Инструкция для BOSCH TDA 2325, TDA 2365, TDA 2377, TDA 2360

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

1. self-clean

Hver  gang  du  bruker  dampregulatoren,  vil  “self-clean”-

systemet rengjøre mekanismen for kalkavleiringer.

2. calc‘n clean

“calc‘n  clean”-funksjonen  hjelper  til  med  å  fjerne 

kalkavleirlinger fra dampkammeret. Bruk denne funksjonen 

ca. hver 2. uke hvis vannet i ditt distrikt er veldig hardt.

Fyll  vanntanken  og  sett  temperaturvelgeren  til  “max”  og 

sett i støpselet. 

Trekk ut støpselet etter nødvendig oppvarmingsperiode og 

hold strykejernet over en utslagsvask. Ta ut dampregulatoren 

ved å vri  den til “calc” samtidig som den trykkes inn 

(bilde 9)

Rist strykejernet lett. Kokende vann og damp kommer ut og 

tar med seg eventuell kalk eller avleiring som ligger der. Sett 

sammen dampregulatoren igjen i motsatt rekkefølge og sett 

den til “0”. Varm opp strykejernet igjen inntil det gjenværende 

vannet har fordampet. 

Fjern eventuelle avleiringer med nålspissen med eddik hvis 

dampregulatornålen skitnes til, og skyll med rent vann.

3. anti-calc

“anti-calc”-patronen  har  blitt  laget  med  henblikk  på  å 

redusere mengden av kalk som samler seg opp i løpet av 

dampstrykingen,  og  på  den  måten  forlenge  strykejernets 

nyttbare levetid. Antikalkpatronen kan imidlertid ikke fjerne 

all kalken som dannes naturlig over tid.

“Secure” auto shut-off-funksjon 

bilde 10

(Alt etter modell)

“Secure” auto shut-off-funksjonen slår av strykejernet hvis 

det ikke beveges over en viss tid. Dette øker sikkerheten 

og sparer energi.

For å gi apparatet tid til å oppnå innstilt temperatur, er denne 

funksjonen inaktiv de første 2 minuttene etter at apparatet 

er tilkoblet strøm.

Hvis strykejernet ikke beveges i løpet av 8 minutter i oppreist 

posisjon, eller det står flatt på strykesålen eller på siden i 30 

sekunder, vil sikkerhetskretsen slå av apparatet automatisk 

og kontrollampen begynner å blinke.

En lett bevegelse av strykejernet vil få strømmen tilbake.

Når sikkerhetskretsløpet fungerer i horisontal stilling eller 

sidestilling, og apparatet ikke er utstyrt med et system som 

forhindrer drypping, vil det komme vann ut av hullene i sålen. 

Tøm vannbeholderen og la strykejernet stå tilkoblet til alt 

vannet er fordampet.

Stor åpning til vanntanken  

med beskyttende lokk 

bilde 11

(avhengig av modell)

Skroting

For  aktuelle  veiledninger  angående  skroting  bør  du  ta 

kontakt med forhandleren eller med kommunen på stedet 

der du bor.

Dette  apparatet  er  klassifisert  i  henhold  til  det 

europeiske direktivet 2002/96/EF om avhending 

av  elektrisk-  og  elektronisk  utstyr  (waste 

electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning 

av innbytteprodukter.
Du  kan  laste  ned  denne  bruksanvisningen  fra  Bosch 

sine lokale nettsider.

sv

Tack  för  att  du  har  valt  ångstrykjärnet  TDA23  från 

Bosch.

Detta är en hushållsprodukt och alltså inte avsedd för 

kontinuerlig användning i storhushåll. Läs noga igenom 

bruksanvisningen. Spara den!

Allmänna varningsmeddelanden angående 

säkerhet

 Fara för elektrisk stöt eller brand!

Apparaten  skall  anslutas  och  användas  i  enlighet  med 

uppgifterna på märkskylten.

Anslut aldrig apparaten till elnätet om sladden eller själva 

apparaten uppvisar skador.

Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Om det är absolut 

nödvändigt att använda förlängningskabel, kontrollera att den 

är anpassad för 16A eller mer och att kontakten är jordad.

da

Tak for dit køb af dampstrygejernet TDA23 fra Bosch.

Dette  apparat  er  et  husholdningsapparat  og  er  ikke 

beregnet til erhvervsmæssig brug.

Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt!

Generelle sikkerhedsadvarsler

 Fare for elektrisk stød eller brand!

Apparatet  er  udstyret  med  et  EU-Schuko-stik 

(sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i 

stikkontakter  i  Danmark  skal  apparatet  tilsluttes  med 

en egnet stik-adapter. Denne adapter (tilladt til maks. 

13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel 

nr. 616581).

Apparatet skal tilsluttes og anvendes i overensstemmelse 

med oplysningerne på mærkepladen.

Tilslut aldrig apparatet strømforsyningen, hvis ledningen eller 

apparatet udviser synlige tegn på skader.

Apparatet  skal  tilsluttes  et  jordstik.  Hvis  det  absolut  er 

nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal du kontrollere, 

at den passer til 16A eller mere og har et jordstik.

For  at  undgå  at  der  under  ugunstige  strømforhold  kan 

opstå  fænomener  som  transiente  spændingsfald  eller 

styrkeudsving  anbefales  det,  at  strygejernet  tilsluttes 

et  strømforsyningssystem  med  en  maksimal  impedans 

på  0,27  Ω.  Om  nødvendigt  kan  brugeren  spørge  det 

offentlige  forsyningsselskab  om  systemimpedansen  ved 

grænsefladepunktet.

Hold apparatet uden for børns rækkevidde.

Apparatet  er  ikke  beregnet  til  at  blive  brugt  af  personer 

(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller 

psykiske funktioner eller som mangler erfaring eller viden, 

med mindre de har modtaget vejledning om brug.

Børn  skal  overvåges  for  at  sikre,  at  de  ikke  leger  med 

apparatet.

Apparatet  skal  anvendes  og  placeres  på  en  stabil 

overflade.

Når det er placeret i en støtteanordning, skal du sørge for, 

at dennes overflade er stabil.

Strygejernet bør ikke anvendes, hvis der er synlige tegn på 

skader eller hvis det lækker vand. I så fald skal strygejernet 

kontrolleres  af  en  autoriseret  tekniker  fra  vores  tekniske 

servicecenter, før det kan bruges igen.

Tag stikket ud af stikkontakten, før du fylder apparatet med 

vand eller hælder overskydende vand ud efter brug.

Nedsænk aldrig strygejernet i vand eller andre væsker.

Apparatet  må  aldrig  anbringes  under  en  vandhane  i 

forbindelse med påfyldning af vand. 

Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn, sol, frost osv.)

Det elektriske stik må ikke udtages af stikkontakten ved at 

trække i ledningen.

Afbryd apparatet fra strømforsyningen efter brug, eller hvis 

der er mistanke om fejl.

For  at  undgå  farlige  situationer  skal  enhver  form  for 

reparation, som apparatet måtte have brug for som f.eks. 

udskiftning af en beskadiget ledning, udføres af kvalificeret 

personale fra en autoriseret, teknisk serviceafdeling.

Afbryd strygejernet fra strømforsyningen, hvis du bliver nødt 

til at gå fra det i en periode.

Før ibrugtagning første gang

Fyld strygejernets beholder med almindeligt postevand og 

stil temperaturregulatoren på “max”

Tilslut strygejernet. Når strygejernet har nået den ønskede 

temperatur (kontrollampen slukker), stilles dampregulatoren 

på “2” og tasten 

 trykkes ned gentagne gange, hvorved 

vandet fordamper.

Første  gang  der  stryges  med  damp,  må  strygejernet 

ikke  rettes  mod  strygetøjet,  da  der  kan  være  snavs 

idampkammeret.

Anvendelse

Når  der  tændes  for  strømmen,  lyser  kontrollampen. 

Kontrollampen  lyser,  indtil  den  ønskede  temperatur  er 

nået. Herefter slukker og tænder den, når temperaturen i 

strygejernet stiger og falder. Når strygejernet er varmt, kan 

der stryges, også selv om strygejernet opvarmer.

Sortér strygetøjet efter de internationale plejemærker og start 

med at stryge ved den laveste temperatur “•”.

Syntetisk

••

Silke – Uld

•••

Bomuld – Linned

Tanken fyldes op  

Fig. 1

  Stil dampregulatoren på “0” og træk stikket ud!

Brug kun rent vand fra vandhanen uden at blande noget 

i  det.  Tilføjelse  af  andre  væsker  som  f.eks.  parfume  vil 

beskadige apparatet.

Skader, som skyldes brug af ovenstående produkter, er 

ikke omfattet af garantien.

Brug ikke kondensvand fra tørretumblere, airconditionanlæg 

eller lignende. Apparatet er udviklet til at bruge normalt vand 

fra vandhanen.

Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande vandet 

fra  vandhanen  med  destilleret  vand  i  forholdet  1:1.  Hvis 

vandet i dit område er meget hårdt, kan du blande det med 

destilleret vand i forholdet 1:2.

Påfyld adrig over mærket “max”.”

Strygning uden damp  

Fig. 2

Stil dampvælgeren på “0”.

Stil temperaturvælgeren på den ønskede position. Anvend 

i givet fald spray.

Strygning med damp  

Fig. 3

Dampfunktionen  virker  kun,  når  temperaturdrejeskiven 

befinder sig i områderne, der er markeret med dampsymbolet 

mellem “••” og “max”.

Temperaturregulator på position “••” : Stil dampregulatoren 

på “1”.

Temperaturregulator  på  position  “•••”  eller  “max”:  Stil 

dampregulatoren på “2”.

Ekstra damp 

Fig. 4

For at lette strygning af meget krøllet tøj eller tykke stoffer 

kan dampmængden øges kortvarigt. For at opnå dette stilles 

temperaturregulatoren i “max” stilling

Derefter trykkes flere gange på knappen   med 5 sekunders 

mellemrum.

Spray   

Fig. 5

Brug ikke sprayfunktionen på silke.

Dampstråler    

Fig. 6

(Alt efter model)

Temperatur: “max”

Tryk  flere  gange  på  tasten 

,  med  pauser  på  mindst  5 

sekunder.

Vertikaldamp  

Fig. 7

(Alt efter model)

Stil temperaturen på “max”. Hæng strygetøjet på en bøjle. 

Før strygejernet lodret i en afstand på 10 cm og tryk flere 

gange på tasten 

, i pauser på mindst 5 sekunder.

Ret aldrig dampstrålen mod tøj, der aktuelt bæres.

Ret aldrig dampen mod personer eller dyr.

Efter afsluttet strygning 

Fig. 8

Stil  dampregulatoren  i  “0”  stilling  og  træk  stikket  ud 

af kontakten.

Tøm vandbeholderen: Hold spidsen på strygejernet nedad 

og ryst jernet let.

Stil strygejernet på enden, ikke på sålen.

Kablet kan vikles op bag på strygejernet.

Vikle ikke ledningen for stramt op!

Rengøring

  Vær forsigtig! Forbrændingsfare!

Beholderen  må  aldrig  afkalkes  eller  behandles  med 

rense-eller  opløsningsmiddel:  Strygejernet  vil  i  dette 

tilfælde begynde at dryppe ved brug af damp.

Træk stikket ud og lad sålen afkøle.

Tør  kun  hus  og  sål  af  med  en  fugtig  klud,  tør  efter  med 

en tør klud.

Hvis sålen er ssnavset, køres strygejernet i kold tilstand hen 

over en lærredsklud, der er dyppet i farveløs eddike. Tør 

herefter sålen af med vand og herefter med en tør klud.

Eller:

Tør straks rester på sålen af med en foldet, ty bomuldsklud 

ved trin max

For at holde strygesålen glat og uden ridser, skal du sørge 

for  at  undgå  kontakt  med  metalgenstande.Anvend  aldrig 

skuresvampe eller kemikalier til rengøring af strygesålen.

Ekstrafunktioner
Flerdelt afkalkningssystem

Afhængigt  af  model  er  denne  serie  udstyret  med 

afkalkningssystemet “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).

1. self-clean 

Hver  gang  du  bruger  dampregulatoren,  renser  systemet 

“self-clean” mekanismen for kedelstensaflejringer.

2. calc'n clean 

Funktionen  “calc‘n  clean”  hjælper  med  at  fjerne 

kedelstenspartikler  fra  dampkammeret.  Brug  denne 

funktion ca. hver anden uge, hvis vandet i dit område er 

meget hårdt.

Fyld  vandbeholderen,  indstil  temperaturdrejeskiven  til 

positionen “max”, og tilslut strygejernet. 

Efter  den  nødvendige  opvarmningsperiode  skal  du 

afbryde  strygejernet  og  holde  det  hen  over  en  vask. Tag 

dampregulatoren ud ved at dreje den til positionen “calc”, 

mens du trykker på den 

(Fig. 9). Ryst strygejernet forsigtigt. 

Kogende  vand  og  damp  med  eventuelle  aflejringer  og 

kedelsten vil komme ud. Når strygejernet ophører med at 

dryppe,  skal  du  genindsætte  dampregulatoren  ved  at  gå 

modsat frem og flytte den til positionen “0”. Varm strygejernet 

op igen, indtil det resterende vand er fordampet. 

Hvis spidsen af dampregulatoren er tilstoppet, skal du fjerne 

eventuelle aflejringer fra spidsen med eddike og skylle den 

med rent vand.

3. anti-calc 

Patronen “anti-calc” er udviklet til at nedsætte opbygningen 

af kedelsten, der dannes under strygning, hvilket hjælper 

med  at  forlænge  strygejernets  levetid.  Imidlertid  kan 

antikedelstenspatronen  ikke  fjerne  al  den  kedelsten,  der 

opbygges naturligt med tiden

“Secure” Automatisk  

sikkerhedsafbrydelse 

Fig. 10

(Alt efter model)

Den  automatisk  afbryderfunktion  “Secure”  slukker 

strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden 

og sparer energi.

Direkte  efter  tilslutning  af  strygejernet  er  denne  funktion 

inaktiv i 2 minutter, da strygejernet ellers ikke kan opnå den 

indstillede temperatur.

Hvis strygejernet herefter ikke bevæges i 8 minutter, mens 

det står i lodret position eller i 30 sekunder, mens det står på 

bundpladen, så vil sikkerhedskredsløbet automatisk afbryde 

apparatet, og styrelyset vil begynde at blinke.

For  at  genstilslutte  strygejernet  skal  du  blot  bevæge  det 

lidt.

Når  sikkerhedsafbrydelsen  er  aktiv,  mens  strygejernet 

hviler  på  bundpladen,  kan  apparatet  dryppe  gennem 

bundpladen. Anbring dampregulatoren i positionen “0”, tøm 

vandbeholderen,  og  varm  strygejernet  op  igen,  indtil  det 

resterende vand er fordampet.

Hvis strygejernet ikke er udstyret med et anti-dryp system vil 

der, når sikkerhedskredsløbet træder i funktion i horisontal 

stilling eller hvis det ligger på siden, trænge vand ud af de 

små huller (alveoler) i strygesålen; tøm beholdereng og tænd 

for strygejernet indtil vandet er fordampet.

Nem påfyldningsadgang med låg over  Fig. 11

(afhængigt af model)

Bortskaffelse

Brug genbrugsordningerne for emballage og ældre apparater 

og vær med til at skåne miljøet.

Er der tvivl om ordningerne og hvor genbrugspla-dserne er 

placeret kan kommunen kontaktes.

Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske 

direktiv  2002/96/EF  om  affald  af  elektrisk-  og 

elektronisk udstyr (waste electrical and electronic 

equipment - WEEE).

Dette  direktiv  angiver  rammerne  for  indlevering  og 

recycling  af  kasserede  apparater  gældende  for  hele 

EU.
Du  kan  hente  vejledningen  under  Bosch‘  lokale 

hjemmesider.

I k k e   b r u k   k o n d e n s v a n n   f r a   t ø r k e t r o m m e l , 

luftkondisjoneringsanlegg  eller  lignende.  Dette  apparatet 

er laget for å bruke normalt springvann.

Bland springvann med destillert vann i forholdet 1:1 for å 

forlenge  optimal  dampfunksjon.  Hvis  springvannet  i  ditt 

distrikt  er  veldig  hardt,  bland  springvannet  med  destillert 

vann i forholdet 1:2.

Fyll aldri over merket for “max” vannivå.

Stryking uten damp  

bilde 2

Sett dampreguleringen på “0”.

Temperaturreguleringen  settes  på  ønsket  posisjon.  Bruk 

spray om nødvendig.

Stryking med damp  

bilde 3

Dampfunksjonen  vil  kun  fungere  når  temperaturvelgeren 

er  plassert  i  området  merket  med  dampsymbolet  mellom 

“••” og “max”.

Sett  temperaturreguleringen  i  posisjonen  “••”: 

dampreguleringen settes på “1”.

Sett temperaturreguleringen i posisjonen “•••” eller på “max”; 

dampreguleringen settes på “2”.

Ekstra damp 

bilde 4

For  å  lette  strykingen  av  sterkt  krøllete  eller  svært  tykke 

stoffer  kan  dampmengden  økes  kortvarig.  Ved  bruk  av 

dampskudd settes temperaturvelgeren i posisjon “max”

Trykk  gjentatte  ganger  på  knappen 

  i  intervaller  av  5 

sekunder.

Spray   

bilde 5

Ikke bruk spray-funksjonen på silke.

Dampstøt    

bilde 6

(Alt etter modell)

Temperatur: “max”

Trykk  tasten 

  flere  ganger  med  pauser  på  minst  5 

sekunder.

Vertikaldamp  

bilde 7

(Alt etter modell)

Sett temperaturen på “max”.

Heng klærne på en bøyle.

Før strykejernet loddrett i en avstand på 10 cm og trykk tasten 

 flere ganger med pauser på minst 5 sekunder.

Dampen  må  aldri  rettes  direkte  mot  klær  mens  noen 

har dem på.

Dampen må aldri rettes mot personer eller dyr.

Etter hver gangs stryking  

bilde 8

Sett dampregulatoren i posisjon ”0” og ta støpselet ut 

av stikkontakten.

Tøm  tanken:  Hold  strykejernet  med  spissen  ned  og  rist 

lett på det.

La det stå på bakkant for oppbevaring, ikke på sålen.

Kabelen kan vikles opp i den bakre delen av apparatet. Ikke 

vikle kabelen opp for stramt.

Rengjøring

  Vær forsiktig! Fare for forbrenning!

Tanken  må  aldri  avkalkes  eller  behandles  med 

rengjørings-hhv. Løsemiddel: Strykejernet vil deretter 

dryppe under dampingen.

Trekk støpselet ut og la sålen avkjøle. Jernet og sålen må 

kun tørkes av fuktig og må deretter tørkes godt.

Dersom sålen er sterkt smusset, kan den tørkes av i kald 

tilstand med et linklede som er dynket i litt fargeløs eddik. 

Deretter vaskes den av med vann og tørkes godt av, 

eller: 

Smusset  tørkes  straks  av  med  en  tykk  sammenrullet 

bomullsklut ved max varmetrinn.

Hvis  du  vil  at  strykesålen  skal  holde  seg  glatt,  bør  du 

unngå  hard  kontakt  med  metallgjenstander.  Bruk  aldri 

skuresvampereller kjemikalier til å rengjøre strykesålen.

Ekstra funksjoner

Multippelt avkalkingssystem

Avhengig  av  modell  er  disse  apparatene  utstyrt  med 

avkalkingssystemene “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).

För  att  undvika  att  fenomen  som  att  transient  spänning 

sjunker  eller  att  belysningen  fluktuerar  vid  dåliga 

strömförsörjningsförhållanden,  rekommenderar  vi  att  du 

ansluter strykjärnet till ett strömförsörjningssystem med en 

maximal impedans på 0,27 Ω.

Vid  behov,  kan  användaren  fråga  det  allmänna 

strömförsörjningsbolaget  om  systemimpedansen  vid 

gränssnittsstället.

Låt inte barn använda apparaten.

Apparaten skall inte användas av personer (även omfattande 

barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga 

eller bristande erfarenhet och kunskaper, utan tillsyn eller 

instruktioner.

Barn ska tillses så att de inte leker med apparaten.

Apparaten  skall  placeras  och  användas  på  stabilt 

underlag.

Om  apparaten  ställs  på  ett  stöd  måste  stödets  underlag 

vara stabilt.

Strykjärnet  skall  inte  användas  om  det  har  tappats,  om 

synliga skador finns eller om det läcker vatten. Det måste 

kontrolleras av servicetekniker innan det används igen.

Drag ut kontakten innan du fyller på vatten eller när du ska 

hälla ut överblivet vatten efter användning.

Sänk aldrig ned strykjärnet i vatten eller annan vätska.

Apparaten skall inte fyllas med vatten under kranen. 

Utsätt inte apparaten för väder och vind.

Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden.

Drag ur kontakten när apparaten inte används eller om du 

misstänker fel.

För att undvika fara skall alla åtgärder och reparationer på 

apparaten, som t.ex. byte av elkabel, utföras av auktoriserad 

servicetekniker.

Drag ur kontakten när du lämnar strykjärnet utan uppsyn.

Före första användningen

Fyll  strykjärnets  tank  med  kranvatten  och  ställ  därefter 

in  termostaten  på  läge  “max”.  Sätt  stickkontakten  i 

vägguttaget.  Vänta  tills  strykjärnet  uppnått  önskad 

temperatur  (kontrollampan  ska  slockna).  Ställ  nu  in 

ångreglaget på läge “2” och låt vattnet förångas genom att 

upprepade gånger trycka på knappen 

.

Rikta inte ångan mot den tvätt som ska strykas första gången 

du  använder  ångstryknings  funktionen  eftersom  det  kan 

finnas smutspartiklar i ångkammaren från tillverkningen.

Användning

Kontrollampan lyser när strykjärnet värms upp.

Lampan slocknar så snart inställd temperatur uppnåtts .Har 

strykjärnet väl blivit hett kan du fortsätta stryka när det åter 

värms upp. Börja alltid med de plagg som ska strykas med 

den lägsta temperaturen “•”.

Syntet

••

Silke – Ull

•••

Bomull – Linne

FyIla på vatten  

Bild 1

  Ställ ángreglaget pá “0” och dra ut stickkontakten 

ur vágguttaget!

Använd rent kranvatten utan tillsatser. Tillsatser av andra 

vätskor t.ex. parfym är skadliga för apparaten.

Orsakas  skador  p.g.a.  användning  av  ovannämnda 

produkter ogiltigförklaras garantin.

Använd  inte  kondenserat  vatten  från  torktumlare, 

luftkonditioneringsaggregat  eller  liknande. Apparaten  är 

avsedd för användning med normalt kranvatten.

För att bibehålla ångfunktionen i gott skick rekommenderas 

att blanda lika delar kranvatten och destillerat vatten. Om 

ditt kranvatten har ovanligt hög hårdhetsgrad, blanda en del 

kranvatten med två delar destillerat vatten.

Fyll aldrig över märket “max”.

Strykning utan ånga  

Bild 2

Sätt stickkontakten i vägguttaget.

Vrid ångreglaget till läge “0”. Vrid termostatvredet till önskat 

läge. Använd vid behov spray.

Strykning med ånga  

Bild 3

Ångfunktionen fungerar endast när temperaturreglaget står 

i området som är markerat med ångsymbolen och mellan 

“••” och “max”.

När termostatvredet står på “••”: Ställ ångreglaget på “1”.

När termostatvredet står på “•••” eller “max”.

Ställ ångreglaget på “2”.

3. anti-calc

Patronen “anti-calc” är utformad för att minska kalkavlagringar 

under ångstrykning, vilket bidrar till att förlänga strykjärnets 

livstid.  Patronen  kan  dock  inte  avlägsna  all  kalk  som 

bildas.

”Secure” Automatisk  

säkerhetsavstängning 

Bild 10

(enligt modell)

Funktionen “Secure” för automatisk avstängning kopplar ur 

strykjärnet när det står orört, vilket förbättrar säkerheten och 

energiförbrukningen.

Efter igångsättning av produkten kommer denna funktion att 

vara inaktiv de två första minuterna för att ge produkten tid 

att nå rätt temperatur. 

Efter  denna  tid,  och  om  strykjärnet  inte  flyttas  efter  8 

minuter i stående läge eller efter 30 sekunder när det vilar 

på sulan eller på sidan, kommer säkerhetskretsen att slå 

av apparaten automatiskt och kontrollampan kommer att 

börja blinka.

När säkerhetsledningen används vid strykning i vågrätt läge 

eller på sidan, och apparaten inte har något antidroppsystem, 

kommer vatten att kunna droppa ut genom de små hålen. 

Töm behållaren och koppla på strykjärnet tills vattenresterna 

har försvunnit.

Stor påfyllnadsöppning med lock 

Bild 11

(beroende på modell)

Eventuellt gammalt strykjärn 

Hör med din kommun eller det Lokal renhållningsverket var 

du kan lämna gamla hushållsprodukter.

Denna  enhet  är  märkt  i  enlighet  med  der 

europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som 

utgörs av eller innehåller elektroniska produkter 

(waste  electrical  and  electronic  equipment  - 

WEEE).

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande 

och korrekt återvinning av uttjänta enheter.
Du  kan  ladda  ner  denna  handbok  från  Bosch  lokala 

hemsidor.

fi

Kiitämme  teitä  Bosch  TDA23-höyrysilitysraudan 

valitsemisesta.

Tämä  laite  on  tarkoitettu  kotitalouskäyttöön,  ei 

ammattikäyttöön.

Säilytä käyttöohje huolellisesti!

Yleiset turvallisuuteen liittyvät varoitukset

 Sähköisku- tai palovaara!

Tämä laite tulee kytkeä ja sitä tulee käyttää sen tyyppikilven 

antamien tietojen mukaisesti.

Älä  koskaan  liitä  laitetta  verkkovirtalähteeseen,  jos 

kaapelissa tai itse laitteessa havaitaan vaurioita.

Laite  tulee  kytkeä  maadoitettuun  pistokkeeseen.  Jos 

jatkojohdon käyttö on välttämätöntä, varmista, että se sopii 

16 A tai suurempaan virtaan ja että siinä on maayhteydellä 

varustettu pistoke.

Jotta  ilmiöt,  kuten  sysäysjännitteen  laskut  tai  sytytyksen 

vaihtelut,  vältettäisiin  virransyötön  epäsuotuisien 

olosuhteiden  aikana,  silitysrauta  on  suositeltavaa  liittää 

virransyöttöjärjestelmään,  jonka  maksimi-impedanssi  on 

0,27 Ω.

Käyttäjä  voi  tarvittaessa  pyytää  julkiselta  energiayhtiöltä 

liitoskohdan impedanssin.

Pidä laite lasten ulottumattomissa.

Tätä  laitetta  ei  ole  tarkoitettu  käytettäväksi  henkilöiden 

(mukaan lukien lapset) toimesta, joilla on rajoitetut fyysiset 

tai henkiset kyvyt, aistivikoja tai puuttellinen kokemus ja tieto, 

ellei heitä valvota tai ohjata.

Lapsia on valvottava, jotta he eivät leikkisi laitteella.

Laitetta tulee käyttää ja säilyttää tasaisella alustalla.

Kun laite asetetaan tukeen, varmista, että tuki on asetettu 

tukevalle alustalle.

Silitysrautaa ei tule käyttää, jos se on pudotettu, jos siinä 

havaitaan  vaurioita  tai  jos  siitä  vuotaa  vettä.  Se  tulee 

tarkistuttaa valtuutetussa teknisessä huoltopalvelussa ennen 

kuin sitä voidaan käyttää uudelleen.

Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen täyttämistä vedellä 

tai ennen veden poistoa laitteesta käytön jälkeen.

Älä  koskaan  upota  silitysrautaa  veteen  tai  muuhun 

nesteeseen.

Laitetta  ei  saa  koskaan  asettaa  hanan  alle  vesisäiliön 

täyttöä varten. 

Älä  jätä  laitetta  alttiiksi  ilmastonmuutoksille  (vesisade, 

auringonpaiste, pakkanen jne.)

Pistoketta ei saa poistaa pistorasiasta kaapelista vetäen.

Irrota  laite  verkkovirtalähteestä  jokaisen  käyttökerran 

jälkeen, tai aina kun sen epäillään olevan vioittunut.

Jotta  vaaratilanteet  vältettäisiin,  kaikki  laitteen  vaatimat 

toimenpiteet, esim. viallisen virtajohdon vaihto, on annettava 

valtuutetun huoltopalvelun tehtäväksi.

Irrota  silitysrauta  verkkovirtalähteestä,  kun  jätät  laitteen 

ilman valvontaa.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Täytä  silitysraudan  vesisäiliö  vesijohtovedellä  ja  aseta 

lämpötilan säädin asentoon “max”. Kytke rauta verkkovirtaan. 

Kun silitysraudan lämpötila on oikea (merkkivalo sammuu), 

anna veden höyrystyä asettamalla lämpötilan säädin asentoon 

“2” ja painamalla useamman kerran painiketta  .

Kun si-lität ensimmäisen kerran höyryllä, suuntaa höyry ensin 

esim.Siivouspyyhkeeseen, koska höyrytilassa saattaa olla 

vielä epäpuhtauksia.

Käyttö

Merkkivalo palaa kuumenemisvaiheessa, valo sammuu heti, 

kun  säädetty  lämpötila  on  saavutettu.  Kun  silitysrauta  en 

lämmennyt, sillä voi silittää edelleen kuumenemisvaiheen 

aikana.

Lajittele  pyykki  hoito-ohjemerkintöjen  mukaan  ja  aloita 

silittäminen alhaisimmalla lämpötilalla “•”.

Keinokuidut

••

Silkki – Villa

•••

Puuvilla – Pellava

Vesisäiliön täyttö  

Kuva 1

  Aseta höyrynsääd¡n asentoon “0” ja irrota pistoke 

pistorasiasta.

Käytä  ainoastaan  puhdasta  hanavettä,  älä  sekoita  siihen 

mitään.  Muiden  nesteiden,  kuten  hajusteiden,  lisäys 

vaurioittaa laitetta.

Edellä mainittujen aineiden käyttö mitätöi takuun.

Älä  käytä  kuivauskoneiden,  ilmastointilaitteiden  tai 

vastaavien laitteiden lauhdevettä. Tämä laite on suunniteltu 

käytettäväksi normaalin hanaveden kanssa.

Voit pidentää optimaalista höyrytystoimintoa sekoittamalla 

hanavettä  tislattuun  veteen  suhteessa  1:1.  Jos  alueesi 

hanavesi  on  erittäin  kovaa,  sekoita  hanavettä  tislattuun 

veteen suhteessa 1:2.

Älä koskaan täytä säiliötä yli “max” merkinnän.

Silitys ilman höyryä  

Kuva 2

Aseta höyrynsäädin asentoon “0”. Käännä lämpötilan säädin 

haluamaasi asetoon.

Käytä tarvittaessa suihketta.

Silitys höyryllä  

Kuva 3

Höyrytystoiminto on päällä silloin, kun lämpötilasäädin on 

merkillä merkityllä alueella asentojen “••” ja “max” välillä.

Lämpötilan  säädin  asennossa  “••”:  aseta  höyrynsäädin 

asentoon “1”.

Lämpötilan  säädin  asennossa  “•••”  tai  “max”:  aseta 

lämpötilasäädin asentoon “2”.

Tehohöyrysilitys 

Kuva 4

Erittäin  ryppyisten  vaatteiden  tai  paksujen  kankaiden 

silittämisen  helpottamiseksi  höyryn  määrää  voidaan 

etukäteen  lisätä.  Toimenpidettä  varten  lämpötilansäädin 

asetetaan  “max”-asentoon.  Paina 

  -painiketta  useaan 

kertaan 5 sekunnin välein.

Suihkutin   

Kuva 5

Älä käytä sumutinta silkkiin.

Höyryruiske    

Kuva 6

(Mallin mukaan)

Valitse lämpötilaksi: “max” 

Paina useamman kerran painiketta 

 ja odota vähintään 

5 sekuntia painallusten välillä.

silityspintaan tai sivupintaan, turvapiiri sammuttaa laitteen 

automaattisesti ja merkkivalo alkaa vilkkumaan.

Silitysraudan voi kytkeä uudelleen päälle liikuttamalla sitä 

hiukan.

Turvajärjestelmän  kytkeytyessä  päälle  vaaka-  tai 

sivuasennossa laitteessa, jossa ei ole tippuestojärjestelmää, 

pohjan  aukoista  saattaa  valua  vettä;  tyhjennä  vesisäiliö, 

kytke rauta päälle ja odota, että loppukin vesi poistuu. 

Suuri, kannellinen täyttöaukko 

Kuva 11

(mallikohtainen)

Håvittämisohjeita

Lähempiä  tietoja  keräyspisteistä  saat  myyjäliikkeestä 

ja  kunnan  tai  kaupungin  virastosta,  jätehuoltoasioista 

vastaavilta henkilöiltä.

Tämän  laitteen  merkintä  perustuu  käytettyjä 

sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical 

and  electronic  equipment  -  WEEE)  koskevaan 

direktiiviin 2002/96/EG.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- 

ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.
Voit  ladata  tämän  käyttöoppaan  paikalliselta  Bosch-

verkkosivulta.

pl

Dziękujemy za zakup żelazka parowego TDA23 marki 

Bosch.

Urządzenie  jest  przeznaczone  tylko  do  użytku  w 

gospodarstwie  domowym,  a  nie  do  użytku 

zarobkowego.

Instrukcj’ użytkowania przechowywać starannie!

Ostrzeżenia ogólne

 Niebezpieczeństwo porażenia prądem lub pożaru!

Urządzenie  musi  być  podłączone  i  używane  zgodnie  z 

informacjami znajdującymi się na tabliczce znamionowej.

Nigdy  nie  należy  podłączać  urządzenia  do  prądu  jeśli 

przewód  lub  samo  urządzenie  noszą  widoczne  ślady 

uszkodzenia.

To  urządzenie  musi  być  podłączone  do  gniazdka  z 

uziemieniem.  Jeśli  konieczne  jest  użycie  przedłużacza, 

należy  upewnić  się,  że  jest  on  odpowiedni  do  natężenia 

16A i lub wyższego oraz, że wyposażony jest we wtyczkę 

z uziemieniem.

Aby tego uniknąć, w niesprzyjających warunkach zasilania 

elektrycznego, mogą wystąpić takie zjawiska jak przejściowe 

spadki napięcia lub wahania napięcia, zatem zaleca się, aby 

żelazko podłączone było do sieci elektrycznej o maksymalnej 

impedancji wynoszącej 0,27 Ω.

W razie potrzeby, użytkownik może zapytać dostawcę energii 

o impedancję systemu w punkcie zasilania.

Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

Urządzenie  to  nie  jest  przeznaczone  do  użytkowania 

przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi możliwościami 

ruchowymi, zmysłowymi oraz umysłowymi, lub pozbawione 

wiedzy  i  doświadczenia,  chyba,  że  są  nadzorowane  lub 

zostały wcześniej odpowiednio poinstruowane.

Dzieci powinny być pod opieką, aby mieć pewność, że nie 

bawią się urządzeniem.

Urządzenie należy używać i stawiać na stabilnym podłożu.

Kiedy żelazko znajduje się na podstawie, należy upewnić 

się, że podłoże jest stabilne.

Nie należy używać żelazka jeśli zostało upuszczone, nosi 

widoczne ślady uszkodzenia lub jeśli wycieka z niego woda. 

W takim przypadku, urządzenie musi zostać sprawdzone 

przez  autoryzowane  Centrum  serwisowe  zanim  będzie 

mogło zostać ponownie użyte.

Należy wyjąć wtyczkę żelazka z gniazdka przed napełnianiem 

zbiornika  wodą  oraz  przed  wylaniem  wody  pozostałej  w 

zbiorniku po użyciu.

Nigdy  nie  wolno  zanurzać  żelazka  w  wodzie  lub  innym 

płynie.

Urządzenia nie wolno napełniać bezpośrednio z kranu. 

Nie  należy  wystawiać  urządzenia  na  działanie  warunków 

atmosferycznych (deszcz, słońce, mróz itp.)

Nie należy odłączać wtyczki elektrycznej z kontaktu ciągnąc 

za przewód.

Należy odłączać urządzenie od prądu po każdym użyciu lub 

w przypadku podejrzenia wystąpienia awarii.

Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie wymagane 

Odzież  przeznaczoną  do  prasowania  powiesić  na 

wieszaku.

˚elazko prowadzić pionowo w odległości 10 cm i naciskać 

wielokrotnie  przycisk 

  z  przerwami  co  najmniej  5 

sekund.

Nigdy nie należy kierować strumienia pary na garderobę 

znajdującą się na ciele.

Nigdy  nie  należy  kierować  strumienia  pary  na  inne 

osoby lub zwierzęta.

Po zakończeniu prasowania  

rysunek 8

Ustaw pokr’tło regulatora pary w pozycji “0” i wyjmij wtyczk’ 

z kontaktu. 

Opróżnić  zbiornik:  żelazko  skierować  szpicem  na  dół  i 

lekko potrząsać.

Przechowywać  w  pozycji  pionowej,  a  nie  stawiać  na 

stopie.

Elektryczny przewód zasilający można zawinąć wokół tylnej 

cz’ści  żelazka.  Elektrycznego  przewodu  zasilającego  nie 

zawijać zbyt mocno!

Czyszczenie

  Ostrożnie! Niebezpieczeństwo poparzenia! 

Ze zbiornika nie usuwać kamienia za pomocą środków 

rozpuszczających  kamień.  Nie  czyścić  zbiornika 

środkami  czyszczącymi  ani  rozpuszczalnikiem:  przy 

prasowaniu parą, z żelazka b’dzie potem kapać woda!

Wyjąć wtyczk’ z gniazdka sieciowego i zaczekać, aż stopa 

ostygnie.

Obudow’ i stop’ żelazka wyczyścić tylko wilgotną ścierką, 

wytrzeć do sucha.

Jeżeli  stopa  żelazka  jest  bardzo  zabrudzona,  zamoczyć 

w occie lniana, ścierk’ i prasować ją na zimno. Na koniec 

zwilżyć ścierk’ wodą, wyczyścić stop’ żelazka i dokładnie 

wysuszyć.

Albo:

Zabrudzenia  wyczyścić  natychmiast  wielokrotnie,  grubo 

poskładaną  ścierką  bawełnianą  przy  nastawieniu  na 

zakres “max”.

Aby  powierzchnia  stopy  pozostała  niezarysowana, 

żelazka nie należy stawiać w pobliżu żadnych metalowych 

przedmiotów.  Do  czyszczenia  stopy  nie  wolno  używać 

czyścików, ani innych środków chemicznych.

Funkcje dodatkowe
Złożony system usuwania kamienia

Zależnie  od  modelu,  niniejsza  seria  jest  wyposażona  w 

system  usuwania  kamienia  “AntiCalc”  (=komponent  1  + 

2 + 3).

1. self-clean

Przy  każdym  użyciu  regulatora  pary,  system 

samooczyszczania  czyści  mechanizm  z  odkładającego 

się kamienia.

2. calc‘n clean

Funkcja “calc‘n clean” pomaga usuwać cząsteczki kamienia 

z komory pary. Jeśli woda jest bardzo twarda, należy używać 

tej funkcji co dwa tygodnie.

Napełnić zbiornik wody, ustawić pokrętło regulacji temperatury 

w pozycji “max” i podłączyć żelazko do prądu. 

Po wymaganym okresie nagrzewania odłączyć żelazko od 

prądu i przenieść nad zlew. Wyjąć regulator pary poprzez 

ustawienie  w  pozycji  “calc”  jednocześnie  naciskając 

(rysunek 9). Delikatnie potrząsnąć żelazkiem. Wrząca woda 

oraz para zaczną się wydobywać, usuwając jednocześnie 

kamień lub osady, które mogły zostać tam nagromadzone. 

Kiedy  z  żelazka  przestanie  kapać,  należy  ponownie 

zamontować  regulator  pary  i  ustawić  go  w  pozycji  “0”. 

Rozgrzać żelazko aż cała woda wyparuje. 

Jeśli igła regulatora pary jest zabrudzona, należy usunąć 

wszelkie zanieczyszczenia z końcówki igły za pomocą octu, 

a następnie opłukać czystą wodą.

3. anti-calc

Wkład  “anti-calc”  ma  na  celu  zredukowanie  ilosci 

gromadzonego kamienia wytwarzanego podczas prasowania 

parą,  pomagając  przedłużyć  czas  eksploatacji  żelazka. 

Jednak wkład zapobiegający nagromadzeniu kamienia nie 

jest  w  stanie  usunąć  całości  naturalnie  wytwarzanego  z 

czasem kamienia.

Funkcja “Secure” automatycznie  

wyłączająca urządzenie 

rysunek 10

(W zależności od modelu)

Höyrytys pystyasennossa  

Kuva 7

(Mallin mukaan)

Valitse lämpötilaksi “max”.

Ripusta vaate vaatepuulle.

Pitele silitysrautaa pystyasennossa ja höyrytä vaatetta noin 

10  cm  päästä  painamalla  useamman  kerran  painiketta  , 

odota vähintään viisi sekuntia painallusten välillä.

Älä  koskaan  kohdista  höyrysuutinta  päällä  oleviin 

vaatteisiin.

Älä koskaan kohdista höyryä ihmisiin tai eläimiin.

Jokaisen silityskerran jälkeen 

Kuva 8

Aseta  höyrysäädin  “0”–asentoon  ja  irrota  pistoke 

virtalähteestä.

Tyhjennä  vesisäiliö;  pidä  silitysrautaa  kärki  alaspäin  ja 

ravista kevyesti.

Säilytä rautaa aina pystyasennossa.

Liitäntäjohdon voit kiertää raudan takaosan ympärille. Älä 

kelaa liitäntäjohtoa liian tiukalle!

Puhdistus

  Varo! Palovamman vaara!

Älä  poista  vesisäiliöstä  kalkkia  tai  käsittele  säiliötä 

puhdistuskemikaaleilla  tai  liuotteilla:  silitysraudasta 

alkaa tällöin vuotaa vettä silitettäessä höyryllä!

Irrota pistoke pistorasiasta ja anna raudan pohjan jäähtyä.

Pyyhi vaippa ja pohja puhtaaksi vain kostealla pyyhkeellä 

ja kuivaa.

Jos  pohja  on  hyvin  likainen,  silitä  kylmänä  värittömällä 

etikalla kostutettua puuvillaliinaa.

Pyyhi sitten pohja puhtaaksi vedellä ja kuivaa huolellisesti.

Tai:

Poista heti silittämisestä jääneet jäljet hankaamalla paksulla, 

taitetulla ja kuivalla puuvillanliinalla maksimi lämpötilalla.

Vältä  pohjan  joutumista  kosketukseen  metalliesineiden 

kanssa,  jotta  pohja  pysyy  sileänä.  Älä  käytä  pohjan 

puhdistukseen hankaustyynyä  tai kemikaaleja.

Lisätoiminnot
Moninkertainen kalkinpoistojärjestelmä

Mallista riippuen laitteessa on “AntiCalc” (=osa 1 + 2 + 3) 

-kalkinpoistojärjestelmä.

1. self-clean

Jokaisella  höyrynsäätimen  käyttökerralla  “self-clean”  -

järjestelmä puhdistaa mekanismin kalkkijäämät.

2. calc‘n clean

Toiminto “calc‘n clean” auttaa poistamaan kalkkihiukkaset 

höyrytysjärjestelmästä. Käytä tätä toimintoa noin kerran 2 

viikon aikana, jos alueesi vesi on erittäin kovaa.

Täytä  vesiastia,  aseta  lämpötilasäädin  asentoon  “max”. 

Aseta rauta paikoilleen ja kytke se pistorasiaan. 

Kun  vaadittu  lämmitysvaihe  on  ohitettu,  irrota  pistoke 

pistorasiasta ja pitele sitä pesualtaan yläpuolella. Käännä 

höyrysäädin  asentoon  “calc”  samalla  painaen  sitä 

(Kuva 

9).  Ravista  silitysrautaa  hienovaraisesti.  Laitteesta  tulee 

ulos kuihuvaa vettä ja höyryä, jonka mukana kalkki tai muut 

mahdolliset jäämät poistuvat laitteesta. Kun silitysraudasta 

ei enää valu vettä, palauta höyrysäädin takaisin asentoon 

“0”. Kuumenna silitysrauta uudelleen, kunnes jäljelle jäänyt 

vesi on haihtunut. 

Jos  höyrysäätimen  osoitin  on  tahraantunut,  poista  siitä 

mahdolliset  jäämät  etikalla  ja  huuhtele  se  puhtaalla 

vedellä.

3. anti-calc

“anti-calc”  -patruuna  on  suunniteltu  vähentämään 

höyrysilityksen  aikana  kertyvää  kalkkia,  mikä  pidentää 

silitysraudan käyttöikää. Kalkinpoistopatruuna ei kuitenkaan 

voi poistaa kokonaan luonnollisesti ajan kanssa kertynyttä 

kalkkia.

Automaattinen sammutustoiminto 

Kuva 10

(Mallin mukaan)

Automaattinen sammutustoiminto kytkee silitysraudan pois 

päältä  silloin,  kun  se  jätetään  ilman  valvontaa. Toiminto 

lisää näin laitteen turvallisuutta ja vähentää sen energian 

kulutusta.

Laitteen  päällekytkennän  jälkeen  kyseinen  toiminto  ei 

aktivoidu  2  minuuttiin,  sillä  tämän  aikana  silitysrauta 

saavuttaa asetetun lämpötilan.

Jos silitysrautaa ei tämän jälkeen liikuteta 8 minuuttiin sen 

ollessa  pystyasennossa  tai  30  sekuntiin  sen  nojatessa 

Extra ånga 

Bild 4

För  att  underlätta  strykning  av  mycket  skrynkliga  plagg 

eller grova tyger kan mängden ånga tillfälligt ändras. Ställ 

in  temperaturregleraren  på  läget  “max”  för  att  få  denna 

effekt.

Du kan trycka upprepade gånger på knappen 

 med 5 

sekunders intervall.

Spray   

Bild 5

Använd inte sprayfunktionen på silke eller siden.

Ångpuff    

Bild 6

(enligt modell)

Ställ in temperaturen på “max”.

Tryck upprepade gånger på knappen 

 med 5 sekunder 

mellan varje tryck.

Vertikalånga  

Bild 7

(enligt modell)

Ställ in temperatur “max”.

Häng klädesplagget på en galge.

Håll strykjärnet lodrätt med 10 cm avstånd från plagget. Tryck 

upprepade gånger på knappen 

, med minst 5 sekunder 

mellan varje tryck.

Använd inte funktionen på människor!

Rikta  aldrig  ångstrålen  mot  plagg  som  någon  har  på 

sig.

Rikta aldrig ångan mot människor eller djur.

Efter varje avslutad strykning 

Bild 8

Ställ in regleraren av mängden ånga på läget “0” och 

dra ut kontakten ur eluttaget. 

Dra  först  kontakten  ur  vägguttaget.  Töm  sedan  tanken 

genom att hålla strykjärnet med spetsen nedåt över ett kärl 

och lätt skaka det.

Förvara strykjärnet på högkant, inte liggande.

Sladden kan rullas runt strykjärnets nedre del för förvaring. 

Linda inte ihop sladden för hårt!

Rengöring

  Var försiktig så att du inte bränner dig!

Häll  aldrig  rengörings-  eller  lösningsmedel  i  tanken 

för  att  avkalka  strykjärnet  eftersom  detta  då  gör  att 

strykjärnet droppar när du använder ånga!

Dra  ut  stickkontakten  ur  vägguttaget  och  låt  strykjärnet 

svalna.

Strykjärnets utsida och sulan torkas av med en fuktig dug.

Mycket smutsig strykjämssula rengörs genom att en inneduk 

indränkt i ättika stryks utan värme.

Rengör därefter med vatten och torka ordentligt torrt.

eller:

Ställ in max-läge och torka genast bort smutsrester med en 

tjock, ihopvikt bomullshandduk.

För att hålla stryksulan slät bör du se till att den inte utsätts 

för  kontakt  med  metallföremål. Använd  aldrig  skursvamp 

eller kemikalier när du rengör stryksulan.

Ytterligare funktioner

Avkalkning i flera steg

Beroende på modell är ditt strykjärn utrustad med avkalkning 

i flera steg: “AntiCalc” (= steg 1 + 2 + 3).

1. self-clean

När  du  använder  ångreglaget  rengörs  mekanismen  från 

kalkavlagringar tack vare funktinen “self-clean”.

2. calc‘n clean

Funktionen “calc‘n clean” hjälper till att avlägsna partiklar från 

ångkammaren. Använd denna funktion ungefär varannan 

vecka om vattnet i ditt område har hög hårdhetsgrad.

Fyll vattenbehållaren, ställ temperaturreglaget på “max” och 

anslut strykjärnet. 

När  strykjärnet  värmts  upp,  drag  ur  kontakten  och  håll 

strykjärnet över diskhon. Tag ut ångreglaget genom att vrida 

det till läge “calc” samtidigt som det trycks in 

(Bild 9). Skaka 

strykjärnet försiktigt. Kokande vatten och ånga kommer att 

föra med sig kalk och andra avlagringar. När strykjärnet slutat 

droppa,  montera  ångreglaget  på  nytt,  i  omvänd  ordning, 

och ställ det i läge “0”. Värm upp strykjärnet tills dess att 

återstående vatten har dunstat. 

Om ångreglagets nål är smutsig, rengör dess spets med 

vinäger och skölj i rent vatten.

prace  i  naprawy  urządzenia  np.  wymiana  uszkodzonego 

przewodu  zasilającego,  muszą  być  wykonane  przez 

wykwalifikowanego  pracownika Autoryzowanego  centrum 

serwisowego.

Jeśli żelazko ma zostać pozostawione bez nadzoru, należy 

odłączyć je od prądu.

Przed pierwszym użyciem urządzenia

Zbiornik  żelazka  napełnić  wodą  z  sieci  wodociągowej  i 

regulator temperatury nastawić na “max”. Podłączyć żelazko 

do  sieci  elektrycznej.  Jeśli  żelazko  osiągnie  nastawioną 

temperatur’  (gaśnie  lampka  kontrolna),  regulator  pary 

nastawić  na  “2”  i  całkowicie  odparować  wod’,  naciskając 

wielokrotnie przycisk 

.

Przy pierwszym prasowaniu z użyciem pary nie kierować 

najpierw  strumienia  pary  na  prasowaną  bielizn’, 

ponieważ  w  komorze  pary  mogą  znajdować  si’  jakieś 

zanieczyszczenia.

Obsługa

Lampka  kontrolna  świeci  si’  podczas  podgrzewania  i 

gaśnie, gdy żelazko osiągnie nastawioną temperatur’. Jeżeli 

żelazko już raz si’ rozgrzało, można dalej prasować podczas 

podgrzewania.  Bielizn’  przeznaczoną  do  prasowania 

posortować według oznaczeń na naszywkach i rozpocząć 

prasowanie od najniższej temperatury “•”.

Syntetyczne

••

Jedwab - wełna

•••

Bawełna - len

Napełnianie zbiornika  

rysunek 1

 

Regulator nat’żenia przepływu pary nastawić na “0” 

i wyjąć wtyczk’ z gniazdka sieciowego!

Należy używać jedynie czystej wody z kranu bez żadnych 

dodatków. Dodawanie innych płynów, takich jak perfumy, 

może uszkodzić urządzenie.

Wszelkie uszkodzenia w wyniku użycia jednego z wyżej 

wymienionych produktów unieważni gwarancję.

Nie należy używać skroplonej wody z suszarek bębnowych, 

klimatyzatorów i podobnych urządzeń. To urządzenie zostało 

zaprojektowany do użycia ze zwykłą wodą z kranu.

Aby  przedłużyć  prawidłowe  działanie  funkcji  pary,  należy 

mieszać wodę z kranu z woda destylowaną w proporcji 1:1. 

Jeśli woda z kranu jest bardzo twarda, należy zmieszać ją 

z wodą destylowaną w proporcji 1:2.

Nigdy  nie  należy  napełniać  zbiornika  wody  powyżej 

oznaczenia “max”.

Prasowanie bez użycia pary  

rysunek 2

Regulator  nat’żenia  przepływu  pary  nastawić  na  “0”  a 

regulator  temperatury  na  odpowiedni  zakres.  W  razie 

potrzeby używać spryskiwacza.

Prasowanie z użyciem pary  

rysunek 3

Funkcja  prasowania  z  parą  jest  dostępna  tylko  przy 

ustawieniu regulatora temperatury w położeniu oznaczonym 

znakiem pomiędzy symbolem “••” i “max”.

Regulator temperatury nastawić w pozycji “••”, a regulator 

nat’żenia przepływu pary na “1”. 

Regulator temperatury nastawić w pozycji “•••” lub “max”, a 

regulator nat’żenia przepływu pan na “2”.

Ekstra parę 

rysunek 4

Aby  ułatwić  prasowanie  silnie  pogniecionych  ubrań  lub 

bardzo grubych tkanin można chwilowo wzmocnić strumień 

pary. W tym celu należy ustawić regulator temperatury w 

pozycji “max”

Naciśnij kilkakrotnie przycisk 

 w odst’pach 5 sekund.

Spryskiwacz   

rysunek 5

Nie należy używać funkcji spryskiwania podczas prasowania 

jedwabiu.

Wyrzut pary   

rysunek 6

(W zależności od modelu)

Regulator temperatury nastawić na “max”. 

Przycisk   naciskać wielokrotnie z przerwami co najmniej 

5 sekund.

Poziomy strumień pary  

rysunek 7

(W zależności od modelu)

Regulator temperatury nastawić na “max”.

008 TDA 23../11/10

da,no,sv,fi,pl,ru,bg,hu,ro,ar

da 

Brugsanvisning

no  Bruksanvisning

sv 

Bruksanvisning

fi 

Käyttöohjeet

pl 

Instrukcja obsługi

ru 

Инструкции по эксплуатации

uk 

Інструкція з використання 

hu  Használati utasítások

ro 

Instructioni de folosire

аr 

ليغشتلا تاداشرإ

M-2

TDA 23..

no

Takk  for  at  du  valgte  et  TDA23  dampstrykejern  fra 

Bosch.

Dette apparatet er beregnet for husholdning og ikke til 

industrielt bruk. Vennligst les oppmerksomt igjennom 

bruksanvisningen og oppbevar den omhyggelig!

Generelle sikkerhetsadvarsler

 Fare for elektrisk støt eller brann!

Dette  apparatet  må  tilkoples  og  brukes  i  henhold  til 

informasjonen som står på merkeplaten.

Sett aldri i støpselet hvis kabelen eller selve apparatet er 

synlig skadet.

Dette apparatet må kobles til en jordet stikkontakt. Hvis det 

er absolutt nødvendig å bruke en skjøteledning, sørg for at 

den er egnet til 16A eller mer og at den har et støpsel med 

jordforbindelse.

For  å  unngå  at,  under  uheldige  forhold,  fenomener  som 

transiente  spenningsfall  eller  fluktuasjoner  forekommer, 

anbefaler vi at strykejernet er koplet til et strømnett med en 

impedans på maksimum 0,27 Ω.

Om nødvendig, kan brukeren spørre strømleverandøren om 

hvor stor impedansen er ved koplingspunktet.

Hold apparatet utenfor barns rekkevidde.

Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert 

barn) med nedsatte fysiske-, sensoriske eller mentale evner, 

medmindre de er under oppsyn eller har fått opplæring.

Barn må overvåkes for å garantere at de ikke leker med 

apparatet.

Apparatet må brukes og plasseres på en stabil overflate.

Hvis apparatet settes i en støtte, sørg for at overflaten støtten 

står på er stabil.

Strykejernet må ikke brukes hvis det har falt i gulvet, har 

synlige  skader  eller  lekker  vann.  Det  må  kontrolleres  av 

et  autorisert  Teknisk  Servicesenter  før  den  kan  brukes 

på nytt.

Ta  ut  støpselet  før  apparatet  fylles  med  vann  eller  før 

resterende vann helles ut etter bruk.

Senk aldri strykejernet ned i vann eller annen væske.

Sett aldri apparatet under springen for å fylle på vann. 

Ikke  etterlat  apparatet  slik  at  det  er  utsatt  for  værforhold 

(regn, sol, frost, osv.)

Støpselet  må  ikke  trekkes  ut  av  stikkontakten  ved  å  dra 

i ledningen.

Trekk ut støpselet etter hvert bruk eller hvis det er mistanke 

om at apparatet har en feil.

For å unngå farlige situasjoner, må nødvendig arbeid eller 

reparasjoner, f.eks. skifte ut en defekt hovedledning, kun 

utføres  av  kvalifisert  personale  fra  et  autorisert  Teknisk 

Servicesenter.

Trekk ut støpselet når strykejernet er uten tilsyn.

Før første gangs bruk

FyII tanken på strykejernet med vann fra springen og sett 

temperaturreguleringen på “max”. Tilkople så apparatet. Når 

strykejernet har fått riktig temperatur (kontrollampen slukkes), 

lar du vannet fordampe ved å innstille dampreguleringen på 

“2” og å trykke flere ganger på knappen 

.

Første gangen du bruker dampstrykejernet, må du ikke rette 

damstrålen direkte på tøyet, da det kan være rester av smuss 

igjen i dampkammeret.

Bruk

Kontrollampen lyser når jernet varmes opp, den slukker så 

snart den innstilte temperaturen er nådd. Når strykejernet er 

varmt, kan det strykes videre selv om det varmes opp.

Sorter  plaggene  etter  merkelappene  og  start  med  lavest 

temperatur “•”:

Syntetisk stoff

••

Silke – Ull

•••

Bomull – Lin

Påfylling av tanken  

bilde 1

   Sett  dampreguleringen  på  “0”  og  trekk  ut 

støpselet!

Bruk  kun  rent  vann  fra  springen  og  ikke  bland  det  med 

noe. Å bruke andre væsker, slik som parfyme, vil ødelegge 

apparatet.

Enhver skade som skyldes bruk av nevnte produkter, 

vil oppheve garantien.

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    Tanken fyldes op da Tak for dit køb af dampstrygejernet TDA23 fra Bosch. Dette apparat er et husholdningsapparat og er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug. Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt! Generelle sikkerhedsadvarsler Fare for elektrisk stød eller brand! Apparatet er udstyret med et
  • Страница 2 из 3
    Po podłączeniu urządzenia, przez pierwsze 2 minuty funkcja ta będzie niedostępna, aby urządzenie mogło osiągnąć żądaną temperaturę. Po tym czasie, jeśli żelazko stojące w pozycji pionowej nie zostanie poruszone przez osiem minut lub przez 30 sekund kiedy leży na stopie lub na boku, obwód
  • Страница 3 из 3