Инструкция для BINATONE NCM-7701

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Drip Coffee Maker

Instruction Manual

NCM7701

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 31
  Instruction Manual NCM7701 Drip Coffee Maker
 • Страница 2 из 31
  Drip Coffee Maker NCM-7701 A B
 • Страница 3 из 31
  ENGLISH .........................................4 ENGLISH ÐÓÑÑÊÈÉ ..................................... 10 ÐÓÑÑÊÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ................................ 16 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ АЗА ......................................... 22 АЗА 3
 • Страница 4 из 31
  Drip Coffee maker NCM-7701 Please read the safety instructions carefully before using this appliance. Please retain the instructions for future reference. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE Picture A: 1. Body 2. Water tank 3. Water level indicator 4. Lid with water passage 5. Non-expendable filter 6.
 • Страница 5 из 31
  CARE AND CLEANING 1. Clean the coffee maker at least 1 time in a month. Pour into the water tank (2) 0.5 liter of 9% vinegar and add water to total volume needed for making of 10 cups of coffee. Insert the filter (5) into its holder (6) Place the (6). coffee jug (7) to the heating plate (9) turn
 • Страница 6 из 31
  and put the latter on a fire or into the oven, continuously stirring until the beans are darkened. Cracking one of the beans you’re your teeth make sure that not only surface gone dark but also in the middle. Heating the beans for too long will remove the aromatic oils that make the coffee tasty
 • Страница 7 из 31
  SPECIAL SAFETY MEASURES ! ! ! ! ! ! Do not use the appliance outdoors. ! Do not touch the hot parts of the appliance. Do not remove the appliance lid during and immediately after its operation, because you may get burned. ! Let the appliance completely cool down before cleaning or storing. Unplug
 • Страница 8 из 31
  AFTER-SALES SERVICE If your appliance does not operate or does not operate properly, contact an authorized service center for consultancy or repair. The warrantee does not cover: ! ! ! – – – – – ! product packing, consumables and accessories (knives, tips, etc.); mechanical damages and natural wear
 • Страница 9 из 31
  ENGLISH Features may be changed by Binatone without any notice. Warranty details are set out in the warranty card provided with the product. period: Exploitation period 3 years after the day of purchase. Manufacture: Manufacture Binatone Industries Ltd, Great Britain, Vitabiotics House,1 Apsley
 • Страница 10 из 31
  Кофеварка капельного типа NСМ 7701 Âíèìàòåëüíî ïðî÷òèòå äàííóþ èíñòðóêöèþ ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì, ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ðàáîòîé íîâîãî ïðèáîðà. Ïîæàëóéñòà, ñîõðàíèòå èíñòðóêöèþ äëÿ äàëüíåéøèõ ñïðàâîê. ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА Рисунок А: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Êîðïóñ Ðåçåðâóàð äëÿ âîäû Èíäèêàòîð
 • Страница 11 из 31
  УХОД И ЧИСТКА 1. Êàê ìèíèìóì 1 ðàç â ìåñÿö ïðîèçâîäèòå ÷èñòêó ïðèáîðà. Äëÿ ýòîãî íàëåéòå â ðåçåðâóàð äëÿ âîäû (2) 0,5 ëèòðà 9% óêñóñà è äîáàâüòå õîëîäíóþ âîäó â êîëè÷åñòâå, ñîîòâåòñòâóþùåì êîëè÷åñòâó âîäû, íåîáõîäèìîìó äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 10 ÷àøåê êîôå. Óñòàíîâèòå ôèëüòð (5) â äåðæàòåëü äëÿ ôèëüòðà
 • Страница 12 из 31
  ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ! Îáæàðåííûå êîôåéíûå çåðíà âñåãäà õðàíèòå â ñòåêëÿííîé áàíêå ñ ïëîòíî ïðèëåãàþùåé êðûøêîé. Ýòî ïðåäîõðàíèò êîôå îò áûñòðîé ïîòåðè âêóñà è àðîìàòà è ñëó÷àéíî ïðèîáðåòåííûõ ïîñòîðîííèõ çàïàõîâ. ! Åñëè êîôå âñå æå óòðàòèë ñâîé àðîìàò, òî î÷èñòèòå åãî îò ìóñîðà è ïëîõèõ çåðåí, çàòåì
 • Страница 13 из 31
  СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ! ! ! ! ! ! Íå èñïîëüçóéòå ïðèáîð âíå ïîìåùåíèÿ. ! Íå äîòðàãèâàéòåñü äî íàãðåòûõ ÷àñòåé ïðèáîðà. Íå îòêðûâàéòå êðûøêó ïðèáîðà ïðè åãî ðàáîòå è íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ðàáîòû, ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê îæîãàì. ! Ïîëíîñòüþ îõëàæäàéòå ïðèáîð ïåðåä ÷èñòêîé èëè ïîìåùåíèåì åãî íà
 • Страница 14 из 31
  УТИЛИЗАЦИЯ Ýëåêòðîáûòîâîé ïðèáîð äîëæåí áûòü óòèëèçèðîâàí ñ íàèìåíüøèì âðåäîì äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ïî óòèëèçàöèè îòõîäîâ â Âàøåì ðåãèîíå. Äëÿ ïðàâèëüíîé óòèëèçàöèè ïðèáîðà äîñòàòî÷íî îòíåñòè åãî â ìåñòíûé öåíòð ïåðåðàáîòêè âòîðè÷íîãî ñûðüÿ. Äëÿ óïàêîâêè ïðîèçâîäèìûõ
 • Страница 15 из 31
  ÐÓÑÑÊÈÉ Õàðàêòåðèñòèêè ìîãóò áûòü èçìåíåíû êîìïàíèåé Binatone áåç êàêîãî-ëèáî óâåäîìëåíèÿ. Ãàðàíòèéíûé ñðîê è äðóãèå äåòàëè óêàçàíû â ãàðàíòèéíîì òàëîíå, êîòîðûé ïðèëàãàåòñÿ ê ïðèáîðó. Ñðîê ñëóæáû: 3 ãîäà ñî äíÿ ïîêóïêè. Èçãîòîâèòåëü: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Vitabiotics House, 1
 • Страница 16 из 31
  Êàâîâàðêà êðàïåëüíîãî òèïó NCM-7701 Óâàæíî ïðî÷èòàéòå ³íñòðóêö³þ ïåðåä ïåðøèì âèêîðèñòàííÿì, ùîá îçíàéîìèòèñÿ ç ðîáîòîþ íîâîãî ïðèëàäó. Áóäü ëàñêà, çáåðåæ³òü ³íñòðóêö³þ äëÿ ïîäàëüøèõ äîâ³äîê. ОПИС ДЕТАЛЕЙ ПРИЛАДУ Малюнок А: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Êîðïóñ Ðåçåðâóàð äëÿ âîäè ²íäèêàòîð ð³âíÿ âîäè Êðèøêà ç
 • Страница 17 из 31
  5. ϳäêëþ÷³òü ïðèëàä äî åëåêòðè÷íî¿ ìåðåæ³ ç íàïðóãîþ, ùî â³äïîâ³äຠ³íôîðìàö³¿ íà ïðèëàä³. Óâ³ìêí³òü êàâîâàðêó, âñòàíîâèâøè êíîïêó âìèêàííÿ (10) ó ïîëîæåííÿ «1». Ïðè öüîìó ñïàëàõíå ìåðåæíèé ³íäèêàòîð ³ ïî÷íåòüñÿ ïðîöåñ ïðèãîòóâàííÿ êàâè. 6. Âè ìîæåòå íå ÷åêàòè çàê³í÷åííÿ ïðîöåñó ïðèãîòóâàííÿ, à
 • Страница 18 из 31
  КОРИСНІ ПОРАДИ ! Îáñìàæåí³ êàâîâ³ çåðíà çàâæäè çáåð³ãàéòå â ñêëÿí³é áàíö³ ³ç ïðèïàñîâàíîþ êðèøêîþ. Öå óáåçïå÷èòü êàâó â³ä øâèäêî¿ âòðàòè ñìàêó òà àðîìàòó é âèïàäêîâî íàáóòèõ ñòîðîíí³õ çàïàõ³â. ! ßêùî êàâà âñå-òàêè âòðàòèëà ñâ³é àðîìàò, òî î÷èñò³òü ¿¿ â³ä ñì³òòÿ é ïîãàíèõ çåðåí, ïîò³ì ïðîìèéòå ¿¿
 • Страница 19 из 31
  ! Íå çàëèøàéòå ââ³ìêíåíèé ó ìåðåæó ïðèëàä áåç íàãëÿäó. ! Âèìèêàéòå ïðèëàä ç ìåðåæ³ ïåðåä ïåðåì³ùåííÿì ç îäíîãî ì³ñöÿ íà ³íøå é ïåðåä ÷èùåííÿì ³ çáåð³ãàííÿì. ! ͳêîëè íå òÿãí³òü çà øíóð ïðè âèìèêàíí³ ïðèëàäó ç ìåðåæ³; â³çüì³òüñÿ çà øòåïñåëüíó âèëêó é âèòÿãí³òü ¿¿ ç ðîçåòêè. ! Íå äîïóñêàéòå ç³òêíåííÿ
 • Страница 20 из 31
  УТИЛІЗАЦІЯ Åëåêòðîïîáóòîâèé ïðèëàä ìຠáóòè óòèë³çîâàíèé ç íàéìåíøîþ øêîäîþ äëÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà òà çã³äíî ç ïðàâèëàìè óòèë³çàö³¿ â³äõîä³â ó Âàøîìó ðåã³îí³. Äëÿ ïðàâèëüíî¿ óòèë³çàö³¿ ïðèëàäó äîñèòü â³äíåñòè éîãî â ì³ñöåâèé öåíòð ïåðåðîáêè âòîðèííî¿ ñèðîâèíè. Äëÿ óïàêóâàííÿ âèðîáëåíèõ íàìè
 • Страница 21 из 31
  ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ Õàðàêòåðèñòèêè ìîæóòü áóòè çì³íåí³ êîìïàí³ºþ Binatone áåç áóäü-ÿêîãî ïîâ³äîìëåííÿ. Ãàðàíò³éíèé òåðì³í ³ ³íø³ äåòàë³ çàçíà÷åí³ â ãàðàíò³éíîìó òàëîí³, ùî äîäàºòüñÿ äî ïðèëàäó. Òåðì³í ñëóæáè: 3 ðîêè â³ä äíÿ ïîêóïêè. Âèðîáíèê: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Vitabiotics House, 1
 • Страница 22 из 31
  Тамшылап а у т ріндегі NCM 7701 кофе пісіретін аспап ралы Жа а ралды ж мысымен танысу шін ал аш олданар алдында осы н с аулы ты м ият о ып шы ы ыз. рі арай ы аны тамалар шін осы н с аулы ты са тап оюы ызды с раймыз. РАЛ Б ЛШЕКТЕРІНІ СИПАТТАМАСЫ А суреті: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Т ры Су толтыру а арнал ан
 • Страница 23 из 31
  5. 6. 7. 8. 9. К ТІП СТАУ Ж НЕ ТАЗАЛАУ Е кемі айына бір рет ралды тазалау керек. Ол шін: 1. Су толтыратын ор а (2), м лшері 10 кесе кофе дайындау а керек, 0,5 литр 9% сірке суыны ертіндісі мен таза су йы ыз. С згіні ( 5 ) ста ыш а ( 6 ) орнаты ыз ж не ыздыру пластинаны (9) стіне сауытты (7) ойы ыз.
 • Страница 24 из 31
  ПАЙДАЛЫ КЕ ЕСТЕР ! уырыл ан кофе д ндерін а па ы ты ыз жабы латын шыны ыдыста са та ыз. Б л оны д мі мен хош иісіні тез айырылуынан ж не бас а б тен иістерді т ндыруынан са тайды. ! Егер кофе зіні хош иісінен айырылса, онда оны и ым мен жарамсыз д ндерден тазалап, сосын 2 минут уа ытта сал ын суда
 • Страница 25 из 31
  ! ! ! ! ! ! ! ! ралды ешуа ытта электр сымынан тартып желіден ажырат па ыз; штепсель ашасынан стап, розеткадан шы ары ыз. Электр сымыны немесе ралды зіні ыздырыл ан б йымдар а тимеуін ада ала ыз. ралды ж не электр сымын ешкім де, абайсызда іліп кетіп, ралды латып алмайтындай орналастыры ыз. Электр
 • Страница 26 из 31
  САТ АННАН КЕЙІН ЫЗМЕТ К РСЕТУ ралы ыз ж мыс істемесе немесе нашар ж мыс істесе кенес алу шін немесе ж ндету шін у кілетті ызмет к рсету орталы ына бары ыз. Берілген кепілдік мына жа дайларда жарамсыз: – Жо арыда сипаттал ан ауіпсіздік шараларын ж не пайдалану ж ніндегі н с аулы ты орындама ан жа
 • Страница 27 из 31
  27 АЗА Binatone компаниясы сипаттамаларын еш андай хабарлаусыз згерте алады. Кепілдік мерзімі ж не бас а да деректер рал а оса берілетін кепілдік талонында к рсетіледі. ызмет к рсету мерзімі: сатып ал ан к ннен бастап 3 жыл. Шы ар ан: Binatone Industries Ltd, Great Britain, Wembley, 1 Beresford
 • Страница 28 из 31
  28
 • Страница 29 из 31
  29
 • Страница 30 из 31
  30
 • Страница 31 из 31