Инструкция для BOSCH TDA 5680

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

003 TDA56..TDA76..SensorSecure/10/12

da,no,sv,fi,pl,ru,uk,hu,ro,ar

du  starte  dampning  ved  at  indstille  dampregulatoren  til 

“maksimal damp‘ og trykke gentagne gange på knappen  .

Når du bruger dampfunktionen første gang, bør du ikke 

anvende den på tøjet, da der stadig kan findes snavs i 

damphovedet.

Når det tændes første gang, kan det nye strygejern 

udsende en smule røg foruden partikler gennem 

bundpladen, hvilket er normalt, og det vil ikke ske 

efterfølgende.

Sådan bruges strygejernet

Kontroller den anbefalede temperatur for tøjet på 

mærkningen. Hvis du ikke ved, hvilken slags tekstil et 

stykke tøj er lavet af, kan du fastlægge den korrekte 

strygetemperatur ved at stryge en del, der ikke er synlig, 

når du bruger eller bærer tøjstykket. 

Begynd med at stryge tekstiler, der kræver den laveste 

strygetemperatur som f.eks.syntetiske stoffer.

Silke, uld eller syntetiske materialer.  Stryg stoffets bagside 

for at undgå skinnende pletter. Undgå sprayfunktionen, så 

der ikke kommer stænkpletter.

Syntetisk

••

Silke – Uld

•••

Bomuld – Linned

Fyldning af vandbeholder

Indstil dampregulatoren til positionen   og

afbryd strygejernet fra strømforsyningen!

Brug kun rent vand fra vandhanen uden at blande noget 

i det. Tilføjelse af andre væsker som f.eks. parfume vil 

beskadige apparatet.

Skader, som skyldes brug af ovenstående produkter, er 

ikke omfattet af garantien.

Brug ikke kondensvand fra tørretumblere, 

airconditionanlæg eller lignende. Apparatet er udviklet til at 

bruge normalt vand fra vandhanen.

Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du blande vandet 

fra vandhanen med destilleret vand i forholdet 1:1. Hvis 

vandet i dit område er meget hårdt, kan du blande det med 

destilleret vand i forholdet 1:2.

For at forhindre udsivning af vand fra apparatet i lodret 

stilling, 

fyld ikke vand I over “max” mærket

Kom godt i gang 

(1)

Fjern eventueller mærkater eller beskyttelsesdæksler fra 

bundpladen.

Strygning uden damp 

(2)

Strygning med damp  

(3)

Kun når temperaturdrejeskiven er placeret i områder med 

dampsymbolet.

Tip: Lav de sidste strøg uden damp for at tørre stoffet. Det 

giver et bedre resultat.

Spray 

(4)

Brug ikke sprayfunktionen på silke.

Dampstråler 

 (5)

Indstil mindst temperaturdrejeskiven til positionen “•••”

Interval mellem dampstråler bør være 5 sekunder.

Lodret damp 

(6)

Stryg ikke tøj, mens du har det på!

Ret aldrig dampen mod personer eller dyr!

Interval mellem dampstråler bør være 5 sekunder.

Vent 10 sekunder efter hver cyklus med 4 dampninger.

Flerdelt afkalkningssystem 

(7)

Afhængigt af model er denne serie udstyret med 

afkalkningssystemet “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).

1. self-clean 

Hver gang du bruger dampregulatoren, renser systemet 

“self-clean” mekanismen for kedelstensaflejringer.

2. calc‘n clean

Funktionen “calc‘n clean” hjælper med at fjerne 

kalkpartikler fra dampkammeret. Brug denne funktion cirka 

hver 2. uge, hvis vandet er meget hårdt, hvor du bor.

1. Tag stikket til strygejernet ud af stikkontakten, indstil 

dampregulatoren på  , og fyld vandbeholderen med vand.

2. Indstil temperaturvælgeren på “max”, og slut strygejernet 

til.

3. Efter den nødvendige opvarmningsperiode, går lampen 

ud. 

Tag derefter stikket ud af stikkontakten (meget 

vigtigt!).

4. Hold strygejernet hen over vasken. Tryk på “clean”-

knappen, indtil cirka 1/3 af beholderens vandkapacitet er 

fordampet. Der kommer kogende vand og damp ud med 

kalk eller andre aflejringer.

5. Slip “clean”-knappen, og ryst forsigtigt strygejernet i 

nogle sekunder, 

6. Gentag trin 4 og 5 tre gange, indtil beholderen er tom. 

Sæt derefter stikket i stikkontakten, og varm strygejernet 

op igen, indtil det resterende vand er fordampet.

DanSK

Tak for dit køb af dampstrygejernet “SensorSecure” fra Bosch.

Dette strygejern er udviklet i overensstemmelse med økologiske kriterier i forbindelse med miljørigtighed 

fra analyse af hele dets livscyklus, fra materialevalg med henblik på senere genbrug, hvor muligheder for 

forbedringer evalueres og fra en teknisk, økonomisk og miljømæssig synsvinkel.

apparatet er udelukkende udviklet til brug i hjemmet og må ikke anvendes til industrielle formål. 

Læs brugsanvisningen til apparatet omhyggeligt, og opbevar den for fremtidig opslag.

Generelle ikkerhedsforskrifter

• Efterlad ikke strygejernet uden opsyn, når deter tændt.

• Fjern stikket fra kontakten, før du fylder apparatetmed 

vand, eller før du hælder vand ud efter brug.

• Apparatet skal anvendes og placeres på enstabil flade. 

• Når det placeres på pladen, skal du være sikker på, at 

fladen, hvorpå den er placeret, er stabil.

• Anvend ikke strygejernet, hvis det er blevettabt, viser 

tegn på skade eller er utæt. Det skalundersøges af et 

autoriseret serviceværksted,før det kan anvendes igen.

• For at undgå farlige situationer skal enhver form for 

reparation, som apparatet måtte have brug for som 

f.eks. udskiftning af en beskadiget ledning, udføres 

af kvalificeret personale fra en autoriseret, teknisk 

serviceafdeling.

• Apparatet kan bruges af børn, der er 8 år gamle 

eller ældre og personer med nedsatte fysiske, 

sansemæssige eller mentale evner eller manglende 

erfaring og viden, hvis de overvåges eller gives 

instruktioner vedrørende brug af apparatet på en sikker 

måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege 

med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse 

må ikke udføres af børn uden overvågning.

• Hold strygejernet og ledningen uden for rækkevidde af 

børn, der er under 8 år gamle, når det er tilsluttet eller 

køler ned.

• 

  FORSIGTIG! Varm overflade. 

Overfladen bliver varm under brug.

Det anbefales å stryke et lite område på innsiden av 

plagget først for å kontrollere resultatet.

Stoffbeskyttelsen settes på strykejernet ved å sette 

tuppen på jernet i enden av stoffbeskyttelsen og trykke 

den bakre delen av beskyttelsen opp til du hører et klikk. 

Stoffbeskyttelsen løsnes ved å trekke ned klemmen bak 

og ta av jernet.

Det stoff-beskyttende strykesåle dekselet kan kjøpes fra 

kundeservicen eller fra en spesialbutikk:

Kode for tilbehør 

(Kundeservice)

Navn på tilbehør 

(Spesialbutikker)

464851

TDZ1510

Oppbevaring 

(11)

Sett dampregulatoren til posisjon  .

Rengjøring 

(12)

Råd om hvordan et brukt apparat avhendes

Før du kaster et brukt apparat, må du først sette det merkbart 

ut av funksjon og sørge for å avhende det i henhold til 

gjeldende nasjonale lover. Din forhandler, rådhuset eller 

kommunestyret kan gi deg nærmere informasjon.

nORSK

Takk for at du valgte et “SensorSecure” dampstrykejern fra Bosch.

Dette strykejernet har blitt utformet i henhold til økologiske kriterier relaterte til bærekraftig utvikling; ved 

å analysere hele livssyklusen fra valg av materialer til senere gjenbruk eller resirkulering; og evaluere 

forbedringsmulighetene fra et teknisk, økonomisk og miljømessig standpunkt.

Dette apparatet har kun blitt utformet for husholdningsbruk og må ikke brukes til industriformål. 

Les nøye gjennom bruksanvisningen til apparatet og oppbevar den på et sikkert sted for fremtidig referanse.

Generelle sikkerhetsanvisninger

• Ikke la strykejernet stå uten tilsyn mens det ertilkoblet.

• Trekk støpselet ut av stikkontakten før dufyller apparatet med 

vann eller før du tømmerut overskytende vann etter bruk.

• Strykejernet bør brukes og plasseres på etstabilt underlag. 

• Når strykejernet settes på underdelen må du forsikre 

deg om at denne står på en stabil flate.

• Ikke bruk strykejernet dersom det har faltpå gulvet, 

om det viser ytre tegn på skade,eller om det lekker 

vann. Strykejernet bør dakontrolleres på et autorisert 

servicesenter førdet brukes på nytt.

• For å unngå farlige situasjoner, må nødvendig 

arbeid eller reparasjoner, f.eks. skifte ut en defekt 

hovedledning, kun utføres av kvalifisert personale fra et 

autorisert Teknisk Servicesenter.

• Strykejernet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, 

samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller 

mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, 

hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken 

av apparatet på en trygg måte, slik at de forstår potensielle 

fareelementer. Barn må ikke leke med strykejernet. 

Rengjøring og vedlikehold skal ikke foretas av barn med 

mindre de er under tilsyn av en voksen.

• Strykejernet og ledningen må oppbevares utilgjengelig 

for barn som er yngre enn 8 år når strykejernet er slått 

på, eller når det kjøler seg ned.

Løsninger på små problemer

Problem

Sandsynlig årsag

Løsning

Strygejernet opvarmes ikke.

1.  Temperaturdrejeskive i meget lav 

position.

2.  Ingen strømforsyning.

1.  Drej til en højere position.

2.  Kontroller med et andet apparat, eller slut 

strygejernet til en anden stikkontakt.

Lampen på bagsiden af 

vandbeholderen tændes ikke.

1.  Strygejernet køler ned.

2.  Strygejernet opvarmes ikke.

1.  Vent, indtil opvarmningscyklussen er afsluttet.

2.  Se foregående afsnit.

Tøjet har en tendens til klæbe. 1.  Temperaturen er for høj.

1.  Drej temperaturskiven til en lavere temperatur.

Der kommer vand ud sammen 

med dampen.

1.  Temperaturregulator i meget lav 

position.

2.  Dampregulator i meget høj 

position med lav temperatur.

1.  Drej temperaturregulatoren til en højere 

position, og vent på, at strygejernet er afkølet.

Der kommer ikke damp ud.

1.  Dampregulator i lukket position  .

2.  Intet vand i beholderen.

3.  Temperaturen er for lav. Antidryp-

systemet er ikke aktiveret

1.  Drej dampregulatoren til en åben position.

2.  Fyld beholderen.

3.  Forøg temperaturen, hvis stoffet tillader det.

Spray virker ikke.

1.  Intet vand i beholderen.

2.  Blokeret mekanisme.

1.  Fyld beholderen.

2.  Kontakt teknisk service.

Bundpladen drypper.

1.  Dampregulatoren er ikke lukket 

korrekt.

1.  Sørg for at anbringe dampregulatoren i 

positionen  .

     Glem ikke at tømme vandbeholderen efter brug.

Der kommer røg ud, når stryge-

jernet tilsluttes første gang.

1.  Smør nogle af de indvendige dele. 1.  Dette er normalt og ophører i løbet af få 

minutter.

Du kan hente vejledningen under Bosch‘ lokale hjemmesider.

POLSKI

Dziękujemy za zakup żelazka parowego “SensorSecure” marki Bosch.

Żelazko to zostało zaprojektowane zgodnie z normami ekologicznymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju; analizując 

cały okres eksploatacji, począwszy od wyboru materiałów aż do etapu ponownego wykorzystania lub recyklingu; oceniając 

możliwości udoskonalenia, z punktu widzenia technologii, ekonomii oraz środowiska.

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego i nie może być stosowane w przemyśle. 

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi urządzenia i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej 

skorzystać w razie potrzeby.

Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

• Nie pozostawiaj żelazka bez nadzoru podczas gdy jest 

ona podłączona do sieci.

• Przed napełnieniem urządzenia wodą oraz przed wylaniem 

wody po użyciu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

• Urządzenie należy ustawić i użytkować na stabilnej 

powierzchni.

• Jeśli stoi ono na podpórce, powinna ona również stać 

na stabilnej powierzchni.

• Nie używaj żelazka jeśli upadło, ma widoczne oznaki 

uszkodzeń lub jeśli przecieka. W takim wypadku przed 

ponownym użyciem powinno zostać poddane kontroli w 

autoryzowanym serwisie technicznym.

• Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie 

wymagane prace i naprawy urządzenia np. wymiana 

uszkodzonego przewodu zasilającego, muszą być 

wykonane przez wykwalifikowanego pracownika 

Autoryzowanego centrum serwisowego.

• Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w 

wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych, sensorycznych oraz 

umysłowych lub nie posiadające odpowiedniej wiedzy 

i doświadczenia, jeśli będą nadzorowane lub jeśli 

zostały wcześniej odpowiednio poinstruowane na 

temat sposobu korzystania z urządzenia w bezpieczny 

sposób i zrozumiały ryzyko z tym związane. Nie 

należy pozwolić dzieciom na zabawę urządzeniem. 

Czyszczenie i konserwacja realizowane przez 

użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci 

bez zapewnienia odpowiedniego nadzoru.

Feilsøkingsguide

Problem

Mulig årsak

Løsning

Strykejernet varmer ikke.

1.  Temperaturvelgeren stilt veldig lavt.

2.  Ingen hovedstrømforsyning

1.  Sett temperaturvelgeren høyere.

2.  Sjekk med et annet apparat eller sett 

støpselet inn i en annen stikkontakt.

Lyset på baksiden av 

vannbeholderen slås ikke på

1.  Strykejernet avkjøles.

2.  Strykejernet varmer ikke.

1.  Vent til oppvarmingssyklusen er ferdig.

2.  Se forrige paragraf.

Klærne kleber seg fast.

1.  Temperaturen er for høy.

1.  Sett temperaturvelgeren til en lavere tempe-

ratur og vent til strykejernet er avkjølt.

Det kommer vann ut med 

dampen.

1.  Temperaturvelgeren er stilt veldig lavt.

2.  Dampregulatoren er stilt veldig høyt 

med lav temperatur.

1.  Still temperaturvelgeren til høyere 

temperatur hvis tøyets merkelapp tillater det 

og vent til kontrollampen slukkes.

2.  Sett dampregulatoren til en lavere posisjon.

Det kommer ikke damp.

1.  Dampregulatoren er satt til lukket  .

2.  Ikke vann i tanken.

3.  For lav temperatur. Antidryppsystemet 

er ikke aktivert.

1.  Sett dampregulatoren til åpen damp.

2.  Fyll tanken.

3.  Still temperaturvelgeren til høyere tempera-

tur hvis tøyets merkelapp tillater det.

Sprayen virker ikke.

1.  Ikke vann i tanken.

2.  Tildekket mekanisme.

1.  Fyll tanken.

2.  Kontakt Teknisk service.

Det drypper vann ut av 

strykesålen før støpselet 

settes i stikkontakten.

1.  Dampregulatoren er ikke ordentlig 

lukket.

1.  Sørg for at dampregulatoren er satt til  .

     Ikke glem å tømme vanntanken når du er 

ferdig med å stryke. 

Det kommer røyk og lukt 

når strykejernet brukes for 

første gang.

1.  Innsmurte deler fra produksjonen 

blir varme.

1.  Dette er normalt og forsvinner etter få 

minutter.

Du kan laste ned denne bruksanvisningen fra Bosch sine lokale nettsider.

SUOMI

Kiitämme teitä Bosch “SensorSecure”-höyrysilitysraudan valitsemisesta.

Tämä silitysrauta on suunniteltu kestävän kehityksen ekologisten kriteerien mukaisesti. Koko sen käyttöikä on otettu 

suunnittelussa huomioon, materiaalien valinnasta sen uudelleen käyttöön tai kierrätykseen. Tämän lisäksi suunnittelussa 

on arvioitu tuotteen parannusmahdollisuudet ottaen huomioon tekninen, taloudellinen ja ympäristön näkökanta.

Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotikäyttöön eikä sitä saa käyttää teollisiin käyttötarkoituksiin. 

Lue laitteen käyttöohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevia käyttökertoja varten.

Yleiset turvaohjeet

• Älä jätä silitysrautaa vartioimatta sen ollessakytkettynä 

sähköpistokkeeseen.

SvenSKa

Tack för att du har valt ångstrykjärnet “SensorSecure” från Bosch.

Strykjärnet har utformats i enlighet med ekologiska krav med avseende på hållbar utveckling. Hela dess livscykel har 

utvärderats, från val av råmaterial till återanvändning eller återvinning. Möjligheterna till förbättring har utvärderats tekniskt, 

ekonomiskt och miljömässigt.

Apparaten har utformats för hemanvändning och den får inte användas industriellt. 

Läs bruksanvisningen för apparaten noggrant och spara den inför framtida behov.

allmänna säkerhetsinstruktioner

• Lämna inte strykjärnet utan uppsikt när det ärpåslaget.

• Dra ut kontakten innan du fyller på vatten eller häller ut 

överblivet vatten efter användning.

• Apparaten måste användas och placeras påen stabil yta. 

• När den befinner sig i sitt stöd bör du försäkra dig om 

att ytan som stödet står på är stabil.

• Använd inte strykjärnet om det har tappats, uppvisar 

tydliga tecken på skada eller om det läcker vatten. 

Det måste kontrolleras av ett auktoriserat tekniskt 

servicecenter innan det kan användas på nytt.

3. anti-calc

Wkład “anti-calc” ma na celu zredukowanie ilosci 

gromadzonego kamienia wytwarzanego podczas 

prasowania parą, pomagając przedłużyć czas eksploatacji 

żelazka. Jednak wkład zapobiegający nagromadzeniu 

kamienia nie jest w stanie usunąć całości naturalnie 

wytwarzanego z czasem kamienia.

“SensorSecure” 

(8) 

Funkcja wyłącznika bezpieczeństwa “SensorSecure” 

powoduje wyłączenie żelazka, gdy nie jest dłużej używane, 

co sprzyja większemu bezpieczeństwu i oszczędności 

energii.

Po podłączeniu urządzenia do gniazdka, funkcja ta 

będzie nieaktywna przez pierwsze dwie minuty, dopóki 

żelazko nie nagrzeje się do ustawionej temperatury.

Natychmiast po zdjęciu przez użytkownika ręki z uchwytu 

żelazka, lampka kontrolna z przodu uchwytu zacznie 

migać, sygnalizując, że za chwilę żelazko zostanie 

automatycznie wyłączone.

Jeżeli w ciągu 10 s użytkownik nie weźmie ponownie 

do ręki uchwytu żelazka, zostanie ono automatycznie 

wyłączone.

Gdy użytkownik weźmie ponownie do ręki uchwyt żelazka, 

włączy się ono automatycznie i zacznie się znowu 

nagrzewać. Lampka kontrolna z przodu uchwytu przestanie 

migać i będzie się świecić w sposób ciągły.

Ważne:

W przypadku pozostawienia żelazka na dłużej niż dziesięć 

minut, kiedy użytkownik znowu weźmie uchwyt do ręki, na 

chwilę lub na dłużej, trwający dwie minuty etap wstępnego 

nagrzewania rozpocznie się ponownie.

System zapobiegający kapaniu 

(9)

(w zależności od modelu)

Jeśli żelazko ustawiono na zbyt niską temperaturę, para 

zostanie automatycznie wyłączona, aby zapobiec kapaniu.

Stopa ochronna do tkanin 

(10)

(w zależności od modelu)

Nakładkę chroniącą tkaniny stosuje się do prasowania w 

maksymalnej temperaturze i z użyciem pary delikatnych 

części garderoby, w celu uniknięcia ich uszkodzenia. 

Zastosowanie nakładki usuwa jednocześnie konieczność 

prasowania przez warstwę materiału zabezpieczającego 

ciemne tkaniny przed wybłyszczeniem.

Zaleca się rozpoczęcie prasowania od niewielkiego 

fragmentu po wewnętrznej stronie garderoby, w celu 

sprawdzenia, czy nakładka odpowiednio spełnia swoje 

zadanie.

Aby zamocować nakładkę na żelazko należy umieścić 

czubek żelazka w końcówce nakładki i nacisnąć jej tylną 

część, popychając do góry, aż da się słyszeć kliknięcie. Aby 

zdjąć nakładkę, należy popchnąć w dół znajdujący się z tyłu 

zacisk i wysunąć żelazko. 

Ochraniacz można nabyć w punkcie serwisu lub sklepach 

specjalistycznych:

Ratkaisuja pieniin ongelmiin

Ongelma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Silitysrauta ei kuumene.

1.  Lämpötilasäädin on hyvin alhaisella 

tasolla.

2.  Ei sähkövirtaa.

1.  Säädä lämpötila korkeammalle.

2.  Tarkista sähkövirtalähteen toimivuus 

toista laitetta käyttäen tai kytkemällä laite 

toiseen pistorasiaan.

Vesisäiliön takana oleva 

lamppu ei kytkeydy päälle

1.  Silitysraudan jäähtyminen on 

käynnissä.

2. -Silitysrauta ei kuumene.

1.  Odota kunnes kuumentumisvaihe on 

loppunut.

2.  Katso edellinen kappale.

Vaatteet tarttuvat rautaan.

1.  Lämpötila on liian korkea.

1.  Käännä lämpötilasäädin alhaisemmalle 

tasolle ja odota, että silitysrauta jäähtyy.

Höyryn mukana laitteesta 

tulee vettä.

1.  Lämpötilasäädin on hyvin alhaisella 

tasolla.

2.  Höyrysäädin on korkeassa 

asennossa ja lämpötila on alhainen.

1.  Säädä lämpötila korkeammaksi, jos 

vaatekappale sen sallii. Odota kunnes 

merkkivalo sammuu.

2.  Käännä höyrysäädin alhaisemmalle 

tasolle.

Problemlösning

Problem

Möjlig orsak

Lösning

Strykjärnet blir inte 

varmt.

1.  Temperaturreglaget i alltför lågt läge.

2.  Ingen ström.

1.  Ställ i högre läge.

2.  Prova med annan apparat eller i annat 

vägguttag.

Lampan längst bak på 

vattentanken slås inte på

1.  Strykjärnet svalnar.

2.  Strykjärnet blir inte varmt.

1.  Vänta tills dess att uppvärmningscykeln 

är klar.

2.  Se föregående stycke.

Tyget fastnar.

1.  Alltför hög temperatur.

1.  Ställ temperaturreglaget i lägre läge och 

vänta tills dess att strykjärnet svalnar.

Vatten kommer ut med 

ångan.

1.  Temperaturreglaget i alltför lågt läge.

2.  Ångreglaget i alltför högt läge och låg 

temperatur.

1.  Ställ temperaturreglaget i högre läge och 

vänta tills dess att kontrollampan släcks.

2.  Ställ ångreglaget i lägre läge.

Ingen ånga.

1.  Ångreglaget i stängt läge  .

2.  Inget vatten i vattenbehållaren.

3. Alltför låg temperatur. Droppskyddet är inte 

aktivt.

1.  Ställ ångreglaget i öppet läge.

2.  Fyll vattenbehållaren.

3.  Höj temperaturen, om tyget tål detta.

Sprayen fungerar inte.

1.  Inget vatten i vattenbehållaren.

2.  Igensatt mekanism.

1.  Fyll vattenbehållaren.

2.  Kontakta servicetekniker.

Vatten droppar från 

sulan när strykjärnet inte 

är anslutet.

1.  Ångreglaget är inte ordentligt stängt.

1.  Ställ ångreglaget i läge  . 

     Glöm inte att tömma vattenbehållaren när 

du har strukit. 

Det ryker när strykjärnet 

ansluts första gången.

1.  Smörjning av vissa inre delar.

1.  Ingen fara. Detta upphör efter några 

minuter.

Du kan ladda ner denna handbok från Boschs lokala hemsidor.

Dette apparatet er merket i overensstemmelse 

med eU-direktiv 2012/19/eU–vedrørende brukte 

elektriske og elektroniske apparater.

Retningslinjene setter et rammeverk for 

returnering og resirkulering av brukte 

apparater i hele eU.

Tips for å hjelpe deg å spare energi

Produksjon av damp forbruker mest energi. Som en hjelp til 

å minimere forbruket bør du følge rådene nedenfor:

•  Begynn med å stryke de tekstilene som krever den 

laveste stryketemperaturen. 

  Sjekk anbefalt stryketemperatur på vaskelappen på 

plagget.

•  Reguler dampen i forhold til stryketemperaturen ved å 

følge instruksjonene i denne håndboken.

•  Bruk damp bare hvis det er nødvendig. Bruk 

sprayfunksjonen i stedet hvis det er mulig.

•  Prøv å stryke plaggene mens de fremdeles er fuktige, 

og reduser dampinnstillingen. Da vil dampen komme 

fra plaggene i større grad enn fra strykejernet. Hvis du 

tørker plaggene dine i tørketrommel før du stryker dem, 

still tørketrommelen inn på “stryketørt”-programmet.

•  Hvis tekstilene er fuktige nok, kan du slå av 

dampregulatoren helt.

•  Sett strykejernet i vertikal stilling når du tar en pause. 

Hvis det står horisontalt med dampregulatoren på, vil det 

forbruke damp.

7. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad strygesålen køle 

af. Tør strygesålen af med en fugtig klud.

3. anti-calc 

Patronen “anti-calc” er udviklet til at nedsætte opbygningen 

af kedelsten, der dannes under strygning, hvilket hjælper 

med at forlænge strygejernets levetid. Imidlertid kan 

antikedelstenspatronen ikke fjerne al den kedelsten, der 

opbygges naturligt med tiden.

“SensorSecure” 

(8)

Funktionen “SensorSecure” slukker strygejernet, når der 

ikke længere holdes om håndtaget, hvorved sikkerheden 

forøges, og energi spares.

efter tilslutning af apparatet vil funktionen være inaktiv 

i de første to minutter, mens strygejernet varmer op til 

den indstillede temperatur.

Øjeblikkeligt efter at håndtaget på strygejernet slippes, vil 

styrelyset  forrest på håndtaget  begynde at blinke for at 

angive, at strygejernet skal til at slukke af sig selv.

Hvis der ikke gribes om håndtaget i løbet af 10 sekunder, 

vil det slukke automatisk.

Når der gribes om håndtaget igen, tændes strygejernet 

automatisk og starter opvarmningen igen. Styrelyset 

forrest på håndtaget vil ophøre med at blinke og vise et 

kontinuerligt lys.

Vigtigt:

Hvis strygejernet forlades i mere end ti minutter, vil den 

to-minutters opvarmningsproces starte igen, når der 

momentant eller kontinuerligt gribes om håndtaget igen.

anti-drypsystem 

(9)

(Afhængigt af model)

Hvis temperaturen er indstillet for lavt, afbrydes dampen 

automatisk for at undgå drypning.

Strygesålsomslag til tekstilbeskyttelse  (10)

(Afhængigt af model)

Tekstilbeskyttelsen bruges til dampstrygning af sarte stoffer 

ved maksimumstemperatur uden at beskadige dem. 

Brug af beskyttelsen overflødiggør også brug af en klud til 

at forhindre skinnen på mørke materialer.

Det anbefales først at stryge et lille indvendigt stykke af 

stoffet for at se, om det er velegnet.

Når du vil sætte tekstilbeskyttelsen på strygejernet, 

skal du sætte spidsen af strygejernet ind i enden 

af tekstilbeskyttelsen og trykke den bageste del af 

beskyttelsen opad, indtil du hører et klik. Når du vil aftage 

tekstilbeskyttelsen, skal du trække ned i clipsen i enden og 

fjerne strygejernet.

Strygesålsomslaget til tekstilbeskyttelse kan erhverves 

gennem kundeservice eller specialiserede forretninger:

Tilbehør  

(eftersalg)

Bestillingsnummer i 

specialforretninger

464851

TDZ1510

Opbevaring 

(11)

Anbring dampregulatoren i positionen  .

Rengøring 

(12)

Tips til bortskaffelse af et kasseret apparat 

Før du bortskaffer et kasseret apparat, skal du først 

gøre det ubrugeligt og sørge for at bortskaffe det i 

overensstemmelse med de gældende regler i landet. 

Din forhandler eller kommunen kan give dig detaljerede 

oplysninger herom.

Dette apparat er mærket i overensstem melse 

med det europæiske direktiv 2012/19/eU - der 

omhandler kasserede, elektriske og 

elektroniske apparater (kasseret, elektrisk og 

elektronisk udstyr).

Denne retningslinje fastsætter rammen for returnering 

og genbrug af kasserede apparater, der gælder i hele eU.

Tips til at hjælpe dig med at spare energi

Damp forbruger meget energi. Følg nedenstående råd for 

at minimere energiforbruget:

•  Start med at stryge de stoffer, der kræver den laveste 

temperatur. 

  Kontroller den anbefalede strygetemperatur på 

mærkaten på tøjet.

•  Indstil dampen i henhold til den valgte strygetemperatur, 

hvor du skal følge instruktionerne i vejledningen.

•  Brug kun damp, hvis det er nødvendigt. Brug i stedet 

sprøjtefunktionen, når det er muligt.

•  Forsøg at stryge tekstilerne, mens de stadig er fugtige, 

hvor du skal formindske dampindstillingen. Damp 

genereres fra tekstilerne frem for fra strygejernet. Hvis 

du bruger tørring af tekstilerne før strygning, skal du 

indstille tørretumbleren til programmet ’ strygefri’.

•  Hvis tekstilerne er fugtige nok, skal du slå 

dampfunktionen helt fra.

•  Lad strygejernet stå oprejst under pauser. Vandret 

placering med damp aktiveret genererer spildt damp.

• 

  FORSIKTIG! Varm overflate. 

Overflaten blir varm under bruk.

•  Før du setter på strykejernet, må du forsikredeg om at 

spenningen på nettverketsamsvarer med den som står 

indikertpå registreringsplaten på strykejernet.

•  Strykejernet må kobles til en jordet kontakt.Dersom du 

bruker skjøteledning, må duforsikre deg om at den har 

en jordet,topolet 16 A stikkontakt.

•  Dersom sikringen i strykejernet går, vil ikkeapparatet 

lenger kunne brukes. For å fåapparatet til å virke 

normalt igjen, må strykejernetleveres på et autorisert 

servicesenter.

•  For å unngå at, under uheldige forhold, fenomener som 

transiente spenningsfall eller fluktuasjoner forekommer, 

anbefaler vi at strykejernet er koplet til et strømnett 

med en impedans på maksimum 0.27Ω.Om nødvendig, 

kan brukeren spørre strømleverandøren om hvor stor 

impedansen er ved koplingspunktet

•  kun på TDa56 modellen. Sett aldri apparatet under 

springen for å fylle på vann.

•  Trekk alltid ut nettstøpselet umiddelbart etterbruk og hvis 

du har mistanke om feil.

•  Ikke dra i ledningen for å ta støpselet ut avstikkontakten.

•  Før ikke strykejernet eller vanntanken ned ivann, eller 

annen flytende væske.

•  Ikke la strykejernet være utsatt for ugunstigeværforhold 

(regn, sol, frost, etc.).

viktige advarsler

Ikke la ledningen komme i kontakt med strykesålen mens 

den er varm.

Strykejernet må oppbevares i en vertikal stilling.

Ikke bruk kalkfjerner (medmindre det har blitt tilrådet av 

Bosch) da det kan skade apparatet.

Bruk aldri slipemidler til å rengjøre strykesålen eller 

andre deler av apparatet. For å holde strykesålen glatt 

bør du sørge for at den ikke kommer i kontakt med 

metallgjenstander. Bruk aldri skuresvamper eller kjemiske 

produkter for å rengjøre strykesålen.

Før strykejernet brukes for første gang

Fjern alle etiketter og beskyttelseslokket på 

strykejernssålen.

Fyll springvann på tanken og sett temperaturen til “max” 

mens apparatet er frakoblet.

Sett i støpselet. Når dampstrykejernet har nådd ønsket 

temperatur (kontrollampen slår seg av), start dampingen 

ved å sette dampregulatoren til “max”   og trykke på 

knappen  gjentatte ganger.

Ikke bruk dampfunksjonen direkte på tøyet første gangen 

den benyttes, da det kan være smuss i dampdispenseren.

Når du slår på det nye strykejernet ditt for første gang, kan 

det komme ut lukt og litt røyk i tillegg til partikler gjennom 

strykesålen. Dette er normalt og varer ikke lenge.

Slik bruker du strykejernet

Sjekk tilrådet stryketemperatur på plaggets merkelapp. 

Hvis du ikke vet hvilket eller hvilke stoff et plagg er laget av, 

kan riktig stryketemperatur fastsettes ved å stryke en del 

av plagget som ikke kommer til å være synlig når du bruker 

eller har det på deg . 

Start med å stryke de plaggene som krever lavest 

stryketemperatur, slik som de som er laget av syntetiske 

fibre.

Silke, ull eller syntetiske materialer.  stryk på baksiden av 

stoffet for å unngå skinnende flekker.  

Syntetisk stoff

••

Silke – Ull

•••

Bomull – Lin

Fylle på vanntanken

Sett damregulatoren til   og trekk ut støpselet!

Bruk kun rent vann fra springen og ikke bland det med 

noe. Å bruke andre væsker, slik som parfyme, vil ødelegge 

apparatet.

enhver skade som skyldes bruk av nevnte produkter, 

vil oppheve garantien.

Ikke bruk kondensvann fra tørketrommel, 

luftkondisjoneringsanlegg eller lignende. Dette apparatet er 

laget for å bruke normalt springvann.

Bland springvann med destillert vann i forholdet 1:1 for å 

forlenge optimal dampfunksjon. Hvis springvannet i ditt 

distrikt er veldig hardt, bland springvannet med destillert 

vann i forholdet 1:2.

For å unngå at vann renner ut av apparatet i vertikal 

posisjon, 

fyll aldri over merket som indikerer “max” 

vannnivå!

Klargjøring 

(1)

Fjern evnt. klistremerker eller beskyttelsesdekke fra 

strykejernet.

Stryking uten damp 

(2)

Stryking med damp 

(3)

Kun når temperaturvelgeren er satt i områdene med 

dampsymbolet.

Tips: For bedre strykeresultater stryker du til slutt noen 

ganger uten damp for å tørke plagget.

Spray 

(4)

Ikke bruk spray-funksjonen på silke.

"ekstra damp" 

(5)

Sett temperaturvelgeren minst til posisjon "•••" 

Intervallet mellom "ekstra damp" skal være 5 sekunder.

vertikal damp 

(6)

Ikke stryk klær som noen har på seg!

Ikke rett dampen mot personer eller dyr!

Intervallen mellom "ekstra damp" skal være 5 sekunder.

Vent 10 sekunder etter hver 4. "ekstra damp"-syklus.

Multippelt avkalkingssystem 

(7)

Avhengig av modell er disse apparatene utstyrt med 

avkalkingssystemene “AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).

1. self-clean

Hver gang du bruker dampregulatoren, vil “self-clean”-

systemet rengjøre mekanismen for kalkavleiringer.

2. calc‘n clean

“calc‘n clean”-funksjonen hjelper med å fjerner kalkpartikler 

fra dampkammeret. Bruk denne funksjonen ca hver 2. uke, 

hvis vannet i området er veldig hardt.

1. Trekk jernets støpsel ut av stikkontakten, sett 

dampregulatoren i stillingen   og fyll vanntanken med 

vann.

2. Still temperaturvelgeren i stillingen ”max” og sett støpslet 

i stikkontakten.

3. Etter den nødvendige oppvarmingsperioden, slukkes 

lampen.

 Trekk deretter støpslet ut av stikkontakten 

(veldig viktig!).

4. Hold strykejernet over en vask. Trykk på knappen ”clean” 

til ca. en tredjedel av vannet i tanken har fordampet. 

Kokende vann og damp vil komme ut, og kan bringe med 

seg kjelstein eller bunnfall.

5. Slipp knappen ”clean” og rist jernet forsiktig i noen 

sekunder, 

6. Gjenta trinn 4 og 5 tre ganger til tanken er tom. Plugg 

deretter støpslet i stikkontakten og varm opp jernet igjen 

til resten av vannet har fordampet.

7. Trekk støpslet ut av stikkontakten og la såleplaten kjøles 

ned. Tørk kun av såleplaten med en fuktig bomullsklut.

3. anti-calc

“Anti-calc”-patronen har blitt laget med henblikk på å 

redusere mengden av kalk som samler seg opp i løpet av 

dampstrykingen, og på den måten forlenge strykejernets 

nyttbare levetid. Antikalkpatronen kan imidlertid ikke fjerne 

all kalken som dannes naturlig over tid.

“SensorSecure” 

(8)  

“SensorSecure”-funksjonen slår av strykejernet når ingen 

holder i håndtaket. Denne funksjonen gir økt sikkerhet og 

reduserer energiforbruket.

etter tilkobling til strømuttaket vil denne funksjonen 

være deaktivert de to første minuttene mens 

strykejernet varmes opp til innstilt temperatur.

Umiddelbart etter at man har sluppet håndtaket på 

strykejernet, begynner lyset foran på håndtaket å blinke. 

Denne blinkingen signaliserer at strykejernet er i ferd med 

å slå seg av.

Hvis ingen griper håndtaket igjen innen 10 sekunder, slås 

strykejernet automatisk av.

Når noen griper i håndtaket igjen, slås strykejernet 

automatisk på og begynner å varmes opp igjen. Lyset foran 

på håndtaket slutter å blinke, og lyser i stedet kontinuerlig.

Viktig:

Hvis strykejernet blir stående uten tilsyn i mer enn ti 

minutter, begynner det å varmes det opp i to minutter så 

snart noen tar i håndtaket eller holder det kontinuerlig igjen.

antidryppsystem 

(9)

(Avhengig av modell)

Hvis det er blitt valgt for lav temperatur, vil dampen 

automatisk slås av for å unngå drypping.

Stoff-beskyttelses strykesåle deksel 

(10)

(Avhengig av modell)

Stoffbeskyttelsen brukes for å unngå skade på ømfintlige 

tekstiler ved dampstryking med maksimal temperatur. 

Denne beskyttelsen kan også brukes istedenfor et klede 

mellom strykejernet og tøyet som strykes for å unngå at 

mørke stoffer blir blanke.

• För att undvika fara skall alla åtgärder och reparationer 

på apparaten, som t.ex. byte av elkabel, utföras av 

auktoriserad servicetekniker.

• Apparaten kan användas av barn från 8 år och 

personer med fysiska, sensoriska eller psykiska 

funktionshinder eller utan erfarenhet och kunskap, 

förutsatt att de övervakas eller instrueras i hur 

apparaten används på ett säkert sätt och förstår 

riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. 

Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan 

överinseende av vuxen.

• Håll strykjärnet och dess kabel utom räckhåll för barn 

under 8 år när det är strömsatt och medan det svalnar.

• 

  VARNING! Het yta. 

Ytan blir varm under användningen

5. Släpp knappen ”clean” och skaka försiktigt strykjärnet i 

några sekunder. 

6. Upprepa steg 4 och 5 tre gånger tills tanken är tom. 

Anslut strykjärnets elsladd igen och värm upp strykjärnet 

tills allt vatten har förångats.

7. Dra ut elsladden ur vägguttaget och låt stryksulan 

svalna. Torka av stryksulan med en fuktad bomullstrasa.

3. anti-calc

Patronen “anti-calc” är utformad för att minska 

kalkavlagringar under ångstrykning, vilket bidrar till att 

förlänga strykjärnets livstid. Patronen kan dock inte 

avlägsna all kalk som bildas.

”SensorSecure” 

(8)

Funktionen “SensorSecure” stänger av strykjärnet när du 

inte håller om handtaget. Därmed ökas säkerheten och du 

sparar energi.

när du har kopplat in produkten kommer denna 

funktion att vara inaktiv under de första två minuterna 

medan strykjärnet värms upp till inställd temperatur.

Direkt när du släpper handtaget på strykjärnet börjar 

indikatorlampan längst fram på handtaget att blinka och 

indikerar därmed att strykjärnet kommer att stängas av.

Om du inte greppar handtaget igen inom 10 sekunder 

stängs det av automatiskt.

När du tar tag i handtaget igen kommer strykjärnet att slås 

på automatiskt och börjar åter värmas upp. Indikatorlampan 

längst fram på handtaget slutar att blinka och visar ett fast ljus.

Viktigt:

Om strykjärnet lämnas utan uppsyn i mer än tio minuter, 

och du tar tag i handtaget igen startar de inledande två 

minuterna med uppvärmning på nytt.

anti-drip 

(9)

(Beroende på modell)

Om temperaturen är för låg stängs ångan av automatiskt 

för att förhindra dropp.

Sulskydd i textil 

(10)

(Beroende på modell)

Skyddet av tyg används för att stryka ömtåliga plagg med 

en maximal temperatur utan att skada dem. 

Användningen av skyddet gör att man inte behöver använda 

en trasa för att förhindra glansiga ytor på mörka kläder.

För att fästa tygskyddet vid strykjärnet, placera spetsen av 

strykjärnet mot slutet av tygskyddet och tryck bakdelen av 

skyddet uppåt tills du hör ett klickande ljud. För att frigöra 

tygskyddet, dra ner klämman på baksidan och ta bort 

strykjärnet.

Sulskyddet i textil finns att köpa som en tjänst efter 

försäljningen av strykjärnet samt i specialbutiker:

Reservdelsnummer 

(kundservice)

Namn på reservdel 

(fackhandel)

464851

TDZ1510

Förvaring 

(11)

Ställ ångreglaget i läge   

Rengöring 

(12)

Råd om avfallshantering

Innan en använd apparat slängs skall den göras 

oanvändbar och därefter skall den hanteras enligt lokala 

föreskrifter. Din butik eller kommunen tillhandahåller exakt 

information.

Denna apparat är märkt i enlighet med 

eU-direktivet 2012/19/eU om avfall som utgörs 

av eller innehåller elektriska eller elektroniska 

produkter.

Föreskrifterna utgör ett ramverk för insamling 

och återvinning av använda apparater och de tillämpas 

inom eU.

Tips för att spara energi

Det går åt mest energi när man använder ångfunktionen. 

Följ råden nedan för att minimera energiförbrukningen:

•  Börja med att stryka de tyger som kräver lägst 

stryktemperatur. 

  Kontrollera rekommenderad stryktemperatur på lappen 

med skötselråd på respektive plagg.

•  Anpassa inställningen för ånga efter vald stryktemperatur 

enligt anvisningarna i denna handbok.

•  Använd endast ångfunktionen vid behov. Använd om 

möjligt sprejfunktionen i stället.

•  Prova att stryka plaggen när de är fuktiga och dra ner 

inställningen för ånga. Då bildas ånga från tyget, snarare 

än från strykjärnet. Om du torktumlar plaggen före 

strykning, använd programmet för “stryktorrt”.

•  Om plaggen är tillräckligt fuktiga kan du stänga av 

ångfunktionen helt.

•  Låt strykjärnet så upprätt vid paus. Om det ligger ner när 

ångfunktionen är aktiv bildas överskottsånga.

Silitys ilman höyryä 

(2)

Silitys höyrytystoimintoa käyttäen 

(3)

Mahdollista vain silloin, kun lämpötilasäädin on asetettu 

kohtiin, joissa on höyryn merkki.

vinkki: viimeiset kerrat on suositeltavaa silittää 

ilman höyryä kuivaan tekstiiliin parhaiden tuloksien 

saavuttamiseksi.

Sumutin 

(4)

Älä käytä sumutinta silkkiin.

Höyryruiske 

(5)

Aseta lämpötilasäädin vähintään asentoon “•••”. 

Höyryruiskeiden väli on 5 sekuntia.

Pystysuora höyry 

(6)

Älä silitä vaatteita, silloin kun ne ovat henkilön päällä!

Älä koskaan suuntaa höyryä henkilöihin tai eläimiin päin!

Ruiskeiden väli on 5 sekuntia.

Odota 10 sekuntia jokaisen 4:nen ruiskeen jälkeen.

Moninkertainen kalkinpoistojärjestelmä  (7)

Mallista riippuen laitteessa on “AntiCalc” (=osa 1 + 2 + 3) 

kalkinpoistojärjestelmä.

1. self-clean

Jokaisella höyrynsäätimen käyttökerralla “self-clean” 

-järjestelmä puhdistaa mekanismin kalkkijäämät.

2. calc‘n clean

“calc‘n clean”-toiminto auttaa poistamaan saostumia 

höyrysäiliöstä. Käytä tätä toimintoa noin 2 viikon välein, jos 

alueesi vesi on erityisen kovaa.

1. Irrota silitysrauta pääpistorasiasta, aseta höyrynsäädin 

asentoon   ja täytä vesisäiliö vedellä.

2. Aseta lämpötilanvalitsin “max”-asentoon ja kytke 

silitysrauta pistorasiaan.

3. Vaaditun lämpenemisajan kuluttua merkkivalo sammuu. 

Irrota silitysrauta tämän jälkeen pistorasiasta 

(erittäin tärkeää!).

4. Pidä silitysrautaa pesualtaan yllä. Paina “clean”-

painiketta, kunnes noin yksi kolmasosa vesisäiliön 

tilavuudesta on haihtunut. Ulos tulee kiehuvaa vettä ja 

höyryä, jotka tuovat mukanaan mahdolliset saostumat.

5. Vapauta “clean”-painike ja ravista silitysrtautaa kevyesti 

joidenkin sekuntien ajan, 

6. Toista vaiheet 4 ja 5 kolme kertaa, kunnes säiliö on 

tyhjä. Kytke silitysrauta pistorasiaan ja kuumenna se 

uudelleen, kunnes loput vedestä haihtuvat pois.

7. Irrota silitysrauta pistorasiasta ja anna silityspohjan 

jäähtyä. Puhdista silityspohja ainoastaan kostealla 

puuvillakankaalla. 

3. anti-calc

“anti-calc” -patruuna on suunniteltu vähentämään 

höyrysilityksen aikana kertyvää kalkkia, mikä pidentää 

silitysraudan käyttöikää. Kalkinpoistopatruuna ei 

kuitenkaan voi poistaa kokonaan luonnollisesti ajan kanssa 

kertynyttä kalkkia.

“SensorSecure” 

(8)  

“SensorSecure” -toiminto kytkee silitysraudan pois päältä, 

kun sen kahvasta ei enää pidetä kiinni. Toiminto lisää täten 

laitteen turvallisuutta ja auttaa säästämään energiaa.

Kun laite kytketään verkkovirtaan, toiminto on pois 

päältä ensimmäisten kahden minuutin ajan, kunnes 

silitysrauta kuumenee asetettuun lämpötilaan.

Heti kun silitysraudan kahvasta päästetään irti, kahvan 

etuosassa oleva merkkivalo alkaa vilkkumaan ilmoittaen 

siitä, että silitysrauta sammuu pian itsestään.

Jos silitysraudan kahvaan ei tartuta uudelleen 10 s 

kuluessa, se sammuu automaattisesti.

Kun kahvaan tartutaan uudelleen, silitysrauta kytkeytyy 

automaattisesti päälle ja se alkaa kuumenemaan 

uudelleen. Kahvan edessä oleva merkkivalo lakkaa 

vilkkumasta ja siihen syttyy pysyvä valo.

Tärkeää:

Jos silitysrauta jätetään ilman valvontaa yli kymmenen 

minuutin ajaksi ja kahvaan tartutaan väliaikaisesti tai 

jatkuvasti uudelleen, ensimmäisten kahden minuutin 

kuumennusprosessi käynnistyy uudelleen.

vesisuoja 

(9)

(Mallista riippuen)

Jos lämpötila on liian alhainen, höyrytystoiminto kytkeytyy 

automaattisesti pois päältä, jotta veden ulostulo laitteesta 

vältettäisiin.

Pohjan kangassuoja 

(10)

(Mallista riippuen)

Tekstiilisuoja suojaa arkalaatuisia tekstiilejä silloin, kun niitä 

silitetään höyrytoiminnolla ja maksimilämpötilalla. 

Suoja estää myös kirkkaiden jälkien syntymisen tummiin 

materiaaleihin.

Ensin on suositeltavaa silittää pieneen tekstiilin sisällä 

olevaan osaan niin, että suojan sopivuus tekstiiliin 

varmistetaan.

Kiinnitä tekstiilisuoja silitysrautaan asettamalla silitysraudan 

kärki tekstiilisuojan päähän ja painamalla suojan takaosaa 

ylöspäin, kunnes kuulet napsahduksen. Tekstiilisuoja 

voidaan irrottaa vetämällä takana olevaa kiinnitintä 

alaspäin ja irrottamalla silitysrauta suojasta.

Kangassuojus on mahdollista hankkia asiakaspalvelusta tai 

erikoiskaupoista:

Lisävarusteen tuotekoodi 

(asiakaspalvelu)

Lisävarusteen nimi 

(erikoisliikkeet)

464851

TDZ1510

Säilytys 

(11)

Aseta höyrysäädin asentoon  .

Puhdistus 

(12)

neuvoja käytetyn laitteen hävitykseen

Ennen käytetyn laitteen hävitystä se tulee ensin tehdä 

käyttökunnottomaksi ja sen jälkeen hävittää voimassa 

olevien määräysten mukaisesti. Jälleenmyyjäsi tai 

paikallinen viranomainen voi antaa lisätietoa paikallisista 

määräyksistä.

Tämä laite täyttää sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromua koskevan eU-

direktiivin 2012/19/eU vaatimukset ja omaa 

vastaavan merkin.

Yleisohjeet määrittävät käytettyjen laitteiden 

rakenteet palautusta ja kierrätystä varten koko eU-

alueella.

Ohjeita energian säästämiseen

Suurin osa energiasta kuluu höyryn tuotantoon. Minimoi 

käytetty energiamäärä noudattamalla alla olevia ohjeita:

•  Aloita silitys kankaista, jotka vaativat pienimmän 

silityslämpötilan. 

  Tarkista suositeltava silityslämpötila vaatekappaleen 

merkistä.

•  Säädä höyrymäärä valitun silityslämpötilan mukaan 

noudattaen tämän käyttöoppaan ohjeita.

•  Käytä höyryä vain silloin, kun se on tarpeen. Jos 

mahdollista, käytä sen sijaan suihketoimintoa.

•  Pyri silittämään vaatekappaleet niiden ollessa vielä 

kosteita niin, että silitykseen voidaan käyttää pienempää 

höyryasetusta. Tällöin vaatekappaleet tuottavat höyryn 

silitysraudan sijaan. Jos kuivaat vaatekappaleet 

kuivurissa ennen niiden silitystä, aseta kuivuri ohjelmaan 

‘silityskuivaus’.

•  Jos vaatekappaleet ovat riittävän kosteita, kytke höyryn 

säädin kokonaan pois päältä.

•  Aseta silitysrauta pystyasentoon silloin, kun sitä ei 

käytetä. Jos silitysrauta asetetaan vaakasuoraan ja 

höyryn säädin on päällä, rauta tuottaa höyryä turhaan.

Kod produktu (punkty 

obsługi posprzedażnej)

Nazwa produktu (sklepy z 

akcesoriami specjalistycznymi)

464851

TDZ1510

Przechowywanie 

(11)

Ustawić regulator pary w pozycji  .

Czyszczenie 

(12)

ekologiczna utylizacja

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z 

Dyrektywą europejską 2012/19/eU oraz polską 

Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. “O zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. 

z 2005 r. nr 180, poz. 1495) symbolem 

przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie 

jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie 

z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa 

domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go 

prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne 

punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą 

odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem 

elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia 

szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego 

konsekwencji, wynikających z obecności składników 

niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i 

przetwarzania takiego sprzętu.

Wskazówki, które pomogą oszczędzić energię

Generowanie pary powoduje największe zużycie energii 

podczas eksploatacji żelazka. W celu zmniejszenia 

zużywanej energii należy postępować zgodnie z 

poniższymi radami:

•  Zaleca się zaczynać od prasowania tkanin, które 

wymagają najniższej temperatury prasowania. 

  Sprawdzić na metce przy ubraniu zalecaną temperaturę 

prasowania.

•  Dostosować ilość pary do wybranej temperatury 

prasowania, stosując się do zaleceń zamieszczonych w 

niniejszej instrukcji obsługi.

•  Używać pary podczas prasowania tylko wtedy, gdy jest 

to konieczne. W miarę możliwości, należy korzystać z 

funkcji rozpylacza zamiast pary.

•  Należy starać się prasować jeszcze wilgotne tkaniny 

i stopniowo obniżać ustawienie pary w żelazku. Para 

będzie wydzielać się z wilgotnej tkaniny, a nie z żelazka. 

Dla osób, które przed prasowaniem używają suszarki 

elektrycznej, zaleca się zaprogramować suszarkę na 

funkcję <iron dry>.

•  Jeżeli tkanina jest wystarczająco wilgotna, należy 

wyłączyć regulator pary w żelazku.

•  W przerwach odstawiać żelazko w pozycji pionowej. 

Pozostawienie żelazka w pozycji poziomej z włączonym 

regulatorem pary spowoduje niepotrzebne generowanie pary.

•  apparatet er udstyret med et eU-

Schukostik(sikkerhedsstik). For at sikre 

korrektjordforbindelse i stikkontakter i Danmark 

skalapparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter.

Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere)kan 

bestilles via kundeservice (reservedel nr.616581).

•  Kontroller, at spændingsangivelsen svarer tilden, der er 

angivet på strygejernet, før dettilsluttes lysnettet. 

•  Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt med 

jordforbindelse. Hvis der anvendes en forlængerledning, 

skal den have et 16 A bipolært stik med jordforbindelse.

•  Hvis apparatets sikring ryger, fungerer detikke. For at 

tage det i brug igen skal denudskiftes af et autoriseret 

serviceværksted.

•  For at undgå at der under ugunstige strømforhold kan 

opstå fænomener som transiente spændingsfald eller 

styrkeudsving anbefales det, at strygejernet tilsluttes 

et strømforsyningssystem med en maksimal impedans 

på 0.27Ω.Om nødvendigt kan brugeren spørge det 

offentlige forsyningsselskab om systemimpedansen ved 

grænsefladepunktet

•  kun på model TDa56. apparatet må aldrig anbringes 

under en vandhane i forbindelse med påfyldning af 

vand.

•  Tag stikket ud af stikkontakten, hvis der ermistanke om 

fejl og altid efter hver anvendelse.

•  El-stikket må ikke fjernes fra stikkontakten vedat hive i 

ledningen.

•  Nedsænk aldrig strygejernet eller damptankeni vand eller 

anden væske.

•  Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn,sol, frost osv.).

vigtige advarsler

Lad ikke strømledningen komme i kontakt med 

bundpladen, når den er varm.

Opbevar strygejernet i lodret position.

Brug ikke kalkfjernere (med mindre det angives af Bosch), 

da de kan beskadige apparatet.

Brug aldrig slibende produkter til rengøring af bundpladen 

eller andre dele af apparatet. For at holde bundpladen glat 

skal du undgå, at den kommer i kontakt med metalliske 

objekter. Brug aldrig skuremidler eller kemiske produkter til 

at rengøre bundpladen med.

Før strygejernet bruges første gang

Fjern eventuelle klistermærker eller beskyttelsesfolie fra 

strygesålen.

Før strygejernet tilsluttes, skal du fylde beholderen med 

vand fra vandhanen og indstille temperaturen til “max.”

Tilslut  apparatet  strømforsyningen.  Når  dampstrygejernet 

har  nået  den  ønskede  temperatur  (styrelys  slukkes),  kan 

•  Kontrollera att strömstyrkan motsvarar den styrka som 

anges på apparatens informationsplatta innan du sätter i 

kontakten.

•  Den här apparaten måste anslutas till ett jordat uttag. 

Om du använder en förlängningssladd måste den ha en 

jordad tvåpolig 16 A stickkontakt.

•  Om säkringen går i strykjärnet, går det inte längre att 

använda apparaten. För att kunna användas igen måste 

apparaten tas till ett auktoriserat tekniskt servicecenter.

•  För att undvika att fenomen som att transient spänning 

sjunker eller att belysningen fluktuerar vid dåliga 

strömförsörjningsförhållanden, rekommenderarvi att 

du ansluter strykjärnet till ett strömförsörjningssystem 

med en maximal impedans på 0.27Ω. Vid behov, kan 

användaren fråga det allmänna strömförsörjningsbolaget 

omsystemimpedansen vid gränssnittsstället.

•  endast för mod. TDa56. apparaten skall inte fyllas 

med vatten under kranen.

•  Drag ur kontakten när apparaten inte används eller om 

du misstänker fel.

•  Man får inte dra ut stickkontakten från eluttaget genom 

att dra i sladden.

•  Sänk aldrig ner strykjärnet eller ångtanken ivatten eller 

någon annan vätska.

•  Ställ inte apparaten där den påverkas 

avväderförhållanden (regn, sol, frost etc.).

viktiga varningsmeddelanden

Låt inte elkabeln komma i kontakt med sulan när den är varm.

Förvara strykjärnet stående.

Använd inte avkalkningsmedel som inte är godkända av 

Bosch, då de kan skada apparaten.

Använd aldrig slipande medel för att rengöra sulan eller 

andra delar av apparaten.

Undvik kontakt med metallföremål för att hålla sulan jämn. 

Använd aldrig stålull eller kemiska produkter för att rengöra 

sulan.

Innan strykjärnet tas i bruk

Ta bort etiketter och skyddshölje från sulan.

Fyll strykjärnets vattenbehållare med kranvatten innan 

sladden ansluts och ställ temperaturreglaget på “max”.

Anslut apparatens elkabel. Ställ ångreglaget på "max ånga" 

och tryck flera gånger på knappen  när ångstrykjärnet har 

uppnått önskad temperatur (kontrollampan släcks)  .

Använd inte ångfunktionen på tvätt första gången, eftersom 

det kan komma smuts med den första ångan.

När strykjärnet ansluts första gången kan det lukta och ryka 

något, och partiklar kan komma ut genom sulan. Detta är 

normalt och det kommer inte att upprepas.

användning av strykjärnet

Kontrollera rekommenderad stryktemperatur på 

märkningen i plagget. Om du inte vet vad för slags tyg du 

skall stryka, prova först på en del av plagget som inte är 

synlig vid användning. 

Börja med att stryka de plagg som kräver lägst 

stryktemperatur, t.ex. de som är gjorda av syntetfiber.

Silke, siden, ull och syntetmaterial.  Stryk på tygets baksida 

för att undvika att det blir blankt. Undvik sprayfunktionen så 

att inte fläckar uppstår.

Syntet

••

Silke – Ull

•••

Bomull – Linne

Fyll vattenbehållaren 

Ställ ångreglaget i läge   och dra ur strykjärnets

sladd!

Använd rent kranvatten utan tillsatser. Tillsatser av andra 

vätskor t.ex. parfym är skadliga för apparaten.

Orsakas skador p.g.a. användning av ovannämnda 

produkter ogiltigförklaras garantin.

Använd inte kondenserat vatten från torktumlare, 

luftkonditioneringsaggregat eller liknande. Apparaten är 

avsedd för användning med normalt kranvatten.

För att bibehålla ångfunktionen i gott skick rekommenderas 

att blanda lika delar kranvatten och destillerat vatten. Om 

ditt kranvatten har ovanligt hög hårdhetsgrad, blanda en del 

kranvatten med två delar destillerat vatten.

För att förhindra att vatten läcker ut från produkten när den 

står vertikalt, 

fyll aldrig vatten över markeringen för “max”!

Förberedelser 

(1)

Avlägsna eventuella etiketter eller skyddsskikt från sulan.

Strykning utan ånga 

(2)

Strykning med ånga 

(3)

Endast när temperaturreglaget är ställt i området med 

symbolen för ånga.

Tips: För bättre resultat, stryk de sista dragen utan ånga så 

att plagget torkar.

Spray 

(4)

Använd inte sprayfunktionen på silke eller siden.

Ångpuff 

(5)

Ställ temperaturreglaget minst i läge *** 

Tiden mellan ångpuffar skall vara minst 5 sekunder.

vertikal ånga 

(6)

Stryk inte kläder på en person!

Rikta aldrig ångan mot personer eller djur!

Tiden mellan ångpuffar skall vara minst 5 sekunder.

Vänta 10 sekunder efter en omgång med 4 puffar.

avkalkning i flera steg 

(7)

Beroende på modell är ditt strykjärn utrustad med 

avkalkning i flera steg: “AntiCalc” (= steg 1 + 2 + 3).

1. self-clean

När du använder ångreglaget rengörs mekanismen från 

kalkavlagringar tack vare funktinen “self-clean”.

2. calc‘n clean

Funktionen “calc‘n clean” bidrar till att avlägsna kalkpartiklar 

från ångkammaren. Använd den här funktionen ungefär 

varannan vecka om vattnet i ditt område är mycket hårt.

1. Dra ut strykjärnets elsladd ur vägguttaget, ställ 

ångreglaget i läget   och fyll vattentanken med vatten.

2. Ställ temperaturväljaren i läget ”max” och sätt i 

strykjärnets elsladd.

3. Efter den nödvändiga uppvärmningsperioden släcks 

lampan. 

Dra sedan ut elsladden ur vägguttaget 

(mycket viktigt!).

4. Håll strykjärnet över ett tvättställ. Tryck på knappen ”clean” 

tills cirka en tredjedel av tankens vattenvolym har förångats. 

Kokande vatten och ånga kommer ut, tillsammans med 

kalk eller avlagringar som kan ha funnits där.

•  Ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon ontarkistettava, 

että jännite vastaa tyyppikilvessäolevaa jännitettä. 

•  Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. 

Jatkojohtoa käytettäessä tulee varmistaa, että siinä on 

16A kaksinapainen pistoke maadoituksella.

•  Jos laitteeseen asetettu turvasulake palaa, laitetulee 

toimimattomaksi. Laitteen saattamiseksitoimintakuntoon 

on se vietävä valtuutettuunhuoltokeskukseen.

•  Jotta ilmiöt, kuten sysäysjännitteen laskut tai sytytyksen 

vaihtelut, vältettäisiin virransyötön epäsuotuisien 

olosuhteiden aikana, silitysrauta on suositeltavaa liittää 

virransyöttöjärjestelmään, jonka maksimi-impedanssi 

on 0.27Ω.Käyttäjä voi tarvittaessa pyytää julkiselta 

energiayhtiöltä liitoskohdan impedanssin

•  ainoastaan mallissa TDa56. Laitetta ei saa koskaan 

asettaa hanan alle vesisäiliön täyttöä varten.

•  Irrota laite verkkovirtalähteestä jokaisen käyttökerran 

jälkeen tai aina kun sen epäillään olevan vioittunut.

•  Pistoketta ei saa irrottaa pistorasiastavetämällä johdosta.

•  Älä ikinä upota silitysrautaa tai höyrysäiliötäveteen tai 

muihin nesteisiin.

•  Älä jätä laitetta alttiiksi ilmastollisille tekijöille(sade, 

aurinko, pakkanen jne.).

Tärkeitä varoituksia

Älä anna virtajohdon päästä kosketuksiin raudan 

silityspohjaan silloin, kun se on kuuma.

Säilytä silitysrautaa pystyasennossa.

Älä käytä kalkinpoistoaineita (ellei niitä suosittele Bosch), 

sillä ne voivat vaurioittaa laitetta.

Älä koskaan käytä kuluttavia tuotteita silityspohjan tai 

jonkin muun laitteen osan puhdistamiseen. 

Jotta silityspohja pysyisi sileänä, vältä sen kosketusta 

metallisiin esineisiin. Älä koskaan puhdista silityspohjaa 

rievuilla tai kemiallisilla tuotteilla.

ennen silitysraudan käyttöönottoa

Irrota merkit tai suojat silityspohjasta.

Täytä vesisäiliö hanavedellä raudan ollessa irti 

verkkovirtalähteestä ja aseta lämpötilasäädin asentoon “max.”

Kytke laite verkkovirtalähteeseen. Kun höyrysilitysrauta 

on saavuttanut halutun lämpötilan (merkkivalo sammuu), 

aloita höyrytys asettamalla höyrysäädin maksimiin 

höyrytysasentoon ja painamalla toistuvasti painiketta  .

Kun höyrytystoimintoa käytetään ensimmäistä kertaa, älä käytä 

sitä vaatteisiin, sillä höyrynlevittimessä voi edelleen olla likaa.

Kun laite on kytketty päälle ensimmäistä kertaa, uuden 

silitysraudan pohjasta voi tulla hajuja, hiukan savua 

tai hiukkasia.  tämä on normaalia eikä sitä tapahdu 

myöhemmin.

Silitysraudan käyttö

Tarkista vaatteen merkkilapusta vaatteen suositeltava 

silityslämpötila. Jos et tiedä mistä materiaalista vaate on 

tehty, määritä oikea silityslämpötila silittämällä vaatteen 

osiota, joka ei ole näkyvissä vaatetta käytettäessä. 

Aloita silitys vaatteista, jotka vaativat alhaisimman 

silityslämpötilan, kuten synteettisistä kuiduista valmistetut 

vaatteet.

Silkki, villa ja synteettiset materiaalit.  silitä vaate väärältä 

puolen välttääksesi kiiltävät pinnat. Vältä sumuttimen 

käyttöä, ettei vaatteisiin tule läikkiä.

Keinokuidut

••

Silkki – Villa

•••

Puuvilla – Pellava

vesisäiliön täyttö

Aseta höyrysäädin asentoon ja irrota   pistoke

pistorasiasta!

Käytä ainoastaan puhdasta hanavettä, älä sekoita siihen 

mitään. Muiden nesteiden, kuten hajusteiden, lisäys 

vaurioittaa laitetta.

edellä mainittujen aineiden käyttö mitätöi takuun.

Älä käytä kuivauskoneiden, ilmastointilaitteiden tai 

vastaavien laitteiden lauhdevettä. Tämä laite on suunniteltu 

käytettäväksi normaalin hanaveden kanssa.

Voit pidentää optimaalista höyrytystoimintoa sekoittamalla 

hanavettä tislattuun veteen suhteessa 1:1. Jos alueesi 

hanavesi on erittäin kovaa, sekoita hanavettä tislattuun 

veteen suhteessa 1:2.

Veden läiskymisen estämiseksi, 

älä koskaan täytä 

vesisäiliötä “max” rajan yläpuolelle!

valmistelu 

(1)

Poista silityspohjasta kaikki merkit tai suojat.

• Pamiętać, aby w fazie rozgrzewania lub stygnięcia, 

żelazko i przewód zasilający znajdowały się poza 

zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.

• 

  UWAGA. Gorąca powierzchnia. Powierzchnia może 

się nagrzewać podczas korzystania z urządzenia.

•  Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej, 

upewnij się, że napięcie sieci odpowiada napięciu 

wskazanemu na tabliczce znamionowej. 

•  Urządzenie powinno zostać podłączone do gniazdka z 

uziemieniem. Jeśli używasz przedłużacza, upewnij się, 

że dysponujesz gniazdkiem dwubiegunowym 16 A z 

uziemieniem.

•  W wypadku przepalenia bezpiecznika, urządzenia nie 

można uruchomić. Aby móc ponownie użyć żelazka, 

odnieś je do autoryzowanego Serwisu Technicznego.

•  Aby tego uniknąć, w niesprzyjających warunkach 

zasilania elektrycznego, mogą wystąpić takie zjawiska 

jak przejściowe spadki napięcia lub wahania napięcia, 

zatem zaleca się, aby żelazko podłączone było do sieci 

elektrycznej o maksymalnej impedancji wynoszącej 0.27 

Ω. W razie potrzeby, użytkownik może zapytać dostawcę 

energii o impedancję systemu w punkcie zasilania.

•  Tylko model TDa56. Urządzenia nie wolno napełniać 

bezpośrednio z kranu.

•  Po każdym użyciu lub w przypadku podejrzenia usterki 

należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.

•  Nie odłączaj urządzenia z sieci pociągając za kabel.

•  Nie zanurzaj żelazka lub generatora pary w wodzie ani 

żadnym innym płynie.

•  Nie pozostawiaj urządzenia w miejscu wystawionym na 

działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, 

szron, itp.)

Ważne ostrzeżenia

Pilnować, aby przewód zasilający nie miał styczności z 

gorącą stopą żelazka.

Przechowywać żelazko w pozycji stojącej.

Nie należy używać płynów do usuwania kamienia (z 

wyjątkiem tych zalecanych przez firmę Bosch), ponieważ 

mogą one uszkodzić urządzenie.

Nigdy nie należy używać substancji ściernych do 

czyszczenia stopy żelazka ani innych części urządzenia. 

Aby nie uszkodzić delikatnej stopy żelazka, należy unikać 

jej kontaktów z przedmiotami metalowymi. Nigdy nie należy 

czyścić stopy żelazka ostrymi ścierkami ani środkami 

chemicznymi.

Przed pierwszym użyciem żelazka

Usuń wszelkie etykiety lub osłony ze stopy.

Gdy żelazko jest odłączone od prądu, należy napełnić 

zbiornik wodą z kranu i ustawić pokrętło regulacji 

temperatury w pozycji “max”

Podłączyć żelazko do prądu. Kiedy żelazko osiągnie 

żądaną temperaturę (lampka kontrolna zgaśnie), można 

rozpocząć korzystanie z funkcji pary poprzez ustawienie 

regulatora pary w pozycji “max” oraz poprzez wielokrotne 

naciskanie przycisku  .

Podczas korzystania z funkcji pary po raz pierwszy, nie 

należy stosować jej do prasowania pościeli, ponieważ 

w dozowniku pary mogą znajdować się jeszcze 

zanieczyszczenia .

Podczas pierwszego użycia, żelazko może wydzielać 

zapach oraz niewielkie ilości dymu, a na stopie żelazka 

mogą pojawiać się małe cząstki; jest to normalne zjawisko, 

które w krótkim czasie ustąpi.

Jak korzystać z żelazka

Sprawdzić zalecaną temperaturę prasowania na etykiecie 

prasowanego przedmiotu. Jeśli nie wiadomo, z jakiego 

materiału bądź materiałów wykonany jest dany produkt, 

należy określić temperaturę prasowania poprzez 

wyprasowanie części, która nie będzie widoczna w trakcie 

noszenia lub używania danego produktu. 

Prasowanie należy rozpocząć od artykułów wymagających 

najniższej temperatury prasowania, takich, jak włókna 

syntetyczne.

Jedwab, materiały wełniane lub syntetyczne: prasować 

po odwrotnej stronie, aby uniknąć powstawania plam. 

Nie należy używać funkcji spryskiwania, gdyż może 

powodować powstawanie plam.

Syntetyczne

••

Jedwab - wełna

•••

Bawełna - len

napełnianie zbiornika na wodę

Ustawić regulator pary w pozycji i odłączyć

żelazko   od prądu!

Należy używać jedynie czystej wody z kranu bez żadnych 

dodatków. Dodawanie innych płynów, takich jak perfumy, 

może uszkodzić urządzenie.

Wszelkie uszkodzenia w wyniku użycia jednego z wyżej 

wymienionych produktów unieważni gwarancję.

Nie należy używać skroplonej wody z suszarek bębnowych, 

klimatyzatorów i podobnych urządzeń. To urządzenie 

zostało zaprojektowany do użycia ze zwykłą wodą z kranu.

Aby przedłużyć prawidłowe działanie funkcji pary, należy 

mieszać wodę z kranu z woda destylowaną w proporcji 1:1. 

Jeśli woda z kranu jest bardzo twarda, należy zmieszać ją z 

wodą destylowaną w proporcji 1:2.

W celu zabezpieczenia przed wyciekiem wody z urządzenia 

będącego w pozycji pionowej, 

nigdy nie należy napełniać 

go powyżej oznaczenia poziomu wody “max”!.

Przygotowywanie do prasowania 

(1)

Usunąć ze stopy żelazka wszelkie naklejki i materiały 

zabezpieczające.

Prasowanie bez pary 

(2)

Prasowanie z parą 

(3)

Tylko, gdy pokrętło regulacji temperatury znajduje się w 

obszarach oznaczonych symbolem pary.

Wskazówka: w celu uzyskania lepszych wyników 

prasowania, ostatnie ruchy żelazkiem przy prasowaniu 

należy wykonać bez pary, aby umożliwić wysuszenie 

odzieży.

Spryskiwanie 

(4)

Nie należy używać funkcji spryskiwania podczas 

prasowania jedwabiu.

Wyrzut pary 

(5)

Ustawić pokrętło regulacji temperatury w pozycji "•••" lub 

wyższej. 

Odstęp pomiędzy kolejnymi uderzeniami pary powinien 

wynosić 5 sekund.

Pionowy wyrzut pary 

(6)

Nie wolno stosować tej funkcji na noszonej odzieży!

Nigdy nie wolno kierować strumienia pary na ludzi ani 

zwierzęta!

Odstęp pomiędzy kolejnymi wyrzutami pary powinien 

wynosić 5 sekund.

Po czterech cyklach wyrzutu pary, należy odczekać 10 

sekund.

Złożony system usuwania kamienia 

(7)

Zależnie od modelu, niniejsza seria jest wyposażona w 

system usuwania kamienia “AntiCalc” (=komponent 1 + 

2 + 3).

1. self-clean

Przy każdym użyciu regulatora pary, system 

samooczyszczania czyści mechanizm z odkładającego 

się kamienia.

2. Funkcja odkamieniania “calc‘n clean”

Funkcja “calc‘n clean” pomaga w usuwaniu drobinek 

kamienia z komory parowej. Jeżeli woda w Twojej okolicy 

jest bardzo twarda, używaj tej funkcji raz na około 2 

tygodnie.

1. Wyłącz żelazko z kontaktu, ustaw wskaźnik regulatora 

pary w pozycji   „max” i napełnij zbiornik wodą.

2. Ustaw pokrętło wyboru temperatury w pozycji “max” i 

podłącz żelazko do sieci.

3. Po upłynięciu czasu potrzebnego do rozgrzania żelazka 

lampka kontrolna zgaśnie. 

następnie wyłącz żelazko z 

kontaktu (bardzo ważne!).

4. Przytrzymaj żelazko nad zlewem. Wciskaj przycisk 

“clean” dopóki nie wyparuje ze zbiornika około jednej 

trzeciej zawartości wody. Wrząca woda i para będą 

wydobywały się na zewnątrz, wypłukując kamień lub inne 

znajdujące się wewnątrz osady.

5. Zwolnij przycisk “clean”, delikatnie potrząsając żelazkiem 

przez kilka sekund, 

6. Powtórz kroki 4 i 5 trzykrotnie, aż do całkowitego 

opróżnienia zbiornika. Następnie podłącz żelazko i 

rozgrzej je ponownie, aż wyparuje z niego reszta wody.

7. Wyłącz żelazko z kontaktu i odczekaj na ostygnięcie 

stopy żelazka. Wyczyść stopę żelazka wyłącznie przy 

użyciu wilgotnej szmatki.

najczęstsze usterki

Problem

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiązanie

Żelazko nie grzeje.

1.  Pokrętło regulacji temperatury 

znajdu je się w bardzo niskim 

położeniu.

2.  Brak prądu.

1.  Przestawić pokrętło w wyższe położenie.

2.  Sprawdzić z innym urządzeniem lub podłączyć 

wtyczkę do innego gniazdka.

Lampka kontrolna z tyłu 

zbiornika na wodę nie 

włącza się.

1.  Żelazko stygnie.

2 -Żelazko się nie nagrzewa.

1.  Poczekać aż cykl nagrzewania zakończy się.

2.  Patrz poprzedni paragraf.

Odzież przykleja się.

1.  Zbyt wysoka temperatura 

prasowania.

1.  Ustawić pokrętło regulacji temperatury na 

niższą temperaturę i odczekać, aby żelazko 

ostygło.

Wraz z parą z żelazka 

wydobywa się woda.

1.  Pokrętło regulacji temperatury w 

bardzo niskim położeniu.

2.  Regulator pary na wysokiej pozycji 

przy niskiej temperaturze.

1.  Przestawić pokrętło w wyższe położenie, jeśli nie 

spowoduje to uszkodzenia prasowanego mate-

riału i odczekać, aż lampka kontrolna zgaśnie.

2.  Ustawić regulator pary na niższe ustawienie.

Para nie wydobywa się z 

żelazka.

1.  Zamknięty regulator pary  .

2.  Brak wody w zbiorniku.

3.  Zbyt niska temperatura. 

System zapobiegający kapaniu 

wyłączony.

1.  Ustawić regulator pary na pozycji otwartej pary.

2.  Napełnić zbiornik.

3.  Przestawić pokrętło w wyższe położenie, jeśli 

nie spowoduje to uszkodzenia prasowanego 

materiału.

Funkcja spryskiwacza nie 

działa.

1.  Brak wody w zbiorniku.

2.  Niedrożny mechanizm.

1.  Napełnić zbiornik.

2.  Skontaktować się z Serwisem technicznym.

Woda wydobywa się ze 

stopy przed podłączeniem 

żelazka.

1.  Regulator pary nie jest 

prawidłowo zamknięty.

1.  Sprawdzić, czy regulator pary znajduje się w 

pozycji  . 

     Należy pamiętać o opróżnieniu zbiornika po 

zakończeniu prasowania. 

Po pierwszym podłączeniu do 

prądu z żelazka wydobywa 

się dym i zapach.

1.  Smar na niektórych elementach 

wewnętrznych urządzenia.

1.  Jest to normalne zjawisko, które ustanie po 

krótkim czasie.

Ten podręcznik można pobrać z lokalnej strony internetowej firmy Bosch.

• Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin täytätlaitteen vedellä 

tai ennen kuin poistat jäljellejäävän veden käytön jälkeen.

• Laitetta on käytettävä ja säilytettävä vakaallapinnalla. 

• Kun laite asetetaan tukitelineelle, onkäyttäjän 

varmistettava tukitelineen alustanvakaus.

• Älä käytä silitysrautaa, jos se on tippunut,siinä näkyy 

vaurioiden merkkejä tai siitävuotaa vettä. Se on vietävä 

valtuutettuunhuoltokeskukseen tarkistettavaksi ennen 

kuinsitä voi käyttää uudelleen.

• Jotta vaaratilanteet vältettäisiin, kaikki laitteen vaatimat 

toimenpiteet, esim. viallisen virtajohdon vaihto, on 

annettava valtuutetun huoltopalvelun tehtäväksi.

• Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat 

lapset ja henkilöt, joilla on rajoitetut fyysiset, aistilliset tai 

henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai tuntemusta 

laitteesta, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen 

turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät sen käyttöön 

liittyvät vaarat.Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset 

eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

• Pidä silitysrauta ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden 

lapsien ulottumattomissa, kun laite on kytketty 

sähköverkkoon tai jäähtyy.

• 

  HUOMIO. Kuuma pinta. 

Pinta kuumenee käytön aikana.

Ongelma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

Laitteesta ei tule höyryä.

1.  Höyrysäädin on suljetussa 

asennossa  .

2.  Vesisäiliö on tyhjä.

3.  Lämpötila on liian alhainen. 

Vesisuoja ei ole aktivoitu.

1.  Käännä höyrysäädin auki.

2.  Täytä vesisäiliö.

3.  Säädä lämpötila korkeammaksi, jos 

vaatekappale sen sallii.

Sumutin ei toimi.

1.  Vesisäiliö on tyhjä.

2.  Mekanismi on tukkiutunut.

1.  Täytä vesisäiliö.

2.  Ota yhteyttä huoltopalveluun.

Silityspohjasta tulee vettä 

ennen kuin silitysrauta 

kytketään sähköverkkoon.

1.  Höyrysäädin ei ole hyvin suljettu.

1.  Varmista, että höyrysäädin on asennossa 

.

     Älä unohda vesisäiliön tyhjennystä 

silityksen jälkeen. 

Silitysraudasta tulee savua ja 

hajuja silloin, kun se kytketään 

päälle ensimmäistä kertaa.

1.  Joidenkin sisäosien rasvaus.

1.  Tämä on normaalia ja se menee ohi 

muutamassa minuutissa.

voit ladata tämän käyttöoppaan paikalliselta Bosch-verkkosivulta.

da 

Brugsanvisning

no  Bruksanvisning

sv 

Bruksanvisning

fi 

Käyttöohjeet

pl 

Instrukcja obsługi

ru 

Инструкции по эксплуатации

uk 

Інструкція з використання 

hu  Használati utasítások

ro 

Instructioni de folosire

аr 

ليغشتلا تاداشرإ

M-2

TDa76.. / TDa56..

SensorSecure

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    du starte dampning ved at indstille dampregulatoren til “maksimal damp‘ og trykke gentagne gange på knappen . Når du bruger dampfunktionen første gang, bør du ikke anvende den på tøjet, da der stadig kan findes snavs i damphovedet. Når det tændes første gang, kan det nye strygejern udsende en smule
  • Страница 2 из 3
    русский Благодарим вас за приобретение парового утюга «SensorSecure» марки Bosch. Этот утюг разработан согласно экологическим критериям, отвечающим устойчивому развитию. Для этого был проведен анализ всего жизненного цикла прибора.  от отбора сырья до реутилизации и переработки, и рассмотрены
  • Страница 3 из 3