Инструкция для BOSCH MES 3000

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ÇÉ

dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ

Éå

léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë

Ñê

kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå

áí

fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç

åä

dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ

Ç~

_êìÖë~åîáëåáåÖ

åç

_êìâë~åîáëåáåÖ

ëî

_êìâë~åîáëåáåÖ

Ñá

h®óíí∏çÜàÉ

Éë

fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç

éí

fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç

Éä

Ïäçãßåò  ÷ñÞóçò

íê

Kullanma talimatý

éä

Instrukcja obsługi

Üì

Használati utasítás

ÄÖ

š®aµa¸åø µa ºÿo¹pe¢a

êì

Ÿc¹pº®ýåø ÿo 
õ®cÿæºa¹aýåå

jbpPMMM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 11
  jbpPMMM ÇÉ Éå Ñê áí åä Ç~ åç ëî Ñá Éë dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ _êìÖë~åîáëåáåÖ _êìâë~åîáëåáåÖ _êìâë~åîáëåáåÖ h®óíí∏çÜàÉ fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç éí fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç Éä íê Ïäçãßåò ÷ñÞóçò Kullanma talimatý éä Üì Instrukcja
 • Страница 2 из 11
  êì Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op ¸e ÿpeª¸aµ¸añe¸ ªæø ÿpo¯¾òæe¸¸o¨o åcÿo濵o­a¸åø, å¯ ¯o²¸o ÿo濵o­a¹¿cø ¹oæ¿®o ­ ªo¯aò¸e¯ xoµø¼c¹­e. C ÿo¯oó¿÷ õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²¸o ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ ¹oæ¿®o ¹a®oe ®oæåñec¹­o ÿpoªº®¹o­ å ­ ¹eñe¸åe ¹a®o¨o ­pe¯e¸å, ®o¹op¾e xapa®¹ep¸¾ ªæø ªo¯aò¸e¨o xoµø¼c¹­a. ¥poñ¹å¹e, ÿo²a溼c¹a,
 • Страница 3 из 11
  êì Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢µop ¥oª¨o¹o­®a o­oóe¼ å ípº®¹o­ O¹®po¼¹e, ÿo²a溼c¹a, c¹pa¸åýº c påcº¸®a¯å. Påcº¸o® A 1 ¡æo® ª­å¨a¹eæø (c o¹ªeæe¸åe¯ ªæø õæe®¹poò¸ºpa) 2 ¾®æ÷ña¹eæ¿ 0/off ¾®æ÷ñe¸åe co®o­¾²å¯aæ®å 1 ®æ÷ñe¸åe co®o­¾²å¯aæ®å/ ¸åµ®aø c®opoc¹¿ 2 ®æ÷ñe¸åe co®o­¾²å¯aæ®å/ ­¾co®aø c®opoc¹¿ 3 E¯®oc¹¿ ªæø
 • Страница 4 из 11
  êì ®æ÷ñå¹e co®o­¾²å¯a殺. Ha ÿep­o¼ c®opoc¹å æºñòe ­ce¨o ÿepepa¢a¹¾­a¹¿ ¹a®åe ¯ø¨®åe o­oóå å ípº®¹¾, ®a®, ¸aÿpå¯ep, ª¾¸å, ­å¸o¨paª, ¹o¯a¹¾, o¨ºpý¾ å ¯aæ帺. ¹opaø c®opoc¹¿ ÿoªxoªå¹ ªæø ÿepepa¢o¹®å o­oóe¼ å ípº®¹o­ æ÷¢¾x cop¹o­. ¥på pa¢o¹a÷óe¯ ª­å¨a¹eæe ÿo¯ec¹å¹e o­oóå/ípº®¹¾ ­ µa¨pºµoñ¸¾¼ c¹­oæ.
 • Страница 5 из 11
  êì Ñåc¹®a å ºxoª š¹åæåµaýåø Oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯! ¡æo® ª­å¨a¹eæø ¸å®o¨ªa ¸e濵ø ÿo¨pº²a¹¿ ­ ­oªº åæå ¯¾¹¿ ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe. ¸å¯a¸åe! ¥o­epx¸oc¹¿ õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²e¹ ¢¾¹¿ ÿo­pe²ªe¸a. He ÿo濵º¼¹ec¿ a¢paµå­¸¾¯å ñåc¹øóå¯å cpeªc¹­a¯å. C¸añaæa cå¹eñ®o cæeªºe¹ ÿoñåc¹å¹¿ óe¹®o¼, µa¹e¯
 • Страница 6 из 11
  FR France BSH Electroménager S.A.S. SAV Constructeur 50 Rue Ardoin – BP 47 93401 Saint-Ouen cedex Service Dépannage à Domicile: 0 825 398 010 (0,15 € TTC/mn) Service Consommateurs: 0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn) Service Pièces Détachées et Accessoires: 0 892 698 009 ( 0,34 € TTC/mn)
 • Страница 7 из 11
  MK Macedonia, Makeдoния Vudelgo Pero Nakov b.b. 1000 Skopje Tel.: 02 2580 064 Tel.: 02 2551 099 mailto:goran@vudelgo.com.mk MT Malta Oxford House Ltd. Notabile Road Mriehel BKR 14 Tel.: 021 442 334 Fax: 021 488 656 www.oxfordhouse.com.mt NL Nederlande, Netherlands BSH Huishoud-elektro B.V.
 • Страница 8 из 11
 • Страница 9 из 11
 • Страница 10 из 11
 • Страница 11 из 11