Инструкция для BOSCH TDA 5650, TDA 7650

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

003 Proenergy../11/10

da,no,sv,fi,pl,ru,uk,hu,ro,ar

6. Gentag  denne  procedure,  hvis  strygejernet  stadig

indeholder urenheder.

3. anti-calc 

Patronen “anti-calc” er udviklet til at nedsætte opbygningen

af  kedelsten,  der  dannes  under  strygning,  hvilket  hjælper

med  at  forlænge  strygejernets  levetid.  Imidlertid  kan

antikedelstenspatronen  ikke  fjerne  al  den  kedelsten,  der

opbygges naturligt med tiden.

Automatisk sikkerhedsafbrydelse. “Secure” 

(8)

(Afhængigt af model)

Den  automatiske  afbryderfunktion  “Secure”  slukker

strygejernet, når det ikke bruges, hvilket forøger sikkerheden

og sparer energi.

Direkte efter tilslutning af strygejernet skal du i løbet af et par

minutter lade det opnå den valgte temperatur.

Hvis strygejernet herefter ikke bevæges i 8 minutter, mens

det står i lodret position eller i 30 sekunder, mens det står på

bundpladen, så vil sikkerhedskredsløbet automatisk afbryde

apparatet, og styrelyset vil begynde at blinke.

For  at  genstilslutte  strygejernet  skal  du  blot  bevæge  det

lidt.

Anti-drypsystem 

(9)

(Afhængigt af model)

Hvis  temperaturen  er  indstillet  for  lavt,  afbrydes  dampen

automatisk for at undgå drypning.

Tekstilbeskyttende sål til 

  

bundplade / tæppe 

(10)

(afhængigt af model)

Tekstilbeskyttelsen bruges til dampstrygning af sarte stoffer 

ved maksimumstemperatur uden at beskadige dem. 

Brug af beskyttelsen overflødiggør også brug af en klud til at 

forhindre skinnen på mørke materialer.

Det anbefales først at stryge et lille indvendigt stykke af stoffet 

for at se, om det er velegnet.

Når du vil sætte tekstilbeskyttelsen på strygejernet, skal du 

sætte spidsen af strygejernet ind i enden af tekstilbeskyttelsen 

og trykke den bageste del af beskyttelsen opad, indtil du hører 

et klik. Når du vil aftage tekstilbeskyttelsen, skal du trække 

ned i clipsen i enden og fjerne strygejernet. 

Når  du  bruger  dampfunktionen  første  gang,  bør  du  ikke

anvende  den  på  tøjet,  da  der  stadig  kan  findes  snavs  i

damphovedet.

Når det tændes første gang, kan det nye strygejern udsende

en smule røg foruden partikler gennem bundpladen, hvilket

er normalt, og det vil ikke ske efterfølgende.

Sådan bruges strygejernet

Kontroller den anbefalede temperatur for tøjet på mærkningen.

Hvis du ikke ved, hvilken slags tekstil et stykke tøj er lavet

af, kan du fastlægge den korrekte strygetemperatur ved at

stryge en del, der ikke er synlig, når du bruger eller bærer

tøjstykket.

Begynd  med  at  stryge  tekstiler,  der  kræver  den  laveste

strygetemperatur som f.eks.syntetiske stoffer.

Silke, uld eller syntetiske materialer.  Stryg stoffets bagside

for at undgå skinnende pletter. Undgå sprayfunktionen, så

der ikke kommer stænkpletter.

Syntetisk

••

Silke – Uld

•••

Bomuld – Linned

Fyldning af vandbeholder

Indstil  dampregulatoren  til  positionen    og

afbryd strygejernet fra strømforsyningen!

Brug  kun  rent  vand  fra  vandhanen  uden  at  blande  noget

i  det.  Tilføjelse  af  andre  væsker  som  f.eks.  parfume  vil

beskadige apparatet.

Skader, som skyldes brug af ovenstående produkter, er 

ikke omfattet af garantien.

Brug ikke kondensvand fra tørretumblere, airconditionanlæg

eller lignende. Apparatet er udviklet til at bruge normalt vand

fra vandhanen.

Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande vandet

fra  vandhanen  med  destilleret  vand  i  forholdet  1:1.  Hvis

vandet i dit område er meget hårdt, kan du blande det med

destilleret vand i forholdet 1:2.

For at forhindre udsivning af vand fra apparatet i lodret stilling,

fyld ikke vand I over “max” mærket

Kom godt i gang 

(1)

Fjern  eventueller  mærkater  eller  beskyttelsesdæksler  fra

bundpladen.

Strygning uden damp 

(2)

Strygning med damp  

(3)

Dampindstillingen  “e”  (indstilling  af  energibesparelse  “e”:

24 % energibesparelse*) kan bruges til de fleste tekstiler. 

Dampindstillingen   må kun bruges på tykke tekstiler, der 

stadig er krøllede.

Dampindstilling

e

Temperaturindstilling

Anbefalet  

dampregulatorindstilling

••• til “max”

e og 

••

e

*sammenlignet  med  maksimal  dampindstilling  på  et 

almindeligt maks. 2400 Watt strygejern fra Bosch

Bemærk:  Ved  temperaturindstillingen  “•”  er  vandet  ikke 

varmt nok til at producere damp, så dampregulatoren skal 

indstilles til positionen   for at undgå, at der drypper vand 

fra bundpladen.

Spray 

(4)

Brug ikke sprayfunktionen på silke.

Dampstråler 

 (5)

Indstil mindst temperaturdrejeskiven til positionen “•••”

Interval mellem dampstråler bør være 5 sekunder.

Lodret damp 

(6)

Stryg ikke tøj, mens du har det på!

Ret aldrig dampen mod personer eller dyr!

Interval mellem dampstråler bør være 5 sekunder.

Vent 10 sekunder efter hver cyklus med 4 dampninger.

Flerdelt afkalkningssystem 

(7)

Afhængigt  af  model  er  denne  serie  udstyret  med

afkalkningssystemet “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).

1. self-clean 

Hver  gang  du  bruger  dampregulatoren,  renser  systemet

“self-clean” mekanismen for kedelstensaflejringer.

2. calc’n clean

Funktionen “calc’n clean” hjælper med at fjerne kalkpartikler

fra dampkammeret. Brug denne funktion cirka hver 2. uge,

hvis vandet er meget hårdt, hvor du bor.

1. Tag  stikket  til  strygejernet  ud  af  stikkontakten,  indstil

dampregulatoren på  , og fyld vandbeholderen med vand.

2. Indstil temperaturvælgeren på “max”, og slut strygejernet til.

3. Efter  den  nødvendige  opvarmningsperiode,  går

kontrollyset ud. Tag derefter stikket til strygejernet ud af

stikkontakten.

4. Hold  strygejernet  hen  over  vasken.  Tryk  på  knappen

“clean”, og ryst forsigtigt strygejernet. Der kommer kogende

vand og damp ud med kalk eller andre aflejringer.

5. Når strygejernet ophører med at dryppe, skal du slippe

knappen, sætte stikket fra strygejernet i stikkontakten og

lade strygejernet opvarme, indtil den resterende mængde

vand er fordampet.

Strygesålsomslaget  til  tekstilbeskyttelse  kan  erhverves

gennem kundeservice eller specialiserede forretninger:

Tilbehør  

(eftersalg)

Bestillingsnummer i

specialforretninger

464851

TDZ1510

Opbevaring 

(11)

Anbring dampregulatoren i positionen  .

Rengøring 

(12)

Tips til bortskaffelse af et kasseret apparat 

Før du bortskaffer et kasseret apparat, skal du først gøre det

ubrugeligt og sørge for at bortskaffe det i overensstemmelse

med  de  gældende  regler  i  landet.  Din  forhandler  eller

kommunen kan give dig detaljerede oplysninger herom.

Dette  apparat  er  mærket  i  overensstem melse 

med det europæiske direktiv 2002/96/EG - der 

omhandler kasserede, elektriske og elektroniske 

apparater  (kasseret,  elektrisk  og  elektronisk 

udstyr - WEEE).

Denne retningslinje fastsætter rammen for returnering og 

genbrug af kasserede apparater, der gælder i hele EU.

Tips til at hjælpe dig med at spare energi

Damp forbruger meget energi. Følg nedenstående råd for at

minimere energiforbruget:

•  Start  med  at  stryge  de  stoffer,  der  kræver  den  laveste

temperatur.

 Kontroller den anbefalede strygetemperatur på mærkaten

på tøjet.

•  Indstil dampen i henhold til den valgte strygetemperatur,

hvor du skal følge instruktionerne i vejledningen.

•  Brug  kun  damp,  hvis  det  er  nødvendigt.  Brug  i  stedet

sprøjtefunktionen, når det er muligt.

•  Forsøg at stryge tekstilerne, mens de stadig er fugtige, hvor

du skal formindske dampindstillingen. Damp genereres fra

tekstilerne frem for fra strygejernet. Hvis du bruger tørring

af tekstilerne før strygning, skal du indstille tørretumbleren

til programmet “strygefri”.

•  Hvis tekstilerne er fugtige nok, skal du slå dampfunktionen  

helt fra.

•  Lad  strygejernet  stå  oprejst  under  pauser.  Vandret

placering med damp aktiveret genererer spildt damp.

da

Tak  for  dit  køb  af  dampstrygejernet  “Proenergy”  fra 

Bosch.

Dette  strygejern  er  udviklet  i  overensstemmelse  med 

økologiske  kriterier  i  forbindelse  med  miljørigtighed 

fra  analyse  af  hele  dets  livscyklus,  fra  materialevalg 

med  henblik  på  senere  genbrug,  hvor  muligheder  for 

forbedringer evalueres og fra en teknisk, økonomisk og 

miljømæssig synsvinkel.

Apparatet er udelukkende udviklet til brug i hjemmet og 

må ikke anvendes til industrielle formål. 

Læs  brugsanvisningen  til  apparatet  omhyggeligt,  og 

opbevar den for fremtidig opslag.

Generelle sikkerhedsadvarsler

Fare for elektrisk stød eller brand!

Apparatet  er  udstyret  med  et  EU-Schuko-stik 

(sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i 

stikkontakter  i  Danmark  skal  apparatet  tilsluttes  med 

en  egnet  stik-adapter.  Denne  adapter  (tilladt  til  maks. 

13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel 

nr. 616581).

Apparatet  skal  tilsluttes  en  elektricitetsforsyning,  der  er  i

overensstemmelse med oplysningerne på mærkepladen.

Tilslut aldrig apparatet strømforsyningen, hvis ledningen eller

apparatet udviser synlige tegn på skader.

Apparatet  skal  tilsluttes  et  jordstik.  Hvis  det  absolut  er

nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal du kontrollere,

at den passer til 16A eller mere og har et jordstik.

For  at  undgå  at  der  under  ugunstige  strømforhold  kan

opstå  fænomener  som  transiente  spændingsfald  eller

styrkeudsving  anbefales  det,  at  strygejernet  tilsluttes  et

strømforsyningssystem  med  en  maksimal  impedans  på

0,27 Ω.

Om  nødvendigt  kan  brugeren  spørge  det  offentlige

forsyningsselskab  om  systemimpedansen  ved

grænsefladepunktet.

Hold apparatet uden for børns rækkevidde.

Apparatet  er  ikke  beregnet  til  at  blive  brugt  af  personer

(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller

psykiske funktioner eller som mangler erfaring eller viden,

med mindre de har modtaget vejledning om brug.

Børn  skal  overvåges  for  at  sikre,  at  de  ikke  leger  med

apparatet.

Apparatet  skal  anvendes  og  placeres  på  en  stabil

overflade.

Når det er placeret i en holder eller støtteanordning, skal du

sørge for, at dennes overflade er stabil.

Strygejernet bør ikke anvendes, hvis der er synlige tegn på

skader eller hvis det lækker vand. I så fald skal strygejernet

kontrolleres  af  en  autoriseret  tekniker  fra  vores  tekniske

servicecenter, før det kan bruges igen.

Tag stikket ud af stikkontakten, før du fylder apparatet med

vand eller hælder overskydende vand ud efter brug.

Nedsænk aldrig strygejernet i vand eller andre væsker.

kun  på  model  TDA56. Apparatet  må  aldrig  anbringes 

under  en  vandhane  i  forbindelse  med  påfyldning  af 

vand.

Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn, sol, frost osv.)

Det elektriske stik må ikke udtages af stikkontakten ved at

trække i ledningen.

Afbryd apparatet fra strømforsyningen efter brug, eller hvis

der er mistanke om fejl.

For  at  undgå  farlige  situationer  skal  enhver  form  for

reparation, som apparatet måtte have brug for som f.eks.

udskiftning af en beskadiget ledning, udføres af kvalificeret

personale fra en autoriseret, teknisk serviceafdeling.

Afbryd strygejernet fra strømforsyningen, hvis du bliver nødt

til at gå fra det i en periode.

Vigtige advarsler

Lad ikke strømledningen komme i kontakt med bundpladen,

når den er varm.

Opbevar strygejernet i lodret position.

Brug ikke kalkfjernere (med mindre det angives af Bosch),

da de kan beskadige apparatet.

Brug aldrig slibende produkter til rengøring af bundpladen

eller andre dele af apparatet. For at holde bundpladen glat

skal  du  undgå,  at  den  kommer  i  kontakt  med  metalliske

objekter. Brug aldrig skuremidler eller kemiske produkter til

at rengøre bundpladen med.

Grøn teknologi indbygget

Energibesparende “e”-indstilling:

24 % energibesparelse*

100  %  genbrugsmateriale  er  brugt  til  brugervejledning 

og pap

100  %  af  emballagen,  påfyldningskoppen  og 

brugervejledningen kan genbruges

80 % af apparatet kan genbruges

*sammenlignet  med  maksimal  dampindstilling  på  et 

almindeligt maks. 2400 Watt strygejern fra Bosch

Før strygejernet bruges første gang

Fjern  eventuelle  klistermærker  eller  beskyttelsesfolie  fra

strygesålen.

Før strygejernet tilsluttes, skal du fylde beholderen med vand

fra vandhanen og indstille temperaturen til “max”

Tilslut apparatet strømforsyningen. Når dampstrygejernet har

nået den ønskede temperatur (styrelys slukkes), kan du starte

dampning ved at indstille dampregulatoren til “maksimal damp”

og trykke gentagne gange på knappen  .

Temperaturinnstilling

Anbefalt innstilling av

dampregulatoren

••• til “max”

e og 

••

e

*Sammenlignet med innstillingen for maksimal damp for 

et vanlig maks. 2400 W strykejern fra Bosch

Merk: Ved temperaturinnstilling på “•” er ikke vannet varmt nok

til å produsere damp. Dampregulatoren bør derfor settes på    

for å unngå at vann drypper fra strykejernsålen.

Spray 

(4)

Ikke bruk spray-funksjonen på silke.

“Ekstra damp” 

(5)

Sett temperaturvelgeren minst til posisjon “•••”

Intervallet mellom “ekstra damp” skal være 5 sekunder.

Vertikal damp 

(6)

Ikke stryk klær som noen har på seg!

Ikke rett dampen mot personer eller dyr!

Intervallen mellom “ekstra damp” skal være 5 sekunder.

Vent 10 sekunder etter hver 4. “ekstra damp”-syklus.

Multippelt avkalkingssystem 

(7)

Avhengig  av  modell  er  disse  apparatene  utstyrt  med

avkalkingssystemene “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).

1. self-clean

Hver  gang  du  bruker  dampregulatoren,  vil  “self-clean”-

systemet rengjøre mekanismen for kalkavleiringer.

2. calc’n clean

“calc’n clean”-funksjonen hjelper med å fjerner kalkpartikler

fra dampkammeret. Bruk denne funksjonen ca hver 2. uke,

hvis vannet i området er veldig hardt.

1. Trekk støpslet ut av stikkontakten, still dampregulatoren i

posisjonen og fyll vanntanken med vann.

2. Still temperaturen i “max” posisjon og trekk støpslet ut av

stikkontakten.

3. Etter  den  nødvendige  oppvarmingsperioden,  vil

temperaturindikatoren slukke. Deretter kan du trekke ut

kontanten til strykejernet fra støpselet.

4. Hold strykejernet over en vask. Trykk på “clean”-knappen

og rist forsiktig på strykejernet. Kokende vann og damp vil

komme ut, og kan bringe med seg kjelstein eller bunnfall.

5. Når strykejernet slutter å dryppe, kan du slippe knappen,

koble  til  strykejernet  og  varme  det  opp  igjen,  til  det

resterende vannet har fordampet.

6. Gjenta  prosessen  hvis  strykejernet  fortsatt  inneholde

urenheter.

3. anti-calc

“Anti-calc”-patronen  har  blitt  laget  med  henblikk  på  å

redusere mengden av kalk som samler seg opp i løpet av

dampstrykingen,  og  på  den  måten  forlenge  strykejernets

nyttbare levetid. Antikalkpatronen kan imidlertid ikke fjerne

all kalken som dannes naturlig over tid.

“Secure” auto shut-off-funksjon 

(8)  

(Avhengig av modell)

“Secure” auto shut-off-funksjonen slår av strykejernet hvis

det ikke beveges over en viss tid. Dette øker sikkerheten

og sparer energi.

For å gi apparatet tid til å oppnå innstilt temperatur, er denne

funksjonen inaktiv de første 2 minuttene etter at apparatet

er tilkoblet strøm.

Hvis strykejernet ikke beveges i løpet av 8 minutter i oppreist

posisjon, eller det står flatt på strykesålen eller på siden i 30

sekunder, vil sikkerhetskretsen slå av apparatet automatisk

og kontrollampen begynner å blinke.

En lett bevegelse av strykejernet vil få strømmen tilbake.

Antidryppsystem 

(9)

(Avhengig av modell)

Hvis det er blitt valgt for lav temperatur, vil dampen automatisk

slås av for å unngå drypping.

Såletrekk metal/såletrekk filt som  

beskytter ømfintlige tekstiler 

(10)

(avhengig av modell)

Stoffbeskyttelsen  brukes  for  å  unngå  skade  på  ømfintlige

tekstiler ved dampstryking med maksimal temperatur.

Denne  beskyttelsen  kan  også  brukes  istedenfor  et  klede

mellom  strykejernet  og  tøyet  som  strykes  for  å  unngå  at

mørke stoffer blir blanke.

Det anbefales å stryke et lite område på innsiden av plagget

først for å kontrollere resultatet.

Stoffbeskyttelsen settes på strykejernet ved å sette tuppen på

jernet i enden av stoffbeskyttelsen og trykke den bakre delen

av beskyttelsen opp til du hører et klikk. Stoffbeskyttelsen

løsnes ved å trekke ned klemmen bak og ta av jernet.

Det  stoff-beskyttende  strykesåle  dekselet  kan  kjøpes  fra

kundeservicen eller fra en spesialbutikk:

Kode for tilbehør

(Kundeservice)

Navn på tilbehør

(Spesialbutikker)

464851

TDZ1510

Oppbevaring 

(11)

Sett dampregulatoren til posisjon  .

Rengjøring 

(12)

Råd om hvordan et brukt apparat avhendes

Før du kaster et brukt apparat, må du først sette det merkbart

ut  av  funksjon  og  sørge  for  å  avhende  det  i  henhold  til

gjeldende  nasjonale  lover.  Din  forhandler,  rådhuset  eller

kommunestyret kan gi deg nærmere informasjon.

no

Takk  for  at  du  valgte  et  “Proenergy”  dampstrykejern 

fra Bosch.

Dette  strykejernet  har  blitt  utformet  i  henhold  til 

økologiske  kriterier  relaterte  til  bærekraftig  utvikling; 

ved å analysere hele livssyklusen fra valg av materialer 

til  senere  gjenbruk  eller  resirkulering;  og  evaluere 

forbedringsmulighetene  fra  et  teknisk,  økonomisk  og 

miljømessig standpunkt.

Dette apparatet har kun blitt utformet for husholdningsbruk 

og må ikke brukes til industriformål. 

Les  nøye  gjennom  bruksanvisningen  til  apparatet 

og  oppbevar  den  på  et  sikkert  sted  for  fremtidig 

referanse.

Generelle sikkerhetsadvarsler

Fare for elektrisk støt eller brann!

Dette  apparatet  må  tilkoples  og  brukes  i  henhold  til

informasjonen som står på merkeplaten.

Sett aldri i støpselet hvis kabelen eller selve apparatet er

synlig skadet.

Silitysraudan  voi  kytkeä  uudelleen  päälle  liikuttamalla  sitä

hiukan.

Vesisuoja 

(9)

(Mallista riippuen)

Jos lämpötila on liian alhainen, höyrytystoiminto kytkeytyy

automaattisesti  pois  päältä,  jotta  veden  ulostulo  laitteesta

vältettäisiin.

Tekstiiliä suojaava silityspohjan 

 

suoja / peite 

(10)

(mallista riippuen)

Tekstiilisuoja suojaa arkalaatuisia tekstiilejä silloin, kun niitä

silitetään höyrytoiminnolla ja maksimilämpötilalla.

Suoja  estää  myös  kirkkaiden  jälkien  syntymisen  tummiin

materiaaleihin.

Ensin on suositeltavaa silittää pieneen tekstiilin sisällä olevaan

osaan niin, että suojan sopivuus tekstiiliin varmistetaan.

Kiinnitä tekstiilisuoja silitysrautaan asettamalla silitysraudan

kärki tekstiilisuojan päähän ja painamalla suojan takaosaa

ylöspäin, kunnes kuulet napsahduksen. Tekstiilisuoja voidaan

irrottaa  vetämällä  takana  olevaa  kiinnitintä  alaspäin  ja

irrottamalla silitysrauta suojasta.

Kangassuojus  on  mahdollista  hankkia  asiakaspalvelusta

tai erikoiskaupoista.

Lisävarusteen tuotekoodi

(asiakaspalvelu)

Lisävarusteen nimi

(erikoisliikkeet)

464851

TDZ1510

Säilytys 

(11)

Aseta höyrysäädin asentoon  .

Puhdistus 

(12)

Neuvoja käytetyn laitteen hävitykseen

Ennen  käytetyn  laitteen  hävitystä  se  tulee  ensin  tehdä

käyttökunnottomaksi  ja  sen  jälkeen  hävittää  voimassa

olevien  määräysten  mukaisesti.  Jälleenmyyjäsi  tai

paikallinen  viranomainen  voi  antaa  lisätietoa  paikallisista

määräyksistä.

T ä m ä   l a i t e   t ä y t t ä ä   s ä h k ö -   j a 

elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin 

2002/96/EY  vaatimukset  ja  omaa  vastaavan 

merkin WEEE.

Yleisohjeet  määrittävät  käytettyjen  laitteiden 

rakenteet  palautusta  ja  kierrätystä  varten  koko  EU-

alueella.

Ohjeita energian säästämiseen

Suurin  osa  energiasta  kuluu  höyryn  tuotantoon.  Minimoi

käytetty energiamäärä noudattamalla alla olevia ohjeita:

•  Aloita  silitys  kankaista,  jotka  vaativat  pienimmän

silityslämpötilan.

 Tarkista  suositeltava  silityslämpötila  vaatekappaleen

merkistä.

•  Säädä  höyrymäärä  valitun  silityslämpötilan  mukaan

noudattaen tämän käyttöoppaan ohjeita.

•  Käytä  höyryä  vain  silloin,  kun  se  on  tarpeen.  Jos

mahdollista, käytä sen sijaan suihketoimintoa.

•  Pyri  silittämään  vaatekappaleet  niiden  ollessa  vielä

kosteita niin, että silitykseen voidaan käyttää pienempää

höyryasetusta. Tällöin  vaatekappaleet  tuottavat  höyryn

silitysraudan  sijaan.  Jos  kuivaat  vaatekappaleet

kuivurissa ennen niiden silitystä, aseta kuivuri ohjelmaan

“silityskuivaus”.

•  Jos vaatekappaleet ovat riittävän kosteita, kytke höyryn

säädin kokonaan pois päältä.

•  Aseta silitysrauta pystyasentoon silloin, kun sitä ei käytetä.

Jos silitysrauta asetetaan vaakasuoraan ja höyryn säädin

on päällä, rauta tuottaa höyryä turhaan.

fi

Kiitämme  teitä  Bosch  “Proenergy”-höyrysilitysraudan 

valitsemisesta.

Tämä  silitysrauta  on  suunniteltu  kestävän  kehityksen 

ekologisten  kriteerien  mukaisesti.  Koko  sen  käyttöikä 

on  otettu  suunnittelussa  huomioon,  materiaalien 

valinnasta  sen  uudelleen  käyttöön  tai  kierrätykseen. 

Tämän  lisäksi  suunnittelussa  on  arvioitu  tuotteen 

parannusmahdollisuudet  ottaen  huomioon  tekninen, 

taloudellinen ja ympäristön näkökanta.

Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotikäyttöön eikä 

sitä saa käyttää teollisiin käyttötarkoituksiin. 

Lue laitteen käyttöohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevia 

käyttökertoja varten.

Yleiset turvallisuuteen liittyvät varoitukset

Sähköisku- tai palovaara!

Tämä  laite  tulee  kytkeä  ja  sitä  saa  käyttää  ainoastaan

sähköverkossa, joka vastaa sen tyyppikilven tietoja.

Älä koskaan liitä laitetta verkkovirtalähteeseen, jos kaapelissa

tai itse laitteessa havaitaan vaurioita.

Laite  tulee  kytkeä  maadoitettuun  pistokkeeseen.  Jos

jatkojohdon käyttö on välttämätöntä, varmista, että se sopii

16 A tai suurempaan virtaan ja, että siinä on maayhteydellä

varustettu pistoke.

Jotta  ilmiöt,  kuten  sysäysjännitteen  laskut  tai  sytytyksen

vaihtelut,  vältettäisiin  virransyötön  epäsuotuisien

olosuhteiden  aikana,  silitysrauta  on  suositeltavaa  liittää

virransyöttöjärjestelmään,  jonka  maksimi-impedanssi  on

0,27 Ω.

Käyttäjä  voi  tarvittaessa  pyytää  julkiselta  energiayhtiöltä

liitoskohdan impedanssin.

Pidä laite lasten ulottumattomissa.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ilman valvontaa

sekä ohjausta sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset)

toimesta,  joilla  on  rajoitetut  fyysiset  tai  henkiset  kyvyt,

aistivikoja tai puuttellinen kokemus ja tieto.

Lapsia on valvottava, jotta he eivät leikkisi laitteella.

Laitetta tulee käyttää ja säilyttää tasaisella alustalla.

Kun laite asetetaan korokkeelle tai tukeen, varmista, että tuki

on asetettu tukevalle alustalle.

Silitysrautaa ei tule käyttää, jos se on pudotettu, jos siinä

havaitaan  vaurioita  tai  jos  siitä  vuotaa  vettä.  Jos  kyseisiä

ongelmia  ilmenee,  laite  tulee  tarkistuttaa  valtuutetussa

teknisessä  huoltopalvelussa  ennen  kuin  sitä  voidaan

käyttää uudelleen.

Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen täyttämistä vedellä

tai ennen veden poistoa laitteesta käytön jälkeen.

Älä  koskaan  upota  silitysrautaa  veteen  tai  muuhun

nesteeseen.

Ainoastaan  mallissa  TDA56.  Laitetta  ei  saa  koskaan 

asettaa hanan alle vesisäiliön täyttöä varten.

Älä  jätä  laitetta  alttiiksi  sään  vaihteluille  (vesisade,

auringonpaiste, pakkanen jne.)

Pistoketta ei saa poistaa pistorasiasta kaapelista vetäen.

Irrota laite verkkovirtalähteestä jokaisen käyttökerran jälkeen,

tai aina kun sen epäillään olevan vioittunut.

Jotta  vaaratilanteet  vältettäisiin,  kaikki  laitteen  vaatimat

toimenpiteet, esim. viallisen virtajohdon vaihto, on annettava

valtuutetun huoltopalvelun tehtäväksi.

Irrota  silitysrauta  verkkovirtalähteestä,  kun  jätät  laitteen

ilman valvontaa.

Tärkeitä varoituksia

Älä anna virtajohdon päästä kosketuksiin raudan silityspohjaan

silloin, kun se on kuuma.

Säilytä silitysrautaa pystyasennossa.

Älä  käytä  kalkinpoistoaineita  (ellei  niitä  suosittele  Bosch),

sillä ne voivat vaurioittaa laitetta.

Älä koskaan käytä kuluttavia tuotteita silityspohjan tai jonkin

muun laitteen osan puhdistamiseen.

Jotta  silityspohja  pysyisi  sileänä,  vältä  sen  kosketusta

metallisiin  esineisiin.  Älä  koskaan  puhdista  silityspohjaa

rievuilla tai kemiallisilla tuotteilla.

sv

Tack  för  att  du  har  valt  ångstrykjärnet  “Proenergy” 

från Bosch.

Strykjärnet  har  utformats  i  enlighet  med  ekologiska  krav

med  avseende  på  hållbar  utveckling.  Hela  dess  livscykel

har  utvärderats,  från  val  av  råmaterial  till  återanvändning

eller återvinning. Möjligheterna till förbättring har utvärderats

tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt.

Apparaten har utformats för hemanvändning och den får inte

användas industriellt.

Läs bruksanvisningen för apparaten noggrant och spara den

inför framtida behov.

Allmänna  varningsmeddelanden  angående 

säkerhet

Fara för elektrisk stöt eller brand!

Apparaten skall anslutas till elnätet och användas i enlighet

med uppgifterna på märkskylten.

Anslut aldrig apparaten till elnätet om sladden eller själva

apparaten uppvisar skador.

Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Om det är absolut

nödvändigt att använda förlängningskabel, kontrollera att den

är anpassad för 16A eller mer och att kontakten är jordad.

För  att  undvika  att  fenomen  som  att  transient  spänning

sjunker  eller  att  belysningen  fluktuerar  vid  dåliga

strömförsörjningsförhållanden,  rekommenderar  vi  att  du

ansluter strykjärnet till ett strömförsörjningssystem med en

maximal impedans på 0,27 Ω.

Vid  behov,  kan  användaren  fråga  det  allmänna

strömförsörjningsbolaget  om  systemimpedansen  vid

gränssnittsstället.

Låt inte barn använda apparaten.

Endast för mod. TDA56. Apparaten skall inte fyllas med 

vatten under kranen.

Apparaten skall inte användas av personer (även omfattande

barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga

eller bristande erfarenhet och kunskaper, utan tillsyn eller

instruktioner.

Barn ska tillses så att de inte leker med apparaten.

Apparaten skall placeras och användas på stabilt underlag.

Om  apparaten  ställs  på  ett  stöd  eller  på  bakdelen  måste

underlaget vara stabilt.

Strykjärnet skall inte användas om det har tappats, om synliga

skador finns eller om det läcker vatten. I dessa fall måste det

kontrolleras av servicetekniker innan det används igen.

da 

Brugsanvisning

no  Bruksanvisning

sv 

Bruksanvisning

fi 

Käyttöohjeet

pl 

Instrukcja obsługi

ru 

Инструкции по эксплуатации

uk 

Інструкція з використання 

hu  Használati utasítások

ro 

Instructioni de folosire

аr 

ليغشتلا تاداشرإ

M-2

Dette apparatet må kobles til en jordet stikkontakt. Hvis det

er absolutt nødvendig å bruke en skjøteledning, sørg for at

den er egnet til 16A eller mer og at den har et støpsel med

jordforbindelse.

For  å  unngå  at,  under  uheldige  forhold,  fenomener  som

transiente  spenningsfall  eller  fluktuasjoner  forekommer,

anbefaler vi at strykejernet er koplet til et strømnett med en

impedans på maksimum 0,27 Ω.

Om nødvendig, kan brukeren spørre strømleverandøren om

hvor stor impedansen er ved koplingspunktet.

Hold apparatet utenfor barns rekkevidde.

Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert

barn) med nedsatte fysiske-, sensoriske eller mentale evner,

medmindre de er under oppsyn eller har fått opplæring.

Barn  må  overvåkes  for  å  garantere  at  de  ikke  leker  med

apparatet.

Apparatet må brukes og plasseres på en stabil overflate.

Hvis apparatet settes i oppreist posisjon eller i en støtte, sørg

for at overflaten støtten står på er stabil.

Strykejernet må ikke brukes hvis det har falt i gulvet, har

synlige skader eller lekker vann. Ved slike tilfeller må det

kontrolleres  av  et  autorisert Teknisk  Servicesenter  før  det

kan brukes på nytt.

Ta  ut  støpselet  før  apparatet  fylles  med  vann  eller  før

resterende vann helles ut etter bruk.

Senk aldri strykejernet ned i vann eller annen væske.

kun  på  TDA56  modellen.  Sett  aldri  apparatet  under 

springen for å fylle på vann.

Ikke  etterlat  apparatet  slik  at  det  er  utsatt  for  værforhold

(regn, sol, frost, osv.)

Støpselet  må  ikke  trekkes  ut  av  stikkontakten  ved  å  dra

i ledningen.

Trekk ut støpselet etter hvert bruk eller hvis det er mistanke

om at apparatet har en feil.

For å unngå farlige situasjoner, må nødvendig arbeid eller

reparasjoner,  f.eks.  skifte  ut  en  defekt  hovedledning,  kun

utføres  av  kvalifisert  personale  fra  et  autorisert  Teknisk

Servicesenter.

Trekk ut støpselet når strykejernet er uten tilsyn.

Viktige advarsler

Ikke la ledningen komme i kontakt med strykesålen mens

den er varm.

Strykejernet må oppbevares i en vertikal stilling.

Ikke  bruk  kalkfjerner  (medmindre  det  har  blitt  tilrådet  av

Bosch) da det kan skade apparatet.

Bruk aldri slipemidler til å rengjøre strykesålen eller andre

deler av apparatet. For å holde strykesålen glatt bør du sørge

for  at  den  ikke  kommer  i  kontakt  med  metallgjenstander.

Bruk  aldri  skuresvamper  eller  kjemiske  produkter  for  å

rengjøre strykesålen.

Grønn teknologi på innsiden

Innstilling for energisparing “e”:

24 % energisparing*

100  %  resirkulert  materiale  er  brukt  i  bruksanvisningen

og esken

100 % av emballasjen, påfyllingsbegeret og bruksanvisningen

kan resirkuleres

80 % av produktet kan resirkuleres

*Sammenlignet med innstillingen for maksimal damp for 

et vanlig maks. 2400 W strykejern fra Bosch

Før strykejernet brukes for første gang

Fjern  alle  etiketter  og  beskyttelseslokket  på

strykejernssålen.

Fyll springvann på tanken og sett temperaturen til “max” mens

apparatet er frakoblet.

Sett  i  støpselet.  Når  dampstrykejernet  har  nådd  ønsket

temperatur (kontrollampen slår seg av), start dampingen ved

å sette dampregulatoren til “max”   og trykke på knappen

gjentatte ganger.

Ikke bruk dampfunksjonen direkte på tøyet første gangen den

benyttes, da det kan være smuss i dampdispenseren.

Når du slår på det nye strykejernet ditt for første gang, kan

det komme ut lukt og litt røyk i tillegg til partikler gjennom

strykesålen. Dette er normalt og varer ikke lenge.

Slik bruker du strykejernet

Sjekk tilrådet stryketemperatur på plaggets merkelapp. Hvis

du ikke vet hvilket eller hvilke stoff et plagg er laget av, kan

riktig  stryketemperatur  fastsettes  ved  å  stryke  en  del  av

plagget som ikke kommer til å være synlig når du bruker

eller har det på deg .

Start  med  å  stryke  de  plaggene  som  krever  lavest

stryketemperatur,  slik  som  de  som  er  laget  av  syntetiske

fibre.

Silke,  ull  eller  syntetiske  materialer.  stryk  på  baksiden  av

stoffet for å unngå skinnende flekker.

Syntetisk stoff

••

Silke – Ull

•••

Bomull – Lin

Fylle på vanntanken

Sett damregulatoren til   og trekk ut støpselet!

Bruk  kun  rent  vann  fra  springen  og  ikke  bland  det  med

noe. Å bruke andre væsker, slik som parfyme, vil ødelegge

apparatet.

Enhver skade som skyldes bruk av nevnte produkter, vil 

oppheve garantien.

I k k e   b r u k   k o n d e n s v a n n   f r a   t ø r k e t r o m m e l ,

luftkondisjoneringsanlegg eller lignende. Dette apparatet er

laget for å bruke normalt springvann.

Bland springvann med destillert vann i forholdet 1:1 for å

forlenge  optimal  dampfunksjon.  Hvis  springvannet  i  ditt

distrikt  er  veldig  hardt,  bland  springvannet  med  destillert

vann i forholdet 1:2.

For å unngå at vann renner ut av apparatet i vertikal posisjon,

fyll aldri over merket som indikerer “max” vannnivå!

Klargjøring 

(1)

Fjern  evnt.  klistremerker  eller  beskyttelsesdekke  fra

strykejernet.

Stryking uten damp 

(2)

Stryking med damp 

(3)

Dampinnstillingen  “e”  (innstilling  for  energisparing  “e”:

sparer  24  %  energi*)  kan  brukes  for  de  fleste  stofftyper.

-dampinnstillingen  bør  bare  brukes  på  tykke,  skrukkete

stoffer.

Dampinnstilling

e

Løsninger på små problemer

Problem

Sandsynlig årsag

Løsning

Strygejernet opvarmes ikke.

1.  Temperaturdrejeskive i meget lav position.

2.  Ingen strømforsyning.

1.  Drej til en højere position.

2.  Kontroller med et andet apparat, eller slut

strygejernet til en anden stikkontakt.

Styrelyset tændes ikke.

1.  Strygejernet køler ned.

2.  Strygejernet opvarmes ikke.

1.  Vent, indtil opvarmningscyklussen er afsluttet.

2.  Se foregående afsnit.

Tøjet har en tendens til klæbe. 1.  Temperaturen er for høj.

1.  Drej temperaturskiven til en lavere

temperatur.

Der kommer vand ud sammen

med dampen.

1.  Temperaturregulator i meget lav position.

2.  Dampregulator i meget høj position

med lav temperatur.

1.  Drej temperaturregulatoren til en højere

position, og vent på, at strygejernet

er afkølet.

Der kommer ikke damp ud.

1.  Dampregulator i lukket position  .

2.  Intet vand i beholderen.

3.  Temperaturen er for lav. Antidryp-

systemet er ikke aktiveret

1.  Drej dampregulatoren til en åben position.

2.  Fyld beholderen.

3.  Forøg temperaturen, hvis stoffet

tillader det.

Spray virker ikke.

1.  Intet vand i beholderen.

2.  Blokeret mekanisme.

1.  Fyld beholderen.

2.  Kontakt teknisk service.

Bundpladen drypper.

1.  Dampregulatoren er ikke lukket korrekt. 1.  Sørg for at anbringe dampregulatoren i

positionen  .

Glem ikke at tømme vandbeholderen

efter brug.

Der kommer røg ud, når stryge-

jernet tilsluttes første gang.

1.  Smør nogle af de indvendige dele.

1.  Dette er normalt og ophører i løbet af

få minutter.

Du kan hente vejledningen under Bosch‘ lokale hjemmesider.

Drag ut kontakten innan du fyller på vatten eller när du ska

hälla ut överblivet vatten efter användning.

Sänk aldrig ned strykjärnet i vatten eller annan vätska.

Utsätt inte apparaten för väder och vind.

Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden.

Drag ur kontakten när apparaten inte används eller om du

misstänker fel.

För att undvika fara skall alla åtgärder och reparationer på

apparaten, som t.ex. byte av elkabel, utföras av auktoriserad

servicetekniker.

Drag ur kontakten när du lämnar strykjärnet utan uppsyn.

Viktiga varningsmeddelanden

Låt  inte  elkabeln  komma  i  kontakt  med  sulan  när  den  är

varm.

Förvara strykjärnet stående.

Använd  inte  avkalkningsmedel  som  inte  är  godkända  av

Bosch, då de kan skada apparaten.

Använd aldrig slipande medel för att rengöra sulan eller andra

delar av apparaten.

Undvik  kontakt  med  metallföremål  för  att  hålla  sulan

jämn. Använd  aldrig  stålull  eller  kemiska  produkter  för  att

rengöra sulan.

Innehåller ekologisk teknologi

Energisparinställning “e”:

24 % energibesparing*

100% återvinningsmaterial har använts till användarhandboken

och kartongen

100%  av  förpackningsmaterialet,  påfyllningskoppen  och

användarhandboken kan återvinnas

80% av apparaten kan återvinnas

*i  jämförelse  med  maximal  ånginställning  i  ett  vanligt 

Bosch-strykjärn på 2400 Watt max

Innan strykjärnet tas i bruk

Ta bort etiketter och skyddshölje från sulan.

Fyll  strykjärnets  vattenbehållare  med  kranvatten  innan

sladden ansluts och ställ temperaturreglaget på “max”.

Anslut apparatens elkabel. Ställ ångreglaget på “max ånga”

och tryck flera gånger på knappen när ångstrykjärnet har

uppnått önskad temperatur (kontrollampan släcks)  .

Använd inte ångfunktionen på tvätt första gången, eftersom

det kan komma smuts med den första ångan.

När strykjärnet ansluts första gången kan det lukta och ryka

något, och partiklar kan komma ut genom sulan. Detta är

normalt och det kommer inte att upprepas.

Problemlösning

Problem

Möjlig orsak

Lösning

Strykjärnet blir inte

varmt.

1.  Temperaturreglaget i alltför lågt

läge.

2.  Ingen ström.

1.  Ställ i högre läge.

2.  Prova med annan apparat eller i annat vägguttag.

Kontrollampan tänds

inte.

1.  Strykjärnet svalnar.

2.  Strykjärnet blir inte varmt.

1.  Vänta tills dess att uppvärmningscykeln är klar.

2.  Se föregående stycke.

Tyget fastnar.

1.  Alltför hög temperatur.

1.  Ställ temperaturreglaget i lägre läge och vänta tills

dess att strykjärnet svalnar.

Spryskiwanie 

(4)

Nie należy używać funkcji spryskiwania podczas prasowania

jedwabiu.

Wyrzut pary 

(5)

Ustawić  pokrętło  regulacji  temperatury  w  pozycji  “•••”  lub

wyższej.

Odstęp  pomiędzy  kolejnymi  uderzeniami  pary  powinien

wynosić 5 sekund.

Pionowy wyrzut pary 

(6)

Nie wolno stosować tej funkcji na noszonej odzieży!

Nigdy nie wolno kierować strumienia pary na ludzi ani 

zwierzęta!

Odstęp  pomiędzy  kolejnymi  wyrzutami  pary  powinien

wynosić 5 sekund.

Po  czterech  cyklach  wyrzutu  pary,  należy  odczekać  10

sekund.

Złożony system usuwania kamienia 

(7)

Zależnie  od  modelu,  niniejsza  seria  jest  wyposażona  w

system  usuwania  kamienia  “AntiCalc”  (=komponent  1  +

2 + 3).

1. self-clean

Przy  każdym  użyciu  regulatora  pary,  system

samooczyszczania  czyści  mechanizm  z  odkładającego

się kamienia.

Funkcja odkamieniania “calc’n clean”

Funkcja “calc’n clean” pomaga w usuwaniu drobinek kamienia

z komory parowej. Jeżeli woda w Twojej okolicy jest bardzo

twarda, używaj tej funkcji raz na około 2 tygodnie.

1. Wyjmij kabel zasilający żelazka z kontaktu, ustaw regulator

pary w pozycji   i napełnij wodą zbiornik wody.

2. Ustaw  pokrętło  wyboru  temperatury  w  pozycji  “max”  i

podłącz żelazko do sieci.

3. Po upłynięciu czasu potrzebnego do rozgrzania żelazka

lampka  kontrolna  zgaśnie.  Następnie  wyjmij  kabel

zasilający z kontaktu.

4. Przytrzymaj żelazko nad zlewem. Naciśnij przycisk “clean”

i delikatnie potrząśnij żelazkiem. Wrząca woda i para będą

wydobywały się na zewnątrz, wypłukując kamień lub inne

znajdujące się wewnątrz osady.

5. Kiedy z żelazka przestanie kapać, zwolnij przycisk, włącz

żelazko do sieci i pozostaw je rozgrzane aż do momentu

wyparowania całej wody.

6. Powtórz tę procedurę, jeżeli w żelazku nadal znajdują się

zanieczyszczenia.

3. anti-calc

Wkład  “anti-calc”  ma  na  celu  zredukowanie  ilosci

gromadzonego kamienia wytwarzanego podczas prasowania

parą,  pomagając  przedłużyć  czas  eksploatacji  żelazka.

Jednak wkład zapobiegający nagromadzeniu kamienia nie

jest  w  stanie  usunąć  całości  naturalnie  wytwarzanego  z

czasem kamienia.

Funkcja automatycznego  

wyłączania “Secure” 

(8) 

(w zależności od modelu)

Funkcja  automatycznego  wyłączania  “Secure”  odłącza

żelazko, jeśli zostanie ono pozostawione bez nadzoru, tym

samym  zwiększając  bezpieczeństwo  oraz  oszczędność

energii.

Po  podłączeniu  żelazka,  funkcja  “Secure“  pozostanie

nieaktywna  przez  pierwsze  minuty  pracy  urządzenia,

umożliwiając nagrzanie żelazka do wybranej temperatury.

Po tym czasie, jeśli żelazko stojące w pozycji pionowej nie

zostanie poruszone przez osiem minut lub przez 30 sekund

kiedy  leży  na  stopie  lub  na  boku,  obwód  bezpieczeństwa

automatycznie  wyłączy  urządzenie,  a  lampka  kontrolna

zacznie migać.

Aby  ponownie  włączyć  żelazko,  wystarczy  delikatnie  nim

poruszyć.

System zapobiegający kapaniu 

(9)

(w zależności od modelu)

Jeśli  żelazko  ustawiono  na  zbyt  niską  temperaturę,  para

zostanie automatycznie wyłączona, aby zapobiec kapaniu.

Chroniąca tkaniny nakładka /  

osłona na stopę żelazka 

(10)

(w zależności od modelu)

Nakładkę  chroniącą  tkaniny  stosuje  się  do  prasowania  w 

maksymalnej  temperaturze  i  z  użyciem  pary  delikatnych 

części garderoby, w celu uniknięcia ich uszkodzenia. 

Zastosowanie  nakładki  usuwa  jednocześnie  konieczność 

prasowania  przez  warstwę  materiału  zabezpieczającego 

ciemne tkaniny przed wybłyszczeniem.

Zaleca się rozpoczęcie prasowania od niewielkiego fragmentu 

po wewnętrznej stronie garderoby, w celu sprawdzenia, czy 

nakładka odpowiednio spełnia swoje zadanie.

Aby zamocować nakładkę na żelazko należy umieścić czubek 

żelazka  w  końcówce  nakładki  i  nacisnąć  jej  tylną  część, 

popychając do góry, aż da się słyszeć kliknięcie. Aby zdjąć 

nakładkę, należy popchnąć w dół znajdujący się z tyłu zacisk 

i wysunąć żelazko. 

Ochraniacz można nabyć w punkcie serwisu lub sklepach

specjalistycznych.

Kod produktu (punkty

obsługi posprzedażnej)

Nazwa produktu (sklepy z

akcesoriami specjalistycznymi)

464851

TDZ1510

Przechowywanie 

(11)

Ustawić regulator pary w pozycji  .

Czyszczenie 

(12)

Ekologiczna utylizacja

To  urządzenie  jest  oznaczone  zgodnie  z 

Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską 

Ustawą  z  dnia  29  lipca  2005  r.  “O  zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. 

z  2005  r.  Nr  180,  poz.  1495)  symbolem 

przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego

użytkowania  nie  może  być  umieszczany  łącznie  z  innymi

odpadami  pochodzącymi  z  gospodarstwa  domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym

zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzący  zbieranie,  w  tym  lokalne  punkty  zbiórki,

sklepy  oraz  gminne  jednostki,  tworzą  odpowiedni  system

umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym

i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych

dla  zdrowia  ludzi  i  środowiska  naturalnego  konsekwencji,

wynikających  z  obecności  składników  niebezpiecznych

oraz  niewłaściwego  składowania  i  przetwarzania  takiego

sprzętu.

Wskazówki, które pomogą oszczędzić energię

Generowanie  pary  powoduje  największe  zużycie  energii

podczas  eksploatacji  żelazka.  W  celu  zmniejszenia

zużywanej energii należy postępować zgodnie z poniższymi

radami:

•  Zaleca się zaczynać od prasowania tkanin, które wymagają

najniższej temperatury prasowania.

 Sprawdzić na metce przy ubraniu zalecaną temperaturę

prasowania.

•  Dostosować  ilość  pary  do  wybranej  temperatury

prasowania, stosując się do zaleceń zamieszczonych w

niniejszej instrukcji obsługi.

•  Używać pary podczas prasowania tylko wtedy, gdy jest to

konieczne. W miarę możliwości, należy korzystać z funkcji

rozpylacza zamiast pary.

•  Należy  starać  się  prasować  jeszcze  wilgotne  tkaniny  i

stopniowo obniżać ustawienie pary w żelazku. Para będzie

wydzielać się z wilgotnej tkaniny, a nie z żelazka. Dla osób,

które przed prasowaniem używają suszarki elektrycznej,

zaleca  się  zaprogramować  suszarkę  na  funkcję  <iron

dry>.

•  Jeżeli tkanina jest wystarczająco wilgotna, należy wyłączyć

regulator pary w żelazku.

•  W  przerwach  odstawiać  żelazko  w  pozycji  pionowej.

Pozostawienie żelazka w pozycji poziomej z włączonym

regulatorem pary spowoduje niepotrzebne generowanie

pary.

Najczęstsze usterki

Problem

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiązanie

Żelazko nie grzeje.

1.  Pokrętło regulacji temperatury

znajduje się w bardzo niskim

położeniu.

2.  Brak prądu.

1.  Przestawić pokrętło w wyższe położenie.

2.  Sprawdzić z innym urządzeniem lub podłączyć

wtyczkę do innego gniazdka.

Lampka kontrolna nie

włącza się.

1.  Żelazko stygnie.

2 -Żelazko się nie nagrzewa.

1.  Poczekać aż cykl nagrzewania zakończy się.

2.  Patrz poprzedni paragraf.

Odzież przykleja się.

1.  Zbyt wysoka temperatura

prasowania.

1.  Ustawić pokrętło regulacji temperatury na

niższą temperaturę i odczekać, aby żelazko

ostygło.

Wraz z parą z żelazka

wydobywa się woda.

1.  Pokrętło regulacji temperatury w

bardzo niskim położeniu.

2.  Regulator pary na wysokiej

pozycji przy niskiej temperaturze.

1.  Przestawić pokrętło w wyższe położenie, jeśli

nie spowoduje to uszkodzenia prasowanego

materiału i odczekać, aż lampka kontrolna

zgaśnie.

2.  Ustawić regulator pary na niższe ustawienie.

Para nie wydobywa się z

żelazka.

1.  Zamknięty regulator pary  .

2.  Brak wody w zbiorniku.

3.  Zbyt niska temperatura.

System zapobiegający kapaniu

wyłączony.

1.  Ustawić regulator pary na pozycji otwartej pary.

2.  Napełnić zbiornik.

3.  Przestawić pokrętło w wyższe położenie, jeśli

nie spowoduje to uszkodzenia prasowanego

materiału.

Feilsøkingsguide

Problem

Mulig årsak

Løsning

Strykejernet varmer ikke.

1.  Temperaturvelgeren stilt veldig lavt.

2.  Ingen hovedstrømforsyning

1.  Sett temperaturvelgeren høyere.

2.  Sjekk med et annet apparat eller sett støpselet

inn i en annen stikkontakt.

Kontrollampen slår seg

ikke på.

1.  Strykejernet avkjøles.

2.  Strykejernet varmer ikke.

1.  Vent til oppvarmingssyklusen er ferdig.

2.  Se forrige paragraf.

Klærne kleber seg fast.

1.  Temperaturen er for høy.

1.  Sett temperaturvelgeren til en lavere tempe ratur

og vent til strykejernet er avkjølt.

Det kommer vann ut med

dampen.

1.  Temperaturvelgeren er stilt veldig

lavt.

2.  Dampregulatoren er stilt veldig høyt

med lav temperatur.

1.  Still temperaturvelgeren til høyere temperatur

hvis tøyets merkelapp tillater det og vent til

kontrollampen slukkes.

2.  Sett dampregulatoren til en lavere posisjon.

Det kommer ikke damp.

1.  Dampregulatoren er satt til

lukket  .

2.  Ikke vann i tanken.

3.  For lav temperatur.

Antidryppsystemet er ikke aktivert.

1.  Sett dampregulatoren til åpen damp.

2.  Fyll tanken.

3.  Still temperaturvelgeren til høyere tempera tur

hvis tøyets merkelapp tillater det.

Sprayen virker ikke.

1.  Ikke vann i tanken.

2.  Tildekket mekanisme.

1.  Fyll tanken.

2.  Kontakt Teknisk service.

Det drypper vann ut av

strykesålen før støpselet

settes i stikkontakten.

1.  Dampregulatoren er ikke ordentlig

lukket.

1.  Sørg for at dampregulatoren er satt til  .

Ikke glem å tømme vanntanken når du er ferdig

med å stryke.

Det kommer røyk og lukt

når strykejernet brukes

for første gang.

1.  Innsmurte deler fra produksjonen

blir varme.

1.  Dette er normalt og forsvinner etter få minutter.

Du kan laste ned denne bruksanvisningen fra Bosch sine lokale nettsider.

Vihreä teknologia

Energiaa säästävä “e” asetus:

24% energian säästö*

100%  kierrätetystä  materiaalista  valmistetut  käyttöoppaat

ja pahvit

100%  kierrätettävissä  oleva  pakkaus,  täyttökuppi  ja

käyttöopas

80% laitteesta voidaan kierrättää

*tavallisen maksimissaan 2400 watin Bosch-silitysraudan 

höyrytyksen maksimiasetukseen verrattuna

Ennen silitysraudan käyttöönottoa

Irrota merkit tai suojat silityspohjasta.

Täytä  vesisäiliö  hanavedellä  raudan  ollessa  irti

verkkovirtalähteestä  ja  aseta  lämpötilasäädin  asentoon

“max”

Kytke  laite  verkkovirtalähteeseen.  Kun  höyrysilitysrauta

on  saavuttanut  halutun  lämpötilan  (merkkivalo  sammuu),

aloita  höyrytys  asettamalla  höyrysäädin  maksimiin

höyrytysasentoon ja painamalla toistuvasti painiketta  .

Kun  höyrytystoimintoa  käytetään  ensimmäistä  kertaa,  älä

käytä  sitä  vaatteisiin,  sillä  höyrynlevittimessä  voi  edelleen

olla likaa.

Kun  laite  on  kytketty  päälle  ensimmäistä  kertaa,  uuden

silitysraudan  pohjasta  voi  tulla  hajuja,  hiukan  savua

tai  hiukkasia.  tämä  on  normaalia  eikä  sitä  tapahdu

myöhemmin.

Silitysraudan käyttö

Tarkista  vaatteen  merkkilapusta  vaatteen  suositeltava

silityslämpötila. Jos et tiedä mistä materiaalista vaate on tehty,

määritä oikea silityslämpötila silittämällä vaatteen osiota, joka

ei ole näkyvissä vaatetta käytettäessä.

Aloita  silitys  vaatteista,  jotka  vaativat  alhaisimman

silityslämpötilan,  kuten  synteettisistä  kuiduista  valmistetut

vaatteet.

Silkki,  villa  ja  synteettiset  materiaalit.  silitä  vaate  väärältä

puolen välttääksesi kiiltävät pinnat. Vältä sumuttimen käyttöä,

ettei vaatteisiin tule läikkiä.

Keinokuidut

••

Silkki – Villa

•••

Puuvilla – Pellava

Vesisäiliön täyttö

Aseta  höyrysäädin  asentoon  ja  irrota    pistoke

pistorasiasta!

Käytä  ainoastaan  puhdasta  hanavettä,  älä  sekoita  siihen

mitään.  Muiden  nesteiden,  kuten  hajusteiden,  lisäys

vaurioittaa laitetta.

Edellä mainittujen aineiden käyttö mitätöi takuun.

Älä käytä kuivauskoneiden, ilmastointilaitteiden tai vastaavien

laitteiden lauhdevettä. Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi

normaalin hanaveden kanssa.

Voit  pidentää  optimaalista  höyrytystoimintoa  sekoittamalla

hanavettä  tislattuun  veteen  suhteessa  1:1.  Jos  alueesi

hanavesi  on  erittäin  kovaa,  sekoita  hanavettä  tislattuun

veteen suhteessa 1:2.

Veden  läiskymisen  estämiseksi,

älä  koskaan  täytä 

vesisäiliötä “max” rajan yläpuolelle!

Valmistelu 

(1)

Poista silityspohjasta kaikki merkit tai suojat.

Silitys ilman höyryä 

(2)

Silitys höyrytystoimintoa käyttäen 

(3)

“e”  -höyryasetusta  (energiaa  säästävä  “e”  -asetus:  24%

energian  säästö*)  voidaan  käyttää  useimpiin  tekstiileihin.

Höyrytyksen    tulee  käyttää  ainoastaan  paksuihin

tekstiileihin, joissa on edelleen ryppyjä.

Höyryasetus

e

Lämpötila-asetus

Suositeltu höyryasetus

••• - “max”

e ja

••

e

*tavallisen maksimissaan 2400 watin Bosch-silitysraudan 

höyrytyksen maksimiasetukseen verrattuna

Huom: Lämpötila-asetuksessa “•” vesi ei ole riittävän kuumaa

höyryn  muodostamista  varten;  höyrysäädin  tulee  asettaa

tällöin asentoon   niin, ettei silityspohjasta tipu vettä.

Sumutin 

(4)

Älä käytä sumutinta silkkiin.

Höyryruiske 

(5)

Aseta lämpötilasäädin vähintään asentoon “•••”.

Höyryruiskeiden väli on 5 sekuntia.

Pystysuora höyry 

(6)

Älä silitä vaatteita, silloin kun ne ovat henkilön päällä!

Älä  koskaan  suuntaa  höyryä  henkilöihin  tai  eläimiin 

päin!

Ruiskeiden väli on 5 sekuntia.

Odota 10 sekuntia jokaisen 4:nen ruiskeen jälkeen.

Moninkertainen kalkinpoistojärjestelmä 

(7)

Mallista riippuen laitteessa on “AntiCalc” (=osa 1 + 2 + 3)

kalkinpoistojärjestelmä.

1. self-clean

Jokaisella  höyrynsäätimen  käyttökerralla  “self-clean”  -

järjestelmä puhdistaa mekanismin kalkkijäämät.

2. calc’n clean

“calc’n  clean”-toiminto  auttaa  poistamaan  saostumia

höyrysäiliöstä. Käytä tätä toimintoa noin 2 viikon välein, jos

alueesi vesi on erityisen kovaa.

1. Irrota silitysrauta pääpistorasiasta, aseta höyrynsäädin   

-asentoon ja täytä vesisäiliö vedellä.

2. Aseta  lämpötilanvalitsin  “max”-asentoon  ja  kytke

silitysrauta pistorasiaan.

3. Vaaditun lämpenemisajan kuluttua merkkivalo sammuu.

Irrota silitysrauta sitten pistorasiasta.

4. Pidä silitysrautaa pesualtaan yllä. Paina “clean”-nappulaa

ja  ravistele  silitysrautaa  varovasti.  Ulos  tulee  kiehuvaa

vettä  ja  höyryä,  jotka  tuovat  mukanaan  mahdolliset

saostumat.

5. Kun  silitysrauta  ei  enää  valuta  vettä,  vapauta  nappula,

kytke  silitysrauta  pistorasiaan  ja  kuumenna  sitä  taas,

kunnes loppu vedestä on höyrystynyt.

6. Toista  menettely,  jos  silitysraudassa  on  edelleen

epäpuhtauksia.

3. anti-calc

“anti-calc”  -patruuna  on  suunniteltu  vähentämään

höyrysilityksen  aikana  kertyvää  kalkkia,  mikä  pidentää

silitysraudan käyttöikää. Kalkinpoistopatruuna ei kuitenkaan

voi poistaa kokonaan luonnollisesti ajan kanssa kertynyttä

kalkkia.

Automaattinen sammutustoiminto  

“secure” 

(8)  

(Mallista riippuen)

Automaattinen  “Secure”  -sammutustoiminto  kytkee

silitysraudan  pois  päältä  silloin,  kun  se  jätetään  ilman

valvontaa.  Toiminto  lisää  näin  laitteen  turvallisuutta  ja

vähentää sen energian kulutusta.

Kun  silitysrauta  kytketään  päälle,  toiminto  ei  aktivoidu

2  minuuttiin,  jonka  aikana  silitysrauta  saavuttaa  valitun

lämpötilan.

Jos silitysrautaa ei tämän jälkeen liikuteta 8 minuuttiin sen

ollessa  pystyasennossa  tai  30  sekuntiin  sen  nojatessa

silityspintaan  tai  sivupintaan,  turvapiiri  sammuttaa  laitteen

automaattisesti ja merkkivalo alkaa vilkkumaan.

Ratkaisuja pieniin ongelmiin

Ongelma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Silitysrauta ei kuumene.

1.  Lämpötilasäädin on hyvin alhaisella

tasolla.

2.  Ei sähkövirtaa.

1.  Säädä lämpötila korkeammalle.

2.  Tarkista sähkövirtalähteen toimivuus toista

laitetta käyttäen tai kytkemällä laite toiseen

pistorasiaan.

Merkkivalo ei syty.

1.  Silitysraudan jäähtyminen on

käynnissä.

2. -Silitysrauta ei kuumene.

1.  Odota kunnes kuumentumisvaihe on

loppunut.

2.  Katso edellinen kappale.

Vaatteet tarttuvat rautaan.

1.  Lämpötila on liian korkea.

1.  Käännä lämpötilasäädin alhaisemmalle

tasolle ja odota, että silitysrauta jäähtyy.

Höyryn mukana laitteesta

tulee vettä.

1.  Lämpötilasäädin on hyvin alhaisella

tasolla.

2.  Höyrysäädin on korkeassa

asennossa ja lämpötila on alhainen.

1.  Säädä lämpötila korkeammaksi, jos

vaatekappale sen sallii. Odota kunnes

merkkivalo sammuu.

2.  Käännä höyrysäädin alhaisemmalle tasolle.

Laitteesta ei tule höyryä.

1.  Höyrysäädin on suljetussa asennossa

.

2.  Vesisäiliö on tyhjä.

3.  Lämpötila on liian alhainen. Vesisuoja

ei ole aktivoitu.

1.  Käännä höyrysäädin auki.

2.  Täytä vesisäiliö.

3.  Säädä lämpötila korkeammaksi, jos

vaatekappale sen sallii.

Sumutin ei toimi.

1.  Vesisäiliö on tyhjä.

2.  Mekanismi on tukkiutunut.

1.  Täytä vesisäiliö.

2.  Ota yhteyttä huoltopalveluun.

Silityspohjasta tulee vettä

ennen kuin silitysrauta

kytketään sähköverkkoon.

1.  Höyrysäädin ei ole hyvin suljettu.

1.  Varmista, että höyrysäädin on asennossa

.

Älä unohda vesisäiliön tyhjennystä

silityksen jälkeen.

max.

Användning av strykjärnet

Kontrollera rekommenderad stryktemperatur på märkningen

i plagget. Om du inte vet vad för slags tyg du skall stryka,

prova  först  på  en  del  av  plagget  som  inte  är  synlig  vid

användning.

Börja med att stryka de plagg som kräver lägst stryktemperatur,

t.ex. de som är gjorda av syntetfiber.

Silke, siden, ull och syntetmaterial.  Stryk på tygets baksida

för att undvika att det blir blankt. Undvik sprayfunktionen så

att inte fläckar uppstår.

Syntet

••

Silke – Ull

•••

Bomull – Linne

Fyll vattenbehållaren 

Ställ ångreglaget i läge   och dra ur strykjärnets

sladd!

Använd  rent  kranvatten  utan  tillsatser. Tillsatser  av  andra

vätskor t.ex. parfym är skadliga för apparaten.

Orsakas  skador  p.g.a.  användning  av  ovannämnda 

produkter ogiltigförklaras garantin.

Använd  inte  kondenserat  vatten  från  torktumlare,

luftkonditioneringsaggregat  eller  liknande. Apparaten  är

avsedd för användning med normalt kranvatten.

För att bibehålla ångfunktionen i gott skick rekommenderas

att blanda lika delar kranvatten och destillerat vatten. Om

ditt kranvatten har ovanligt hög hårdhetsgrad, blanda en del

kranvatten med två delar destillerat vatten.

För  att  förhindra  att  vatten  läcker  ut  från  produkten  när

den  står  vertikalt,

fyll  aldrig  vatten  över  markeringen 

för “max”!

Förberedelser 

(1)

Avlägsna eventuella etiketter eller skyddsskikt från sulan.

Strykning utan ånga 

(2)

Strykning med ånga 

(3)

Ånginställningen  “e”    (energisparinställning  “e”:  24%

energibesparing*) kan användas till de mesta tyger. Den   

ånginställningen bör endast användas till tjocka tyger om de

fortfarande är skrynkliga.

Ånginställning

e

Temperaturinställning

Rekommenderad

ångreglageinställning

••• till “max”

e och

••

e

*i jämförelse med den maximala ånginställningen i ett 

vanligt Bosch-strykjärn på 2400 Watt max

Obs: Med en temperaturinställning på “•”, är vattnet inte varmt

nog för att generera ånga, vilket innebär att ångreglaget ska

ställas  in  i  läget    för  att  undvika  att  vatten  droppar  från

strykjärnsplattan.

Spray 

(4)

Använd inte sprayfunktionen på silke eller siden.

Ångpuff 

(5)

Ställ temperaturreglaget minst i läge ***

Tiden mellan ångpuffar skall vara minst 5 sekunder.

Vertikal ånga 

(6)

Stryk inte kläder på en person!

Rikta aldrig ångan mot personer eller djur!

Tiden mellan ångpuffar skall vara minst 5 sekunder.

Vänta 10 sekunder efter en omgång med 4 puffar.

Avkalkning i flera steg 

(7)

Beroende på modell är ditt strykjärn utrustad med avkalkning

i flera steg: “AntiCalc” (= steg 1 + 2 + 3).

1. self-clean

När  du  använder  ångreglaget  rengörs  mekanismen  från

kalkavlagringar tack vare funktinen “self-clean”.

2. calc’n clean

Funktionen “calc’n clean” bidrar till att avlägsna kalkpartiklar

från  ångkammaren. Använd  den  här  funktionen  ungefär

varannan vecka om vattnet i ditt område är mycket hårt.

1. Dra ut strykjärnets elsladd ur vägguttaget, ställ ångreglaget

i läget   och fyll vattentanken med vatten.

2. Ställ temperaturväljaren i läget ”max” och sätt i strykjärnets

elsladd.

3. Efter  den  nödvändiga  uppvärmningsperioden  släcks

kontrollampan. Dra sedan ut strykjärnets elsladd.

4. Håll strykjärnet över ett tvättställ. Tryck på knappen ”clean”

och skaka försiktigt strykjärnet. Kokande vatten och ånga

kommer ut, tillsammans med kalk eller avlagringar som

kan ha funnits där.

5. När  strykjärnet  upphör  att  droppa  släpper  du  knappen,

sätter i strykjärnets elsladd och värmer upp det igen tills

resterande vatten har förångats.

6. Upprepa processen om strykjärnet fortfarande innehåller

föroreningar.

3. anti-calc

Patronen “anti-calc” är utformad för att minska kalkavlagringar

under ångstrykning, vilket bidrar till att förlänga strykjärnets

livstid.  Patronen  kan  dock  inte  avlägsna  all  kalk  som

bildas.

Automatisk säkerhetsavstängning  

“Secure” 

(8)

(Beroende på modell)

Funktionen “Secure” för automatisk avstängning kopplar ur

strykjärnet när det står orört, vilket förbättrar säkerhet och

energiförbrukning.

Efter igångsättning av produkten kommer denna funktion att

vara inaktiv de två första minuterna för att ge produkten tid

att nå rätt temperatur.

Efter denna tid, och om strykjärnet inte flyttas efter 8 minuter

i stående läge eller efter 30 sekunder när det vilar på sulan

eller på sidan, kommer säkerhetskretsen att slå av apparaten

automatiskt och kontrollampan kommer att börja blinka.

Anti-drip 

(9)

(Beroende på modell)

Om temperaturen är för låg stängs ångan av automatiskt för

att förhindra dropp.

Stryksöverdrag metal/stryksöverdrag  

filt för ömtåliga plagg 

(10)

(enligt modell)

Skyddet av tyg används för att stryka ömtåliga plagg med en

maximal temperatur utan att skada dem.

Användningen av skyddet gör att man inte behöver använda

en trasa för att förhindra glansiga ytor på mörka kläder.

För  att  fästa  tygskyddet  vid  strykjärnet,  placera  spetsen

av strykjärnet mot slutet av tygskyddet och tryck bakdelen

av  skyddet  uppåt  tills  du  hör  ett  klickande  ljud.  För  att

frigöra  tygskyddet,  dra  ner  klämman  på  baksidan  och  ta

bort strykjärnet.

Sulskyddet  i  textil  finns  att  köpa  som  en  tjänst  efter

försäljningen av strykjärnet samt i specialbutiker.

Reservdelsnummer

(kundservice)

Namn på reservdel

(fackhandel)

464851

TDZ1510

Förvaring 

(11)

Ställ ångreglaget i läge   

Rengöring 

(12)

Råd om avfallshantering

Innan en använd apparat slängs skall den göras oanvändbar

och därefter skall den hanteras enligt lokala föreskrifter. Din

butik eller kommunen tillhandahåller exakt information.

Denna  apparat  är  märkt  i  enlighet  med  EU-

direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av 

eller  innehåller  elektriska  eller  elektroniska 

produkter (WEEE).

Föreskrifterna utgör ett ramverk för insamling 

och återvinning av använda apparater och de tillämpas 

inom EU.

Tips för att spara energi

Det går åt mest energi när man använder ångfunktionen. Följ

råden nedan för att minimera energiförbrukningen:

•  Börja  med  att  stryka  de  tyger  som  kräver  lägst

stryktemperatur.

 Kontrollera  rekommenderad  stryktemperatur  på  lappen

med skötselråd på respektive plagg.

•  Anpassa inställningen för ånga efter vald stryktemperatur

enligt anvisningarna i denna handbok.

•  Använd  endast  ångfunktionen  vid  behov. Använd  om

möjligt sprejfunktionen i stället.

•  Prova  att  stryka  plaggen  när  de  är  fuktiga  och  dra  ner

inställningen för ånga. Då bildas ånga från tyget, snarare

än  från  strykjärnet.  Om  du  torktumlar  plaggen  före

strykning, använd programmet för ”stryktorrt”.

•  Om  plaggen  är  tillräckligt  fuktiga  kan  du  stänga  av

ångfunktionen helt.

•  Låt strykjärnet så upprätt vid paus. Om det ligger ner när

ångfunktionen är aktiv bildas överskottsånga.

TDA7650 / TDA5650

pl

Dziękujemy  za  zakup  żelazka  parowego  “Proenergy” 

marki Bosch.

Żelazko  to  zostało  zaprojektowane  zgodnie  z  normami

ekologicznymi  dotyczącymi  zrównoważonego  rozwoju;

analizując  cały  okres  eksploatacji,  począwszy  od  wyboru

materiałów  aż  do  etapu  ponownego  wykorzystania  lub

recyklingu;  oceniając  możliwości  udoskonalenia,  z  punktu

widzenia technologii, ekonomii oraz środowiska.

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do

użytku domowego i nie może być stosowane w przemyśle.

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi urządzenia

i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej

skorzystać w razie potrzeby.

Ostrzeżenia ogólne

Niebezpieczeństwo porażenia prądem lub pożaru!

Urządzenie  należy  podłączać  i  używać  wyłącznie  w  sieci

elektrycznej  o  parametrach  zgodnych  z  podanymi  na

tabliczce znamionowej.

Nigdy  nie  należy  podłączać  urządzenia  do  prądu  jeśli

przewód  lub  samo  urządzenie  noszą  widoczne  ślady

uszkodzenia.

To  urządzenie  musi  być  podłączone  do  gniazdka  z

uziemieniem.  Jeśli  konieczne  jest  użycie  przedłużacza,

należy upewnić się, że jest on przystosowany do natężenia

16A  (bipolarny)  oraz  że  jest  wyposażony  we  wtyczkę  z

uziemieniem.

Aby tego uniknąć, w niesprzyjających warunkach zasilania

elektrycznego, mogą wystąpić takie zjawiska jak przejściowe

spadki napięcia lub wahania napięcia, zatem zaleca się, aby

żelazko podłączone było do sieci elektrycznej o maksymalnej

impedancji wynoszącej 0,27 Ω.

W razie potrzeby, użytkownik może zapytać dostawcę energii

o impedancję systemu w punkcie zasilania

Urządzenie  należy  trzymać  w  miejscu  niedostępnym  dla

dzieci.

Urządzenie  to  nie  jest  przeznaczone  do  użytkowania

przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi możliwościami

ruchowymi, zmysłowymi oraz umysłowymi, lub pozbawione

wiedzy  i  doświadczenia,  chyba,  że  są  nadzorowane  lub

zostały wcześniej odpowiednio poinstruowane.

Dzieci powinny być pod opieką, aby mieć pewność, że nie

bawią się urządzeniem.

Urządzenie należy używać i stawiać na stabilnym podłożu.

Kiedy żelazko stoi w pozycji pionowej lub znajduje się na

podstawie, należy upewnić się, że podłoże jest stabilne.

Nie należy używać żelazka jeśli zostało upuszczone, nosi

widoczne ślady uszkodzenia lub jeśli wycieka z niego woda.

W  takim  przypadku,  urządzenie  musi  zostać  sprawdzone

przez autoryzowane Centrum serwisowe zanim będzie mogło

zostać ponownie użyte.

Należy wyjąć wtyczkę żelazka z gniazdka przed napełnianiem

zbiornika  wodą  oraz  przed  wylaniem  wody  pozostałej  w

zbiorniku po użyciu.

Nigdy  nie  wolno  zanurzać  żelazka  w  wodzie  lub  innym

płynie.

Tylko  model  TDA56.  Urządzenia  nie  wolno  napełniać 

bezpośrednio z kranu.

Nie  należy  wystawiać  urządzenia  na  działanie  warunków

atmosferycznych (deszcz, słońce, mróz itp.)

Nie należy odłączać wtyczki elektrycznej z kontaktu ciągnąc

za przewód.

Należy odłączać urządzenie od prądu po każdym użyciu lub

w przypadku podejrzenia wystąpienia awarii.

Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie wymagane

prace  i  naprawy  urządzenia  np.  wymiana  uszkodzonego

przewodu  zasilającego,  muszą  być  wykonane  przez

wykwalifikowanego  pracownika Autoryzowanego  centrum

serwisowego.

Jeśli żelazko ma zostać pozostawione bez nadzoru, należy

odłączyć je od prądu.

Ważne ostrzeżenia

Pilnować,  aby  przewód  zasilający  nie  miał  styczności  z

gorącą stopą żelazka.

Przechowywać żelazko w pozycji stojącej.

Nie  należy  używać  płynów  do  usuwania  kamienia  (z

wyjątkiem  tych  zalecanych  przez  firmę  Bosch),  ponieważ

mogą one uszkodzić urządzenie.

Nigdy nie należy używać substancji ściernych do czyszczenia

stopy żelazka ani innych części urządzenia.

Aby nie uszkodzić delikatnej stopy żelazka, należy unikać

jej kontaktów z przedmiotami metalowymi. Nigdy nie należy

czyścić  stopy  żelazka  ostrymi  ścierkami  ani  środkami

chemicznymi.

Budowa  z  zastosowaniem  technologii 

ekologicznej “Green Technology”

Ustawienie energooszczędne “e”:

24% oszczędności energii*

Instrukcja  obsługi  i  karton  zostały  wykonane  z  materiału 

pochodzącego w 100% z recyklingu

100% materiału opakowania, wypełnienia i instrukcji obsługi 

może zostać poddane recyklingowi

80%  materiału  urządzenia  może  zostać  poddane 

recyklingowi

*w  porównaniu  z  maksymalnym  ustawieniem  pary  w 

zwykłym żelazku Bosch o maksymalnej mocy 2400 W

Przed pierwszym użyciem żelazka

Usuń wszelkie etykiety lub osłony ze stopy.

Gdy  żelazko  jest  odłączone  od  prądu,  należy  napełnić

zbiornik wodą z kranu i ustawić pokrętło regulacji temperatury

w pozycji “max”

Podłączyć żelazko do prądu. Kiedy żelazko osiągnie żądaną

temperaturę (lampka kontrolna zgaśnie), można rozpocząć

korzystanie  z  funkcji  pary  poprzez  ustawienie  regulatora

pary w pozycji “max” oraz poprzez wielokrotne naciskanie

przycisku  .

Podczas korzystania z funkcji pary po raz pierwszy, nie należy

stosować jej do prasowania pościeli, ponieważ w dozowniku

pary mogą znajdować się jeszcze zanieczyszczenia .

Podczas pierwszego użycia, żelazko może wydzielać zapach

oraz  niewielkie  ilości  dymu,  a  na  stopie  żelazka  mogą

pojawiać się małe cząstki; jest to normalne zjawisko, które

w krótkim czasie ustąpi.

Jak korzystać z żelazka

Sprawdzić zalecaną temperaturę prasowania na etykiecie

prasowanego  przedmiotu.  Jeśli  nie  wiadomo,  z  jakiego

materiału bądź materiałów wykonany jest dany produkt, należy

określić  temperaturę  prasowania  poprzez  wyprasowanie

części,  która  nie  będzie  widoczna  w  trakcie  noszenia  lub

używania danego produktu.

Prasowanie należy rozpocząć od artykułów wymagających

najniższej  temperatury  prasowania,  takich,  jak  włókna

syntetyczne.

Jedwab,  materiały  wełniane  lub  syntetyczne:  prasować

po odwrotnej stronie, aby uniknąć powstawania plam. Nie

należy używać funkcji spryskiwania, gdyż może powodować

powstawanie plam.

Syntetyczne

••

Jedwab - wełna

•••

Bawełna - len

Napełnianie zbiornika na wodę

Ustawić regulator pary w pozycji i odłączyć żelazko

od prądu!

Należy używać jedynie czystej wody z kranu bez żadnych

dodatków.  Dodawanie  innych  płynów,  takich  jak  perfumy,

może uszkodzić urządzenie.

Wszelkie uszkodzenia w wyniku użycia jednego z wyżej 

wymienionych produktów unieważni gwarancję.

Nie należy używać skroplonej wody z suszarek bębnowych,

klimatyzatorów i podobnych urządzeń. To urządzenie zostało

zaprojektowany do użycia ze zwykłą wodą z kranu.

Aby  przedłużyć  prawidłowe  działanie  funkcji  pary,  należy

mieszać wodę z kranu z woda destylowaną w proporcji 1:1.

Jeśli woda z kranu jest bardzo twarda, należy zmieszać ją z

wodą destylowaną w proporcji 1:2.

W celu zabezpieczenia przed wyciekiem wody z urządzenia

będącego w pozycji pionowej,

nigdy nie należy napełniać 

go powyżej oznaczenia poziomu wody “max”!.

Przygotowywanie do prasowania 

(1)

Usunąć  ze  stopy  żelazka  wszelkie  naklejki  i  materiały

zabezpieczające.

Prasowanie bez pary 

(2)

Prasowanie z parą 

(3)

Ustawienie  pary  “e”  (ustawienie  energooszczędne  “e”:

24%  oszczędności  energii*)  może  być  zastosowane  dla 

większości tkanin. Ustawienia pary   powinny być używane 

wyłącznie w przypadku grubych tkanin, na których pozostały 

zagniecenia.

Ustawienie pary

e

Ustawienie  

temperatury

Zalecane ustawienie

regulatora pary

••• do “max”

e i

••

e

*w  porównaniu  z  maksymalnym  ustawieniem  pary  w 

zwykłym żelazku Bosch o maksymalnej mocy 2400 W

Uwaga:  Przy  ustawieniu  temperatury  “•”,  woda  nie  jest 

wystarczająco gorąca, aby powstała para, dlatego regulator 

pary powinien być ustawiony w położeniu   w celu uniknięcia 

kapania wody ze stopy żelazka.

Dette apparatet er merket i overensstemmelse 

med EU-direktiv 2002/96/EG–vedrørende brukte 

elektriske  og  elektroniske  apparater  (waste 

electrical and electronic equipment–WEEE).

Retningslinjene  setter  et  rammeverk  for 

returnering  og  resirkulering  av  brukte  apparater  i 

hele EU.

Tips for å hjelpe deg å spare energi

Produksjon av damp forbruker mest energi. Som en hjelp til å

minimere forbruket bør du følge rådene nedenfor:

•  Begynn med å stryke de tekstilene som krever den laveste

stryketemperaturen.

 Sjekk  anbefalt  stryketemperatur  på  vaskelappen  på

plagget.

•  Reguler  dampen  i  forhold  til  stryketemperaturen  ved  å

følge instruksjonene i denne håndboken.

•  Bruk  damp  bare  hvis  det  er  nødvendig.  Bruk

sprayfunksjonen i stedet hvis det er mulig.

•  Prøv  å  stryke  plaggene  mens  de  fremdeles  er  fuktige,

og reduser dampinnstillingen. Da vil dampen komme fra

plaggene i større grad enn fra strykejernet. Hvis du tørker

plaggene  dine  i  tørketrommel  før  du  stryker  dem,  still

tørketrommelen inn på “stryketørt”-programmet.

•  Hvis tekstilene er fuktige nok, kan du slå av dampregulatoren

helt.

•  Sett  strykejernet  i  vertikal  stilling  når  du  tar  en  pause.

Hvis det står horisontalt med dampregulatoren på, vil det

forbruke damp.

Ongelma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Silitysraudasta tulee

savua ja hajuja silloin,

kun se kytketään päälle

ensimmäistä kertaa.

1.  Joidenkin sisäosien rasvaus.

1.  Tämä on normaalia ja se menee ohi

muutamassa minuutissa.

Voit ladata tämän käyttöoppaan paikalliselta Bosch-verkkosivulta.

Problem

Möjlig orsak

Lösning

Vatten kommer ut med

ångan.

1.  Temperaturreglaget i alltför lågt

läge.

2.  Ångreglaget i alltför högt läge och

låg temperatur.

1.  Ställ temperaturreglaget i högre läge och vänta

tills dess att kontrollampan släcks.

2.  Ställ ångreglaget i lägre läge.

Ingen ånga.

1.  Ångreglaget i stängt läge  .

2.  Inget vatten i vattenbehållaren.

3.  Alltför låg temperatur.

Droppskyddet är inte aktivt.

1.  Ställ ångreglaget i öppet läge.

2.  Fyll vattenbehållaren.

3.  Höj temperaturen, om tyget tål detta.

Sprayen fungerar inte.

1.  Inget vatten i vattenbehållaren.

2.  Igensatt mekanism.

1.  Fyll vattenbehållaren.

2.  Kontakta servicetekniker.

Vatten droppar från

sulan när strykjärnet

inte är anslutet.

1.  Ångreglaget är inte ordentligt

stängt.

1.  Ställ ångreglaget i läge  . 

Glöm inte att tömma vattenbehållaren när du har

strukit.

Det ryker när strykjärnet

ansluts första gången.

1.  Smörjning av vissa inre delar.

1.  Ingen fara. Detta upphör efter några minuter.

Du kan ladda ner denna handbok från Boschs lokala hemsidor.

3.anticalc

2. calc’n clean

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    da Tak for dit køb af dampstrygejernet “Proenergy” fra Bosch. Dette strygejern er udviklet i overensstemmelse med økologiske kriterier i forbindelse med miljørigtighed fra analyse af hele dets livscyklus, fra materialevalg med henblik på senere genbrug, hvor muligheder for forbedringer evalueres og
  • Страница 2 из 3
    P ob m P wdopodobn p F w W w P w w w m w n w m mo n pob o Ro w w w S m on n fi m Bo m m w m m n ow S w w N m n д л я гл а ж е н и я п р а к т и ч е с к и вс ех в и д о в т к а н и . Использовать режим подачи пара следует только при глажении толстых тканей, если складки на них плохо разглаживаются.
  • Страница 3 из 3