Инструкция для BINATONE JE-8500

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Instruction Manual

JE8500

Juice Extractor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 34
  Instruction Manual JE8500 Juice Extractor
 • Страница 2 из 34
 • Страница 3 из 34
  ENGLISH .........................................4 ENGLISH ÐÓÑÑÊÈÉ ..................................... 10 ÐÓÑÑÊÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ................................ 18 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ АЗА ......................................... 26 АЗА 3
 • Страница 4 из 34
  Juice Extractor JE-8500 Intent of the device: electrical centrifugal juice extractor is for juice extraction from fresh fruit and vegetables at home. Basic consumer properties and features: Supply voltage: 220-240 V, ~50Hz. Power consumption: 900 W. The recommended storage temperature is from +5 to
 • Страница 5 из 34
  SPECIAL SAFETY MEASURES ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Before preparing food always remove stones and other tough tissues. ! Before switching the juicer on always check if the lid is properly installed and fixed. ! Do not open the lid latches or remove the lid when the juicer is on. Switch off the appliance
 • Страница 6 из 34
  10.Body 11. Rubber foot 12.Driving shaft 13. Three-position switch «0/I/II» BEFORE USE ! Remove all packing materials from the appliance. ! Wipe the appliance body with soft damp cloth, thoroughly wash all the appliance parts coming into contact with food. OPERATING INSTRUCTIONS Assembly 1. Place
 • Страница 7 из 34
  1. Assembly the appliance (See «Assembly») and plug it in. Before plugging in make sure that the switch (13) is in «0» position and that the safety lock (9) is properly locked. 2. Wash the food before processing. You may process the whole smallsize fruits and vegetables (carrots, small apples,
 • Страница 8 из 34
  HELPFUL HINTS ! ! ! ! ! ! ! The juicer can process apples, carrots, pears, cucumbers, tomatoes, pine apples, beetroots, celery stalks, lettuce leaves, spinach, melons, pomegranates, grapes. Thick peels those of a pine apple need to be removed. Don’t remove thin peels from apples, carrots,
 • Страница 9 из 34
  DISPOSAL The appliance should be disposed of in accordance with waste disposal regulations in your country and with the least damage to the environment. Only ecologically safe materials are used in the packaging of our products and the cardboard and paper can be disposed of with normal paper waste.
 • Страница 10 из 34
  Ñîêîâûæèìàëêà JE-8500 Íàçíà÷åíèå ïðèáîðà: ýëåêòðè÷åñêàÿ ñîêîâûæèìàëêà öåíòðèôóæíîãî òèïà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîêà èç ñâåæèõ ôðóêòîâ è îâîùåé â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ. Îñíîâíûå ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà è õàðàêòåðèñòèêè: Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ: 220-240 Â, ~50Ãö. Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 900 Âò.
 • Страница 11 из 34
  ! ! ! ! ! СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Ïåðåä îáðàáîòêîé ïðîäóêòîâ â ñîêîâûæèìàëêå, âñåãäà óäàëÿéòå èç íèõ êîñòî÷êè è òâåðäóþ íåïåðåðàáàòûâàåìóþ ñåðäöåâèíó. ! Ïåðåä âêëþ÷åíèåì ñîêîâûæèìàëêè âñåãäà ïðîâåðÿéòå ïðàâèëüíîñòü óñòàíîâêè è ôèêñàöèè êðûøêè ñîêîâûæèìàëêè. Íå
 • Страница 12 из 34
  äàëüíåéøåé çàãðóçêå ïðîäóêòîâ ñóùåñòâóåò îïàñíîñòü ïîâðåæäåíèÿ äâèãàòåëÿ. Ïîýòîìó íåìåäëåííî îòêëþ÷èòå ñîêîâûæèìàëêó è ïðîìîéòå åå êàê óêàçàíî â íàñòîÿùåé èíñòðóêöèè, ïîñëå ÷åãî ìîæåòå ïðîäîëæàòü ðàáîòó ñ íåé. ×åì ìÿã÷å ïðîäóêòû, òåì ÷àùå Âàì ïðèäåòñÿ ïðî÷èùàòü ñîêîâûæèìàëêó â ïðîöåññå ðàáîòû.
 • Страница 13 из 34
  4. Âñòàâüòå çàãðóçî÷íóþ ãîðëîâèíó áîëüøîãî òîëêàòåëÿ (3) íà êîíòåéíåð äëÿ ìÿêîòè (6) òàê, ÷òîáû áîêîâûå âûñòóïû íà ãîðëîâèíå áûëè ñ òîé æå ñòîðîíû, ÷òî è ôèêñàòîðû. 5. Ïîäíèìèòå ôèêñàòîðû (9) ââåðõ è îïóñòèòå òàê, ÷òîáû îíè çàùåëêíóëèñü íà áîêîâîì âûñòóïå çàãðóçî÷íîé ãîðëîâèíû (3). Примечание:
 • Страница 14 из 34
  4. Îïóñêàéòå ôðóêòû èëè îâîùè â ãîðëîâèíó áîëüøîãî òîëêàòåëÿ (3), àêêóðàòíî íàæèìàÿ íà íèõ òîëêàòåëåì, ìîòîð ïðè ýòîì äîëæåí ðàáîòàòü. Íå ïðîòàëêèâàéòå ïðîäóêòû â ñîêîâûæèìàëêó ñ ÷ðåçìåðíîé ñèëîé. Ýòî óìåíüøèò ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïðèáîðà. 5. Åñëè â ïðîöåññå ðàáîòû êîíòåéíåð äëÿ ñáîðà ìÿêîòè (6)
 • Страница 15 из 34
  ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Åñëè Âàø ïðèáîð íå ðàáîòàåò èëè ðàáîòàåò ïëîõî, îáðàòèòåñü â óïîëíîìî÷åííûé ñåðâèñíûé öåíòð çà êîíñóëüòàöèåé èëè ðåìîíòîì. Условия гарантийного обслуживания: 1. Ãàðàíòèÿ äåéñòâóåò äâà ãîäà, íà÷èíàÿ ñ ìîìåíòà ïðîäàæè èçäåëèÿ. 2. Ãàðàíòèÿ äåéñòâèòåëüíà ïðè ïðàâèëüíî
 • Страница 16 из 34
  ! ïîäêëþ÷åíèåì â ñåòü ñ íàïðÿæåíèåì, îòëè÷íûì îò óêàçàííîãî íà ïðèáîðå. ! íåñàíêöèîíèðîâàííûì ðåìîíòîì èëè çàìåíîé ÷àñòåé ïðèáîðà, îñóùåñòâëåííûõ íå óïîëíîìî÷åííûì íà òî ëèöîì èëè ñåðâèñíûì öåíòðîì. ! ïîâðåæäåíèåì ýëåêòðè÷åñêèõ øíóðîâ. 5. Ïîä äåéñòâèå ãàðàíòèè íå ïîäïàäàþò ðàáîòû ïî íàñòðîéêå,
 • Страница 17 из 34
  ÐÓÑÑÊÈÉ Äàòà èçãîòîâëåíèÿ ïðèáîðà: ñì.òîðãîâóþ ìàðêèðîâêó íà ïðèáîðå. Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: RU XX YY ZZZ, ãäå XX – ãîä âûïóñêà YY – ìåñÿö âûïóñêà ZZZ- íîìåð ïàðòèè Îñíîâíîé èìïîðòåð òîâàðà Binatone™ â Ðîññèè: ÇÀÎ «Èíòåðóîðëä Ïðîäàêòñ». Àäðåñ: 123007, ã. Ìîñêâà, 2é Õîðîøåâñêèé ïðîåçä, äîì 7, êîðï.1.
 • Страница 18 из 34
  Ñîêîâèæèìàëêà JE-8500 Ïðèçíà÷åííÿ ïðèëàäó: åëåêòðè÷íà ñîêîâèæèìàëêà öåíòðèôóãîâîãî òèïó ïðèçíà÷åíà äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ñîêó ç³ ñâ³æèõ ôðóêò³â ³ îâî÷³â ó äîìàøí³õ óìîâàõ. Îñíîâí³ ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ òà õàðàêòåðèñòèêè: Íàïðóãà æèâëåííÿ: 220-240 Â, ~ 50 Ãö. Ñïîæèâàíà ïîòóæí³ñòü: 900 Âò. Ðåêîìåíäîâàíà
 • Страница 19 из 34
  ! ͳêîëè íå ðîçáèðàéòå ïðèëàä ñàìîñò³éíî; íåïðàâèëüíå ñêëàäàííÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî óðàæåííÿ åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì ï³ä ÷àñ íàñòóïíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèëàäó. ! Ïðè âèÿâëåíí³ íåñïðàâíîñò³ ñë³ä çâåðíóòèñÿ äî óïîâíîâàæåíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó. ! Öåé ïðèëàä ïðèçíà÷åíèé ò³ëüêè äëÿ äîìàøíüîãî âèêîðèñòàííÿ é íå
 • Страница 20 из 34
  ОПИС ДЕТАЛЕЙ ПРИЛАДУ Мал. А: 1. Øòîâõà÷ ìàëèé 2. Øòîâõà÷ âåëèêèé 3. Çàâàíòàæóâàëüíà ãîðëîâèíà âåëèêîãî øòîâõà÷à 4. Çàâàíòàæóâàëüíà ãîðëîâèíà êðèøêè 5. Òåðòêà-ô³ëüòð 6. Êîíòåéíåð äëÿ çáîðó ì’ÿêîò³ 7. Ñèñòåìà «àíòè - êðàïëÿ» 8. Íîñèê äëÿ ïîäà÷³ ñîêó 9. Ô³êñàòîðè 10.Êîðïóñ 11.Ãóìîâ³ í³æêè 12.Ïðèâîä
 • Страница 21 из 34
  6. ϳäñòàâòå áóäü-ÿêó ï³äõîäÿùó ºìí³ñòü ï³ä íîñèê äëÿ ïîäà÷³ ñîêó (8). 7. Ùîá ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðîáîòè çàëèøêè ñîêó ïåðåñòàëè êàïàòè ³ç ñîêîâèæèìàëêè, ó ïðèëàä³ ïåðåäáà÷åíà ñèñòåìà « àíòèêðàïëÿ» (7): ï³äí³ì³òü íîñèê (8) âãîðó, ùîá âèñòóï íà íîñèêó ïîòðàïèâ â îòâ³ð ñèñòåìè «àíòè-êðàïëÿ» (7).
 • Страница 22 из 34
  ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 1. Âèìêí³òü ñîêîâèæèìàëêó ç ìåðåæ³ é ðîçáåð³òü ïðèëàä (äèâ. ðîçä³ë “Ðîçáèðàííÿ”). 2. Ïðîòð³òü êîðïóñ ïðèëàäó ì’ÿêîþ âîãêîþ òêàíèíîþ. ͳêîëè íå çàíóðþéòå êîðïóñ ïðèëàäó é øíóð ó âîäó àáî áóäü-ÿêó ³íøó ð³äèíó. 3. ²íø³ ÷àñòèíè ñîêîâèæèìàëêè ïîìèéòå â ìèëüí³é âîä³ çà äîïîìîãîþ
 • Страница 23 из 34
  РЕМОНТ І ВІДНОВЛЕННЯ ßêùî Âàø ïðèëàä íå ïðàöþº àáî ïðàöþº ïîãàíî, çâåðí³òüñÿ äî óïîâíîâàæåíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó çà êîíñóëüòàö³ºþ àáî ðåìîíòîì. 1. Ãàðàíò³ÿ 䳺 äâà ðîêè, ïî÷èíàþ÷è ç ìîìåíòó ïðîäàæó âèðîáó. 2. Ãàðàíò³ÿ ä³éñíà, ÿêùî ïðàâèëüíî çàïîâíåíî ãàðàíò³éíèé òàëîí: º äàòà ïðîäàæó, ï³äïèñ
 • Страница 24 из 34
  УТИЛІЗАЦІЯ Åëåêòðîïîáóòîâèé ïðèëàä ìຠáóòè óòèë³çîâàíèé ç íàéìåíøîþ øêîäîþ äëÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òà çã³äíî ç ïðàâèëàìè óòèë³çàö³¿ â³äõîä³â ó Âàøîìó ðåã³îí³. Äëÿ ïðàâèëüíî¿ óòèë³çàö³¿ ïðèëàäó äîñèòü â³äíåñòè éîãî â ì³ñöåâèé öåíòð ïåðåðîáêè âòîðèííî¿ ñèðîâèíè. Äëÿ óïàêóâàííÿ âèðîáëåíèõ íàìè
 • Страница 25 из 34
  Îñíîâíèé ³ìïîðòåð òîâàðó Binatone™ ó Ðîñ³¿: ÇÀÒ "²íòåðóîðëä Ïðîäàêòñ". Àäðåñà: 123007, ì. Ìîñêâà, 2-é Õîðîøåâñüêèé ïðî¿çä, áóä. 7, êîðï.1. Âèðîáíèê: Binatone Industries Ltd, Great Britain, U.K., 10th Floor, 6 Mitre Passsage, Greenwich, London, SE 10 0ER. (Á³íàòîí ²íäàñòð³ç Ëòä, Âåëèêîáðèòàí³ÿ).
 • Страница 26 из 34
  JE 8500 шырынсы ышы ралды арналуы: центрифуга т ріндегі электрлі шырынсы ыш й жа дайында бал ын жемістер мен к к ністерден шырын алу шін арнал ан. сипаттамалары: Негізгі т тыну асиеттері мен сипаттамалары орек кернеуі: 220 240 V, ~50 Hz. Т тынатын уаты:: 900 Вт. Б лмеде са тауды сынылатын
 • Страница 27 из 34
  ! А аулы аны тал ан жа дайда, у кілетті сервис орталы ына хабарласу ажет. ! Б л рал коммерциялы ж не нерк сіптік олдану а емес, тек й т рмысында олдану а арнал ан. ! Осы н с аулы та ы барлы талаптарды орында ыз. ! Механикалы а аулары бар аспапты олданба ыз, оны ж мыс а жарамдылы ын тек у кілетті
 • Страница 28 из 34
  РАЛ Б ЛШЕКТЕРІНІ СИПАТТАМАСЫ А суреті: 1. Кіші итеріп сал ыш 2. лкен итеріп сал ыш 3. лкен итергішті ж ктеу ылтасы 4. а па ты ж ктеу ылтасы 5. ккіш с згі 6. Балдыр жиналатын ыдыс 7. А ылу а арсы рыл ы ж йе 8. Шырын а ылатын ш мегі 9. Бекіткіштер 10.Т ры 11.Резинка ая шалары 12.Моторды тартпасы 13.
 • Страница 29 из 34
  6. Шырын а ылатын ш мекті (8) астына кез келген жарайтын ыдысты ойы ыз. 7. Ж мыс істеуі ая тал аннан кейін шырынсы ыштан шырын ал ды тары а ылмау шін, ралда а ылу а арсы рыл ы ж йе (7) бар. Оны олдану шін, ш мекті (8) шы ы ы жерін а ы лу а арсы рыл ы ж йені (7) тесігіне кіргізіп к тері із. Б
 • Страница 30 из 34
  6. Сы ып бол аннан кейін бірден шырынсы ышты жуы ыз («К тіп стау ж не тазалау» б лімін ара ыз) ж не оны барлы б лшектерін жа сылап кептірі із. ТЕХНИКАЛЫ ЫЗМЕТ К РСЕТУ 1. Шырынсы ышты электр желісінен шы ары ыз ж не б лшектерге ажыраты ыз («Б л шектерге ажырату» б лімін ара ыз). 2. ралды т ры ын ж
 • Страница 31 из 34
  ! Алма шырыны о ыр т ске тез ауысады. Ауысуды б се дету шін бірнеше тамшы лимон шырынын осы ыз. ! К бірек шырын алу шін, итеріп сал ышты а ырын басы ыз. ! Шырынды дайындал аннан кейін бірден пайдалану сынылады. Ж НДЕУ Ж НЕ АЛПЫНА КЕЛТІРУ Егер Сізді ралы ыз ж мыс істемесе немесе тиісті т рде ж мыс
 • Страница 32 из 34
  ПАЙДА А АСЫРУ Электр т рмысты рал орша ан орта а е аз зиян келтіріп, ірі іздегі алды тарды пайда а асыру ж ніндегі ережелерге с йкес пайда а асы рылуы тиіс. ралды д рыс пайда а асыру шін оны айталама шикізат дейтін жергілікті орта лы а апару жеткілікті. Біз ндіретін ралдар экологиялы таза
 • Страница 33 из 34
  Èíôîðìàöèþ îá àâòîðèçîâàííûõ ñåðâèñíûõ öåíòðàõ Âû ìîæåòå óçíàòü: – íà web-ñàéòå www.binatone.ru â ðàçäåëå «ñåðâèñ» – ïî òåëåôîíó áåñïëàòíîé ãîðÿ÷åé ëèíèè: 8-800-100-03-23 Åñëè â Âàøåì ãîðîäå îòñóòñòâóåò àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð, Âàì ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â ìàãàçèí, ãäå Âû ïðèîáðåëè íàø òîâàð, è
 • Страница 34 из 34