Инструкция для BINATONE HUM-4600

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Instruction Manual

HUM-4600

Ultrasonic Humidifier

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 31
  Instruction Manual HUM-4600 Ultrasonic Humidifier
 • Страница 2 из 31
  Ultrasonic Humidifier HUM-4600
 • Страница 3 из 31
  ENGLISH .........................................4 ENGLISH ÐÓÑÑÊÈÉ ..................................... 10 ÐÓÑÑÊÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ................................ 18 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ АЗА ......................................... 24 АЗА 3
 • Страница 4 из 31
  Ultrasonic Humidifier HUM-4600 Intent of the device: this device is intended for the indoors cold vapor air humidification. Basic consumer properties and features: 1. Supply voltage 220 V, ~50 Hz, 2. Consumed power 30 W. 3. Capacity of the water container: 1.7 l. 4. Water consumption: 200 ml/h. The
 • Страница 5 из 31
  SPECIAL SAFETY MEASURES ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! When operating the device, do not use any accessories not included in the delivery set or not recommended by the manufacturer. ! Do not use the device for any purposes other than those it is intended for. ! Do not place the device near or under
 • Страница 6 из 31
  BEFORE USING Take the device with all accessories out of the package. Make sure all parts and details are in place. ! Before first usage, let the device stand for half an hour at room temperature. The recommended ambient temperature is from + 5 up to + 40 °C with the maximum relative air humidity
 • Страница 7 из 31
  MAINTENANCE AND CLEANING 1. Before cleaning or storage, disconnect the device and empty the water container (4) and lower shell (1) Not to be hurt with electric (1). current, do not dip the lower shell (1) and electric cord into water. These parts of the device can be cleaned with a dampish soft
 • Страница 8 из 31
  List of eventual problems: Problem The indicator does not work, no vapor generated The indicator is switched on, no vapor generated There is foreign smell when vapor is generated Eventual cause The device is not in The controller-switcher is not turned (7) The water container is empty The water
 • Страница 9 из 31
  DISPOSAL The appliance should be disposed of in accordance with waste disposal regulations in your country and with the least damage to the environment. Only ecologically safe materials are used in the packaging of our products and the cardboard and paper can be disposed of with normal paper waste.
 • Страница 10 из 31
  Óëüòðàçâóêîâîé óâëàæíèòåëü âîçäóõà HUM-4600 Íàçíà÷åíèå ïðèáîðà: Ïðèáîð ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óâëàæíåíèÿ âîçäóõà ñ ïîìîùüþ õîëîäíîãî ïàðà âíóòðè ïîìåùåíèé. Îñíîâíûå ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà è õàðàêòåðèñòèêè: 1. Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ 220 Â, ~50 Ãö, 2. Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü 30 Âò. 3. Îáú¸ì êîíòåéíåðà äëÿ
 • Страница 11 из 31
  СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Íå èñïîëüçóéòå â ðàáîòå ñ ïðèáîðîì ïðèíàäëåæíîñòè, íå âõîäÿùèå â êîìïëåêò ïîñòàâêè èëè íå ðåêîìåíäîâàííûå ïðîèçâîäèòåëåì. ! Íå èñïîëüçóéòå ïðèáîð äëÿ äðóãèõ öåëåé, êðîìå òåõ, äëÿ êîòîðûõ îí ïðåäíàçíà÷åí. ! Íå ðàçìåùàéòå ïðèáîð ðÿäîì èëè ïîä
 • Страница 12 из 31
  ! Íèêîãäà íå âêëþ÷àéòå ïðèáîð áåç âîäû â ðåçåðâóàðå. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâðåæäåíèþ ðàáî÷åãî ýëåìåíòà. ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Íèæíÿÿ ÷àñòü êîðïóñà Êîíòåéíåð äëÿ âîäû Çàãëóøêà-ðàññåêàòåëü ïàðà Êðûøêà êîíòåéíåðà äëÿ âîäû Êëàïàí îñòàíîâêè ïðè îòñóòñòâèè âîäû Ðàáî÷èé
 • Страница 13 из 31
  ! Ïîâåðíèòå ðåãóëÿòîð-ïåðåêëþ÷àòåëü (7) – çàãîðèòñÿ ñâåòîâîé èíäèêàòîð (8), íà÷íåòñÿ ïðîöåññ óâëàæíåíèÿ. Ïîñëå íà÷àëà ðàáîòû â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ìèíóò óðîâåíü ïàðà áóäåò ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàòüñÿ, çàòåì óñòàíîâèòñÿ ïîñòîÿííûé óðîâåíü ïàðà. Внимание: не включайте прибор при отсутствии воды в
 • Страница 14 из 31
  ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Â ðàéîíàõ ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ æåñòêîñòè âîäû íåîáõîäèìî çàëèâàòü â ïðèáîð ïðåäâàðèòåëüíî îòñòîÿâøóþñÿ âîäó, ëèáî î÷èùåííóþ ñïåöèàëüíûìè ôèëüòðàìè, óäàëÿþùèìè èçáûòîê êàëüöèÿ â âîäå. Ðåãóëÿðíî óäàëÿéòå íàêèïü èç ïðèáîðà äëÿ ïîääåðæàíèÿ åãî â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ïîñêîëüêó èçáûòîê íàêèïè
 • Страница 15 из 31
  Ïðèáîð ñòîèò íà íåðîâíîé ïîâåðõíîñòè, ðåçîíàíñ ñ ïîâåðõíîñòüþ Áðûçãè æèäêîñòè â ïàðå Ùåëü ìåæäó çàãëóøêîéðàññåêàòåëåì è êîðïóñîì Ïîìåñòèòå ïðèáîð íà òâåðäóþ ðîâíóþ ïîâåðõíîñòü Ïîäåðæèòå çàãëóøêóðàññåêàòåëü â âîäå ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì Õðàíèòå ïðèáîð â âåíòèëèðóåìîì è ñóõîì ìåñòå, íåäîñòóïíîì äëÿ
 • Страница 16 из 31
  УТИЛИЗАЦИЯ Ýëåêòðîáûòîâîé ïðèáîð äîëæåí áûòü óòèëèçèðîâàí ñ íàèìåíüøèì âðåäîì äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ïî óòèëèçàöèè îòõîäîâ â Âàøåì ðåãèîíå. Äëÿ ïðàâèëüíîé óòèëèçàöèè ïðèáîðà äîñòàòî÷íî îòíåñòè åãî â ìåñòíûé öåíòð ïåðåðàáîòêè âòîðè÷íîãî ñûðüÿ. Äëÿ óïàêîâêè ïðîèçâîäèìûõ
 • Страница 17 из 31
  ÐÓÑÑÊÈÉ Humidifier/ Óâëàæíèòåëü âîçäóõà No: HUM-4600 220V ~50Hz 30W Made in China / Ñäåëàíî â ÊÍÐ ME 10 Äàòà èçãîòîâëåíèÿ ïðèáîðà: ñì.òîðãîâóþ ìàðêèðîâêó íà ïðèáîðå. Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: RU XX YY ZZZ, ãäå XX – ãîä âûïóñêà YY – ìåñÿö âûïóñêà ZZZ- íîìåð ïàðòèè Îñíîâíîé èìïîðòåð òîâàðà Binatone TM â
 • Страница 18 из 31
  Óëüòðàçâóêîâèé çâîëîæóâà÷ ïîâiòðÿ HUM-4600 Ïðèçíà÷åííÿ ïðèëàäó: Ïðèëàä ïðèçíà÷åíèé äëÿ çâîëîæåííÿ ïîâ³òðÿ çà äîïîìîãîþ õîëîäíî¿ ïàðè âñåðåäèí³ ïðèì³ùåíü. Îñíîâí³ ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ òà õàðàêòåðèñòèêè: 1. Íàïðóãà æèâëåííÿ 220 Â, ~50 Ãö, 2. Ñïîæèâàíà ïîòóæí³ñòü 30 Âò. 3. Îá’ºì êîíòåéíåðà äëÿ âîäè:
 • Страница 19 из 31
  ! ͳêîëè íå ðîçáèðàéòå ïðèëàä ñàìîñò³éíî; íåïðàâèëüíå ñêëàäàííÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî óðàæåííÿ åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì ï³ä ÷àñ íàñòóïíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèëàäó. ! Ïðè âèÿâëåíí³ íåñïðàâíîñò³ ñë³ä çâåðíóòèñÿ äî óïîâíîâàæåíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó. ! Öåé ïðèëàä ïðèçíà÷åíèé ò³ëüêè äëÿ äîìàøíüîãî âèêîðèñòàííÿ é íå
 • Страница 20 из 31
  ОПИС ДЕТАЛЕЙ ПРИЛАДУ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Íèæíÿ ÷àñòèíà êîðïóñà Êîíòåéíåð äëÿ âîäè Çàãëóøêà-ðîçñ³êà÷ ïàðè Êðèøêà êîíòåéíåðà äëÿ âîäè Êëàïàí çóïèíêè çà â³äñóòíîñò³ âîäè Ðîáî÷èé åëåìåíò - ïàðîóòâîðþâà÷ Ðåãóëÿòîð-Ïåðåìèêà÷ ðåæèì³â Ñâ³òëîâèé ³íäèêàòîð ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ Ðîçïàêóéòå ïðèëàä, âèéì³òü
 • Страница 21 из 31
  ! ³äðåãóëþéòå áàæàíèé ð³âåíü ïàðè çà äîïîìîãîþ ðåãóëÿòîðàïåðåìèêà÷à ïàðè (7). Додаткові функції приладу Çàõèñò â³ä ðîáîòè áåç âîäè HUM-4600 îñíàùåíèé ñïåö³àëüíèì çàõèñíèì êëàïàíîì çóïèíêè (5) ïðè ð³âí³ âîäè ìåíøå ïðèïóñòèìîãî. Ó öüîìó âèïàäêó ñïðàöüîâóº àâòîâèìèêàííÿ, çâîëîæóâà÷ ïåðåñòàº
 • Страница 22 из 31
  Очищення нижньої частини корпусу від слідів накипу: Êàïí³òü 2-3 êðàïë³ 9% îöòó (àáî ëèìîííî¿ êèñëîòè) íà ì’ÿêó ãóáêó òà íàíåñ³òü íà ñë³äè íàêèïó. Çà÷åêàéòå ïàðó õâèëèí, ïîò³ì ïîòð³òü ì’ÿêîþ âîëîãîþ ãóáêîþ. Íà çàâåðøåííÿ ê³ëüêà ðàç³â ïðîòð³òü ïîâåðõíþ âîëîãîþ ÷èñòîþ ãóáêîþ äëÿ ïîâíîãî âèäàëåííÿ
 • Страница 23 из 31
  – ! ! ! ! ! ñòîðîíí³õ ïðåäìåò³â óñåðåäèíó âèðîáó, âïëèâîì âèñîêèõ òåìïåðàòóð íà ïëàñòìàñîâ³ é ³íø³ íå òåðìîñò³éê³ ÷àñòèíè, 䳺þ íåïåðåáîðíî¿ ñèëè (íåùàñíèé âèïàäîê, ïîæåæà, ïîâ³íü, íåñïðàâí³ñòü åëåêòðè÷íî¿ ìåðåæ³, óäàð áëèñêàâêè òîùî); óøêîäæåííÿ, âèêëèêàí³: íåäîòðèìàííÿì îïèñàíèõ âèùå ïðàâèë
 • Страница 24 из 31
  Ультрадыбысты HUM 4600 Ультрадыбысты ауа ыл алдандыр ышы ралды арналуы: рал б лме ішінде суы бу к мегімен ауаны ыл алдандыру а арнал ан. Негізгі т тынушылы асиеттері ж не сипаттамалары: 1. уат к зіні кернеуі 220 В, ~50 Гц, 2. Т тынылатын уат 30 Вт. 3. Су а арнал ан контейнерді к лемі: 1,7 л. 4. Су
 • Страница 25 из 31
  ! Осы н с аулы та ы барлы талаптарды орында ыз. ! Механикалы а аулары бар аспапты олданба ыз, оны ж мыс а жарамдылы ын тек у кілетті ызмет к рсету орталы тарында тексері із. ! Аспапты тасымалдау ажет бол ан жа дайда, б тіндігін ж не функционалды асиеттерін са тау шін абай болы ыз. АРНАЙЫ АУІПСІЗДІК
 • Страница 26 из 31
  ЌОЛДАНАР АЛДЫНДА ралды аптамадан шы ары ыз, барлы керек жара тарын алы ыз. Барлы б ліктері мен б лшектеріні бар екендігін тексері із. ! Бірінші олданар алдында ралды б лме температурасында жарты са ат а ойы ыз. орша ан ортаны сынылатын температу расы 80% арты салыстырмалы ауа ыл алдылы ында +5 —
 • Страница 27 из 31
  ! Бу реттегіш ауыстырып ос ыш (7) к мегімен буды де гейін ретте із. ралды осымша ажетті ызметтері Сусыз ж мыс істеуден ор ау Суды де гейі р сат етілген де гейден т мен бол ан жа дайда HUM 4600 ралы то татуды арнайы ор аныш клапанымен (5) жабды тал ан. Б л жа дайда автоматты с ну іске осылады, ыл
 • Страница 28 из 31
  Ж мысшы элементті тазалау Ж мысшы элементке (5) сіресе, а іздеріне 2 3 тамшы 9% (5), сірке суын (немесе лимон ыш ылын) тамызы ыз. Бетті жиынты ты рамына кіретін ж мса щеткамен ысы ыз. Сірке суды толы кетіру шін бетті бірнеше рет дым ыл таза ыс ышпен с рті із. а іздерінен корпусты т менгі б лігін
 • Страница 29 из 31
  Ж НДЕУ Ж НЕ АЛПЫНА КЕЛТІРУ ралы ыз ж мыс істемесе немесе нашар ж мыс істесе кенес алу шін немесе ж ндету шін у кілетті ызмет к рсету орталы ына бары ыз. Берілген кепілдік мына жа дайларда жарамсыз: ! Жо арыда сипаттал ан ауіпсіздік шараларын ж не пайдалану ж ніндегі н с аулы ты орындама ан жа
 • Страница 30 из 31
  Humidifier/ Увлажнитель воздуха No: HUM 4600 220V ~50Hz 30W Made in China / Сделано в КНР ME 10 Аспапты ндірілген к ні: аспапта ы саудалы та баламасын ара ыз. Шартты белгілер: RU XX YY ZZZ, м нда ы XX – ндірілген жылы YY – ндірілген айы ZZZ партия номері BinatoneTM тауарын Ресейдегі негізгі
 • Страница 31 из 31