1. Ãàðàíòèÿ äåéñòâóåò äâà ãîäà, íà÷èíàÿ ñ ìîìåíòà ïðîäàæè èçäåëèÿ. 2. Ãàðàíòèÿ äåéñòâèòåëüíà ïðè
 • Страница 12 из 26
  5. Ïîä äåéñòâèå ãàðàíòèè íå ïîäïàäàþò ðàáîòû ïî íàñòðîéêå, óñòàíîâêå, ïåðèîäè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ èçäåëèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèåé ïî ýêñïëóàòàöèè. УТИЛИЗАЦИЯ Ýëåêòðîáûòîâîé ïðèáîð äîëæåí áûòü óòèëèçèðîâàí ñ íàèìåíüøèì âðåäîì äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ïî óòèëèçàöèè
 • Страница 13 из 26
  ÐÓÑÑÊÈÉ Äàòà èçãîòîâëåíèÿ ïðèáîðà: ñì.òîðãîâóþ ìàðêèðîâêó íà ïðèáîðå. Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: RU XX YY ZZZ, ãäå XX – ãîä âûïóñêà YY – ìåñÿö âûïóñêà ZZZ- íîìåð ïàðòèè Îñíîâíîé èìïîðòåð òîâàðà BinatoneTM â Ðîññèè: ÇÀÎ «Èíòåðóîðëä Ïðîäàêòñ». Àäðåñ: 123007, ã. Ìîñêâà, 2é Õîðîøåâñêèé ïðîåçä, äîì 7,
 • Страница 14 из 26
  Êåðàì³÷íèé ðîçïðÿìëþâà÷ HS-4110 Ïðèçíà÷åííÿ ïðèëàäó: åëåêòðîïîáóòîâèé ïðèëàä, ïðèçíà÷åíèé äëÿ óêëàäàííÿ òà ðîçïðÿìëåííÿ âîëîññÿ â äîìàøí³õ óìîâàõ. Îñíîâí³ ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ òà õàðàêòåðèñòèêè: Íàïðóãà æèâëåííÿ: 220-240 Â, ~ 50 Ãö. Ñïîæèâàíà ïîòóæí³ñòü: 30 Âò. ×àñ ðîç³ãð³âàííÿ – 1 ìèí. Òåìïåðàòóðà
 • Страница 15 из 26
  ! ! ! ! ! ! øíóðà òà øòåïñåëüíî¿ âèëêè ïîâèííà âèêîíóâàòèñÿ ò³ëüêè â óïîâíîâàæåíîìó ñåðâ³ñíîìó öåíòð³. ͳêîëè íå ðîçáèðàéòå ïðèëàä ñàìîñò³éíî; íåïðàâèëüíå ñêëàäàííÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî ïîðàçêè åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì ï³ä ÷àñ íàñòóïíîãî âèêîðèñòàííÿ Ïðè âèÿâëåíí³ íåñïðàâíîñò³ ñë³ä çâåðíóòèñÿ äî
 • Страница 16 из 26
  ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Êîðïóñ Êåðàì³÷í³ ïëàñòèíè – ðîçïðÿìëþâà÷³ Êîëüîðîâèé ³íäèêàòîð ðîáîòè Ïåðåìèêà÷³ ðåæèì³â ðîáîòè: I – ïðèëàä óâ³ìêíåíî 0 – ïðèëàä âèìêíåíî Ðåãóëþâàëüíèê òåìïåðàòóðè Îáåðòîâèé øíóð Ïåòëÿ äëÿ ï³äâ³øóâàííÿ Ñòð³÷êà- çàñò³áêà äëÿ ô³êñàö³¿ ïëàñòèí ПЕРЕД
 • Страница 17 из 26
  ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 1. Âèìêí³òü ïðèëàä, ïåðåâ³âøè ïåðåìèêà÷ (4) ó ïîëîæåííÿ «O», à ïîò³ì â³ä’ºäíàéòå â³ä ìåðåæ³ ³ äî÷åêàéòåñÿ éîãî ïîâíîãî îõîëîäæåííÿ. 2. Äëÿ ÷èùåííÿ êîðïóñà (1) ³ ïëàñòèí (2) ñêîðèñòàéòåñÿ ì’ÿêîþ âîëîãîþ òêàíèíîþ. Íå äîïóñêàéòå ïîïàäàííÿ âîäè àáî ³íøî¿ ð³äèíè âñåðåäèíó
 • Страница 18 из 26
  ! óøêîäæåííÿì åëåêòðè÷íèõ øíóð³â. 5. ϳä ä³þ ãàðàíò³¿ íå ï³äïàäàþòü ðîáîòè ç íàñòðîþâàííÿ, óñòàíîâêè, ïåð³îäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ âèðîáó â³äïîâ³äíî äî ³íñòðóêö³¿ ç åêñïëóàòàö³¿. УТИЛІЗАЦІЯ Åëåêòðîïîáóòîâèé ïðèëàä ìຠáóòè óòèë³çîâàíèé ç íàéìåíøîþ øêîäîþ äëÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òà çã³äíî ç
 • Страница 19 из 26
  Îñíîâíèé ³ìïîðòåð òîâàðó Binatone TM ó Ðîñ³¿: ÇÀÒ «²íòåðóîðëä Ïðîäàêòñ». Àäðåñà: 123007, ì. Ìîñêâà, 2-é Õîðîøåâñüêèé ïðî¿çä, áóä. 7, êîðï.1. Âèðîáíèê: Binatone Industries Ltd, Great Britain, U.K., 10th Floor, 6 Mitre Passsage, Greenwich, London, SE 10 0ER. (Á³íàòîí ²íäàñòð³ç Ëòä, Âåëèêîáðèòàí³ÿ).
 • Страница 20 из 26
  ыш пластиналары бар шашты т зулеткіш HS 4110 арналуы: ралды арналуы шашты с ндеп жинау а ж не т зетуге арнал ан электр т рмысты рал. Негізгі т тынушылы сипаттамасы: орек кернеуі: 220 240 В, ~ 50 Гц. Т тынылатын уат 30 Вт. ыздыру уа ыты – 1 мин. ыздыру температурасы – 210 °С. нім олданыста ы
 • Страница 21 из 26
  ! А аулы аны тал ан жа дайда, у кілетті сервис орталы ына хабарласу ажет. ! Б л рал коммерциялы ж не нерк сіптік олдану а емес, тек й т рмысында олдану а арнал ан. ! Осы н с аулы та ы барлы талаптарды орында ыз. ! Механикалы б зыл ан (майыс ан, сызат т скен ж не т.с.с.) ралды олданба ыз, оны ж мыс
 • Страница 22 из 26
  ОЛДАНАР АЛДЫНДА ! рал корпусын ж не оны сырт ы ж мыс бетін аздап дым ыл ж мса матамен с рті із. ! ралмен тек р а шашты ана с нде із. Тиімді сер алу шін с ндеу ралдарын олдану а болады. ПАЙДАЛАНУ Ж НІНДЕГІ Н С АУЛЫ 1. Шаш б йрасын жазу ралын электр желісіне осып, ауыстырып ос ышты (4) « I» » жа
 • Страница 23 из 26
  Ж НДЕУ Ж НЕ АЛПЫНА КЕЛТІРУ ралы ыз ж мыс істемесе немесе нашар ж мыс істесе консультация алу шін немесе ж ндету шін у кілетті сервис орталы ына бары ыз. Кепілдемелік ызмет к рсетуді шарттары. АЗА 1. Кепілдеме б йымды сату к нінен бастап екі жыл ішінде к шінде болады. 2. Кепілдеме кепілдемелік талон
 • Страница 24 из 26
  ПАЙДА А АСЫРУ Электр т рмысты рал орша ан орта а е аз зиян келтіріп, ірі іздегі алды тарды пайда а асыру ж ніндегі ережелерге с йкес пайда а асырылуы тиіс. ралды д рыс пайда а асыру шін оны айталама шикізат дейтін жергілікті орталы а апару жеткілікті. Біз ндіретін ралдар экологиялы таза
 • Страница 25 из 26
  Èíôîðìàöèþ îá àâòîðèçîâàííûõ ñåðâèñíûõ öåíòðàõ Âû ìîæåòå óçíàòü: – íà web-ñàéòå www.binatone.ru â ðàçäåëå «ñåðâèñ» – ïî òåëåôîíó áåñïëàòíîé ãîðÿ÷åé ëèíèè: 8-800-100-03-23 Åñëè â Âàøåì ãîðîäå îòñóòñòâóåò àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð, Âàì ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â ìàãàçèí, ãäå Âû ïðèîáðåëè íàø òîâàð, è
 • Страница 26 из 26