Инструкция для BOSCH TDA 5620, TDA 5653, TDA 5657, TDA 5660, TDA 5680

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

da

Tak for dit køb af dampstrygejernet TDA56 fra Bosch 
Dette strygejern er fremstillet efter økologiske kriterier, der har 

med holdbar udvikling at gøre, og dets livscyklus er blevet 

analyseret - fra materialevalg til dets senere genanvendelse 

eller genbrug - ligesom mulighederne for forbedring er blevet 

evalueret  ud  fra  et  teknisk,  økonomisk  eller  miljømæssigt 

synspunkt. 
Dette apparat er et husholdningsapparat og er ikke beregnet 

til erhvervsmæssig brug.
Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt!

Generelle sikkerhedsadvarsler

 Fare for elektrisk stød eller brand!

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik). 

For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark 

skal  apparatet  tilsluttes  med  en  egnet  stik-adapter.  Denne 

adapter  (tilladt  til  maks.  13  ampere)  kan  bestilles  via 

kundeservice (reservedel nr. 616581).
Apparatet skal tilsluttes og anvendes i overensstemmelse med 

oplysningerne på mærkepladen.
Tilslut  aldrig  apparatet  strømforsyningen,  hvis  ledningen  eller 

apparatet udviser synlige tegn på skader.
Apparatet skal tilsluttes et jordstik. Hvis det absolut er nødvendigt 

at bruge en forlængerledning, skal du kontrollere, at den passer 

til 16 A eller mere og har et jordstik.
For  at  undgå  at  der  under  ugunstige  strømforhold  kan  opstå 

fænomener  som  transiente  spændingsfald  eller  styrkeudsving 

anbefales det, at strygejernet tilsluttes et strømforsyningssystem 

med  en  maksimal  impedans  på  0,27  Ω.  Om  nødvendigt 

kan  brugeren  spørge  det  offentlige  forsyningsselskab  om 

systemimpedansen ved grænsefladepunktet.
Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive 

børn)  med  nedsatte  fysiske,  sansemæssige  eller  psykiske 

funktioner eller som mangler erfaring eller viden, med mindre de 

har modtaget vejledning om brug.
Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
Apparatet skal anvendes og placeres på en stabil overflade.
Når  det  er  placeret  i  en  støtteanordning,  skal  du  sørge  for,  at 

dennes overflade er stabil.
Strygejernet bør ikke anvendes, hvis der er synlige tegn på skader 

eller hvis det lækker vand. I så fald skal strygejernet kontrolleres 

af  en  autoriseret  tekniker  fra  vores  tekniske  servicecenter,  før 

det kan bruges igen.
Tag stikket ud af stikkontakten, før du fylder apparatet med vand 

eller hælder overskydende vand ud efter brug.
Nedsænk aldrig strygejernet i vand eller andre væsker.
Apparatet må aldrig anbringes under en vandhane i forbindelse 

med påfyldning af vand. 
Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn, sol, frost osv.)
Det elektriske stik må ikke udtages af stikkontakten ved at trække 

i ledningen.
Afbryd apparatet fra strømforsyningen efter brug, eller hvis der 

er mistanke om fejl.
For at undgå farlige situationer skal enhver form for reparation, 

som  apparatet  måtte  have  brug  for  som  f.eks.  udskiftning  af 

en beskadiget ledning, udføres af kvalificeret personale fra en 

autoriseret, teknisk serviceafdeling.
Afbryd strygejernet fra strømforsyningen, hvis du bliver nødt til at 

gå fra det i en periode.

Før ibrugtagning første gang

Fjern  eventueller  mærkater  eller  beskyttelsesdæksler  fra 

bundpladen 
Fyld  strygejernets  beholder  med  almindeligt  postevand  og  stil 

temperaturregulatoren på “max”.
Tislut  strygejernet.  Når  strygejernet  har  nået  den  ønskede 

temperatur  (lyset  på  bagsiden  af  vandtanken  slukkes),  stilles 

dampregulatoren på   og tasten   trykkes ned gentagne gange, 

hvorved vandet fordamper.
Ved  brug  af  strygejernet  for  første  gang  kan  der  eventuelt 

dannes en lettere røg og lugt, hvilket dog forsvinder i løbet af 

et par minutter.

Brug 

Fig. 1

Når der tændes for strømmen, lyser kontrollampen.
Kontrollampen  lyser,  indtil  den  ønskede  temperatur  er  nået. 

Herefter slukker og tænder den, når temperaturen i strygejernet 

stiger og falder.
Når  strygejernet  er  varmt,  kan  der  stryges,  også  selv  om 

strygejernet opvarmer. Sortér strygetøjet efter de internationale 

plejemærker og start med at stryge ved den laveste temperatur 

“•”:

Syntetisk

••

Silke – Uld

•••

Bomuld – Linned

Tanken fyldes op  

Fig. 2

  Stil dampregulatoren på   og træk stikket ud!

Brug kun rent vand fra vandhanen uden at blande noget i det. 

Tilføjelse  af  andre  væsker  som  f.eks.  parfume  vil  beskadige 

apparatet.
Skader, som skyldes brug af ovenstående produkter, er ikke 

omfattet af garantien.
Brug  ikke  kondensvand  fra  tørretumblere,  airconditionanlæg 

eller  lignende. Apparatet  er  udviklet  til  at  bruge  normalt  vand 

fra vandhanen.
Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande vandet fra 

vandhanen med destilleret vand i forholdet 1:1. Hvis vandet i dit 

område er meget hårdt, kan du blande det med destilleret vand 

i forholdet 1:2.
Påfyld adrig over mærket “max”.

Strygning uden damp  

Fig. 3

Stil dampregulatoren på  .

Strygning med damp  

Fig. 4

Stil tem peraturregulatoren på   og - efter
opvarmningen - dampregulatoren på   eller  .
Temperaturregulator på position “••”: Stil
dampregulatoren på  .
Temperaturregulator på position “•••” eller “max”:
Stil dampregulatoren på  .

Spray   

Fig. 5

Brug ikke sprayfunktionen på silke.

Dampstråler  

Fig. 6

Temperatur: maks. Tryk flere gange på tasten  , med pauser på 

mindst 5 sekunder.

Lodret damp  

Fig. 6

Stil temperaturen på “max”. Hæng strygetøjet på en bøjle. Før 

strygejernet lodret i en afstand på 10 cm og tryk flere gange på 

tasten  , i pauser på mindst 5 sekunder.
Ret aldrig dampstrålen mod tøj, der aktuelt bæres.
Ret aldrig dampen mod personer eller dyr.

Når strygningen er færdig

Stil  dampregulatoren  flere  gange  fra    til    og  tilbage  igen 

(selvrens).  Tømning  af  vandbeholderen:  Hold  spidsen  på 

strygejernet nedad og ryst jernet let. Stil strygejernet på enden, ikke 

på strygesålen (

Fig. 7). Vikle ikke ledningen for stramt op!

Rengøring

Er strygejernet en smule snavset, trækkes stikket ud og sålen 

afkøles. Tør kun hus og sål af med en fugtig klud.
Smelter syntetisk stof på den rustfrie strygesål, fordi indstillingen er 

for høj, slukkes for dampen og stofresterne tørres straks af sålen 

med en tyk, sammenfoldet, tør bomuldsklud (maks. trin).
For at holde strygesålen glat og uden ridser, skal du sørge for at 

undgå kontakt med metalgenstande.Anvend aldrig skuresvampe 

eller kemikalier til rengøring af strygesålen.
Beholderen må aldrig afkalkes eller behandles med rense- 

eller  opløsningsmiddel:  Strygejernet  ville  i  dette  tilfælde 

dryppe under dampning!

Ekstrafunktioner

(Afhængigt af model)

Flerdelt afkalkningssystem 

Fig. 8

Afhængigt  af  model  er  denne  serie  udstyret  med 

afkalkningssystemet “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).
1. self-clean 

Hver  gang  du  bruger  dampregulatoren,  renser  systemet  “self-

clean” mekanismen for kedelstensaflejringer.
2. Calc’nclean
Funktionen “calc’nclean” hjælper med at fjerne kalkpartikler fra 

dampkammeret. Brug denne funktion cirka hver 2. uge, hvis vandet 

er meget hårdt, hvor du bor.
1.  Tag  stikket  til  strygejernet  ud  af  stikkontakten,  indstil 

dampregulatoren på  , og fyld vandbeholderen med vand.

2.  Indstil temperaturvælgeren på “max”, og slut strygejernet til.
3.  Efter  den  nødvendige  opvarmningsperiode,  går  kontrollyset 

ud. Tag derefter stikket til strygejernet ud af stikkontakten.

4.  Hold strygejernet hen over vasken. Tryk på knappen “clean”, 

og ryst forsigtigt strygejernet. Der kommer kogende vand og 

damp ud med kalk eller andre aflejringer. 

5.  Når  strygejernet  ophører  med  at  dryppe,  skal  du  slippe 

knappen, sætte stikket fra strygejernet i stikkontakten og lade 

strygejernet opvarme, indtil den resterende mængde vand er 

fordampet.

6.  Gentag denne procedure, hvis strygejernet stadig indeholder 

urenheder.

3. anti-calc 

Patronen  “anti-calc”  er  udviklet  til  at  nedsætte  opbygningen 

af  kedelsten,  der  dannes  under  strygning,  hvilket  hjælper 

med  at  forlænge  strygejernets  levetid.  Imidlertid  kan 

antikedelstenspatronen ikke fjerne al den kedelsten, der opbygges 

naturligt med tiden
For ekstra afkalkning, varm strygejernet op og på tryk dampskuds 

knappen flere gange hurtigt efter hinanden. Vent derefter til vandet 

er væk fra sålen

“Secure” Automatisk  

sikkerhedsafbrydelse 

Fig. 9

(Afhængigt af model)
Den automatisk afbryderfunktion “Secure” slukker strygejernet, når 

det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden og sparer energi.
Direkte efter tilslutning af strygejernet er denne funktion inaktiv 

i 2 minutter, da strygejernet ellers ikke kan opnå den indstillede 

temperatur.
Hvis strygejernet herefter ikke bevæges i 8 minutter, mens det står 

i lodret position eller i 30 sekunder, mens det står på bundpladen, 

så  vil  sikkerhedskredsløbet  automatisk  afbryde  apparatet,  og 

styrelyset vil begynde at blinke.
For at genstilslutte strygejernet skal du blot bevæge det lidt.
Når sikkerhedsafbrydelsen er aktiv, mens strygejernet hviler på 

bundpladen, kan apparatet dryppe gennem bundpladen. Anbring 

dampregulatoren i positionen “0”, tøm vandbeholderen, og varm 

strygejernet op igen, indtil det resterende vand er fordampet. 

Dråbebeskyttelse

(Afhængigt af model)
Hvis den indstillede temperatur er for lav, slukkes automatisk for 

dampen for undgå at der opstår dråber. Der høres evt. et klik.

Tekstilbeskyttende sål til  

bundplade / tæppe 

Fig. 10

(afhængigt af model)
Tekstilbeskyttelsen bruges til dampstrygning af sarte stoffer ved 

maksimumstemperatur uden at beskadige dem. 
Brug  af  beskyttelsen  overflødiggør  også  brug  af  en  klud  til  at 

forhindre skinnen på mørke materialer.
Det anbefales først at stryge et lille indvendigt stykke af stoffet for 

at se, om det er velegnet.
Når du vil sætte tekstilbeskyttelsen på strygejernet, skal du sætte 

spidsen af strygejernet ind i enden af tekstilbeskyttelsen og trykke 

den bageste del af beskyttelsen opad, indtil du hører et klik. Når 

du vil aftage tekstilbeskyttelsen, skal du trække ned i clipsen i 

enden og fjerne strygejernet. 
Strygesålsomslaget til tekstilbeskyttelse kan erhverves gennem 

kundeservice eller specialiserede forretninger:

Tilbehør  

(eftersalg)

Bestillingsnummer i 

specialforretninger

464851

TDZ1510

Tips til at hjælpe dig med at spare energi

Damp  forbruger  meget  energi.  Følg  nedenstående  råd  for  at 

minimere energiforbruget:
•  Start  med  at  stryge  de  stoffer,  der  kræver  den  laveste 

temperatur. 

  Kontroller den anbefalede strygetemperatur på mærkaten på 

tøjet.

•  Indstil dampen i henhold til den valgte strygetemperatur, hvor 

du skal følge instruktionerne i vejledningen.

•  Brug  kun  damp,  hvis  det  er  nødvendigt.  Brug  i  stedet 

sprøjtefunktionen, når det er muligt.

•  Forsøg at stryge tekstilerne, mens de stadig er fugtige, hvor 

du  skal  formindske  dampindstillingen.  Damp  genereres  fra 

tekstilerne  frem  for  fra  strygejernet.  Hvis  du  bruger  tørring 

af tekstilerne før strygning, skal du indstille tørretumbleren til 

programmet 'strygefri’.

•  Hvis tekstilerne er fugtige nok, skal du slå dampfunktionen helt 

fra.

•  Lad strygejernet stå oprejst under pauser. Vandret placering 

med damp aktiveret genererer spildt damp.

Bortskaffelse

Brug genbrugsordningerne for emballage og ældre apparater og 

vær med til at skåne miljøet. 
Er der tvivl om ordningerne og hvor genbrugs-pladserne er placeret 

kan kommunen kontaktes.

Dette apparat er mærket i overensstem melse med det 

europæiske  direktiv  2002/96/EG  -  der  omhandler 

kasserede,  elektriske  og  elektroniske  apparater 

(kasseret, elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE).

Denne  retningslinje  fastsætter  rammen  for  returnering  og 

genbrug af kasserede apparater, der gælder i hele EU.

Du  kan  hente  vejledningen  under  Bosch‘  lokale 

hjemmesider.

004 TDA56..10/10

da,no,sv,fi,pl,ru,uk,hu,ro,ar

da

Brugsanvisning

no

Bruksanvisning

sv

Bruksanvisning

fi

Käyttöohjeet

pl

Instrukcja obsługi

ru

Инструкции по эксплуатации

uk

Інструкція з використання 

hu

Használati utasítások

ro 

Instructioni de folosire

аr 

ليغشتلا تاداشرإ

M-2

��

��

��

��

TDA 56..
Sensixx B4

��

���

���

��

����

����

����

���

����

��

����

���

��

����

����

�����

����

����

��

����

����������

����

���������������

no

Takk for at du valgte et TDA56 dampstrykejern fra Bosch 
Dette strykejernet er designet i henhold til økologiske kriterier, 

forbundet med den stadige utdviklingen, analysert i hele dens 

livssyklus,  fra  material  valg  til  den  siste  nedbrytning  eller 

resirkulering - evaluering av forbedrings muligheter, fra den 

tekniske, økonomiske og miljøvennlige side av saken 
Dette  apparatet  er    produsert  utelukkende  for  bruk  i 

hjemmet  og  er  følgelig  ikke  egnet  til  industrielt  bruk.  

Les  bruksanvisnigen  nøye  og  ta  vare  på  den  for  senere 

konsultasjoner.

Generelle sikkerhetsadvarsler

 Fare for elektrisk støt eller brann!

Dette apparatet må tilkoples og brukes i henhold til informasjonen 

som står på merkeplaten.
Sett aldri i støpselet hvis kabelen eller selve apparatet er synlig 

skadet.
Dette  apparatet  må  kobles  til  en  jordet  stikkontakt.  Hvis  det 

er  absolutt  nødvendig  å  bruke  en  skjøteledning,  sørg  for  at 

den  er  egnet  til  16 A  eller  mer  og  at  den  har  et  støpsel  med 

jordforbindelse.
For å unngå at, under uheldige forhold, fenomener som transiente 

spenningsfall  eller  fluktuasjoner  forekommer,  anbefaler  vi  at 

strykejernet  er  koplet  til  et  strømnett  med  en  impedans  på 

maksimum 0,27 Ω.
Om nødvendig, kan brukeren spørre strømleverandøren om hvor 

stor impedansen er ved koplingspunktet.
Hold apparatet utenfor barns rekkevidde.
Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) 

med nedsatte fysiske-, sensoriske eller mentale evner, medmindre 

de er under oppsyn eller har fått opplæring.
Barn  må  overvåkes  for  å  garantere  at  de  ikke  leker  med 

apparatet.
Apparatet må brukes og plasseres på en stabil overflate.
Hvis apparatet settes i en støtte, sørg for at overflaten støtten 

står på er stabil.
Strykejernet må ikke brukes hvis det har falt i gulvet, har synlige 

skader  eller  lekker  vann.  Det  må  kontrolleres  av  et  autorisert 

Teknisk Servicesenter før den kan brukes på nytt.
Ta ut støpselet før apparatet fylles med vann eller før resterende 

vann helles ut etter bruk.
Senk aldri strykejernet ned i vann eller annen væske.
Sett aldri apparatet under springen for å fylle på vann. 
Ikke etterlat apparatet slik at det er utsatt for værforhold (regn, 

sol, frost, osv.)
Støpselet  må  ikke  trekkes  ut  av  stikkontakten  ved  å  dra  i 

ledningen.
Trekk ut støpselet etter hvert bruk eller hvis det er mistanke om 

at apparatet har en feil.
For  å  unngå  farlige  situasjoner,  må  nødvendig  arbeid  eller 

reparasjoner, f.eks. skifte ut en defekt hovedledning, kun utføres av 

kvalifisert personale fra et autorisert Teknisk Servicesenter.
Trekk ut støpselet når strykejernet er uten tilsyn.

Før første gangs bruk 

Fjern  evnt.  klistremerker  eller  beskyttelsesdekke  fra 

strykesålen. 
FyII  tanken  på  strykejernet  med  vann  fra  springen  og  sett 

temperaturreguleringen  på  “max”.  Tilkople  så  apparatet.  Når 

strykejernet har fått riktig temperatur (indikatorlampen på enden 

av vanntanken slår seg av), lar du vannet fordampe ved å innstille 

dampreguleringen på   og å trykke flere ganger på knappen  .
Ved første gangs bruk av strykejernet kan det forekomme røyk- 

eller luktutvikling, men denne vil stoppe etter noen få minutter.

Bruk 

bilde 1

Kontrollampen lyser når jernet varmes opp, den slukker så snart 

den innstilte temperaturen er nådd. Når strykejernet er varmt, kan 

det strykes videre selv om det varmes opp. Sorter plaggene etter 

merkelappene og start med lavest temperatur “•”: 

Syntetisk stoff

••

Silke – Ull

•••

Bomull – Lin

Påfylling av tanken  

bilde 2

  Sett dampreguleringen på   og trekk ut støpselet!

Bruk kun rent vann fra springen og ikke bland det med noe. Å bruke 

andre væsker, slik som parfyme, vil ødelegge apparatet.
Enhver  skade  som  skyldes  bruk  av  nevnte  produkter,  vil 

oppheve garantien.
Ikke bruk kondensvann fra tørketrommel, luftkondisjoneringsanlegg 

eller  lignende.  Dette  apparatet  er  laget  for  å  bruke  normalt 

springvann.
Bland springvann med destillert vann i forholdet 1:1 for å forlenge 

optimal dampfunksjon. Hvis springvannet i ditt distrikt er veldig 

hardt, bland springvannet med destillert vann i forholdet 1:2.

Fyll aldri over merket for “max” vannivå.

Stryking uten damp  

bilde 3

Sett dampreguleringen på  .

Dampstøt  

bilde 4

Sett temperaturreguleringen på   og sett dampreguleringen på 

 eller   etter at den er oppvarmet.

Sett temperaturreguleringen i posisjonen “••”: dampreguleringen 

settes på  .
Sett  temperaturreguleringen  i  posisjonen  “•••”  eller  på  “max”; 

dampreguleringen settes på  .

Spray   

bilde 5

Ikke bruk spray-funksjonen på silke.

Stryking med dampstøt  

bilde 6

Temperatur: max
Trykk tasten   flere ganger med pauser på minst 5 sekunder.

Vertikal damp  

bilde 6

Sett temperaturen på “max”.
Heng klærne på en bøyle.
Før strykejernet loddrett i en avstand på 10 cm og trykk tasten   

flere ganger med pauser på minst 5 sekunder.
Dampen  må  aldri  rettes  direkte  mot  klær  mens  noen  har 

dem på.
Dampen må aldri rettes mot personer eller dyr.

Etter hver strykeomgang

Sett  dampreguleringen  fra    til    og  tilbake  flere  ganger 

(selvrens). Tømming av tanken: Hold strykejerned med spissen 

nedover og rist lett på det.
For oppbevaring settes det opp på bakkant, ikke la det stå på 

sålen (

bilde 7).

Ikke vikle kabelen opp for stramt.

Rengjøring

Ved lett smuss trekkes støpselet ut og sålen avkjøles først. Tørk 

kun fuktig av sålen og jernet utvendig.
Dersom syntetisk stoff smelter når stålsålen er for høyt innstilt, 

må  dampen  slås  av  og  restene  tørkes  av  straks  med  et  tykt 

sammenlagt stykke av bomullstøy. Sett jernet på trinn max
Hvis du vil at strykesålen skal holde seg glatt, bør du unngå hard 

kontakt  med  metallgjenstander.  Bruk  aldri  skuresvampereller 

kjemikalier til å rengjøre strykesålen.
Tanken må aldri avkalkes eller behandles med rengjørings- 

hhv. løsemiddel:

Ekstra funksjoner

(Avhengig av modell)

Multippelt avkalkingssystem 

bilde. 8

Avhengig  av  modell  er  disse  apparatene  utstyrt  med 

avkalkingssystemene “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).
1. self-clean

Hver gang du bruker dampregulatoren, vil “self-clean”-systemet 

rengjøre mekanismen for kalkavleiringer.
2. Calc’n clean
“calc’n clean”-funksjonen hjelper med å fjerner kalkpartikler fra 

dampkammeret.  Bruk  denne  funksjonen  ca  hver  2.  uke,  hvis 

vannet i området er veldig hardt.
1.  Trekk støpslet ut av stikkontakten, still dampregulatoren i   

posisjonen og fyll vanntanken med vann.

2.  Still  temperaturen  i  “max”  posisjon  og  trekk  støpslet  ut  av 

stikkontakten.

3.  Etter  den  nødvendige  oppvarmingsperioden,  vil 

temperaturindikatoren  slukke.  Deretter  kan  du  trekke  ut 

kontanten til strykejernet fra støpselet.

4.  Hold strykejernet over en vask. Trykk på “clean”-knappen og 

rist forsiktig på strykejernet. Kokende vann og damp vil komme 

ut, og kan bringe med seg kjelstein eller bunnfall. 

5.  Når strykejernet slutter å dryppe, kan du slippe knappen, koble 

til strykejernet og varme det opp igjen, til det resterende vannet 

har fordampet.

6.  Gjenta  prosessen  hvis  strykejernet  fortsatt  inneholde 

urenheter.

3. anti-calc

“Anti-calc”-patronen har blitt laget med henblikk på å redusere 

mengden av kalk som samler seg opp i løpet av dampstrykingen, 

og  på  den  måten  forlenge  strykejernets  nyttbare  levetid. 

Antikalkpatronen kan imidlertid ikke fjerne all kalken som dannes 

naturlig over tid.

“Secure” auto shut-off-funksjon 

bilde. 9

(Avhengig av modell)
“Secure”  auto  shut-off-funksjonen  slår  av  strykejernet  hvis  det 

ikke beveges over en viss tid. Dette øker sikkerheten og sparer 

energi.

For  å  gi  apparatet  tid  til  å  oppnå  innstilt  temperatur,  er  denne 

funksjonen  inaktiv  de  første  2  minuttene  etter  at  apparatet  er 

tilkoblet strøm.
Hvis  strykejernet  ikke  beveges  i  løpet  av  8  minutter  i  oppreist 

posisjon,  eller  det  står  flatt  på  strykesålen  eller  på  siden  i  30 

sekunder, vil sikkerhetskretsen slå av apparatet automatisk og 

kontrollampen begynner å blinke.
En lett bevegelse av strykejernet vil få strømmen tilbake.

Dryppebeskyttelse

(Avhengig av modell)
Dersom det er innstilt en for lav temperatur, blir dampen automatisk 

slått av for å unngå at apparatet drypper. Det kan da eventuelt 

høres et klikk.

Såletrekk metal/såletrekk filt  

som beskytter ømfintlige tekstiler 

bilde 10

(avhengig av modell)
Stoffbeskyttelsen brukes for å unngå skade på ømfintlige tekstiler 

ved dampstryking med maksimal temperatur. 
Denne beskyttelsen kan også brukes istedenfor et klede mellom 

strykejernet og tøyet som strykes for å unngå at mørke stoffer 

blir blanke.
Det anbefales å stryke et lite område på innsiden av plagget først 

for å kontrollere resultatet.
Stoffbeskyttelsen settes på strykejernet ved  å  sette tuppen  på 

jernet i enden av stoffbeskyttelsen og trykke den bakre delen av 

beskyttelsen opp til du hører et klikk. Stoffbeskyttelsen løsnes ved 

å trekke ned klemmen bak og ta av jernet. 
Det  stoff-beskyttende  strykesåle  dekselet  kan  kjøpes  fra 

kundeservicen eller fra en spesialbutikk:

Kode for tilbehør 

(Kundeservice)

Navn på tilbehør 

(Spesialbutikker)

464851

TDZ1510

Tips for å hjelpe deg å spare energi

Produksjon av damp forbruker mest energi. Som en hjelp til å 

minimere forbruket bør du følge rådene nedenfor:
•  Begynn med å stryke de tekstilene som krever den laveste 

stryketemperaturen. 

  Sjekk anbefalt stryketemperatur på vaskelappen på plagget.
•  Reguler dampen i forhold til stryketemperaturen ved å følge 

instruksjonene i denne håndboken.

•  Bruk damp bare hvis det er nødvendig. Bruk sprayfunksjonen 

i stedet hvis det er mulig.

•  Prøv  å  stryke  plaggene  mens  de  fremdeles  er  fuktige,  og 

reduser dampinnstillingen. Da vil dampen komme fra plaggene 

i større grad enn fra strykejernet. Hvis du tørker plaggene dine 

i tørketrommel før du stryker dem, still tørketrommelen inn på 

"stryketørt"-programmet.

•  Hvis tekstilene er fuktige nok, kan du slå av dampregulatoren 

helt.

•  Sett strykejernet i vertikal stilling når du tar en pause. Hvis det står 

horisontalt med dampregulatoren på, vil det forbruke damp.

Skrofing

For aktuelle veiledninger angående skroting bør du ta kontakt med 

forhandleren eller med kommunen på stedet der du bor.

Dette apparatet er merket i overensstemmelse med 

EU-direktiv 2002/96/EG–vedrørende brukte elektriske 

og  elektroniske  apparater  (waste  electrical  and 

electronic equipment–WEEE).

Retningslinjene  setter  et  rammeverk  for  returnering  og 

resirkulering av brukte apparater i hele EU.

Du  kan  laste  ned  denne  bruksanvisningen  fra  Bosch  sine 

lokale nettsider.

sv

Tack för att du har valt ångstrykjärnet TDA56 från Bosch 
Det här strykjärnet har formgivits i enlighet med de ekologiska 

kriterier  som  ställts  upp  för  en  hållbar  utveckling.  Hela 

strykjärnets  livscykel  analyseras  -från  val  av  material 

till  återanvändning  eller  återvinning-  för  att  utvärdera 

möjligheterna  till  förbättringar  från  en  teknisk,  ekonomisk 

och miljömässig synvinkel. 
Detta  är  en  hushållsprodukt  och  alltså  inte  avsedd  för 

kontinuerlig  användning  i  storhushåll.  Läs  noga  igenom 

bruksanvisningen. Spara den!

Allmänna varningsmeddelanden angående 

säkerhet

 Fara för elektrisk stöt eller brand!

Apparaten skall anslutas och användas i enlighet med uppgifterna 

på märkskylten.
Anslut  aldrig  apparaten  till  elnätet  om  sladden  eller  själva 

apparaten uppvisar skador.
Apparaten  skall  anslutas  till  jordat  uttag.  Om  det  är  absolut 

nödvändigt att använda förlängningskabel, kontrollera att den är 

anpassad för 16 A eller mer och att kontakten är jordad.
För att undvika att fenomen som att transient spänning sjunker eller 

att belysningen fluktuerar vid dåliga strömförsörjningsförhållanden, 

rekommenderar  vi  att  du  ansluter  strykjärnet  till  ett 

strömförsörjningssystem med en maximal impedans på 0,27 Ω.
Vid behov, kan användaren fråga det allmänna strömförsörjningsbolaget 

om systemimpedansen vid gränssnittsstället.
Låt inte barn använda apparaten.
Apparaten skall inte användas av personer (även omfattande barn) 

med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande 

erfarenhet och kunskaper, utan tillsyn eller instruktioner.
Barn ska tillses så att de inte leker med apparaten.
Apparaten skall placeras och användas på stabilt underlag.
Om  apparaten  ställs  på  ett  stöd  måste  stödets  underlag  vara 

stabilt.
Strykjärnet skall inte användas om det har tappats, om synliga 

skador finns eller om det läcker vatten. Det måste kontrolleras av 

servicetekniker innan det används igen.
Drag ut kontakten innan du fyller på vatten eller när du ska hälla 

ut överblivet vatten efter användning.
Sänk aldrig ned strykjärnet i vatten eller annan vätska.
Apparaten skall inte fyllas med vatten under kranen. 
Utsätt inte apparaten för väder och vind.
Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden.
Drag  ur  kontakten  när  apparaten  inte  används  eller  om  du 

misstänker fel.
För  att  undvika  fara  skall  alla  åtgärder  och  reparationer  på 

apparaten,  som  t.ex.  byte  av  elkabel,  utföras  av  auktoriserad 

servicetekniker.
Drag ur kontakten när du lämnar strykjärnet utan uppsyn.

Före första användningen

Avlägsna eventuella etiketter eller skyddsskikt från sulan.
FyII  strykjärnets  tank  med  kranvatten  och  ställ  därefter  in 

termostaten  på  läge  “max”.  Sätt  stickkontakten  i  vägguttaget. 

Vänta  tills  strykjärnet  uppnått  önskad  temperatur  (indikator  på 

sidan av vattentanken släcks när strykjärnet kyls ned).
Ställ nu in ångreglaget på läge   och låt vattnet förånga genom 

att upprepade gånger trycka på knappen   
Första gången strykjärnet används kan det utsöndra rök och lukter 

som upphör efter ett par minuter. 

Strykning  

Bild 1

Sätt stickkontakten i vägguttaget. Kontrollampan tänds. Ställ in 

önskad temperatur med termostaten.
Den släcks när inställd temperatur uppnåtts.
Har strykjärnet väl blivit hett kan du fortsätta stryka när det åter 

värms upp. Sortera tvätten i enlighet med skötselråden. Börja alltid 

med de plagg som ska strykas i den lägsta temperaturen “•”:

Syntet

••

Silke – Ull

•••

Bomull – Linne

FyIla på vatten  

Bild 2

   Ställ  ángreglaget  pá    och  dra  ut  stickkontakten  ur 

vágguttaget!

Använd rent kranvatten utan tillsatser. Tillsatser av andra vätskor 

t.ex. parfym är skadliga för apparaten.
Orsakas skador p.g.a. användning av ovannämnda produkter 

ogiltigförklaras garantin.
Använd  inte  kondenserat  vatten  från  torktumlare, 

luftkonditioneringsaggregat eller liknande. Apparaten är avsedd 

för användning med normalt kranvatten.
För  att  bibehålla  ångfunktionen  i  gott  skick  rekommenderas 

att  blanda  lika  delar  kranvatten  och  destillerat  vatten.  Om  ditt 

kranvatten har ovanligt hög hårdhetsgrad, blanda en del kranvatten 

med två delar destillerat vatten.
Fyll aldrig över märket “max”.

Strykning utan ånga  

Bild 3

Ställ ångreglaget på  .

Strykning med ånga  

Bild 4

Ställ termostatvredet på   och ställ ångreglaget på   eller   

efter det att strykjärnet blivit varmt.
När termostatvredet står på “••”: Ställ ångreglaget på  .
När termostatvredet står på “•••” eller “max”.
Ställ ångreglaget på  .

Spray   

Bild 5

Använd inte sprayfunktionen på silke eller siden.

Ångpuff 

Bild 6

Ställ in temperaturen på “max”.
Tryck upprepade gånger på knappen   med 5 sekunder mellan 

varje tryck.

Vertikal ånga 

Bild 6

Ställ in temperatur “max”.
Häng klädesplagget på en galge.
Håll strykjärnet lodrätt med 10 cm avstånd från plagget. Tryck 

upprepade gånger på knappen  , med minst 5 sekunder mellan 

varje tryck.
Rikta aldrig ångstrålen mot plagg som någon har på sig.
Rikta aldrig ångan mot människor eller djur.

När du använt färdigt strykjärnet

Ställ in ångreglaget från   till   och tillbaka på 0.
Gör detta upprepade gånger (självrengöringsfunktion).
Töm sedan tanken genom att hålla strykjärnet med spetsen nedåt 

över ett kärl och lätt skaka det. Förvara strykjärnet på högkant, 

inte liggande se (

Bild 7).

Linda inte ihop sladden för hårt!

Rengöring

Lätt nedsmutsat strykjärn: Dra ut stickkontakten ur vägguttaget 

och låt strykjärnet svalna. Torka sedan av strykjärnets utsida och 

sula med en fuktig duk.
Strykjärnet var för varmt så att syntetmaterial smält och fastnat på 

sulan: Stäng av ångfunktionen, ställ in max-läge och torka genast 

bort smutsresterna med en tjock, ihopvikt torr bomullshandduk.
För  att  hålla  stryksulan  slät  bör  du  se  till  att  den  inte  utsätts 

för  kontakt  med  metallföremål. Använd  aldrig  skursvamp  eller 

kemikalier när du rengör stryksulan.
Häll aldrig rengörings- eller lösningsmedel i tanken för att 

avkalka  strykjärnet  eftersom  detta  då  gör  att  strykjärnet 

droppar när du använder ånga!

Ytterligare funktioner

(Beroende på modell)

Avkalkning i flera steg 

Bild 8

Beroende på modell är ditt strykjärn utrustad med avkalkning i 

flera steg: “AntiCalc” (= steg 1 + 2 + 3).
1. self-clean

När  du  använder  ångreglaget  rengörs  mekanismen  från 

kalkavlagringar tack vare funktinen “self-clean”.
2. Calc’n clean
Funktionen ”calc’n clean” bidrar till att avlägsna kalkpartiklar från 

ångkammaren. Använd  den  här  funktionen  ungefär  varannan 

vecka om vattnet i ditt område är mycket hårt.
1.  Dra ut strykjärnets elsladd ur vägguttaget, ställ ångreglaget i 

läget   och fyll vattentanken med vatten.

2.  Ställ temperaturväljaren i läget ”max” och sätt i strykjärnets 

elsladd.

3.  Efter  den  nödvändiga  uppvärmningsperioden  släcks 

kontrollampan. Dra sedan ut strykjärnets elsladd.

4.  Håll strykjärnet över ett tvättställ. Tryck på knappen ”clean” och 

skaka försiktigt strykjärnet. Kokande vatten och ånga kommer 

ut, tillsammans med kalk eller avlagringar som kan ha funnits 

där. 

5.  När strykjärnet upphör att droppa släpper du knappen, sätter 

i strykjärnets elsladd och värmer upp det igen tills resterande 

vatten har förångats.

6.  Upprepa  processen  om  strykjärnet  fortfarande  innehåller 

föroreningar.

3. anti-calc

Patronen  “anti-calc”  är  utformad  för  att  minska  kalkavlagringar 

under ångstrykning, vilket bidrar till att förlänga strykjärnets livstid. 

Patronen kan dock inte avlägsna all kalk som bildas.

“Secure” Automatisk  

säkerhetsavstängning 

Bild 9

(Beroende på modell)
Funktionen  “Secure»  för  automatisk  avstängning  kopplar  ur 

strykjärnet  när  det  står  orört,  vilket  förbättrar  säkerheten  och 

energiförbrukningen.
Efter  igångsättning  av  produkten  kommer  denna  funktion  att 

vara inaktiv de två första minuterna för att ge produkten tid att 

nå rätt temperatur. 
Efter denna tid, och om strykjärnet inte flyttas efter 8 minuter i 

stående läge eller efter 30 sekunder när det vilar på sulan eller på 

sidan, kommer säkerhetskretsen att slå av apparaten automatiskt 

och kontrollampan kommer att börja blinka.

Droppstopp

(Beroende på modell)
Om  den  temperatur  du  ställt  in  är  för  låg  kommer  ångan 

automatiskt  att  stängas  av  för  att  undvika  dropp.  Ibland  hörs 

då ett klickljud.

Stryksöverdrag metal/stryksöverdrag  

filt för ömtåliga plagg 

Bild 10

(enligt modell)
Skyddet  av  tyg  används  för  att  stryka  ömtåliga  plagg  med  en 

maximal temperatur utan att skada dem. 
Användningen av skyddet gör att man inte behöver använda en 

trasa för att förhindra glansiga ytor på mörka kläder.
För  att  fästa  tygskyddet  vid  strykjärnet,  placera  spetsen  av 

strykjärnet mot slutet av tygskyddet och tryck bakdelen av skyddet 

uppåt tills du hör ett klickande ljud. För att frigöra tygskyddet, dra 

ner klämman på baksidan och ta bort strykjärnet. 
Sulskyddet i textil finns att köpa som en tjänst efter försäljningen 

av strykjärnet samt i specialbutiker.

Reservdelsnummer 

(kundservice)

Namn på reservdel  

(fackhandel)

464851

TDZ1510

Tips för att spara energi

Det  går  åt  mest  energi  när  man  använder  ångfunktionen.  Följ 

råden nedan för att minimera energiförbrukningen:
•  Börja  med  att  stryka  de  tyger  som  kräver  lägst 

stryktemperatur. 

  Kontrollera rekommenderad stryktemperatur på lappen med 

skötselråd på respektive plagg.

•  Anpassa inställningen för ånga efter vald stryktemperatur enligt 

anvisningarna i denna handbok.

•  Använd endast ångfunktionen vid behov. Använd om möjligt 

sprejfunktionen i stället.

•  Prova  att  stryka  plaggen  när  de  är  fuktiga  och  dra  ner 

inställningen för ånga. Då bildas ånga från tyget, snarare än från 

strykjärnet. Om du torktumlar plaggen före strykning, använd 

programmet för ”stryktorrt”.

•  Om plaggen är tillräckligt fuktiga kan du stänga av ångfunktionen 

helt.

•  Låt  strykjärnet  så  upprätt  vid  paus.  Om  det  ligger  ner  när 

ångfunktionen är aktiv bildas överskottsånga.

Eventuellt gammalt strykjärn 

Hör med din kommun eller det Lokal renhållningsverket var du 

kan lämna gamla hushållsprodukter.

Denna apparat är märkt i enlighet med EU-direktivet 

2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller 

elektriska eller elektroniska produkter (WEEE).
Föreskrifterna  utgör  ett  ramverk  för  insamling 

och  återvinning  av  använda  apparater  och  de  tillämpas 

inom EU.

Du  kan  ladda  ner  denna  handbok  från  Boschs  lokala 

hemsidor.

fi

Kiitämme  teitä  Bosch  TDA56-höyrysilitysraudan 

valitsemisesta 
Tämä  silitysrauta  on  suunniteltu  ekologisia  kriteerejä 

noudattaen. Nämä kriteerit liittyvät kestävään kehitykseen. 

Suunnittelun  aikana  on  analysoitu  laitteen  koko  elinkaari 

-materiaalien  valinnasta  laitteen  uudelleenkäyttöön  tai 

kierrätykseen- ja srvioitu parannusmahdollisuudet tekniseltä, 

taloudelliselta ja ympäristölliseltä kannalta.
Tämä  laite  on  tarkoitettu  kotitalouskäyttöön,  ei 

ammattikäyttöön. Säilytä käyttöohje huolellisesti!

Yleiset turvallisuuteen liittyvät varoitukset

 Sähköisku- tai palovaara!

Tämä  laite  tulee  kytkeä  ja  sitä  tulee  käyttää  sen  tyyppikilven 

antamien tietojen mukaisesti.
Älä koskaan liitä laitetta verkkovirtalähteeseen, jos kaapelissa tai 

itse laitteessa havaitaan vaurioita.
Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistokkeeseen. Jos jatkojohdon 

käyttö on välttämätöntä, varmista, että se sopii 16 A tai suurempaan 

virtaan ja että siinä on maayhteydellä varustettu pistoke.
Jotta ilmiöt, kuten sysäysjännitteen laskut tai sytytyksen vaihtelut, 

vältettäisiin  virransyötön  epäsuotuisien  olosuhteiden  aikana, 

silitysrauta on suositeltavaa liittää virransyöttöjärjestelmään, jonka 

maksimi-impedanssi on 0,27 Ω.

Käyttäjä  voi  tarvittaessa  pyytää  julkiselta  energiayhtiöltä 

liitoskohdan impedanssin.
Pidä laite lasten ulottumattomissa.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöiden (mukaan 

lukien  lapset)  toimesta,  joilla  on  rajoitetut  fyysiset  tai  henkiset 

kyvyt,  aistivikoja  tai  puuttellinen  kokemus  ja  tieto,  ellei  heitä 

valvota tai ohjata.
Lapsia on valvottava, jotta he eivät leikkisi laitteella.
Laitetta tulee käyttää ja säilyttää tasaisella alustalla.
Kun  laite  asetetaan  tukeen,  varmista,  että  tuki  on  asetettu 

tukevalle alustalle.
Silitysrautaa  ei  tule  käyttää,  jos  se  on  pudotettu,  jos  siinä 

havaitaan vaurioita tai jos siitä vuotaa vettä. Se tulee tarkistuttaa 

valtuutetussa teknisessä huoltopalvelussa ennen kuin sitä voidaan 

käyttää uudelleen.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen täyttämistä vedellä tai 

ennen veden poistoa laitteesta käytön jälkeen.
Älä koskaan upota silitysrautaa veteen tai muuhun nesteeseen.
Laitetta  ei  saa  koskaan  asettaa  hanan  alle  vesisäiliön  täyttöä 

varten. 
Älä  jätä  laitetta  alttiiksi  ilmastonmuutoksille  (vesisade, 

auringonpaiste, pakkanen jne.)
Pistoketta ei saa poistaa pistorasiasta kaapelista vetäen.
Irrota laite verkkovirtalähteestä jokaisen käyttökerran jälkeen, tai 

aina kun sen epäillään olevan vioittunut.
Jotta  vaaratilanteet  vältettäisiin,  kaikki  laitteen  vaatimat 

toimenpiteet,  esim.  viallisen  virtajohdon  vaihto,  on  annettava 

valtuutetun huoltopalvelun tehtäväksi.
Irrota  silitysrauta  verkkovirtalähteestä,  kun  jätät  laitteen  ilman 

valvontaa.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Poista silityspohjasta kaikki merkit ja suojat.
Täytä silitysraudan vesisäiliö vesijohtovedellä ja aseta lämpötilan 

säädin  asentoon  “max”.  Kytke  rauta  verkkovirtaan.  Kun 

silitysraudan  lämpötila  on  oikea  (vesisäiliön  etupuolella  oleva 

merkkivalo, liikkuva), anna veden höyrystyä asettamalla lämpötilan 

säädin asentoon   ja painamalla useamman kerran painiketta.
Silitysraudan  ensimmäisellä  käyttökerralla  saattaa  ilmetä 

savuamista tai hajuja, jotka häviävät lyhyen ajan kulutua.

Käyttö 

Kuva 1

Merkkivalo palaa kuumenemisvaiheessa, valo sammuu heti, kun 

säädetty lämpötila on saavutettu.
Kun  silitysrauta  en  lämmennyt,  sillä  voi  silittää  edelleen 

kuumenemisvaiheen aikana. Lajittele pyykki hoito-ohjemerkintöjen 

mukaan ja aloita silittäminen alhaisimmalla lämpötilalla “•”:

Keinokuidut

••

Silkki – Villa

•••

Puuvilla – Pellava

Vesisäiliön täyttö  

Kuva 2

  Aseta  höyrynsääd¡n  asentoon    ja  irrota  pistoke 

pistorasiasta.

Käytä ainoastaan puhdasta hanavettä, älä sekoita siihen mitään. 

Muiden nesteiden, kuten hajusteiden, lisäys vaurioittaa laitetta.
Edellä mainittujen aineiden käyttö mitätöi takuun.
Älä  käytä  kuivauskoneiden,  ilmastointilaitteiden  tai  vastaavien 

laitteiden  lauhdevettä. Tämä  laite  on  suunniteltu  käytettäväksi 

normaalin hanaveden kanssa.
Voit  pidentää  optimaalista  höyrytystoimintoa  sekoittamalla 

hanavettä tislattuun veteen suhteessa 1:1. Jos alueesi hanavesi 

on erittäin kovaa, sekoita hanavettä tislattuun veteen suhteessa 

1:2.
Älä koskaan täytä säiliötä yli “max” merkinnän.

Silitys ilman höyryä  

Kuva 3 

Aseta höyrynsäädin asentoon  .

Silitys höyryllä  

Kuva 4

Aseta lämpötilan säädin asentoon   ja - lämpenemisen jälkeen 

-höyrynsäädin asentoon   tai  .
Lämpötilan säädin asennossa “••”: aseta höyrynsäädin asentoon 

.

Lämpötilan säädin asennossa “•••” tai ”max“: aseta lämpötilasäädin 

asentoon  .

Sumutin   

Kuva 5

Älä käytä sumutinta silkkiin.

Höyryruiske 

Kuva 6

Lämpötila: max
Paina  useamman  kerran  painiketta    ja  odota  vähintään  5 

sekuntia painallusten välillä.

Pystysuora höyry 

Kuva 6

Valitse  lämpötilaksi  “max”.  Ripusta  vaate  vaatepuulle.  Pitele 

silitysrautaa pystyasennossa ja höyrytä vaatetta noin 10 cm päästä 

painamalla useamman kerran painiketta  , odota vähintään viisi 

sekuntia painallusten välillä.
Älä  koskaan  kohdista  höyrysuutinta  päällä  oleviin 

vaatteisiin.
Älä koskaan kohdista höyryä ihmisiin tai eläimiin.

Aina silittämisen jälkeen

Aseta höyrynsäädin monta kertaa asennosta   asentoon   ja 

takaisin (itsepuhdistustoiminto).
Tyhjennä  vesisäiliö;  pidä  silitysrautaa  kärki  alaspäin  ja  ravista 

kevyesti. Säilytä rautaa aina pystyasennossa (

kuva 7).

Älä kelaa liitäntäjohtoa liian tiukalle!

Puhdistus

Jos silitysrauta en vain vähän likainen, irrota pistoke pistorasiasta 

ja anna raudan pohjan jäähtyä.
Pyyhi vaippa ja pohja puhtaaksi vain kostealla pyyhkeellä.
Jos lämpötila on säädetty liian korkeaksi ja synteettinen materiaali 

sulaa  kiinni  teräspohjaan,  kytke  höyry  pois  päältä  ja  ja  poista 

silittämisestä jääneet jäljet heti hankaamalla paksulla, taitetulla 

ja kuivalla puuvillaliinalla maksimi lämpötilalla.
Vältä pohjan joutumista kosketukseen metalliesineiden kanssa, 

jotta  pohja  pysyy  sileänä.  Älä  käytä  pohjan  puhdistukseen 

hankaustyynyä  tai kemikaaleja.
Älä  poista  vesisäiliöstä  kalkkia  tai  käsittele  säiliötä 

puhdistuskemikaaleilla  tai  liuotteilla:  silitysraudasta  alkaa 

tällöin vuotaa vettä silitettäessä höyryllä!

Lisätoiminnot

(Mallista riippuen)

Moninkertainen kalkinpoistojärjestelmä  Kuva 8

Mallista  riippuen  laitteessa  on  “AntiCalc”  (=osa  1  +  2  +  3) 

kalkinpoistojärjestelmä.
1. self-clean

Jokaisella höyrynsäätimen käyttökerralla “self-clean” -järjestelmä 

puhdistaa mekanismin kalkkijäämät.
2. Calc’nclean
“calc’nclean”-toiminto auttaa poistamaan saostumia höyrysäiliöstä. 

Käytä  tätä  toimintoa  noin  2  viikon  välein,  jos  alueesi  vesi  on 

erityisen kovaa.
1.  Irrota  silitysrauta  pääpistorasiasta,  aseta  höyrynsäädin   

-asentoon ja täytä vesisäiliö vedellä.

2.  Aseta lämpötilanvalitsin “max”-asentoon ja kytke silitysrauta 

pistorasiaan.

3.  Vaaditun lämpenemisajan kuluttua merkkivalo sammuu. Irrota 

silitysrauta sitten pistorasiasta.

4.  Pidä silitysrautaa pesualtaan yllä. Paina “clean”-nappulaa ja 

ravistele silitysrautaa varovasti. Ulos tulee kiehuvaa vettä ja 

höyryä, jotka tuovat mukanaan mahdolliset saostumat. 

5.  Kun silitysrauta ei enää valuta vettä, vapauta nappula, kytke 

silitysrauta pistorasiaan ja kuumenna sitä taas, kunnes loppu 

vedestä on höyrystynyt.

6.  Toista  menettely,  jos  silitysraudassa  on  edelleen 

epäpuhtauksia.

3. anti-calc

“anti-calc” -patruuna on suunniteltu vähentämään höyrysilityksen 

aikana kertyvää kalkkia, mikä pidentää silitysraudan käyttöikää. 

Kalkinpoistopat  ruuna  ei  kuitenkaan  voi  poistaa  kokonaan 

luonnollisesti ajan kanssa kertynyttä kalkkia.

Automaattinen sammutustoiminto 

Kuva 9

(Mallista riippuen)
Automaattinen sammutustoiminto kytkee silitysraudan pois päältä 

silloin, kun se jätetään ilman valvontaa. Toiminto lisää näin laitteen 

turvallisuutta ja vähentää sen energian kulutusta.
Laitteen päällekytkennän jälkeen kyseinen toiminto ei aktivoidu 

2  minuuttiin,  sillä  tämän  aikana  silitysrauta  saavuttaa  asetetun 

lämpötilan.
Jos silitysrautaa ei tämän jälkeen liikuteta 8 minuuttiin sen ollessa 

pystyasennossa  tai  30  sekuntiin  sen  nojatessa  silityspintaan 

tai  sivupintaan,  turvapiiri  sammuttaa  laitteen  automaattisesti  ja 

merkkivalo alkaa vilkkumaan.
Silitysraudan  voi  kytkeä  uudelleen  päälle  liikuttamalla  sitä 

hiukan.
Kun  automaattinen  sammutustoiminto  aktivoituu  silitysraudan 

nojatessa sen silityspintaan, silityspinnasta voi tulla vettä. Aseta 

höyrysäädin  asentoon  “0”,  tyhjennä  vesisäiliö  ja  kuumenna 

silitysrauta uudelleen, kunnes jäljelle jäävä vesi on haihtunut. 

Tippalukko

(Mallista riippuen)
Jos  olet  säätänyt  liian  alhaisen  lämpötilan  höyry  kytkeytyy 

automaattisesti  pois  päältä  veden  tippumisen  estämiseksi. 

Poiskytkeytymisen saattaa kuulla selvästi.

Tekstiiliä suojaava  

silityspohjan suoja / peite 

Kuva 10

(mallista riippuen)
Tekstiilisuoja  suojaa  arkalaatuisia  tekstiilejä  silloin,  kun  niitä 

silitetään höyrytoiminnolla ja maksimilämpötilalla. 

Suoja  estää  myös  kirkkaiden  jälkien  syntymisen  tummiin 

materiaaleihin.
Ensin on suositeltavaa silittää pieneen tekstiilin sisällä olevaan 

osaan niin, että suojan sopivuus tekstiiliin varmistetaan.
Kiinnitä tekstiilisuoja silitysrautaan asettamalla silitysraudan kärki 

tekstiilisuojan  päähän  ja  painamalla  suojan  takaosaa  ylöspäin, 

kunnes  kuulet  napsahduksen.  Tekstiilisuoja  voidaan  irrottaa 

vetämällä  takana  olevaa  kiinnitintä  alaspäin  ja  irrottamalla 

silitysrauta suojasta. 
Kangassuojus  on  mahdollista  hankkia  asiakaspalvelusta  tai 

erikoiskaupoista.

Lisävarusteen tuotekoodi 

(asiakaspalvelu)

Lisävarusteen nimi 

(erikoisliikkeet)

464851

TDZ1510

Ohjeita energian säästämiseen

Suurin osa energiasta kuluu höyryn tuotantoon. Minimoi käytetty 

energiamäärä noudattamalla alla olevia ohjeita:
•  Aloita  silitys  kankaista,  jotka  vaativat  pienimmän 

silityslämpötilan. 

  Tarkista  suositeltava  silityslämpötila  vaatekappaleen 

merkistä.

•  Säädä höyrymäärä valitun silityslämpötilan mukaan noudattaen 

tämän käyttöoppaan ohjeita.

•  Käytä höyryä vain silloin, kun se on tarpeen. Jos mahdollista, 

käytä sen sijaan suihketoimintoa.

•  Pyri silittämään vaatekappaleet niiden ollessa vielä kosteita 

niin, että silitykseen voidaan käyttää pienempää höyryasetusta. 

Tällöin vaatekappaleet tuottavat höyryn silitysraudan sijaan. Jos 

kuivaat vaatekappaleet kuivurissa ennen niiden silitystä, aseta 

kuivuri ohjelmaan ‘silityskuivaus’.

•  Jos vaatekappaleet ovat riittävän kosteita, kytke höyryn säädin 

kokonaan pois päältä.

•  Aseta  silitysrauta  pystyasentoon  silloin,  kun  sitä  ei  käytetä. 

Jos silitysrauta asetetaan vaakasuoraan ja höyryn säädin on 

päällä, rauta tuottaa höyryä turhaan.

Hävittämisohjeita

Lähempiä tietoja keräyspisteistä saat myyjäliikkeestä ja kunnan tai 

kaupungin virastosta, jätehuoltoasioista vastaavilta henkilöiltä.

Tämä laite täyttää sähkö- ja elektroniikkalaiteromua 

koskevan  EU-direktiivin  2002/96/EY  vaatimukset  ja 

omaa vastaavan merkin WEEE.
Yleisohjeet määrittävät käytettyjen laitteiden rakenteet 

palautusta ja kierrätystä varten koko EU-alueella.

Voit  ladata  tämän  käyttöoppaan  paikalliselta  Bosch-

verkkosivulta.

pl

Dziękujemy  za  zakup  żelazka  parowego  TDA56  marki 

Bosch 
Żelazko  to  zostało  skonstruowane  z  zachowaniem  zasad 

ochrony  środowiska  i  zr—wnoważonego  rozwoju,  po 

przeprowadzeniu  wnikliwej  analizy  całego  jego  cyklu 

życiowego od wyboru materiał—w aż do recyklingu, a także  

możliwości ulepszeń aspekt—w technicznych, finansowych 

i środowiskowych.
Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w gospodarstwie 

domowym, a nie do użytku zarobkowego.
Instrukcję użytkowania przechowywać starannie!

Ostrzeżenia ogólne

 Niebezpieczeństwo porażenia prądem lub pożaru!

Urządzenie  musi  być  podłączone  i  używane  zgodnie  z 

informacjami znajdującymi się na tabliczce znamionowej.

Nigdy nie należy podłączać urządzenia do prądu jeśli przewód lub 

samo urządzenie noszą widoczne ślady uszkodzenia.

To urządzenie musi być podłączone do gniazdka z uziemieniem. 

Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy upewnić się, że 

jest on odpowiedni do natężenia 16 A i lub wyższego oraz, że 

wyposażony jest we wtyczkę z uziemieniem.

Aby  tego  uniknąć,  w  niesprzyjających  warunkach  zasilania 

elektrycznego,  mogą  wystąpić  takie  zjawiska  jak  przejściowe 

spadki  napięcia  lub  wahania  napięcia,  zatem  zaleca  się,  aby 

żelazko  podłączone  było  do  sieci  elektrycznej  o  maksymalnej 

impedancji wynoszącej 0,27 Ω.
W razie potrzeby, użytkownik może zapytać dostawcę energii o 

impedancję systemu w punkcie zasilania.
Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

Urządzenie  to  nie  jest  przeznaczone  do  użytkowania  przez 

osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi możliwościami ruchowymi, 

zmysłowymi  oraz  umysłowymi,  lub  pozbawione  wiedzy  i 

doświadczenia, chyba, że są nadzorowane lub zostały wcześniej 

odpowiednio poinstruowane.

Dzieci powinny być pod opieką, aby mieć pewność, że nie bawią 

się urządzeniem.

Urządzenie należy używać i stawiać na stabilnym podłożu.

Kiedy żelazko znajduje się na podstawie, należy upewnić się, że 

podłoże jest stabilne.

Nie  należy  używać  żelazka  jeśli  zostało  upuszczone,  nosi 

widoczne ślady uszkodzenia lub jeśli wycieka z niego woda. W 

takim  przypadku,  urządzenie  musi  zostać  sprawdzone  przez 

autoryzowane Centrum serwisowe zanim będzie mogło zostać 

ponownie użyte.

Należy  wyjąć  wtyczkę  żelazka  z  gniazdka  przed  napełnianiem 

zbiornika wodą oraz przed wylaniem wody pozostałej w zbiorniku 

po użyciu.

Nigdy nie wolno zanurzać żelazka w wodzie lub innym płynie.

Urządzenia nie wolno napełniać bezpośrednio z kranu. 

Nie  należy  wystawiać  urządzenia  na  działanie  warunków 

atmosferycznych (deszcz, słońce, mróz itp.)

Nie  należy  odłączać  wtyczki  elektrycznej  z  kontaktu  ciągnąc 

za przewód.

Należy odłączać urządzenie od prądu po każdym użyciu lub w 

przypadku podejrzenia wystąpienia awarii.

Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie wymagane prace 

i  naprawy  urządzenia  np.  wymiana  uszkodzonego  przewodu 

zasilającego,  muszą  być  wykonane  przez  wykwalifikowanego 

pracownika Autoryzowanego centrum serwisowego.

Jeśli  żelazko  ma  zostać  pozostawione  bez  nadzoru,  należy 

odłączyć je od prądu.

Przed pierwszym użyciem urządzenia

Usunąć  ze  stopy  żelazka  wszelkie  naklejki  i  materiały 

zabezpieczające.
Zbiornik żelazka napełnić wodą z sieci wodociągowej i regulator 

temperatury  nastawić  na  “maks.”.  Podłączyć  żelazko  do  sieci 

elektrycznej.  JeŚli  żelazko  osiągnie  nastawioną  temperaturę 

(kontrolka monitorująca umieszczona na tylniej części zbiornika 

na  wodę  gaśnie),  regulator  pary  nastawić  na    i  całkowicie 

odparować wodę, naciskając wielokrotnie przycisk  .
Podczas pierwszego uruchomie z żelazka może wydobywać się 

dym i zapach, który znika po kilku minutach.

Obsługa 

rysunek 1

Lampka  kontrolna  świeci  się  podczas  podgrzewania  i  gaŚnie, 

gdy żelazko osiągnie nastawioną temperaturę. Jeżeli żelazko już 

raz się rozgrzało, można dalej prasować podczas podgrzewania. 

Bieliznę  przeznaczoną  do  prasowania  posortować  według 

oznaczeń na naszywkach i rozpocząć prasowanie od najniższej 

temperatury “•”:

Syntetyczne

••

Jedwab - wełna

•••

Bawełna - len

Napełnianie zbiornika  

rysunek 2

   Regulator  nat’żenia  przepływu  pary  nastawić  na      i 

wyjąć wtyczk’ z gniazdka sieciowego!

Należy  używać  jedynie  czystej  wody  z  kranu  bez  żadnych 

dodatków. Dodawanie innych płynów, takich jak perfumy, może 

uszkodzić urządzenie.
Wszelkie  uszkodzenia  w  wyniku  użycia  jednego  z  wyżej 

wymienionych produktów unieważni gwarancję.
Nie  należy  używać  skroplonej  wody  z  suszarek  bębnowych, 

klimatyzatorów  i  podobnych  urządzeń. To  urządzenie  zostało 

zaprojektowany do użycia ze zwykłą wodą z kranu.
Aby przedłużyć prawidłowe działanie funkcji pary, należy mieszać 

wodę z kranu z woda destylowaną w proporcji 1:1. Jeśli woda z 

kranu jest bardzo twarda, należy zmieszać ją z wodą destylowaną 

w proporcji 1:2.
Nigdy nie należy napełniać zbiornika wody powyżej oznaczenia 

“max”.

Prasowanie bez użycia pary 

rysunek 3

Regulator natężenia przepływu pary nastawić na   .

Prasowanie z użyciem pary 

rysunek 4

Regulator temperatury ustawić w pozycji   a po zagrzaniu żelazka 

regulator natężenia przepływu pary na   lub  . 
Regulator temperatury ustawić w pozycji “••”, a regulator natężenia 

przepływu pary na  . 
Regulator temperatury ustawić w pozycji “•••” lub “max”, a regulator 

natężenia przepływu pary na  .

Spryskiwanie    

rysunek 5

Nie  należy  używać  funkcji  spryskiwania  podczas  prasowania 

jedwabiu.

Wyrzut pary 

rysunek 6

Regulator temperatury nastawić na "max". 
Przycisk    naciskać  wielokrotnie  z  przerwami  co  najmniej  5 

sekund.

Pionowy wyrzut pary  

rysunek 6

Regulator temperatury nastawić na “max”.
Odzież przeznaczoną do prasowania powiesić na wieszaku.
˚elazko  prowadzić  pionowo  w  odległoŚci  10  cm  i  naciskać 

wielokrotnie przycisk   z przerwami co najmniej 5 sekund.
Nigdy  nie  należy  kierować  strumienia  pary  na  garderobę 

znajdującą się na ciele.
Nigdy  nie  należy  kierować  strumienia  pary  na  inne  osoby 

lub zwierzęta.

Po każdym użyciu

Regulator natężenia przepływu pary przestawić kilkakrotnie z    

na   i z powrotem (samoczyszczenie). Opróżnić zbiornik: żelazko 

skierować szpicem na dół i lekko potrząsać.
Przechowywać w pozycji pionowej, a nie na stopie (

rysunek 7).

Elektrycznego przewodu zasilającego nie zawijać zbyt mocno!

Czyszczenie

Jeżeli  żelazko  jest  lekko  zanieczyszczone,  wyjąć  wtyczkę  z 

gniazdka sieciowego i zaczekać, aż ostygnie.
Stopę żelazka i obudowę wytrzeć wilgotną Ścierką. 
Natomiast jeżeli w czasie prasowania, na skutek nastawienia zbyt 

wysokiej temperatury, stopi się materiał syntetyczny i przylgnie 

do  stopy,  wyłączyć  dopływ  pary  i  przy  nastawieniu  na  maks. 

Stopione resztki zetrzeć natychmiast suchą Ścierką bawełnianą 

poskładaną wielokrotnie. 
Aby powierzchnia stopy pozostała niezarysowana, żelazka nie 

należy  stawiać  w  pobliżu  żadnych  metalowych  przedmiotów. 

Do czyszczenia stopy nie wolno używać czyścików, ani innych 

środków chemicznych.
Ze  zbiornika  nie  usuwać  kamienia  za  pomocą  Środków 

rozpuszczających kamień. Nie czyŚcić zbiornika Środkami 

czyszczącymi ani rozpuszczalnikiem: przy prasowaniu parą, 

z żelazka będzie potem kapać woda!
Do czyszczenia urządzenia nie należy używać “Profesjonalnego 

Sprzętu Parowego”.

Funkcje dodatkowe 

(Zależnie od modelu)

Złożony system usuwania kamienia  rysunek 8

Zależnie od modelu, niniejsza seria jest wyposażona w system 

usuwania kamienia “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3.
1. self-clean

Przy każdym użyciu regulatora pary, system samooczyszczania 

czyści mechanizm z odkładającego się kamienia.
2. Funkcja odkamieniania “Calc’nclean”
Funkcja “calc’nclean” pomaga w usuwaniu drobinek kamienia z 

komory parowej. Jeżeli woda w Twojej okolicy jest bardzo twarda, 

używaj tej funkcji raz na około 2 tygodnie.
1.  Wyjmij kabel zasilający żelazka z kontaktu, ustaw regulator 

pary w pozycji     i napełnij wodą zbiornik wody.

2.  Ustaw pokrętło wyboru temperatury w pozycji “max” i podłącz 

żelazko do sieci.

3.  Po  upłynięciu  czasu  potrzebnego  do  rozgrzania  żelazka 

lampka kontrolna zgaśnie. Następnie wyjmij kabel zasilający 

z kontaktu.

4.  Przytrzymaj  żelazko  nad  zlewem.  Naciśnij  przycisk  “clean” 

i  delikatnie  potrząśnij  żelazkiem.  Wrząca  woda  i  para  będą 

wydobywały  się  na  zewnątrz,  wypłukując  kamień  lub  inne 

znajdujące się wewnątrz osady. 

5.  Kiedy  z  żelazka  przestanie  kapać,  zwolnij  przycisk,  włącz 

żelazko  do  sieci  i  pozostaw  je  rozgrzane  aż  do  momentu 

wyparowania całej wody.

6.  Powtórz  tę  procedurę,  jeżeli  w  żelazku  nadal  znajdują  się 

zanieczyszczenia.

3. anti-calc

Wkład “anti-calc” ma na celu zredukowanie ilosci gromadzonego 

kamienia wytwarzanego podczas prasowania parą, pomagając 

przedłużyć czas eksploatacji żelazka. Jednak wkład zapobiegający 

nagromadzeniu  kamienia  nie  jest  w  stanie  usunąć  całości 

naturalnie wytwarzanego z czasem kamienia.

Funkcja “Secure” automatycznie  

wyłączająca urządzenie 

rysunek 9

(Zależnie od modelu)
Po podłączeniu urządzenia, przez pierwsze 2 minuty funkcja ta 

będzie  niedostępna,  aby  urządzenie  mogło  osiągnąć  żądaną 

temperaturę.
Po tym czasie, jeśli żelazko stojące w pozycji pionowej nie zostanie 

poruszone przez osiem minut lub przez 30 sekund kiedy leży na 

stopie lub na boku, obwód bezpieczeństwa automatycznie wyłączy 

urządzenie, a lampka kontrolna zacznie migać.
Aby ponownie włączyć żelazko wystarczy nim poruszyć.

Ochrona przed kapaniem

(Zależnie od modelu)
Jeżeli żelazko nastawiono na zbyt niska temperaturę następuje 

automatyczne wyłączenie pary, aby zapobiec kapaniu wody.
Może być przy tym słyszalny lekki trzask (klik).

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    da Tanken fyldes op • •• ••• Syntetisk Silke – Uld Bomuld – Linned 3. anti-calc Patronen “anti-calc” er udviklet til at nedsætte opbygningen af kedelsten, der dannes under strygning, hvilket hjælper med at forlænge strygejernets levetid. Imidlertid kan antikedelstenspatronen ikke fjerne al den
  • Страница 2 из 3
    � Chroniąca tkaniny nakładka / osłona na stopę żelazka rysunek 10 � (w zależności od modelu) Nakładkę chroniącą tkaniny stosuje się do prasowania w maksymalnej temperaturze i z użyciem pary delikatnych części garderoby, w celu uniknięcia ich uszkodzenia. Zastosowanie nakładki usuwa jednocześnie
  • Страница 3 из 3