Инструкция для BINATONE MRE-8804

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Espresso  Machine

Instruction Manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 29
  Instruction Manual Espresso Machine
 • Страница 2 из 29
  A
 • Страница 3 из 29
  ÐÓÑÑÊÈÉ ..................................... 16 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ............................... 22 3 ENGLISH FRANÇAIS ÐÓÑÑÊÈÉ FRANÇAIS .................................... 10 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ENGLISH ........................................ 4
 • Страница 4 из 29
  Espresso Machine MRE-8804 Please read the safety instructions carefully before using this appliance. Please retain the instructions for future reference. SAFETY MEASURES When using your appliance, the following basic safety precautions should always be followed: Before using for the first time,
 • Страница 5 из 29
  When opening the steam valve for preparation of cappuccino, do not place your hands under the rubber tip to prevent the risk of burns. Allow the coffee maker to cool completely before cleaning or storing. Unplug the appliance from outlet when not in use for a long time or before moving from one
 • Страница 6 из 29
  BEFORE THE FIRST USE Make sure that the appliance stands reliably on a flat surface. Before using the appliance for the first time, wash thoroughly the water reservoir (14), the water reservoir lid (13), the removable drip tray (9) and the removable grate (8) with hot soapy water, then rinse and
 • Страница 7 из 29
  Cappuccino Preparation Cappuccino is espresso coffee with thick milk froth. To prepare cappuccino, you should first prepare espresso. Therefore, use the amount of water required for preparation of espresso plus a sufficient amount of water for generation of steam for cappuccino. 1. To froth milk
 • Страница 8 из 29
  USEFUL TIPS Always store roasted coffee beans in a tightly covered glass jar in the refrigerator. This will prevent coffee from losing quickly its flavour and aroma, as well as from absorbing foreign smells. If coffee has lost its aroma, wash it with cold water for two minutes. Place wet beans on a
 • Страница 9 из 29
  ENGLISH Accidents, such as lightning strike, flood, fire and other acts of God. Features may be changed by Binatone without any notice. Warranty details are set out in the warranty card provided with the product. Exploitation period: 3 years after the day of purchase. Manufacture: Binatone
 • Страница 10 из 29
  Machine à café espresso – cappuccino MRE-8804 Lisez attentivement cette instruction avant la première utilisation pour prendre connaissance de fonctionnement de l’appareil. Gardez cette instruction pour référence ultérieure. MESURES DE SECURITE En exploitant l’appareil, respectez toujours les
 • Страница 11 из 29
  doivent être effectués seulement par un centre de service agréé. Ne pas utiliser l’appareil dans des locaux où l’air peut contenir des mélanges des gaz combustibles, des vapeurs des liquides inflammables, ou des poussières et fibres inflammables. Cet appareil est destiné à l’usage personnel et
 • Страница 12 из 29
  14.Récipient à l’eau 15.Cuiller de mesure 16.Filtre métallique: Filtre A – filtre à crème est utilisé pour obtenir une mousse abondante ; le filtre est prévu pour 2 tasses de café ; Filtre B - (pour grande tasse) pour faire du café, il faut 14 grammes de café moulu (deux cuillers de mesure), le
 • Страница 13 из 29
  5. Installez le porte-filtre (12) avec le filtre dans la saillie de fixation du porte-filtre (5) et fixez-le en tournant contre le sens des aiguilles d’une montre. 6. Mettez la tasse à café sur la grille amovible (8) sous le portefiltre. 7. Quand l’indicateur de chauffage d’eau (2) s’allumera,
 • Страница 14 из 29
  ENTRETIEN ET NETTOYAGE 1. Mettez le sélecteur de mode de fonctionnement (3) en position «0» et déconnectez l’appareil du secteur. Assurezvous que la machine à café a refroidi. 2. Enlevez le porte-filtre (12) de la machine à café et évacuez le marc de café du filtre (16), en le maintenant avec le
 • Страница 15 из 29
  Si votre appareil ne fonctionne pas ou fonctionne mal, adressez-vous à un centre agréé pour consultation ou réparation. La garantie n’est pas valable dans les cas suivants: Non-respect des mesures de sécurité susmentionnées et des règles d’exploitation. Utilisation commerciale (utilisation
 • Страница 16 из 29
  Êîôåâàðêà MRE-8804 Âíèìàòåëüíî ïðî÷òèòå äàííóþ èíñòðóêöèþ ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì, ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ðàáîòîé íîâîãî ïðèáîðà. Ïîæàëóéñòà, ñîõðàíèòå èíñòðóêöèþ äëÿ äàëüíåéøèõ ñïðàâîê. ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè ïðèáîðà âñåãäà ñîáëþäàéòå ñëåäóþùèå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè: Ïåðåä
 • Страница 17 из 29
  èñïîëüçîâàíèÿ ïðèáîðà. Âñå ðåìîíòíûå ðàáîòû äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî â óïîëíîìî÷åííîì ñåðâèñíîì öåíòðå. Íå ïîëüçóéòåñü ïðèáîðîì â çîíàõ, ãäå â âîçäóõå ìîãóò ñîäåðæàòüñÿ ñìåñè ãîðþ÷èõ ãàçîâ, ïàðû ëåãêîâîñïëàìåíÿþùåéñÿ æèäêîñòè èëè â çîíàõ, ãäå â âîçäóõå ìîãóò ñîäåðæàòüñÿ ãîðþ÷èå ïûëè èëè âîëîêíà.
 • Страница 18 из 29
  7. Êíîïêà âêëþ÷åíèÿ 8. Ñúåìíàÿ ðåøåòêà 9. Ñúåìíûé ïîääîí äëÿ êàïåëü 10.Èíäèêàòîð âêëþ÷åíèÿ 11.Ôèêñàòîð ôèëüòðà 12.Ôèëüòðîäåðæàòåëü 13.Êðûøêà åìêîñòè äëÿ âîäû 14.Åìêîñòü äëÿ âîäû 15.Ìåðíàÿ ëîæå÷êà 16.Ìåòàëëè÷åñêèé ôèëüòð: ôèëüòð À – êðåì-ôèëüòð èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ îáèëüíîé ïåíû, ôèëüòð
 • Страница 19 из 29
  Âíèìàíèå: íèêîãäà íå âêëþ÷àéòå ïðèáîð áåç âîäû! 4. Âñòàâüòå âûáðàííûé ìåòàëëè÷åñêèé ôèëüòð (16) â ôèëüòðîäåðæàòåëü (12). Íàñûïüòå ìîëîòûé êîôå â ìåòàëëè÷åñêèé ôèëüòð (16) ñ ïîìîùüþ ìåðíîé ëîæêè (15). Óòðàìáóéòå êîôå ñ ïîìîùüþ íèæíåé ÷àñòè ìåðíîé ëîæêè (15). 5. Âñòàâüòå äåðæàòåëü (12) ñ ôèëüòðîì â
 • Страница 20 из 29
  êðóãîâûìè äâèæåíèÿìè. Íàêîíå÷íèê òðóáêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êàïïó÷èíî (6) íå äîëæåí êàñàòüñÿ äíà åìêîñòè ñ ìîëîêîì, ýòî ìîæåò áûòü ïîìåõîé äëÿ âûõîäà ïàðà. 3. Ïîñëå îáðàçîâàíèÿ äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà ïåíû ïîâåðíèòå ïåðåêëþ÷àòåëü ðåæèìîâ ðàáîòû (3) â ïîëîæåíèå «Î». 4. Ïîëó÷èâøóþñÿ ìîëî÷íóþ ïåíó
 • Страница 21 из 29
  ÓÒÈËÈÇÀÖÈß Ýëåêòðîáûòîâîé ïðèáîð äîëæåí áûòü óòèëèçèðîâàí ñ íàèìåíüøèì âðåäîì äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ïî óòèëèçàöèè îòõîäîâ â Âàøåì ðåãèîíå. Äëÿ ïðàâèëüíîé óòèëèçàöèè ïðèáîðà äîñòàòî÷íî îòíåñòè åãî â ìåñòíûé öåíòð ïåðåðàáîòêè âòîðè÷íîãî ñûðüÿ. Äëÿ óïàêîâêè ïðîèçâîäèìûõ
 • Страница 22 из 29
  Êàâîâàðêà åñïðåññî-êàïó÷³íî MRE8804 Óâàæíî ïðî÷èòàéòå äàíó ³íñòðóêö³þ ïåðåä ïåðøèì âèêîðèñòàííÿì, ùîá îçíàéîìèòèñÿ ç ðîáîòîþ íîâîãî ïðèëàäó. Áóäü ëàñêà, çáåðåæ³òü ³íñòðóêö³þ äëÿ ïîäàëüøèõ äîâ³äîê. ÏÐÀÂÈËÀ ÁÅÇÏÅÊÈ Ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ ïðèëàäó çàâæäè äîòðèìóéòåñü íàñòóïíèõ ïðàâèë áåçïåêè: Ïåðåä
 • Страница 23 из 29
  ñòðóìîì ï³ä ÷àñ íàñòóïíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèëàäó. Óñ³ ðåìîíòí³ ðîáîòè ïîâèíí³ âèêîíóâàòèñÿ ò³ëüêè â îô³ö³éíîìó ñåðâ³ñíîìó öåíòð³. Íå êîðèñòóéòåñÿ ïðèëàäîì ó çîíàõ, äå â ïîâ³òð³ ìîæóòü ì³ñòèòèñÿ ñóì³ø³ ãîðþ÷èõ ãàç³â, ïàðà ëåãêîçàéìèñòî¿ ð³äèíè àáî â çîíàõ, äå â ïîâ³òð³ ìîæóòü ì³ñòèòèñÿ ãîðþ÷³ ïèë àáî
 • Страница 24 из 29
  10.²íäèêàòîð âìèêàííÿ 11.Ô³êñàòîð ô³ëüòðà 12.Òðèìà÷ ô³ëüòðà 13.Êðèøêà ºìíîñò³ äëÿ âîäè 14.ªìí³ñòü äëÿ âîäè 15.̳ðíà ëîæå÷êà 16.Ìåòàëåâèé ô³ëüòð: ô³ëüòð À – êðåì-ô³ëüòð âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ îäåðæàííÿ ðÿñíî¿ (³íòåíñèâíî¿) ï³íè, ô³ëüòð ðîçðàõîâàíèé íà 2 ÷àøêè êàâè; ô³ëüòð B - (äëÿ âåëèêî¿ ÷àøêè) äëÿ
 • Страница 25 из 29
  äîïîìîãîþ ì³ðíî¿ ëîæêè (15). Óòðàìáóéòå êàâó çà äîïîìîãîþ íèæíüî¿ ÷àñòèíè ì³ðíî¿ ëîæêè (15). 5. Âñòàâòå òðèìà÷ (12) ç ô³ëüòðîì ó âèñòóï äëÿ ô³êñàö³¿ òðèìà÷à ô³ëüòðà (5), çàô³êñóéòå éîãî ïîâîðîòîì ïðîòè ãîäèííèêîâî¿ ñòð³ëêè. 6. Ïîñòàâòå ÷àøêó äëÿ êàâè íà çí³ìíó ðåø³òêó (8) ï³ä òðèìà÷ ô³ëüòðà.
 • Страница 26 из 29
  ÄÎÃËßÄ ² ×ÈÙÅÍÍß 1. Óñòàíîâ³òü ïåðåìèêà÷ ðåæèì³â ðîáîòè (3) ó ïîëîæåííÿ «0» ³ âèìêí³òü ïðèëàä ç åëåêòðè÷íî¿ ìåðåæ³. Ïåðåêîíàéòåñÿ â òîìó, ùî êàâîâàðêà îõîëîëà. 2. Çí³ì³òü òðèìà÷ ô³ëüòðà (12) ç êàâîâàðêè ³ âèäàë³òü êàâîâó ãóùàâèíó ç ô³ëüòðà (16), ïðèòðèìóþ÷è éîãî ô³êñàòîðîì ô³ëüòðà (11). Ïðîìèéòå
 • Страница 27 из 29
  Äëÿ óïàêóâàííÿ âèðîáëåíèõ íàìè ïðèëàä³â âèêîðèñòîâóþòüñÿ ò³ëüêè åêîëîã³÷íî ÷èñò³ ìàòåð³àëè. Òîìó êàðòîí ³ ïàï³ð ìîæíà óòèë³çóâàòè ðàçîì ç ïàïåðîâèìè â³äõîäàìè. ϲÑËßÏÐÎÄÀÆÅÂÅ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß Õàðàêòåðèñòèêè ìîæóòü áóòè çì³íåí³ êîìïàí³ºþ Binatone áåç áóäü-ÿêîãî ïîâ³äîìëåííÿ. Ãàðàíò³éíèé òåðì³í ³ ³íø³
 • Страница 28 из 29
  28
 • Страница 29 из 29