Инструкция для BOSCH TWK6002RU

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Instruções de serviço

Ïäçãßåò ÷ñÞóçò

Kullanma talimatý

Instrukcja obs

ł

ugi

Használati utasítás

Instrucþiuni de utilizare

š®aµa¸åø µa ºÿo¹pe¢a
Ÿc¹pº®ýåø ÿo õ®cÿæºa¹aýåå

Gebrauchsanleitung
Operating instructions
Notice d’utilisation
Istruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instrucciones de uso

TW6...V

9000 385 152

de

Deutsch

en

English

fr

Français

it

Italiano

nl

Nederlands

da

Dansk

no

Norsk

sv

Svenska

fi

Suomi

es

Español

pt

Português

el

ÅëëçíéêÜ

tr

Türkçe

pl

Polski

hu

Magyar

ro

Române

ş

te

bg

¡½æ¨apc®å

ru

Pºcc®å¼

ar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 42
  de en fr it nl da no Deutsch English Français Italiano Nederlands Dansk Norsk sv Svenska fi es pt el tr pl hu ro bg ru ar Suomi Español Português ÅëëçíéêÜ Türkçe Polski Magyar Româneşte ¡½æ¨apc®å Pºcc®å¼ TW6...V 9000 385 152 Gebrauchsanleitung Operating instructions Notice d’utilisation Istruzioni
 • Страница 2 из 42
  ÇÉ aáÉ=dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ÄáííÉ=ëçêÖÑ®äíáÖ= ÇìêÅÜäÉëÉåI=Ç~å~ÅÜ=Ü~åÇÉäå=ìåÇ= ~ìÑÄÉï~ÜêÉå> aáÉëÉë=dÉê®í=áëí=ÑΩê=ÇÉå=e~ìëÜ~äí=ìåÇ=åáÅÜí= ÑΩê=ÇÉå=ÖÉïÉêÄäáÅÜÉå=dÉÄê~ìÅÜ=ÄÉëíáããíK= aáÉëÉ=dÉÄê~ìÅÜë~åäÉáíìåÖ=ÄÉëÅÜêÉáÄí= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=jçÇÉääÉW=OQMM=tLOQM=s= ìåÇ=PNMM=tLOQM=sK páÅÜÉêÜÉáíëÜáåïÉáëÉ
 • Страница 3 из 42
  ÇÉ Éå lÇÉê=båíâ~äâìåÖëãáííÉä=å~ÅÜ= eÉêëíÉääÉê~åÖ~ÄÉå=~åïÉåÇÉåI= âÉáåÉëÑ~ääë ~ìÑâçÅÜÉå=ä~ëëÉåK h~äâëáÉÄ=ÉåíåÉÜãÉå=ìåÇ=áå=Éíï~ë=bëëáÖ= ÉáåäÉÖÉåK ^åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=h~ååÉ=ìåÇ=h~äâëáÉÄ=ãáí= âä~êÉã=t~ëëÉê=ëéΩäÉåK ^ÅÜíìåÖW=h~äâêÉëíÉ=âÉáåÉëÑ~ääë=ãáí=Ü~êíÉå= dÉÖÉåëí®åÇÉå=ÉåíÑÉêåÉåI=ëçåëí=ïáêÇ=ÇáÉ=
 • Страница 4 из 42
  Éå _çáäáåÖ=íÜÉ=ï~íÉê mäÉ~ëÉ=ÑçäÇ=çìí=íÜÉ=áääìëíê~íÉÇ=é~ÖÉ> aç=åçí=ëïáíÅÜ=~å=~ééäá~åÅÉ=çå=ïÜÉå=Éãéíó=~ë= áí ÅçìäÇ=ÄÉ=Ç~ã~ÖÉÇK lÄëÉêîÉ=íÜÉ=ã~ñ=ã~êâ> _ÉÑçêÉ=ÄçáäáåÖ=ï~íÉêI=ÅäçëÉ=íÜÉ=äáÇ=~åÇ=áåëÉêí=íÜÉ= ÑáäíÉêI=çíÜÉêïáëÉ=íÜÉ=~ìíçã~íáÅ=ëíÉ~ã=ëíçé=ïáää= åçí=ÑìåÅíáçå> oáëâ=çÑ=ëÅ~äÇáåÖ>
 • Страница 5 из 42
  Ñê sÉìáääÉò=äáêÉ=ä~=åçíáÅÉ=ÇDìíáäáë~íáçå= ~ííÉåíáîÉãÉåí=Éí=Éåíá≠êÉãÉåíI=êÉëéÉÅíÉò=äÉë= áåëíêìÅíáçåë=èìDÉääÉ=ÅçåíáÉåí=Éí=ê~åÖÉòJä~= ëçáÖåÉìëÉãÉåí=> `Éí=~éé~êÉáä=Éëí=ÇÉëíáå¨=¶=ìå=ìë~ÖÉ= ÇçãÉëíáèìÉK=fä=åÉ=éÉìí=é~ë=ÆíêÉ=ìíáäáë¨= ¶ ÇÉë Ñáåë=áåÇìëíêáÉääÉë=çì=ÅçããÉêÅá~äÉëK=
 • Страница 6 из 42
  Ñê a¨í~êíêÉò=ä~=îÉêëÉìëÉ=~îÉÅ=Çì=îáå~áÖêÉ=çì=ìå= éêçÇìáí=Ǩí~êíê~åí=Éå=îÉåíÉ=Ü~ÄáíìÉääÉ=Ç~åë= äÉ ÅçããÉêÅÉK oÉãéäáëëÉò=ä~=îÉêëÉìëÉ=àìëèìD~ì=êÉé≠êÉ= ã~ñ=~îÉÅ=ÇÉ=äDÉ~ì=éìáë=Ñ~áíÉë=Äçìáääáê=ÅÉííÉ= ÇÉêåá≠êÉK=båëìáíÉI=ê~àçìíÉò=ÉåîK=N=í~ëëÉ=ÇÉ= îáå~áÖêÉ=éìáë=ä~áëëÉò=~Öáê=éÉåÇ~åí=éäìëáÉìêë= ÜÉìêÉëK
 • Страница 7 из 42
  áí iÉÖÖÉêÉ=Åçå=~ííÉåòáçåÉ=áåíÉê~ãÉåíÉI= çëëÉêî~êÉ=É=ÅçåëÉêî~êÉ=äÉ=áëíêìòáçåá= éÉê äDìëç> nìÉëíç=~éé~êÉÅÅÜáç=≠=ÇÉëíáå~íç=~ääDìëç= ÇçãÉëíáÅç=É=åçå=~ääD~ííáîáí¶=éêçÑÉëëáçå~äÉK= nìÉëíç=äáÄêÉííç=ÇÛáëíêìòáçåá=ÇÉëÅêáîÉ=ÇáîÉêëá= ãçÇÉääáW=OQMM=tLOQM=s=É=PNMM=tLOQM=sK ^ä=éêáãç=áãéáÉÖç fëíêìòáçåá=Çá=ëáÅìêÉòò~
 • Страница 8 из 42
  áí åä lééìêÉ=ìë~êÉ=áä=ÇÉÅ~äÅáÑáÅ~åíÉ=ëÉÅçåÇç=äÉ= áåÇáÅ~òáçåá=ÇÉä=éêçÇìííçêÉI=åçå=Ñ~êäç=ã~á= ÄçääáêÉK bëíê~êêÉ=áä=Ñáäíêç=~åíáÅ~äÅ~êÉ==É=ãÉííÉêäç=áå=ìå= éçÅç=Çá=~ÅÉíçK pÅá~Åèì~êÉ=áåÑáåÉ=ÄêáÅÅç=É=Ñáäíêç=~åíáÅ~äÅ~êÉ= Åçå=~Åèì~=éìäáí~K ^ííÉåòáçåÉW=éÉê=åçå=Ç~ååÉÖÖá~êÉ=ä~=Öì~êåáJ
 • Страница 9 из 42
  åä sççê=ÜÉí=ÉÉêëíÉ=ÖÉÄêìáâ aÉ=â~å=íïÉÉã~~ä=ìáíâçâÉå=ãÉí=ëÅÜççå= ï~íÉê=çã=ÇÉòÉ=ÖçÉÇ=ëÅÜççå=íÉ=ã~âÉåK= _áà ÇÉ=ÉÉêëíÉ=âÉÉê=ÉÉå=ÉÉíäÉéÉä=ÜìáëÜçìÇ~òáàå= íçÉîçÉÖÉåK t~íÉê=âçâÉå aÉ=é~Öáå~=ãÉí=~ÑÄÉÉäÇáåÖÉå=ìáíâä~ééÉå= ~KìKÄK> bÉå=äÉÉÖ=~éé~ê~~í=åáÉí=áåëÅÜ~âÉäÉåX=ÜÉí=â~å= ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ê~âÉåK
 • Страница 10 из 42
  Ç~ i‹ë=ÄêìÖëîÉàäÉÇåáåÖÉå=ÖêìåÇáÖíI=Ñ›äÖ=ÇÉå= çÖ çéÄÉî~ê=ÇÉå=é™=Éí=ëáââÉêí=ëíÉÇ> aÉííÉ=~éé~ê~í=Éê=Éí=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~í= çÖ áââÉ=ÄÉêÉÖåÉí=íáä=ÉêÜîÉêîëã‹ëëáÖ=ÄêìÖK= aÉååÉ=ÄêìÖë~åîáëåáåÖ=ÄÉëâêáîÉê=ÑçêëâÉääáÖÉ= ãçÇÉääÉêW=OQMM=tLOQM=s=çÖ=PNMM=tLOQM=sK c›ê=Ñ›êëíÉ=áÄêìÖí~ÖåáåÖ páââÉêÜÉÇë~åîáëåáåÖÉê
 • Страница 11 из 42
  Ç~ åç q~Ö=â~äâëáÉå=ìÇ=çÖ=ä‹Ö=ÇÉå=á=Éå=ëãìäÉ= ÉÇÇáâÉK pâóä=ÜÉêÉÑíÉê=â~åÇÉ=çÖ=â~äâëá=ãÉÇ=êÉåí=î~åÇK l_pW=càÉêå=ìåÇÉê=áåÖÉå=çãëí‹åÇáÖÜÉÇÉê= â~äâêÉëíÉê=ãÉÇ=Ü™êÇÉ=ÖÉåëí~åÇÉI=Ç~=é~âåáåÖÉå= ÇÉêîÉÇ=â~å=ÄäáîÉ=ÄÉëâ~ÇáÖÉíK ^ÑÜà‹äé=ëÉäî=ëã™=ÇêáÑíëÑçêëíóêêÉäëÉê ^éé~ê~íÉí=ÄäáîÉê=áââÉ=î~êãíK=hçåíêçää~ãéÉå=
 • Страница 12 из 42
  åç s~ååâçâáåÖ pã™=ÑÉáä=ëçã=Çì=â~å=ìíÄÉÇêÉ=ëÉäî _êÉíí=ìí=ëáÇÉå=ãÉÇ=ÄáäÇÉê> bå=íçãí=~éé~ê~í=ã™=áââÉ=ÄêìâÉëI=ÇÉí=â~å=í~= ëâ~ÇÉK q~=ÜÉåëóå=íáä=ã~ñ=ã~êâÉêáåÖÉå> hçâ=âìå=î~åå=å™ê=äçââÉí=Éê=äìââÉí=çÖ=ÑáäíÉêÉí= Éê ë~íí=áååI=ÉääÉêë=ÑìåÖÉêÉê=áââÉ=~ìíçã~íáââÉå= Ñçê Ç~ãéëíçééÉå> c~êÉ=Ñçê=ëâçäÇáåÖ>
 • Страница 13 из 42
  ëî i®ë=åçÖ~=áÖÉåçã=Äêìâë~åîáëåáåÖÉåK= pé~ê~ ÇÉå> aÉíí~=®ê=Éå=ÜìëÜ™ääëéêçÇìâí=çÅÜ=~ääíë™=áåíÉ= ~îëÉÇÇ=Ñ∏ê=âçåíáåìÉêäáÖ=~åî®åÇåáåÖ= á ëíçêÜìëÜ™ääK= aÉåå~=Äêìâë~åîáëåáåÖ=Ö®ääÉê=Ñ∏ê=ÑäÉê~=ãçÇÉääÉê= ~î î~ííÉåâçâ~êÉåW=OQMM=tLOQM=s=çÅÜ=PNMM=tL OQM=sK p®âÉêÜÉíë~åîáëåáåÖ~ê
 • Страница 14 из 42
  ëî Ñá båâä~êÉ=ÑÉä=ã~å=ëà®äî=â~å=~îÜà®äé~ s~ííÉåâçâ~êÉå=îáää=áåíÉ=î®êã~=ìéé=î~ííåÉíK== hçåíêçää~ãé~å=í®åÇë=áåíÉ= =∏îÉêÜÉííåáåÖëJ ëâóÇÇÉí=Ü~ê=íê®íí=á=ÑìåâíáçåK pí®åÖ=~î=î~ííÉåâçâ~êÉå=çÅÜ=ä™í=ÇÉå=ëî~äå~= ÜÉäíK=ióÑí=ëÉÇ~å=~î=â~åå~å=Ñê™å=ëçÅâÉäå= çÅÜ ë®íí=íáääÄ~â~=ÇÉå=áÖÉåK= a®êÉÑíÉê â~å
 • Страница 15 из 42
  Ñá sÉÇÉå=âÉáíí®ãáåÉå h®®åå®=Éëááå=âìî~ëáîì> ûä®=â®óååáëí®=ä~áíÉíí~=áäã~å=îÉíí®I=ëÉ=ë~~íí~~= î~ìêáçáíì~K eìçãáçá=ã~ñJãÉêââá> hÉáí®=îÉíí®=î~áå=â~ååÉå=çääÉëë~=ëìäàÉííìå~=à~= ëìçÇ~ííáãÉå=çääÉëë~=é~áâ~ää~~åI=ãììíçáå= ~ìíçã~~ííáåÉå=Ü∏óêóåâ~íâ~áëáå=Éá=íçáãá> m~äçî~ãã~å=î~~ê~>
 • Страница 16 из 42
  Éë iÉ~=ÇÉíÉåáÇ~ãÉåíÉ=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç= ÇÉä=~é~ê~íç=ó=Öì êÇÉä~ë=é~ê~=ìå~=éçëáÄäÉ= Åçåëìäí~=éçëíÉêáçêK bä=éêÉëÉåíÉ=~é~ê~íç=Ü~=ëáÇç=ÇáëÉ¥~Çç= ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=é~ê~=ìëç=Ççã¨ëíáÅçI= èìÉÇ~åÇç=éçê=í~åíç=ÉñÅäìáÇç=Éä=ìëç= áåÇìëíêá~ä=ÇÉä=ãáëãçK= i~ë=éêÉëÉåíÉë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ÇÉ=ìëç=ëÉ=êÉÑáÉêÉå= ~
 • Страница 17 из 42
  Éë aÉëÅ~äÅáÑáÅ~Åáµå=êÉÖìä~ê Ó éêçäçåÖ~=ä~=îáÇ~=∫íáä=ÇÉä=~é~ê~íçI Ó ~ëÉÖìê~=ëì=ÑìåÅáçå~ãáÉåíç=µéíáãçI Ó êÉÇìÅÉ=ä~=Çìê~Åáµå=ÇÉä=ÅáÅäç=ÇÉ=ÅçÅÅáµå= ÇÉä ~Öì~I Ó êÉÇìÅÉ=Éä=Åçåëìãç=ÇÉ=ÉåÉêÖ∞~K aÉëÅ~äÅáÑáÅ~ê=ä~=à~êê~=Åçå=îáå~ÖêÉ=ç=ìå= ÇÉëÅ~äÅáÑáÅ~Ççê=ÇÉ=ìëç=ÅçêêáÉåíÉK
 • Страница 18 из 42
  éí iÉê=~íÉåí~ãÉåíÉ=~ë=fåëíêì´πÉë=ÇÉ=pÉêîá´çI= éêçÅÉÇÉê=Éã=ÅçåÑçêãáÇ~ÇÉ=É=Öì~êÇ Jä~ëK bëíÉ=~é~êÉäÜç=ÇÉëíáå~JëÉ=~ç=ìëç=Ççã¨ëíáÅç= É=å©ç=áåÇìëíêá~ä>= bëí~ë=fåëíêì´πÉë=ÇÉ=pÉêîá´ç=êÉÑÉêÉãJëÉ=~=î êáçë= ãçÇÉäçëW=OQMM=tLOQM=s=É=PNMM=tLOQMsK fåÇáÅ~´πÉë=ÇÉ=ëÉÖìê~å´~ bëíÉ=~é~êÉäÜç=Éëí
 • Страница 19 из 42
  éí Éä båÅÜÉê=ç=ÑÉêîÉÇçê=Åçã= Öì~=~í¨=¶=áåÇáÅ~´©ç= Âã ñÊ=É=ÇÉáñ Jä~=ÑÉêîÉêK==aÉ=ëÉÖìáÇ~I= ~ÇáÅáçå~ê=ÅÉêÅ~=ÇÉ=ìã~=ÅÜ îÉå~=ÇÉ=îáå~ÖêÉ= É=ÇÉáñ~ê=~Åíì~ê=Çìê~åíÉ=î êá~ë=Üçê~ëK lì=ìíáäáò~ê=ìã=éêçÇìíç=ÇÉ=ÇÉëÅ~äÅáÑáÅ~´©çI= êÉëéÉáí~åÇç=~ë=áåÇáÅ~´πÉë=Çç=Ñ~ÄêáÅ~åíÉK= kç Éåí~åíçI=åìåÅ~=ÇÉîÉê =ÑÉêîÉê=ÉëíÉ=
 • Страница 20 из 42
  Éä Óå óõóêåõÝò ìå ìåãÜëç éó÷ý ìðïñåß íá åßíáé äõíáôüôåñïò ï èüñõâïò âñáóìïý. Ãåìßæåôå ôïí âñáóôÞñá íåñïý ìüíï ìå íåñü. ÃÜëá Þ ðñïúüíôá óôéãìéáßáò ðáñáóêåõÞò êáßãïíôáé óôïí ðÜôï êáé êáôáóôñÝöïõí ôç óõóêåõÞ. Ðñéí ôçí ðñþôç ÷ñÞóç ÂñÜóôå óôçí êáíÜôá äýï öïñÝò êáèáñü íåñü, þóôå íá êáèáñéóôåß êáëÜ. Ôçí
 • Страница 21 из 42
  Éä ÏÑÏÉ ÅÃÃÕÇÓÇÓ NK Ç åããýçóç ðáñÝ÷åôáé ãéá åéêïóéôÝóóåñéò (24) ìÞíåò, áðü ôçí çìåñïìçíßá áãïñÜ ôçò óõóêåõÞò ðïõ áíáãñÜöåôáé óôç èåùñçìÝíç áðüäåéîç áãïñÜò (äåëôßï ëéáíéêÞò ðþëçóçò Þ ôéìïëüãéï). Ãéá ôçí ðáñï÷Þ ôçò åããýçóçò áðáéôåßôáé ç åðßäåéîç ôçò èåùñçìÝíçò áðüäåéîçò áãïñÜò. OK Ç åôáéñßá, ìÝóá óôá
 • Страница 22 из 42
  EEE yönetmeliðine uygundur íê Kullanma kýlavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz, verilen bilgilere göre hareket ediniz ve ileride lazým olma ihtimalinden dolayý itinayla saklayýnýz! Bu cihaz, evde kullanýrýlmak üzere üretilmiþþ olup, ticari kullaným için elveriþli deðildir. Bu kullanma kýlavuzunda
 • Страница 23 из 42
  íê Sürahiyi ve tabanýný dýþtan sadece nemli bir bez ile siliniz. Keskin ve ovalama gerektiren temizlik malzemeleri kullanmayýnýz. Sürahiyi ve kireç süzgecini temiz su ile durulayýnýz. Muntazam aralýklar ile yapýlan kireçten arýndýrma iþlemi sayesinde — Cihazýn ömrü uzar. — Cihaz kusursuz çalýþýr. —
 • Страница 24 из 42
 • Страница 25 из 42
 • Страница 26 из 42
  éä Instrukcjê obsługi proszê dokładnie przeczytać, starannie j¹ przechowywać i postêpować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami! Urz¹dzenie przeznaczone jest do u¿ytku w gospodarstwie domowym, nie jednak do u¿ytku zarobkowego. Niniejsza instrukcja obsługi opisuje ró¿ne modele: 2400 W/240 V i 3100
 • Страница 27 из 42
  éä Regularne usuwanie kamienia – przedłu¿a ¿ywotnoœć urz¹dzenia, – gwarantuje niezawodnoœć działania, – skraca czas gotowania wody, – oszczêdza energiê. Z dzbanka usun¹ć kamieñ octem lub dostêpnym w handlu œrodkiem do usuwania kamienia. Dzbanek napełnić wod¹ do oznaczenia max i zagotować. Nastêpnie
 • Страница 28 из 42
  Üì A használati útmutatót gondosan olvassa át, kövesse az utasításokat, és õrizze meg! Ez a készülék nem ipari célokra, hanem a háztartásban történõ alkalmazásra készült. Jelen használati utasítás különbözõ modelleket ír le: 2400 W/240 V és 3100 W/ 240 V. Az elsõ használat elõtt elvégzendõ
 • Страница 29 из 42
  Üì êç Vagy használjon vízkõmentesítõ szert a gyártó utasításai szerint, de semmi esetre se forralja fel. A vízkõszitát vegye ki és helyezze egy kis ecetbe. Végül öblítse át tiszta vízzel a kannát és a vízkõszitát. Figyelem: A vízkõmaradványokat soha ne próbálja meg valamilyen kemény eszközzel
 • Страница 30 из 42
  êç Fierbarea apei Depanarea defecþiunilor minore Rugãm sã deschideþi pagina cu imagini! Nu porniþi un aparat gol, s-ar putea deteriora. Respectaþi marcajul max! Fierbeþi numai cu capacul închis şi filtrul aplicat, altfel nu funcþioneazã dispozitivul automat pentru oprirea aburilor! Pericol de
 • Страница 31 из 42
  ÄÖ ¥poñe¹e¹e ­¸å¯a¹eæ¸o ºÿ½¹­a¸e¹o µa ºÿo¹pe¢a å ¨o c½xpa¸e¹e! ™oµå ºpeª e ÿpeª¸aµ¸añe¸ µa ºÿo¹pe¢a ­ ªo¯a®å¸c¹­o¹o, a ¸e µa ÿpo¯åòæe¸o ÿpåæo²e¸åe. ™o­a ºÿ½¹­a¸e µa e®cÿæoa¹aýåø oÿåc­a ¸ø®oæ®o paµæåñ¸å ¯oªeæa: 2400 W/240 V å 3100 W/240 V. š®aµa¸åø µa ¢eµoÿac¸oc¹ ™oµå ºpeª e ÿpeª¸aµ¸añe¸ µa
 • Страница 32 из 42
  ÄÖ Åµ¢½pc­a¼¹e ®a¸a¹a å ÿoc¹a­®a¹a ca¯o o¹­½¸ c ­æa²¸a ®½pÿa. ©a ¸e ce åµÿoæµ­a¹ a¢paµå­¸å å åµåc®­aóå ¹½p®a¸e ÿoñåc¹­aóå cpeªc¹­a. ŵÿæa®­a¼¹e ®a¸a¹a å íåæ¹½pa c ñåc¹a ­oªa. Peªo­¸o¹o o¹c¹pa¸ø­a¸e ¸a ¸a¹pºÿ­a¸åø¹a o¹ ®o¹æe¸ ®a¯½®: — šª½æ²a­a ²å­o¹a ¸a ®a¸a¹a. — Oc娺pø­a ¢eµºÿpeñ¸o íº¸®ýåo¸åpa¸e.
 • Страница 33 из 42
  êì ¥poñ¹å¹e, ÿo²a溼c¹a, ­¸å¯a¹e濸o õ¹º å¸c¹pº®ýå÷ ÿo õ®cÿæºa¹aýåå, pº®o­oªc¹­º¼¹ec¿ ÿpå­eªe¸¸¾¯å ­ ¸e¼ º®aµa¸åø¯å å coxpa¸å¹e å¸c¹pº®ýå÷ ªæø ÿoµª¸e¼òe¨o åcÿo濵o­a¸åø! Õ¹o¹ ¢¾¹o­o¼ ÿpå¢op ¸e ÿpeª¸aµ¸añe¸ ªæø ÿpo¯¾òæe¸¸o¨o åcÿo濵o­a¸åø, å¯ ¯o²¸o ÿo濵o­a¹¿cø ¹oæ¿®o ­ ªo¯aò¸e¯ xoµø¼c¹­e.  ªa¸¸o¼
 • Страница 34 из 42
  êì Ñåc¹®a å ºªaæe¸åe ¸a®åÿå Cºóec¹­ºe¹ oÿac¸oc¹¿ ÿopa²e¸åø õæe®¹påñec®å¯ ¹o®o¯! Kåÿø¹åæ¿¸å® åæå e¨o ÿoªc¹a­®º ¸å®o¨ªa ¸e濵ø ÿo¨pº²a¹¿ ­ ­oªº åæå ®æac¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸º÷ ¯aò帺! ©æø ñåc¹®å õæe®¹poÿpå¢opa ¸e濵ø åcÿo濵o­a¹¿ ÿapooñåc¹å¹eæ¿. ŵ­æe®å¹e ­å殺 åµ poµe¹®å. Kåÿø¹åæ¿¸å® å ýo®o濸º÷
 • Страница 35 из 42
  ~ê PR
 • Страница 36 из 42
  ~ê m m m PS
 • Страница 37 из 42
  Kundendienst-Zentren • Central-Service-Depots • Service Aprés-Vente • Servizio Assistenza • Centrale Servicestation • Asistencia técnica • Servicevaerkter • Apparatservice • Huolto DE Deutschland, Germany BSH Hausgeräte Service GmbH Zentralwerkstatt Kleine Hausgeräte Trautskirchener Straße 6 – 8
 • Страница 38 из 42
  GB Great Britain BSH Home Appliances Ltd. BSH Appliance Care, Service Division Grand Union House Old Wolverton Road www.bshappliancecare.co.uk/ Siemens Service Requests (nationwide) Tel.: 0844 8928999 mailto:mksservicerequest@bshg.com Spares and Accessories Tel.: 0844 8928921
 • Страница 39 из 42
  MT Malta Aplan Limited Aplan Centre B – Kara By Pass B – Kara BKR Tel.: 021 480 590 Fax: 021 480 598 mailto:lapap@aplan.com.mt NL Nederlande, Netherlands BSH Huishoudapparaten B.V. Werner von Siemensstraat 5 2712 PN Zoetermeer mailto:Infocentrum-siemens@ bshg.com www.siemenshuishouden.nl
 • Страница 40 из 42
  Garantiebedingungen Siemens Family Line Gültig in der Bundesrepublik Deutschland (Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar) Für Produktinformationen sowie Anwendungsund Bedienungsfragen zu Kleinen Hausgeräten: Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung
 • Страница 41 из 42
 • Страница 42 из 42