Инструкция для BOSCH KGN 39Y20, KGN 39Y40, KGN 39V03, KGN 39X03, KGN 39V63, KGN 39A63, KGN 39A03, KGN 36V03, KGN 36X03, KGN 36V63, KGN 36A03

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 101
 • Страница 2 из 101
  ą hu Tartalomjegyzék HulladékĆártalmatlanítási útmutatások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések . . . . . . . . . . . . . . . . Felállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az ajtóütközõ kicserélése . . . . . . . . . . . A készülék
 • Страница 3 из 101
  ą cs Obsah Pokyny k likvidaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpeènostní a výstražné pokyny . . . . . Postavení spotøebièe . . . . . . . . . . . . . . . Výmìna závìsu dveøí . . . . . . . . . . . . . . . Ustavení spotøebièe . . . . . . . . . . . . . . . . Seznámení se se spotøebièem . . . . .
 • Страница 4 из 101
  ruĄCoªep²a¸åe ą š®aµa¸åø ÿo º¹åæåµaýåå . . . . . . . . . š®aµa¸åø ÿo ¢eµoÿac¸oc¹å å ÿpeªºÿpe²ªe¸åø . . . . . . . . . . . . . . . šc¹a¸o­®a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŵ¯e¸e¸åe ¸aÿpa­æe¸åø o¹®p¾­a¸åø ª­epý¾ . . . . . . . . . . . . . . ¾pa­¸å­a¸åe ÿpå¢opa . . . . . . . . . . .
 • Страница 5 из 101
  de hu x A csomagolási hulladék ártalmatlanítása A hûtõgépek hûtõközeget és a szigetelésben gázokat tartalmaznak. A hûtõközegeket és a gázokat szakszerûen kell kezelni és ártalmatlanítani. A hûtõközeget keringtetõ csöveket egészen a szakszerû ártalmatlanításig nem szabad megsérteni. A csomagolás
 • Страница 6 из 101
  de hu Minél több hûtõközeg van egy gépben, annál nagyobbnak kell lenni a helyiségnek, ahol a gép áll. Kis helyiségekben szivárgás esetén gyúlékony gáz - levegõ elegy képzõdik. 8 g hûtõközegre legalább 1 m3 kell, hogy jusson. A készülékében levõ hûtõközeg-mennyiséget megtalálja a gép típustábláján.
 • Страница 7 из 101
  de hu Gyermekek a háztartásban S A csomagolást és azok darabjait ne adja a gyermekek kezébe! A hajtogatott dobozok és a fóliák fulladásveszélyt jelentenek! S A készülék nem játékszer a gyermekeknek! villanytûzhelyektõl 3 cm, olaj- vagy széntüzelés kályháktól 30 cm. A rárakott fogantyús
 • Страница 8 из 101
  de hu Ismerje meg a készüléket! 16 Tartópolc kis üvegek számára 17 Tartópolc nagy üvegek számára 18 Hûtõakku / fagyasztott áru napló Kezelõ blende 2 ábra 1 Be/Ki kapcsológomb Hajtsa ki az utolsó oldalt az ábrákkal! Ez a használati utasítás több modellre érvényes. Az ábráknál eltérések lehetnek.
 • Страница 9 из 101
  de hu Vegye figyelembe A készülék a szobahõmérsékletet csatlakoztatása és a szellõztetést! A készülék felállítása után legalább fél A klímaosztály a típustáblán van. Ez megadja, hogy a készüléket milyen szobahõmérsékleteken lehet üzemeltetni. Klímaosztály Megengedett szobahõmérséklet SN +10 °C - 32
 • Страница 10 из 101
  de hu A készülék bekapcsolása A hõmérséklet beállítása Nyomja meg a Be/Ki gombot, 2/1 ábra! A készülék hûteni kezd. Hûtõtér A hûtõtérben a belsõ világítás ajtónyitásnál világít. A hõmérséklet-kapcsolót 2/5 ábra forgassa egy beállításra! A hõmérséklet gyárilag az alábbi alapbeállításokkal
 • Страница 11 из 101
  de hu Az élelmiszerek elrendezése Felszerelés Az élelmiszerek elrendezésénél ügyeljen az alábbiakra: Hûtõ-tároló rekesz (chiller-rekesz) S Az élelmiszereket jól becsomagolva vagy jól lefedve helyezze be! Így ezek megõrzik aromájukat, színüket és frissességüket. Ezen kívül nem veszik át egymás ízét,
 • Страница 12 из 101
  de hu Fagyasztott áru naptár 0/A ábra A szimbólumok melletti számok hónapokban adják meg a megengedett tárolási idõtartamokat a fagyasztott termék számára. A kereskedelemben kapható kész mélyhûtött termékeknél a gyártási dátumot vagy a szavatossági idõt kell figyelembe venni. Hûtõakku 0/B ábra
 • Страница 13 из 101
  de hu Friss élelmiszerek lefagyasztása Szupererõs fagyasztás Élelmiszerek házi fagyasztása Ha már van tárolt élelmiszer a fagyasztótérben, néhány órával a friss áru berakása elõtt be kell kapcsolni szupererõs fagyasztás"-t. Általában elegendõ 4-6 óra. Ha maga fagyasztja le az élelmiszereket, csak
 • Страница 14 из 101
  de hu A mélyhûtött termékek felolvasztása Fajtától és a felhasználás céljától függõen a következõ lehetõségek közül lehet választani: S szobahõmérsékleten, S hûtõszekrényben, S villanysütõben, forrólevegõs ventilátorral/anélkül, S mikrohullámú készülékben. A készülék tisztítása S Húzza ki a
 • Страница 15 из 101
  de hu Mûködési hangjelenségek Teljesen normális hangjelenségek Zümmögõ hang - a hûtõaggregát mûködik. Bugyborékoló, csobogó vagy surrogó hang - a hûtõközeg átáramlik a csöveken. Kattanás - a motor be- vagy kikapcsol. Recsegés-ropogás - automatikus leolvasztás. Könnyen kiküszöbölhetõ hangjelenségek
 • Страница 16 из 101
  de hu Hibajelenség Lehetséges okok Hibaelhárítás Túl hideg a hõmérséklet a hûtõtérben. A hidegebb fagyasztótéri hõmérsékletek révén a hûtõtõr hõmérséklete is hidegebb lesz. Ennek hûtéstechnikai oka van. Valamivel melegebbre kell állítani a hõmérsékletet a hûtõtérben. Nem világít a jelzõlámpa.
 • Страница 17 из 101
  de hu Vevõszolgálat A telefonkönyvben vagy a vevõszolĆ gálatok jegyzékében megtalálja az Önhöz legközelebb esõ vevõszolgálatot. A vevõszolgálatnak adja meg a készülék termékszámát (EĆNr.) és a gyártási számát (FD)! Ezeket az adatokat a típustáblán találja meg. r ábra Kérjük, hogy a termék- és a
 • Страница 18 из 101
  pl Wskazówki dotycz¹ce usuwania starego urz¹dzenia i opakowania x Usuwanie opakowania Opakowanie chroni urz¹dzenie przed uszkodzeniem w czasie transportu. Materia³y zastosowane na opakowanie urz¹dzenia s¹ nieszkodliwe dla œrodowiska i nadaj¹ siê do przeróbki wtórnej. Proszê pomó¿cie nam Pañstwo:
 • Страница 19 из 101
  pl Bezpieczeñstwo techniczne S Urz¹dzenie zawiera ma³e iloœci œrodka ch³odz¹cego R600a, który jest nieszĆ kodliwy dla œrodowiska, ale palny. Zwa¿aæ, aby podczas transportowania i monta¿u nie dosz³o do uszkodzenia rur obiegu czynnika ch³odniczego. Pryskaj¹cy œrodek ch³odz¹cy mo¿e spowodwaæ zranienie
 • Страница 20 из 101
  pl S Wysokoprocentowe alkohole przechowywaæ tylko w szczelnie zamkniêtych butelkach, na stoj¹co. Dzieci w gospodarstwie domowym S Elementów z tworzywa sztucznego i uszczelki drzwiczek nie zabrudziæ olejem ani t³uszczem. W przeciwnym przypadku elementy z tworzywa sztucznego i uszczelki stan¹ siê
 • Страница 21 из 101
  pl Miejsce ustawienia Urz¹dzenie ustawiæ w suchym, przewietrzanym pomieszczeniu. Nie ustawiaæ bezpoœrednio na s³oñcu ani w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a, jak kuchenka, kaloryfery itp. Je¿eli nie da siê unikn¹æ ustawienia w pobli¿u Ÿród³a ciep³a, nale¿y zastosowaæ odpowiednie p³yty izolacyjne lub zachowaæ
 • Страница 22 из 101
  pl Opis urz¹dzenia 16 Pó³ka na ma³e butelki 17 Pó³ka na du¿e butelki 18 Akumulatory zimna/kalendarz mro¿onek Panel obs³ugi Proszê otworzyæ ostatni¹ sk³adan¹ kartkê z rysunkami. Niniejsza instrukcja obs³ugi odnosi siê do wielu modeli. Rysunek 2 1 Przycisk w³¹czanie/wy³¹czanie 2 Temperaturê komory
 • Страница 23 из 101
  pl Zwracaæ uwagê na temperaturê pomieszczenia i dop³yw powietrza Klasa klimatyczna podana jest na tabliĆ czce znamionowej. Klasa klimatyczna okreœla temperaturê, w której mo¿na eksploatowaæ urz¹dzenie. Klasa klimatyczna Dopuszczalna temperatura pomieszczenia SN +10 °C do 32 °C N +16 °C do 32 °C ST
 • Страница 24 из 101
  pl Ostrze¿enie! W ¿adnym wypadku nie wolno po d³¹czaæ urz¹dzenia do elektroniczĆ nych „wtyczek oszczêdnoœciowych“ ani przetworników pr¹du zmiennego, które przetwarzaj¹ pr¹d sta³y na pr¹d zmienny 230 V (np. instalacje s³oneĆ czne, sieæ elektryczna na statkach). ! S Je¿eli po zamkniêciu komory zamraĆ
 • Страница 25 из 101
  pl Rozmieszczanie produktów spo¿ywczych Wskazówki dotycz¹ce rozmieszczania produktów spo¿ywczych: S Produkty spo¿ywcze wk³adaæ dobrze zapakowane lub przykryte. Dziêki temu zachowaj¹ one aromat, kolor i œwieĆ ¿oœæ, oraz zapobiega siê przeniesieniu zapachów i smaków lub przebarwieniu elementów z
 • Страница 26 из 101
  pl Kalendarz mro¿onek Rysunek 0/A Liczby umieszczone przy symbolach podaj¹ dopuszczalny okres przechowywania mro¿onki w miesi¹cach. Dla gotowych mro¿onek nabytych w handlu obowi¹zuje data produkcji lub termin wa¿noœci. Zamra¿anie produktów spo¿ywczych i przechowywanie mro¿onek Akumulatory zimna
 • Страница 27 из 101
  pl Przechowywanie mro¿onek Rysunek q S Aby zapewniæ niezak³ócon¹ cyrkulacjê powietrza w urz¹dzeniu, pojemniki do przechowywania mro¿onek nale¿y wsun¹æ ca³kowicie, a¿ do oporu. S Je¿eli zachodzi koniecznoœæ przechoĆ wania bardzo du¿ej iloœci produktów spo¿ywczych, mo¿na wyj¹æ wszystkie szuflady, z
 • Страница 28 из 101
  pl Zamra¿anie super Je¿eli w komorze zamra¿ania przechoĆ wuje siê ju¿ wiêksz¹ iloœæ produktów, wtedy na kilka godzin przed w³o¿eniem œwie¿ych produktów spo¿ywczych nale¿y w³¹czyæ funkcjê zamra¿anie super. Na ogó³ wystarczaj¹ 4-6 godzin. Rozmra¿anie mro¿onek Zale¿nie od rodzaju mro¿onki i jej
 • Страница 29 из 101
  pl Wy³¹czanie urz¹dzenia i wy³¹czanie na d³u¿szy czas Wy³¹czanie urz¹dzenia Nacisn¹æ. przycisk w³¹czanie/ ! Uwaga Uszczelkê drzwi wymyæ tylko czyst¹ wod¹ i wytrzeæ dok³adnie do sucha. Zwracaæ uwagê, aby woda nie dosta³a siê na panel obs³ugi. Nie wolno stosowaæ ¿adnych œrodków czyszcz¹cych, które
 • Страница 30 из 101
  pl Odg³osy, które daje siê ³atwo usun¹æ. Odg³osy pracy urz¹dzenia Normalne odg³osy Brzêczenie - sprê¿arka pracuje. Kipienie, bulgotanie lub szum medium ch³odz¹ce przep³ywa w rurkach. Klik - silnik w³¹cza i wy³¹cza siê. Trzask - nastêpuje automatyczne rozmra¿anie. Urz¹dzenie stoi nierówno Ustawiæ
 • Страница 31 из 101
  pl Zak³ócenie Mo¿liwa przyczyna Czynnoœci Wy³¹cznik oœwietlenia jest zablokowany. Rysunek 2/6 Sprawdziæ, czy daje siê poruszyæ. Ni¿sza temperatura w komorze zamra¿ania mo¿e spowodowaæ ni¿sz¹ temperaturê w komorze ch³odzenia. Jest to uwarunkowane technicznie. Nastawiæ wy¿sz¹ temperaturê komory
 • Страница 32 из 101
  pl Serwis Adres i numer telefonu najbli¿szego punktu serwisowego mo¿na znaleŸæ w ksi¹¿ce telefonicznej lub w spisie punktów serwisowych, który do³¹czony jest do instrukcji. Proszê podaæ serwisowi numer urz¹dzenia (EĆNr) i numer seryjny (FD). Numery te znajduj¹ siê na tabliczce znamionowej
 • Страница 33 из 101
  de hu cs Pokyny k likvidaci x Likvidace obalu Obal chrání Vᚠspotøebiè pøed poškozením vzniklým pøi pøepravì. Všechny použité materiály jsou nezávadné pro životní prostøedí a znovu recyklovatelné. Podílejte se prosím s námi: Zlikvidujte obal ekologicky nezávadnì. O aktuálních likvidaèních
 • Страница 34 из 101
  de hu cs S Výmìnu síové pøípojky a jiné opravy smí provádìt pouze zákaznický servis. Neodborné instalace a opravy mohou závažnì ohrozit uživatele. Pøi použití S Nikdy nepoužívejte elektrické spotøebièe uvnitø chladnièky (napø. otopná tìlesa, elektrické pøipravovaèe zmrzliny atd.) Nebezpeèí
 • Страница 35 из 101
  de hu cs Postavení spotøebièe Výmìna závìsu dveøí K postavení je vhodná suchá, vìtratelná místnost. Místo postavení nemá být vystaveno pøímému sluneènímu záøení a být v blízkosti tepelného zdroje jako je sporák, otopné tìleso atd. Je-li postavení vedle tepelného zdroje nevyhnutelné, použijte
 • Страница 36 из 101
  de hu cs Seznámení se se spotøebièem 16 Odkládací plocha pro malé láhve 17 Odkládací plocha pro velké láhve 18 Chladicí akumulátor/kalendáø zmrazených potravin Ovládací panel Odklopte prosím poslední stránku s obrázky. Tento návod k použití platí pro více modelù. U obrázkù jsou možné odchylky.
 • Страница 37 из 101
  de hu cs Dbejte na teplotu místnosti a vìtrání Klimatická tøída je uvedená na typovém štítku. Udává, v jakém rozsahu teplot místnosti lze spotøebiè provozovat. Pøipojení spotøebièe Po postavení spotøebièe poèkejte nejménì. 1/2 hodiny, než uvedete spotøebiè do provozu. Bìhem pøepravy mùže dojít k
 • Страница 38 из 101
  de hu cs Zapnutí spotøebièe Nastavení teploty Stisknìte tlaèítko Zap./vyp. Obrázek 2/1 Spotøebiè zaène chladit. Chladicí prostor Vnitøní osvìtlení v chladicím prostoru se rozsvítí pøi otevøení dveøí. Otoète voliè teploty Obrázek 2/5 na nìkteré nastavení regulátoru. Ze závodu má spotøebiè základní
 • Страница 39 из 101
  de hu cs Uspoøádání potravin Vybavení Pøi uspoøádání potravin dodržujte: není u všech modelù S Uspoøádejte potraviny dobøe zabalené nebo pøikryté. Tím zùstane zachováno aroma, barva a èerstvost. Kromì toho se zabrání pøenosu chuti a zabarvení plastových dílù a zabarĆ vení plastových dílù. Studená
 • Страница 40 из 101
  de hu cs Kalendáø zmrazených potravin Obrázek 0/A Èísla u symbolù udávají pøípustnou dobu uložení v mìsících pro zmrazené zboží. U hotových hlubocezmrazených pokrmù, které jsou k obdržení v obchodech, dbejte na datum výroby nebo datum trvanlivosti. Chladicí akumulátor Obrázek 0/B Pøi výpadku
 • Страница 41 из 101
  de hu cs Zmrazování èerstvých Superzmrazování potravin Jsou-li v mrazicím prostoru potraviny Zmrazování potravin doma Budete-li zmrazovat potraviny sami, používejte pouze èerstvé a bezvadné potraviny. Ke zmrazování jsou vhodné: Masné a uzenáøské výrobky, drùbež a divoèina, ryby, zelenina, bylinky,
 • Страница 42 из 101
  de hu cs Rozmrazování zmraženého zboží Podle zpùsobu a úèelu použití lze volit mezi následujícími možnostmi: S pøi teplotì místnosti, S v chladnièce, S v elektrické peèicí troubì, s/bez ventilátoru horkého vzduchu, S v mikrovlnné troubì. Upozornìní Èásteènì nebo úplnì rozmrzlé zmražené zboží znovu
 • Страница 43 из 101
  de hu cs Provozní hluky Úplnì normální hluky Bruèení - bìží chladicí agregát. Bublavé, bzuèivé nebo klokotavé hluky - chladivo protéká trubkami. Cvaknutí - zapínání nebo vypínání motoru. Prasknutí - provádí se automatické odmrazování. Hluky, které se nechají lehce odstranit Spotøebiè nestojí rovnì
 • Страница 44 из 101
  de hu cs Porucha Možné pøíèiny Odstranìní Teplota v chladicím prostoru je pøíliš nízká. Nižší teploty v mrazicím prostoru mohou zpùsobit také nižší teploty v chladicím prostoru. Je to podmínìno technikou chlazení. Nastavte trochu vyšší teplotu v chladicím prostoru. Nesvítí žádná indikace. Výpadek
 • Страница 45 из 101
  de hu cs Servisní služba Zákaznický servis ve Vaší blízkosti najdete v telefonním seznamu nebo v seznamu zákaznických servisù. Uveïte prosím zákaznickému servisu èíslo výrobku (EĆNr.) a výrobní èíslo (FD) spotøebièe. Tyto údaje najdete na typovém štítku. Obrázek r Pomozte nám prosím uvedením èísla
 • Страница 46 из 101
  ro ! Avertizare Informaþii privind îndepãrtarea La aparatele care se scot din uz x Îndepãrtarea ambalajului 2. se separã cablul de racordare ºi se îndepãrteazã împreunã cu ºtecãrul de reþea. Ambalajul protejeazã aparatul dvs. de defecþiuni în timpul transportului. Toate materialele folosite sunt
 • Страница 47 из 101
  ro În caz de deteriorare - þineþi la distanþã de aparat focul deschis sau sursele de aprindere. - se scoate ºtecãrul din prizã. - aerisiþi camera timp de câteva minute. - informaþi serviciul clienþi. Cu cât se aflã o cantitate mai mare de substanþã frigorificã în aparat, cu atât mai mare trebuie sã
 • Страница 48 из 101
  ro Copiii din gospodãrie S Nu lãsaþi copiilor ambalajele sau pãrþi ale acestora. Pericol de asfixiere cu carton pliat ºi folii! S Aparatul nu este jucãrie pentru copii ! Aparatele cu mânere necesitã o distanþã de minimum 55 mm faþã de perete în partea cu opritor pentru ca uºa sã se poatã deschide
 • Страница 49 из 101
  ro Sã facem cunoºtinþã cu aparatul 16 suport pentru sticle mici 17 suport pentru sticle mari 18 acumulator frigorific/calendar de congelare Bordul de operare Figura 2 1 Tasta PORNIT/OPRIT Vã rugãm sã deschideþi ultima paginã cu desene. Aceste instrucþiuni de folosire sunt valabile pentru mai multe
 • Страница 50 из 101
  ro Atenþie la temperatura Conectarea aparatului camerei ºi la aerisire Dupã instalarea aparatului vom Clasa de climã este menþionatã pe plãcuþa de tip. Ea indicã temperatura camerei în care poate fi folosit aparatul aºteptarea cel puþin ½ orã pânã la punerea lui în funcþiune. În timpul
 • Страница 51 из 101
  ro Pornirea aparatului Se apasã tasta PORNIT/OPRIT Figura 2/1. Aparatul începe sã rãceascã. Lampa interioarã în compartimentul de rãcire funcþioneazã când uºa este deschisã. Aparatul are urmãtoarele reglãri din fabricã: Compartimentul de rãcire (frigider): + 4°C Compartimentul de congelare
 • Страница 52 из 101
  ro Reglarea temperaturii Ordonarea alimentelor Compartimentul de rãcire Se roteºte selectorul de temperaturã Figura 2/5 la o valoare de reglare. O rotire mai mare dã naºtere unei temperaturi mai joase în compartimentul de rãcire. Noi recomandãm: S pentru o depozitare mai îndelungatã de alimente:
 • Страница 53 из 101
  ro Dotare Nu la toate modelele Compartimentul de pãstrare la rece (Chiller) Figura 5 În compartimentul de pãstrare la rece se obþin temperaturi mai joase decât în compartimentul de rãcire. Pot apare ºi temperaturi sub 0 °C. Ideal pentru pãstrarea de peºte, carne ºi cârnaþi. Nu este indicat pentru
 • Страница 54 из 101
  ro Congelarea ºi pãstrarea Cumpãrarea de produse congelate Ambalajul nu trebuie sã fie deteriorat. Se va þine cont de perioada de valabilitate. Temperatura în lada frigorificã de vânzare -18 °C sau mai scãzutã. Alimentele congelate se vor transporta pe cât posibil într-o geantã izolatã ºi se vor
 • Страница 55 из 101
  ro Congelarea de alimente proaspete Congelarea de alimente Dacã vrem sã congelãm alimente, vom folosi numai alimente proaspete, ireproºabile. Pentru congelare sunt indicate: Produse de carne ºi cârnaþi, pui, vânat, peºte, legume, verdeþuri, fructe, aluaturi, pizza, alimente preparate, resturi de
 • Страница 56 из 101
  ro Dezgheþarea produselor congelate În funcþie de felul ºi scopul de utilizare se poate alege una din urmãtoarele posibilitãþi: S la temperatura camerei, S în compartimentul de rãcire, S într-un cuptor, cu sau fãrã ventilator de aer cald, S în cuptorul cu microunde. Indicaþie Produsele dezgheþate
 • Страница 57 из 101
  ro Economisirea de energie Zgomote în timpul funcþionãrii S Se instaleazã aparatul într-o camerã uscatã, cu capacitate de aerisire, nu direct în soare sau în apropierea unei surse de cãldurã (de ex. calorifer, plitã). În caz contrar se va folosi o placã de izolare. Zgomote perfect normale S
 • Страница 58 из 101
  ro Înlãturarea de defecþiuni mici Înainte de a chema serviciul clienþi: Verificaþi dacã puteþi sã înlãturaþi singur defecþiunea în baza urmãtoarelor indicaþii. Dvs. trebuie sã suportaþi costurile de consultanþã ale serviciul clienþi ºi în timpul perioadei de garanþie! Defecþiunea Cauza posibilã
 • Страница 59 из 101
  ro Defecþiunea Cauza posibilã Ajutor Uºa compartimentul de congelare a fost deschisã mult timp; nu se mai atinge temperatura necesarã. Vaporizatorul (producãtorul de frig) în sistemul Nofrost este acoperit cu prea multã gheaþã, astfel cã nu se mai dezgheaþã automat. Pentru dezgheþarea
 • Страница 60 из 101
  ru š®aµa¸åø ÿo º¹åæåµaýåå x š¹åæåµaýåø ºÿa®o­®å šÿa®o­®a µaóåóae¹ aò ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op o¹ ¹pa¸cÿop¹¸¾x ÿo­pe²ªe¸å¼. ce åcÿo濵ºe¯¾e ­ ®añec¹­e ºÿa®o­®å ¯a¹epåaæ¾ ¸e ¸a¸ocø¹ ­peªa o®pº²a÷óe¼ cpeªe å ÿpå¨oª¸¾ ªæø ­¹opåñ¸o¨o åcÿo濵o­a¸åø. ¸ecå¹e c­o¼ ­®æaª ­ ªeæo µaóå¹¾ o®pº²a÷óe¼ cpeª¾, cªa­
 • Страница 61 из 101
  ru ™ex¸åñec®aø ¢eµoÿac¸oc¹¿ S  xoæoªå濸å®e coªep²å¹cø ¸eµ¸añå¹e濸oe ®oæåñec¹­o õ®oæo¨åñec®å ñåc¹o¨o, ¸o ­ocÿæa¯e¸ø÷óe¨ocø xæaªa¨e¸¹a R600a. Cæeªå¹e, ÿo²a溼c¹a, µa ¹e¯, ñ¹o¢¾ ÿpå ¹pa¸cÿop¹åpo­®e åæå ¯o¸¹a²e xoæoªå濸å®a ¸e ¢¾æå ÿo­pe²ªe¸¾ ¹pº¢®å ®o¸¹ºpa, ÿo ®o¹opo¯º ýåp®ºæåpºe¹ xæaªa¨e¸¹.
 • Страница 62 из 101
  ru S Cæeªå¹e µa ¹e¯, ñ¹o¢¾ ¸a ÿæac¹¯acco­¾e ªe¹aæå xoæoªå濸å®a å ¸a ºÿæo¹¸e¸åe e¨o ª­epý¾ ¸e ÿoÿaªaæå ²åp¾ åæå ¯acæa. Ÿañe o¸å ¯o¨º¹ c¹a¹¿ ÿopåc¹¾¯å. S å®o¨ªa ¸e µa®p¾­a¼¹e å ¸åñe¯ ¸e µa¨opa²å­a¼¹e ­e¸¹åæøýåo¸¸¾e o¹­epc¹åø õæe®¹poÿpå¢opa. S  ¯opoµå濸o¯ o¹ªeæe¸åå ¸e濵ø xpa¸å¹¿ ²åª®oc¹å ­
 • Страница 63 из 101
  ru šc¹a¸o­®a ©æø ºc¹a¸o­®å xoæoªå濸å®a ÿoªxoªå¹ cºxoe, xopoòo ÿpo­e¹på­ae¯oe ÿo¯eóe¸åe. ¥pocæeªå¹e µa ¹e¯, ñ¹o¢¾ ¸a xoæoªåæ¿¸å® ¸e ÿoÿaªaæå ÿpø¯¾e coæ¸eñ¸¾e æºñå. Žpo¯e ¹o¨o, o¸ ¸e ªoæ²e¸ ¸axoªå¹¿cø ­ ¸eÿocpeªc¹­e¸¸o¼ ¢æåµoc¹å o¹ ¹a®åx åc¹oñ¸å®o­ ¹eÿæa ®a®, ¸aÿpå¯ep, õæe®¹poÿæå¹a, paªåa¹op
 • Страница 64 из 101
  ru å¸¹o­¾e ¸o²®å 15 ¥oæ®a ªæø øåý ¥oæ®a ªæø ¯aæe¸¿®åx ¢º¹¾æo® ¥oæ®a ªæø ¢oæ¿òåx ¢º¹¾æo® 18 ¥oõ¹o¯º ¸e ¸a ­cex påcº¸®ax å¸c¹pº®ýåå åµo¢pa²e¸ å¯e¸¸o aò xoæoªå濸å®. 14 17 Paµ­ep¸å¹e, ÿo²a溼c¹a, ÿocæeª¸÷÷ c¹pa¸åýº c påcº¸®a¯å. ©a¸¸aø å¸c¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ªe¼c¹­å¹e濸a ªæø ¸ec®oæ¿®åx ¯oªeæe¼
 • Страница 65 из 101
  ru ™e¯ÿepa¹ºpa o®pº²a÷óe¼ cpeª¾ å ­e¸¹åæøýåø Žæå¯a¹åñec®aø ¨pºÿÿa ÿpå­eªe¸a ­ íåp¯e¸¸o¼ ¹a¢æåñ®e. O¸a ÿo®aµ¾­ae¹, ­ ®a®o¯ ªåaÿaµo¸e µ¸añe¸å¼ ¹e¯ÿepa¹ºp¾ o®pº²a÷óe¼ cpeª¾ ¯o²¸o õ®cÿæºa¹åpo­a¹¿ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op. Žæå¯a¹åñec®aø ¨pºÿÿa ©oÿºc¹å¯aø ¹e¯ÿepa¹ºpa o®pº²a÷óe¼ cpeª¾ SN +10 °C ªo 32 °C N +16 °C ªo
 • Страница 66 из 101
  ru ¥peªºÿpe²ªe¸åe! å ­ ®oe¯ cæºñae ¸e濵ø ÿoª®æ÷ña¹¿ xoæoªåæ¿¸å® ® õæe®¹po¸¸¾¯ õ¸ep¨oõ®o¸o¯åñ¸¾¯ ò¹e®epa¯ åæå 席ep¹opa¯, ®o¹op¾e ÿpeo¢paµº÷¹ ÿoc¹oø¸¸¾¼ ¹o® ­ ÿepe¯e¸¸¾¼ c ¸aÿpø²e¸åe¯ 230  (¸aÿpå¯ep, coæ¸eñ¸¾e ¢a¹apeå, cºªo­¾e õæe®¹påñec®åe ºc¹a¸o­®å). ! ®æ÷ñe¸åe xoæoªå濸å®a a²¯å¹e ®¸oÿ®º
 • Страница 67 из 101
  ru šc¹a¸o­®a ¹e¯ÿepa¹ºp¾ Paµ¯eóe¸åe ÿpoªº®¹o­ ÿå¹a¸åø Xoæoªå濸oe o¹ªeæe¸åe ¥på µa¨pºµ®e ÿpoªº®¹o­ co¢æ÷ªa¼¹e cæeªº÷óåe ÿpa­åæa: ¥epe­eªå¹e pe¨ºæø¹op ¹e¯ÿepa¹ºp¾ Påcº¸o® 2/5 ¸a oª¸o åµ ºc¹a¸o­oñ¸¾x µ¸añe¸å¼. Ñe¯ ¢oæ¿òe ºc¹a¸o­oñ¸oe µ¸añe¸åe, ¹e¯ ¸å²e ¹e¯ÿepa¹ºpa ­ xoæoªå濸o¯ o¹ªeæe¸åå. ¾
 • Страница 68 из 101
  ru ¾ pe®o¯e¸ªºe¯ pacÿoæa¨a¹¿ ÿpoªº®¹¾ ÿå¹a¸åø cæeªº÷óå¯ o¢paµo¯: S  ¯opoµå濸o¯ o¹ªeæe¸åå: c­e²e¯opo²e¸¸¾e ÿpoªº®¹¾, ®º¢å®å ÿåóe­o¨o 濪a, ¯opo²e¸oe. S a ÿoæ®ax ­ xoæoªå濸o¯ o¹ªeæe¸åå (c­epxº ­¸åµ): xæe¢o¢ºæoñ¸¾e 嵪eæåø, ¨o¹o­¾e ¢æ÷ªa, ¯oæoñ¸¾e ÿpoªº®¹¾, ¯øco å ®oæ¢aca S  øóå®e ªæø o­oóe¼ å
 • Страница 69 из 101
  ru ¥oæ®a ªæø ¢º¹¾æo® Påcº¸o® 7/Påcº¸o® 8 a õ¹º ÿo殺 ¯o²¸o c®æaª¾­a¹¿ ¢º¹¾æ®å, ¸e ¢oøc¿, ñ¹o o¸å ºÿaªº¹. ©ep²a¹eæ¿ ¯o²¸o ÿepeª­å¨a¹¿. ©åcÿe¸cep ªæø ®o¸cep­¸¾x ¢a¸o® Påcº¸o® 9 ѹo¢¾ ªoc¹a¹¿ ®o¸cep­¸º÷ ¢a¸®º, ee cæeªºe¹ c¸åµº ÿpåÿoª¸ø¹¿. Žaæe¸ªap¿ cpo®o­ xpa¸e¸åø µa¯opo²e¸¸¾x ÿpoªº®¹o­ Påcº¸o® 0/A
 • Страница 70 из 101
  ru Xpa¸e¸åe µa¯opo²e¸¸¾x ÿpoªº®¹o­ Påcº¸o® S ѹo¢¾ ýåp®ºæøýåø ­oµªºxa ­¸º¹på xoæoªå濸å®a ¢eµºÿpeñ¸o íº¸®ýåo¸åpo­aæa, µaª­å¨a¼¹e øóå®å ªæø µa¯opo²e¸¸¾x ÿpoªº®¹o­ ªo ºÿopa. ³a¯opa²å­a¸åe c­e²åx ÿpoªº®¹o­ ÿå¹a¸åø ³a¯opa²å­a¸åe ÿpoªº®¹o­ ÿå¹a¸åø S Ecæå ¸eo¢xoªå¯o µa¨pºµå¹¿ oñe¸¿ ¢oæ¿òoe ®oæåñec¹­o
 • Страница 71 из 101
  ru «Super»µa¯opa²å­a¸åe Ecæå ­ ¯opoµå濸o¯ o¹ªeæe¸åå º²e xpa¸ø¹cø ÿpoªº®¹¾ ÿå¹a¸åø, ¹o µa ¸ec®oæ¿®o ñaco­ ªo µa¨pºµ®å c­e²åx ÿpoªº®¹o­ cæeªºe¹ ­®æ÷ñ广 «super»-µa¯opa²å­a¸åe.  o¢óe¯ å ýeæo¯ ªoc¹a¹oñ¸o 4-6 ñaco­. Ecæå ¢ºªe¹ åcÿo濵o­a¹¿cø ¯a®c. ªoÿºc¹å¯aø ÿpoåµ­oªå¹e濸oc¹¿ µa¯opa²å­a¸åø, ¹o
 • Страница 72 из 101
  ru ¾®æ÷ñe¸åe å Ñåc¹®a ­¾­oª xoæoªå濸å®a xoæoªå濸å®a åµ õ®cÿæºa¹aýåå S ŵ­æe®å¹e ­å殺 åµ poµe¹®å åæå ¾®æ÷ñe¸åe xoæoªå濸å®a a²¯å¹e ®¸oÿ®º ­®æ÷ñe¸åø/­¾®æ÷ñe¸åø påcº¸o® 2/1. ¾­oª xoæoªå濸å®a åµ õ®cÿæºa¹aýåå Ecæå ¾ ÿpoªoæ²å¹e濸oe ­pe¯ø ¸e ¢ºªe¹e ÿo濵o­a¹¿cø xoæoªå濸å®o¯: 1. ŵ­æe®å¹e ­å殺
 • Страница 73 из 101
  ru Ka® cõ®o¸o¯å¹¿ õæe®¹poõ¸ep¨å÷ S Xoæoªåæ¿¸å® cæeªºe¹ ºc¹a¸o­å¹¿ ­ cºxo¯, xopoòo ÿpo­e¹på­ae¯o¯ ÿo¯eóe¸åå; o¸ ¸e ªoæ²e¸ c¹oø¹¿ ¸a coæ¸ýe åæå ÿo¢æåµoc¹å o¹ åc¹oñ¸å®a ¹eÿæa (¸aÿpå¯ep, paªåa¹opa o¹oÿæe¸åø, õæe®¹poÿæå¹¾). Ÿañe cæeªºe¹ ­ocÿo濵o­a¹¿cø åµoæåpº÷óe¼ ÿæå¹o¼. S ¦opøñåe ¢æ÷ªa å ¸aÿå¹®å
 • Страница 74 из 101
  ru Ža® ºc¹pa¸å¹¿ ca¯oc¹oø¹e濸o ¯eæ®åe ¸eåcÿpa­¸oc¹å ¥pe²ªe ñe¯ ­¾µ­a¹¿ C溲¢º cep­åca: ¥po­ep¿¹e, ¸e c¯o²e¹e æå ¾ ºc¹pa¸å¹¿ ¸eÿoæaª®å ca¯oc¹oø¹e濸o c ÿo¯oó¿÷ ÿpå­eªe¸¸¾x ¸å²e pe®o¯e¸ªaýå¼. ™a® ®a® a¯ ÿpåªe¹cø oÿæañå­a¹¿ ­¾µo­ cÿeýåaæåc¹o­ C溲¢¾ cep­åca ªæø ®o¸cºæ¿¹aýåå ca¯oc¹oø¹e濸o - ªa²e ­o
 • Страница 75 из 101
  ru eåcÿpa­¸oc¹¿ oµ¯o²¸aø ÿpåñå¸a šc¹pa¸e¸åe ™e¯ÿepa¹ºpa ­ xoæoªå濸o¯ o¹ªeæe¸åå cæåò®o¯ ¸åµ®aø. ¡oæee ¸åµ®aø ¹e¯ÿepa¹ºpa ­ ¯opoµå濸o¯ o¹ªeæe¸åå ¯o²e¹ c¹a¹¿ ÿpåñå¸o¼ ÿo¸å²e¸åø ¹e¯ÿepa¹ºp¾ ¹a®²e å ­ xoæoªå濸o¯ o¹ªeæe¸åå. Õ¹o o¢ºcæo­æe¸o ¹ex¸åñec®å¯å oco¢e¸¸oc¹ø¯å xoæoªå濸o¼ cåc¹e¯¾. šc¹a¸o­å¹e ­
 • Страница 76 из 101
  ru eåcÿpa­¸oc¹¿ oµ¯o²¸aø ÿpåñå¸a šc¹pa¸e¸åe ©­epýa ¯opoµå濸o¨o o¹ªeæe¸åø ¢¾æa cæåò®o¯ ªoæ¨o o¹®p¾¹o¼; ºc¹a¸o­æe¸¸aø ¹e¯ÿepa¹ºpa ¢oæ¿òe ¸e ªoc¹å¨ae¹cø. Åcÿapå¹eæ¿ (ÿpoåµ­oªå¹eæ¿ xoæoªa) ­ cåc¹e¯e «Nofrost» cæåò®o¯ cå濸o o¢æeªe¸eæ, åµ-µa ñe¨o o¸ ¢oæ¿òe ¸e ¯o²e¹ o¹¹aå­a¹¿ ÿoæ¸oc¹¿÷ a­¹o¯a¹åñec®å.
 • Страница 77 из 101
  ru C溲¢a cep­åca ¡æå²a¼òå¼ cÿeýåaæåµåpo­a¸¸¾¼ cep­åc¸¾¼ ýe¸¹p ¾ c¯o²e¹e ¸a¼¹å ÿo ¹eæeío¸¸o¼ ®¸å¨e åæå ÿepeñ¸÷ C溲¢ cep­åca. aµo­å¹e, ÿo²a溼c¹a, co¹pºª¸å®a¯ cep­åc¸o¨o ýe¸¹pa ¸o¯ep 嵪eæåø (EĆNr.) å µa­oªc®o¼ ¸o¯ep (FD.) aòe¨o ¢¾¹o­o¨o ÿpå¢opa. Õ¹å ªa¸¸¾e ¾ ¸a¼ªe¹e ­ íåp¯e¸¸o¼ ¹a¢æåñ®e
 • Страница 78 из 101
  uk Pe®o¯e¸ªaýiï µ º¹åæiµaýiï x š¹åæiµaýiø ºÿa®o­®å šÿa®o­®a µaxåóaƒ aò ÿpåæaª ­iª ÿoò®oª²e¸¿ ÿiª ñac ¹pa¸cÿop¹º­a¸¸ø. ci ­å®opåc¹a¸i ªæø ºÿa®o­®å ¯a¹epiaæå ¸eò®iªæå­i ªæø ¸a­®oæåò¸¿o¨o cepeªo­åóa i ¯o²º¹¿ ­å®opåc¹o­º­a¹åcø ÿo­¹op¸o. ¡ºª¿ æac®a ÿiª¹på¯a¼¹e ¸ac: š¹åæiµº¼¹e ºÿa®o­®º º ­iªÿo­iª¸oc¹i
 • Страница 79 из 101
  uk ™ex¸iñ¸a ¢eµÿe®a S ©a¸å¼ ÿpåæaª ¯ic¹å¹¿ ­ ¸eµ¸añ¸i¼ ®iæ¿®oc¹i ¨op÷ñå¼ xoæoªåæ¿¸å¼ µaci¢ R600a µ ­åco®o÷ e®oæo¨iñ¸o÷ cº¯ic¸ic¹÷. ¥iª ñac ¹pa¸cÿop¹º­a¸¸ø ¹a ºc¹a¸o­®å cæiª ÿå濸º­a¹å, óo¢ ¹pº¢å cåc¹e¯å xoæoªå濸oï ýåp®ºæøýiï ¸e ¢ºæå ÿoò®oª²e¸i. ¡påµ®å xoæoªå濸o¨o µaco¢º ¯o²º¹¿ ÿpåµ­ec¹å ªo
 • Страница 80 из 101
  uk S i ­ ø®o¯º paµi ¸e ÿpå®på­a¼¹e i ¸e µac¹a­æø¼¹e o¹­opå ÿpåæaªº ªæø ýåp®ºæøýiï ÿo­i¹pø. ³a¨a濸i ÿoæo²e¸¸ø S e µ¢epi¨a¼¹e ­ ¯opoµå濸i¼ ®a¯epi ÿæøò®å ¹a ¢a¸®å µ piªå¸a¯å (µo®pe¯a ¸aÿoï µ ­º¨æe®åcæo¹o÷). ¥æøò®å i ¢a¸®å ¯o²º¹¿ æoÿ¸º¹å! S ªæø oxoæoª²e¸¸ø ¹a µa¯opo²e¸¸ø ÿpoªº®¹i­ xapñº­a¸¸ø, S e
 • Страница 81 из 101
  uk ³¯i¸a c¹opo¸å ®piÿæe¸¸ø ª­epýø¹ Oµ¸a¼o¯æe¸¸ø µ ÿpåæaªo¯ å pe®o¯e¸ªºƒ¯o ÿopºñå¹å µ¯i¸º c¹opo¸å ®piÿæe¸¸ø ª­epýø¹ íaxi­ýø¯ iµ c溲¢å cep­icº. ¥epeª ÿoña¹®o¯ po¢i¹ ­å¹ø¨¸i¹¿ iµ poµe¹®å ò¹eÿce濸º ­å殺 a¢o ­å¯®¸i¹¿ µaÿo¢i²¸å®. š­a¨a! ¥o®æaªi¹¿ ÿpåæaª o¢epe²¸o ¸a ¢i®. Po¢oñi e¹aÿå ­ ÿopøª®º
 • Страница 82 из 101
  uk 16 ¥iªc¹a­®a ªæø ¯aæåx ÿæøòo® 17 ¥iªc¹a­®a ªæø ­eæå®åx ÿæøòo® 18 A®º¯ºæø¹op xoæoªº/ Kaæe¸ªap iµ µaµ¸añe¸¸ø¯ ¹ep¯i¸i­ µ¢epi¨a¸¸ø ÿpoªº®¹i­ ¥a¸eæ¿ ®epº­a¸¸ø aæ÷¸o® 2 1 Kæa­iòa ­®æ÷ñe¸¸ø/­å®æ÷ñe¸¸ø ³­ep¹a¼¹e º­a¨º ¸a ¹e¯ÿepa¹ºpº ­ ÿpå¯ióe¸¸i ¹a ­e¸¹åæøýi÷ Kæi¯a¹åñ¸å¼ ®æac ­®aµa¸å¼ ¸a ¹a¢æåñýi µ
 • Страница 83 из 101
  uk ¥iª®æ÷ñe¸¸ø ÿpåæaªº ¥icæø ºc¹a¸o­®å ÿpåæaªº cæiª µañe®a¹å ÿpå¸a¼¯¸i - ¨oªå¸å ªo ÿoña¹®º ¼o¨o e®cÿæºa¹aýiï. ¥icæø ºc¹a¸o­®å ÿpåæaªº cæiª µañe®a¹å ÿpå¸a¼¯¸i - ¨oªå¸å ªo ÿoña¹®º ¼o¨o e®cÿæºa¹aýiï. ¥iª ñac ¹pa¸cÿop¹º­a¸¸ø ¯acæo iµ ®o¯ÿpecopº ¯o¨æo ÿepe¯ic¹å¹åcø ­ cåc¹e¯º oxoæoª²e¸¸ø. ¥epeª ÿoña¹®o¯
 • Страница 84 из 101
  uk Pe®o¯e¸ªaýiï µ e®cÿæºa¹aýiï S A­¹o¯a¹åñ¸a cåc¹e¯a Nofrost" µaÿo¢i¨aƒ º¹­ope¸¸÷ ÿa¯opoµi ­ ¯opoµå濸i¼ ¹a xoæoªå濸i¼ ®a¯epi. Poµ¯opo²º­a¹å ÿpåæaª ¢iæ¿ò ¸e ÿo¹pi¢¸o. S ™opýe­i c¹opo¸å ®opÿºca ñac¹®o­o µæe¨®a ÿiªi¨pi­a÷¹¿cø, óo µaÿo¢i¨aƒ º¹­ope¸¸÷ ®o¸ªe¸ca¹º ­ pa¼o¸i ºói濸e¸¸ø ª­epýø¹. S ©­epýø¹a
 • Страница 85 из 101
  uk Poµ¯ióe¸¸ø ÿpoªº®¹i­ xapñº­a¸¸ø a óo cæiª µ­ep¸º¹å º­a¨º ÿpå poµ¯ióe¸¸i ÿpoªº®¹i­: S ¥poªº®¹å xapñº­a¸¸ø ®æac¹å ¸a¼®paóe ­ ºÿa®o­a¸o¯º ­å¨æøªi a¢o ói濸o µa®på¹å¯å ýe ªoÿo¯o²e µ¢epe¨¹å apo¯a¹, ®oæip ¹a c­i²ic¹¿. Kpi¯ ¹o¨o ýe µaÿo¢i¨aƒ ÿepe¼¯a¸¸÷ c¯a®o­åx ­æac¹å­oc¹e¼ oª¸o¨o ÿpoªº®¹º i¸òå¯å ¹a
 • Страница 86 из 101
  uk ©åcÿe¸cep ªæø ¢a¸o® aæ÷¸o® 9 ¡a¸®º cæiª ¹poxå ÿiª¸ø¹å ­­epx, óo¢ ­å¼¸ø¹å. Kaæe¸ªap iµ µaµ¸añe¸¸ø¯ ¹ep¯i¸i­ µ¢epi¨a¸¸ø ÿpoªº®¹i­ aæ÷¸o® 0/A Ýåípå ÿopøª iµ c寭oæa¯å ÿo®aµº÷¹¿ ªoÿºc¹å¯å¼ c¹po® µ¢epi¨a¸¸ø µa¯opo²e¸åx ÿpoªº®¹i­ º ¯icøýøx. ³­ep¹a¼¹e º­a¨º ¸a ªa¹º ­å¨o¹o­æe¸¸ø ¹a c¹po® µ¢epi¨a¸¸ø
 • Страница 87 из 101
  uk ³¢epi¨a¸¸ø µa¯opo²e¸åx ÿpoªº®¹i­ aæ÷¸o® q S ©æø ¢eµªo¨a¸¸oï ýåp®ºæøýiï ÿo­i¹pø ­ ÿpåæaªi ­a²æå­o µacº¸º¹å øóå®å ªæø µa¯opo²e¸åx ÿpoªº®¹i­ ªo ºÿopº. S Ø®óo ÿo¹pi¢¸o µa­a¸¹a²å¹å ­eæ宺 ®iæ¿®ic¹¿ ÿpoªº®¹i­ xapñº­a¸¸ø, ¹oªi ¯o²¸a ­å¼¸ø¹å ­ci øóå®å ªæø µa¯opo²e¸åx ÿpoªº®¹i­, ®pi¯ ca¯o¨o ¸å²¸¿o¨o, i
 • Страница 88 из 101
  uk Cºÿepµa¯opo²º­a¸¸ø Ø®óo ­ ¯opoµå濸i¼ ®a¯epi ­²e æe²å¹¿ ­eæå®a ®iæ¿®ic¹¿ ÿpoªº®¹i­, ¹oªi µa ªe®iæ¿®a ¨oªå¸ ÿepeª µa­a¸¹a²e¸¸ø¯ c­i²åx ÿpoªº®¹i­ cæiª ­®æ÷ñå¹å «cºÿepµa¯opo²º­a¸¸ø». µa¨aæi ªoc¹a¹¸¿o 4-6 ¨oªå¸. Poµ¯opo²e¸¸ø µa¯opo²e¸åx ÿpoªº®¹i­  µaæe²¸oc¹i ­iª ­åªº ¹a ÿp嵸añe¸¸ø ¯o²¸a ­å¢pa¹å
 • Страница 89 из 101
  uk å®æ÷ñe¸¸ø ¹a µºÿ帮a po¢o¹å ÿpåæaªº ¥påæaª ­å®æ÷ñå¹å a¹åc¸i¹¿.®æa­iòº ­®æ÷ñe¸¸ø/ ­å®æ÷ñe¸¸ø. aæ÷¸o® 2/1 ³ºÿ帮a po¢o¹å ÿpåæaªº Ø®óo ÿpåæaª ¹på­aæå¼ ñac a¯å ¸e ­å®opåc¹o­ºƒ¹¿cø: 1. å¹ø¨¸i¹¿ ò¹eÿce濸º ­å殺. 2. ¥oñåc¹i¹¿ ÿpåæaª. 3. ³aæåòi¹¿ ª­epýø¹a ÿpåæaªº ­iª®på¹å¯å. ³aoóaª²e¸¸ø e¸ep¨iï S
 • Страница 90 из 101
  uk Òº¯å, ø®i ¯o²¸a æe¨®o ºcº¸º¹å Òº¯å ÿpå e®cÿæºa¹aýiï ³­åña¼¸i òº¯å ¦ºªi¸¸ø - ÿpaý÷ƒ xoæoªåæ¿¸å¼ a¨pe¨a¹ ¡ºæ¿®a¸¸ø, ªµå²ña¸¸øa¢o®æe®o¹a¸¸øxoæoªåæ¿¸å¼ µaci¢ ¹eñe ÿo ¹pº¢a¯. Kæaýa¸¸ø - ¯o¹op ­®æ÷ñaƒ¹¿cø a¢o ­å®æ÷ñaƒ¹¿cø. ¥o¹pic®º­a¸¸ø - ¼ªe a­¹o¯a¹åñ¸e poµ¯opo²e¸¸ø. ¥påæaª c¹oﹿ ¸epi­¸o åpi­¸ø¼¹e,
 • Страница 91 из 101
  uk eÿoæaª®a o²æå­a ÿpåñå¸a ©oÿo¯o¨a ¥epe­ip¹e, ñå ­i¸ pºxaƒ¹¿cø. aæ÷¸o® 2/6 å¯å®añ c­i¹æa µa¹åc¸º¹å¼. ™e¯ÿepa¹ºpa ­ xoæoªå濸i¼ ®a¯epi µa¸aª¹o ¸åµ¿®a. åµ¿®i ¹e¯ÿepa¹ºpå ­ ¯opoµå濸i¼ ®a¯epi ¯o²º¹¿ cÿpåñå¸å¹å ÿo¸å²e¸¸ø ¹e¯ÿepa¹ºpå ­ xoæoªå濸i¼ ®a¯epi. Ýe µº¯o­æe¸o ¹ex¸iñ¸å¯å º¯o­a¯å
 • Страница 92 из 101
  uk eÿoæaª®a o²æå­a ÿpåñå¸a ©oÿo¯o¨a ©­epýø¹a ¯opoµå濸oï ®a¯epå ¢ºæå ¹på­aæå¼ ñac ­iªñå¸e¸i; ¹e¯ÿepa¹ºpa ¸e ªocø¨aƒ¹¿cø. åÿap¸å® (¨e¸epa¹op xoæoªº) ­ cåc¹e¯i Nofrost ÿo®på­cø cå濸o æ¿oªo¯ i ¸e ¯o²e a­¹o¯a¹åñ¸o poµ¯opoµå¹åcø. ©æø poµ¯opo²e¸¸ø ­åÿap¸å®a ­å¼¯i¹¿ µa¯opo²e¸i ÿpoªº®¹å µ ¢o®ca¯å ¹a
 • Страница 93 из 101
 • Страница 94 из 101
 • Страница 95 из 101
  1/A
 • Страница 96 из 101
 • Страница 97 из 101
  5 4 3 2 1 max -22 -20 -18 -16 max -22 -20 -18 -16 6 7 15 8 9 10 11 16 17 12 18 13 14 2
 • Страница 98 из 101
  3 4 5 6 7 8
 • Страница 99 из 101
  9 0 q w e r
 • Страница 100 из 101
 • Страница 101 из 101