Инструкция для BOSCH TDA 3615, TDA 3620, TDA 3630, TDA 3637

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

M-2

da Brugsanvisning
no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohjeet
pl 

Instrukcja obs∏ugi

ru 

Инструкции по эксплуатации

uk 

Інструкція з використання 

hu 

Használati utasítások

ro Instructioni 

de 

folosire

аr 

ﻞﻴﻐﺸﺘﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﺷﺭﺇ

max.

TDA 36..
sensixx B2

Begynd med at stryge tekstiler, der kræver den laveste 

strygetemperatur som f.eks.syntetiske stoffer.
Silke, uld eller syntetiske materialer: Stryg stoffets bagside 

for at undgå skinnende pletter. 
Undgå sprayfunktionen, så der ikke kommer stænkpletter.

Syntetisk

••

Silke – Uld

•••

Bomuld – Linned

Fyldning af vandbeholder

   Indstil dampregulatoren til positionen “0”, og 

afbryd strygejernet fra strømforsyningen!

Brug kun rent vand fra vandhanen uden at blande noget 

i det. Tilføjelse af andre væsker som f.eks. parfume vil 

beskadige apparatet.
Skader, som skyldes brug af ovenstående produkter, 

er ikke omfattet af garantien.
Brug ikke kondensvand fra tørretumblere, airconditionanlæg 

eller lignende. Apparatet er udviklet til at bruge normalt 

vand fra vandhanen.
Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande vandet 

fra vandhanen med destilleret vand i forholdet 1:1. Hvis 

vandet i dit område er meget hårdt, kan du blande det med 

destilleret vand i forholdet 1:2.
For at forhindre udsivning af vand fra apparatet i lodret 

stilling, fyld ikke vand I over ”max” mærket
Kom godt i gang 

1

Fjern eventueller mærkater eller beskyttelsesdæksler 

fra bundpladen.
Strygning uden damp 

2

Strygning med damp  

3

Kun når temperaturdrejeskiven er placeret i områder med 

dampsymbolet.
Ekstra damp
Få ekstra damp ved at trykke på dampregulatoren i 

maksimalt 2 sekunder.
Spray 

 

4

Brug ikke sprayfunktionen på silke.
Dampstråler 5
Indstil temperaturdrejeskiven til position ”max”
Interval mellem dampstråler bør være 5 sekunder.
Lodret damp 

6

Stryg ikke tøj, mens du har det på!
Ret aldrig dampen mod personer eller dyr!
Interval mellem dampstråler bør være 5 sekunder.
Vent 10 sekunder efter hver cyklus med 4 dampninger.
Flerdelt afkalkningssystem 

7

Afhængigt af model er denne serie udstyret med 

afkalkningssystemet “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).
1. self-clean 
Hver gang du bruger dampregulatoren, renser systemet 

“self-clean” mekanismen for kedelstensaflejringer.
2. calc'n clean 
Funktionen “calc‘n clean” hjælper med at fjerne 

kedelstenspartikler fra dampkammeret. Brug denne 

funktion ca. hver anden uge, hvis vandet i dit område 

er meget hårdt.
Fyld vandbeholderen, indstil temperaturdrejeskiven til 

positionen “max”, og tilslut strygejernet. 
Efter den nødvendige opvarmningsperiode skal du 

afbryde strygejernet og holde det hen over en vask. Tag 

dampregulatoren ud ved at dreje den til positionen  , mens 

du trykker på den. Ryst strygejernet forsigtigt. Kogende 

vand og damp med eventuelle aflejringer og kedelsten vil 

komme ud. Når strygejernet ophører med at dryppe, skal 

du genindsætte dampregulatoren ved at gå modsat frem 

og flytte den til positionen “0”. Varm strygejernet op igen, 

indtil det resterende vand er fordampet. 
Hvis spidsen af dampregulatoren er tilstoppet, skal du 

fjerne eventuelle aflejringer fra spidsen med eddike og 

skylle den med rent vand.
3. anti-calc 
Patronen “anti-calc” er udviklet til at nedsætte opbygningen 

af kedelsten, der dannes under strygning, hvilket hjælper 

med at forlænge strygejernets levetid. Imidlertid kan 

antikedelstenspatronen ikke fjerne al den kedelsten, der 

opbygges naturligt med tiden
“Secure” Automatisk sikkerhedsafbrydelse 

8

(Afhængigt af model)
Den automatisk afbryderfunktion “Secure” slukker 

strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger 

sikkerheden og sparer energi.
Direkte efter tilslutning af strygejernet er denne funktion 

inaktiv i 2 minutter, da strygejernet ellers ikke kan opnå 

den indstillede temperatur.
Hvis strygejernet herefter ikke bevæges i 8 minutter, mens 

det står i lodret position eller i 30 sekunder, mens det står 

på bundpladen, så vil sikkerhedskredsløbet automatisk 

afbryde apparatet, og styrelyset vil begynde at blinke.

da

Tak for dit køb af dampstrygejernet TDA36 fra 

Bosch. 
Dette strygejern er udviklet i overensstemmelse med 

økologiske kriterier i forbindelse med miljørigtighed 

fra analyse af hele dets livscyklus, fra materialevalg 

med henblik på senere genbrug, hvor muligheder for 

forbedringer evalueres og fra en teknisk, økonomisk 

og miljømæssig synsvinkel.
Apparatet er udelukkende udviklet til brug i hjemmet 

og må ikke anvendes til industrielle formål. 
Læs brugsanvisningen til apparatet omhyggeligt, og 

opbevar den for fremtidig opslag.

Generelle sikkerhedsadvarsler

 Fare for elektrisk stød eller brand!

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik 

(sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i 

stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med 

en egnet stik-adapter. Denne adapter (tilladt til maks. 

13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel 

nr. 616581).
Apparatet skal tilsluttes og anvendes i overensstemmelse 

med oplysningerne på mærkepladen.
Tilslut aldrig apparatet strømforsyningen, hvis ledningen 

eller apparatet udviser synlige tegn på skader.
Apparatet skal tilsluttes et jordstik. Hvis det absolut 

er nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal du 

kontrollere, at den passer til 16A eller mere og har et 

jordstik.
Hold apparatet uden for børns rækkevidde.
Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer 

(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller 

psykiske funktioner eller som mangler erfaring eller viden, 

med mindre de har modtaget vejledning om brug.
Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med 

apparatet.
Apparatet skal anvendes og placeres på en stabil 

overflade.
Når det er placeret i en støtteanordning, skal du sørge for, 

at dennes overflade er stabil.
Strygejernet bør ikke anvendes, hvis der er synlige tegn på 

skader eller hvis det lækker vand. I så fald skal strygejernet 

kontrolleres af en autoriseret tekniker fra vores tekniske 

servicecenter, før det kan bruges igen.
Tag stikket ud af stikkontakten, før du fylder apparatet med 

vand eller hælder overskydende vand ud efter brug.
Nedsænk aldrig strygejernet i vand eller andre væsker.
Apparatet må aldrig anbringes under en vandhane i 

forbindelse med påfyldning af vand. 
Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn, sol, frost osv.)
Det elektriske stik må ikke udtages af stikkontakten ved 

at trække i ledningen.
Afbryd apparatet fra strømforsyningen efter brug, eller hvis 

der er mistanke om fejl.
For at undgå farlige situationer skal enhver form for 

reparation, som apparatet måtte have brug for som f.eks. 

udskiftning af en beskadiget ledning, udføres af kvalificeret 

personale fra en autoriseret, teknisk serviceafdeling.
Afbryd strygejernet fra strømforsyningen, hvis du bliver 

nødt til at gå fra det i en periode.
Vigtige advarsler
Lad ikke strømledningen komme i kontakt med bundpladen, 

når den er varm.
Opbevar strygejernet i lodret position.
Brug ikke kalkfjernere (med mindre det angives af Bosch), 

da de kan beskadige apparatet.
Brug aldrig slibende produkter til rengøring af bundpladen 

eller andre dele af apparatet. 
For at holde strygesålen glat og uden ridser, skal du sørge 

for at undgå kontakt med metalgenstande.Anvend aldrig 

skuresvampe eller kemikalier til rengøring af strygesålen.
Før strygejernet bruges første gang
Før strygejernet tilsluttes, skal du fylde beholderen med 

vand fra vandhanen og indstille temperaturen til “max”
Tilslut apparatet strømforsyningen. Når dampstrygejernet 

har nået den ønskede temperatur (styrelys slukkes), kan 

du starte dampning ved at indstille dampregulatoren til “2” 

og trykke gentagne gange på knappen 

.

Når du bruger dampfunktionen første gang, bør du ikke 

anvende den på tøjet, da der stadig kan findes snavs i 

damphovedet.
Når det tændes første gang, kan det nye strygejern lugte 

og udsende en smule røg, hvilket er normalt, og det vil 

ikke ske efterfølgende. 
Sådan bruges strygejernet
Kontroller den anbefalede temperatur for tøjet på 

mærkningen. Hvis du ikke ved, hvilken slags tekstil et 

stykke tøj er lavet af, kan du fastlægge den korrekte 

strygetemperatur ved at stryge en del, der ikke er synlig, 

når du bruger eller bærer tøjstykket. 

For at genstilslutte strygejernet skal du blot bevæge 

det lidt.
Når sikkerhedsafbrydelsen er aktiv, mens strygejernet 

hviler på bundpladen, kan apparatet dryppe gennem 

bundpladen. Anbring dampregulatoren i positionen “0”, 

tøm vandbeholderen, og varm strygejernet op igen, indtil 

det resterende vand er fordampet. 
Anti-drypsystem 9
(Afhængigt af model)
Hvis temperaturen er indstillet for lavt, afbrydes dampen 

automatisk for at undgå drypning.
Tekstilbeskyttende sål til bundplade / tæppe 

10

(afhængigt af model)
Tekstilbeskyttelsen bruges til dampstrygning af sarte stoffer 

ved maksimumstemperatur uden at beskadige dem. 
Brug af beskyttelsen overflødiggør også brug af en klud til 

at forhindre skinnen på mørke materialer.
Det anbefales først at stryge et lille indvendigt stykke af 

stoffet for at se, om det er velegnet.
Når du vil sætte tekstilbeskyttelsen på strygejernet, 

skal du sætte spidsen af strygejernet ind i enden 

af tekstilbeskyttelsen og trykke den bageste del af 

beskyttelsen opad, indtil du hører et klik. Når du vil aftage 

tekstilbeskyttelsen, skal du trække ned i clipsen i enden 

og fjerne strygejernet. 
Strygesålsomslaget til tekstilbeskyttelse kan erhverves 

gennem kundeservice.

Tilbehør 

(eftersalg)

650808

Opbevaring 11
Drej dampregulatoren til position “0”.

Rengøring 12
Tips til at hjælpe dig med at spare energi
Damp forbruger meget energi. Følg nedenstående råd for 

at minimere energiforbruget:
• Start med at stryge de stoffer, der kræver den laveste 

temperatur. 

  Kontroller den anbefalede strygetemperatur på mærkaten 

på tøjet.

• Indstil dampen i henhold til den valgte strygetemperatur, 

hvor du skal følge instruktionerne i vejledningen.

• Brug kun damp, hvis det er nødvendigt. Brug i stedet 

sprøjtefunktionen, når det er muligt.

• Forsøg at stryge tekstilerne, mens de stadig er fugtige, 

hvor du skal formindske dampindstillingen. Damp 

genereres fra tekstilerne frem for fra strygejernet. Hvis du 

bruger tørring af tekstilerne før strygning, skal du indstille 

tørretumbleren til programmet 'strygefri’.

• Hvis tekstilerne er fugtige nok, skal du slå dampfunktionen 

helt fra.

• Lad strygejernet stå oprejst under pauser. Vandret 

placering med damp aktiveret genererer spildt damp.

Tips til bortskaffelse af et kasseret apparat
Før du bortskaffer et kasseret apparat, skal du først 

gøre det ubrugeligt og sørge for at bortskaffe det i 

overensstemmelse med de gældende regler i landet. 

Din forhandler eller kommunen kan give dig detaljerede 

oplysninger herom.

Dette apparat er mærket i overensstem melse 

med det europæiske direktiv 2002/96/EG - der 

o m h a n d l e r   k a s s e r e d e ,   e l e k t r i s k e   o g 

elektroniske apparater (kasseret, elektrisk og 

elektronisk udstyr - WEEE).

Denne retningslinje fastsætter rammen for returnering 

og genbrug af kasserede apparater, der gælder i hele EU.

Fejlfindingsvejledning

Problem

Sandsynlig årsag

Løsning

Strygejernet opvarmes 

ikke.

1. Temperaturdrejeskive i meget lav 

position.

2. Ingen strømforsyning.

1. Drej til en højere position.

2. Kontroller med et andet apparat, eller slut 

strygejernet til en anden stikkontakt.

Styrelyset tændes ikke.

1. Strygejernet køler ned.

2. Strygejernet opvarmes ikke.

1. Vent, indtil opvarmningscyklussen er afsluttet.

2. Se foregående afsnit.

Tøjet har en tendens til 

klæbe.

1. Meget høj temperatur.

1. Drej temperaturskiven til en lavere 

temperatur.

Der kommer vand ud 

sammen med dampen..

1. Temperaturregulator i meget lav 

position.

2. Dampregulator i meget høj position 

med lav temperatur.

1. Drej temperaturregulatoren til en højere 

position, og vent, indtil styrelyset slukkes.

2. Drej dampregulatoren til en lavere position.

Der kommer ikke damp ud.

1. Dampregulator i lukket position.

2. Intet vand i beholderen.

3. Blokeret mekanisme.

4. Temperaturen er for lav. Antidryp-

systemet er aktiveret

1. Drej dampregulatoren til en åben position.

2. Fyld beholderen.

3. Fjern spidsen, og rens den. Hvis dette ikke 

hjælper, skal du kontakte teknisk service.

4. Forøg temperaturen, hvis stoffet tillader det.

Spray virker ikke.

1. Intet vand i beholderen.

2. Blokeret mekanisme.

1. Fyld beholderen.

2. Kontakt teknisk service.

Der kommer vand ud 

af bundpladen, før 

strygejernet tilsluttes.

1. Dampregulatoren er ikke lukket 

korrekt.

1. Sørg for at sætte dampregulatoren i position 

“0”. 

  Glem ikke at tømme beholderen, når du er 

færdig med at stryge. 

Der kommer røg ud 

første gang, strygejernet 

tilsluttes.

1. Smørelse af nogle af de indre dele. 1. Tag det roligt. Den vil forsvinde efter kort tid 

efter første anvendelse. 

Du kan hente vejledningen under Bosch‘ lokale hjemmesider.

Intervallet mellom “ekstra damp” skal være 5 sek.
Vent 10 sek. etter hver 4. “ekstra damp”-syklus.
Multippelt avkalkingssystem 

7

Avhengig av modell er disse apparatene utstyrt med 

avkalkingssystemene “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).
1. self-clean
Hver gang du bruker dampregulatoren, vil “self-clean”-

systemet rengjøre mekanismen for kalkavleiringer.
2. calc‘n clean
“calc‘n clean”-funksjonen hjelper til med å fjerne 

kalkavleirlinger fra dampkammeret. Bruk denne funksjonen 

ca. hver 2. uke hvis vannet i ditt distrikt er veldig hardt.
Fyll vanntanken og sett temperaturvelgeren til “max” og 

sett i støpselet. 
Trekk ut støpselet etter nødvendig oppvarmingsperiode 

og hold strykejernet over en utslagsvask. Ta ut 

dampregulatoren ved å vri  den til   samtidig som den 

trykkes inn. Rist strykejernet lett. Kokende vann og damp 

kommer ut og tar med seg eventuell kalk eller avleiring som 

ligger der. Sett sammen dampregulatoren igjen i motsatt 

rekkefølge og sett den til “0”. Varm opp strykejernet igjen 

inntil det gjenværende vannet har fordampet. 
Fjern eventuelle avleiringer med nålspissen med eddik hvis 

dampregulatornålen skitnes til, og skyll med rent vann.
3. anti-calc
“anti-calc”-patronen har blitt laget med henblikk på å 

redusere mengden av kalk som samler seg opp i løpet av 

dampstrykingen, og på den måten forlenge strykejernets 

nyttbare levetid. Antikalkpatronen kan imidlertid ikke fjerne 

all kalken som dannes naturlig over tid.
“Secure” auto shut-off-funksjon 

8

(Avhengig av modell)
“Secure” auto shut-off-funksjonen slår av strykejernet hvis 

det ikke beveges over en viss tid. Dette øker sikkerheten 

og sparer energi.
For å gi apparatet tid til å oppnå innstilt temperatur, er 

denne funksjonen inaktiv de første 2 minuttene etter at 

apparatet er tilkoblet strøm.
Hvis strykejernet ikke beveges i løpet av 8 minutter i 

oppreist posisjon, eller det står flatt på strykesålen eller på 

siden i 30 sekunder, vil sikkerhetskretsen slå av apparatet 

automatisk og kontrollampen begynner å blinke.
En lett bevegelse av strykejernet vil få strømmen tilbake.
Antidryppsysem 9
(Avhengig av modell)
Hvis det er blitt valgt for lav temperatur, vil dampen 

automatisk slås av for å unngå drypping.
Såletrekk metal/såletrekk filt som 

beskytter ømfintlige tekstiler 

10

(avhengig av modell)
Stoffbeskyttelsen brukes for å unngå skade på ømfintlige 

tekstiler ved dampstryking med maksimal temperatur. 
Denne beskyttelsen kan også brukes istedenfor et klede 

mellom strykejernet og tøyet som strykes for å unngå at 

mørke stoffer blir blanke.
Det anbefales å stryke et lite område på innsiden av plagget 

først for å kontrollere resultatet.
Stoffbeskyttelsen settes på strykejernet ved å sette 

tuppen på jernet i enden av stoffbeskyttelsen og trykke 

den bakre delen av beskyttelsen opp til du hører et klikk. 

Stoffbeskyttelsen løsnes ved å trekke ned klemmen bak 

og ta av jernet. 
Det stoff-beskyttende strykesåle dekselet kan kjøpes fra 

kundeservicen.

Kode for tilbehør 

(Kundeservice)

650808

Oppbevaring 11
Sett dampregulatoren til “0”
Rengjøring 12
Tips for å hjelpe deg å spare energi
Produksjon av damp forbruker mest energi. Som en hjelp til 

å minimere forbruket bør du følge rådene nedenfor:
• Begynn med å stryke de tekstilene som krever den laveste 

stryketemperaturen. 

  Sjekk anbefalt stryketemperatur på vaskelappen på 

plagget.

• Reguler dampen i forhold til stryketemperaturen ved å 

følge instruksjonene i denne håndboken.

• Bruk damp bare hvis det er nødvendig. Bruk 

sprayfunksjonen i stedet hvis det er mulig.

• Prøv å stryke plaggene mens de fremdeles er fuktige, 

og reduser dampinnstillingen. Da vil dampen komme 

fra plaggene i større grad enn fra strykejernet. Hvis du 

tørker plaggene dine i tørketrommel før du stryker dem, 

still tørketrommelen inn på “stryketørt”-programmet.

• Hvis tekstilene er fuktige nok, kan du slå av 

dampregulatoren helt.

Senk aldri strykejernet ned i vann eller annen væske.
Sett aldri apparatet under springen for å fylle på vann. 
Ikke etterlat apparatet slik at det er utsatt for værforhold 

(regn, sol, frost, osv.)
Støpselet må ikke trekkes ut av stikkontakten ved å dra 

i ledningen.
Trekk ut støpselet etter hvert bruk eller hvis det er mistanke 

om at apparatet har en feil.
For å unngå farlige situasjoner, må nødvendig arbeid eller 

reparasjoner, f.eks. skifte ut en defekt hovedledning, kun 

utføres av kvalifisert personale fra et autorisert Teknisk 

Servicesenter.
Trekk ut støpselet når strykejernet er uten tilsyn.
Viktige advarsler
Ikke la ledningen komme i kontakt med strykesålen mens 

den er varm.
Strykejernet må oppbevares i en vertikal stilling.
Ikke bruk kalkfjerner (medmindre det har blitt tilrådet av 

Bosch) da det kan skade apparatet.
Bruk aldri slipemidler til å rengjøre strykesålen eller andre 

deler av apparatet. 
Hvis du vil at strykesålen skal holde seg glatt, bør du 

unngå hard kontakt med metallgjenstander. Bruk aldri 

skuresvampereller kjemikalier til å rengjøre strykesålen.
Før strykejernet brukes for første gang
Fyll springvann på tanken og sett temperaturen til “max” 

mens apparatet er frakoblet.
Sett i støpselet. Når dampstrykejernet har nådd ønsket 

temperatur (kontrollampen slår seg av), start dampingen 

ved å sette dampregulatoren til “2” og trykke på knappen 

.gjentatte ganger.

Ikke bruk dampfunksjonen på skittentøyet første gangen 

den benyttes, da det fremdeles kan være smuss i 

dampdispenseren.
Når du slår på det nye strykejernet ditt for første gang, kan 

det komme ut lukt og litt røyk. Dette er normalt og skjer 

ikke igjen senere.
Slik bruker du strykejernet
Sjekk tilrådet stryketemperatur på merkelappen. Hvis du 

ikke vet hvilket eller hvilke stoff et plagg er laget av, kan 

riktig stryketemperatur fastsettes ved å stryke en del av 

artikkelen som ikke kommer til å være synlig når du bruker 

eller har på deg artikkelen. 
Start med å stryke de artiklene som krever lavest 

stryketemperatur, slik som de som er laget av syntetiske 

fibre.
Silke, ull eller syntetiske materialer: stryk på baksiden 

av stoffet for å unngå skinnende flekker. Unngå å bruke 

sprayfunksjonen da den kan sette flekker.

Syntetisk stoff

••

Silke – Ull

•••

Bomull – Lin

Fylle på vanntanken 

  Sett damregulatoren til “0” og trekk ut støpselet!

Bruk kun rent vann fra springen og ikke bland det med 

noe. Å bruke andre væsker, slik som parfyme, vil ødelegge 

apparatet.
Enhver skade som skyldes bruk av nevnte produkter, 

vil oppheve garantien.
I k k e   b r u k   k o n d e n s v a n n   f r a   t ø r k e t r o m m e l , 

luftkondisjoneringsanlegg eller lignende. Dette apparatet 

er laget for å bruke normalt springvann.
Bland springvann med destillert vann i forholdet 1:1 for å 

forlenge optimal dampfunksjon. Hvis springvannet i ditt 

distrikt er veldig hardt, bland springvannet med destillert 

vann i forholdet 1:2.
For å unngå at vann renner ut av apparatet i vertikal 

posisjon,  fyll aldri over merket som indikerer “max” 

vannnivå!
Klargjøring 1
Fjern evnt. klistremerker eller beskyttelsesdekke fra 

strykesålen.
Stryking uten damp 

2

Stryking med damp 

3

Kun når temperaturvelgeren er satt i områdene med 

dampsymbolet.
Ekstra damp
Få ekstra damp ved å trykke på dampregulatoren i 

maksimalt 2 sekunder.
Spray 

 

4

Ikke bruk spray-funksjonen på silke.
“Ekstra damp” 

5

Sett temperaturvelgeren til “max” 
Intervallet mellom “ekstra damp” skal være 5 sek.
Vertikal damp 

6

Ikke stryk klær som noen har på seg!
Ikke rett dampen mot personer eller dyr!

“Secure” Automatisk 

säkerhetsavstängning 8
(Beroende på modell)
Funktionen “Secure” för automatisk avstängning kopplar 

ur strykjärnet när det står orört, vilket förbättrar säkerheten 

och energiförbrukningen.
Efter igångsättning av produkten kommer denna funktion 

att vara inaktiv de två första minuterna för att ge produkten 

tid att nå rätt temperatur. 
Efter denna tid, och om strykjärnet inte flyttas efter 8 

minuter i stående läge eller efter 30 sekunder när det vilar 

på sulan eller på sidan, kommer säkerhetskretsen att slå 

av apparaten automatiskt och kontrollampan kommer 

att börja blinka.
Anti-drip 9
(Beroende på modell)
Om temperaturen är för låg stängs ångan av automatiskt 

för att förhindra dropp.
Stryksöverdrag metal/stryksöverdrag 

filt för ömtåliga plagg 

10

(enligt modell)
Skyddet av tyg används för att stryka ömtåliga plagg med 

en maximal temperatur utan att skada dem. 
Användningen av skyddet gör att man inte behöver 

använda en trasa för att förhindra glansiga ytor på 

mörka kläder.
För att fästa tygskyddet vid strykjärnet, placera spetsen 

av strykjärnet mot slutet av tygskyddet och tryck bakdelen 

av skyddet uppåt tills du hör ett klickande ljud. För att 

frigöra tygskyddet, dra ner klämman på baksidan och ta 

bort strykjärnet.
Sulskyddet i textil finns att köpa från kundservice och

Reservdelsnummer 

(kundservice)

650808

 
Förvaring 11
Ställ ångreglaget i läge “0”.
Rengöring 12
Tips för att spara energi
Det går åt mest energi när man använder ångfunktionen. 

Följ råden nedan för att minimera energiförbrukningen:
• Börja med att stryka de tyger som kräver lägst 

stryktemperatur. 

  Kontrollera rekommenderad stryktemperatur på lappen 

med skötselråd på respektive plagg.

• Anpassa inställningen för ånga efter vald stryktemperatur 

enligt anvisningarna i denna handbok.

• Använd endast ångfunktionen vid behov. Använd om 

möjligt sprejfunktionen i stället.

• Prova att stryka plaggen när de är fuktiga och dra ner 

inställningen för ånga. Då bildas ånga från tyget, snarare 

än från strykjärnet. Om du torktumlar plaggen före 

strykning, använd programmet för ”stryktorrt”.

• Om plaggen är tillräckligt fuktiga kan du stänga av 

ångfunktionen helt.

• Låt strykjärnet så upprätt vid paus. Om det ligger ner när 

ångfunktionen är aktiv bildas överskottsånga.

Råd om avfallshantering
Innan en använd apparat slängs skall den göras 

oanvändbar och därefter skall den hanteras enligt lokala 

föreskrifter. Din butik eller kommunen tillhandahåller 

exakt information.

Denna apparat är märkt i enlighet med EU-

direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av 

eller innehåller elektriska eller elektroniska 

produkter (WEEE).
Föreskrifterna utgör ett ramverk för insamling 

och återvinning av använda apparater och de tillämpas 

inom EU.

Fyll vattenbehållaren

   Ställ ångreglaget till läge “0” och dra ur 

strykjärnets sladd!

Använd rent kranvatten utan tillsatser. Tillsatser av andra 

vätskor t.ex. parfym är skadliga för apparaten.
Orsakas skador p.g.a. användning av ovannämnda 

produkter ogiltigförklaras garantin.
Använd inte kondenserat vatten från torktumlare, 

luftkonditioneringsaggregat eller liknande. Apparaten är 

avsedd för användning med normalt kranvatten.
För att bibehålla ångfunktionen i gott skick rekommenderas 

att blanda lika delar kranvatten och destillerat vatten. Om 

ditt kranvatten har ovanligt hög hårdhetsgrad, blanda en 

del kranvatten med två delar destillerat vatten.
För att förhindra att vatten läcker ut från produkten när 

den står vertikalt, fyll aldrig vatten över markeringen 

för ”max”!
Förberedelser 1
Avlägsna eventuella etiketter eller skyddsskikt från 

sulan.
Strykning utan ånga 

2

Strykning med ånga 

3

Endast när temperaturreglaget är ställt i området med 

symbolen för ånga.
Extra ånga
Använd extra ånga genom att trycka på ångreglaget i 

högst 2 sekunder.
Spray 

 

4

Använd inte sprayfunktionen på silke eller siden.
Ångpuff 5
Ställ temperaturreglaget i läge max 
Tiden mellan ångpuffar skall vara minst 5 sek.
Vertikal ånga 

6

Stryk inte kläder på en person!
Rikta aldrig ångan mot personer eller djur!
Tiden mellan ångpuffar skall vara minst 5 sek.
Vänta 10 sekunder efter en omgång med 4 puffar.
Avkalkning i flera steg 

7

Beroende på modell är ditt strykjärn utrustad med 

avkalkning i flera steg: “AntiCalc” (= steg 1 + 2 + 3).
1. self-clean
När du använder ångreglaget rengörs mekanismen från 

kalkavlagringar tack vare funktinen “self-clean”.
2. calc‘n clean
Funktionen “calc‘n clean” hjälper till att avlägsna partiklar 

från ångkammaren. Använd denna funktion ungefär 

varannan vecka om vattnet i ditt område har hög 

hårdhetsgrad.
Fyll vattenbehållaren, ställ temperaturreglaget på “max” 

och anslut strykjärnet. 
När strykjärnet värmts upp, drag ur kontakten och håll 

strykjärnet över diskhon. Tag ut ångreglaget genom att 

vrida det till läge   samtidigt som det trycks in. Skaka 

strykjärnet försiktigt. Kokande vatten och ånga kommer 

att föra med sig kalk och andra avlagringar. När strykjärnet 

slutat droppa, montera ångreglaget på nytt, i omvänd 

ordning, och ställ det i läge “0”. Värm upp strykjärnet tills 

dess att återstående vatten har dunstat. 
Om ångreglagets nål är smutsig, rengör dess spets med 

vinäger och skölj i rent vatten.
3. anti-calc
Patronen “anti-calc” är utformad för att minska 

kalkavlagringar under ångstrykning, vilket bidrar till att 

förlänga strykjärnets livstid. Patronen kan dock inte 

avlägsna all kalk som bildas.

Problemlösning

Problem

Möjlig orsak

Lösning

Strykjärnet blir inte varmt. 

1. Temperaturreglaget i alltför lågt läge.

2. Ingen ström.

1. Ställ i högre läge.

2. Prova med annan apparat eller i annat 

vägguttag.

Kontrollampan tänds inte.

1. Strykjärnet svalnar.

2. Strykjärnet blir inte varmt.

1. Vänta tills dess att uppvärmningscykeln 

är klar.

2. Se föregående stycke.

Tyget fastnar.

1. Alltför hög temperatur.

1. Ställ temperaturreglaget i lägre läge.

Vatten kommer ut med 

ångan.

1. Temperaturreglaget i alltför lågt läge.

2. Ångreglaget i alltför högt lågt läge och 

låg temperatur.

1. Ställ temperaturreglaget i högre läge 

och vänta tills dess att kontrollampan 

släcks.

2. Ställ ångreglaget i lägre läge.

Ingen ånga.

1. Ångreglaget i stängt läge.

2. Inget vatten i vattenbehållaren.

3. Igensatt mekanism.

4. Alltför låg temperatur. Droppskyddet är 

inte aktivt.

1. Ställ ångreglaget i lägre öppet läge.

2. Fyll vattenbehållaren.

3. Lossa nålen och rengör den. Om detta 

inte hjälper, kontakta servicetekniker.

4. Höj temperaturen, om tyget tål detta.

aloita höyrytys asettamalla höyrysäädin asentoon “2” ja 

painamalla toistuvasti painiketta 

.

Kun höyrytystoimintoa käytetään ensimmäistä kertaa, 

älä käytä sitä vaatteisiin, sillä höyrynlevittimessä voi 

edelleen olla likaa.
Kun laite on kytketty päälle ensimmäistä kertaa, uudesta 

silitysraudasta voi tulla hajuja ja hiukan savua, tämä on 

normaalia eikä sitä tapahdu myöhemmin.
Silitysraudan käyttö
Tarkista suositeltava silityslämpötila vaatteen merkkilapusta. 

Jos et tiedä mistä materiaalista vaate on tehty, määritä 

oikea silityslämpötila silittämällä vaatteen osiota, joka ei 

ole näkyvissä vaatetta käytettäessä. 
Aloita silitys vaatteista, jotka vaativat alhaisimman 

silityslämpötilan, kuten synteettisistä kuiduista valmistetut 

vaatteet.
Silkki, villa ja synteettiset materiaalit: silitä vaate väärältä 

puolen välttääksesi kiiltävät pinnat. Vältä sumuttimen 

käyttöä, ettei vaatteisiin tule läikkiä.

Keinokuidut

••

Silkki – Villa

•••

Puuvilla – Pellava

Vesisäiliön täyttö

   Aseta höyrysäädin asentoon “0” ja irrota pistoke 

pistorasiasta!

Käytä ainoastaan puhdasta hanavettä, älä sekoita siihen 

mitään. Muiden nesteiden, kuten hajusteiden, lisäys 

vaurioittaa laitetta.
Edellä mainittujen aineiden käyttö mitätöi takuun.
Älä käytä kuivauskoneiden, ilmastointilaitteiden tai 

vastaavien laitteiden lauhdevettä. Tämä laite on suunniteltu 

käytettäväksi normaalin hanaveden kanssa.
Voit pidentää optimaalista höyrytystoimintoa sekoittamalla 

hanavettä tislattuun veteen suhteessa 1:1. Jos alueesi 

hanavesi on erittäin kovaa, sekoita hanavettä tislattuun 

veteen suhteessa 1:2.
Veden läiskymisen estämiseksi, älä koskaan täytä 

vesisäiliötä ”max” rajan yläpuolelle!
Valmistelu 1
Poista silityspohjasta kaikki merkit ja suojat.
Silitys ilman höyryä 

2

Silitys höyrytystoimintoa käyttäen 

3

Mahdollista vain silloin, kun lämpötilasäädin on asetettu 

kohtiin, joissa on höyryn merkki.
Teho höyrytystoiminto
Höyrytystoimintoa voidaan tehostaa painamalla 

höyrynsäädintä enintään 2 sekunnin ajan.
Sumutin 

 

4

Älä käytä sumutinta silkkiin.
Höyryruiske 5
Aseta lämpötilasäädin asentoon “max”. 
Höyryruiskeiden väli on 5 s.
Pystysuora höyry 

6

Älä silitä vaatteita, silloin kun ne on henkilön päällä!
Älä koskaan suuntaa höyryä henkilöihin tai eläimiin päin!
Ruiskeiden väli on 5 s.
Odota 10 s jokaisen 4 ruiskeen jälkeen.
Moninkertainen kalkinpoistojärjestelmä 

7

Mallista riippuen laitteessa on “AntiCalc” (=osa 1 + 2 + 3) 

-kalkinpoistojärjestelmä.
1. self-clean
Jokaisella höyrynsäätimen käyttökerralla “self-clean” 

-järjestelmä puhdistaa mekanismin kalkkijäämät.
2. calc‘n clean
Toiminto “calc‘n clean” auttaa poistamaan kalkkihiukkaset 

höyrytysjärjestelmästä. Käytä tätä toimintoa noin kerran 2 

viikon aikana, jos alueesi vesi on erittäin kovaa.
Täytä vesiastia, aseta lämpötilasäädin asentoon “max”. 

Aseta rauta paikoilleen ja kytke se pistorasiaan. 

fi

Kiitämme teitä Bosch TDA36-höyrysilitysraudan 

valitsemisesta. 
Tämä silitysrauta on suunniteltu kestävän kehityksen 

ekologisten kriteerien mukaisesti. Koko sen käyttöikä 

on otettu suunnittelussa huomioon, materiaalien 

valinnasta sen uudelleen käyttöön tai kierrätykseen. 

Tämän lisäksi suunnittelussa on arvioitu tuotteen 

parannusmahdollisuudet ottaen huomioon tekninen, 

taloudellinen ja ympäristön näkökanta.
Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotikäyttöön eikä 

sitä saa käyttää teollisiin käyttötarkoituksiin. 
Lue laitteen käyttöohjeet huolellisesti ja säilytä ne 

tulevia käyttökertoja varten.
Yleiset turvallisuuteen liittyvät varoitukset

 Sähköisku- tai palovaara!

Tämä laite tulee kytkeä ja sitä tulee käyttää sen tyyppikilven 

antamien tietojen mukaisesti.
Älä koskaan liitä laitetta verkkovirtalähteeseen, jos 

kaapelissa tai itse laitteessa havaitaan vaurioita.
Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistokkeeseen. Jos 

jatkojohdon käyttö on välttämätöntä, varmista, että se sopii 

16A tai suurempaan virtaan ja että siinä on maayhteydellä 

varustettu pistoke.
Pidä laite lasten ulottumattomissa.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöiden 

(mukaan lukien lapset) toimesta, joilla on rajoitetut fyysiset 

tai henkiset kyvyt, aistivikoja tai puuttellinen kokemus ja 

tieto, ellei heitä valvota tai ohjata.
Lapsia on valvottava, jotta he eivät leikkisi laitteella.
Laitetta tulee käyttää ja säilyttää tasaisella alustalla.
Kun laite asetetaan tukeen, varmista, että tuki on asetettu 

tukevalle alustalle.
Silitysrautaa ei tule käyttää, jos se on pudotettu, jos siinä 

havaitaan vaurioita tai jos siitä vuotaa vettä. Se tulee 

tarkistuttaa valtuutetussa teknisessä huoltopalvelussa 

ennen kuin sitä voidaan käyttää uudelleen.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen täyttämistä 

vedellä tai ennen veden poistoa laitteesta käytön 

jälkeen.
Älä koskaan upota silitysrautaa veteen tai muuhun 

nesteeseen.
Laitetta ei saa koskaan asettaa hanan alle vesisäiliön 

täyttöä varten. 
Älä jätä laitetta alttiiksi ilmastonmuutoksille (vesisade, 

auringonpaiste, pakkanen jne.)
Pistoketta ei saa poistaa pistorasiasta kaapelista vetäen.
Irrota laite verkkovirtalähteestä jokaisen käyttökerran 

jälkeen, tai aina kun sen epäillään olevan vioittunut.
Jotta vaaratilanteet vältettäisiin, kaikki laitteen vaatimat 

toimenpiteet, esim. viallisen virtajohdon vaihto, on 

annettava valtuutetun huoltopalvelun tehtäväksi.
Irrota silitysrauta verkkovirtalähteestä, kun jätät laitteen 

ilman valvontaa.
Tärkeitä varoituksia
Älä anna virtajohdon päästä kosketuksiin raudan 

silityspohjaan silloin, kun se on kuuma.
Säilytä silitysrautaa pystyasennossa.
Älä käytä kalkinpoistoaineita (ellei niitä suosittele Bosch), 

sillä ne voivat vaurioittaa laitetta.
Älä koskaan käytä kuluttavia tuotteita silityspohjan tai jonkin 

muun laitteen osan puhdistamiseen. 
Vältä pohjan joutumista kosketukseen metalliesineiden 

kanssa, jotta pohja pysyy sileänä. Älä käytä pohjan 

puhdistukseen hankaustyynyä tai kemikaaleja.
Ennen silitysraudan käyttöönottoa
Täytä vesisäiliö hanavedellä raudan ollessa irti 

verkkovirtalähteestä ja aseta lämpötilasäädin asentoon 

“max”.
Kytke laite verkkovirtalähteeseen. Kun höyrysilitysrauta 

on saavuttanut halutun lämpötilan (merkkivalo sammuu), 

Kun vaadittu lämmitysvaihe on ohitettu, irrota pistoke 

pistorasiasta ja pitele sitä pesualtaan yläpuolella. Käännä 

höyrysäädin asentoon   samalla painaen sitä. Ravista 

silitysrautaa hienovaraisesti. Laitteesta tulee ulos kuihuvaa 

vettä ja höyryä, jonka mukana kalkki tai muut mahdolliset 

jäämät poistuvat laitteesta. Kun silitysraudasta ei enää 

valu vettä, palauta höyrysäädin takaisin asentoon “0”. 

Kuumenna silitysrauta uudelleen, kunnes jäljelle jäänyt 

vesi on haihtunut. 
Jos höyrysäätimen osoitin on tahraantunut, poista siitä 

mahdolliset jäämät etikalla ja huuhtele se puhtaalla 

vedellä.
3. anti-calc
“anti-calc” -patruuna on suunniteltu vähentämään 

höyrysilityksen aikana kertyvää kalkkia, mikä pidentää 

silitysraudan käyttöikää. Kalkinpoistopatruuna ei kuitenkaan 

voi poistaa kokonaan luonnollisesti ajan kanssa kertynyttä 

kalkkia.
Automaattinen sammutustoiminto 

8

(Mallista riippuen)
Automaattinen sammutustoiminto kytkee silitysraudan 

pois päältä silloin, kun se jätetään ilman valvontaa. 

Toiminto lisää näin laitteen turvallisuutta ja vähentää sen 

energian kulutusta.
Laitteen päällekytkennän jälkeen kyseinen toiminto ei 

aktivoidu 2 minuuttiin, sillä tämän aikana silitysrauta 

saavuttaa asetetun lämpötilan.
Jos silitysrautaa ei tämän jälkeen liikuteta 8 minuuttiin sen 

ollessa pystyasennossa tai 30 sekuntiin sen nojatessa 

silityspintaan tai sivupintaan, turvapiiri sammuttaa laitteen 

automaattisesti ja merkkivalo alkaa vilkkumaan.
Silitysraudan voi kytkeä uudelleen päälle liikuttamalla 

sitä hiukan.
Kun automaattinen sammutustoiminto aktivoituu 

silitysraudan nojatessa sen silityspintaan, silityspinnasta 

voi tulla vettä. Aseta höyrysäädin asentoon “0”, tyhjennä 

vesisäiliö ja kuumenna silitysrauta uudelleen, kunnes 

jäljelle jäävä vesi on haihtunut. 
Vesisuoja 9
(Mallista riippuen)
Jos lämpötila on liian alhainen, höytytystoiminto kytkeytyy 

automaattisesti pois päältä, jotta veden ulostulo laitteesta 

vältettäisiin.
Tekstiiliä suojaava silityspohjan suoja / peite  10
(mallista riippuen)
Tekstiilisuoja suojaa arkalaatuisia tekstiilejä silloin, kun niitä 

silitetään höyrytoiminnolla ja maksimilämpötilalla. 
Suoja estää myös kirkkaiden jälkien syntymisen tummiin 

materiaaleihin.
Ensin on suositeltavaa silittää pieneen tekstiilin sisällä 

olevaan osaan niin, että suojan sopivuus tekstiiliin 

varmistetaan.

Kiinnitä tekstiilisuoja silitysrautaan asettamalla silitysraudan 

kärki tekstiilisuojan päähän ja painamalla suojan takaosaa 

ylöspäin, kunnes kuulet napsahduksen. Tekstiilisuoja 

voidaan irrottaa vetämällä takana olevaa kiinnitintä 

alaspäin ja irrottamalla silitysrauta suojasta. 
Kangassuojus on mahdollista hankkia 

asiakaspalvelusta.

Lisävarusteen tuotekoodi 

(asiakaspalvelu)

650808

Säilytys 11
Käännä höyrysäädin asentoon “0”.
Puhdistus 12
Ohjeita energian säästämiseen
Suurin osa energiasta kuluu höyryn tuotantoon. Minimoi 

käytetty energiamäärä noudattamalla alla olevia ohjeita:
• Aloita silitys kankaista, jotka vaativat pienimmän 

silityslämpötilan. 

  Tarkista suositeltava silityslämpötila vaatekappaleen 

merkistä.

• Säädä höyrymäärä valitun silityslämpötilan mukaan 

noudattaen tämän käyttöoppaan ohjeita.

• Käytä höyryä vain silloin, kun se on tarpeen. Jos 

mahdollista, käytä sen sijaan suihketoimintoa.

• Pyri silittämään vaatekappaleet niiden ollessa vielä 

kosteita niin, että silitykseen voidaan käyttää pienempää 

höyryasetusta. Tällöin vaatekappaleet tuottavat höyryn 

silitysraudan sijaan. Jos kuivaat vaatekappaleet 

kuivurissa ennen niiden silitystä, aseta kuivuri ohjelmaan 

‘silityskuivaus’.

• Jos vaatekappaleet ovat riittävän kosteita, kytke höyryn 

säädin kokonaan pois päältä.

• Aseta silitysrauta pystyasentoon silloin, kun sitä ei 

käytetä. Jos silitysrauta asetetaan vaakasuoraan ja 

höyryn säädin on päällä, rauta tuottaa höyryä turhaan.

Neuvoja käytetyn laitteen hävitykseen
Ennen käytetyn laitteen hävitystä se tulee ensin tehdä 

käyttökunnottomaksi ja sen jälkeen hävittää voimassa 

olevien määräysten mukaisesti. Jälleenmyyjäsi tai 

paikallinen viranomainen voi antaa lisätietoa paikallisista 

määräyksistä.

T ä m ä   l a i t e   t ä y t t ä ä   s ä h k ö - 

jaelektroniikkalaiteromua koskevan EU-

direktiivin 2002/96/EY vaatimukset ja omaa 

vastaavan merkin WEEE.

Yleisohjeet määrittävät käytettyjen laitteiden rakenteet 

palautusta ja kierrätystä varten koko EU-alueella.

no

Takk for at du valgte et TDA36 dampstrykejern fra 

Bosch. 
Dette strykejernet har blitt utformet i henhold til øko-

logiske kriterier relaterte til bærekraftig utvikling; ved 

å analysere hele livssyklusen fra valg av materialer 

til senere gjenbruk eller resirkulering; og evaluere 

forbedringsmulighetene fra et teknisk, økonomisk og 

miljømessig standpunkt.
Dette apparatet har kun blitt utformet for hushold-

ningsbruk og må ikke brukes til industriformål. 
Les nøye gjennom bruksanvisningen til apparatet 

og oppbevar den på et sikkert sted for fremtidig 

referanse.
Generelle sikkerhetsadvarsler

 Fare for elektrisk støt eller brann!

Dette apparatet må tilkoples og brukes i henhold til 

informasjonen som står på merkeplaten.

Sett aldri i støpselet hvis kabelen eller selve apparatet 

er synlig skadet.
Dette apparatet må kobles til en jordet stikkontakt. Hvis det 

er absolutt nødvendig å bruke en skjøteledning, sørg for 

at den er egnet til 16A eller mer og at den har et støpsel 

med jordforbindelse.
Hold apparatet utenfor barns rekkevidde.
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer 

(inkludert barn) med nedsatte fysiske-, sensoriske eller 

mentale evner, medmindre de er under oppsyn eller har 

fått opplæring.
Barn må overvåkes for å garantere at de ikke leker med 

apparatet.
Apparatet må brukes og plasseres på en stabil overflate.
Hvis apparatet settes i en støtte, sørg for at overflaten 

støtten står på er stabil.
Strykejernet må ikke brukes hvis det har falt i gulvet, har 

synlige skader eller lekker vann. Det må kontrolleres av 

et autorisert Teknisk Servicesenter før den kan brukes 

på nytt.
Ta ut støpselet før apparatet fylles med vann eller før 

resterende vann helles ut etter bruk.

sv

Tack för att du har valt ångstrykjärnet TDA36 från 

Bosch. 
Strykjärnet har utformats i enlighet med ekologiska 

krav med avseende på hållbar utveckling. Hela dess 

livscykel har utvärderats, från val av råmaterial till 

återanvändning eller återvinning. Möjligheterna till 

förbättring har utvärderats tekniskt, ekonomiskt och 

miljömässigt.
Apparaten har utformats för hemanvändning och den 

får inte användas industriellt. 
Läs bruksanvisningen för apparaten noggrant och 

spara den inför framtida behov.
Allmänna varningsmeddelanden angående 

säkerhet

 Fara för elektrisk stöt eller brand!

Apparaten skall anslutas och användas i enlighet med 

uppgifterna på märkskylten.
Anslut aldrig apparaten till elnätet om sladden eller själva 

apparaten uppvisar skador.
Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Om det är absolut 

nödvändigt att använda förlängningskabel, kontrollera 

att den är anpassad för 16A eller mer och att kontakten 

är jordad.
Låt inte barn använda apparaten.
Apparaten skall inte användas av personer (även 

omfattande barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller 

psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskaper, 

utan tillsyn eller instruktioner.
Barn ska tillses så att de inte leker med apparaten.
Apparaten skall placeras och användas på stabilt 

underlag.
Om apparaten ställs på ett stöd måste stödets underlag 

vara stabilt.
Strykjärnet skall inte användas om det har tappats, om 

synliga skador finns eller om det läcker vatten. Det måste 

kontrolleras av servicetekniker innan det används igen.
Drag ut kontakten innan du fyller på vatten eller när du ska 

hälla ut överblivet vatten efter användning.
Sänk aldrig ned strykjärnet i vatten eller annan vätska.
Apparaten skall inte fyllas med vatten under kranen. 
Utsätt inte apparaten för väder och vind.

Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden.
Drag ur kontakten när apparaten inte används eller om 

du misstänker fel.
För att undvika fara skall alla åtgärder och reparationer 

på apparaten, som t.ex. byte av elkabel, utföras av 

auktoriserad servicetekniker.
Drag ur kontakten när du lämnar strykjärnet utan 

uppsyn.
Viktiga varningsmeddelanden
Låt inte elkabeln komma i kontakt med sulan när den 

är varm.
Förvara strykjärnet stående.
Använd inte avkalkningsmedel som inte är godkända av 

Bosch, då de kan skada apparaten.
Använd aldrig slipande medel för att rengöra sulan eller 

andra delar av apparaten. 
För att hålla stryksulan slät bör du se till att den inte utsätts 

för kontakt med metallföremål.Använd aldrig skursvamp 

eller kemikalier när du rengör stryksulan.
Innan strykjärnet tas i bruk
Fyll strykjärnets vattenbehållare med kranvatten innan 

sladden ansluts och ställ temperaturreglaget på “max”
Anslut apparatens elkabel. Ställ ångreglaget på “2” och 

tryck flera gånger på knappen 

 när ångstrykjärnet har 

uppnått önskad temperatur (kontrollampan släcks).
Använd inte ångfunktionen på tvätt första gången, eftersom 

det kan komma smuts med den första ångan.
När strykjärnet ansluts första gången kan det lukta och 

ryka något. Detta är normalt och det kommer inte att 

upprepas.
Användning av strykjärnet
Kontrollera rekommenderad stryktemperatur på 

märkningen i plagget. Om du inte vet vad för slags tyg du 

skall stryka, prova först på en del av plagget som inte är 

synlig vid användning. 
Börja med att stryka de plagg som kräver lägst 

stryktemperatur, t.ex. de som är gjorda av syntetfiber.
Silke, siden, ull och syntetmaterial: Stryk på tygets baksida 

för att undvika att det blir blankt. Undvik sprayfunktionen 

så att inte fläckar uppstår.

Syntet

••

Silke – Ull

•••

Bomull – Linne

pl

Dziękujemy za zakup żelazka parowego TDA36 marki 

Bosch. 
Żelazko to zostało zaprojektowane zgodnie z normami 

ekologicznymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju; 

analizując cały okres eksploatacji, począwszy 

od wyboru materiałów aż do etapu ponownego 

wykorzystania lub recyklingu; oceniając możliwości 

udoskonalenia, z punktu widzenia technologii, 

ekonomii oraz środowiska.
Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie 

do użytku domowego i nie może być stosowane w 

przemyśle. 
Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi 

urządzenia i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, 

aby móc z niej skorzystać w razie potrzeby.

Ostrzeżenia ogólne

 Niebezpieczeństwo porażenia prądem lub 

pożaru!
Urządzenie musi być podłączone i używane zgodnie z 

informacjami znajdującymi się na tabliczce znamionowej .
Nigdy nie należy podłączać urządzenia do prądu jeśli 

przewód lub samo urządzenie noszą widoczne ślady 

uszkodzenia.
To urządzenie musi być podłączone do gniazdka z 

uziemieniem. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, 

należy upewnić się, że jest on odpowiedni do natężenia 

16A i lub wyższego oraz, że wyposażony jest we wtyczkę 

z uziemieniem.
Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania 

przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi możliwościami 

ruchowymi, zmysłowymi oraz umysłowymi, lub pozbawione 

wiedzy i doświadczenia, chyba, że są nadzorowane lub 

zostały wcześniej odpowiednio poinstruowane.
Dzieci powinny być pod opieką, aby mieć pewność, że nie 

bawią się urządzeniem.
Urządzenie należy używać i stawiać na stabilnym 

podłożu.
Kiedy żelazko znajduje się na podstawie, należy upewnić 

się, że podłoże jest stabilne.
Nie należy używać żelazka jeśli zostało upuszczone, nosi 

widoczne ślady uszkodzenia lub jeśli wycieka z niego woda. 

W takim przypadku, urządzenie musi zostać sprawdzone 

przez autoryzowane Centrum serwisowe zanim będzie 

mogło zostać ponownie użyte.
Należy wyjąć wtyczkę  żelazka z gniazdka przed 

napełnianiem zbiornika wodą oraz przed wylaniem wody 

pozostałej w zbiorniku po użyciu.
Nigdy nie wolno zanurzać  żelazka w wodzie lub innym 

płynie.
Urządzenia nie wolno napełniać bezpośrednio z kranu. 
Nie należy wystawiać urządzenia na działanie warunków 

atmosferycznych (deszcz, słońce, mróz itp.)
Nie należy odłączać wtyczki elektrycznej z kontaktu 

ciągnąc za przewód.
Należy odłączać urządzenie od prądu po każdym użyciu 

lub w przypadku podejrzenia wystąpienia awarii.
Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie wymagane 

prace i naprawy urządzenia np. wymiana uszkodzonego 

przewodu zasilającego, muszą być wykonane przez 

wykwalifikowanego pracownika Autoryzowanego centrum 

serwisowego.
Jeśli żelazko ma zostać pozostawione bez nadzoru, należy 

odłączyć je od prądu.
Ważne ostrzeżenia
Pilnować, aby przewód zasilający nie miał styczności z 

gorącą stopą żelazka.
Przechowywać żelazko w pozycji stojącej.
Nie należy używać  płynów do usuwania kamienia (z 

wyjątkiem tych zalecanych przez firmę Bosch), ponieważ 

mogą one uszkodzić urządzenie.
Nigdy nie należy używać substancji ściernych do 

czyszczenia stopy żelazka ani innych części urządzenia. 
Aby powierzchnia stopy pozostała niezarysowana, 

żelazka nie należy stawiać w pobliżu żadnych metalowych 

przedmiotów. Do czyszczenia stopy nie wolno używać 

czyścików, ani innych środków chemicznych.
Przed pierwszym użyciem żelazka
Gdy  żelazko jest odłączone od prądu, należy napełnić 

zbiornik wodą z kranu i ustawić pokrętło regulacji 

temperatury w pozycji “max”
Podłączyć  żelazko do prądu. Kiedy żelazko osiągnie 

żądaną temperaturę (lampka kontrolna zgaśnie), można 

rozpocząć korzystanie z funkcji pary poprzez ustawienie 

regulatora pary w pozycji “2” oraz poprzez wielokrotne 

naciskanie przycisku 

.

Podczas korzystania z funkcji pary po raz pierwszy, nie 

należy stosować jej do prasowania pościeli, ponieważ 

w dozowniku pary mogą znajdować się jeszcze 

zanieczyszczenia .

Podczas pierwszego użycia,  żelazko może wydzielać 

zapach oraz niewielkie ilości dymu; jest to normalne 

zjawisko, które nie będzie występowało później.
Jak korzystać z żelazka
Sprawdzić zalecaną temperaturę prasowania w tabeli 

produktu. Jeśli nie wiadomo z jakiego materiału bądź 

materiałów wykonany jest dany produkt, należy określić 

temperaturę prasowania poprzez wyprasowanie części, 

która nie będzie widoczna w trakcie noszenia lub używania 

danego produktu. 
Prasowanie należy rozpocząć od artykułów wymagających 

najniższej temperatury prasowania, takich jak włókna 

syntetyczne.
Jedwab, materiały wełniane lub syntetyczne: prasować 

po odwrotnej stronie, aby uniknąć powstawania lśniących 

plam. Nie należy używać funkcji spryskiwania, gdyż może 

powodować plamy.

Syntetyczne

••

Jedwab - wełna

•••

Bawełna - len

Napełnianie zbiornika na wodę

   Ustawić regulator pary w pozycji “0” i odłączyć

żelazko od prądu!

Należy używać jedynie czystej wody z kranu bez żadnych 

dodatków. Dodawanie innych płynów, takich jak perfumy, 

może uszkodzić urządzenie.
Wszelkie uszkodzenia w wyniku użycia jednego z wyżej 

wymienionych produktów unieważni gwarancję.
Nie należy używać skroplonej wody z suszarek bębnowych, 

klimatyzatorów i podobnych urządzeń. To urządzenie 

zostało zaprojektowany do użycia ze zwykłą wodą z 

kranu.
Aby przedłużyć prawidłowe działanie funkcji pary, należy 

mieszać wodę z kranu z woda destylowaną w proporcji 1:1. 

Jeśli woda z kranu jest bardzo twarda, należy zmieszać ją 

z wodą destylowaną w proporcji 1:2.
W celu zabezpieczenia przed wyciekiem wody z urządzenia 

będącego w pozycji pionowej, nigdy nie należy napełniać 

go powyżej oznaczenia poziomu wody “max”!.
Przygotowywanie 1
Usunąć ze stopy żelazka wszelkie naklejki i materiały 

zabezpieczające.
Prasowanie bez pary 

2

Prasowanie z parą 

3

Tylko, gdy pokrętło regulacji temperatury znajduje się w 

obszarach oznaczonych symbolem pary.
Dodatkowa para
Ekstra parę można uzyskać poprzez naciśnięcie regulatora 

pary przez 2 sekundy.
Spryskiwanie 

 

4

Nie należy używać funkcji spryskiwania podczas 

prasowania jedwabiu.
Wyrzut pary 

5

Ustawić pokrętło regulacji temperatury w pozycji 

maksymalnej 
Odstęp pomiędzy kolejnymi uderzeniami pary powinien 

wynosić 5 sekund.
Pionowy wyrzut pary 

6

Nie wolno prasować odzieży kiedy jest ona noszona!
Nigdy nie wolno kierować strumienia pary na ludzi ani 

zwierzęta!
Odstęp pomiędzy kolejnymi wyrzutami pary powinien 

wynosić 5 sekund.
Po czterech cyklach wyrzutu pary, należy odczekać 10 

sekund.
Złożony system usuwania kamienia 

7

Zależnie od modelu, niniejsza seria jest wyposażona 

w system usuwania kamienia “AntiCalc” (=komponent 

1 + 2 + 3).
1. self-clean
P r z y   k a ż d y m   u ż y c i u   r e g u l a t o r a   p a r y,   s y s t e m 

samooczyszczania czyści mechanizm z odkładającego 

się kamienia.
2. calc‘n clean
Funkcja “calc‘n clean” pomaga usuwać cząsteczki 

kamienia z komory pary. Jeśli woda jest bardzo twarda, 

należy używać tej funkcji co dwa tygodnie.
Napełnić zbiornik wody, ustawić pokrętło regulacji 

temperatury w pozycji “max” i podłączyć  żelazko do 

prądu. 
Po wymaganym okresie nagrzewania odłączyć żelazko od 

prądu i przenieść nad zlew. Wyjąć regulator pary poprzez 

ustawienie w pozycji   jednocześnie naciskając. Delikatnie 

potrząsnąć żelazkiem. Wrząca woda oraz para zaczną się 

wydobywać, usuwając jednocześnie kamień lub osady, 

które mogły zostać tam nagromadzone. Kiedy z żelazka 

przestanie kapać, należy ponownie zamontować regulator 

pary i ustawić go w pozycji “0”. Rozgrzać żelazko aż cała 

woda wyparuje. 

Feilsøkingsguide

Problem

Mulig årsak

Løsning

Strykejernet varmer ikke.

1. Temperaturvelger stilt veldig lavt.

2. Ingen hovedstrømforsyning.

1. Sett velgeren høyere.

2. Sjekk med et annet apparat eller sett 

støpselet inn i en annen stikkontakt.

Kontrollampen slår seg 

ikke på.

1. Strykejernet avkjøles.

2. Strykejernet varmer ikke.

1. Vent til oppvarmingssyklusen er ferdig.

2. Se forrige paragraf.

Klærne kleber seg fast.

1. Veldig høy temperatur.

1. Sett temperaturvelgeren til en lavere 

temperatur.

Det kommer vann ut med 

dampen.

1. Temperaturvelger stilt veldig lavt.

2. Dampregulator stilt veldig høyt med 

lav temperatur.

1. Sett temperaturvelgeren til en høyere 

posisjon og vent til kontrollampen slår seg 

av.

2. Sett dampregulatoren til en lavere 

posisjon.

Det kommer ikke damp.

1. Dampregulatoren er satt til lukket.

2. Ikke vann i tanken.

3. Tildekket mekanisme.

4. For lav temperatur. 

Antidryppsystemet er aktivert.

1. Sett dampregulatoren til åpen damp.

2. Fyll tanken.

3. Fjern nålen og rengjør den. Hvis dette ikke 

hjelper, kontakt Teknisk service.

4. Still temperaturvelgeren til høyere tempera-

tur hvis tøyets merkelapp tillater det.

Sprayen virker ikke.

1. Ikke vann i tanken.

2. Tildekket mekanisme.

1. Fyll tanken.

2. Kontakt Teknisk service.

Det kommer vann ut av 

strykesålen før støpselet 

settes i stikkontakten.

1. Dampregulatoren er ikke ordentlig 

lukket.

1. Sørg for at dampregulatoren er satt til “0”. 

  Ikke glem å tømme vanntanken når du er 

ferdig med å stryke. 

D e t   k o m m e r   r ø y k   n å r 

strykejernet brukes for første 

gang.

1. Innsmurte deler fra produksjonen 

blir varme.

1. Ta det med ro. Det går bort etter 

førstegangsbruk.

Du kan laste ned denne bruksanvisningen fra Bosch sine lokale nettsider.

Poradnik diagnostyki usterek

Problem

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiązanie

Żelazko nie grzeje.

1. Pokrętło regulacji temperatury 

znajduje się w bardzo niskim 

położeniu.

2. Brak prądu.

1. Ustawić w wyższej pozycji.

2. Sprawdzić z innym urządzeniem lub 

podłączyć wtyczkę do innego gniazdka.

Lampka kontrolna nie 

włącza się.

1. Żelazko stygnie.

2  Żelazko się nie nagrzewa.

1. Poczekać aż cykl nagrzewania zakończy 

się.

2. Patrz poprzedni paragraf.

Odzież przykleja się.

1. Bardzo wysoka temperatura.

1. Ustawić pokrętło regulacji temperatury na 

niższą temperaturę.

Wraz z parą z żelazka 

wydobywa się woda.

1. Regulator temperatury w bardzo 

niskim położeniu.

2. Regulator pary na wysokiej pozycji 

przy niskiej temperaturze.

1. Ustawić pokrętło regulacji temperatury na 

wyższą pozycję i odczekać aż lampka 

kontrolna zgaśnie.

2. Ustawić regulator pary na niższe ustawienie.

Para nie wydobywa się z 

żelazka.

1. Zamknięty regulator pary.

2. Brak wody w zbiorniku.

3. Niedrożny mechanizm.

4. Zbyt niska temperatura. System 

zapobiegający kapaniu wyłączony.

1. Ustawić regulator pary na pozycji otwartej 

pary.

2. Napełnić zbiornik.

3. Wyjąć igłę i wyczyścić ją, jeśli to nie pomoże 

należy skontaktować się z Serwisem 

technicznym.

4. Przestawić pokrętło w wyższe położenie, 

jeśli nie spowoduje to uszkodzenia 

prasowanego materiału.

Funkcja spryskiwacza 

nie działa.

1. Brak wody w zbiorniku.

2. Niedrożny mechanizm.

1. Napełnić zbiornik.

2. Skontaktować się z Serwisem technicznym.

Woda wydobywa 

się ze stopy przed 

podłączeniem żelazka.

1. Regulator pary nie jest prawidłowo 

zamknięty.

1. Sprawdzić, czy regulator pary znajduje się w 

pozycji “0”. 

 Należy pamiętać o opróżnieniu zbiornika po 

zakończeniu prasowania. 

Po pierwszym 

podłączeniu do prądu 

z żelazka wydobywa 

się dym.

1. Smar na niektórych elementach 

wewnętrznych urządzenia.

1. Nie ma powodu do niepokoju. Dym zniknie 

po krótkim czasie po pierwszym użyciu.

Ten podręcznik można pobrać z lokalnej strony internetowej firmy Bosch.

Vianmääritysopas

Ongelma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Silitysrauta ei kuumene.

1. Lämpötilasäädin on hyvin alhaisella 

tasolla.

2. Ei sähkövirtaa.

1. Käännä säädin korkeammalle.

2. Tarkista sähkövirtalähteen toimivuus toista 

laitetta käyttäen tai kytkemällä laite toiseen 

pistorasiaan.

Merkkivalo ei syty.

1. Silitysraudan jäähtyminen on 

käynnissä.

2. Silitysrauta ei kuumene.

1. Odota kunnes kuumentumisvaihe on 

loppunut.

2. Katso edellinen kappale.

Vaatteet tarttuvat rautaan. 1. Lämpötila on erittäin korkea.

1. Käännä lämpötilasäädin alhaisemmalle 

tasolle.

Höyryn mukana laitteesta 

tulee vettä.

1. Lämpötilasäädin on hyvin alhaisella 

tasolla.

2. Höyrysäädin on korkeassa asennossa 

ja lämpötila on alhainen.

1. Käännä lämpötilasäädin korkeampaan 

asentoon ja odota kunnes merkkivalo 

sammuu.

2. Käännä höyrysäädin alhaisemmalle 

tasolle.

Laitteesta ei tule höyryä.

1. Höyrysäädin on suljetussa 

asennossa.

2. Vesisäiliö on tyhjä.

3. Mekanismi on tukkiutunut.

4. Lämpötila on liian alhainen. Vesisuoja 

ei ole aktivoitu.

1. Käännä höyrysäädin auki.

2. Täytä vesisäiliö.

3. Poista soitin ja puhdista se. Jos tämä ei 

auta, ota yhteyttä tekniseen palveluun.

4. Säädä lämpötila korkeammaksi, jos 

vaatekappale sen sallii.

Sumutin ei toimi.

1. Vesisäiliö on tyhjä.

2. Mekanismi on tukkiutunut.

1. Täytä vesisäiliö.

2. Ota yhteyttä huoltopalveluun.

Silityspohjasta tulee 

vettä ennen silitysraudan 

kytkemistä pistorasiaan.

1. Höyrysäädin ei ole hyvin suljettu.

1. Varmista, että höyrysäädin on asennossa “0”. 

  Älä unohda vesisäiliön tyhjennystä silityksen 

jälkeen. 

Silitysraudasta tulee 

savua silloin, kun 

se kytketään päälle 

ensimmäistä kertaa.

1. Joidenkin sisäosien rasvaus.

1. Syytä huoleen ei ole. Tämä menee ohi 

pian ensimmäisen käyttökerran jälkeen.

Voit ladata tämän käyttöoppaan paikalliselta Bosch-verkkosivulta.

Jeśli igła regulatora pary jest zabrudzona, należy usunąć 

wszelkie zanieczyszczenia z końcówki igły za pomocą octu, 

a następnie opłukać czystą wodą.
3. anti-calc
Wkład “anti-calc” ma na celu zredukowanie ilosci 

gromadzonego kamienia wytwarzanego podczas 

prasowania parą, pomagając przedłużyć czas eksploatacji 

żelazka. Jednak wkład zapobiegający nagromadzeniu 

kamienia nie jest w stanie usunąć całości naturalnie 

wytwarzanego z czasem kamienia.
Funkcja “Secure” automatycznie 

wyłączająca urządzenie 8
(Zależnie od modelu)
Po podłączeniu urządzenia, przez pierwsze 2 minuty 

funkcja ta będzie niedostępna, aby urządzenie mogło 

osiągnąć żądaną temperaturę.
Po tym czasie, jeśli żelazko stojące w pozycji pionowej nie 

zostanie poruszone przez osiem minut lub przez 30 sekund 

kiedy leży na stopie lub na boku, obwód bezpieczeństwa 

automatycznie wyłączy urządzenie, a lampka kontrolna 

zacznie migać.
Aby ponownie włączyć żelazko wystarczy nim poruszyć.
System zapobiegający kapaniu 

9

(Zależnie od modelu)
Jeśli  żelazko ustawiono na zbyt niską temperaturę, 

para zostanie automatycznie wyłączona, aby zapobiec 

kapaniu.
Chroniąca tkaniny nakładka / 

osłona na stopę żelazka 10
(w zależności od modelu)
Nakładkę chroniącą tkaniny stosuje się do prasowania w 

maksymalnej temperaturze i z użyciem pary delikatnych 

części garderoby, w celu uniknięcia ich uszkodzenia. 
Zastosowanie nakładki usuwa jednocześnie konieczność 

prasowania przez warstwę materiału zabezpieczającego 

ciemne tkaniny przed wybłyszczeniem.
Zaleca się rozpoczęcie prasowania od niewielkiego 

fragmentu po wewnętrznej stronie garderoby, w celu 

sprawdzenia, czy nakładka odpowiednio spełnia swoje 

zadanie.
Aby zamocować nakładkę na żelazko należy umieścić 

czubek żelazka w końcówce nakładki i nacisnąć jej tylną 

część, popychając do góry, aż da się słyszeć kliknięcie. 

Aby zdjąć nakładkę, należy popchnąć w dół znajdujący 

się z tyłu zacisk i wysunąć żelazko. 
Ochraniacz można nabyć w punkcie serwisu.

Kod produktu 

(punkty obsługi 

posprzedażnej)

650808

Przechowywanie 

11

Ustawić regulator pary w pozycji “0”.
Czyszczenie 12
Wskazówki, które pomogą oszczędzić energię
Generowanie pary powoduje największe zużycie energii 

podczas eksploatacji żelazka. W celu zmniejszenia 

zużywanej energii należy postępować zgodnie z 

poniższymi radami:
• Zaleca  się zaczynać od prasowania tkanin, które 

wymagają najniższej temperatury prasowania. 

 Sprawdzić na metce przy ubraniu zalecaną temperaturę 

prasowania.

• Dostosować ilość pary do wybranej temperatury 

prasowania, stosując się do zaleceń zamieszczonych w 

niniejszej instrukcji obsługi.

• Używać pary podczas prasowania tylko wtedy, gdy jest 

to konieczne. W miarę możliwości, należy korzystać z 

funkcji rozpylacza zamiast pary.

• Należy starać się prasować jeszcze wilgotne tkaniny 

i stopniowo obniżać ustawienie pary w żelazku. Para 

będzie wydzielać się z wilgotnej tkaniny, a nie z żelazka. 

Dla osób, które przed prasowaniem używają suszarki 

elektrycznej, zaleca się zaprogramować suszarkę na 

funkcję 'iron dry'.

• Jeżeli tkanina jest wystarczająco wilgotna, należy 

wyłączyć regulator pary w żelazku.

• W przerwach odstawiać  żelazko w pozycji pionowej. 

Pozostawienie żelazka w pozycji poziomej z włączonym 

regulatorem pary spowoduje niepotrzebne generowanie 

pary.

Ekologiczna utylizacja

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z 

Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską 

Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. “O zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.

U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem 

przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie 

jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie 

z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa 

domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go 

prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne 

punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą 

odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym 

i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych 

dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, 

wynikających z obecności składników niebezpiecznych 

oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego 

sprzętu.

002 TDA 36../10/10

da, no, sv, fi, pl, ru, uk, hu, ar, ro

min

max

min

max

min

max

min

max

• Sett strykejernet i vertikal stilling når du tar en pause. 

Hvis det står horisontalt med dampregulatoren på, vil det 

forbruke damp.

Råd om hvordan et brukt apparat avhendes
Før du kaster et brukt apparat, må du først sette det 

merkbart ut av funksjon og sørge for å avhende det i 

henhold til gjeldende nasjonale lover. Din forhandler, 

rådhuset eller kommunestyret kan gi deg nærmere 

informasjon.

Dette apparatet er merket i overensstemmelse 

med EU-direktiv 2002/96/EG–vedrørende 

brukte elektriske og elektroniske apparater 

(waste electrical and electronic equipment–

WEEE).

Retningslinjene setter et rammeverk for returnering og 

resirkulering av brukte apparater i hele EU.

Problem

Möjlig orsak

Lösning

Sprayen fungerar inte.

1. Inget vatten i vattenbehållaren.

2. Igensatt mekanism.

1. Fyll vattenbehållaren.

2. Kontakta servicetekniker.

Vatten droppar från sulan 

när strykjärnet inte är 

anslutet.

1. Ångreglaget är inte ordentligt stängt.

1. Ställ ångreglaget i läge “0”. 

  Glöm inte att tömma vattenbehållaren 

när du har strukit. 

Det ryker när strykjärnet 

ansluts första gången.

1. Smörjning av vissa inre delar.

1. Ingen fara. Detta upphör efter en kort 

tids användning.

Du kan ladda ner denna handbok från Bosch lokala hemsidor.

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    Tekstilbeskyttende sål til bundplade / tæppe 10 (afhængigt af model) Tekstilbeskyttelsen bruges til dampstrygning af sarte stoffer ved maksimumstemperatur uden at beskadige dem. Brug af beskyttelsen overflødiggør også brug af en klud til at forhindre skinnen på mørke materialer. Det anbefales først
  • Страница 2 из 3
    дайте воде испариться, установив парорегулятор на отметку «2» и несколько раз нажав на кнопку . При использовании пара в первый раз не направляйте его на одежду, так как в паровом отсеке могут находиться остатки загрязнений. Во время первого использования от утюга могут выступать дым и
  • Страница 3 из 3