Инструкция для BOSCH MKM6003 Molinillo de café negro, MKM6000 Molinillo de café EAN 4242002002002, MKM6003 Moulin à café noir

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ÇÉ

dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ

Éå

léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë

Ñê

kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå

áí

fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç

åä

dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ

Ç~

_êìÖë~åîáëåáåÖ

åç

_êìâë~åîáëåáåÖ

ëî

_êìâë~åîáëåáåÖ

Ñá

h®óíí∏çÜàÉ

éí

fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç

Éë

fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç

êì

Ÿc¹pº®ýåø ÿo 
õ®cÿæºa¹aýåå

jhjSKKK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 30
  jhjSKKK ÇÉ Éå Ñê áí åä Ç~ åç dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ _êìÖë~åîáëåáåÖ _êìâë~åîáëåáåÖ ëî Ñá éí Éë _êìâë~åîáëåáåÖ h®óíí∏çÜàÉ fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç êì Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ~ê
 • Страница 2 из 30
  ÇÉ eÉêòäáÅÜÉå=däΩÅâïìåëÅÜ=òìã=h~ìÑ=fÜêÉë= åÉìÉå=dÉê®íÉë=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=_lp`eK a~ãáí=Ü~ÄÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=Éáå=ãçÇÉêåÉëI= ÜçÅÜïÉêíáÖÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉê®í=ÉåíëÅÜáÉÇÉåK= tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òì=ìåëÉêÉå= mêçÇìâíÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ìåëÉêÉê= fåíÉêåÉíëÉáíÉK aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÑΩê=ÇáÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖ=Ü~ìëÜ~äíëJ
 • Страница 3 из 30
  Éå ÇÉ oÉáåáÖìåÖ ^ÅÜíìåÖ> a~ë=dêìåÇÖÉê®í=åáÉ=áå=t~ëëÉê=í~ìÅÜÉå=ìåÇ= åáÅÜí=áå=ÇÉê=péΩäã~ëÅÜáåÉ=êÉáåáÖÉåK hÉáåÉå=a~ãéÑêÉáåáÖÉê=ÄÉåìíòÉå> lÄÉêÑä®ÅÜÉå=â∏ååÉå=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïÉêÇÉåK= hÉáåÉ=ëÅÜÉìÉêåÇÉå=oÉáåáÖìåÖëãáííÉä= îÉêïÉåÇÉåK kÉíòëíÉÅâÉê=òáÉÜÉåK _ÉÜ®äíÉê=ìåÇ=aÉÅâÉä=ãáí=ÉáåÉã=máåëÉä=çÇÉê=
 • Страница 4 из 30
  Éå p~ÑÉíó=áåëíêìÅíáçåë=Ñçê=ìëáåÖ=íÜÉ= ~ééäá~åÅÉ Ó Ó Ó Ó dêáåÇ=çåäó=ÅçÑÑÉÉ=ÄÉ~åë=áå=íÜáë=~ééäá~åÅÉK ^ÑíÉê=óçì=Ü~îÉ=ìëÉÇ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=íÜêÉÉ= íáãÉë=ïáíÜçìí=áåíÉêêìéíáçåI=~=é~ìëÉ=çÑ= ~êçìåÇ=SM=ãáåìíÉë=áë=åÉÅÉëë~êóK aç=åçí=éìää=çå=íÜÉ=ÅçååÉÅíáçå=ÅçêÇI= Äìí ê~íÜÉê=çå=íÜÉ=éäìÖI=íç=ëÉé~ê~íÉ=íÜÉ=
 • Страница 5 из 30
  Ñê sçìë=îÉåÉò=ÇD~ÅÜÉíÉê=ÅÉ=åçìîÉä=~éé~êÉáä= _lp`e=Éí=åçìë=îçìë=Éå=ѨäáÅáíçåë= ÅçêÇá~äÉãÉåíK sçìë=îÉåÉò=~áåëá=ÇDçéíÉê=éçìê=ìå=~éé~êÉáä= ¨äÉÅíêçã¨å~ÖÉê=ãçÇÉêåÉ=Éí=ÇÉ=Ü~ìíÉ= èì~äáí¨K=pìê=åçíêÉ=ëáíÉ=tÉÄI=îçìë=íêçìîÉêÉò= ÇÉë=áåÑçêã~íáçåë=~î~åŨÉë=ëìê=åçë=éêçÇìáíëK
 • Страница 6 из 30
  áí Ñê Ó SQ=Ö=éçìê=U=í~ëëÉë=X= Çìê¨É=ÇÉ=ãçìíìêÉ=ã~ñK=OR=ëÉÅK mçìê=êÉãéäáê=äÉë=Öê~áåë=Çì=Å~ѨI=ìíáäáëÉê=ä~=ÅìáääÉê= ÇÉ=ãÉëìêÉ=~éé~êíÉå~åí=¶=ä~=Å~ÑÉíá≠êÉ= ~ìíçã~íáèìÉ=éçìê=Å~Ѩ=ÉëéêÉëëçK= råÉ=ÅìáääÉê=ÇÉ=ãÉëìêÉ=ÅçåíáÉåí=~ééêçñK=U=ÖK kÉííçó~ÖÉ ^ííÉåíáçå=> kÉ=éäçåÖÉò=à~ã~áë=äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉ=Ç~åë=
 • Страница 7 из 30
  áí ^îîÉêíÉåòÉ=Çá=ëáÅìêÉòò~=éÉê=äDìëç= ÇÉääD~éé~êÉÅÅÜáç Ó Ó Ó Ó j~Åáå~êÉ=ëçäí~åíç=ÅÜáÅÅÜá=Çá=Å~ÑÑ≠K açéç=~îÉê=ìë~íç=äD~éé~êÉÅÅÜáç= áåáåíÉêêçíí~ãÉåíÉ=éÉê=íêÉ=îçäíÉI=ÄáëçÖå~= áåëÉêáêÉ=ìå=áåíÉêî~ääç=Çá=SM=ãáåìíá=ÅáêÅ~K mÉê=ëí~ÅÅ~êÉ=äD~éé~êÉÅÅÜáç=Ç~ää~=ÅçêêÉåíÉ=
 • Страница 8 из 30
  åä e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé= î~å ìï=åáÉìïÉ=_lp`eJ~éé~ê~~íK eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=ãçÇÉêåI= ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~ê~~íK= jÉÉê áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=éêçÇìÅíÉå=îáåÇí= ì=çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK aáí=~éé~ê~~í=áë=ÄÉÇçÉäÇ=îççê=ÜçÉîÉÉäÜÉÇÉå= ÇáÉ
 • Страница 9 из 30
  Ç~ åä pÅÜççåã~âÉå ^ííÉåíáÉ> eÉí=Ä~ëáë~éé~ê~~í=åáÉí=áå=ï~íÉê=ÇçãéÉäÉå= Éå åáÉí=êÉáåáÖÉå=áå=ÇÉ=~Ñï~ë~ìíçã~~íK dÉÉå=ëíççãêÉáåáÖÉê=ÖÉÄêìáâÉå> aÉ=çééÉêîä~ââÉå=âìååÉå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ê~âÉåK= dÉÉå=ëÅÜìêÉåÇÉ=êÉáåáÖáåÖëãáÇÇÉäÉå= ÖÉÄêìáâÉåK píÉââÉê=ìáí=ï~åÇÅçåí~ÅíÇççë=åÉãÉåK
 • Страница 10 из 30
  Ç~ páââÉêÜÉÇëÜÉåîáëåáåÖÉê=Ñçê=ÄêìÖÉå= ~Ñ=~éé~ê~íÉí Ó Ó Ó Ó aÉííÉ=~éé~ê~í=ã™=âìå=~åîÉåÇÉë=íáä=~í=ã~äÉ= â~ÑÑÉÄ›ååÉêK k™ê=~éé~ê~íÉí=Ü~ê=î‹êÉí=ÄêìÖí=íêÉ=Ö~åÖÉ= ìÇÉå=~ÑÄêóÇÉäëÉI=ëâ~ä=ã~å=ÜçäÇÉ=Éå=é~ìëÉ= é™=SM=ãáåìííÉêK qê‹â=áââÉ=á=íáäëäìíåáåÖëäÉÇåáåÖÉå=ãÉå= á ëíáââÉí=Ñçê=~í=í~ÖÉ=ëíáââÉí=ìÇ=~Ñ=
 • Страница 11 из 30
  åç eàÉêíÉäáÖ=íáääóââÉ=ãÉÇ=âà›éÉí=~î=ÇÉí=åóÉ= ~éé~ê~íÉí=Ñê~=_lp`eK aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=ÄÉëíÉãí=ÇÉÖ=Ñçê=Éí=ãçÇÉêåÉ= ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~í=~î=Ü›ó=âî~äáíÉíK= sáÇÉêÉ áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=î™êÉ=éêçÇìâíÉê= ÑáååÉê=Çì=é™=î™ê=åÉííëáÇÉK aÉííÉ=~éé~ê~íÉí=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=Ñçê=ÄÉ~êÄÉáÇÉäëÉ=
 • Страница 12 из 30
  ëî åç oÉåÖà›êáåÖ lÄë> _~ëáëã~ëâáåÉå=ã™=~äÇêá=ÇóééÉë=åÉÇ=á=î~åå= çÖ ã™=áââÉ=êÉåÖà›êÉë=á=çééî~ëâã~ëâáåK fââÉ=Äêìâ=Ç~ãéêÉåëÉê> lîÉêÑä~íÉåÉ=â~å=Ääá=ëâ~ÇÉíK=fââÉ=Äêìâ=ëâìêÉåÇÉ= êÉåÖà›êáåÖëãáÇäÉêK qêÉââ=ìí=ëí›éëÉäÉíK dà›ê=ÄÉÜçäÇÉêÉå=çÖ=äçââÉí=êÉåÉ=ãÉÇ=Éå= éÉåëÉäI=ÉääÉê=Öåá=~î=ÇÉã=ãÉÇ=Éå=í›êê=âäìíK=
 • Страница 13 из 30
  ëî c∏ê=Éå=ë®âÉê=~åî®åÇåáåÖ ^éé~ê~íÉåë=êÉåÖ∏êáåÖ Ó lÄë> açéé~=~äÇêáÖ=ãçíçêÇÉäÉå=á=î~ííÉå=çÅÜ=êÉåÖ∏ê= ÇÉå=~äÇêáÖ=á=Çáëâã~ëâáåK ^åî®åÇ=~äÇêáÖ=éêçÑÉëëáçåÉää=™åÖêÉåÖ∏ê~êÉ=ëçã= êÉåÖ∏ê=ãÉÇ=™åÖíêóÅâ> e∏äàÉí=óí~=â~å=ëâ~Ç~ëK=^åî®åÇ=áåÖ~=ëí~êâ~= êÉåÖ∏êáåÖëãÉÇÉäK aê~=ìí=âî~êåÉåë=ëíáÅâéêçééK=
 • Страница 14 из 30
  Ñá lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=_lp`eK rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=à~=ä~~Çìâ~ë= âçÇáåâçåÉK=iáë®íáÉíçà~=íìçííÉáëí~ããÉ=ä∏óÇ®í= áåíÉêåÉíJëáîìáäí~ããÉK q®ã®=ä~áíÉ=çå=í~êâçáíÉííì=ã®®êáääÉI=àçíâ~=çî~í= åçêã~~äÉà~=âçíáí~äçìëâ®óí∏ëë®=í~á=ëááÜÉå= êáåå~ëíÉíí~î~ëë~=â®óí∏ëë®K= pÉ Éá ëçîÉääì
 • Страница 15 из 30
  Ñá éí mìÜÇáëíìë eìçãK> ûä®=ìéçí~=éÉêìëä~áíÉíí~=îÉíÉÉå=í~á=éÉëÉ=ëáí®= ~ëíá~åéÉëìâçåÉÉëë~K ûä®=â®óí®=Ü∏óêóéìÜÇáëíáåí~> i~áííÉÉå=éáåí~=îçá=î~ìêáçáíì~K=ûä®=â®óí®= Ü~åâ~~îá~=éìÜÇáëíìëãÉåÉíÉäãá®K fêêçí~=éáëíçâÉ=éáëíçê~ëá~ëí~K= mìÜÇáëí~=à~ìÜáåíáä~=à~=â~åëá=éÉåëëÉäáää®=í~á= âìáî~ää~=äááå~ää~K=
 • Страница 16 из 30
  éí oÉÖê~ë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~=é~ê~= ~ ìíáäáò~´•ç=Çç=~é~êÉäÜç Ó Ó Ó Ó `çã=ÉëíÉ=~é~êÉäÜç=ÇÉîÉJëÉ=ãçÉê=ëçãÉåíÉ== Öê©çë=ÇÉ=Å~Ѩ> qÉåÇç=ìíáäáò~Çç=ç=~é~êÉäÜç=íêÆë=îÉòÉë=ëÉã= áåíÉêêìé´©çI=Éåí©ç=¨=åÉÅÉëë•êáç=Ñ~òÉê=ìã~= é~ìë~=ÇÉ=SM=ãáåìíçëK m~ê~=ÇÉëäáÖ~ê=ç=~é~êÉäÜç=Ç~=ÅçêêÉåíÉ=å•ç=
 • Страница 17 из 30
  Éë båÜçê~ÄìÉå~=éçê=ä~=Åçãéê~=ÇÉ=ëì=åìÉîç= ~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=Å~ë~=_lp`eK `çå=¨äI=sÇK=ëÉ=Ü~=ÇÉÅáÇáÇç=éçê=ìå=ÉäÉÅíêçJ Ççã¨ëíáÅç=ãçÇÉêåç=ó=ÇÉ=Öê~å=Å~äáÇ~ÇK j•ë=áåÑçêã~ÅáçåÉë=ëçÄêÉ=åìÉëíêçë= éêçÇìÅíçë=ä~ë=éçÇê•=Ü~ää~ê=Éå=åìÉëíê~= é•Öáå~=ïÉÄK bëíÉ=~é~ê~íç=Ü~=ëáÇç=ÇáëÉ¥~Çç=é~ê~=ä~=Éä~Äçê~J
 • Страница 18 из 30
  Éë jçäáÇç=ÇÉ=Å~Ѩ=ÉëéêÉëëç d~ê~åí∞~ bä=Å~Ѩ=ÉëéêÉëëç=êÉèìáÉêÉ=Ó=áåÇÉéÉåÇáÉåíÉãÉåíÉ= ÇÉ=ä~=î~êáÉÇ~Ç=ÇÉ=äçë=Öê~åçë=ÇÉ=Å~Ѩ=ó=ÇÉä=Öê~Çç= ÇÉ=íçëí~Çç=Ó=ìå=Öê~Çç=ÇÉ=ãçäáÇç=ÂÑáåçÊK Ó NS=Ö=é~ê~=O=í~ò~ëX= íáÉãéç=ã•ñáãç=ÇÉ=ãçäáÇçW=NM=ëÉÖìåÇçëK= Ó PO=Ö=é~ê~=Q=í~ò~ëX= íáÉãéç=ã•ñáãç=ÇÉ=ãçäáÇçW=NR=ëÉÖìåÇ~ëK= Ó
 • Страница 19 из 30
  êì O¹ ­ce¨o cepªýa ÿoµªpa­æøe¯ ac c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾ BOSCH. ¾ ÿpåo¢peæå co­pe¯e¸¸¾¼, ­¾co®o®añec¹­e¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op. ©oÿoæ¸å¹e濸º÷ å¸íop¯aýå÷ o ¸aòe¼ ÿpoªº®ýåå ¾ ¸a¼ªe¹e ¸a ¸aòe¼ c¹pa¸åýe ­ Ÿ¹ep¸e¹e. ©a¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ õæe®¹poÿpå¢op ¸e ÿpeª¸aµ¸añe¸ ªæø ÿpo¯¾òæe¸¸o¨o åcÿo濵o­a¸åø,
 • Страница 20 из 30
  êì C¹eÿe¸¿ ÿo¯oæa ®oíe µa­åcå¹ o¹ ®oæåñec¹­a ÿepe¯aæ¾­ae¯¾x µepe¸ å ­pe¯e¸å paµ¯oæa. Koæåñec¹­o µepe¸ ®oíe, pa­¸oe: — 10 ¨ — ¯a®c. µa 20 ce®º¸ª, — 40 ¨ — ¯a®c. µa 25 ce®º¸ª, — 75 ¨ — ¯a®c. µa 30 ce®º¸ª, ÿoæ¸oc¹¿÷ ÿepe¯aæ¾­ae¹cø ­ ÿopoòo®. ¥på ¯e¸¿òe¼ ÿpoªoæ²å¹e濸oc¹å pa¢o¹¾ ®oíe¯oæ®å ÿoæºñae¹cø
 • Страница 21 из 30
  Штамп магазина Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что наша продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности согласно Закону РФ «О защите прав потребителей». Информацию по сертификации наших прибо­ров, а также данные о номере сертификата и сроке его действия Вы
 • Страница 22 из 30
  Иркутск, ПК «Телетон», 664056, ул. Академическая, д.74, _ тел: (3952) 42-66-27, 53-41-66, факс: (3952) 42-70-15 Иркутск, ООО «Комту-Сервис Центр», 664007, ул. Парти­занская, д.22, _ тел: (3952) 20-89-02, факс: (3952) 22-27-32 Йошкар-Ола, ПБОЮЛ Бешкарева С.В., 424000, ул. Советс­кая, 173, _ тел:
 • Страница 23 из 30
  ~ê oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe OP
 • Страница 24 из 30
  ~ê OQ oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
 • Страница 25 из 30
  Kundendienst – Customer Service DE Deutschland, Germany BSH Hausgeräte Service GmbH Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte Trautskirchener Strasse 6 – 8 90431 Nürnberg Online Auftragsstatus, FilterbeutelKonfigurator und viele weitere Infos unter: www.bosch-home.de Reparaturservice* (Mo-Fr:
 • Страница 26 из 30
  FR France BSH Electroménager S.A.S. 50 rue Ardoin – BP 47 93401 SAINT-OUEN cedex Service interventions à domicile: 01 40 10 11 00 Service Consommateurs: 0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn) mailto :soa.consommateurs@ bshg.com Service Pièces Détachées et Accessoires: 0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn) GB Great
 • Страница 27 из 30
  MT Malta Oxford House Ltd. Notabile Road Mriehel BKR 14 Tel.: 021 442 334 Fax: 021 488 656 www.oxfordhouse.com.mt NL Nederlande, Netherlands BSH Huishoudapparaten B.V. Burg. Stramanweg 122 1101 EN Amsterdam Zuidoost Storingsmelding: Tel.: 020 430 3 430 Fax: 020 430 3 445 mailto:contactcenter-nl@
 • Страница 28 из 30
  Garantiebedingungen DEUTSCHLAND (DE) Für Produktinformationen sowie Anwendungsund Bedienungsfragen aus Deutschland: Bosch-Infoteam (Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar) Tel.: 01805 267242* Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die
 • Страница 29 из 30
 • Страница 30 из 30