Инструкция для BINATONE MHS-1105

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Instruction Manual

MHS-1105

Multi Hair Styler 4-in-1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 27
  Instruction Manual MHS-1105 Multi Hair Styler 4-in-1
 • Страница 2 из 27
  Multi Hair Styler 4-in-1 MHS-1105
 • Страница 3 из 27
  ENGLISH .........................................4 ENGLISH ÐÓÑÑÊÈÉ ..................................... 10 ÐÓÑÑÊÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ................................ 16 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ АЗА ......................................... 22 АЗА 3
 • Страница 4 из 27
  Multi Hair Styler 4-in-1 MHS-1105 This appliance is designed for drying hair, straightening and styling it Power supply: 220-240 V, ~50Hz Power: 25 W, for hair dryer –1000W Heating time –5 min SAFETY MEASURES ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! When using your appliance, the following basic safety
 • Страница 5 из 27
  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Only place the heated or connected appliance on an even, dry, heat-resistant surface. ! Do not allow foreign objects between the heated parts of the appliance, as this can cause electrical shock. ! Never cover the appliance or put it on soft surfaces, for example, a bed
 • Страница 6 из 27
  BEFORE FIRST USE ! Remove all labels from the appliance, wipe it with soft fabric and put it on a dry plain surface. ! To achieve the optimum effect use hair styling products. OPERATING INSTRUCTIONS 1. Attach the chosen attachment For the hair dryer: attach the hair dryer (9) directly to the handle
 • Страница 7 из 27
  2. Crimping attachment (7) Take a lock and starting from the roots, begin waving this lock. Keep the attachment on each lock for a few seconds. Exposure time required depends on a type of your hair. To obtain continuous wave put the attachment on the last row of a previous section. To achieve
 • Страница 8 из 27
  ! Application in commercial purposes (application of the product beyond personal daily living needs). ! Connection to a grid with a voltage which differs from that indicated on the appliance. ! Unauthorized repair or replacement of the components of the appliance, performed by an unauthorized
 • Страница 9 из 27
  ENGLISH Manufacturing date is specified on the appliance. RU XX YY ZZZ code reads as: XX – production year YY – production month ZZZ – batch number Major Importer of Binatone™ in Russia: JSC Interworld Products. The address: 2-nd Khoroshevsky proezd, 7, b.1, Moscow, Russia, 123007. Manufacturer:
 • Страница 10 из 27
  Ïðèáîð äëÿ óêëàäêè âîëîñ 4-â-1 MHS-1105 Íàçíà÷åíèå ïðèáîðà: ýëåêòðîáûòîâîé ïðèáîð, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñóøêè, óêëàäêè è ðàñïðÿìëåíèÿ âîëîñ Îñíîâíûå ïîòðåáèòåëüñêèå õàðàêòåðèñòèêè: Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ: 220-240 Â, ~ 50 Ãö Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 25 Âò, äëÿ ôåíà – 1000Âò Âðåìÿ ðàçîãðåâà – 5 ìèí. Ïðîäóêò
 • Страница 11 из 27
  ! Ýòîò ïðèáîð ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî äëÿ äîìàøíåãî èñïîëüçîâàíèÿ è íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ êîììåð÷åñêîãî è ïðîìûøëåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ. ! Âûïîëíÿéòå âñå òðåáîâàíèÿ èíñòðóêöèè. ! Íå ïîëüçóéòåñü ïðèáîðîì, èìåþùèì ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ (âìÿòèíû, òðåùèíû è ò.ï.), ïðîâåðüòå åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòü â áëèæàéøåì
 • Страница 12 из 27
  ДЕТАЛИ ПРИБОРА 1. Ðó÷êà ïðèáîðà 2. Ïåðåêëþ÷àòåëü òåìïåðàòóðíûõ ðåæèìîâ 3. Íàãðåâàþùèé ñòåðæåíü 4. Êíîïêà ñíÿòèÿ íàñàäîê 5. Íàñàäêà – ùèïöû êðóãëûå 15 ìì 6. Êîëüöî, ôèêñèðóþùåå íàñàäêè 7. Ñúåìíûå ïëàñòèíû äëÿ ãîôðèðîâàíèÿ 8. Ñúåìíûå ðàñïðÿìëÿþùèå ïëàñòèíû 9. Ôåí 10.Âûõîäíîå îòâåðñòèå ôåíà
 • Страница 13 из 27
  Âñåãäà äåðæèòåñü çà ïëàñòèêîâûå ÷àñòè, ìåòàëëè÷åñêèå äåòàëè íàãðåâàþòñÿ. 2. Ïîäêëþ÷èòå ïðèáîð ê ñåòè äëÿ ïîñëåäóþùåé ðàáîòû ñ íèì. 3. Ïåðåêëþ÷èòå ïåðåêëþ÷àòåëü (2) â ïîëîæåíèå I èëè II. Использование фена (9) 1. Âûáîð ñêîðîñòè ðàáîòû 0 – âûêëþ÷åí I – ñëàáûé ïîòîê âîçäóõà äëÿ òùàòåëüíîé óêëàäêè
 • Страница 14 из 27
  3. Åñëè Âû íå èñïîëüçóåòå ïðèáîð, òî ïîñëå ïîëíîãî îõëàæäåíèÿ ïîìåñòèòå åãî â êîðîáêó è õðàíèòå â áåçîïàñíîì, ñóõîì ìåñòå, íåäîñòóïíîì äëÿ äåòåé. 4. Ïîïàâøèé âíóòðü ôåíà (9) âîëîñ àêêóðàòíî óäàëèòå ìàëåíüêîé ùåòêîé. РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ Åñëè Âàø ïðèáîð íå ðàáîòàåò èëè ðàáîòàåò íåíàäëåæàùèì
 • Страница 15 из 27
  ÐÓÑÑÊÈÉ Äàòà èçãîòîâëåíèÿ ïðèáîðà: ñì.òîðãîâóþ ìàðêèðîâêó íà ïðèáîðå. Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: RU XX YY ZZZ, ãäå XX – ãîä âûïóñêà YY – ìåñÿö âûïóñêà ZZZ- íîìåð ïàðòèè Îñíîâíîé èìïîðòåð òîâàðà Binatone™ â Ðîññèè: ÇÀÎ «Èíòåðóîðëä Ïðîäàêòñ». Àäðåñ: 123007, ã. Ìîñêâà, 2é Õîðîøåâñêèé ïðîåçä, äîì 7, êîðï.1.
 • Страница 16 из 27
  Ïðèëàä äëÿ óêëàäàííÿ âîëîññÿ 4-â-1 MHS-1105 Ïðèçíà÷åííÿ ïðèëàäó: åëåêòðîïîáóòîâèé ïðèëàä, ïðèçíà÷åíèé äëÿ ñóø³ííÿ, óêëàäàííÿ ³ ðîçïðÿìëåííÿ âîëîññÿ Îñíîâí³ ñïîæèâ÷³ õàðàêòåðèñòèêè: Íàïðóãà æèâëåííÿ: 220-240  ~ 50 Ãö Ñïîæèâàíà ïîòóæí³ñòü: 25 Âò, äëÿ ôåíó – 1000Âò ×àñ ðîç³ãð³âàííÿ – 5 ìèí Ïðîäóêò
 • Страница 17 из 27
  ! Öåé ïðèëàä ïðèçíà÷åíèé ò³ëüêè äëÿ äîìàøíüîãî âèêîðèñòàííÿ é íå ïðèçíà÷åíèé äëÿ êîìåðö³éíîãî é ïðîìèñëîâîãî âèêîðèñòàííÿ. ! Âèêîíóéòå âñ³ âèìîãè ³íñòðóêö³¿. ! Íå êîðèñòóéòåñÿ ïðèëàäîì, ùî ìຠìåõàí³÷í³ óøêîäæåííÿ (âì’ÿòèíè, òð³ùèíè òîùî), ïåðåâ³ðòå éîãî ïðàöåçäàòí³ñòü ó íàéáëèæ÷îìó âïîâíîâàæåíîìó
 • Страница 18 из 27
  ДЕТАЛІ ПРИЛАДУ 1. Ðó÷êà ïðèëàäó 2. Ïåðåìèêà÷ òåìïåðàòóðíèõ ðåæèì³â 3. Íàãð³âíèé ñòðèæåíü 4. Êíîïêà çíÿòòÿ íàñàäîê 5. Íàñàäêà – ùèïö³ êðóãë³ 15 ìì 6. ʳëüöå, ùî ô³êñóº íàñàäêè 7. Çí³ìí³ ïëàñòèíè äëÿ ãîôðóâàííÿ 8. Çí³ìí³ ðîçïðÿìëþâàëüí³ ïëàñòèíè 9. Ôåí 10.Âèõ³äíèé îòâ³ð ôåíó 11.Êîíöåíòðàòîð ПЕРЕД
 • Страница 19 из 27
  2. Óâ³ìêí³òü ïðèëàä äî ìåðåæ³ äëÿ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè ç íèì. 3. Ïåðåìêí³òü ïåðåìèêà÷ (2) ó ïîëîæåííÿ I àáî II. Використання фену (9) 1. Âèá³ð øâèäêîñò³ ðîáîòè 0 – âèìêíåíèé I – ñëàáêèé ïîò³ê ïîâ³òðÿ äëÿ ðåòåëüíîãî óêëàäàííÿ âîëîññÿ II – ñèëüíèé ïîò³ê ïîâ³òðÿ äëÿ øâèäêîãî ñóø³ííÿ âîëîññÿ 2.
 • Страница 20 из 27
  4. Âîëîññÿ, ùî ïîòðàïèëî âñåðåäèíó ôåíó (9), àêóðàòíî âèäàë³òü ìàëåíüêîþ ù³òî÷êîþ. РЕМОНТ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ßêùî Âàø ïðèëàä íå ïðàöþº àáî ïðàöþº ïîãàíî, çâåðí³òüñÿ äî óïîâíîâàæåíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó çà êîíñóëüòàö³ºþ àáî ðåìîíòîì. Гарантія не поширюється на: – – – ! ! ! ! – óïàêóâàííÿ âèðîáó,
 • Страница 21 из 27
  21 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ Äàòà âèãîòîâëåííÿ ïðèëàäó: äèâ. òîðãîâåëüíå ìàðêóâàííÿ íà ïðèëàä³. Óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ: RU XX YY ZZZ, äå XX – ð³ê âèïóñêó YY – ì³ñÿöü âûïóñêó ZZZ- íîìåð ïàðò³¿ Îñíîâíèé ³ìïîðòåð òîâàðó Binatone™ ó Ðîñ³¿: ÇÀÒ «²íòåðóîðëä Ïðîäàêòñ». Àäðåñà: 123007, ì. Ìîñêâà, 2-é Õîðîøåâñüêèé ïðî¿çä, áóä.
 • Страница 22 из 27
  алау а арнал ан 4 ішіндегі 1 MHS 1105 ралы белгіленуі: Аспапты белгіленуі шашты кептіруге, алау а ж не жазу а арнал ан электр т рмысты ралы Негізгі т тынушылы сипаттамалары: оректену кернеуі Н: 220 240 В, ~ 50 Гц Т тынылатын уаты: 25 Вт, фенге – 1000Вт ыздыру уа ыты – 5 мин нім олданыста ы
 • Страница 23 из 27
  ! Аспапты тасымалдау ажет бол ан жа дайда, б тіндігін ж не функционалды асиеттерін са тау шін абай болы ыз. АРНАЙЫ АУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ыз ан немесе желіге осыл ан аспапты тек тегіс, р а ысты а т зімді бетке ойы ыз. ! Бас а заттарды аспапты ыз ан б лшектері арасына т сіп
 • Страница 24 из 27
  10.Фенні шы палы са ылауы 11.Концентратор АЛ АШ Ы ПАЙДАЛАНУДЫ АЛДЫНДА 1. Аспаптан барлы жапсырмаларды шеші із, ж не оны ж мса матамен с рті із, кейіннен р а , тегіс бетке ойы ыз. 2. ажетті н тижеге жету шін алау а арнал ан ралды пайдаланы ыз. ПАЙДАЛАНУ Н С АУЛЫ Ы 1. Òàœäàëƒàí ñàïòàìàíû áåê³ò³œ³ç: –
 • Страница 25 из 27
  Шашты рау 1. Т зету саптамасы (8) Шаш т тамын стап, шаш тамырынан баста ыз. Бір алыпты ж не жай етіп аспапты т менге арай б рымына дейін т зетіп рі тегістей отырып жылжыты ыз. Жа сы н тижелерге жету шін пластиналарды біріне аттыра ысы ыз. Егер Сізді шашы ыз алы ж не оны рау иын болса, за уа ыт
 • Страница 26 из 27
  Ж НДЕУ Ж НЕ АЛПЫНА КЕЛТІРУ ралы ыз ж мыс істемесе немесе нашар ж мыс істесе кенес алу шін немесе ж ндету шін у кілетті ызмет к рсету орталы ына бары ыз. Берілген кепілдік мына жа дайларда жарамсыз: ! Жо арыда сипаттал ан ауіпсіздік шарала рын ж не пайдалану ж ніндегі н с аулы ты орындама ан жа
 • Страница 27 из 27