Инструкция для BINATONE NCM-7701

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ÐÓÑÑÊÈÉ

13

ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Êàê ìèíèìóì 1 ðàç â ìåñÿö ïðîèçâîäèòå

÷èñòêó ïðèáîðà. Äëÿ ýòîãî íàëåéòå â ðåçåð-

âóàð äëÿ âîäû (2) 0,5 ëèòðà 9% óêñóñà è

äîáàâüòå õîëîäíóþ âîäó â êîëè÷åñòâå, ñîîò-

âåòñòâóþùåì êîëè÷åñòâó âîäû, íåîáõîäè-

ìîìó äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 10 ÷àøåê êîôå.

Óñòàíîâèòå ôèëüòð (5) â äåðæàòåëü äëÿ

ôèëüòðà  (6). Ïîìåñòèòå êîëáó äëÿ ãîòîâîãî êîôå (7) íà

íàãðåâàòåëüíóþ ïëàñòèíó (9), âêëþ÷èòå êîôåâàðêó, óñòà-

íîâèâ êíîïêó âêëþ÷åíèÿ (10) â ïîëîæåíèå «1». Äîæäèòåñü,

êîãäà âñÿ æèäêîñòü ïåðåòå÷¸ò â êîëáó (7), âûêëþ÷èòå ïðèáîð

è âûëåéòå æèäêîñòü èç êîëáû äëÿ êîôå (7).

2. Îõëàäèòå ïðèáîð â òå÷åíèå 10 ìèíóò. Óñòàíîâèòå â êîôå-

âàðêó äåðæàòåëü äëÿ ôèëüòðà (6) è ôèëüòð (5). Íàïîëíèòå

ðåçåðâóàð (2) ÷èñòîé õîëîäíîé âîäîé. Âêëþ÷èòå êîôåâàðêó.

Äàéòå ïåðåòå÷ü âîäå â êîëáó (7), çàòåì âûëåéòå åå.

3. Âûìîéòå â ãîðÿ÷åé ìûëüíîé âîäå èëè ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíå

êîëáó äëÿ êîôå (7), êðûøêó îò íåå (8) è äåðæàòåëü äëÿ

ôèëüòðà  (6).

4. Ïðîòðèòå êîðïóñ ïðèáîðà (1)  âëàæíîé òêàíüþ è âûòðèòå

íàñóõî. Íå èñïîëüçóéòå æ¸ñòêèå ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà è ïðèñïî-

ñîáëåíèÿ ïðè ÷èñòêå ïðèáîðà.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

!

Îáæàðåííûå êîôåéíûå çåðíà âñåãäà õðàíèòå

â ñòåêëÿííîé áàíêå ñ ïëîòíî ïðèëåãàþùåé

êðûøêîé. Ýòî ïðåäîõðàíèò êîôå îò áûñòðîé

ïîòåðè âêóñà è àðîìàòà è ñëó÷àéíî ïðèîá-

ðåòåííûõ ïîñòîðîííèõ çàïàõîâ.

!

Åñëè êîôå âñå æå óòðàòèë ñâîé àðîìàò, òî

î÷èñòèòå åãî îò ìóñîðà è ïëîõèõ çåðåí, çàòåì

ïðîìîéòå åãî â òå÷åíèå äâóõ ìèíóò õîëîäíîé âîäîé. Íàñûïüòå

âëàæíûå çåðíà íà ÷èñòóþ ñêîâîðîäêó è, íåïðåðûâíî ïîìåøè-

âàÿ, ïðîñóøèòå íà îãíå äî ïîÿâëåíèÿ ïîòðåñêèâàíèÿ. Ïîäîá-

íàÿ îïåðàöèÿ ñïîñîáñòâóåò âîññòàíîâëåíèþ àðîìàòà, íî

äåôåêòîâ çåðåí íå óñòðàíÿåò.

!

×òîáû êîôå áûë âêóñíûì è àðîìàòíûì, íóæíû ñâåæåîáæà-

ðåííûå çåðíà. Çåëåíûå çåðíà íàñûïàþò íà ñêîâîðîäêó ðîâ-

íûì ñëîåì òîëùèíîé äî 3 ñì è ñòàâÿò íà îãîíü èëè â äóõîâêó,

íåïðåðûâíî ïåðåìåøèâàÿ äî òåõ ïîð, ïîêà çåðíà íå ïîòåì-

íåþò. Ðàñêóñèâ çóáàìè îäíî èç çåðåí, óáåäèòåñü, ÷òî çåðíà

ïîòåìíåëè íå òîëüêî ñíàðóæè, íî è âíóòðè. Ñëèøêîì äîëãîå

íàãðåâàíèå ëèøàåò çåðåí ýôèðíûõ ìàñåë, ñîçäàþùèõ àðî-

ìàò, ñëèøêîì áëåäíûå çåðíà òàêæå äàþò íåâêóñíûé íàïèòîê.

!

Âêóñ êîôå âî ìíîãîì çàâèñèò îò ïîìîëà çåðåí, ïîñêîëüêó

âåëè÷èíà ÷àñòèö âëèÿåò íà ñêîðîñòü ïðîñà÷èâàíèÿ âîäû ñêâîçü

êîôåéíóþ ãóùó. Åñëè ïîìîë ñëèøêîì òîíêèé, òî âîäà ëèáî

âîîáùå íå ñìîæåò ïðîñî÷èòüñÿ, ëèáî áóäåò êàïàòü ñëèøêîì

ìåäëåííî, è êîôå ïîëó÷èòñÿ ãîðüêèì è íåâêóñíûì. Ïðè ñëèø-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 29
  Instruction Manual NCM7701 Drip Coffee Maker
 • Страница 2 из 29
  Drip Coffee Maker NCM-7701 A B
 • Страница 3 из 29
  ENGLISH .........................................4 ENGLISH ÐÓÑÑÊÈÉ ..................................... 10 ÐÓÑÑÊÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ................................ 16 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ АЗА ......................................... 22 АЗА 3
 • Страница 4 из 29
  Drip Coffee maker NCM-7701 Intent of the device: this appliance is intended for making coffee from the ground coffee beans by drip filtration; only for household applications. Basic consumer properties and features: Supply voltage: 220-240 V, ~50/60 Hz. Power consumption: 730-870 W. Water tank
 • Страница 5 из 29
  SPECIAL SAFETY MEASURES ! Do not use the appliance outdoors. ! Do not touch the hot parts of the appliance. Do not remove the appliance lid during and immediately after its operation, because you may get burned. ! Let the appliance completely cool down before cleaning or storing. ! Unplug the
 • Страница 6 из 29
  INSTRUCTIONS FOR USE 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Set the coffee maker onto the dry smooth level horizontal surface. 2. Open lid (4). Using the jug (7) fill the water tank (2) with water, checking the level by the water level indicator (3). 3. Take the filter holder (6) out of the coffee maker and place
 • Страница 7 из 29
  USEFUL TIPS ! Roasted coffee beans always keep in a glass jar with tight-fitting lid. This will protect the coffee from loosing its taste and aroma and getting of foreign smell. ! If the coffee nevertheless lost its aroma, then remove all rubbish and bad beans, rinse it with cold water for two
 • Страница 8 из 29
  AFTER-SALES SERVICE If your appliance does not operate or operate improperly, contact an authorized service center for consultancy or repair. Warrantee conditions: 1. The warranty period is 2 years beginning with the sales date. 2. The warranty is valid only if the guarantee card contains sales
 • Страница 9 из 29
  The appliance should be disposed of in accordance with waste disposal regulations in your country and with the least damage to the environment. Only ecologically safe materials are used in the packaging of our products and the cardboard and paper can be disposed of with normal paper waste.
 • Страница 10 из 29
  Кофеварка капельного типа NСМ 7701 Íàçíà÷åíèå ïðèáîðà: êîôåâàðêà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîôå â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ èç ìîëîòîãî êîôå ïóòåì êàïåëüíîé ôèëüòðàöèè. Îñíîâíûå ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà è õàðàêòåðèñòèêè: Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ: 220-240 Â, ~50/60 Ãö. Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 730-870 Âò.
 • Страница 11 из 29
  СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ! Íå èñïîëüçóéòå ïðèáîð âíå ïîìåùåíèÿ. ! Íå äîòðàãèâàéòåñü äî íàãðåòûõ ÷àñòåé ïðèáîðà. Íå îòêðûâàéòå êðûøêó ïðèáîðà ïðè åãî ðàáîòå è íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ðàáîòû, ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê îæîãàì. ! Ïîëíîñòüþ îõëàæäàéòå ïðèáîð ïåðåä ÷èñòêîé èëè ïîìåùåíèåì åãî íà õðàíåíèå. !
 • Страница 12 из 29
  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Ïîñòàâüòå êîôåâàðêó íà ñóõóþ, ãëàäêóþ è ðîâíóþ ãîðèçîíòàëüíóþ ïîâåðõíîñòü. 2. Îòêðîéòå êðûøêó (4). Ïðè ïîìîùè êîëáû (7) íàïîëíèòå ðåçåðâóàð (2) âîäîé, îðèåíòèðóÿñü íà èíäèêàòîð óðîâíÿ âîäû (3). 3. Èçâëåêèòå äåðæàòåëü äëÿ ôèëüòðà (6) èç êîôåâàðêè è
 • Страница 13 из 29
  1. Êàê ìèíèìóì 1 ðàç â ìåñÿö ïðîèçâîäèòå ÷èñòêó ïðèáîðà. Äëÿ ýòîãî íàëåéòå â ðåçåðâóàð äëÿ âîäû (2) 0,5 ëèòðà 9% óêñóñà è äîáàâüòå õîëîäíóþ âîäó â êîëè÷åñòâå, ñîîòâåòñòâóþùåì êîëè÷åñòâó âîäû, íåîáõîäèìîìó äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 10 ÷àøåê êîôå. Óñòàíîâèòå ôèëüòð (5) â äåðæàòåëü äëÿ ôèëüòðà (6). Ïîìåñòèòå
 • Страница 14 из 29
  êîì ãðóáîì ïîìîëå âîäà ïðîëèâàåòñÿ ÷åðåñ÷óð áûñòðî, çåðíà íå óñïåâàþò îòäàòü âåñü ñâîé âêóñ è àðîìàò, è êîôå ïîëó÷àåòñÿ íåâûäåðæàííûì. РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ Åñëè Âàø ïðèáîð íå ðàáîòàåò èëè ðàáîòàåò íåíàäëåæàùèì îáðàçîì, îáðàòèòåñü â óïîëíîìî÷åííûé ñåðâèñíûé öåíòð çà êîíñóëüòàöèåé èëè ðåìîíòîì.
 • Страница 15 из 29
  УТИЛИЗАЦИЯ ÐÓÑÑÊÈÉ Ýëåêòðîáûòîâîé ïðèáîð äîëæåí áûòü óòèëèçèðîâàí ñ íàèìåíüøèì âðåäîì äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ïî óòèëèçàöèè îòõîäîâ â Âàøåì ðåãèîíå. Äëÿ ïðàâèëüíîé óòèëèçàöèè ïðèáîðà äîñòàòî÷íî îòíåñòè åãî â ìåñòíûé öåíòð ïåðåðàáîòêè âòîðè÷íîãî ñûðüÿ. Äëÿ óïàêîâêè
 • Страница 16 из 29
  Êàâîâàðêà êðàïåëüíîãî òèïó NCM-7701 Ïðèçíà÷åííÿ ïðèëàäó: êàâîâàðêà ïðèçíà÷åíà äëÿ ïðèãîòóâàííÿ êàâè â äîìàøí³õ óìîâàõ ç ìåëåíî¿ êàâè øëÿõîì êðàïëèííî¿ ô³ëüòðàö³¿. Îñíîâí³ ñïîæèâ÷³ âëàñòèâîñò³ òà õàðàêòåðèñòèêè: Íàïðóãà æèâëåííÿ: 220-240 Â, ~50/60 Ãö. Ñïîæèâàíà ïîòóæí³ñòü: 730-870 Âò. Îá'ºì
 • Страница 17 из 29
  ! ! ! ! ! ! òóâàòè ïðèëàä ñàìîñò³éíî. Çàì³íà åëåêòðè÷íîãî øíóðà é øòåïñåëüíî¿ âèëêè ïîâèííà âèêîíóâàòèñÿ ò³ëüêè â óïîâíîâàæåíîìó ñåðâ³ñíîìó öåíòð³. ͳêîëè íå ðîçáèðàéòå ïðèëàä ñàìîñò³éíî; íåïðàâèëüíå ñêëàäàííÿ ìîæå ïðèçâåñòè äî óðàæåííÿ åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì ï³ä ÷àñ íàñòóïíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèëàäó.
 • Страница 18 из 29
  ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ Ïåðåä ïåðøèì âèêîðèñòàííÿì ðåòåëüíî ïðîìèéòå êîëáó äëÿ êàâè (7) ³ç êðèøêîþ (8), áàãàòîðàçîâèé ô³ëüòð (5), òðèìà÷ äëÿ ô³ëüòðà (6) ó ãàðÿ÷³é ìèëüí³é âîä³, îáïîëîñí³òü ³ âèñóø³òü. Êîðïóñ êàâîâàðêè (1) ïðîòð³òü âîëîãîþ ì’ÿêîþ òêàíèíîþ. Ùîá ïðîìèòè òà î÷èñòèòè ðåçåðâóàð äëÿ âîäè (2),
 • Страница 19 из 29
  ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 1. ßê ì³í³ìóì 1 ðàç íà ì³ñÿöü âèêîíóéòå ÷èùåííÿ ïðèëàäó. Äëÿ öüîãî íàëèéòå â ðåçåðâóàð äëÿ âîäè (2) 0,5 ë³òðà 9% îöòó òà äîäàéòå õîëîäíó âîäó â ê³ëüêîñò³, ùî â³äïîâ³äຠê³ëüêîñò³ âîäè, íåîáõ³äí³é äëÿ ïðèãîòóâàííÿ 10 ÷àøîê êàâè. Âñòàíîâ³òü ô³ëüòð (5) ó òðèìà÷ äëÿ ô³ëüòðà (6).
 • Страница 20 из 29
  РЕМОНТ І ВІДНОВЛЕННЯ ßêùî Âàø ïðèëàä íå ïðàöþº àáî ïðàöþº íåíàëåæíèì ÷èíîì, çâåðí³òüñÿ äî óïîâíîâàæåíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó çà êîíñóëüòàö³ºþ àáî ðåìîíòîì. Умови гарантійного обслуговування 1. Ãàðàíò³ÿ 䳺 äâà ðîêè, ïî÷èíàþ÷è ç ìîìåíòó ïðîäàæó âèðîáó. 2. Ãàðàíò³ÿ ä³éñíà, ÿêùî ïðàâèëüíî çàïîâíåíî
 • Страница 21 из 29
  УТИЛІЗАЦІЯ Äàòà âèãîòîâëåííÿ ïðèëàäó: äèâ. òîðãîâåëüíå ìàðêóâàííÿ íà ïðèëàä³. Óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ: RU XX YY ZZZ, äå XX – ð³ê âèïóñêó YY – ì³ñÿöü âûïóñêó ZZZ- íîìåð ïàðò³¿ Îñíîâíèé ³ìïîðòåð òîâàðó Binatone™ ó Ðîñ³¿: ÇÀÒ «²íòåðóîðëä Ïðîäàêòñ». Àäðåñà: 123007, ì. Ìîñêâà, 2-é Õîðîøåâñüêèé ïðî¿çä, áóä. 7,
 • Страница 22 из 29
  Тамшылап а у т ріндегі NCM 7701 кофе пісіретін аспап ралы Аспапты олданылуы: Кофе айнату а арнал ан рал тамшылы с зу ар ылы нта тал ан кофеден й жа дайында кофе дайындау шін арнал ан. Негізгі т тынушы асиеттері мен сипаттамалары: орек кернеуі: 220 240 В, ~50/60 Гц. Т тынылатын уат: 730 870 Вт. Су а
 • Страница 23 из 29
  алу аупін ту ызуы м мкін. ! А аулы аны тал ан жа дайда, у кілетті сервис орталы ына хабарласу ажет. ! Б л рал коммерциялы ж не нерк сіптік олдану а емес, тек й т рмысында олдану а арнал ан. ! Осы н с аулы та ы барлы талаптарды орында ыз. ! Механикалы а аулары бар аспапты олданба ыз, оны ж мыс а
 • Страница 24 из 29
  ПАЙДАЛАНУ Ж НІНДЕГІ Н С АУЛЫ 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Кофе пісіретін аспап ралды р а , тегіс ж не т зу жерге орналастыры ыз. 2. а па ты (4) ашы ыз. Сауытпен (7), су де гейін к рсеткіш индикатор а (3) арап, су толтыру а арнал ан ор а (2) толтырып су йы ыз. 3. Кофе пісіретін аспап ралдан с згі ста ыш ты
 • Страница 25 из 29
  ТЕХНИКАЛЫ ЫЗМЕТ К РСЕТУ Е кемі айына бір рет ралды тазалау керек. Ол шін: 1. Су толтыратын ор а (2), м лшері 10 кесе кофе дайындау а керек, 0,5 литр 9% сірке суыны ертіндісі мен таза су йы ыз. С згіні ( 5 ) ста ыш а ( 6 ) орнаты ыз ж не ыздыру пластинаны (9) стіне сауытты (7) ойы ыз. осу пернесін
 • Страница 26 из 29
  Ж НДЕУ Ж НЕ АЛПЫНА КЕЛТІРУ ралы ыз ж мыс істемесе немесе нашар ж мыс істесе кенес алу шін немесе ж ндету шін у кілетті ызмет к рсету орталы ына бары ыз. Кепілдемелік ызмет к рсетуді шарттары. 1. Кепілдеме б йымды сату к нінен бастап екі жыл ішінде к шінде болады. 2. Кепілдеме кепілдемелік талон д
 • Страница 27 из 29
  ПАЙДА А АСЫРУ Шартты белгілер: RU XX YY ZZZ, м нда ы XX – ндірілген жылы YY – ндірілген айы ZZZ партия номері Binatone™ тауарын Ресейдегі негізгі импорттаушы: «Интеруорлд Продактс» ЖА . Мекен жайы: 123007, М скеу ., 2 ші Хорошевский ткелі, 7 й, 1 корпус. ндіруші: Binatone Industries Ltd, Great
 • Страница 28 из 29
  Èíôîðìàöèþ îá àâòîðèçîâàííûõ ñåðâèñíûõ öåíòðàõ Âû ìîæåòå óçíàòü: – íà web-ñàéòå www.binatone.ru â ðàçäåëå «ñåðâèñ» – ïî òåëåôîíó áåñïëàòíîé ãîðÿ÷åé ëèíèè: 8-800-100-03-23 Åñëè â Âàøåì ãîðîäå îòñóòñòâóåò àâòîðèçîâàííûé ñåðâèñíûé öåíòð, Âàì ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ â ìàãàçèí, ãäå Âû ïðèîáðåëè íàø òîâàð, è
 • Страница 29 из 29