Инструкция для BLAUPUNKT CD35 7 645 060 510, CD35 7 645 050 510

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

4

(CZ)

(CZ)

(CZ)

(CZ)

(CZ) Upozornûní k pfiíjmu s funkcí PTY-EON

Upozornûní k pfiíjmu s funkcí PTY-EON

Upozornûní k pfiíjmu s funkcí PTY-EON

Upozornûní k pfiíjmu s funkcí PTY-EON

Upozornûní k pfiíjmu s funkcí PTY-EON

Pokud se vበpfiístroj pfiepne ze stanice, kterou právû posloucháte, na jinou
rozhlasovou stanici, nebo ze zvoleného zdroje (CD nebo mûniã CD) na jiné
rozhlasové vysílání, zkontrolujte, jestli není zapnutá funkce PTY (typ programu).

Pokud si nepfiejete, aby do‰lo k pfiepínání pfiístroje funkcí PTY-EON, vypnûte ji
v nabídce bodem „PTY off”. Stisknûte nejprve jedno z tlaãítek AUDIO, SRC nebo
BND.

Bliωí informace k tomuto bodu naleznete v návodu k obsluze v kapitole „ReÏim
rádia” v odstavci „Typ programu (PTY)”.

(HU) Utasítás a PTY-EON vételhez

Ha az Ön Blaupunkt készüléke egy hallgatott rádiómæsorról egy másik
rádiómæsorra vagy egy kiválasztott forrásról (CD vagy CD-váltó) egy rádiómæsorra
kapcsol át, úgy kérjük ellenœrizze, hogy bekapcsolta-e a PTY-t (mæsortípus).

Ha Önnek nem megfelelœ ez a PTY-EON átkapcsolás, kérjük, kapcsolja azt ki a
menüben a „PTY off”-fal.  Elœtte azonban nyomja le az AUDIO, SRC vagy BND
gombok egyikét.

Kérjük, ezzel kapcsolatban olvassa el a kezelési útmutató „Rádió üzemmód”
fejezetében a „Mæsortípus (PTY)” c. bekezdést.

(KR)

(KR)

(KR)

(KR)

(KR) Napomena uz PTY-EON-prijem

Napomena uz PTY-EON-prijem

Napomena uz PTY-EON-prijem

Napomena uz PTY-EON-prijem

Napomena uz PTY-EON-prijem

Ako Va‰ Blaupunkt ure∂aj prebacuje sa jednog radio-programa na neki drugi ili sa
jednog izabranog izvora (CD ili CD-izmjenjivaã) na neki radio-program, onda
molimo da provjerite, da li ste ukljuãili PTY (tip programa).

Ako ne Ïelite ovo PTY-EON-prebacivanje, onda ga iskljuãite u meniju sa „PTY
off”.  Prethodno pritisnite jednu od tipki AUDIO, SRC ili BND.

Molimo Vas, o tome proãitajte i u uputama za upotrebu pod „Rad radija” poglavlje
„Tip programa (PTY)”.

(SE) Napomena uz PTY-EON-prijem

(SE) Napomena uz PTY-EON-prijem

(SE) Napomena uz PTY-EON-prijem

(SE) Napomena uz PTY-EON-prijem

(SE) Napomena uz PTY-EON-prijem

Ako Va‰ Blaupunkt ure∂aj prebacuje sa jednog radio-programa na neki drugi ili sa
jednog izabranog izvora (CD ili CD-izmenjivaã) na neki radio-program, onda
molimo da proverite, da li ste ukljuãili PTY (tip programa).

Ako ne Ïelite ovo PTY-EON-prebacivanje, onda ga iskljuãite u meniju sa “PTY
off”.  Prethodno pritisnite jedan od tastera AUDIO, SRC ili BND.

Molimo Vas, o tome proãitajte i u uputstvu za upotrebu pod “Rad radija” pasus
“Tip programa (PTY)”.

_PTY_20spr.pmd

17.11.2005, 11:15 Uhr

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Оглавление инструкции

Document Outline