Инструкция для BOSCH MCM5540

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

pt

Instruções de serviço

el

Ïäçãßåò ÷ñÞóçò

tr

Kullanma talimatý

pl

Instrukcja obs

ł

ugi

hu

Használati utasítás

uk

I¸c¹pº®ýiø 

μ

 e®cÿæºa¹aýiï

ru

Ÿc¹pº®ýåø ÿo 
õ®cÿæºa¹aýåå

ar

de

Gebrauchsanleitung

en

Operating instructions

fr

Notice d’utilisation

it

Istruzioni per l’uso

nl

Gebruiksaanwijzing

da

Brugsanvisning

no

Bruksanvisning

sv

Bruksanvisning

fi

Käyttöohje

es

Instrucciones de uso

MCM553./MCM554.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 136
  MCM553./MCM554. de en fr it nl da no sv fi es Gebrauchsanleitung Operating instructions Notice d’utilisation Istruzioni per l’uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instrucciones de uso pt Instruções de serviço el tr Ïäçãßåò ÷ñÞóçò Kullanma talimatý pl hu
 • Страница 2 из 136
  ÇÉ eÉêòäáÅÜÉå=däΩÅâïìåëÅÜ=òìã=h~ìÑ=fÜêÉë= åÉìÉå=dÉê®íÉë=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=_lp`eK a~ãáí=Ü~ÄÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=Éáå=ãçÇÉêåÉëI= ÜçÅÜïÉêíáÖÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉê®í=ÉåíëÅÜáÉÇÉåK= tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òì=ìåëÉêÉå= mêçÇìâíÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ìåëÉêÉê= fåíÉêåÉíëÉáíÉK aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÑΩê=ÇáÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖ=Ü~ìëÜ~äíëJ
 • Страница 3 из 136
  ÇÉ _ÉÇáÉåÉå dÉê®í=ìåÇ=wìÄÉÜ∏ê=îçê=ÇÉã=ÉêëíÉå=dÉÄê~ìÅÜ= ÖêΩåÇäáÅÜ=êÉáåáÖÉåI=ëáÉÜÉ=łoÉáåáÖÉå=ìåÇ=mÑäÉÖÉå“K sçêÄÉêÉáíÉå dêìåÇÖÉê®í=~ìÑ=Öä~ííÉåI=ëí~ÄáäÉå=ìåÇ= ë~ìÄÉêÉå=råíÉêÖêìåÇ=ëíÉääÉåK  h~ÄÉä=~ìë=ÇÉã=h~ÄÉäëÅÜ~ÅÜí=ÜÉê~ìëòáÉÜÉåK  kÉíòëíÉÅâÉê=ÉáåëíÉÅâÉåK  pÅÜΩëëÉä=ãáí=wìÄÉÜ∏êLtÉêâòÉìÖ
 • Страница 4 из 136
  ÇÉ gÉ=å~ÅÜ=jçÇÉääW wÉêâäÉáåÉêìåÖëJpÅÜÉáÄÉå _áäÇ=c= pÅÜåÉáÇJtÉåÇÉëÅÜÉáÄÉ=ESàF=Ó=ÇáÅâLÇΩåå òìã=pÅÜåÉáÇÉå=îçå=lÄëí=ìåÇ=dÉãΩëÉK o~ëéÉäJtÉåÇÉëÅÜÉáÄÉ=ESâF=Ó=ÖêçÄLÑÉáå= òìã=o~ëéÉäå=îçå=lÄëíI=dÉãΩëÉ=ìåÇ=h®ëÉK pÅÜåÉáÇJLo~ëéÉäJtÉåÇÉëÅÜÉáÄÉ=ESäF òìã=pÅÜåÉáÇÉå=ìåÇ=o~ëéÉäå=îçå=lÄëíI= dÉãΩëÉ=ìåÇ=h®ëÉK
 • Страница 5 из 136
  ÇÉ m~ëëáÉêÉáåë~íò=ESÖF _áäÇ=f òìã=m~ëëáÉêÉå=îçå=ïÉáÅÜÉã=çÇÉê=ÖÉâçÅÜíÉã= lÄëí=çÇÉê=dÉãΩëÉK  pÅÜΩëëÉä=~ìÑëÉíòÉå=ìåÇ=áã=rÜêòÉáÖÉêëáåå= Äáë=òìã=^åëÅÜä~Ö=ÇêÉÜÉåK  m~ëëáÉêëáÉÄ=ãáí=m~ëëáÉêÑäΩÖÉä=~ìÑëÉíòÉåK  aÉÅâÉä=~ìÑëÉíòÉå=ìåÇ=áã=rÜêòÉáÖÉêëáåå=Äáë= òìã=^åëÅÜä~Ö=ÇêÉÜÉåK 
 • Страница 6 из 136
  ÇÉ oÉáåáÖÉå=ìåÇ=mÑäÉÖÉå píêçãëÅÜä~ÖJdÉÑ~Üê> dêìåÇÖÉê®í=åáÉã~äë=áå=t~ëëÉê=í~ìÅÜÉå=ìåÇ= åáÉ=ìåíÉê=ÑäáÉ≈ÉåÇÉë=t~ëëÉê=Ü~äíÉåK ^ÅÜíìåÖ> lÄÉêÑä®ÅÜÉå=â∏ååÉå=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïÉêÇÉåK= hÉáåÉ=ëÅÜÉìÉêåÇÉå=oÉáåáÖìåÖëãáííÉä= îÉêïÉåÇÉåK qáééW=bíï~ë=t~ëëÉê=ãáí=péΩäãáííÉä=áå=ÇÉå=
 • Страница 7 из 136
  ÇÉ eáåïÉáëW aáÉ=^ìÑÄÉï~ÜêìåÖëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå=ÉåíåÉÜãÉå= páÉ=_áäÇ=lK=sçê=ÇÉê=_ÉåìíòìåÖ=~ääÉ=wìÄÉÜ∏êJ íÉáäÉ=~ìë=ÇÉê=pÅÜΩëëÉä=ÄòïK=ÇÉã=jáñÉê= åÉÜãÉåK=kìê=ÇáÉ=ÄÉå∏íáÖíÉå=qÉáäÉ=ÉáåëÉíòÉåK pçåÇÉêòìÄÉÜ∏ê=Ó=pÅÜÉáÄÉå Eáã=c~ÅÜÜ~åÇÉä=ÉêÜ®äíäáÅÜI=ïÉåå=åáÅÜí=áã= iáÉÑÉêìãÑ~åÖ=ÉåíÜ~äíÉåF
 • Страница 8 из 136
  Éå `çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê= åÉï=_lp`e=~ééäá~åÅÉK få=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI= ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK= vçì Å~å ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=çìê= éêçÇìÅíë=çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK qÜáë=~ééäá~åÅÉ=áë=ÇÉëáÖåÉÇ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ= åçêã~ä=ÜçìëÉÜçäÇ=èì~åíáíáÉë=áå=íÜÉ=ÜçãÉ=çê=
 • Страница 9 из 136
  Éå _çïä=ïáíÜ=~ÅÅÉëëçêáÉëLíççäë oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=íÜÉ=êçí~íáåÖ= íççäë> tÜáäÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=áë=çéÉê~íáåÖI=âÉÉé= ÑáåÖÉêë=ÅäÉ~ê=çÑ=íÜÉ=ãáñáåÖ=ÄçïäK=^äï~óë=ìëÉ= íÜÉ=éìëÜÉê=ER~F=Ñçê=~ÇÇáåÖ=áåÖêÉÇáÉåíëK= ^ÑíÉê ëïáíÅÜáåÖ=çÑÑI=íÜÉ=ÇêáîÉ=ÅçåíáåìÉë=Ñçê= ~ ëÜçêí=íáãÉK=`Ü~åÖÉ=íççäë=çåäó=ïÜÉå=íÜÉ=
 • Страница 10 из 136
  Éå `ÜáééáåÖ=ÇáëÅ=ESåF Ñçê=ëäáÅáåÖ=cêÉåÅÜ=ÑêáÉë=EÅÜáéëF=~åÇ=Ñêìáí=ë~ä~Ç= áåÖêÉÇáÉåíëK  mìííáåÖ=íÜÉ=ÇáëÅë=çåK qìêå=êÉèìáêÉÇ=ëäáÅáåÖLëÜêÉÇÇáåÖ=ëáÇÉ=Ñ~ÅÉ=ìéK= få=íÜÉ=Å~ëÉ=çÑ=íÜÉ=Öê~íáåÖ=ÇáëÅ=ESãF=~åÇ=íÜÉ= ÅÜáééáåÖ=ÇáëÅ=ESåF=éä~ÅÉ=íÜÉ=ÅçêêÉÅí=ëáÇÉ=Ñ~ÅÉ= ìé=EëÉÉ=cáÖìêÉ=_FK=mä~ÅÉ=ÇáëÅ=çåíç=íÜÉ=ÇáëÅ=
 • Страница 11 из 136
  Éå ^ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ  pÉí=íÜÉ=êçí~êó=ëïáíÅÜ=íç=MLçÑÑK  mìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK  oçí~íÉ=íÜÉ=äáÇ=áå=~å=~åíáJÅäçÅâïáëÉ=ÇáêÉÅíáçå= ~åÇ=êÉãçîÉK  oÉãçîÉ=íççäW Ó oÉãçîÉ=íççä=ÜçäÇÉê=íçÖÉíÜÉê=ïáíÜ=íÜÉ= ãìäíá=ÑìåÅíáçå=Ää~ÇÉ=çìí=çÑ=íÜÉ=ÄçïäK= oÉãçîÉ=íÜÉ=ãìäíáÑìåÅíáçå=Ää~ÇÉ=Ñêçã= íÜÉ=íççä=ÜçäÇÉêK=
 • Страница 12 из 136
  Éå qÜÉ=éä~ëíáÅ=é~êíë=ã~ó=ÄÉÅçãÉ=ÇáëÅçäçìêÉÇI= Ñçê Éñ~ãéäÉ=áÑ=éêçÅÉëëáåÖ=Å~êêçíë=~åÇ=êÉÇ= Å~ÄÄ~ÖÉI=~åÇ=Å~å=ÄÉ=êÉãçîÉÇ=ïáíÜ=~=ÑÉï= Çêçéë=çÑ=ÅççâáåÖ=çáäK qÜÉ=ëíáêêÉê=Å~å=ÄÉ=í~âÉå=~é~êí=Ñçê=ÅäÉ~åáåÖK= cçê íÜáëI=éìää=íÜÉ=ëíáêêÉê=Ñêçã=íÜÉ=ÜçäÇÉê=~åÇ= êÉãçîÉ=äáÇ=EcáÖìêÉ=hFK=mìí=Ä~Åâ=íçÖÉíÜÉê=~ÑíÉê=
 • Страница 13 из 136
  Éå Ñê iÉ~îÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=íç=Åççä=Ççïå=Ñçê= ~ééêçñK=NR=ãáåìíÉë=áå=çêÇÉê=íç=ÇÉ~Åíáî~íÉ= íÜÉ=çîÉêäç~Ç=éêçíÉÅíáçåK  pïáíÅÜ=çå=~ééäá~åÅÉ=~Ö~áåK qÜÉåI=áÑ=íÜÉ=ãçíçê=ÇçÉëåÛí=ëí~êíK= pïáíÅÜ çÑÑ íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=~åÇ=êÉãçîÉ=éäìÖK= `çãéäÉíÉäó=êÉãçîÉ=íÜÉ=ÑççÇ=íç=ÄÉ= éêçÅÉëëÉÇK  _çïä=ïáíÜ=~ÅÅÉëëçêáÉë c~ìäíW
 • Страница 14 из 136
  Ñê ^ÅÅÉëëçáêÉë S~ mçêíÉJ~ÅÅÉëëçáêÉë SÄ i~ãÉ=ãìäíáÑçåÅíáçåë= SÅ cçìÉí=ãáñÉìê SÇ `êçÅÜÉíë=ã~ä~ñÉìêë SÉ mêÉëëÉJ~ÖêìãÉë SÑ `ÉåíêáÑìÖÉìëÉ= SÖ q~ãáë= SÜ _ç≤íÉ=¶=~ÅÅÉëëçáêÉë Sá mçêíÉJÇáëèìÉ cáÖìêÉ=_ pÉäçå=äÉ=ãçÇ≠äÉI=äÛ~éé~êÉáä=Éëí=äáîê¨=ÇÛçêáÖáåÉ= ~îÉÅ=ÇÉìñ=ÇáëèìÉë=çì=éäìëK Sà
 • Страница 15 из 136
  Ñê ^ííÉåíáçå=> Ó kÛ~àçìíÉò=äÉë=éêçÇìáíë=¶=íê~áíÉê=èìÛ~éê≠ë= ~îçáê=ãçåí¨=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉëK= Ó pçêíÉò=ä~=ä~ãÉ=ãìäíáÑçåÅíáçåë=ESÄF=ÇÉ=ëçå= ÑçìêêÉ~ì=~î~åí=ÇÉ=ä~=ãÉííêÉ=Éå=éä~ÅÉK       ^àçìíÉò=ÇÉë=áåÖê¨ÇáÉåíëK mçëÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=~îÉÅ=éáäçå=éçìëëçáê= EÑä≠ÅÜÉ=Çì=ÅçìîÉêÅäÉ=ëìê=ä~=Ñä≠ÅÜÉ=Çì=Äçä=
 • Страница 16 из 136
  Ñê mçëÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=~îÉÅ=éáäçå=éçìëëçáê= EÑä≠ÅÜÉ=Çì=ÅçìîÉêÅäÉ=ëìê=ä~=Ñä≠ÅÜÉ=Çì=Äçä= ã¨ä~åÖÉìêF=éìáë=íçìêåÉò=Ç~åë=äÉ=ëÉåë= ÇÉë ~áÖìáääÉë=ÇÛìåÉ=ãçåíêÉK= i~=ë~áääáÉ=Çì=ÅçìîÉêÅäÉ=Ççáí=~êêáîÉê=Éå=~ëëáëÉ= àìëèìÛ¶=i~=Äìí¨É=ëáíì¨É=Ç~åë=ä~=ÑÉåíÉ=ÇÉ= äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉK 
 • Страница 17 из 136
  Ñê ^éê≠ë=äÉ=íê~î~áä  ^ãÉåÉò=äÛáåíÉêêìéíÉìê=êçí~íáÑ=ëìê=ä~=éçëáíáçå= M L=çÑÑK  a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ= Åçìê~åíK  qçìêåÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=Éå=ëÉåë=áåîÉêëÉ=ÇÉë= ~áÖìáääÉë=ÇÛìåÉ=ãçåíêÉ=éìáë=êÉíáêÉòJäÉK  oÉíáêÉò=äÉ=äÛ~ÅÅÉëëçáêÉ=W Ó aì=Äçä=ã¨ä~åÖÉìêI=êÉíáêÉò=äÉ=éçêíÉJ
 • Страница 18 из 136
  Ñê ^ííÉåíáçå=> sçìë=êáëèìÉò=ÇÛÉåÇçãã~ÖÉê=äÉë=ëìêÑ~ÅÉëK= kÛìíáäáëÉò=é~ë=ÇÉ=ǨíÉêÖÉåí=~Äê~ëáÑK kÉííçó~ÖÉ=ÇÉ=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ= Åçìê~åíK  bëëìóÉò=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=~îÉÅ=ìå=ÉëëìáÉJ íçìí=ÜìãáÇÉK=pá=å¨ÅÉëë~áêÉI=~àçìíÉò=ìå=éÉì= ÇÉ=éêçÇìáí=¶=î~áëëÉääÉK
 • Страница 19 из 136
  Ñê oÉã~êèìÉ=W mçìê=Åçåå~≤íêÉ=äÉë=éçëëáÄáäáí¨ë=ÇÉ=ê~åÖÉãÉåíI= êÉéçêíÉòJîçìë=¶=ä~=ÑáÖìêÉ=lK=^î~åí=äÛìíáäáë~íáçåI= ëçêíÉò=íçìë=äÉë=~ÅÅÉëëçáêÉë=Çì=Äçä=ã¨ä~åÖÉìê= ÉíLçì=Çì=ãáñÉìêK=kÉ=ãÉííÉò=Éå=éä~ÅÉ=èìÉ=äÉë= éá≠ÅÉë=Ççåí=îçìë=~îÉò=ÄÉëçáåK ^ÅÅÉëëçáêÉë=Éå=çéíáçå=Ó=aáëèìÉë
 • Страница 20 из 136
  áí `çåÖê~íìä~òáçåá=éÉê=äÛ~Åèìáëíç=Çá=èìÉëíç= åìçîç=~éé~êÉÅÅÜáç=Çá=éêçÇìòáçåÉ=_lp`eK `çå=Éëëç=~îÉíÉ=ëÅÉäíç=ìå=ÉäÉííêçÇçãÉëíáÅç= ãçÇÉêåç=É=Çá=Öê~å=éêÉÖáçK=qêçî~íÉ=ìäíÉêáçêá= áåÑçêã~òáçåá=ëìá=åçëíêá=éêçÇçííá=åÉä=åçëíêç= ëáíç=fåíÉêåÉíK nìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=≠=ÇÉëíáå~íç=~ää~=ä~îçê~J
 • Страница 21 из 136
  áí mÉê=Éîáí~êÉ=éÉêáÅçäáI=äÉ=êáé~ê~òáçåá=~ääÛ~éé~J êÉÅÅÜáçI=ÅçãÉ=éK=ÉëK=ä~=ëçëíáíìòáçåÉ=ÇÉä=Å~îç= Çá ~äáãÉåí~òáçåÉ=Ç~ååÉÖÖá~íçI=ÇÉîçåç=ÉëëÉêÉ= ÉëÉÖìáíÉ=ëçäç=Ç~ä=åçëíêç=ëÉêîáòáç=~ëëáëíÉåò~= ÅäáÉåíáK= pçëíáíìáêÉ=Öäá=~ÅÅÉëëçêá=É=Öäá=ìíÉåëáäá=ëçäç= èì~åÇç=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=≠=ÑÉêãç=Eã~åçéçä~= ëì
 • Страница 22 из 136
  áí fåíêçÇìêêÉ=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíáK ^ééäáÅ~êÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=Åçå=éÉëíÉääç=É=êìçí~êÉ= áå=ëÉåëç=çê~êáç=Ñáåç=~ääÛ~êêÉëíçK  aáëéçêêÉ=ä~=ã~åçéçä~=ëìä=Öê~Çç=ÇÉëáÇÉê~íç= EîÉÇá=Ñ~ëÅáÅçäç=ëìééäÉãÉåí~êÉ=ÂoáÅÉííÉ= É ÅçåëáÖäáÊFK  mÉê=~ÖÖáìåÖÉêÉ=áåÖêÉÇáÉåíá=ÇáëéçêêÉ=ä~= ã~åçéçä~=ëìä=Öê~Çç=ÇÉëáÇÉê~íçK 
 • Страница 23 из 136
  áí oìçí~êÉ=ä~=ã~åçéçä~=ëì=îÉäçÅáí¶=PK fåíêçÇìêêÉ=ä~=Ñêìíí~=ç=îÉêÇìê~=åÉää~= ÄçÅÅÜÉíí~=Çá=Å~êáÅç=É=ëéáåÖÉêÉ=ÉëÉêÅáí~åÇç= ëçäç=ìå~=äÉÖÖÉê~=éêÉëëáçåÉ=Åçå=áä=éÉëíÉääçK= pÉ=åÉÅÉëë~êáçI=éêáã~=ëéÉòòÉíí~êÉK  ^ää~=ÑáåÉ=ÇÉä=ä~îçêç=ÇáëéçêêÉ=ÄêÉîÉãÉåíÉ= ä~ ã~åçéçä~=ëìä=Öê~Çç=Q=É=Ñ~êÉ=Ñìåòáçå~êÉ=
 • Страница 24 из 136
  áí çééìêÉ  áåíêçÇìêêÉ=Öäá=áåÖêÉÇáÉåíá=äáèìáÇá=~ííê~îÉêëç= áä ÄáÅÅÜáÉêáåç=Ççë~íçêÉK açéç=~îÉêÉ=Ñêìää~íç  oìçí~êÉ=ä~=ã~åçéçä~=ëì=MLçÑÑK  oìçí~êÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=áå=ëÉåëç=~åíáçê~êáç= É êáãìçîÉêäçK  oìçí~êÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=áå=ëÉåëç=~åíáçê~êáç= É êáãìçîÉêäçK `çåëáÖäáçW=≠=çééçêíìåç=ä~î~êÉ=áä=Ñêìää~íçêÉ=
 • Страница 25 из 136
  áí `çåëÉêî~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç bëíê~êêÉ=ä~=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉK ^ééäáÅ~êÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=Çá=ëáÅìêÉòò~=éÉê= äÛáåÖê~å~ÖÖáç=ÇÉä=Ñêìää~íçêÉK  ^ééäáÅ~êÉ=ä~=Åáçíçä~K  mÉê=ÅçåëÉêî~êÉ=ä~=ä~ã~=ãìäíáÑìåòáçåÉ= ~ééäáÅ~êÉ=ëÉãéêÉ=ä~=ÅìëíçÇá~K  oáéçêêÉ=áä=Å~îç=åÉä=î~åç=éçêí~Å~îçK= ^îîÉêíÉåò~W
 • Страница 26 из 136
  åä e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé= î~å ìï=åáÉìïÉ=_lp`eJ~éé~ê~~íK eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=ãçÇÉêåI= ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~ê~~íK= jÉÉê áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=éêçÇìÅíÉå= îáåÇí ì=çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK aáí=~éé~ê~~í=áë=ÄÉÇçÉäÇ=îççê=ÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå= ÇáÉ
 • Страница 27 из 136
  åä lã=ÖÉî~êÉå=íÉ=îÉêãáàÇÉå=ãçÖÉå=êÉé~ê~íáÉë=~~å= ÜÉí=~éé~ê~~í=Ó=ÄáàîK=ÜÉí=îÉêî~åÖÉå=î~å=ÉÉå= ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=~~åëäìáíëåçÉê=Ó=ìáíëäìáíÉåÇ=ïçêÇÉå= ìáíÖÉîçÉêÇ=Çççê=ÇÉ=âä~åíÉåëÉêîáÅÉK=qçÉÄÉÜçêÉå= Éå=ÜìäéëíìââÉå=ìáíëäìáíÉåÇ=îÉêî~åÖÉå=ï~ååÉÉê= ÜÉí=~éé~ê~~í=ëíáäëí~~í=EÇê~~áëÅÜ~âÉä~~ê=çé=MLçÑÑF=
 • Страница 28 из 136
  åä aÉâëÉä=ãÉí=ëíçééÉê=~~åÄêÉåÖÉå=Éå=ãÉí= ÇÉ âäçâ=ãÉÉ=íçí=~~å=ÇÉ=~~åëä~Ö=Çê~~áÉåK  aê~~áëÅÜ~âÉä~~ê=çé=ÇÉ=ÖÉïÉåëíÉ=ëí~åÇ= òÉííÉå=EòáÉ=ÜÉí=ÄáàÖÉîçÉÖÇÉ=ÄçÉâàÉ= łoÉÅÉéíÉå=Éå=íáéëÒFK  lã=áåÖêÉÇáØåíÉå=Äáà=íÉ=îìääÉå=ÇÉ=Çê~~áJ ëÅÜ~âÉä~~ê=çé=ÇÉ=ÖÉïÉåëíÉ=ëí~åÇ=òÉííÉåK 
 • Страница 29 из 136
  åä ^ííÉåíáÉ> hçã=çé=íáàÇ=äÉÉÖã~âÉåW Ó å~=îÉêïÉêâáåÖ=î~å=ã~ñK=RMM=Öê~ãI Ó îççêÇ~í=ÜÉí=ë~é=ÇÉ=ÜçìÇÉê=ÜÉÉÑí=ÄÉêÉáâíK wÉÉÑáåòÉíëíìâ=ESÖF ^ÑÄK=f îççê=ÜÉí=òÉîÉå=î~å=ò~ÅÜíÉ=çÑ=ÖÉâççâíÉ=ÖêçÉåíÉ= çÑ=ÑêìáíK  aÉ=âçã=çé=ÜÉí=~éé~ê~~í=éä~~íëÉå=Éå=ãÉí= ÇÉ=âäçâ=ãÉÉ=íçí=~~å=ÇÉ=~~åëä~Ö=Çê~~áÉåK 
 • Страница 30 из 136
  åä oÉáåáÖáåÖ=Éå=çåÇÉêÜçìÇ dÉî~~ê=î~å=ÉÉå=ÉäÉâíêáëÅÜÉ=ëÅÜçâ> eÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=åççáí=áå=ï~íÉê=ÇçãéÉäÉå= çÑ=çåÇÉê=ëíêçãÉåÇ=ï~íÉê=ÜçìÇÉåK ^ííÉåíáÉ> aÉ=çééÉêîä~ââÉå=âìååÉå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ê~âÉåK= dÉÉå=ëÅÜìêÉåÇÉ=êÉáåáÖáåÖëãáÇÇÉäÉå= ÖÉÄêìáâÉåK _~ëáë~éé~ê~~í=êÉáåáÖÉå píÉââÉê=ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=íêÉââÉåK
 • Страница 31 из 136
  åä léãÉêâáåÖW ^ÑÄK=l=íççåí=ÇÉ=çéÄÉêÖãçÖÉäáàâÜÉÇÉåK= sççê ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=~ääÉ=íçÉÄÉÜçêÉå=ìáí=ÇÉ= âçã çÑ ÇÉ=ãáñÉê=îÉêïáàÇÉêÉåK=ráíëäìáíÉåÇ=ÇÉ= ÄÉåçÇáÖÇÉ=çåÇÉêÇÉäÉå=~~åÄêÉåÖÉåK bñíê~=íçÉÄÉÜçêÉå=Ó=ëÅÜáàîÉå EîÉêâêáàÖÄ~~ê=áå=ÇÉ=ëéÉÅá~~äò~~â=áåÇáÉå=åáÉí= ãÉÉÖÉäÉîÉêÇF jrwQRmpN=Ó=îççê=ÜÉí=ëåáàÇÉå=î~å=é~í~íÉë=
 • Страница 32 из 136
  Ç~ qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í=Ñê~= Ñáêã~Éí=_lp`eK aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI= Ñ›êëíÉâä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK= vÇÉêäáÖÉêÉ=áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë= éêçÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=ÄêìÖ=á=ÜìëÜçäÇJ
 • Страница 33 из 136
  Ç~ _ÉíàÉåáåÖ cçêÄÉêÉÇÉäëÉ píáä=ÖêìåÇãçÇÉääÉå=é™=Éå=Öä~íI=ëí~Äáä=çÖ=êÉå= Ñä~ÇÉK  qê‹â=äÉÇåáåÖÉå=ìÇ=~Ñ=â~ÄÉäêìããÉíK  p‹í=ëíáââÉí=áK  pâ™ä=ãÉÇ=íáäÄÉÜ›êLêÉÇëâ~Ä hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ= ~Ñ êçíÉêÉåÇÉ=êÉÇëâ~ÄÉê> píáâ=~äÇêáÖ=Ü™åÇÉå=åÉÇ=á=ëâ™äÉåI=å™ê= ~éé~ê~íÉí=Éê=á=Ö~åÖK=^åîÉåÇ=~äíáÇ=ëíçééÉêÉå=
 • Страница 34 из 136
  Ç~ áââÉ=~ääÉ=ãçÇÉääÉêW cáåÜ~âåáåÖëJëâáîÉê _áääÉÇÉ=c sÉåÇÄ~ê=ëâ‹êÉëâáîÉ=ESàF=Ó=íóâLíóåÇ= íáä=ëåáíåáåÖ=~Ñ=ÑêìÖí=çÖ=Öê›åíK sÉåÇÄ~ê=êáîÉëâáîÉ=ESâF=Ó=ÖêçîLÑáå= íáä=êáîåáåÖ=~Ñ=ÑêìÖíI=Öê›åíë~ÖÉê=çÖ=çëíK sÉåÇÄ~ê=ëâ‹êÉJLêáîÉëâáîÉ=ESäF íáä=ëâ‹êáåÖ=çÖ=êáîåáåÖ=~Ñ=ÑêìÖíI=Öê›åíë~ÖÉê=çÖ=çëíK
 • Страница 35 из 136
  Ç~ m~ë=é™> eçäÇ=›àÉ=ãÉÇ=é™ÑóäÇåáåÖëåáîÉ~ìÉíK= q›ã ëâ™äÉåI=Ñ›ê=ë~ÑíÉå=å™ê=ëáâìêîÉåK j~âëáã~ä=ã‹åÖÇÉW=NKMMM=Ö bÑíÉê=~êÄÉàÇÉí  píáä=ÖêÉÄÉí=é™=MLçÑÑK  qê‹â=ëíáââÉí=ìÇK  aêÉà=ä™ÖÉí=ãçÇ=îÉåëíêÉ=çÖ=í~Ö=ÇÉí=~ÑK  q~Ö=êÉÇëâ~ÄÉí=ìÇX Ó q~Ö=êÉÇëâ~ÄëÜçäÇÉê=çÖ=ãìäíáÑìåâíáçåëJ
 • Страница 36 из 136
  Ç~ oÉåÖ›êáåÖ=~Ñ=ëâ™ä=çÖ=íáäÄÉÜ›ê hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ= ~Ñ ëâ~êéÉ=âåáîÉ> _Éê›ê=áââÉ=âåáîâäáåÖÉêåÉ=ãÉÇ=ÇÉ=Ä~êÉ=ÑáåÖêÉK= _Éåóí=~äíáÇ=Éå=Ä›êëíÉI=å™ê=ÇÉ=ëâ~ä=êÉåÖ›êÉëK    ^åÄêáåÖ=é~âêáåÖÉå=é™=âåáîÉåK p‹í=âåáîÉå=áåÇ=á=ÄäÉåÇÉêÉå=åÉÇÉÑê~K pâêì=âåáîÉåë=îáåÖÉê=Ñ~ëí=ãçÇ=Ü›àêÉK= aêÉà
 • Страница 37 из 136
  Ç~ eà‹äé=á=íáäÑ‹äÇÉ=~Ñ=ÑÉàä c~êÉ=Ñçê=âî‹ëíÉäëÉê> qê‹â=~äíáÇ=ëíáââÉí=ìÇ=ÑçêáåÇÉåK sáÖíáÖÉ=ê™Ç píáä=ÖêÉÄÉí=é™=MLçÑÑ=çÖ=í‹åÇ=Ñçê=ÇÉå= áÖÉå=ÉÑíÉê=ëíê›ãëîáÖíK cÉàäW ^éé~ê~íÉí=ëäìââÉê=ìåÇÉê=ÄêìÖK ^ÑÜà‹äéåáåÖW lîÉêÄÉä~ëíåáåÖëëáâêáåÖÉå=Éê=~âíáîÉêÉíK  päìâ=Ñçê=~éé~ê~íÉí=çÖ=íê‹â=ëíáââÉí=ìÇK 
 • Страница 38 из 136
  åç eàÉêíÉäáÖ=íáääóââÉ=ãÉÇ=âà›éÉí=~î=ÇÉí=åóÉ= ~éé~ê~íÉí=Ñê~=_lp`eK aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=ÄÉëíÉãí=ÇÉÖ=Ñçê=Éí=ãçÇÉêåÉ= ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~í=~î=Ü›ó=âî~äáíÉíK=sáÇÉêÉ= áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=î™êÉ=éêçÇìâíÉê=ÑáååÉê=Çì= é™=î™ê=åÉííëáÇÉK aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=Ñçê=ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉ=~î=
 • Страница 39 из 136
  åç _çääÉ=ãÉÇ=íáäÄÉÜ›êLîÉêâí›ó c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå= ~î êçíÉêÉåÇÉ=îÉêâí›ó jÉåë=~êÄÉáÇÉí=é™Ö™ê=ã™=Çì=~äÇêá=ÖêáéÉ=åÉÇ= á ÄçääÉåK=cçê=ÉííÉêÑóääáåÖ=~î=áåÖêÉÇáÉåëÉê=ã™= ëí›íÉêÉå=~ääíáÇ=ÄêìâÉë=ER~FK=bííÉê=ìíâçéäáåÖÉå= Ö™ê=ÇêÉîÉí=ÉííÉê=á=âçêí=íáÇK=sÉêâí›óÉí=ã™=âìå=
 • Страница 40 из 136
  åç pâà‹êÉëâáîÉ=Ñçê=ëíêáéÉê=ESåF Ñçê=ëâà‹êáåÖ=~î=éçããÉë=ÑêáíÉë=çÖ=Ñêìâíë~ä~íK  pÉíí=é™=ëâáîÉåK påì=ÇÉå=›åëâÉÇÉ=ëâà‹êÉJLÜ›îäÉëáÇÉå= çééçîÉêK=sÉÇ=ê~ëéÉëâáîÉå=ESãF=çÖ= ëâà‹êÉëâáîÉå=Ñçê=ëíêáéÉê=ESåF=ã™=ÇÉå=êáâíáÖÉ= ëáÇÉå=äÉÖÖÉë=çééçîÉê=EëÉ=_áäÇÉ=_FK= iÉÖÖ ëâáîÉå=áåå=á=ëâáîÉÜçäÇÉêÉå=ëäáâ=~í=
 • Страница 41 из 136
  åç bííÉê=~êÄÉáÇÉí  pÉíí=ÇêÉáÉÄêóíÉêÉå=é™=MLçÑÑK  qêÉââ=á=ëí›éëÉäÉíK  aêÉá=äçââÉí=ãçí=âäçââÉåë=êÉíåáåÖ=çÖ=í~=ÇÉí= ~îK  q~=~î=îÉêâí›óÉíK Ó q~=îÉêâí›óÜçäÇÉêÉå=ìí=~î=ÄçääÉå= ë~ããÉå=ãÉÇ=ãìäíáÑìåâëàçåëâåáîÉåK= jìäíáÑìåâëàçåëâåáîÉå=í~ë=~î= îÉêâí›óÜçäÇÉêÉåK= bííÉê=êÉåÖà›êáåÖ=~î=ãìäíáÑìåâëàçåëJ
 • Страница 42 из 136
  åç sÉÇ=ÄÉ~êÄÉáÇáåÖ=~î=ÑKÉâëK=Öìäêçí=ÉääÉê=ê›Çâ™äI= â~å=ÇÉí=çééëí™=ãáëÑ~êÖáåÖ=é™=ÇÉäÉåÉ=~î= âìåëíëíçÑÑK=aÉííÉ=â~å=ÑàÉêåÉë=ãÉÇ=Éí=é~ê=Çê™éÉê= ã~íçäàÉK sáëéÉå=â~å=í~ë=Ñê~=ÜîÉê~åÇêÉ=Ñçê=êÉåÖà›êáåÖK= qêÉââ=îáëéÉå=ÑçêëáâíáÖ=ìí=~î=ÜçäÇÉêÉå=çÖ=í~=~î= äçââÉí=E_áäÇÉ=hFK=bííÉê=êÉåÖà›êáåÖÉå=ëÉííÉë=ÇÉå=
 • Страница 43 из 136
  åç  ëî pä™=ã~ëâáåÉå=é™=áÖàÉåK aÉêëçã=ãçíçêÉå=áââÉ=ëâìääÉ=ëí~êíÉI=ã™= ~éé~ê~íÉí=ëä™ë=~î=çÖ=ëí›éëÉäÉí=íêÉââÉë=ìíK= càÉêå=~ääÉ=áåÖêÉÇáÉåëÉåÉ=ëçã=Ü~ê=î‹êí= ÄÉ~êÄÉáÇÉíK _çääÉå=ãÉÇ=íáäÄÉÜ›ê cÉáäW j~ëâáåÉå=Ö™ê=áââÉK ríÄÉÇêáåÖW  pâêì=ÄçääÉå=EQF=Ñ~ëí=áååíáä=~åëä~ÖK 
 • Страница 44 из 136
  ëî sÉêâíóÖ S~ sÉêâíóÖëÜ™ää~êÉ SÄ jìäíáÑìåâíáçåëâåáîÉå SÅ dêçîîáëé SÇ aÉÖâêçâ SÉ `áíêìëéêÉëë SÑ o™ë~ÑíÅÉåíêáÑìÖ SÖ m~ëëÉêáåë~íëÉå= SÜ qáääÄÉÜ∏êëä™Ç~ Sá pâáîÜ™ää~êÉ _áäÇ=_= bå=ÉääÉê=ÑäÉê~=ëâáîçê=ãÉÇÑ∏äàÉê=äÉîÉê~åëÉå= ÄÉêçÉåÇÉ=é™=ãçÇÉääK Sà s®åÇÄ~ê=ëâ®êëâáî~=Ó=íàçÅâíLíìåí Sâ
 • Страница 45 из 136
  ëî       e®ää=áåÖêÉÇáÉåëÉêå~=á=Ä®Ö~êÉåK p®íí=é™=äçÅâÉí=ãÉÇ=é™ã~í~êÉå=EéáäÉå=á=äçÅâÉí= ëâ~=éÉâ~=ãçí=éáäÉå=é™=Ää~åÇ~êëâ™äÉåF=çÅÜ= îêáÇ=ãÉÇìêë=íáääë=âáäÉå=îêáÇë=áå=á=∏ééåáåÖÉåL ë®âÉêÜÉíëëé®êêÉå=é™=ãçíçêëí~íáîÉíK sêáÇ=íáääë=âáäÉå=îêáÇë=áå=á=∏ééåáåÖÉåL ë®âÉêÜÉíëëé®êêÉå=é™=ãçíçêëí~íáîÉíK
 • Страница 46 из 136
  ëî `áíêìëéêÉëë=ESÉF _áäÇ=d ä®ãéäáÖ=Ñ∏ê=ÅáíêìëÑêìâíÉêI=íKÉñK=~éÉäëáåÉêI= Öê~éÉÑêìâíI=ÅáíêçåÉêK= lÄë> e~=~ääíáÇ=ëâóÇÇëäçÅâÉí=∏îÉê=ãáñÉêìíí~ÖÉí=EOF= å®ê Çì=~åî®åÇÉê=ÅáíêìëéêÉëëÉåK  p®íí=é™=äçÅâÉí=ãÉÇ=é™ã~í~êÉå=EéáäÉå=á=äçÅâÉí= ëâ~=éÉâ~=ãçí=éáäÉå=é™=Ää~åÇ~êëâ™äÉåF=çÅÜ=
 • Страница 47 из 136
  ëî jáñ~ lÄë> jáñÉêå=Ö™ê=áåíÉ=~íí=ëí~êí~=Ñ∏êê®å=äçÅâÉí=íáää= ãáñÉêå=ëáííÉê=Ñ~ëí=é™=ê®íí=ë®íí=çÅÜ=Ää~åÇ~êëâ™äÉå= ãÉÇ=äçÅâÉí=é™=ëáííÉê=é™=ëáíí=Çêáîìíí~ÖK=q~=Äçêí= ÉîK=íáääÄÉÜ∏êLîÉêâíóÖ=ìê=Ää~åÇ~êëâ™äÉå>  £ééå~=ëâóÇÇëäçÅâÉí=∏îÉê=Çêáîìíí~ÖÉí= ÖÉåçã=~íí=íêóÅâ~=é™=âå~ééÉå=ãáíí=é™=çÅÜ= ëÉÇ~å=ëä®éé~=ÇÉåK=
 • Страница 48 из 136
  ëî  pâêìî~=Ñ~ëí=âåáîáåë~íëÉå=ÖÉåçã=~íí=îêáÇ~= îáåÖ~êå~=ãÉÇìêëK=håáîáåë~íëÉå=ëáííÉê= çêÇÉåíäáÖí=Ñ~ëí=å®ê=Éå=~î=îáåÖ~êå~=í®ÅâÉê= ã~êâÉêáåÖÉå=é™=Ä®Ö~êÉå=Ó[=ëÉ=_áäÇ=iSFK `áíêìëéêÉëëÉå p~ãíäáÖ~=ÇÉä~ê=â~å=êÉåÖ∏ê~ë=á=Çáëâã~ëâáåK= oÉåÖ∏ê=ÜÉäëí=éêÉëëâìääÉå=ÖÉå~ëí=ÉÑíÉê=
 • Страница 49 из 136
  Ñá lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=_lp`eK rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=à~=ä~~Çìâ~ë= âçÇáåâçåÉK=iáë®íáÉíçà~=íìçííÉáëí~ããÉ=ä∏óÇ®í= áåíÉêåÉíJëáîìáäí~ããÉK q®ã®=ä~áíÉ=çå=í~êâçáíÉííì=ã®®êáääÉI=àçíâ~=çî~í= åçêã~~äÉà~=âçíáí~äçìëâ®óí∏ëë®=í~á=ëááÜÉå= êáåå~ëíÉíí~î~ëë~=â®óí∏ëë®K=pÉ=Éá=ëçîÉääì=
 • Страница 50 из 136
  Ñá h®óíí∏ ^äâìî~äãáëíÉäìí    ^ëÉí~=âçåÉ=í~ë~áëÉääÉ=à~=éìÜí~~ääÉ=~äìëí~ääÉK sÉÇ®=äááí®åí®àçÜíç=ìäçë=àçÜÇçå=ë®áäóíóëíáä~ëí~K i~áí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~~åK hìäÜç=à~=äáë®î~êìëíÉÉíLî~êìëíÉÉí s~êç=éó∏êáîá®=î~êìëíÉáí~=Ó= äçìââ~~åíìãáëî~~ê~> ûä®=í~êíì=âìäÜççå=âçåÉÉå=çääÉëë~=
 • Страница 51 из 136
  Ñá o~~ëíÉíÉê®=ESãF=Ó=âÉëâáÜáÉåç êçìÜáá=é®Üâáå®íI=à®®â~~éáëí~=çíÉíìå=ëìâä~~å= à~ âçî~å=àììëíçåK pìáâ~äçáåíáíÉê®=ESåF îááé~äçá=ê~åëâ~åéÉêìå~í=à~=ÜÉÇÉäã®ë~ä~~íáå= ~áåÉâëÉíK  hááååáí®=íÉê®=é~áâ~ääÉÉåK Ü~äì~ã~ëá=îááé~äçáåíáJLê~~ëíáåéìçäá=óä∏ëé®áåK= hìå=â®óí®í=ê~~ëíÉíÉê®®=ESãF=à~=ëìáâ~äçáåJ
 • Страница 52 из 136
  Ñá s~äáíëÉ=íÉÜç~äìÉ=Q=Eâ~íëç=ÉêáääáåÉå=îáÜâç= Êoìçâ~çÜàÉáí~=à~=îáåââÉà®ÂFK  mçáëí~=ëáííÉå=ëó∏íí∏é~áåáå=à~=äáë®®=~áåÉâëÉí= í®óíí∏~ìâçå=â~ìíí~K eìçãK> q~êââ~áäÉ=í®óíí∏âçêâÉìíí~K=qóÜàÉåå®=ãÉÜì~ëíá~I= ÉååÉå=âìáå=ãÉÜì~=ìäçííìì=ëááîáä®âçêááåK j~ñK=í®óíí∏ã®®ê®W=NMMM=Ö h®óí∏å=à®äâÉÉå 
 • Страница 53 из 136
  Ñá hìäÜçå=à~=î~êìëíÉáÇÉå=éìÜÇáëíìë s~êç=íÉê®î®®=íÉê®®=Ó= äçìââ~~åíìãáëî~~ê~> ûä®=âçëâÉ=íÉêááå=é~äà~áå=â®ëáåK= h®óí® éìÜÇáëí~ãáëÉÉå=Ü~êà~~K h~áââá=çë~í=çî~í=âçåÉéÉëìå=âÉëí®îá®K= s~êçI=Éíí®=ãìçîáçë~í=Éáî®í=à®®=éìêáëíìâëááå= ~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~I=åááÇÉå=ãìçíç=ë~~íí~~= ãììííì~=éÉëìå=~áâ~å~K
 • Страница 54 из 136
  Ñá qçáãÉåéáíÉáí®=â®óíí∏Ü®áêá∏áÇÉå= î~ê~ääÉ içìââ~~åíìãáëî~~ê~ fêêçí~=éáëíçíìäéé~=éáëíçê~ëá~ëí~=ÉååÉå= Ü®áêá∏å=éçáëí~ãáëí~K q®êâÉ®=çÜàÉ ^ëÉí~=ë®Üâ∏â~íâçå=à®äâÉÉå=î~äáíëáå= ~ëÉåíççå=MLçÑÑ=à~=â®óååáëí®=âçåÉ= ììÇÉääÉÉåK e®áêá∏W hçåÉ=âóíâÉóíóó=â®óí∏å=~áâ~å~=éçáë=é®®äí®K qçáãÉåéáÇÉW
 • Страница 55 из 136
  Éë båÜçê~ÄìÉå~=éçê=ä~=Åçãéê~=ÇÉ=ëì=åìÉîç= ~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=Å~ë~=_lp`eK `çå=¨äI=sÇK=ëÉ=Ü~=ÇÉÅáÇáÇç=éçê=ìå= ÉäÉÅíêçÇçã¨ëíáÅç=ãçÇÉêåç=ó=ÇÉ=Öê~å= Å~äáÇ~ÇK=j•ë=áåÑçêã~ÅáçåÉë=ëçÄêÉ=åìÉëíêçë= éêçÇìÅíçë=ä~ë=éçÇê•=Ü~ää~ê=Éå=åìÉëíê~= é•Öáå~=ïÉÄK bëíÉ=~é~ê~íç=Ü~=ëáÇç=ÇáëÉ¥~Çç=é~ê~=ä~=
 • Страница 56 из 136
  Éë ÉñÅÉéíç=Éå=Å~ëç=ÇÉ=Ü~ÅÉêäç=Ä~àç=ä~=îáÖáä~åÅá~= ÇÉ=ìå~=éÉêëçå~=Åçå=ÉñéÉêáÉåÅá~=ç=Ü~ÅÉê= êÉÅáÄáÇç=áåëíêìÅÅáμå=éê•ÅíáÅ~=éçê=ä~=éÉêëçå~= êÉëéçåë~ÄäÉ=ÇÉ=ëì=ëÉÖìêáÇ~ÇK aÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=êÉÇ=Éä¨ÅíêáÅ~=íê~ë= Å~Ç~=ìëçI=~ë∞=Åçãç=~åíÉë=ÇÉ=äáãéá~êäç= ç ~êã~êäçK=
 • Страница 57 из 136
  Éë fl^íÉåÅáμå> bä=íê~Ä~àç=Åçå=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=ÇÉ=ãÉòÅä~= ëáÉãéêÉ=ëÉ=êÉ~äáò~ê•=Åçå=¨ëíÉ=ãçåí~Çç= ëçÄêÉ=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáòI=ä~=í~é~=éìÉëí~= ó ~éêÉí~Ç~I=ó=ä~=í~é~=éêçíÉÅíçê~=ÇÉä= ~ÅÅáçå~ãáÉåíç=ÇÉ=ä~=Ä~íáÇçê~=ÅÉêêê~Ç~K s~êáää~=Ä~íáÇçê~=ESÅF cáÖK=b é~ê~=ãçåí~ê=ä~=Åä~ê~=ÇÉ=ÜìÉîç=~=éìåíç=ÇÉ=
 • Страница 58 из 136
  Éë fl^íÉåÅáμå> s~Åá~ê=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=ÇÉ=ãÉòÅä~=~åíÉë=ÇÉ=èìÉ=äçë= áåÖêÉÇáÉåíÉë=Åçêí~Ççë=ç=éáÅ~Ççë=ÉåíêÉå=Éå= Åçåí~Åíç=Åçå=Éä=éçêí~ÇáëÅçëK `~é~ÅáÇ~Ç=ã•ñáã~W=RMM=Ö bñéêáãáÇçê=ÇÉ=Å∞íêáÅçë=ESÉF cáÖK=d m~ê~=Éñéêáãáê=Å∞íêáÅçë=Eå~ê~åà~ëI=äáãçåÉëI= éçãÉäçëI=ÉíÅKF= fl^íÉåÅáμå>
 • Страница 59 из 136
  Éë dáê~ê=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=ÇÉ=ãÉòÅä~=Ü~Åá~=ä~= áòèìáÉêÇ~=EëÉåíáÇç=ÇÉ=ã~êÅÜ~=Åçåíê~êáç=~ä= ÇÉ ä~ë=~Öìà~ë=ÇÉ=êÉäçàF=ó=êÉíáê~êäçK  iáãéá~ê=íçÇ~ë=ä~ë=éáÉò~ëK=s¨~ëÉ=~=ÉëíÉ= êÉëéÉÅíç=Éä=Å~é∞íìäç=Â`ìáÇ~Ççë=ó=äáãéáÉò~ÊK  _~íáÇçê~= cáÖK=g flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~= ÇÉ ä~ë ÅìÅÜáää~ë=Åçêí~åíÉëL Éä
 • Страница 60 из 136
  Éë iáãéá~ê=Éä=êÉÅáéáÉåíÉ=ÇÉ=ãÉòÅä~= Åçå ~ÅÅÉëçêáçë flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~=ÇÉ= ä~ë ÅìÅÜáää~ë=Åçêí~åíÉë> kç=íçÅ~ê=åá=ã~åáéìä~ê=åìåÅ~=ä~ë=ÅìÅÜáää~ë=Åçå= ä~ë=ã~åçëK=rë~ê=ëáÉãéêÉ=ìå=ÅÉéáääç=é~ê~= äáãéá~ê=ä~=ÅìÅÜáää~K qçÇ~ë=ä~ë=éáÉò~ë=ëÉ=éìÉÇÉå=ä~î~ê=Éå=Éä= ä~î~î~àáää~ëK=
 • Страница 61 из 136
  Éë ^ÇîÉêíÉåÅá~W i~ë=ÇáÑÉêÉåíÉë=éçëáÄáäáÇ~ÇÉë=é~ê~=Öì~êÇ~ê=Éä= Å~ÄäÉ=ëÉ=ãìÉëíê~å=Éå=ä~=cáÖK=lK=^åíÉë=ÇÉ=ìë~ê= Éä=~é~ê~íçI=êÉíáê~ê=íçÇçë=äçë=~ÅÅÉëçêáçë=èìÉ=ëÉ= éìÇáÉê~å=ÉåÅçåíê~ê=Éå=Éä=áåíÉêáçê=ÇÉä=êÉÅáéáÉåíÉ= ÇÉ=ãÉòÅä~=ç=Éå=ä~=à~êê~=Ä~íáÇçê~K=jçåí~ê=ëμäç= äçë=~ÅÅÉëçêáçë=èìÉ=ëÉ=î~ó~å=~=ìë~êK
 • Страница 62 из 136
  Éë éí bå=Éä=Å~ëç=ÇÉ=èìÉ=Éä=ìëì~êáç=ëçäáÅáí~ê~=ä~=îáëáí~= ÇÉä q¨ÅåáÅç=^ìíçêáò~Çç=~=ëì=ÇçãáÅáäáç=é~ê~=ä~= êÉé~ê~Åáμå=ÇÉä=~é~ê~íçI=Éëí~ê•=çÄäáÖ~Çç=Éä=ìëì~êáç= ~=é~Ö~ê=äçë=Ö~ëíçë=ÇÉä=ÇÉëéä~ò~ãáÉåíçK bëí~=Ö~ê~åí∞~=åç=áåÅäìóÉW=ä•ãé~ê~ëI=Åêáëí~äÉëI= éä•ëíáÅçëI=åá=éáÉò~ë=Éëí¨íáÅ~ëI=êÉÅä~ã~Ç~ë=
 • Страница 63 из 136
  éí cÉêê~ãÉåí~ë cáÖK=_= S~ pìéçêíÉ=ÇÉ=ÑÉêê~ãÉåí~ë SÄ ißãáå~=ÇÉ=ãìäíáÑìå´πÉë SÅ s~ê~=é~ê~=ã~ëë~ë=äÉîÉë SÇ s~ê~=é~ê~=ã~ëë~ë=Öêçëë~ë SÉ bëéêÉãÉÇçê=ÇÉ=Åáíêáåçë SÑ `ÉåíêáÑìÖ~Ççê=ÇÉ=ëìãçë SÖ aáëéçëáíáîç=é~ê~=é~ëë~ê= SÜ `~áñ~=ÇÉ=~ÅÉëëμêáçë Sá pìéçêíÉ=ÇÉ=ÇáëÅçë aÉéÉåÇÉåÇç=ç=ãçÇÉäçI=ç=ÑçêåÉÅáãÉåíç=áåÅäìá=
 • Страница 64 из 136
  éí jçåí~ê=~=î~ê~=é~ê~=ã~ëë~ë=Öêçëë~ë=å~= íáÖÉä~=EcáÖK NÄFK=  fåíêçÇìòáê=çë=áåÖêÉÇáÉåíÉëK  jçåí~ê=~=í~ãé~=Åçã=ç=Å~äÅ~Ççê=É=êçÇ~êI= ~í¨ ~ç=Ä~íÉåíÉI=åç=ëÉåíáÇç=Ççë=éçåíÉáêçë= Çç=êÉäμÖáçK  `çäçÅ~ê=ç=ëÉäÉÅíçê=êçí~íáîç=å~=Ñ~ëÉ=ÇÉëÉà~Ç~= EîÉê=ç=ÑçäÜÉíç=~ÇáÅáçå~ä=ÂoÉÅÉáí~ë= É ëìÖÉëíπÉëÊFK 
 • Страница 65 из 136
  éí ^íÉå´©ç> lë=ÇáëÅçë=êÉÑÉêáÇçë=å©ç=ë©ç=áåÇáÅ~Ççë=é~ê~= ç éêçÅÉëë~ãÉåíç=ÇÉ=èìÉáàç=ÇìêçI=åçòÉëI= ê~Ä~åÉíÉë=É=éêçÇìíçë=ëáãáä~êÉëK= lë ÇáëÅçë áåÇáÅ~Ççë=é~ê~=çìíêçë=Ñáåë=éçÇÉã= ëÉê=~ÇèìáêáÇçë=åç=Åçã¨êÅáç=ÉëéÉÅá~äáò~Çç= EîÉê ~ÅÉëëμêáçë=ÉëéÉÅá~áëFK  oÉÖìä~ê=ç=ëÉäÉÅíçê=é~ê~=~=Ñ~ëÉ=éêÉíÉåÇáÇ~K 
 • Страница 66 из 136
  éí aÉëãçåí~ê=~=ÑÉêê~ãÉåí~W Ó oÉíáê~êI=Ç~=íáÖÉä~I=ç=ëìéçêíÉ=ÇÉ=ÑÉêê~J ãÉåí~ë=àìåí~ãÉåíÉ=Åçã=~=äßãáå~=ÇÉ= ãìäíáÑìå´πÉëK=aÉëãçåí~ê=~ë=äßãáå~ë= ãìäíáÑìå´πÉë=Çç=ëìéçêíÉ=ÇÉ=ÑÉêê~J ãÉåí~ëK= aÉéçáë=Ç~=äáãéÉò~=Ç~ë=äßãáå~ë= ãìäíáÑìå´πÉëI=~éäáÅ~ê=~=éêçíÉÅ´©ç= Ç~ë=äßãáå~ëK Ó aÉëãçåí~ê=~ë=î~ê~ë=é~ê~=ã~ëë~ë=
 • Страница 67 из 136
  éí iáãéÉò~=Ç~=íáÖÉä~=Åçã=çë=~ÅÉëëμêáçë mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç= ¶ äßãáå~=~Ñá~Ç~> k©ç=íçÅ~ê=å~ë=äßãáå~ë=ÇÉ=Åçêí~ê=Åçã=~ë=ã©çë= ÇÉëéêçíÉÖáÇ~ëK=m~ê~=~=äáãéÉò~I=ìíáäáò~ê=ìã~= ÉëÅçî~K qçÇ~ë=~ë=éÉ´~ë=éçÇÉã=ëÉê=ä~î~Ç~ë= å~ ã•èìáå~=ÇÉ=ä~î~ê=äçá´~K= k©ç=éêÉåÇÉê=~ë=éÉ´~ë=ÇÉ=éä•ëíáÅç=å~=ã•èìáå~=
 • Страница 68 из 136
  éí ^ÅÉëëμêáçë=ÉëéÉÅá~áë=Ó=aáëÅçë EmçÇÉã=ëÉê=~ÇèìáêáÇçë=åçë=åçëëçë=pÉêîá´çë= q¨ÅåáÅçëI=ëÉ=å©ç=ÉëíáîÉêÉã=áåÅäìáÇçë=åç= ÑçêåÉÅáãÉåíçFK jrwQRmpN=Ó=m~ê~=Åçêí~ê=Ä~í~í~ë=Éã=é~äáíçë= é~ê~=Ñêáí~ê=É=áåÖêÉÇáÉåíÉë=é~ê~=ë~ä~Ç~=ÇÉ=ÑêìíçëK jrwQR^dN=Ó=m~ê~=Åçêí~ê=äÉÖìãÉë=~ëá•íáÅçëK
 • Страница 69 из 136
  Éä Óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôçí áãïñÜ ôçò íÝáò óáò óõóêåõÞò áðü ôïí Oßêï BOSCH. Ì’ áõôÞ äéáëÝîáôå ìéá ìïíôÝñíá, õøçëÞò ðïéüôçôáò ïéêéáêÞ óõóêåõÞ. ÐåñáéôÝñù ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôá ðñïúüíôá ìáò èá âñåßôå óôçí éóôïóåëßäá ìáò. Ç ðáñïýóá óõóêåõÞ ðñïïñßæåôáé ãéá ôçí åðåîåñãáóßá ðïóïôÞôùí, óõíÞèùí ãéá ôï
 • Страница 70 из 136
  Éä Ôï ôñïöïäïôéêü êáëþäéï äåí åðéôñÝðåôáé íá âñßóêåôáé êïíôÜ óå áé÷ìçñÝò Üêñåò Þ êáõôÝò åðéöÜíåéåò. ÅðéóêåõÝò óôç óõóêåõÞ, üðùò ð. ÷. ç áëëáãÞ ôïõ ôñïöïäïôéêïý êáëùäßïõ, üôáí áõôü ðáñïõóéÜæåé êÜðïéá âëÜâç, åðéôñÝðåôáé íá ãßíïíôáé ìüíïí áðü ôç äéêÞ ìáò õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ðåëáôþí, ïýôùò
 • Страница 71 из 136
  Éä  ÔïðïèåôÞóôå ôï êáðÜêé ìå ôïí ðéåóôÞ êáé óôñÝøôå ôï óôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá.  Ñõèìßóôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç óôçí åðéèõìçôÞ âáèìßäá (âë. ðñüóèåôï åã÷åéñßäéï ”ÓõíôáãÝò êáé ÓõìâïõëÝò”).  Ãéá íá ðñïóèÝóåôå õëéêÜ, ñõèìßæåôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç óôï âáèìßäá 2.
 • Страница 72 из 136
  Éä Ðñïóï÷Þ! Ïé åñãáóßåò åðéôñÝðåôáé íá åêôåëïýíôáé ìüíï ìå êëåéóôü ôï ðñïóôáôåõôéêü êëáðÝôï ôçò êßíçóçò ìßîåñ (2).  Ôïðïèåôåßôå ôïí óôßöôç (âÝëïò óôïí óôßöôç ìå âÝëïò óôï ìðïë) êáé ôïí óôñÝöåôå óôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý. Ç ìýôç óôï êáëÜèé-ößëôñï ðñÝðåé íá âñßóêåôáé ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá óôç
 • Страница 73 из 136
  Éä Ìßîåñ Åéêüíá J Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü ôï êïöôåñü ìá÷áßñé ôïõ ìßîåñ/ôçí ðåñéóôñåöüìåíç êßíçóç! Ìçí âÜæåôå ðïôÝ ôï ÷Ýñé óáò ìÝóá óôï ôïðïèåôçìÝíï ìßîåñ! Ôï ìßîåñ äïõëåýåé ìüíï ìå êáëÜ âéäùìÝíï ôï êáðÜêé. Áöáéñåßôå/ ôïðïèåôåßôå ôï ìßîåñ ìüíïí, üôáí ç êßíçóç åßíáé áêéíçôïðïéçìÝíç. Êßíäõíïò
 • Страница 74 из 136
  Éä ÊáôÜ ôçí åðåîåñãáóßá ð. ÷. êáñüôùí êáé êüêêéíïõ ëÜ÷áíïõ ó÷çìáôßæåôáé ìßá êüêêéíç åðßóôñùóç ðÜíù óôá ðëáóôéêÜ ìÝñç, ç ïðïßá ìðïñåß íá áðïìáêñõíèåß ìå ìåñéêÝò óôáãüíåò ëáäéïý öáãçôïý. Ôï åñãáëåßï áíÜäåõóçò ìðïñåß íá áðïóõíáñìïëïãçèåß ãéá ôïí êáèáñéóìü. Ãéá ôïí óêïðü áõôü ôñáâÞîôå ôï åñãáëåßï
 • Страница 75 из 136
  Éä MUZ45RS1 – ãéá ôï ôñßøéìï ðáôÜôáò ãéá ìðáëÜêéá êáé êåöôÝäåò áðü ðáôÜôá. MUZ45KP1 – ãéá ôï êüøéìï êáé ôñßøéìï öñïýôùí, ëá÷áíéêþí êáé ôõñéïý. Áíôéìåôþðéóç âëáâþí Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý! Ðñéí ôçí áíôéìåôþðéóç êÜðïéáò âëÜâçò âãÜæåôå ôï öéò áðü ôçí ðñßæá. ÓçìáíôéêÞ õðüäåéîç ÌåôÜ áðü äéáêïðÞ ñåýìáôïò
 • Страница 76 из 136
  Éä íê 3. Ç åããýçóç äåí éó÷ýåé óå ðåñßðôùóç ðñáãìáôïðïßçóçò åðéóêåõþí Þ ãåíéêÜ ðáñåìâÜóåùí ìç åîïõóéïäïôçìÝíùí áðü ôçí åôáéñåßá ðñïóþðùí óôç óõóêåõÞ. 4. Ç êÜèå åðéóêåõÞ Þ áíôéêáôÜóôáóç åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò äåí ðáñáôåßíåé ôï ÷ñüíï ôçò åããýçóçò. 5. ÅîáñôÞìáôá êáé õëéêÜ ðïõ áíôéêáèéóôþíôáé êáôÜ ôç
 • Страница 77 из 136
  íê Aletler 6a Alet tutucu 6b Çok fonksiyonlu býçak 6c Karýþtýrma teli 6d Yoðurma kancasý 6e Narenciye sýkma ünitesi 6f Su sýkma santrifüjü 6g Püreleme ünitesi 6h Aksesuar kutusu 6i Disk tutucu Resim B Modele göre, teslimat kapsamýnda bir veya iki disk mevcuttur. 6j Çevrilebilen kesme diski —
 • Страница 78 из 136
  íê  Aleti takýnýz. — Alet tutucuyu kabýn içine yerleþtiriniz. — Çok fonksiyonlu býçaðý alet tutucuya takýnýz (takma pozisyonuna dikkat ediniz — Resim D4) ve býrakýnýz. Dikkat! — Ýþlenecek malzemeyi daima aletleri taktýktan sonra ilave ediniz. — Çok fonksiyonlu býçaðý (6b) takmadan önce, býçak
 • Страница 79 из 136
  íê  Týkaçlý kapaðý takýnýz (kapaktaki ok iþareti kabýn ok iþaretine denk gelmelidir) ve saatin çalýþma yönünde çeviriniz. Kapak dili sonuna kadar ana cihazda öngörülmüþ yuvanýn içine oturmalýdýr.  Kesme veya rendeleme malzemesini doldurunuz. Dikkat! Adý geçen diskler, sert peynir, fýndýk, siyah
 • Страница 80 из 136
  íê Ýþiniz sona erdikten sonra  Döner þalteri MLçÑÑ konumuna ayarlayýnýz.  Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.  Kapaðý saatin çalýþma yönünün tersine doðru çeviriniz ve çýkarýnýz.  Aleti çýkarýnýz: — Alet mesnedini çok fonksiyonlu býçak ile birlikte kabýn içinden çýkarýnýz. Çok fonksiyonlu býçaðý
 • Страница 81 из 136
  íê Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý Elektrik çarpma tehlikesi! Ana cihazý kesinlikle suya sokmayýnýz ve akan su altýna tutmayýnýz. Dikkat! Cihazýn yüzeyi zarar görebilir. Ovalama gerektiren deterjan veya temizlik malzemesi kullanmayýnýz. Ana cihazýn temizlenmesi   Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
 • Страница 82 из 136
  íê Püreleme ünitesinin temizlenmesi Resim N Püreleme ünitesini temizlemek için parçalarýna ayýrabilirsiniz. Bunun için, alttan püreleme kanadýna bastýrarak, püreleme süzgecinden dýþarý çýkarýnýz. Cihazýn muhafaza edilmesi   Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz. Mikser tahrik sistemi koruyucu kapaðýný
 • Страница 83 из 136
 • Страница 84 из 136
 • Страница 85 из 136
  éä Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego urz¹dzenia firmy BOSCH. Tym samym wybór Pañstwa padł na nowoczesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie gospodarstwa domowego. Dalsze informacje o naszych produktach mo¿na znaleŸć na stronie internetowej naszej firmy. Niniejsze urz¹dzenie nie jest
 • Страница 86 из 136
  éä Po ka¿dym u¿yciu urz¹dzenia, przed przyst¹pieniem do czyszczenia urz¹dzenia, przed opuszczeniem pomieszczenia, w którym stoi urz¹dzenie, lub w przypadku awarii, nale¿y wyj¹ć wtyczkê z gniazdka sieciowego. Elektrycznego przewodu zasilaj¹cego nie wolno ocierać o ostre krawêdzie ani gor¹ce
 • Страница 87 из 136
  éä W celu dodawania składników, ustawić przeł¹cznik obrotowy na zakres O.  Wyj¹ć popychacz i wło¿yć składniki przez otwór wsypowy. Koñcówka do zagniatania (6d) Rysunek E do zagniatania ciê¿kich ciast i mieszania składników, które nie powinny ulec rozdrobnieniu (np. rodzynki, płatki czekoladowe). 
 • Страница 88 из 136
  éä Sokowirówka (6f) Rysunek H Do wyciskania soku z owoców pestkowych (np. jabłka, gruszki), owoców jagodowych, wypestkowanych owoców pestkowych, warzyw (np. marchew, pomidory).  Miskê nało¿yć na korpus urz¹dzenia i przekrêcić a¿ do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.  Zało¿yć
 • Страница 89 из 136
  éä Wło¿yć składniki. Maksymalna iloœć płynnych składników = 1,5 litra (maksymalnie 0,5 litra pieni¹cych lub gor¹cych płynów). Optymalna iloœć miksowanych składników stałych = 100 gramów.  Nało¿yć pokrywê i przekrêcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Nosek pokrywy musi wejœć a¿ do
 • Страница 90 из 136
  éä Czyszczenie wyciskarki do owoców cytrusowych Wszystkie czêœci mo¿na myć w zmywarce do naczyñ. Sto¿ek wyciskaj¹cy umyć ze wszystkich stron pod bie¿¹c¹ wod¹ najlepiej natychmiast po u¿yciu. Wtedy resztki nie przyschn¹. Czyszczenie sokowirówki Rysunek M W celu umycia sokowirówki, wyj¹ć kosz
 • Страница 91 из 136
  éä Üì Wskazówki dotycz¹ce usuwania zu¿ytego urz¹dzenia To urz¹dzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw¹ Europejsk¹ 2002/96/WE oraz polsk¹ Ustaw¹ z dnia 29 lipca 2005 r. „O zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym“ (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreœlonego kontenera na
 • Страница 92 из 136
  Üì Szerszámok 6a Szerszámtartó 6b Többfunkciós kés 6c Keverõszár 6d Dagasztószár 6e Citrus-gyümölcsprés 6f Gyümölcsprés 6g Passzírozó feltét 6h Tartozékbox 6i Tárcsatartó B ábra A készülék kezelése A készüléket és a tartozékokat elsõ használat elõtt alaposan meg kell tisztítani, lásd: „Tisztítás és
 • Страница 93 из 136
  Üì       Töltse be a hozzávalókat. Tegye fel a fedelet a tömõeszközzel (a fedélen lévõ nyíl a tálon lévõ nyílon legyen) és forgassa el az óramutató járásával megegyezõ irányban. A fedélen lévõ csap kerüljön az alapgépen lévõ résbe ütközésig. A forgókapcsolót állítsa a kívánt fokozatra. A
 • Страница 94 из 136
  Üì A hosszú és vékony szeletelnivalót a tömõeszközön keresztül töltse be. Figyelem! Ürítse ki a tálat, mielõtt a szeletelni- és reszelnivaló anyag elérné a tárcsatartót. Max. mennyiség: 500 g Citrusgyümölcs-prés (6e) G ábra Citrusgyümölcsök, pl. narancs, grapefruits, citrom kipréseléséhez.
 • Страница 95 из 136
  Üì Forrázásveszély! Ha forró anyagot kever, akkor a fedélben lévõ tölcséren keresztül gõz távozik. Maximum 0,5 liter forró vagy habzó folyadékot szabad betölteni. Figyelem! A turmixgép megsérülhet. Ne dolgozzon mélyhûtött hozzávalókkal (kivéve jégkocka). Ne járassa a turmixgépet üresen. Turmixolás
 • Страница 96 из 136
  Üì Tipp:=Adjon egy kevés mosogatószeres vizet a felhelyezett turmixgépbe. Néhány másodpercre állítsa M fokozatra. Öntse ki a vizet, és öblítse ki tiszta vízzel a turmixgépet. Turmixfeltét szétszedése L ábra  A késbetétet a szárnyaknál fogva fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányba.
 • Страница 97 из 136
  Üì ìâ Turmixfeltét Hibajelenség: A készülék nem indul el. A hiba elhárítása:  A tálat (4) fedéllel (5) helyezze fel és ütközésig csavarja rá.  A turmixfeltétet (7) ütközésig csavarja rá.  A turmixfeltét fedelét (8a) helyezze fel és ütközésig csavarja rá. Egyéb hibajelenség esetén forduljon
 • Страница 98 из 136
  ìâ Ñaòa μ a®cecºapa¯å Maæ÷¸o® A 4 Ñaòa 5 Kpåò®a R~ Ò¹o­xañ RÄ c¹a­®a ªo ò¹o­xaña A®cecºapå Maæ÷¸o® B 6a aæ ªæø ®piÿæe¸¸ø ¸acaªo® 6b ¡a¨a¹oíº¸®ýio¸aæ¿¸å¼ ¸i² 6c i¸åño®-¯iòaæ®a 6d ¦año® ªæø ­å¯iòº­a¸¸ø 6e ¥pec ªæø ýå¹pºco­åx 6f Co®o­å²å¯aæ®a 6g Hacaª®a-cå¹o ªæø ÿpå¨o¹º­a¸¸ø ÿ÷pe 6h ¡o®c ªæø
 • Страница 99 из 136
  ìâ ¡a¨a¹oíº¸®ýio¸aæ¿¸å¼ ¸i² (6b) Maæ÷¸o® D ªæø ÿoªpi¢¸÷­a¸¸ø, ciñe¸¸ø ¹a ÿepe¯iòº­a¸¸ø. He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø ¨oc¹på¯å ¸o²a¯å! ™på¯a¼¹e ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸aæ¿¸å¼ ¸i² æåòe μa ÿæac¹¯aco­º pºñ®º.  šc¹a¸o­i¹¿ ñaòº ¹a ÿo­ep¸i¹¿ ÿo xoªº μa ¨oªå¸¸o÷ c¹piæ®o÷ ªo ºÿopº. Hocå® ®påò®å ÿo­å¸e¸ μ¸axoªå¹åcø ­ ÿpopiμi
 • Страница 100 из 136
  ìâ ©åc® ªæø ¸apiμa¸¸ø ¸a c¯º²®å (6n) ªæø ¸apiμa¸¸ø ®ap¹oÿæi ípi ¹a i¸¨peªiƒ¸¹i­ ªæø ípº®¹o­o¨o caæa¹º.  c¹a­¹e ªåc®. ¡a²a¸o÷ c¹opo¸o÷ ªæø ¸apiμa¸¸ø / òa¹®º­a¸¸ø ªo­epxº. c¹a­¹e ªåc®¹ep¹®º (6m) i ªåc® ªæø ¸apiμa¸¸ø ¸a c¯º²®å (6n) ¢a²a¸o÷ c¹opo¸o÷ ªo­epxº (ªå­i¹¿cø ¯aæ÷¸o® B). šc¹a¸o­i¹¿ ªåc® ¸a
 • Страница 101 из 136
  ìâ š­a¨a! åÿopo²¸i¹¿ ñaòº c­oƒñac¸o: — ÿicæø ÿepepo¢®å ¯a®c. 500 ¨ — ÿo®å ci® ¸e ªocø¨ ƒ¯¸oc¹i ªæø ÿepe¹ep¹oï ¯acå. Hacaª®a-cå¹o ªæø ÿpå¨o¹º­a¸¸ø ÿ÷pe (6g) Maæ÷¸o® I ªæø ÿepe¹åpa¸¸ø ¯’ø®åx ¹a ­ape¸åx ípº®¹i­ i o­oñi­.  šc¹a¸o­i¹¿ ñaòº ¹a ÿo­ep¸i¹¿ ÿo xoªº μa ¨oªå¸¸o÷ c¹piæ®o÷ ªo ºÿopº.  c¹a­¹e
 • Страница 102 из 136
  ìâ  ¥epeª ¹å¯, ø® ªo®æaªa¹å i¸¨peªiƒ¸¹å, ºc¹a¸o­i¹¿ ÿepe¯å®añ ¸a 0/off.  ³¸i¯i¹¿ ®påò®º ¹a ªoªa¼¹e ÿpoªº®¹å a¢o  ­å¼¯i¹¿ ­opo¸®º ¹a ªoªa­a¼¹e ¹­epªi ÿpoªº®¹å ÿoc¹ºÿo­o ñepeμ o¹­ip ªæø μa­a¸¹a²º­a¸¸ø a¢o  μaæå¼¹e piª®i ÿpoªº®¹å ñepeμ ­opo¸®º. ¥icæø po¢o¹å ¯i®cepº  šc¹a¸o­i¹¿ ÿepe¯å®añ ¸a 0/off.
 • Страница 103 из 136
  ìâ Ñåc¹®a ÿpeca ªæø ýå¹pºco­åx ci ®o¯ÿo¸e¸¹å ¯o²¸a ¯å¹å ­ ÿocºªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i. ¥pec ªæø ýå¹pºco­åx ¸a¼®paóe ­iªpaμº ² ÿicæø ­å®opåc¹a¸¸ø ÿpoÿoæoc®a¹å μ ºcix c¹opi¸ ÿiª ÿpo¹oñ¸o÷ ­oªo÷. ™a®å¯ ñå¸o¯ μaæåò®å ¸e ÿpåcox¸º¹¿ ªo ÿpeca. Ñåc¹®a co®o­å²å¯aæ®å Maæ÷¸o® M ©æø ñåc¹®å co®o­å²å¯aæ®å ­å¼¯i¹¿
 • Страница 104 из 136
  ìâ êì Pe®o¯e¸ªaýiï μ º¹åæiμaýiï ©a¸å¼ ÿpåæaª ÿoμ¸añe¸å¼ º ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ©åpe®¹å­o÷ ‚­poÿe¼c¿®o¨o Co÷μº 2002/96/EG ÿpo º¹åæiμaýi÷ eæe®¹påñ¸o¨o ¹a eæe®¹po¸¸o¨o ºc¹a¹®º­a¸¸ø (waste electrical and electronic equipment — WEEE). ©åpe®¹å­a ­åμ¸añaƒ ÿopøªo® μ¢opº ¹a º¹åæiμaýiï c¹apåx ÿpåæaªi­ ¸a
 • Страница 105 из 136
  êì C®opoc¹å 1—4= Pa¢oñåe c®opoc¹å C®opoc¹¿ 1 = Ca¯oe ¸åμ®oe ñåcæo o¢opo¹o­ — ¯eªæe¸¸oe ­paóe¸åe C®opoc¹¿ 4 = Haå­¾còee ñåcæo o¢opo¹o­ — ¢¾c¹poe ­paóe¸åe 2 ³aó幸aø ®p¾ò®a ªæø ÿpå­oªa ¯å®cepa 3 O¹ªeæe¸åe ªæø õæe®¹poò¸ºpa C¯ecå¹e濸aø ñaòa c ÿpå¸aªæe²¸oc¹ø¯å Påcº¸o® A 4 C¯ecå¹e濸aø ñaòa 5 Kp¾ò®a 5a
 • Страница 106 из 136
  êì C¯ecå¹e濸aø ñaòa c ÿpå¸aªæe²¸oc¹ø¯å/Hacaª®å Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø ­paóa÷óå¯åcø ¸acaª®a¯å! o ­pe¯ø pa¢o¹¾ õæe®¹poÿpå¢opa ¸å®o¨ªa ¸e oÿºc®a¼¹e pº®º ­ c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº. ©æø ÿoª¹aæ®å­a¸åø 帨peªåe¸¹o­ ­ce¨ªa ÿoæ¿μº¼¹ec¿ ¹oæ®a¹eæe¯ (5a). ¥ocæe ­¾®æ÷ñe¸åø ÿpå­oª pa¢o¹ae¹ eóe ¸e®o¹opoe ­pe¯ø ÿo
 • Страница 107 из 136
  êì Mecå濸aø ¸acaª®a (6d) Påcº¸o® E ªæø μa¯eòå­a¸åø ¹ec¹a ¹ø²eæo¼ ®o¸cåc¹e¸ýåå å ªo¢a­æe¸åø 帨peªåe¸¹o­, ®o¹op¾e ¸e ªo沸¾ åμ¯eæ¿ña¹¿cø (¸aÿpå¯ep, åμ÷¯a, òo®oæaª¸¾x ÿæac¹å¸o®).  c¹a­¿¹e¯ecå濸º÷ ¸acaª®º ­ c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº (Påcº¸o® 1b).  ³a¨pºμå¹e ÿpoªº®¹¾.  šc¹a¸o­å¹e ®p¾ò®º c ¹oæ®a¹eæe¯ å
 • Страница 108 из 136
  êì  c¹a­¿¹e co®o­¾²å¯a殺 ­ c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº (c¹peæ®a ¸a co®o­¾²å¯aæ®e ªo沸a ¸axoªå¹¿cø ¸aÿpo¹å­ c¹peæ®å ¸a c¯ecå¹e濸o¼ ñaòe) å ÿo­ep¸å¹e ee ÿo ñaco­o¼ c¹peæ®e. ¾c¹ºÿ cå¹eñ®a ªoæ²e¸ ­o¼¹å ªo ºÿopa ­ ÿaμ oc¸o­¸o¨o ¢æo®a õæe®¹poÿpå¢opa.  šc¹a¸o­å¹e ®o¸ºc co®o­¾²å¯aæ®å å ÿp岯å¹e e¨o.  ©æø
 • Страница 109 из 136
  êì Må®cep Påcº¸o® J Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø o æeμ­åø ¸o²a/­paóa÷óå¼cø ÿpå­oª! Hå®o¨ªa ¸e oÿºc®a¼¹e pº®º ­ ¯å®cep, ºc¹a¸o­æe¸¸¾¼ ¸a oc¸o­¸o¼ ¢æo®! Må®cep pa¢o¹ae¹ ¹oæ¿®o c ÿpoñ¸o μa®pºñe¸¸o¼ ®p¾ò®o¼. Må®cep ¯o²¸o c¸å¯a¹¿/ºc¹a¸a­æå­a¹¿ ¸a ¯ec¹o ¹oæ¿®o ÿocæe ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å ÿpå­oªa. Oÿac¸oc¹¿
 • Страница 110 из 136
  êì ce ªe¹aæå õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²¸o ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e. ¥æac¹¯acco­¾e ªe¹aæå ¸eæ¿μø μa²å¯a¹¿ ­ ¯aòå¸e ¯e²ªº ÿocºªo¼, ¹a® ®a® ¸e åc®æ÷ñe¸a åx ªeíop¯aýåø. ¥på ÿepepa¢o¹®e, ¸aÿpå¯ep, ¯op®o­å åæå ®pac¸o®oña¸¸o¼ ®aÿºc¹¾ ¸a ÿæac¹¯acco­¾x ªe¹aæøx õæe®¹poÿpå¢opa ÿoø­æøe¹cø ý­e¹¸o¼ ¸aæe¹, ®o¹op¾¼
 • Страница 111 из 136
  êì š®aμa¸åe: Paμæåñ¸¾e ­apåa¸¹¾ xpa¸e¸åø ¢¾¹o­o¨o õæe®¹poÿpå¢opa åμo¢pa²e¸¾ ¸a påcº¸®e O. ¥epeª ÿo­¹op¸¾¯ åcÿoæ¿μo­a¸åe¯ õæe®¹poÿpå¢opa åμ c¯ecå¹e濸o¼ ñaòå åæå ¯å®cepa cæeªºe¹ åμ­æeñ¿ ­ce ÿpå¸aªæe²¸oc¹å. Kpeÿ广cø ® oc¸o­¸o¯º ¢æo®º ªo沸¾ ¹oæ¿®o ¹e ªe¹aæå, ®o¹op¾¯å ¾ ¢ºªe¹e ÿoæ¿μo­a¹¿cø.
 • Страница 112 из 136
  êì š¹åæåμaýåø Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op å¯ee¹ o¢oμ¸añe¸åe co¨æac¸o ¹pe¢o­a¸åø¯ ªåpe®¹å­¾ EC 2002/ 96/EG o¢ o¹c溲å­òåx c­o¼ cpo® õæe®¹påñec®åx å õæe®¹po¸¸¾x ÿpå¢opax (waste electrical and electronic equipment Ó WEEE).  õ¹o¼ ªåpe®¹å­e ÿpå­eªe¸¾ ÿpa­åæa, ªe¼c¹­º÷óåe ¸a ­ce¼ ¹eppå¹opåå EC, ÿo ÿpåe¯º
 • Страница 113 из 136
  7. гарантия изготовителя Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенный Вами бытовой прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ о защите прав потребителей сроком 1 год. 6. Аксессуары и средства по уходу Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней
 • Страница 114 из 136
  Златоуст, ООО «Рембыттехника - Сервис», 456228, ул.Таганайская, д.204, тел: (3513) 65-37-47, факс: (3513) 65-13-56 Иваново, ООО «Центр ремонтных услуг», 153048, ул. Генерала Хлебни­ кова, д.36, тел: (4932) 29-17-38, 29-15-10, 23-76-71, факс: (4932) 29-17-38 Ижевск, ООО «ДС», 426000, ул. К. Маркса,
 • Страница 115 из 136
  KM13 KM13 CNCM11ST CNCM11ST CNCM11ST1 CTES20 CTES25A CTES25 CTES25 CTES25B CTES1F CTES1F CTES1F TCA4101 TCA5201 TCA5601 TCA5608 TCA5809 TCA6401 TCA6801 TCA6809 MKM6000 MKM6003 CUKA2 CTKA6 CTKA6 CTKA6 CTKA6 CTKA15 CTKA15A TKA1410V TKA6001V TKA6024V TKA6028 TKA6621V TKA8011 TKA8633 MCM2050 MCM2054
 • Страница 116 из 136
  MAS4201 MAS4601 MAS6200 MAS9101 PHD1100 PHD1101 PHD1150 PHD3200 PHD3300 PHD3304 PHD3305 PHD5513 PHD5560 PHD5710 PHD5712 PHD5714 PHD5780 PHD5781 PHD5980 PHD7765 PHD7960 PHD7967 PHD9500 PHD9760 PHD9769 PHD6160 PHA2000 PHA2204 PHA2300 PHA2302 PHA2661 PHA2662 PHC2500 PHC2520 PHS2000 PHS2004 PHS2102
 • Страница 117 из 136
  ~ê oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NNT
 • Страница 118 из 136
  ~ê NNU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
 • Страница 119 из 136
  ~ê oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NNV
 • Страница 120 из 136
  ~ê NOM oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
 • Страница 121 из 136
  ~ê oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NON
 • Страница 122 из 136
  ~ê NOO oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
 • Страница 123 из 136
  ~ê oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe NOP
 • Страница 124 из 136
  Kundendienst – Customer Service DE Deutschland, Germany BSH Hausgeräte Service GmbH Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte Trautskirchener Strasse 6 – 8 90431 Nürnberg Online Auftragsstatus, FilterbeutelKonfigurator und viele weitere Infos unter: www.bosch-home.de Reparaturservice* (Mo-Fr:
 • Страница 125 из 136
  FR France BSH Electroménager S.A.S. 50 rue Ardoin – BP 47 93401 SAINT-OUEN cedex Service interventions à domicile: 01 40 10 11 00 Service Consommateurs: 0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn) Service Pièces Détachées et Accessoires: 0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn) www.bosch-home.fr GB Great Britain BSH Home
 • Страница 126 из 136
  MT Malta Oxford House Ltd. Notabile Road Mriehel BKR 14 Tel.: 021 442 334 Fax: 021 488 656 www.oxfordhouse.com.mt NL Nederland, Netherlands BSH Huishoudapparaten B.V. Burg. Stramanweg 122 1101 EN Amsterdam Zuidoost Storingsmelding: Tel.: 020 430 3 430 Fax: 020 430 3 445 mailto:contactcenter-nl@
 • Страница 127 из 136
  Garantiebedingungen DEUTSCHLAND (DE) Für Produktinformationen sowie Anwendungsund Bedienungsfragen aus Deutschland: Bosch-Infoteam (Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar) Tel.: 01805 267242* Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die
 • Страница 128 из 136
 • Страница 129 из 136
 • Страница 130 из 136
 • Страница 131 из 136
 • Страница 132 из 136
 • Страница 133 из 136
 • Страница 134 из 136
 • Страница 135 из 136
 • Страница 136 из 136