Инструкция для BOSCH PPW 3300, PPW 3303

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

π

Ïäçãßåò  ÷ñÞóçò

ł

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 30
  3 π Ïäçãßåò ÷ñÞóçò ł ∏
 • Страница 2 из 30
  Ω Ω Ω Ω ≈ ≈ Ω≈ Ω Ω Ω Ω ∏ ≈ Ω ∏ Ω Ω ≈ ∏ Ω Ω Ω Ω
 • Страница 3 из 30
 • Страница 4 из 30
  ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≤
 • Страница 5 из 30
  ≠ ≠ ≠ ≠ ∂ ≠ ≠
 • Страница 6 из 30
 • Страница 7 из 30
 • Страница 8 из 30
 • Страница 9 из 30
  ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏
 • Страница 10 из 30
  ∏∏ ∏ ∏ ∏∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏ ∏
 • Страница 11 из 30
  ∫ ∞ ∫ ∞ ∞
 • Страница 12 из 30
  ∞ π ∞ ∞ π π π ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 • Страница 13 из 30
  Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò Ç óõóêåõÞ áõôÞ ðñïïñßæåôáé ãéá ïéêéáêÞ ÷ñÞóç êáé ü÷é ãéá åðáããåëìáôéêïýò êáé éáôñéêïýò óêïðïýò. ÄéáâÜóôå ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò êáé öõëÜîôå ôåò êáëÜ! ÅðéóêåõÝò óôç óõóêåõÞ åðéôñÝðåôáé íá åêôåëïýíôáé ìüíïí áðü ôçí õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðåëáôþí ìáò, þóôå íá áðïöåýãïíôáé
 • Страница 14 из 30
  Ôþñá ìðïñåßôå íá äéáâÜóåôå ôçí ôéìÞ ìÝôñçóçò. Ç æõãáñéÜ äåß÷íåé ôï âÜñïò óå âÞìáôá 100 g. ÌåôÜ ôç äéáäéêáóßá ìÝôñçóçò ç æõãáñéÜ ôßèåôáé áõôüìáôá åêôüò ëåéôïõñãßáò. Êáèáñéóìüò Ìç âõèßóåôå ôç æõãáñéÜ ðïôÝ ìÝóá óå íåñü. Ìç ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áôìïêáèáñéóôÞ. Óêïõðßæåôå ôç æõãáñéÜ ìå âñåãìÝíï ðáíß, ìç
 • Страница 15 из 30
  4 Ç êÜèå åðéóêåõÞ Þ áíôéêáôÜóôáóç åëáôôùìáôéêïý ìÝñïõò äåí ðáñáôåßíåé ôï ÷ñüíï ôçò åããýçóçò. 5 ÅîáñôÞìáôá êáé õëéêÜ ðïõ áíôéêáèéóôþíôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò åðéóôñÝöïíôáé óôï óõíåñãåßï. 6 Ç åããýçóç ðáýåé íá éó÷ýåé áðü ôç óôéãìÞ ðïõ ç êõñéüôçôá ôçò óõóêåõÞò ìåôáâéâáóôåß óå ôñßôï ðñüóùðï áðü
 • Страница 16 из 30
 • Страница 17 из 30
 • Страница 18 из 30
 • Страница 19 из 30
  ł ć ć ł ć ć ć ć ć ł ć ł ć ć ł ł ć ł ł ć ć ć ć ł ć ł ć ł ł ć ł ł ć ł ć ł ć ł ł ł ć ć ć ł ł ł ł ł
 • Страница 20 из 30
  ł ł ł ł
 • Страница 21 из 30
   ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­ ­  ­ ­  ­  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­ ­  ­ ­  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
 • Страница 22 из 30
  ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­ ­  ­ ­ ­  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­ ­ ­ ­ ­  ­ ­  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
 • Страница 23 из 30
   ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­ ­ ­ ­  ­ ­  ­ ­ ­ ­ ­  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­­  ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
 • Страница 24 из 30
 • Страница 25 из 30
  ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪Κύπ ο‬‬ ‫‪Č‬‬ ‫‪č‬‬ ‫‪ř‬‬ ‫‪čů‬‬ ‫‪ř‬‬ ‫‪ř‬‬ ‫ﺤ ﺮﻳﻦ‬ ‫ﻴ‬ ‫اﻹ ﺎرات اﻟﻌﺮﺑ ّﺔ اﻟ ّﺤﺪة‬ ‫ﺘ‬
 • Страница 26 из 30
  香港 а а ‫ﺎن‬ Ελλά ‫אל‬ ‫י‬ ‫ﻟﻨ‬ а
 • Страница 27 из 30
  д я 台湾 Р Б Х Бы в Ма ая Ка М ва я вая в ая я а а К в Ук аї а а Д в чэ в в 新加坡 ć ę
 • Страница 28 из 30
 • Страница 29 из 30
 • Страница 30 из 30