Инструкция для BLAUPUNKT CD35 7 645 060 510, CD35 7 645 050 510

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

5

(SK)

(SK)

(SK)

(SK)

(SK) Pokyny pre príjem PTY-EON

Pokyny pre príjem PTY-EON

Pokyny pre príjem PTY-EON

Pokyny pre príjem PTY-EON

Pokyny pre príjem PTY-EON

Ak Vበprístroj Blaupunkt prepína z poãúvaného rádioprogramu na in˘
rádioprogram alebo z niektorého zvoleného zdroja (CD alebo meniãa CD) na in˘
rádioprogram, tak prosím skontrolujte, ãi ste zapnuli PTY (Program Type).

Ak nechcete toto prepínanie PTY-EON, vypnite ho v menu pomocou “PTY off”.
Stlaãte pred t˘m niektoré z tlaãidiel AUDIO, SRC alebo BND.

Preãítajte si prosím k tomu tieÏ v návode na obsluhu, pod “Rádiová prevádzka”
odsek “Program Type (PTY)”.

(SL) Navodilo za PTY-EON sprejem

(SL) Navodilo za PTY-EON sprejem

(SL) Navodilo za PTY-EON sprejem

(SL) Navodilo za PTY-EON sprejem

(SL) Navodilo za PTY-EON sprejem

Ko se Va‰a Blaupunkt naprava preklopi iz slu‰nega radijskega programma na
drugi radijski program, oziroma iz izbrane zveze (CD ali CD-menjalca) na radijski
program, Vas prosimo, da preverite, ãe ste vklopili PTY (programni-tip).

âe noãete preklop PTY-EON, potem priklopite le-tega v meniju na „PTY off”.
Pritisnite pred tem na tipko AUDIO, SRC oziroma na BND.

Prosimo, da si preberete v navodilih za uporabo pod “radijo delovanje” odstavek
“program-tip (PTY)”.

(TR) PTY-EON yay∂n∂ al∂nmas∂ ile ilgili bilgi

Eπer Blaupunkt cihaz∂n∂z dinlediπiniz bir radyo program∂ndan baµka bir radyo
program∂na veya seçmiµ olduπunuz bir kaynaktan (CD veya CD deπiµtirici) bir
radyo program∂na geçerse, PTY (program tipi) fonksiyonunu açm∂µ olup
olmad∂π∂n∂z∂ lütfen kontrol ediniz.

Eπer bu PTY-EON geçiµini istemiyorsan∂z, bu fonksiyonu menü üzerinden "PTY off"
ile kapat∂n∂z. Bu iµlemden önce AUDIO, SRC veya BND tuµlar∂ndan birine bas∂n∂z.

Lütfen bu konu ile ilgili olarak, kullanma k∂lavuzunda "Radyo modu" bölümündeki
"

Program tipi (PTY)" k∂sm∂n∂ okuyunuz.

(GR) À fi‰ÂÈÍË ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë PTY-EON

ŸÙ·Ó Ë Û˘Û΢‹ Û·˜ Blaupunkt ·ÏÏ¿˙ÂÈ · fi ¤Ó· Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi  ÚfiÁÚ·ÌÌ·  Ô˘

·ÎÔ‡Ù Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi  ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹ · fi ÌÈ·  ÈÏÂÁ̤ÓË  ËÁ‹ (CD

‹ ÙÚÔÊÔ‰fiÙ˘ CD) Û ¤Ó· Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi  ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙfiÙ ÂϤÁÍÙ  ·Ú·Î·ÏÒ,

Â¿Ó ¤¯ÂÙ ÂÓÂÚÁÔ ÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ PTY (Ù‡ Ô˜  ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜).
ŸÙ·Ó ‰ÂÓ Â Èı˘Ì›Ù ӷ ¤¯ÂÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ PTY-EON, ÙfiÙÂ

· ÂÓÂÚÁÔ ÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ Ì “PTY OFF”.  ¶·Ù‹ÛÙ  ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¤Ó·

· fi Ù·  Ï‹ÎÙÚ· AUDIO, SRC ‹ BND.
¢È·‚¿ÛÙ  ·Ú·Î·ÏÒ ÁÈ’ ·˘Ùfi  ›Û˘ ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ οو · fi

“§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘” ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· “∆‡ Ô˜  ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (PTY)”.

_PTY_20spr.pmd

17.11.2005, 11:15 Uhr

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Оглавление инструкции

Document Outline