Инструкция для BOSCH MSM6700

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

MSM66..       

MSM67..       

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 24
  MSM66.. MSM67..
 • Страница 2 из 24
  en English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ru Pºcc®å¼ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 • Страница 3 из 24
  en `çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê= åÉï=_lp`e=~ééäá~åÅÉK få=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI= ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK=vçì=Å~å= ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=çìê=éêçÇìÅíë= çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK Contents For your safety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overview . . . . . .
 • Страница 4 из 24
  en To prevent injury, a damaged power cord must be replaced by the manufacturer or his customer service or a similarly qualified person. Only our customer service may repair the appliance. , Safety instructions for this appliance Risk of injury Electric shock risk Do not use the hand blender with
 • Страница 5 из 24
  en Operation Cleaning The appliance is suitable for blending mayonnaise, sauces, mixed drinks, baby food, cooked fruit and vegetables. For puréeing soups. Use the universal cutter for cutting/chopping raw food (onions, garlic, herbs)! It is recommended to use the supplied blender jug. However,
 • Страница 6 из 24
  en Recipes and tips Blended milk drinks Mayonnaise 1 glass of milk 6 large strawberries or 10 raspberries or 1 banana (sliced)  Put the ingredients in the jug and blend.  Add sugar to taste. Tip: For a milk shake add a scoop of ice cream or use very cold milk. 1 egg (egg yolk and egg white) 1
 • Страница 7 из 24
  ru O¹ ­ce¨o cepªýa ÿoμªpa­æøe¯ ac c ÿo®ºÿ®o¼ ¸o­o¨o ÿpå¢opa íåp¯¾ BOSCH. ¾ ÿpåo¢peæå co­pe¯e¸¸¾¼, ­¾co®o®añec¹­e¸¸¾¼ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op. ©oÿoæ¸å¹e濸º÷ å¸íop¯aýå÷ o ¸aòe¼ ÿpoªº®ýåå ¾ ¸a¼ªe¹e ¸a ¸aòe¼ c¹pa¸åýe ­ Ÿ¹ep¸e¹e. Coªep²a¸åe ©æø aòe¼ ¢eμoÿac¸oc¹å . . . . . . . . . . . Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop . .
 • Страница 8 из 24
  ru Æåýa c o¨pa¸åñe¸¸¾¯å íåμåñec®å¯å, ce¸cop¸¾¯å åæå º¯c¹­e¸¸¾¯å cÿoco¢¸oc¹ø¯å åæå c ¸eªoc¹a¹®o¯ oÿ¾¹a å μ¸a¸å¼ ¯o¨º¹ ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¢¾¹o­¾¯å ÿpå¢opa¯å ¹oæ¿®o ÿoª ÿpåc¯o¹po¯ o¹­e¹c¹­e¸¸¾x μa åx ¢eμoÿac¸oc¹¿ æåý åæå ÿocæe ÿoæºñe¸åø o¹ ¸åx º®aμa¸å¼ ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å ªæø åcÿoæ¿μo­a¸åø ¢¾¹o­o¨o
 • Страница 9 из 24
  ru ¥epeª ÿepepa¢o¹®o¼ ¨opøñåx ÿpoªº®¹o­ c ÿo¯oó¿÷ ÿo¨pº²¸o¨o ¢æe¸ªepa åx cæeªºe¹ oc¹ºªå¹¿ ªo ¯å¸. 80 °C! ¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep ¯o²¸o åcÿoæ¿μo­a¹¿ ¹oæ¿®o ­¯ec¹e c íåp¯e¸¸¾¯å ÿpå¸aªæe²¸oc¹ø¯å. Hacaª®å ¯o²¸o ÿpåcoeªå¸ø¹¿ åæå c¸å¯a¹¿ c ÿo¨pº²¸o¨o ¢æe¸ªepa æåò¿ ÿocæe ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å e¨o ª­å¨a¹eæø.
 • Страница 10 из 24
  ru šÿpa­æe¸åe ¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¯a¼o¸eμa, paμæåñ¸¾x coºco­, ®o®¹e¼æe¼, ÿå¹a¸åø ªæø ªe¹e¼ ¨pºª¸o¨o ­oμpac¹a, ªæø ÿepepa¢o¹®å ­ape¸¾x o­oóe¼ å ípº®¹o­. ©æø ÿpå¨o¹o­æe¸åø cºÿa-ÿ÷pe. ©æø åμ¯eæ¿ñe¸åø/pº¢®å c­e²åx ÿpoªº®¹o­ ÿå¹a¸åø (peÿña¹o¨o 溮a, ñec¸o®a, ÿpø¸¾x ¹pa­, ..)
 • Страница 11 из 24
  ru  C¹a®a¸ ªæø c¯eòå­a¸åø ¯o²¸o ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.  Hacaª®º ªæø c¯eòå­a¸åø ¯o²¸o ÿoæo²å¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸º÷ ¯aò帺 åæå ÿo¯¾¹¿ ee ­ ÿpo¹oñ¸o¼ ­oªe c ÿo¯oó¿÷ óe¹®å.  ©a¼¹e ¸acaª®e ªæø c¯eòå­a¸åø ÿpocox¸º¹¿, ºc¹a¸o­å­ ee ­ ­ep¹å®a濸oe ÿoæo²e¸åe (¸o²o¯ ­­epx), ñ¹o¢¾ ­oªa, ÿoÿa­òaø ­¸º¹p¿
 • Страница 12 из 24
  ru ™ec¹o ¸a ípa¸ýºμc®åe ¢æå¸ñå®å 250 ¯æ ¯oæo®a, 1 ø¼ýo, 100 ¨ ¯º®å, 25 ¨ pac¹oÿæe¸¸o¨o å oxæa²ªe¸¸o¨o cæå­oñ¸o¨o ¯acæa.  ³a¨pºμå¹e ­ce 帨peªåe¸¹¾ ­ º®aμa¸¸o¼ ÿocæeªo­a¹e濸oc¹å ­ c¹a®a¸ å ­μ¢å­a¼¹e åx c ÿo¯oó¿÷ ¢æe¸ªepa ªo o¢paμo­a¸åø oª¸opoª¸o¨o ¹ec¹a. Moæoñ¸¾e ®o®¹e¼æå 1 c¹a®a¸ ¯oæo®a, 6
 • Страница 13 из 24
  Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или товарный чек, товарная накладная). 4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что подтверждение соответствия нашей продукции обязательным требованиям в соответствии с
 • Страница 14 из 24
  ЕКАТЕРИНБУРГ, ООО «Норд-Сервис», 620057, Донская ул., д.31, тел: (343) 310-00-91 ЕЛЕЦ, ИП Шульгин А.И., 399776, ул. 220-й Стрелковой дивизии, 1а, тел: (4746) 73-72-62, 905-684-66-73 ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ИП Гречанников А.В., 662978, пр-т Ленинградский, д.21, кв.24, тел: (39197) 7-00-28, 8-908-223-4028
 • Страница 15 из 24
  ŸÄËÅÇ÷ͿÖŸÒÉŹÅÀɼÌÄ¿Á¼ ÆÇÅ¿¾¹Å»¿ÃÅÀÆÅ»ÁÅÄÉÇżÃÁÅÄͼÇÄ· ˜¨¬˜ÅÏÊÄ»¨¿Ã¼ÄȬ·ÊȺ¼Ç¼É¼šÃ¸¬¹ÈÅÅɹ¼ÉÈɹ¿¿ÈÉǼ¸Å¹·Ä¿Öÿ ¾·ÁÅÄÅ»·É¼ÂÓÈɹ·ÅɼÌĿμÈÁÅÃǼºÊ¿ÇŹ·Ä¿¿¿¾·ÁÅÄÅ»·É¼ÂÓÈɹ· ž·Ð¿É¼ÆÇ·¹ÆÅÉǼ¸¿É¼Â¼À§ÅÈÈ¿ÀÈÁÅÀ«¼»¼Ç·Í¿¿ ¦ÇÅ»ÊÁÍ¿ÖDÅÁŹҽ¿Ã·ÂÁ¿ ÿÁȼÇÒ ¸Â¼Ä»¼ÇÒ 
 • Страница 16 из 24
  £Å»¼ÂÓ —ÆÇŸ·Í¿ÅÄÄÒÀ É¿Æ ¨¼ÇÉ¿Ë¿Á·ÉÈÅÅɹ¼ÉÈɹ¿Ö §¼º¿ÈÉÇ·Í¿ÅÄÄÒÀÄÅÃ¼Ç ›·É·¹Ò»·Î¿ ›¼ÀÈɹʼɻŠ¨ÉÇ·Ä·† ¿¾ºÅÉŹ¿É¼ÂÓ £¿ÁȼÇÒ ¸Â¼Ä»¼ÇÒ ..3 $/$.45 %&™¸#  ªÄÇ»¾ÆÁØ ..3" $/$.45 %&™¸#  ªÄÇ»¾ÆÁØ .4. $/)3 $†%&™¸# 
 • Страница 17 из 24
  Kundendienst – Customer Service DE Deutschland, Germany BSH Hausgeräte Service GmbH Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte Trautskirchener Strasse 6-8 90431 Nürnberg Online Auftragsstatus, FilterbeutelKonfigurator und viele weitere Infos unter: www.bosch-home.com Reparaturservice, Ersatzteile &
 • Страница 18 из 24
  FR France BSH Electroménager S.A.S. 50 rue Ardoin – BP 47 93401 SAINT-OUEN cedex Service interventions à domicile: 01 40 10 11 00 Service Consommateurs: 0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn) mailto:soa-bosch-conso@bshg.com Service Pièces Détachées et Accessoires: 0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)
 • Страница 19 из 24
  MV Raajjeyge Jumhooriyyaa, Maledives Lintel Investments Ma. Maadheli, Majeedhee Magu Malé Tel.: 0331 0742 mailto:mohamed.zuhuree@ lintel.com.mv NL Nederland, Netherlands BSH Huishoudapparaten B.V. Taurusavenue 36 2132 LS Hoofddorp Storingsmelding: Tel.: 088 424 4010 Fax: 088 424 4845
 • Страница 20 из 24
  9000953636/12.2013 en, ru
 • Страница 21 из 24
 • Страница 22 из 24
 • Страница 23 из 24
 • Страница 24 из 24