Инструкция для BINATONE JE-8500

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Instruction Manual

JE8500

Juice Extractor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 28
  Instruction Manual JE8500 Juice Extractor
 • Страница 2 из 28
  Juice Extractor JE8500 A
 • Страница 3 из 28
  ENGLISH .........................................4 ENGLISH ÐÓÑÑÊÈÉ ..................................... 10 ÐÓÑÑÊÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ................................ 16 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ АЗА ......................................... 22 АЗА 3
 • Страница 4 из 28
  Juice Extractor JE-8500 Please read the safety instructions carefully before using this appliance. Please retain the instructions for future reference. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE Pic. A: 1. Small pusher 2. Large pusher 3. Feeder tube 4. Grater/filter 5. Pulp container 6. Anti-drip system (juice
 • Страница 5 из 28
  Disassembly 1. Make sure that the appliance is switched off and unplugged from electrical outlet. 2. Take both pushers (1, 2) out of the feeder tube (3). Lift the safety clamps (8) and move aside and down. 3. Remove the feeder tube (3). Then remove the grater/filter (4). 4. Unfasten the pulp
 • Страница 6 из 28
  two or three teaspoonfuls of 9% vinegar per a glass of water – then wash the parts as usual. 5. To avoid damage, handle the grater/filter (4) carefully. Improper handling of this part may result in its being damaged. When caring for the grater/filter abide by the following rules: - The
 • Страница 7 из 28
  SPECIAL SAFETY PRECAUTIONS ! ! ! ! ! ! ! Before preparing food always remove stones and other tough tissues. ! Before switching the juicer on always check if the lid is properly installed and fixed. ! Do not open the lid latches or remove the lid when the juicer is on. Switch off the appliance wait
 • Страница 8 из 28
  ! Always unplug after use and before disassembling and cleaning. ! Do not use the juicer if the grater-filter or its housing is damaged. ! If the juice stops coming out of the nozzle, it means that the juicer is blocked. Stop loading or you may damage the motor. Then switch the juicer off, unplug
 • Страница 9 из 28
  ENGLISH Features may be changed by Binatone without any notice. Warranty details are set out in the warranty card provided with the product. period: Exploitation period 3 years after the day of purchase. Manufacture: Manufacture Binatone Industries Ltd, Great Britain, Vitabiotics House,1 Apsley
 • Страница 10 из 28
  Ñîêîâûæèìàëêà JE-8500 Âíèìàòåëüíî ïðî÷òèòå èíñòðóêöèþ ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì, ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ðàáîòîé íîâîãî ïðèáîðà. Ïîæàëóéñòà, ñîõðàíèòå èíñòðóêöèþ äëÿ äàëüíåéøèõ ñïðàâîê. ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА Рисунок А: 1. Òîëêàòåëü ìàëûé 2. Òîëêàòåëü áîëüøîé 3. Çàãðóçî÷íàÿ ãîðëîâèíà 4.
 • Страница 11 из 28
  4. Âñòàâüòå çàãðóçî÷íóþ ãîðëîâèíó (3) íà êîíòåéíåð äëÿ ìÿêîòè (5) òàê, ÷òîáû áîêîâûå âûñòóïû íà ãîðëîâèíå áûëè ñ òîé æå ñòîðîíû, ÷òî è ôèêñàòîðû. 5. Ïîäíèìèòå ôèêñàòîðû (8) ââåðõ è îïóñòèòå òàê, ÷òîáû îíè çàùåëêíóëèñü íà áîêîâîì âûñòóïå çàãðóçî÷íîé ãîðëîâèíû (3). Примечание: Соковыжималка имеет
 • Страница 12 из 28
  УХОД И ЧИСТКА 1. Îòêëþ÷èòå ñîêîâûæèìàëêó îò ñåòè è ðàçáåðèòå ïðèáîð (ñì. ðàçäåë «Ðàçáîðêà»). 2. Ïðîòðèòå êîðïóñ ïðèáîðà ìÿãêîé âëàæíîé òêàíüþ. Íèêîãäà íå ïîãðóæàéòå êîðïóñ ïðèáîðà è øíóð â âîäó èëè ëþáóþ äðóãóþ æèäêîñòü. 3. Îñòàëüíûå ÷àñòè ñîêîâûæèìàëêè âûìîéòå â ìûëüíîé âîäå ñ ïîìîùüþ ìÿãêîé
 • Страница 13 из 28
  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà âñåãäà ñîáëþäàéòå ñëåäóþùèå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè: ! Ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì ïðîâåðüòå, ñîîòâåòñòâóåò ëè íàïðÿæåíèå, óêàçàííîå íà ïðèáîðå, íàïðÿæåíèþ ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè â Âàøåì äîìå. ! Èñïîëüçóéòå ïðèáîð òîëüêî â öåëÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
 • Страница 14 из 28
  ! Âûïîëíÿéòå âñå òðåáîâàíèÿ èíñòðóêöèè. ! Íå ïîëüçóéòåñü ïðèáîðîì, èìåþùèì ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ (âìÿòèíû, òðåùèíû è ò.ï.), ïðîâåðüòå åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòü â áëèæàéøåì óïîëíîìî÷åííîì ñåðâèñíîì öåíòðå. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Ïåðåä îáðàáîòêîé ïðîäóêòîâ â ñîêîâûæèìàëêå,
 • Страница 15 из 28
  УТИЛИЗАЦИЯ Ýëåêòðîáûòîâîé ïðèáîð äîëæåí áûòü óòèëèçèðîâàí ñ íàèìåíüøèì âðåäîì äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ïî óòèëèçàöèè îòõîäîâ â Âàøåì ðåãèîíå. Äëÿ ïðàâèëüíîé óòèëèçàöèè ïðèáîðà äîñòàòî÷íî îòíåñòè åãî â ìåñòíûé öåíòð ïåðåðàáîòêè âòîðè÷íîãî ñûðüÿ. Äëÿ óïàêîâêè ïðîèçâîäèìûõ
 • Страница 16 из 28
  Ñîêîâèæèìàëêà JE-8500 Óâàæíî ïðî÷èòàéòå ³íñòðóêö³þ ïåðåä ïåðøèì âèêîðèñòàííÿì, ùîá îçíàéîìèòèñÿ ç ðîáîòîþ íîâîãî ïðèëàäó. Áóäü ëàñêà, çáåðåæ³òü ³íñòðóêö³þ äëÿ ïîäàëüøèõ äîâ³äîê. ОПИС ДЕТАЛЕЙ ПРИЛАДУ Мал. А: 1. Øòîâõà÷ ìàëèé 2. Øòîâõà÷ âåëèêèé 3. Çàâàíòàæóâàëüíà ãîðëîâèíà 4. Òåðòêà-ô³ëüòð 5.
 • Страница 17 из 28
  Примітка: Соковижималка має захисний пристрій. Якщо фіксатор (8) закритий не щільно, прилад не працюватиме. 6. ϳäñòàâòå áóäü-ÿêó ï³äõîäÿùó ºìí³ñòü ï³ä íîñèê äëÿ ïîäà÷³ ñîêó (7). 7. Ùîá ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîáîòè çàëèøêè ñîêó ïåðåñòàëè êàïàòè ³ç ñîêîâèæèìàëêè, ó ïðèëàä³ ïåðåäáà÷åíà ñèñòåìà «
 • Страница 18 из 28
  ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ 1. Âèìêí³òü ñîêîâèæèìàëêó ç ìåðåæ³ é ðîçáåð³òü ïðèëàä (äèâ. ðîçä³ë “Ðîçáèðàííÿ”). 2. Ïðîòð³òü êîðïóñ ïðèëàäó ì’ÿêîþ âîãêîþ òêàíèíîþ. ͳêîëè íå çàíóðþéòå êîðïóñ ïðèëàäó é øíóð ó âîäó àáî áóäü-ÿêó ³íøó ð³äèíó. 3. ²íø³ ÷àñòèíè ñîêîâèæèìàëêè ïîìèéòå â ìèëüí³é âîä³ çà äîïîìîãîþ ì’ÿêî¿
 • Страница 19 из 28
  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ϳä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ ïðèëàäó çàâæäè äîòðèìóéòåñü íàñòóïíèõ ïðàâèë áåçïåêè: ! Ïåðåä ïåðøèì âèêîðèñòàííÿì ïåðåâ³ðòå, ÷è â³äïîâ³äຠíàïðóãà, çàçíà÷åíà íà ïðèëàä³, íàïðóç³ åëåêòðè÷íî¿ ìåðåæ³ ó Âàøîìó áóäèíêó. ! Âèêîðèñòîâóéòå ïðèëàä ò³ëüêè ç ìåòîþ, ïåðåäáà÷åíîþ äàíîþ
 • Страница 20 из 28
  ! Âèêîíóéòå óñ³ âèìîãè äàíî¿ ³íñòðóêö³¿. ! Íå êîðèñòóéòåñÿ ïðèëàäîì, ÿêèé ìຠìåõàí³÷í³ ïîøêîäæåííÿ (âì’ÿòèíè, òð³ùèíè), ïåðåâ³ðòå éîãî ïðàöåçäàòí³ñòü ó íàéáëèæ÷îìó óïîâíîâàæåíîìó ñåðâ³ñíîìó öåíòð³. СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ З БЕЗПЕКИ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Ïåðåä îáðîáêîþ ïðîäóêò³â ó ñîêîâèæèìàëö³, çàâæäè
 • Страница 21 из 28
  УТИЛІЗАЦІЯ Åëåêòðîïîáóòîâèé ïðèëàä ìຠáóòè óòèë³çîâàíèé ç íàéìåíøîþ øêîäîþ äëÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òà çã³äíî ç ïðàâèëàìè óòèë³çàö³¿ â³äõîä³â ó Âàøîìó ðåã³îí³. Äëÿ ïðàâèëüíî¿ óòèë³çàö³¿ ïðèëàäó äîñèòü â³äíåñòè éîãî â ì³ñöåâèé öåíòð ïåðåðîáêè âòîðèííî¿ ñèðîâèíè. Äëÿ óïàêóâàííÿ âèðîáëåíèõ íàìè
 • Страница 22 из 28
  JE 8500 шырынсы ышы Жа а ралды ж мысымен танысу шін ал аш олданар алдында осы н с аулы ты м ият о ып шы ы ыз. рі арай ы аны тамалар шін осы н с аулы ты са тап оюы ызды с раймыз. РАЛ Б ЛШЕКТЕРІНІ СИПАТТАМАСЫ А суреті: 1. Кіші итеріп сал ыш 2. лкен итеріп сал ыш 3. нім салынатын ауызы 4. ккіш с згі
 • Страница 23 из 28
  5. Бекіткіштерді (8) жо ар а арай к тері із ж не, оларды нім салынатын ауызды (3) шеттеріндегі шы ы ы жерлеріне бекітіп, т сірі із. Ескерту: Шырынсы ышты са тандыру рыл ысы бар. Егер бекіткіш (8) берік бекітілмесе, рал істемейді. 6. Шырын а ылатын ш мекті (7) астына кез келген жарайтын ыдысты ойы
 • Страница 24 из 28
  К ТІП СТАУ Ж НЕ ТАЗАЛАУ 1. Шырынсы ышты электр желісінен шы ары ыз ж не б лшектерге ажыраты ыз («Б л шектерге ажырату» б лімін ара ыз). 2. ралды т ры ын ж мса дым ыл матамен ралды т ры ы мен электр с рті із. сымын су а немесе кез келген бас а с йы ты тар а батырма ыз. 3. Шырынсы ышты ал ан б
 • Страница 25 из 28
  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ралды пайдалану кезінде, немі, т мендегі ауіпсіздік шараларын са та ыз: ! Ал аш олданар алдында ралда к рсетілген кернеуді йі іздегі электр желісі кернеуіне с йкес келетіндігін тексері із. ! ралды осы н с аулы та к зделген ма саттарда ана олданы ыз. рал жина
 • Страница 26 из 28
  АРНАЙЫ АУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Шырынсы ышта німдерді сы у алдында, оларды с йектері мен сы ылмайтын атты зегін алып таста ыз. ! Шырынсы ышты осу алдында, р ашан оны а па ы мен нім салынатын ауызы д рыс орнатылып бекітілгенін тексері із. ! а па пен нім салынатын ауызыны бекіткіштерін
 • Страница 27 из 28
  САТ АННАН КЕЙІН ЫЗМЕТ К РСЕТУ ралы ыз ж мыс істемесе немесе нашар ж мыс істесе консультация алу шін немесе ж ндету шін у кілетті сервис орталы ына бары ыз. Берілген кепілдік мыналар а жарамсыз: Binatone компаниясы сипаттамаларын еш андай хабарлаусыз згерте алады. Кепілдік мерзімі ж не бас а да
 • Страница 28 из 28