Инструкция для BOSCH MSM6B100

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ÇÉ

dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ

Éå

léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë

Ñê

kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå

áí

fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç

åä

dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ

Ç~

_êìÖë~åîáëåáåÖ

åç

_êìâë~åîáëåáåÖ

ëî

_êìâë~åîáëåáåÖ

Ñá

h®óíí

çÜàÉ

Éë

fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç

éí

fåëíêì´

π

Éë=ÇÉ=ëÉêîá´ç

Éä

Ïäçãßåò ÷ñÞóçò

íê

Kullanma talimatý

éä

Instrukcja obs

ł

ugi

Üì

Használati utasítás

ìâ

I¸c¹pº®ýiø 

μ

 e®cÿæºa¹aýiï

êì

Ÿc¹pº®ýåø ÿo 
õ®cÿæºa¹aýåå

jpjS_KK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 45
  jpjS_KK ÇÉ Éå Ñê áí åä Ç~ åç ëî Ñá Éë dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ léÉê~íáåÖ=áåëíêìÅíáçåë kçíáÅÉ=ÇÛìíáäáë~íáçå fëíêìòáçåá=éÉê=äÛìëç dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖ _êìÖë~åîáëåáåÖ _êìâë~åîáëåáåÖ _êìâë~åîáëåáåÖ h®óíí∏çÜàÉ fåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç éí fåëíêì´πÉë=ÇÉ=ëÉêîá´ç Éä íê Ïäçãßåò ÷ñÞóçò Kullanma talimatý éä Üì Instrukcja
 • Страница 2 из 45
  ÇÉ eÉêòäáÅÜÉå=däΩÅâïìåëÅÜ=òìã=h~ìÑ=fÜêÉë= åÉìÉå=dÉê®íÉë=~ìë=ÇÉã=e~ìëÉ=_lp`eK a~ãáí=Ü~ÄÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÑΩê=Éáå=ãçÇÉêåÉëI= ÜçÅÜïÉêíáÖÉë=e~ìëÜ~äíëÖÉê®í=ÉåíëÅÜáÉÇÉåK= tÉáíÉêÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òì=ìåëÉêÉå= mêçÇìâíÉå=ÑáåÇÉå=páÉ=~ìÑ=ìåëÉêÉê= fåíÉêåÉíëÉáíÉK aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÑΩê=ÇáÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖ=Ü~ìëÜ~äíëJ
 • Страница 3 из 45
  ÇÉ  pí~ÄãáñÉê=ìåÇ=_ÉÅÜÉê=ÑÉëí=Ü~äíÉåK= rã Ç~ë péêáíòÉå=îçå=jáñÖìí=òì=îÉêãÉáÇÉåI= báåëÅÜ~äíí~ëíÉ=EOF=Éêëí=ÇêΩÅâÉåI=ïÉåå=ÇÉê= jáñÑì≈=áå=Ç~ë=jáñÖìí=ÉáåÖÉí~ìÅÜí=áëíK pí~ÄãáñÉê=áããÉê=~ÄëÅÜ~äíÉåI=ÄÉîçê=Éê=~ìë= ÇÉã=jáñÖìí=ÜÉê~ìëÖÉåçããÉå=ïáêÇK k~ÅÜ=ÇÉê=^êÄÉáíLoÉáåáÖÉå ^ÅÜíìåÖ>
 • Страница 4 из 45
  Éå `çåÖê~íìä~íáçåë=çå=íÜÉ=éìêÅÜ~ëÉ=çÑ=óçìê= åÉï=_lp`e=~ééäá~åÅÉK få=ÇçáåÖ=ëçI=óçì=Ü~îÉ=çéíÉÇ=Ñçê=~=ãçÇÉêåI= ÜáÖÜJèì~äáíó=ÇçãÉëíáÅ=~ééäá~åÅÉK= vçì Å~å ÑáåÇ=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=~Äçìí=çìê= éêçÇìÅíë=çå=çìê=ïÉÄ=é~ÖÉK qÜáë=~ééäá~åÅÉ=áë=ÇÉëáÖåÉÇ=Ñçê=éêçÅÉëëáåÖ= åçêã~ä=ÜçìëÉÜçäÇ=èì~åíáíáÉë=áå=íÜÉ=ÜçãÉ=çê=
 • Страница 5 из 45
  Éå Ñê ^ÑíÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉLÅäÉ~åáåÖ t~êåáåÖ> kÉîÉê=áããÉêëÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=áå=ï~íÉê=~åÇ= Çç åçí=ÅäÉ~å=áå=íÜÉ=ÇáëÜï~ëÜÉêK aç=åçí=ìëÉ=~=ëíÉ~ã=ÅäÉ~åÉê>  mìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK  táéÉ=íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáí=ïáíÜ=~=Ç~ãé=ÅäçíÜ=~åÇ= íÜÉå=ïáéÉ=ÇêóK  qÜÉ=ÄäÉåÇÉê=àìÖ=Å~å=ÄÉ=ÅäÉ~åÉÇ=áå=íÜÉ= ÇáëÜï~ëÜÉêK 
 • Страница 6 из 45
  Ñê `çåëáÖåÉë=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨ ríáäáë~íáçå oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ= oáëèìÉ=ÇÛ¨äÉÅíêçÅìíáçå kÉ=Äê~åÅÜÉò=Éí=Ñ~áíÉë=ã~êÅÜÉê=äÛ~éé~êÉáä=èìÉ= ÅçåÑçêã¨ãÉåí=~ìñ=áåÇáÅ~íáçåë=ÑáÖìê~åí=ëìê= ä~ éä~èìÉ=ëáÖå~ä¨íáèìÉK kÉ=äÛìíáäáëÉò=èìÉ=ëá=äÉ=ÅçêÇçå=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå= Éí äÛ~éé~êÉáä=åÉ=éê¨ëÉåíÉåí=~ìÅìå=ǨÖßíK
 • Страница 7 из 45
  Ñê áí jáëÉ=~ì=êÉÄìí `Éí=~éé~êÉáä=~=¨í¨=ä~Ĩäáë¨=Éå=ÅçåÑçêãáí¨= ~îÉÅ=ä~=ÇáêÉÅíáîÉ=Åçããìå~ìí~áêÉ=Éìêçé¨J ÉååÉ=OMMOLVSL`b=îáë~åí=äÉë=~éé~êÉáäë= ¨äÉÅíêáèìÉë=Éí=¨äÉÅíêçåáèìÉë=ìë~Ö¨ë= Eï~ëíÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=~åÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=ÉèìáéãÉåí= Ó=tbbbFK=`ÉííÉ=ÇáêÉÅíáîÉ=ÑáñÉ=äÉ Å~ÇêÉI= Éå
 • Страница 8 из 45
  áí qÉåÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ñìçêá=ÇÉää~=éçêí~í~=ÇÉá= Ä~ãÄáåáK=fãéÉÇáêÉ=~á=Ä~ãÄáåá=Çá=ÖáçÅ~êÉ=Åçå= äÛ~éé~êÉÅÅÜáçK kçå=ÅçåëÉåíáêÉ=äÛìëç=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç= ~ éÉêëçåÉ=E~åÅÜÉ=Ä~ãÄáåáF=Åçå=êáÇçíí~= éÉêÅÉòáçåÉ=ëÉåëçêá~äÉ=ç=êáÇçííÉ=Å~é~Åáí¶=ãÉåí~äá= çééìêÉ=Åçå=Å~êÉåíá=ÉëéÉêáÉåòÉ=É=ÅçåçëÅÉåòÉI= ~
 • Страница 9 из 45
  áí åä d~ê~åòá~ mÉê=èìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=ëçåç=î~äáÇÉ= äÉ ÅçåÇáòáçåá=Çá=Ö~ê~åòá~=éìÄÄäáÅ~íÉ=Ç~ä= åçëíêç ê~ééêÉëÉåí~åíÉ=åÉä=é~ÉëÉ=Çá=îÉåÇáí~K= fä êáîÉåÇáíçêÉI=éêÉëëç=áä=èì~äÉ=≠=ëí~íç=~Åèìáëí~íç= äÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=≠=ëÉãéêÉ=ÄÉå=Çáëéçëíç=~ ÑçêåáêÉ= ~=êáÅÜáÉëí~=áåÑçêã~òáçåá=~=éêçéçëáíçK= mÉê
 • Страница 10 из 45
  åä eçìÇ=âáåÇÉêÉå=ìáí=ÇÉ=Äììêí=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~íK= qçÉòáÅÜí=ÜçìÇÉå=çé=âáåÇÉêÉå=çã=íÉ=îççêâçãÉå= Ç~í=òÉ=ãÉí=ÜÉí=~éé~ê~~í=ëéÉäÉåK eÉí=~éé~ê~~í=åáÉí=ä~íÉå=ÄÉÇáÉåÉå=Çççê=éÉêëçåÉå= Eççâ=âáåÇÉêÉåF=ãÉí=îÉêãáåÇÉêÇÉ=òáåíìáÖäáàâÉ= ï~~êåÉãáåÖ=çÑ=ÖÉÉëíÉäáàâÉ=îÉêãçÖÉåëI=çÑ=Çççê=
 • Страница 11 из 45
  Ç~ qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í= Ñê~ Ñáêã~Éí=_lp`eK aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=Ñ›êëíÉJ âä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK= vÇÉêäáÖÉêÉ áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë= éêçÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=ÄêìÖ=á=ÜìëÜçäÇJ
 • Страница 12 из 45
  Ç~ åç bÑíÉê=~êÄÉàÇÉíLêÉåÖ›êáåÖ _Éã‹êâ> aóé=~äÇêáÖ=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=á=î~åÇ=çÖ=ë‹í=ÇÉå= ~äÇêáÖ=á=çéî~ëâÉã~ëâáåÉåK ^åîÉåÇ=áââÉ=åçÖÉå=Ç~ãéêÉåëÉê>  qê‹â=ëíáââÉí=ìÇK  q›ê=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=~Ñ=Ñ›êëí=ãÉÇ=Éå=ÑìÖíáÖ= âäìÇ=çÖ=ÜÉêÉÑíÉê=ãÉÇ=Éå=í›ê=âäìÇK  _‹ÖÉêÉí=â~å=í™äÉ=çéî~ëâÉã~ëâáåÉK 
 • Страница 13 из 45
  åç mÉêëçåÉê=EçÖë™=Ä~êåF=ãÉÇ=êÉÇìëÉêíÉ=™åÇÉäáÖÉ= ëî~âÜÉíÉê=ÉääÉê=ÉîåÉêI=ÉääÉê=ëçã=ã~åÖäÉê= ÉêÑ~êáåÖÉê=çÖ=âìååëâ~éÉê=çã=~éé~ê~íÉíI=ã™ áââÉ= Ñ™=ÄÉíàÉåÉ=ÇÉíI=ãÉÇ=ãáåÇêÉ=ÇÉ=Ü~ê=Ñ™íí=çééä‹êáåÖ= á=ÄêìâÉå=~î=~éé~ê~íÉí=çÖ=ìåÇÉê=íáäëóå=~î= éÉêëçåÉê=ëçã=Éê=~åëî~êäáÖÉ=Ñçê=ëáââÉêÜÉíÉåK
 • Страница 14 из 45
  ëî sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é=~î= Éå éêçÇìâí=Ñê™å=_lp`eK aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=ãçÇÉêå= ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK= jÉê áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê= Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK aÉåå~=éêçÇìâí=®ê=~îëÉÇÇ=~íí=ÄÉ~êÄÉí~=ÉåÇ~ëí=
 • Страница 15 из 45
  ëî Ñá bÑíÉê=~êÄÉíÉíLoÉåÖ∏êáåÖ lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=_lp`eK rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=à~=ä~~Çìâ~ë= âçÇáåâçåÉK=iáë®íáÉíçà~=íìçííÉáëí~ããÉ=ä∏óÇ®í= áåíÉêåÉíJëáîìáäí~ããÉK lÄë> açéé~=~äÇêáÖ=ãçíçêÇÉäÉå=á=î~ííÉå=çÅÜ=êÉåÖ∏ê= ÇÉå=~äÇêáÖ=á=Çáëâã~ëâáåK ^åî®åÇ=~äÇêáÖ=éêçÑÉëëáçåÉää=™åÖêÉåÖ∏ê~êÉ=ëçã=
 • Страница 16 из 45
  Ñá eÉåâáä∏í=Eãó∏ë=ä~éëÉíFI=àçíâ~=çî~í=êììãááääáëÉëíá=í~á= ÜÉåâáëÉëíá=ê~àçáííÉáëá~=í~á=àçáää~=Éá=çäÉ=êááíí®î®ëíá= âçâÉãìëí~=à~=íáÉíç~I=Éáî®í=ë~~=â®óíí®®=ä~áíÉíí~I= é~áíëá=àçë=ÜÉ=â®óíí®î®í=ëáí®=î~äîçåå~å=~ä~áëÉå~= í~á çî~í=ë~~åÉÉí=çé~ëíìëí~=ä~áííÉÉå=â®óíí∏∏å=
 • Страница 17 из 45
  Éë båÜçê~ÄìÉå~=éçê=ä~=Åçãéê~=ÇÉ=ëì=åìÉîç= ~é~ê~íç=ÇÉ=ä~=Å~ë~=_lp`eK `çå=¨äI=sÇK=ëÉ=Ü~=ÇÉÅáÇáÇç=éçê=ìå=ÉäÉÅíêçJ Ççã¨ëíáÅç=ãçÇÉêåç=ó=ÇÉ=Öê~å=Å~äáÇ~ÇK j•ë=áåÑçêã~ÅáçåÉë=ëçÄêÉ=åìÉëíêçë= éêçÇìÅíçë=ä~ë=éçÇê•=Ü~ää~ê=Éå=åìÉëíê~= é•Öáå~=ïÉÄK bëíÉ=~é~ê~íç=Ü~=ëáÇç=ÇáëÉ¥~Çç=é~ê~=ä~=Éä~Äçê~J
 • Страница 18 из 45
  Éë aÉà~ê=ëÉÅ~ê=Éä=éáÉ=Éå=éçëáÅáμå=îÉêíáÅ~ä= EÅìÅÜáää~=Ü~Åá~=~êêáÄ~FI=ÇÉ=ãçÇç=èìÉ=Éä=~Öì~= èìÉ=ÜìÄáÉê~=éÉåÉíê~Çç=éìÉÇ~=ÉëÅìêêáê=Åçå= Ñ~ÅáäáÇ~ÇK ^ä=éáÅ~ê=ò~å~Üçêá~ëI=äçãÄ~êÇ~ë=ç= éêçÇìÅíçë=ëáãáä~êÉëI=ëÉ=~Åìãìä~=ëçÄêÉ=ä~ë= éáÉò~ë=ÇÉ=éä•ëíáÅç=ìå~=Å~é~=ÇÉ=Åçäçê=êçàáòçK=
 • Страница 19 из 45
  Éë éí fÖì~äãÉåíÉ=åç=Éëí•å=~ãé~ê~Ç~ë=éçê=Éëí~= Ö~ê~åí∞~=ä~ë=~îÉê∞~ë=ç=Ñ~äí~=ÇÉ=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç= éêçÇìÅáÇ~ë=éçê=Å~ìë~ë=åç áãéìí~ÄäÉë=~ä= ~é~ê~íç=Eã~åÉàç=áå~ÇÉÅì~Çç=ÇÉä=ãáëãçI= äáãéáÉò~ëI=îçäí~àÉë=É=áåëí~ä~Åáμå=áåÅçêêÉÅí~F=ç= Ñ~äí~=ÇÉ=ëÉÖìáãáÉåíç=Éå=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ= ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=ó
 • Страница 20 из 45
  éí j~åíÉê=~ë=Åêá~å´~ë=~Ñ~ëí~Ç~ë=Çç=~é~êÉäÜçK= sáÖá~ê=~ë=Åêá~å´~ëI=é~ê~=Éîáí~ê=èìÉ=Éëí~ë= ÄêáåèìÉã=Åçã=ç=~é~êÉäÜçK k©ç=éÉêãáíáê=èìÉ=ç=~é~êÉäÜç=ëÉà~=ìíáäáò~Çç=éçê= éÉëëç~ë=EÉ=í~ãĨã=Åêá~å´~ëF=Åçã=äáãáí~´πÉë= ëÉåëçêá~áëI=Ñ∞ëáÅ~ë=çì=ãÉåí~áë=çìI=~áåÇ~I=ëÉã= ÉñéÉêáÆåÅá~=É=ëÉã=ÅçåÜÉÅáãÉåíçë=ëçÄêÉ= ç
 • Страница 21 из 45
  Éä Óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôçí áãïñÜ ôçò íÝáò óáò óõóêåõÞò áðü ôïí Oßêï BOSCH. Ì' áõôÞ äéáëÝîáôå ìéá ìïíôÝñíá, õøçëÞò ðïéüôçôáò ïéêéáêÞ óõóêåõÞ. ÐåñáéôÝñù ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôá ðñïúüíôá ìáò èá âñåßôå óôçí éóôïóåëßäá ìáò. Ç ðáñïýóá óõóêåõÞ ðñïïñßæåôáé ãéá ôçí åðåîåñãáóßá ðïóïôÞôùí, óõíÞèùí ãéá ôï
 • Страница 22 из 45
  Éä Óçìáíôéêü! Ôïðïèåôåßôå êáé áöáéñåßôå ôï ðüäé áíÜìéîçò ìüíï ìå áêéíçôïðïéçìÝíç ôç óõóêåõÞ. ×åéñéóìüò Ãéá ôçí áíÜìéîç ìáãéïíÝæáò, óáëôóþí, êïêôÝéë, ðáéäéêþí ôñïöþí, ãéá ôï êüøéìï/ ôñßøéìï âñáóìÝíùí öñïýôùí êáé ëá÷áíéêþí . Ãéá ôçí ðïëôïðïßçóç óïýðáò. Ôï ìßîåñ äåí åßíáé êáôÜëëçëï ãéá ôçí ðáñáóêåõÞ
 • Страница 23 из 45
  Éä PK QK RK SK TK íê ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò ðáñÝ÷ïíôáé äùñåÜí ôï áíôáëëáêôéêÜ, ç åñãáóßá åðéóêåõÞò êáé ç ìåôáöïñÜ ôçò óõóêåõÞò (áí áõôü êñéèåß áðáñáßôçôï) óôá óõíåñãåßá ôçò åôáéñßáò. ÏðáéáäÞðïôå Üëëç áîßùóç áðïêëåßåôáé. Ç åããýçóç äåí éó÷ýåé óå ðåñßðôùóç ðñáãìáôïðïßçóçò åðéóêåõþí Þ ãåíéêÜ
 • Страница 24 из 45
  íê Güvenlik bilgileri Kullanýlmasý Yaralanma tehlikesi Elektrik çarpma tehlikesi Cihazý sadece güç kaynaðýnýn tip levhasý üzerindeki bilgilere göre baðlayýnýz ve çalýþtýrýnýz. Cihazý sadece baðlantý kablosunda veya kendisinde herhangi bir arýza yoksa kullanmayýnýz. Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz.
 • Страница 25 из 45
  íê Giderilmesi Garanti Bu cihaz, elektro ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment — WEEE) ile ilgili, 2002/96/EG numaralý Avrupa direktifine uygun olarak iþaretlenmiþtir. Bu direktif, eski cihazlarýn geri alýnmasý ve deðerlendirilmesi için, AB dahilinde geçerli olan
 • Страница 26 из 45
 • Страница 27 из 45
 • Страница 28 из 45
  éä Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego urz¹dzenia firmy BOSCH. Tym samym wybór Pañstwa padł na nowoczesne, wysokowartoœciowe urz¹dzenie gospodarstwa domowego. Dalsze informacje o naszych produktach mo¿na znaleŸć na stronie internetowej naszej firmy. Niniejsze urz¹dzenie nie jest
 • Страница 29 из 45
  éä Obsługa Do miksowania majonezu, sosów, napojów, potraw dla niemowl¹t i do rozdrabniania gotowanych owoców i warzyw. Do rozcierania zup. Blender nie nadaje siê do przygotowania ziemniaków purée.  Rozwin¹ć całkowicie elektryczny przewód zasilaj¹cy.  Koñcówkê miksuj¹c¹ (3) nało¿yć na korpus
 • Страница 30 из 45
  Üì Szívbõl gratulálunk új BOSCH készüléke megvásárlásához. Ön egy kiváló minõségû, modern háztartási készülék mellett döntött. A termékeinkkel kapcsolatos további információkat az internetes oldalunkon talál. Ezt a készüléket nem ipari felhasználásra tervezték, a készülék háztartási vagy
 • Страница 31 из 45
  Üì ìâ Munka után/Tisztítás Figyelem! Soha ne merítse az alapgépet vízbe, és ne tisztítsa mosogatógépben. Ne használjon gõzüzemû tisztítót!  Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.  Az alapgépet nedves ruhával törölje le, majd törölje szárazra.  A turmixpohár mosogatógépben tisztítható.  A keverõt
 • Страница 32 из 45
  ìâ ³aº­a²e¸¸ø μ ¹ex¸i®å ¢eμÿe®å å®opåc¹a¸¸ø He¢eμÿe®a o¹på¯a¸¸ø ¹pa­¯ He¢eμÿe®a ºªapº c¹pº¯o¯ ¥påæaª cæiª ÿiª®æ÷ña¹å ªo eæe®¹po¯epe²i ¹a e®cÿæºa¹º­a¹å æåòe º ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ªa¸å¯å ¸a ¹a¢æåñýi μ ¹ex¸iñ¸å¯å xapa®¹epåc¹å®a¯å. He ®opåc¹º¼¹ecø ÿpåæaªo¯, ø®óo ò¸ºp ²å­æe¸¸ø i ÿpåæaª ¯a÷¹¿ ¢ºª¿-ø®i
 • Страница 33 из 45
  ìâ êì Pe®o¯e¸ªaýiï μ º¹åæiμaýiï ©a¸å¼ ÿpåæaª ÿoμ¸añe¸å¼ º ­iªÿo­iª¸oc¹i iμ ©åpe®¹å­o÷ ‚­poÿe¼c¿®o¨o Co÷μº 2002/96/EG ÿpo º¹åæiμaýi÷ eæe®¹påñ¸o¨o ¹a eæe®¹po¸¸o¨o ºc¹a¹®º­a¸¸ø (waste electrical and electronic equipment — WEEE). ©åpe®¹å­a ­åμ¸añaƒ ÿopøªo® μ¢opº ¹a º¹åæiμaýiï c¹apåx ÿpåæaªi­ ¸a
 • Страница 34 из 45
  êì š®aμa¸åø ÿo ¢eμoÿac¸oc¹å He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø Cºóec¹­ºe¹ oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯ Õæe®¹poÿpå¢op cæeªºe¹ ÿoª®æ÷ña¹¿ å õ®cÿæºa¹åpo­a¹¿ ¹oæ¿®o c ºñe¹o¯ ªa¸¸¾x, ÿpå­eªe¸¸¾x ­ íåp¯e¸¸o¼ ¹a¢æåñ®e. Õæe®¹poÿpå¢opo¯ ¯o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¹oæ¿®o ­ cæºñae, ecæå º ca¯o¨o ÿpå¢opa
 • Страница 35 из 45
  êì ¥ocæe pa¢o¹¾/Ñåc¹®a š¹åæåμaýåø ¸å¯a¸åe! Oc¸o­¸o¼ ¢æo® ¸å ­ ®oe¯ cæºñae ¸eæ¿μø ÿo¨pº²a¹¿ ­ ­oªº å ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e. Heæ¿μø ÿoæ¿μo­a¹¿cø ÿapooñåc¹å¹eæe¯!  Åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å.  ¥po¹på¹e oc¸o­¸o¼ ¢æo® ¢æe¸ªepa ­æa²¸o¼ ¹pøÿ®o¼ å μa¹e¯ ­¾¹på¹e e¨o ¸acºxo.  C¹a®a¸ ªæø c¯eòå­a¸åø
 • Страница 36 из 45
  Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или товарный чек, товарная накладная). Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании 1. Изделие __________________________________________________ 2. Модель
 • Страница 37 из 45
  Внимание! Список сервисных центров постоянно обновляется. АБАКАН, ИП Кобылянский Р.С., 655016, пр-т Д. Народов, д.16, тел: (3902) 26-65-64, факс: (3902) 22-65-64 АЛЬМЕТЬЕВСК, ООО «Альметьевский Сервисный Центр», 423450, ул. Сулеймановой, д.10, тел: (8553) 30-25-00, 40-36-00, 43-57-00, факс: (8553)
 • Страница 38 из 45
  ~êJO PU oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe
 • Страница 39 из 45
  ~êJN oçÄÉêí=_çëÅÜ=e~ìëÖÉê®íÉ=dãÄe PV
 • Страница 40 из 45
  Kundendienst – Customer Service DE Deutschland, Germany BSH Hausgeräte Service GmbH Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte Trautskirchener Strasse 6 – 8 90431 Nürnberg Online Auftragsstatus, FilterbeutelKonfigurator und viele weitere Infos unter: www.bosch-home.de Reparaturservice* (Mo-Fr:
 • Страница 41 из 45
  FR France BSH Electroménager S.A.S. 50 rue Ardoin – BP 47 93401 SAINT-OUEN cedex Service interventions à domicile: 01 40 10 11 00 Service Consommateurs: 0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn) Service Pièces Détachées et Accessoires: 0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn) www.bosch-home.fr GB Great Britain BSH Home
 • Страница 42 из 45
  MT Malta Oxford House Ltd. Notabile Road Mriehel BKR 14 Tel.: 021 442 334 Fax: 021 488 656 www.oxfordhouse.com.mt NL Nederland, Netherlands BSH Huishoudapparaten B.V. Burg. Stramanweg 122 1101 EN Amsterdam Zuidoost Storingsmelding: Tel.: 020 430 3 430 Fax: 020 430 3 445 mailto:contactcenter-nl@
 • Страница 43 из 45
  Garantiebedingungen DEUTSCHLAND (DE) Für Produktinformationen sowie Anwendungsund Bedienungsfragen aus Deutschland: Bosch-Infoteam (Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar) Tel.: 01805 267242* Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die
 • Страница 44 из 45
 • Страница 45 из 45