Инструкция для BOSCH TDA2320

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

TDA 23..

• For å unngå farlige situasjoner, må nødvendig 

arbeid eller reparasjoner, f.eks. skifte ut en defekt 

hovedledning, kun utføres av kvalifisert personale fra 

et autorisert Teknisk Servicesenter.

• Strykejernet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, 

samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske 

eller mentale evner, eller med manglende erfaring 

og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller har fått 

instruksjoner om bruken av apparatet på en trygg 

måte, slik at de forstår potensielle fareelementer. 

Barn må ikke leke med strykejernet. Rengjøring og 

vedlikehold skal ikke foretas av barn med mindre de 

er under tilsyn av en voksen.

• Strykejernet og ledningen må oppbevares 

utilgjengelig for barn som er yngre enn 8 år når 

strykejernet er slått på, eller når det kjøler seg ned.

Dansk

Tak for dit køb af dampstrygejernet TDa23 fra Bosch.

Dette apparat er et husholdningsapparat og er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.

Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt!

Generelle ikkerhedsforskrifter

• Efterlad ikke strygejernet uden opsyn, når deter 

tændt.

• Fjern stikket fra kontakten, før du fylder 

apparatetmed vand, eller før du hælder vand ud efter 

brug.

• Apparatet skal anvendes og placeres på enstabil 

flade. 

• Når det placeres på pladen, skal du være sikker på, 

at fladen, hvorpå den er placeret, er stabil.

• Anvend ikke strygejernet, hvis det er blevettabt, viser 

tegn på skade eller er utæt. Det skalundersøges af 

et autoriseret serviceværksted,før det kan anvendes 

igen.

• For at undgå farlige situationer skal enhver form for 

reparation, som apparatet måtte have brug for som 

f.eks. udskiftning af en beskadiget ledning, udføres 

af kvalificeret personale fra en autoriseret, teknisk 

serviceafdeling.

• Apparatet kan bruges af børn, der er 8 år gamle 

eller ældre og personer med nedsatte fysiske, 

sansemæssige eller mentale evner eller manglende 

erfaring og viden, hvis de overvåges eller gives 

instruktioner vedrørende brug af apparatet på 

en sikker måde og forstår de involverede farer. 

Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og 

brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden 

overvågning.

• Hold strygejernet og ledningen uden for rækkevidde 

af børn, der er under 8 år gamle, når det er tilsluttet 

eller køler ned.

•  Tag stikket ud af stikkontakten, hvis der 

ermistanke om fejl og altid efter hver 

anvendelse.

•  El-stikket må ikke fjernes fra stikkontakten 

vedat hive i ledningen.

•  Nedsænk aldrig strygejernet eller 

damptankeni vand eller anden væske.

•  Udsæt ikke apparatet for vejrforhold (regn,sol, 

frost osv.).

Før ibrugtagning første gang

Fyld strygejernets beholder med almindeligt 

postevand og stil temperaturregulatoren på 

“max”
Tilslut strygejernet. Når strygejernet har nået 

den ønskede temperatur (kontrollampen 

slukker), stilles dampregulatoren på “2” og 

tasten   trykkes ned gentagne gange, hvorved 

vandet fordamper.
Første gang der stryges med damp, må 

strygejernet ikke rettes mod strygetøjet, da der 

kan være snavs idampkammeret.

anvendelse

Når der tændes for strømmen, lyser 

kontrollampen. Kontrollampen lyser, indtil den 

ønskede temperatur er nået. Herefter slukker 

og tænder den, når temperaturen i strygejernet 

stiger og falder. Når strygejernet er varmt, 

kan der stryges, også selv om strygejernet 

opvarmer.
Sortér strygetøjet efter de internationale 

plejemærker og start med at stryge ved den 

laveste temperatur “•”.

Syntetisk

••

Silke – Uld

•••

Bomuld – Linned

Tanken fyldes op  

Fig. 1

 Stil dampregulatoren på “0” og træk 

stikket ud!

Brug kun rent vand fra vandhanen uden at 

blande noget i det. Tilføjelse af andre væsker 

som f.eks. parfume vil beskadige apparatet.

skader, som skyldes brug af ovenstående 

produkter, er ikke omfattet af garantien.

Brug ikke kondensvand fra tørretumblere, 

airconditionanlæg eller lignende. Apparatet er 

udviklet til at bruge normalt vand fra vandhanen.
Hvis du vil optimere dampfunktionen, kan du 

blande vandet fra vandhanen med destilleret 

vand i forholdet 1:1. Hvis vandet i dit område er 

meget hårdt, kan du blande det med destilleret 

vand i forholdet 1:2.
Påfyld adrig over mærket “max”.”

strygning uden damp  

Fig. 2

Stil dampvælgeren på “0”.
Stil temperaturvælgeren på den ønskede 

position. Anvend i givet fald spray.

strygning med damp  

Fig. 3

Dampfunktionen virker kun, når 

temperaturdrejeskiven befinder sig i områderne, 

der er markeret med dampsymbolet mellem “••” 

og “max”.
Temperaturregulator på position “••” : Stil 

dampregulatoren på “1”.
Temperaturregulator på position “•••” eller “max”: 

Stil dampregulatoren på “2”.

Ekstra damp 

Fig. 4

For at lette strygning af meget krøllet tøj 

eller tykke stoffer kan dampmængden 

øges kortvarigt. For at opnå dette stilles 

temperaturregulatoren i “max” stilling
Derefter trykkes flere gange på knappen   med 

5 sekunders mellemrum.

spray   

Fig. 5

Brug ikke sprayfunktionen på silke.

Dampstråler    

Fig. 6

(Afhængigt af model) 
Temperatur: “max”
Tryk flere gange på tasten  , med pauser på 

mindst 5 sekunder.

Vertikaldamp  

Fig. 7

(Afhængigt af model) 

Ret aldrig dampstrålen mod tøj, der aktuelt 

bæres.

Ret aldrig dampen mod personer eller dyr.

Stil temperaturen på “max”. Hæng strygetøjet på 

en bøjle. Før strygejernet lodret i en afstand på 

10 cm og tryk flere gange på tasten  , i pauser 

på mindst 5 sekunder.

Efter afsluttet strygning 

Fig. 8

Stil dampregulatoren i “0” stilling og træk 

stikket ud af kontakten.

Tøm vandbeholderen: Hold spidsen på 

strygejernet nedad og ryst jernet let.
Stil strygejernet på enden, ikke på sålen.
Kablet kan vikles op bag på strygejernet.
Vikle ikke ledningen for stramt op!

Rengøring

 Vær forsigtig! Forbrændingsfare!

Beholderen må aldrig afkalkes 

eller behandles med rense-eller 

opløsningsmiddel: strygejernet vil i dette 

tilfælde begynde at dryppe ved brug af 

damp.

Træk stikket ud og lad sålen afkøle.
Tør kun hus og sål af med en fugtig klud, tør 

efter med en tør klud.
Hvis sålen er ssnavset, køres strygejernet i kold 

tilstand hen over en lærredsklud, der er dyppet i 

farveløs eddike. Tør herefter sålen af med vand 

og herefter med en tør klud.

Eller:

Tør straks rester på sålen af med en foldet, ty 

bomuldsklud ved trin max
For at holde strygesålen glat og uden ridser, 

skal du sørge for at undgå kontakt med 

metalgenstande.Anvend aldrig skuresvampe 

eller kemikalier til rengøring af strygesålen.

Ekstrafunktioner
Flerdelt afkalkningssystem

Afhængigt af model er denne serie udstyret med 

afkalkningssystemet “AntiCalc” (=komponent 1 

+ 2 + 3).

1. self-clean 

Hver gang du bruger dampregulatoren, 

renser systemet “self-clean” mekanismen for 

kedelstensaflejringer.

Hvis strygejernet herefter ikke bevæges i 8 

minutter, mens det står i lodret position eller i 

30 sekunder, mens det står på bundpladen, så 

vil sikkerhedskredsløbet automatisk afbryde 

apparatet, og styrelyset vil begynde at blinke.
For at genstilslutte strygejernet skal du blot 

bevæge det lidt.
Når sikkerhedsafbrydelsen er aktiv, mens 

strygejernet hviler på bundpladen, kan 

apparatet dryppe gennem bundpladen. 

Anbring dampregulatoren i positionen “0”, tøm 

vandbeholderen, og varm strygejernet op igen, 

indtil det resterende vand er fordampet.
Hvis strygejernet ikke er udstyret med et anti-

dryp system vil der, når sikkerhedskredsløbet 

træder i funktion i horisontal stilling eller hvis det 

ligger på siden, trænge vand ud af de små huller 

(alveoler) i strygesålen; tøm beholdereng og 

tænd for strygejernet indtil vandet er fordampet.

nem påfyldningsadgang  

med låg over 

Fig. 11

(Afhængigt af model) 

Bortskaffelse

Brug genbrugsordningerne for emballage og 

ældre apparater og vær med til at skåne miljøet.
Er der tvivl om ordningerne og hvor 

genbrugspla-dserne er placeret kan kommunen 

kontaktes.

Dette apparat er klassificeret iht. det 

europæiske direktiv 2002/96/EF om 

affald af elektrisk- og elektronisk 

udstyr.

Dette direktiv angiver rammerne for 

indlevering og recycling af kasserede 

apparater gældende for hele EU.
Du kan hente vejledningen under Bosch‘ 

lokale hjemmesider.

•  Før du setter på strykejernet, må du 

forsikredeg om at spenningen på 

nettverketsamsvarer med den som står 

indikertpå registreringsplaten på strykejernet.

•  Strykejernet må kobles til en jordet kontakt.

Dersom du bruker skjøteledning, må 

duforsikre deg om at den har en jordet,topolet 

16 A stikkontakt.

•  Dersom sikringen i strykejernet går, vil 

ikkeapparatet lenger kunne brukes. For 

å fåapparatet til å virke normalt igjen, 

må strykejernetleveres på et autorisert 

servicesenter.

•  For å unngå at, under uheldige forhold, 

fenomener som transiente spenningsfall 

eller fluktuasjoner forekommer, anbefaler 

vi at strykejernet er koplet til et strømnett 

med en impedans på maksimum 0.27Ω.

Om nødvendig, kan brukeren spørre 

strømleverandøren om hvor stor impedansen 

er ved koplingspunktet

•  Still ikke apparatet under kranen for å 

fylletanken med vann.

•  Trekk alltid ut nettstøpselet umiddelbart 

etterbruk og hvis du har mistanke om feil.

•  Ikke dra i ledningen for å ta støpselet ut 

avstikkontakten.

•  Før ikke strykejernet eller vanntanken ned 

ivann, eller annen flytende væske.

•  Ikke la strykejernet være utsatt for 

ugunstigeværforhold (regn, sol, frost, etc.).

Før første gangs bruk

FyII tanken på strykejernet med vann fra 

springen og sett temperaturreguleringen på 

“max”. Tilkople så apparatet. Når strykejernet 

har fått riktig temperatur (kontrollampen 

slukkes), lar du vannet fordampe ved å innstille 

dampreguleringen på “2” og å trykke flere 

ganger på knappen  .
Første gangen du bruker dampstrykejernet, 

må du ikke rette damstrålen direkte på tøyet, 

da det kan være rester av smuss igjen i 

dampkammeret.

Ekstra damp 

bilde 4

For å lette strykingen av sterkt krøllete eller 

svært tykke stoffer kan dampmengden økes 

kortvarig. Ved bruk av dampskudd settes 

temperaturvelgeren i posisjon “max”
Trykk gjentatte ganger på knappen   i 

intervaller av 5 sekunder.

spray   

bilde 5

Ikke bruk spray-funksjonen på silke.

Dampstøt    

bilde 6

(Avhengig av modell)
Temperatur: “max”
Trykk tasten   flere ganger med pauser på 

minst 5 sekunder.

Vertikaldamp  

bilde 7

(Avhengig av modell)

Dampen må aldri rettes direkte mot klær 

mens noen har dem på.

Dampen må aldri rettes mot personer eller dyr.

Sett temperaturen på “max”.
Heng klærne på en bøyle.
Før strykejernet loddrett i en avstand på 10 cm 

og trykk tasten   flere ganger med pauser på 

minst 5 sekunder.

Etter hver gangs stryking  

bilde 8

Sett dampregulatoren i posisjon ”0” og ta 

støpselet ut av stikkontakten.

Tøm tanken: Hold strykejernet med spissen ned 

og rist lett på det.
La det stå på bakkant for oppbevaring, ikke på 

sålen.
Kabelen kan vikles opp i den bakre delen av 

apparatet. Ikke vikle kabelen opp for stramt.

Rengjøring

 Vær forsiktig! Fare for forbrenning!

Tanken må aldri avkalkes eller behandles 

med rengjørings-hhv. Løsemiddel: 

strykejernet vil deretter dryppe under 

dampingen.

Trekk støpselet ut og la sålen avkjøle. Jernet 

og sålen må kun tørkes av fuktig og må deretter 

tørkes godt.
Dersom sålen er sterkt smusset, kan den tørkes 

av i kald tilstand med et linklede som er dynket 

i litt fargeløs eddik. Deretter vaskes den av med 

vann og tørkes godt av, 

eller: 

Smusset tørkes straks av med en tykk 

sammenrullet bomullsklut ved max varmetrinn.
Hvis du vil at strykesålen skal holde seg 

glatt, bør du unngå hard kontakt med 

metallgjenstander. Bruk aldri skuresvampereller 

kjemikalier til å rengjøre strykesålen.

Ekstra funksjoner
Multippelt avkalkingssystem

Avhengig av modell er disse apparatene 

utstyrt med avkalkingssystemene “AntiCalc” 

(=komponent 1 + 2 + 3).

1. self-clean

Hver gang du bruker dampregulatoren, vil 

“self-clean”-systemet rengjøre mekanismen for 

kalkavleiringer.

2. calc‘n clean

“calc‘n clean”-funksjonen hjelper til med å fjerne 

kalkavleirlinger fra dampkammeret. Bruk denne 

funksjonen ca. hver 2. uke hvis vannet i ditt 

distrikt er veldig hardt.
Fyll vanntanken og sett temperaturvelgeren til 

“max” og sett i støpselet. 
Trekk ut støpselet etter nødvendig 

oppvarmingsperiode og hold strykejernet over 

en utslagsvask. Ta ut dampregulatoren ved å 

vri  den til “calc” samtidig som den trykkes inn 

(bilde 9)

. Rist strykejernet lett. Kokende vann 

og damp kommer ut og tar med seg eventuell 

kalk eller avleiring som ligger der. Sett sammen 

dampregulatoren igjen i motsatt rekkefølge og 

sett den til “0”. Varm opp strykejernet igjen inntil 

det gjenværende vannet har fordampet. 
Fjern eventuelle avleiringer med nålspissen med 

eddik hvis dampregulatornålen skitnes til, og 

skyll med rent vann.

3. anti-calc

“anti-calc”-patronen har blitt laget med henblikk 

på å redusere mengden av kalk som samler 

seg opp i løpet av dampstrykingen, og på den 

måten forlenge strykejernets nyttbare levetid. 

Antikalkpatronen kan imidlertid ikke fjerne all 

kalken som dannes naturlig over tid.

“secure” auto  

shut-off-funksjon 

bilde 10

(Avhengig av modell)
“Secure” auto shut-off-funksjonen slår av 

strykejernet hvis det ikke beveges over en viss 

tid. Dette øker sikkerheten og sparer energi.
For å gi apparatet tid til å oppnå innstilt 

temperatur, er denne funksjonen inaktiv de 

første 2 minuttene etter at apparatet er tilkoblet 

strøm.
Hvis strykejernet ikke beveges i løpet av 8 

minutter i oppreist posisjon, eller det står flatt 

på strykesålen eller på siden i 30 sekunder, vil 

sikkerhetskretsen slå av apparatet automatisk 

og kontrollampen begynner å blinke.
En lett bevegelse av strykejernet vil få 

strømmen tilbake.
Når sikkerhetskretsløpet fungerer i horisontal 

stilling eller sidestilling, og apparatet ikke er 

utstyrt med et system som forhindrer drypping, 

vil det komme vann ut av hullene i sålen. Tøm 

vannbeholderen og la strykejernet stå tilkoblet til 

alt vannet er fordampet.

stor åpning til vanntanken  

med beskyttende lokk 

bilde 11

(Avhengig av modell)

skroting

For aktuelle veiledninger angående skroting 

bør du ta kontakt med forhandleren eller med 

kommunen på stedet der du bor.

Dette apparatet er klassifisert i 

henhold til det europeiske direktivet 

2002/96/EF om avhending av 

elektrisk- og elektronisk utstyr.

Direktivet angir rammene for innlevering og 

gjenvinning av innbytteprodukter.
Du kan laste ned denne bruksanvisningen 

fra Bosch sine lokale nettsider.

(kontrollampan ska slockna). Ställ nu in 

ångreglaget på läge “2” och låt vattnet förångas 

genom att upprepade gånger trycka på knappen 

.

Rikta inte ångan mot den tvätt som 

ska strykas första gången du använder 

ångstryknings funktionen eftersom det kan 

finnas smutspartiklar i ångkammaren från 

tillverkningen.

användning

Kontrollampan lyser när strykjärnet värms upp.
Lampan slocknar så snart inställd temperatur 

uppnåtts .Har strykjärnet väl blivit hett kan du 

fortsätta stryka när det åter värms upp. Börja 

alltid med de plagg som ska strykas med den 

lägsta temperaturen “•”.

Syntet

••

Silke – Ull

•••

Bomull – Linne

FyIla på vatten  

Bild 1

 Ställ ángreglaget pá “0” och dra ut 

stickkontakten ur vágguttaget!

Använd rent kranvatten utan tillsatser. Tillsatser 

av andra vätskor t.ex. parfym är skadliga för 

apparaten.

Orsakas skador p.g.a. användning av 

ovannämnda produkter ogiltigförklaras 

garantin.

Använd inte kondenserat vatten från 

torktumlare, luftkonditioneringsaggregat eller 

liknande. Apparaten är avsedd för användning 

med normalt kranvatten.
För att bibehålla ångfunktionen i gott skick 

rekommenderas att blanda lika delar kranvatten 

och destillerat vatten. Om ditt kranvatten har 

ovanligt hög hårdhetsgrad, blanda en del 

kranvatten med två delar destillerat vatten.
Fyll aldrig över märket “max”.

strykning utan ånga  

Bild 2

Sätt stickkontakten i vägguttaget.
Vrid ångreglaget till läge “0”. Vrid 

termostatvredet till önskat läge. Använd vid 

behov spray.

strykning med ånga  

Bild 3

Ångfunktionen fungerar endast när 

temperaturreglaget står i området som är 

markerat med ångsymbolen och mellan “••” och 

“max”.
När termostatvredet står på “••”: Ställ 

ångreglaget på “1”.
När termostatvredet står på “•••” eller “max”.
Ställ ångreglaget på “2”.

Extra ånga 

Bild 4

För att underlätta strykning av mycket skrynkliga 

plagg eller grova tyger kan mängden ånga 

tillfälligt ändras. Ställ in temperaturregleraren på 

läget “max” för att få denna effekt.
Du kan trycka upprepade gånger på knappen 

 med 5 sekunders intervall.

spray   

Bild 5

Använd inte sprayfunktionen på silke eller siden.

När strykjärnet värmts upp, drag ur kontakten 

och håll strykjärnet över diskhon. Tag ut 

ångreglaget genom att vrida det till läge “calc” 

samtidigt som det trycks in 

(Bild 9)

. Skaka 

strykjärnet försiktigt. Kokande vatten och 

ånga kommer att föra med sig kalk och andra 

avlagringar. När strykjärnet slutat droppa, 

montera ångreglaget på nytt, i omvänd ordning, 

och ställ det i läge “0”. Värm upp strykjärnet tills 

dess att återstående vatten har dunstat. 
Om ångreglagets nål är smutsig, rengör dess 

spets med vinäger och skölj i rent vatten.

3. anti-calc

Patronen “anti-calc” är utformad för att minska 

kalkavlagringar under ångstrykning, vilket bidrar 

till att förlänga strykjärnets livstid. Patronen kan 

dock inte avlägsna all kalk som bildas.

”secure” automatisk  

säkerhetsavstängning 

Bild 10

(Beroende på modell)
Funktionen “Secure” för automatisk avstängning 

kopplar ur strykjärnet när det står orört, vilket 

förbättrar säkerheten och energiförbrukningen.
Efter igångsättning av produkten kommer denna 

funktion att vara inaktiv de två första minuterna 

för att ge produkten tid att nå rätt temperatur. 
Efter denna tid, och om strykjärnet inte flyttas 

efter 8 minuter i stående läge eller efter 30 

sVEnska

Tack för att du har valt ångstrykjärnet TDa23 från Bosch.

Detta är en hushållsprodukt och alltså inte avsedd för kontinuerlig användning i storhushåll. 

Läs noga igenom bruksanvisningen. spara den!

allmänna säkerhetsinstruktioner

• Lämna inte strykjärnet utan uppsikt när det 

ärpåslaget.

• Dra ut kontakten innan du fyller på vatten eller häller 

ut överblivet vatten efter användning.

• Apparaten måste användas och placeras påen stabil 

yta. 

•  När den befinner sig i sitt stöd bör du försäkra dig 

om att ytan som stödet står på är stabil.

• Använd inte strykjärnet om det har tappats, uppvisar 

tydliga tecken på skada eller om det läcker vatten. 

Det måste kontrolleras av ett auktoriserat tekniskt 

servicecenter innan det kan användas på nytt.

• För att undvika fara skall alla åtgärder och 

reparationer på apparaten, som t.ex. byte av elkabel, 

utföras av auktoriserad servicetekniker.

• Apparaten kan användas av barn från 8 år och 

personer med fysiska, sensoriska eller psykiska 

funktionshinder eller utan erfarenhet och kunskap, 

förutsatt att de övervakas eller instrueras i hur 

apparaten används på ett säkert sätt och förstår 

riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. 

Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn 

utan överinseende av vuxen.

• Håll strykjärnet och dess kabel utom räckhåll för 

barn under 8 år när det är strömsatt och medan det 

svalnar.

Bruk

Kontrollampen lyser når jernet varmes opp, den 

slukker så snart den innstilte temperaturen er 

nådd. Når strykejernet er varmt, kan det strykes 

videre selv om det varmes opp.
Sorter plaggene etter merkelappene og start 

med lavest temperatur “•”:

Syntetisk stoff

••

Silke – Ull

•••

Bomull – Lin

Påfylling av tanken  

bilde 1

 Sett dampreguleringen på “0” og trekk ut 

støpselet!

Bruk kun rent vann fra springen og ikke bland 

det med noe. Å bruke andre væsker, slik som 

parfyme, vil ødelegge apparatet.

Enhver skade som skyldes bruk av nevnte 

produkter, vil oppheve garantien.

Ikke bruk kondensvann fra tørketrommel, 

luftkondisjoneringsanlegg eller lignende. 

Dette apparatet er laget for å bruke normalt 

springvann.
Bland springvann med destillert vann i forholdet 

1:1 for å forlenge optimal dampfunksjon. Hvis 

springvannet i ditt distrikt er veldig hardt, bland 

springvannet med destillert vann i forholdet 1:2.
Fyll aldri over merket for “max” vannivå.

stryking uten damp  

bilde 2

Sett dampreguleringen på “0”.
Temperaturreguleringen settes på ønsket 

posisjon. Bruk spray om nødvendig.

stryking med damp  

bilde 3

Dampfunksjonen vil kun fungere når 

temperaturvelgeren er plassert i området merket 

med dampsymbolet mellom “••” og “max”.
Sett temperaturreguleringen i posisjonen “••”: 

dampreguleringen settes på “1”.
Sett temperaturreguleringen i posisjonen “•••” 

eller på “max”; dampreguleringen settes på “2”.

Ångpuff    

Bild 6

(Beroende på modell)
Ställ in temperaturen på “max”.
Tryck upprepade gånger på knappen   med 5 

sekunder mellan varje tryck.

Vertikalånga  

Bild 7

(Beroende på modell)

Rikta aldrig ångstrålen mot plagg som någon 

har på sig.

Rikta aldrig ångan mot människor eller djur.

Ställ in temperatur “max”.
Häng klädesplagget på en galge.
Håll strykjärnet lodrätt med 10 cm avstånd från 

plagget. Tryck upprepade gånger på knappen 

, med minst 5 sekunder mellan varje tryck.

Använd inte funktionen på människor!

Efter varje avslutad strykning  Bild 8

Ställ in regleraren av mängden ånga på läget 

“0” och dra ut kontakten ur eluttaget. 

Dra först kontakten ur vägguttaget. Töm sedan 

tanken genom att hålla strykjärnet med spetsen 

nedåt över ett kärl och lätt skaka det.
Förvara strykjärnet på högkant, inte liggande.
Sladden kan rullas runt strykjärnets nedre del 

för förvaring. Linda inte ihop sladden för hårt!

Rengöring

 Var försiktig så att du inte bränner dig!

Häll aldrig rengörings- eller lösningsmedel 

i tanken för att avkalka strykjärnet eftersom 

detta då gör att strykjärnet droppar när du 

använder ånga!

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och låt 

strykjärnet svalna.
Strykjärnets utsida och sulan torkas av med en 

fuktig dug.
Mycket smutsig strykjämssula rengörs genom 

att en inneduk indränkt i ättika stryks utan 

värme.
Rengör därefter med vatten och torka ordentligt 

torrt.

eller:

Ställ in max-läge och torka genast bort 

smutsrester med en tjock, ihopvikt 

bomullshandduk.
För att hålla stryksulan slät bör du se till att 

den inte utsätts för kontakt med metallföremål. 

Använd aldrig skursvamp eller kemikalier när du 

rengör stryksulan.

Ytterligare funktioner
avkalkning i flera steg

Beroende på modell är ditt strykjärn utrustad 

med avkalkning i flera steg: “AntiCalc” (= steg 

1 + 2 + 3).

1. self-clean

När du använder ångreglaget rengörs 

mekanismen från kalkavlagringar tack vare 

funktinen “self-clean”.

2. calc‘n clean

Funktionen “calc‘n clean” hjälper till att avlägsna 

partiklar från ångkammaren. Använd denna 

funktion ungefär varannan vecka om vattnet i 

ditt område har hög hårdhetsgrad.
Fyll vattenbehållaren, ställ temperaturreglaget 

på “max” och anslut strykjärnet. 

009 TDA 23../07/12

da,no,sv,fi,pl,ru,bg,hu,ro,ar

da 

Brugsanvisning

no  Bruksanvisning

sv 

Bruksanvisning

fi 

käyttöohjeet

pl 

Instrukcja obsługi

ru 

Инструкции по эксплуатации

uk 

Інструкція з використання 

hu  Használati utasítások

ro 

Instructioni de folosire

аr 

ليغشتلا تاداشرإ

M-2

2. calc'n clean 

Funktionen “calc‘n clean” hjælper med at fjerne 

kedelstenspartikler fra dampkammeret. Brug 

denne funktion ca. hver anden uge, hvis vandet 

i dit område er meget hårdt.
Fyld vandbeholderen, indstil 

temperaturdrejeskiven til positionen “max”, og 

tilslut strygejernet. 
Efter den nødvendige opvarmningsperiode skal 

du afbryde strygejernet og holde det hen over 

en vask. Tag dampregulatoren ud ved at dreje 

den til positionen “calc”, mens du trykker på den 

(Fig. 9)

. Ryst strygejernet forsigtigt. Kogende 

vand og damp med eventuelle aflejringer og 

kedelsten vil komme ud. Når strygejernet 

ophører med at dryppe, skal du genindsætte 

dampregulatoren ved at gå modsat frem og 

flytte den til positionen “0”. Varm strygejernet op 

igen, indtil det resterende vand er fordampet. 
Hvis spidsen af dampregulatoren er tilstoppet, 

skal du fjerne eventuelle aflejringer fra spidsen 

med eddike og skylle den med rent vand.

3. anti-calc 

Patronen “anti-calc” er udviklet til at nedsætte 

opbygningen af kedelsten, der dannes 

under strygning, hvilket hjælper med at 

forlænge strygejernets levetid. Imidlertid kan 

antikedelstenspatronen ikke fjerne al den 

kedelsten, der opbygges naturligt med tiden

“secure” automatisk  

sikkerhedsafbrydelse 

Fig. 10

(Afhængigt af model) 
Den automatisk afbryderfunktion “Secure” 

slukker strygejernet, når det ikke bruges, hvilket 

forøger sikkerheden og sparer energi.
Direkte efter tilslutning af strygejernet er denne 

funktion inaktiv i 2 minutter, da strygejernet 

ellers ikke kan opnå den indstillede temperatur.

10 cm

•  apparatet er udstyret med et EU-

schukostik(sikkerhedsstik). For at sikre 

korrektjordforbindelse i stikkontakter i 

Danmark skalapparatet tilsluttes med en 

egnet stik-adapter.Denne adapter (tilladt 

til maks. 13 ampere)kan bestilles via 

kundeservice (reservedel nr.616581).

•  Kontroller, at spændingsangivelsen svarer 

tilden, der er angivet på strygejernet, før 

dettilsluttes lysnettet. 

•  Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt med 

jordforbindelse. Hvis der anvendes en 

forlængerledning, skal den have et 16 A 

bipolært stik med jordforbindelse.

•  Hvis apparatets sikring ryger, fungerer detikke. 

For at tage det i brug igen skal denudskiftes af 

et autoriseret serviceværksted.

•  For at undgå at der under ugunstige 

strømforhold kan opstå fænomener som 

transiente spændingsfald eller styrkeudsving 

anbefales det, at strygejernet tilsluttes et 

strømforsyningssystem med en maksimal 

impedans på 0.27Ω.Om nødvendigt 

kan brugeren spørge det offentlige 

forsyningsselskab om systemimpedansen ved 

grænsefladepunktet

•  Placer aldrig apparatet under vandhanen forat 

fylde det med vand.

nORsk

Takk for at du valgte et TDa23 dampstrykejern fra Bosch.

Dette apparatet er beregnet for husholdning og ikke til industrielt bruk. Vennligst les 

oppmerksomt igjennom bruksanvisningen og oppbevar den omhyggelig!

Generelle sikkerhetsanvisninger

• Ikke la strykejernet stå uten tilsyn mens det 

ertilkoblet.

• Trekk støpselet ut av stikkontakten før dufyller 

apparatet med vann eller før du tømmerut 

overskytende vann etter bruk.

• Strykejernet bør brukes og plasseres på etstabilt underlag. 

• Når strykejernet settes på underdelen må du forsikre 

deg om at denne står på en stabil flate.

• Ikke bruk strykejernet dersom det har faltpå gulvet, 

om det viser ytre tegn på skade,eller om det lekker 

vann. Strykejernet bør dakontrolleres på et autorisert 

servicesenter førdet brukes på nytt.

•  Kontrollera att strömstyrkan motsvarar 

den styrka som anges på apparatens 

informationsplatta innan du sätter i kontakten.

•  Den här apparaten måste anslutas till 

ett jordat uttag. Om du använder en 

förlängningssladd måste den ha en jordad 

tvåpolig 16 A stickkontakt.

•  Om säkringen går i strykjärnet, går det inte 

längre att använda apparaten. För att kunna 

användas igen måste apparaten tas till ett 

auktoriserat tekniskt servicecenter.

•  För att undvika att fenomen som 

att transient spänning sjunker eller 

att belysningen fluktuerar vid dåliga 

strömförsörjningsförhållanden, 

rekommenderarvi att du ansluter 

strykjärnet till ett strömförsörjningssystem 

med en maximal impedans på 0.27Ω. 

Vid behov, kan användaren fråga det 

allmänna strömförsörjningsbolaget 

omsystemimpedansen vid gränssnittsstället.

•  Apparaten får aldrig placeras under kranen för 

att fyllas med vatten.

•  Drag ur kontakten när apparaten inte används 

eller om du misstänker fel.

•  Man får inte dra ut stickkontakten från 

eluttaget genom att dra i sladden.

•  Sänk aldrig ner strykjärnet eller ångtanken 

ivatten eller någon annan vätska.

•  Ställ inte apparaten där den påverkas 

avväderförhållanden (regn, sol, frost etc.).

Före första användningen

Fyll strykjärnets tank med kranvatten och 

ställ därefter in termostaten på läge “max”. 

Sätt stickkontakten i vägguttaget. Vänta 

tills strykjärnet uppnått önskad temperatur 

sekunder när det vilar på sulan eller på sidan, 

kommer säkerhetskretsen att slå av apparaten 

automatiskt och kontrollampan kommer att börja 

blinka.
När säkerhetsledningen används vid strykning 

i vågrätt läge eller på sidan, och apparaten inte 

har något antidroppsystem, kommer vatten 

att kunna droppa ut genom de små hålen. 

Töm behållaren och koppla på strykjärnet tills 

vattenresterna har försvunnit.

stor påfyllnadsöppning  

med lock 

Bild 11

(Beroende på modell)

Eventuellt gammalt strykjärn 

Hör med din kommun eller det Lokal 

renhållningsverket var du kan lämna gamla 

hushållsprodukter.

Denna enhet är märkt i enlighet med 

der europeiska direktivet 2002/96/EG 

om avfall som utgörs av eller 

innehåller elektroniska produkter.

Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt 

återtagande och korrekt återvinning av 

uttjänta enheter.
Du kan ladda ner denna handbok från Bosch 

lokala hemsidor.

sUOMI

kiitämme teitä Bosch TDa23-höyrysilitysraudan valitsemisesta.

Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, ei ammattikäyttöön.

säilytä käyttöohje huolellisesti!

Yleiset turvaohjeet

• Älä jätä silitysrautaa vartioimatta sen 

ollessakytkettynä sähköpistokkeeseen.

• Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin täytätlaitteen 

vedellä tai ennen kuin poistat jäljellejäävän veden 

käytön jälkeen.

• Laitetta on käytettävä ja säilytettävä vakaallapinnalla. 

• Kun laite asetetaan tukitelineelle, onkäyttäjän 

varmistettava tukitelineen alustanvakaus.

• Älä käytä silitysrautaa, jos se on tippunut,siinä 

näkyy vaurioiden merkkejä tai siitävuotaa vettä. 

Se on vietävä valtuutettuunhuoltokeskukseen 

tarkistettavaksi ennen kuinsitä voi käyttää uudelleen.

• Jotta vaaratilanteet vältettäisiin, kaikki laitteen 

vaatimat toimenpiteet, esim. viallisen virtajohdon 

vaihto, on annettava valtuutetun huoltopalvelun 

tehtäväksi.

•  Ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon 

ontarkistettava, että jännite vastaa 

tyyppikilvessäolevaa jännitettä. 

•  Laite on kytkettävä maadoitettuun 

pistorasiaan. Jatkojohtoa käytettäessä tulee 

varmistaa, että siinä on 16A kaksinapainen 

pistoke maadoituksella.

•  Jos laitteeseen asetettu turvasulake 

palaa, laitetulee toimimattomaksi. Laitteen 

saattamiseksitoimintakuntoon on se vietävä 

valtuutettuunhuoltokeskukseen.

•  Jotta ilmiöt, kuten sysäysjännitteen laskut 

tai sytytyksen vaihtelut, vältettäisiin 

virransyötön epäsuotuisien olosuhteiden 

aikana, silitysrauta on suositeltavaa liittää 

virransyöttöjärjestelmään, jonka maksimi-

impedanssi on 0.27Ω.Käyttäjä voi tarvittaessa 

pyytää julkiselta energiayhtiöltä liitoskohdan 

impedanssin

•  Laitetta ei saa ikinä laittaa hanan alle 

vedentäyttämistä varten.

•Irrota laite verkkovirtalähteestä jokaisen 

käyttökerran jälkeen tai aina kun sen epäillään 

olevan vioittunut.

•  Pistoketta ei saa irrottaa 

pistorasiastavetämällä johdosta.

•  Älä ikinä upota silitysrautaa tai 

höyrysäiliötäveteen tai muihin nesteisiin.

•  Älä jätä laitetta alttiiksi ilmastollisille 

tekijöille(sade, aurinko, pakkanen jne.).

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Täytä silitysraudan vesisäiliö vesijohtovedellä 

ja aseta lämpötilan säädin asentoon “max”. 

Kytke rauta verkkovirtaan. Kun silitysraudan 

lämpötila on oikea (merkkivalo sammuu), anna 

veden höyrystyä asettamalla lämpötilan säädin 

asentoon “2” ja painamalla useamman kerran 

painiketta  .
Kun si-lität ensimmäisen kerran höyryllä, 

suuntaa höyry ensin esim.Siivouspyyhkeeseen, 

koska höyrytilassa saattaa olla vielä 

epäpuhtauksia.

käyttö

Merkkivalo palaa kuumenemisvaiheessa, 

valo sammuu heti, kun säädetty lämpötila on 

saavutettu. Kun silitysrauta en lämmennyt, sillä 

voi silittää edelleen kuumenemisvaiheen aikana.
Lajittele pyykki hoito-ohjemerkintöjen mukaan ja 

aloita silittäminen alhaisimmalla lämpötilalla “•”.

Keinokuidut

••

Silkki – Villa

•••

Puuvilla – Pellava

Vesisäiliön täyttö  

kuva 1

 Aseta höyrynsääd¡n asentoon “0” ja irrota 

pistoke pistorasiasta.

Käytä ainoastaan puhdasta hanavettä, älä 

sekoita siihen mitään. Muiden nesteiden, kuten 

hajusteiden, lisäys vaurioittaa laitetta.

Edellä mainittujen aineiden käyttö mitätöi 

takuun.

Älä käytä kuivauskoneiden, ilmastointilaitteiden 

tai vastaavien laitteiden lauhdevettä. Tämä 

laite on suunniteltu käytettäväksi normaalin 

hanaveden kanssa.
Voit pidentää optimaalista höyrytystoimintoa 

sekoittamalla hanavettä tislattuun veteen 

suhteessa 1:1. Jos alueesi hanavesi on erittäin 

kovaa, sekoita hanavettä tislattuun veteen 

suhteessa 1:2.
Älä koskaan täytä säiliötä yli “max” merkinnän.

silitys ilman höyryä  

kuva 2

Aseta höyrynsäädin asentoon “0”. Käännä 

lämpötilan säädin haluamaasi asetoon.
Käytä tarvittaessa suihketta.

silitys höyryllä  

kuva 3

Höyrytystoiminto on päällä silloin, kun 

lämpötilasäädin on merkillä merkityllä alueella 

asentojen “••” ja “max” välillä.
Lämpötilan säädin asennossa “••”: aseta 

höyrynsäädin asentoon “1”.
Lämpötilan säädin asennossa “•••” tai “max”: 

aseta lämpötilasäädin asentoon “2”.

Tehohöyrysilitys 

kuva 4

Erittäin ryppyisten vaatteiden tai paksujen 

kankaiden silittämisen helpottamiseksi höyryn 

määrää voidaan etukäteen lisätä. Toimenpidettä 

varten lämpötilansäädin asetetaan “max”-

asentoon. Paina   -painiketta useaan kertaan 

5 sekunnin välein.

suihkutin   

kuva 5

Älä käytä sumutinta silkkiin.

Höyryruiske    

kuva 6

(Mallikohtainen)
Valitse lämpötilaksi: “max” 
Paina useamman kerran painiketta   ja odota 

vähintään 5 sekuntia painallusten välillä.

Höyrytys pystyasennossa  

kuva 7

(Mallikohtainen)

Älä koskaan kohdista höyrysuutinta päällä 

oleviin vaatteisiin.

Älä koskaan kohdista höyryä ihmisiin tai 

eläimiin.

Valitse lämpötilaksi “max”.
Ripusta vaate vaatepuulle.
Pitele silitysrautaa pystyasennossa ja höyrytä 

vaatetta noin 10 cm päästä painamalla 

useamman kerran painiketta , odota vähintään 

viisi sekuntia painallusten välillä.

Jokaisen silityskerran jälkeen kuva 8

Aseta höyrysäädin “0”–asentoon ja irrota 

pistoke virtalähteestä.

Tyhjennä vesisäiliö; pidä silitysrautaa kärki 

alaspäin ja ravista kevyesti.
Säilytä rautaa aina pystyasennossa.
Liitäntäjohdon voit kiertää raudan takaosan 

ympärille. Älä kelaa liitäntäjohtoa liian tiukalle!

Puhdistus

 Varo! Palovamman vaara!

Älä poista vesisäiliöstä kalkkia tai käsittele 

säiliötä puhdistuskemikaaleilla tai liuotteilla: 

silitysraudasta alkaa tällöin vuotaa vettä 

silitettäessä höyryllä!

Irrota pistoke pistorasiasta ja anna raudan 

pohjan jäähtyä.
Pyyhi vaippa ja pohja puhtaaksi vain kostealla 

pyyhkeellä ja kuivaa.
Jos pohja on hyvin likainen, silitä kylmänä 

värittömällä etikalla kostutettua puuvillaliinaa.
Pyyhi sitten pohja puhtaaksi vedellä ja kuivaa 

huolellisesti.

Tai:

Poista heti silittämisestä jääneet jäljet 

hankaamalla paksulla, taitetulla ja kuivalla 

puuvillanliinalla maksimi lämpötilalla.
Vältä pohjan joutumista kosketukseen 

metalliesineiden kanssa, jotta pohja pysyy 

sileänä. Älä käytä pohjan puhdistukseen 

hankaustyynyä  tai kemikaaleja.

Lisätoiminnot
Moninkertainen kalkinpoistojärjestelmä

Mallista riippuen laitteessa on “AntiCalc” (=osa 1 

+ 2 + 3) -kalkinpoistojärjestelmä.

1. self-clean

Jokaisella höyrynsäätimen käyttökerralla 

“self-clean” -järjestelmä puhdistaa mekanismin 

kalkkijäämät.

2. calc‘n clean

Toiminto “calc‘n clean” auttaa poistamaan 

kalkkihiukkaset höyrytysjärjestelmästä. Käytä 

tätä toimintoa noin kerran 2 viikon aikana, jos 

alueesi vesi on erittäin kovaa.
Täytä vesiastia, aseta lämpötilasäädin asentoon 

“max”. Aseta rauta paikoilleen ja kytke se 

pistorasiaan. 

Kun vaadittu lämmitysvaihe on ohitettu, irrota 

pistoke pistorasiasta ja pitele sitä pesualtaan 

yläpuolella. Käännä höyrysäädin asentoon 

“calc” samalla painaen sitä 

(kuva 9)

. Ravista 

silitysrautaa hienovaraisesti. Laitteesta tulee 

ulos kuihuvaa vettä ja höyryä, jonka mukana 

kalkki tai muut mahdolliset jäämät poistuvat 

laitteesta. Kun silitysraudasta ei enää valu vettä, 

palauta höyrysäädin takaisin asentoon “0”. 

Kuumenna silitysrauta uudelleen, kunnes jäljelle 

jäänyt vesi on haihtunut. 
Jos höyrysäätimen osoitin on tahraantunut, 

poista siitä mahdolliset jäämät etikalla ja 

huuhtele se puhtaalla vedellä.

3. anti-calc

“anti-calc” -patruuna on suunniteltu 

vähentämään höyrysilityksen aikana kertyvää 

kalkkia, mikä pidentää silitysraudan käyttöikää. 

Kalkinpoistopatruuna ei kuitenkaan voi poistaa 

kokonaan luonnollisesti ajan kanssa kertynyttä 

kalkkia.

automaattinen  

sammutustoiminto 

kuva 10

(Mallikohtainen)
Automaattinen sammutustoiminto kytkee 

silitysraudan pois päältä silloin, kun se jätetään 

ilman valvontaa. Toiminto lisää näin laitteen 

turvallisuutta ja vähentää sen energian 

kulutusta.
Laitteen päällekytkennän jälkeen kyseinen 

toiminto ei aktivoidu 2 minuuttiin, sillä tämän 

aikana silitysrauta saavuttaa asetetun 

lämpötilan.
Jos silitysrautaa ei tämän jälkeen liikuteta 8 

minuuttiin sen ollessa pystyasennossa tai 

30 sekuntiin sen nojatessa silityspintaan tai 

sivupintaan, turvapiiri sammuttaa laitteen 

automaattisesti ja merkkivalo alkaa vilkkumaan.
Silitysraudan voi kytkeä uudelleen päälle 

liikuttamalla sitä hiukan.
Turvajärjestelmän kytkeytyessä päälle vaaka- 

tai sivuasennossa laitteessa, jossa ei ole 

tippuestojärjestelmää, pohjan aukoista saattaa 

valua vettä; tyhjennä vesisäiliö, kytke rauta 

päälle ja odota, että loppukin vesi poistuu. 

suuri, kannellinen  

täyttöaukko 

kuva 11

(Mallikohtainen)

Håvittämisohjeita

Lähempiä tietoja keräyspisteistä saat 

myyjäliikkeestä ja kunnan tai kaupungin 

virastosta, jätehuoltoasioista vastaavilta 

henkilöiltä.

Tämän laitteen merkintä perustuu 

käytettyjä sähkö- ja 

elektroniikkalaitteita koskevaan 

direktiiviin 2002/96/EG.

Tämä direktiivi määrittää käytettyjen 

laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset 

koko EU:n alueella.
Voit ladata tämän käyttöoppaan paikalliselta 

Bosch-verkkosivulta.

POLskI

Dziękujemy za zakup żelazka parowego TDa23 marki Bosch.

Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w gospodarstwie domowym, a nie do użytku 

zarobkowego.

Instrukcj’ użytkowania przechowywać starannie!

Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

• Nie pozostawiaj żelazka bez nadzoru podczas gdy 

jest ona podłączona do sieci.

• Przed napełnieniem urządzenia wodą oraz przed 

wylaniem wody po użyciu należy wyjąć wtyczkę z 

gniazdka.

• Urządzenie należy ustawić i użytkować na stabilnej 

powierzchni.

• Jeśli stoi ono na podpórce, powinna ona również 

stać na stabilnej powierzchni.

• Nie używaj żelazka jeśli upadło, ma widoczne oznaki 

uszkodzeń lub jeśli przecieka. W takim wypadku 

przed ponownym użyciem powinno zostać poddane 

kontroli w autoryzowanym serwisie technicznym.

• Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie 

wymagane prace i naprawy urządzenia np. wymiana 

uszkodzonego przewodu zasilającego, muszą być 

wykonane przez wykwalifikowanego pracownika 

Autoryzowanego centrum serwisowego.

• Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w 

wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych, sensorycznych oraz 

umysłowych lub nie posiadające odpowiedniej 

wiedzy i doświadczenia, jeśli będą nadzorowane lub 

jeśli zostały wcześniej odpowiednio poinstruowane 

na temat sposobu korzystania z urządzenia w 

bezpieczny sposób i zrozumiały ryzyko z tym 

związane.Nie należy pozwolić dzieciom na 

zabawę urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja 

realizowane przez użytkownika nie powinny 

być wykonywane przez dzieci bez zapewnienia 

odpowiedniego nadzoru.

• Pamiętać, aby w fazie rozgrzewania lub stygnięcia, 

żelazko i przewód zasilający znajdowały się poza 

zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Nie należy używać skroplonej wody z 

suszarek bębnowych, klimatyzatorów i 

podobnych urządzeń. To urządzenie zostało 

zaprojektowany do użycia ze zwykłą wodą z 

kranu.
Aby przedłużyć prawidłowe działanie funkcji 

pary, należy mieszać wodę z kranu z woda 

destylowaną w proporcji 1:1. Jeśli woda z kranu 

jest bardzo twarda, należy zmieszać ją z wodą 

destylowaną w proporcji 1:2.
Nigdy nie należy napełniać zbiornika wody 

powyżej oznaczenia “max”.

Prasowanie bez użycia pary  rysunek 2

Regulator nat’żenia przepływu pary nastawić 

na “0” a regulator temperatury na odpowiedni 

zakres. W razie potrzeby używać spryskiwacza.

Prasowanie z użyciem pary  rysunek 3

Funkcja prasowania z parą jest dostępna 

tylko przy ustawieniu regulatora temperatury 

w położeniu oznaczonym znakiem pomiędzy 

symbolem “••” i “max”.
Regulator temperatury nastawić w pozycji “••”, a 

regulator nat’żenia przepływu pary na “1”. 
Regulator temperatury nastawić w pozycji “•••” 

lub “max”, a regulator nat’żenia przepływu pan 

na “2”.

Ekstra parę 

rysunek 4

Aby ułatwić prasowanie silnie pogniecionych 

ubrań lub bardzo grubych tkanin można 

chwilowo wzmocnić strumień pary. W tym celu 

należy ustawić regulator temperatury w pozycji 

“max”.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk   w odst’pach 5 

sekund.

spryskiwacz   

rysunek 5

Nie należy używać funkcji spryskiwania podczas 

prasowania jedwabiu.

Wyrzut pary   

rysunek 6

(W zależności od modelu)
Regulator temperatury nastawić na “max”. 
Przycisk   naciskać wielokrotnie z przerwami 

co najmniej 5 sekund.

Poziomy strumień pary  

rysunek 7

(W zależności od modelu)

nigdy nie należy kierować strumienia pary 

na garderobę znajdującą się na ciele.

nigdy nie należy kierować strumienia pary 

na inne osoby lub zwierzęta.

Regulator temperatury nastawić na “max”.
Odzież przeznaczoną do prasowania powiesić 

na wieszaku.
˚elazko prowadzić pionowo w odległości 10 cm 

i naciskać wielokrotnie przycisk   z przerwami 

co najmniej 5 sekund.

Po zakończeniu prasowania  rysunek 8

Ustaw pokr’tło regulatora pary w pozycji “0” i 

wyjmij wtyczk’ z kontaktu. 
Opróżnić zbiornik: żelazko skierować szpicem 

na dół i lekko potrząsać.
Przechowywać w pozycji pionowej, a nie 

stawiać na stopie.
Elektryczny przewód zasilający można zawinąć 

wokół tylnej cz’ści żelazka. Elektrycznego 

przewodu zasilającego nie zawijać zbyt mocno!

•  Przed podłączeniem urządzenia do sieci 

elektrycznej, upewnij się, że napięcie sieci 

odpowiada napięciu wskazanemu na tabliczce 

znamionowej. 

•  Urządzenie powinno zostać podłączone 

do gniazdka z uziemieniem. Jeśli używasz 

przedłużacza, upewnij się, że dysponujesz 

gniazdkiem dwubiegunowym 16 A z 

uziemieniem.

•  W wypadku przepalenia bezpiecznika, 

urządzenia nie można uruchomić. Aby 

móc ponownie użyć żelazka, odnieś je do 

autoryzowanego Serwisu Technicznego.

•  Aby tego uniknąć, w niesprzyjających 

warunkach zasilania elektrycznego, mogą 

wystąpić takie zjawiska jak przejściowe 

spadki napięcia lub wahania napięcia, zatem 

zaleca się, aby żelazko podłączone było do 

sieci elektrycznej o maksymalnej impedancji 

wynoszącej 0.27 Ω. W razie potrzeby, 

użytkownik może zapytać dostawcę energii o 

impedancję systemu w punkcie zasilania.

•  Nie podstawiaj urządzenia pod kran, aby napełnić 

zbiornik wodą. 

•  Po każdym użyciu lub w przypadku 

podejrzenia usterki należy natychmiast 

odłączyć urządzenie od zasilania.

•  Nie odłączaj urządzenia z sieci pociągając za 

kabel.

•  Nie zanurzaj żelazka lub generatora pary w 

wodzie ani żadnym innym płynie.

•  Nie pozostawiaj urządzenia w miejscu 

wystawionym na działanie czynników 

atmosferycznych (deszcz, słońce, szron, itp.)

Przed pierwszym użyciem urządzenia

Zbiornik żelazka napełnić wodą z sieci 

wodociągowej i regulator temperatury 

nastawić na “max”. Podłączyć żelazko do sieci 

elektrycznej. Jeśli żelazko osiągnie nastawioną 

temperatur’ (gaśnie lampka kontrolna), regulator 

pary nastawić na “2” i całkowicie odparować 

wod’, naciskając wielokrotnie przycisk  .
Przy pierwszym prasowaniu z użyciem pary 

nie kierować najpierw strumienia pary na 

prasowaną bielizn’, ponieważ w komorze pary 

mogą znajdować si’ jakieś zanieczyszczenia.

Obsługa

Lampka kontrolna świeci si’ podczas 

podgrzewania i gaśnie, gdy żelazko osiągnie 

nastawioną temperatur’. Jeżeli żelazko już raz 

si’ rozgrzało, można dalej prasować podczas 

podgrzewania. Bielizn’ przeznaczoną do 

prasowania posortować według oznaczeń 

na naszywkach i rozpocząć prasowanie od 

najniższej temperatury “•”.

Syntetyczne

••

Jedwab - wełna

•••

Bawełna - len

napełnianie zbiornika  

rysunek 1

 Regulator nat’żenia przepływu pary 

nastawić na “0” i wyjąć wtyczk’ z gniazdka 

sieciowego!

Należy używać jedynie czystej wody z kranu bez 

żadnych dodatków. Dodawanie innych płynów, 

takich jak perfumy, może uszkodzić urządzenie.

Wszelkie uszkodzenia w wyniku użycia 

jednego z wyżej wymienionych produktów 

unieważni gwarancję.

Czyszczenie

 Ostrożnie! Niebezpieczeństwo 

poparzenia! 

Ze zbiornika nie usuwać kamienia za pomocą 

środków rozpuszczających kamień. nie 

czyścić zbiornika środkami czyszczącymi ani 

rozpuszczalnikiem: przy prasowaniu parą, z 

żelazka b’dzie potem kapać woda!

Wyjąć wtyczk’ z gniazdka sieciowego i 

zaczekać, aż stopa ostygnie.
Obudow’ i stop’ żelazka wyczyścić tylko wilgotną 

ścierką, wytrzeć do sucha.
Jeżeli stopa żelazka jest bardzo zabrudzona, 

zamoczyć w occie lniana, ścierk’ i prasować 

ją na zimno. Na koniec zwilżyć ścierk’ wodą, 

wyczyścić stop’ żelazka i dokładnie wysuszyć.

albo:

Zabrudzenia wyczyścić natychmiast 

wielokrotnie, grubo poskładaną ścierką 

bawełnianą przy nastawieniu na zakres “max”.
Aby powierzchnia stopy pozostała 

niezarysowana, żelazka nie należy stawiać w 

pobliżu żadnych metalowych przedmiotów. Do 

czyszczenia stopy nie wolno używać czyścików, 

ani innych środków chemicznych.

Funkcje dodatkowe
Złożony system usuwania kamienia

Zależnie od modelu, niniejsza seria jest 

wyposażona w system usuwania kamienia 

“AntiCalc” (=komponent 1 + 2 + 3).

1. self-clean

Przy każdym użyciu regulatora pary, system 

samooczyszczania czyści mechanizm z 

odkładającego się kamienia.

2. calc‘n clean

Funkcja “calc‘n clean” pomaga usuwać 

cząsteczki kamienia z komory pary. Jeśli woda 

jest bardzo twarda, należy używać tej funkcji co 

dwa tygodnie.
Napełnić zbiornik wody, ustawić pokrętło 

regulacji temperatury w pozycji “max” i 

podłączyć żelazko do prądu. 
Po wymaganym okresie nagrzewania odłączyć 

żelazko od prądu i przenieść nad zlew. Wyjąć 

regulator pary poprzez ustawienie w pozycji 

“calc” jednocześnie naciskając 

(rysunek 9)

Delikatnie potrząsnąć żelazkiem. Wrząca woda 

oraz para zaczną się wydobywać, usuwając 

jednocześnie kamień lub osady, które mogły 

zostać tam nagromadzone. Kiedy z żelazka 

przestanie kapać, należy ponownie zamontować 

regulator pary i ustawić go w pozycji “0”. 

Rozgrzać żelazko aż cała woda wyparuje. 
Jeśli igła regulatora pary jest zabrudzona, 

należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia z 

końcówki igły za pomocą octu, a następnie 

opłukać czystą wodą.

3. anti-calc

Wkład “anti-calc” ma na celu zredukowanie 

ilosci gromadzonego kamienia wytwarzanego 

podczas prasowania parą, pomagając 

przedłużyć czas eksploatacji żelazka. Jednak 

wkład zapobiegający nagromadzeniu kamienia 

nie jest w stanie usunąć całości naturalnie 

wytwarzanego z czasem kamienia.

Funkcja “secure” automatycznie  

wyłączająca urządzenie  rysunek 10

(W zależności od modelu)
Po podłączeniu urządzenia, przez pierwsze 

2 minuty funkcja ta będzie niedostępna, 

aby urządzenie mogło osiągnąć żądaną 

temperaturę.
Po tym czasie, jeśli żelazko stojące w pozycji 

pionowej nie zostanie poruszone przez osiem 

minut lub przez 30 sekund kiedy leży na 

stopie lub na boku, obwód bezpieczeństwa 

automatycznie wyłączy urządzenie, a lampka 

kontrolna zacznie migać.
Aby ponownie włączyć żelazko wystarczy nim 

poruszyć.
Kiedy system bezpieczeństwa działa w pozycji 

poziomej lub gdy żelazko leży na boku, a 

urządzenie nie posiada zabezpieczenia przed 

kapaniem, krople wody mogą wydostawać 

si’ przez otwory w stopie; opróżnij zbiornik i 

podłącz żelazko aż woda wyparuje.

Duży wlew wody z  

pokrywką 

rysunek 11

(W zależności od modelu)

Gwarancja

Urządzenia obowiązują warunki gwarancji 

wydanej presz nasze przedstawicielstwo 

handlowe w kraju zakupu.
Dokładne informacje otrzymacie.
Państwo w kaźdej chwili w punkcie handlowym, 

w którym dokonano zakupu urządzenia. W celu 

skorzystania z usług gwarancyjnych konieczne 

jest przedłoźenie dowodu kupna urządzenia. 

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian.

Ekologiczna utylizacja

To urządzenie jest oznaczone zgodnie 

z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE 

oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 

2005 r. “O zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 

r. nr 180, poz. 1495) symbolem 

przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, 

po okresie jego użytkowania nie może być 

umieszczany łącznie z innymi odpadami 

pochodzącymi z gospodarstwa domowego. 

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go 

prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący 

zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy 

oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni 

system umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem 

elektrycznym i elektronicznym przyczynia 

się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia 

ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, 

wynikających z obecności składników 

niebezpiecznych oraz niewłaściwego 

składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Ten podręcznik można pobrać z lokalnej 

strony internetowej firmy Bosch.

• Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä 

vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on rajoitetut 

fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei 

ole kokemusta tai tuntemusta laitteesta, jos heitä 

valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä 

ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat.Lapset 

eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa 

tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

• Pidä silitysrauta ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden 

lapsien ulottumattomissa, kun laite on kytketty 

sähköverkkoon tai jäähtyy.

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    Dansk Tak for dit køb af dampstrygejernet TDA23 fra Bosch. Dette apparat er et husholdningsapparat og er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug. Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt! Generelle ikkerhedsforskrifter • Efterlad ikke strygejernet uden opsyn, når deter tændt. • Fjern stikket fra
  • Страница 2 из 3
    русский Благодарим вас за приобретение парового утюга TDA23 марки Bosch. Этот прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве, а не для применения в промышленности. Пожалуйста, сохраните инструкцию по применению. 10 cm • Перед тим, як підключити пристрій доелектромережі, перевірте, щоб
  • Страница 3 из 3