Инструкция для BRAUN 340 Series 3 RU

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

340

Type 5775

Series 3

340

charge

low

on

off

w

e

t&

d

ry

98727826_Floater340_wet_S01.indd1   1

98727826_Floater340_wet_S01.indd1   1

02.06.2008   9:08:32 Uhr

02.06.2008   9:08:32 Uhr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 57
  340 Series 3 on off charge wet & dry low 340 Type 5775 98727826_Floater340_wet_S01.indd1 1 02.06.2008 9:08:32 Uhr
 • Страница 2 из 57
  Braun Infolines 6 GB 0800 783 70 10 Français 10 IRL 1 800 509 448 Polski 14 âesk˘ 19 F 0 810 309 780 English Slovensk˘ 23 B 0 800 14 592 Magyar 27 E 901 11 61 84 Hrvatski 31 Slovensko 35 Türkçe 39 êÛÒÒÍËÈ 43 ìÍ‡ªÌҸ͇ 48 57 PL 0 801 127 286 0 801 1 BRAUN CZ 221 804 335 SK 02/5710 1135 H (06-1)
 • Страница 3 из 57
  1 2 washable Series 3 3 on off charge 4 5 w et & dry low 340 8 6 7 9 STOP Series 3 on off 4 98727826_Floater340_wet_S04.indd1 1 02.06.2008 9:09:48 Uhr
 • Страница 4 из 57
  on off charge full 90° low wa sh a ble l full full on off on off click! on l oi 5 98727826_Floater340_wet_S05.indd1 1 02.06.2008 9:10:29 Uhr
 • Страница 5 из 57
  English Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you enjoy your new Braun Shaver. Warning Your shaving system is provided with a special cord set, which has an integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or tamper
 • Страница 6 из 57
  • Once the shaver is completely charged, discharge the shaver through normal use. Then recharge to full capacity. Subsequent charges will take about 1 hour. • A full charge provides up to 45 minutes of cordless shaving time depending on your beard growth. However, the maximum battery capacity will
 • Страница 7 из 57
  • Next, switch off the shaver, remove the shaver Foil & Cutter cassette (1) and let it dry. • If you regularly clean the shaver under water, then once a week apply a drop of light machine oil onto the long hair trimmer (2) and shaver Foil & Cutter cassette (1) (picture). Alternatively, you may
 • Страница 8 из 57
  Guarantee We grant 2 years guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may
 • Страница 9 из 57
  Français Nos produits sont conçus pour répondre aux normes les plus élevées en matière de qualité, fonctionnalité et design. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau rasoir Braun. Attention Votre rasoir est livré avec un cordon d’alimentation basse tension. Vous ne devez pas remplacer ou
 • Страница 10 из 57
  • Le témoin lumineux vert (4) de charge indique que le rasoir est en cours de charge. Quand les batteries sont complètement chargées, le témoin lumineux de charge clignote. Cela signifie que la batterie a atteint sa charge maximale. • Lorsque le rasoir est complètement chargé, utilisez le
 • Страница 11 из 57
  Nettoyage Un nettoyage régulier assure une meilleure performance de rasage. Nettoyer la tête du rasoir sous l’eau après chaque rasage permet de garder le rasoir propre simplement et rapidement : • Mettez en marche le rasoir (sans cordon) et rincez la tête de rasage sous l’eau chaude. Vous pouvez
 • Страница 12 из 57
  Sujet à toute modification sans préavis. Cet appareil est conforme aux normes Européennes fixées par les Directives 2004/108/EC et la directive Basse Tension 2006/95/EC. Voir les spécifications électriques mentionnées sur l’adaptateur basse tension. Garantie Nous accordons une garantie de 2 ans sur
 • Страница 13 из 57
  Polski Nasze produkty spełniają najwyższe standardy jakości, funkcjonalności i designu. Mamy nadzieję, ze będziesz usatysfakcjonowany naszą nową golarką Braun. Ostrzeżenie Twój system golący wyposażony jest w specjalną stację ładującą. Nie należy samodzielnie wymieniać lub wymontowywać
 • Страница 14 из 57
  • Po maksymalnym naładowaniu golarki, należy ją w czasie normalnego użytkowania rozładować, a następnie ponownie maksymalnie naładować. Pełne naładowanie zajmuje około 1 godziny. • Pełne naładowanie akumulatora zapewnia 45 minut bezprzewodowego golenia. Pełna gotowość baterii zostanie osiągnięta
 • Страница 15 из 57
  dokładnie opłukać głowicę z mydła i zostawić działającą golarkę na kilka dodatkowych sekund. • Kolejnym krokiem jest wyłączenie golarki oraz wyjęcie kasety z folią golącą i nożykami (1). Należy pozostawić wyjęte elementy do wyschnięcia. • Jeżeli golarka jest regularnie czyszczona pod bieżącą wodą,
 • Страница 16 из 57
  Produkt ten spe∏nia wymogi dyrektywy EMC 2004/108/EC oraz dyrektywy 2006/95/EC dotyczàcej elektrycznych urzàdzeƒ niskonapi´ciowych. Specyfikacje elektryczne zosta∏y wydrukowane na specjalnym kablu sieciowym. Warunki gwarancji 1. Procter and Gamble DS Polska sp. z.o.o. gwarantuje sprawne działanie
 • Страница 17 из 57
  b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek: – używania sprzętu do celów innych niż osobisty użytek; – niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub instalacji; – używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych; – napraw dokonywanych przez nieuprawnione
 • Страница 18 из 57
  Český Naše výrobky jsou vyrobeny tak, aby splňovaly nejvyšší nároky na kvalitu, funkčnost a design. Doufáme, že budete se svým novým holicím strojkem Braun spokojeni. Výstraha Tento holicí strojek je vybaven speciálním síťovým přívodem s integrovaným bezpeč-nostním síťovým adaptérem. Nevyměňujte
 • Страница 19 из 57
  • Jakmile je holicí strojek plně nabitý, vybijte jej normálním používáním, a pak znovu nabijte na plnou kapacitu. Další dobíjení budou trvat zhruba 1 hodinu. • Plné nabití umožňuje až 45 minut holení bez síťového přívodu, v závislosti na vzrůstu vašich vousů. Maximální kapacity baterie se však
 • Страница 20 из 57
  Opláchněte všechnu pěnu a nechte holicí strojek ještě několik sekund běžet. • Poté holicí strojek vypněte a sejměte kazetu s holicí planžetou a břitovým blokem (1). Demontované holicí díly nechte oschnout. • Pokud čistíte holicí strojek pod tekoucí vodou pravidelně, promažte každý týden zastřihovač
 • Страница 21 из 57
  MÛÏe b˘t zmûnûno bez upozornûní. Tento pfiístroj odpovídá pfiedpisÛm o odru‰ení (smûrnice ES 2004/108/EC) a smûrnici o nízkém napûtí (2006/95/EC). Elektrikáfiské specifikace najdete v návodu na speciální sadû ‰ÀÛr. Záruka Na tento v˘robek poskytujeme záruku po dobu 2 let od data prodeje spotfiebiteli.
 • Страница 22 из 57
  Slovenský Naše výrobky sú vyrobené tak, aby spĺňali tie najvyššie nároky na kvalitu, funkčnosť a dizajn. Dúfame, že budete so svojím novým holiacim strojčekom Braun spokojní. Upozornenie Váš holiaci strojček je vybavený špeciálnym prevodníkom na nízke napätie (špeciálnym sieťovým káblom so sieťovým
 • Страница 23 из 57
  • Keď je holiaci strojček plne nabitý, vybite ho bežným používaním. Potom ho znova nabite na plnú kapacitu. Každé ďalšie nabíjanie bude trvať približne 1 hodinu. • Plne nabitá batéria zabezpečuje až 45 minút holenia bez použitia sieťového kábla v závislosti od dĺžky vašich fúzov. Maximálnu kapacitu
 • Страница 24 из 57
  • Potom strojček vypnite, zložte planžetu a holiaci blok (1) a nechajte ich uschnúť. • Ak holiaci strojček pravidelne čistíte pod tečúcou vodou, raz do týždňa aplikujte na zastrihávač dlhých fúzov (2) a na planžetu a holiaci blok (1) kvapku jemného strojového oleja. Alternatívne môžete holiaci
 • Страница 25 из 57
  Podrobné technické údaje sa nachádzajú na ‰peciálnom sieÈovom kábli. Záruka Na tento v˘robok poskytujeme záruku po dobu 2 rokov odo dÀa predaja spotrebiteºovi. Poãas tejto záruãnej doby bezplatne odstránime závady na v˘robku, spôsobené vadami materiálu alebo chybou v˘roby a to podºa ná‰ho
 • Страница 26 из 57
  Magyar Termékeink előállítása során, messzemenően törekszünk a legmagasabb minőségi követelményekkel, funkcionalitással és formatervezéssel szembeni igények kielégítésére. Reméljük, örömét leli majd új Braun borotvájában! Figyelmeztetés Az Ön borotvarendszerét egy különleges csatlakozókábellel
 • Страница 27 из 57
  • A teljesen feltöltött készüléket, normál használat során merítse le, majd töltse fel újból teljesen! A későbbiekben a feltöltési idő körülbelül 1 óra. • A teljes feltöltés max. 45 perc zsinór nélküli borotválkozást eredményez, mely idő a szakállhosszúságtól függően eltérő lehet. Az akkumulátor
 • Страница 28 из 57
  folyékony szappant is. Ezt követően mossa le a habot, és még pár másodpercig működtesse a készüléket! • Ezt követően kapcsolja ki a készüléket, majd vegye le a készülékről a nyíróegységet (1) és hagyja azt megszáradni! • Amennyiben borotváját rendszeresen tisztítja vízsugár alatt, hetente egyszer
 • Страница 29 из 57
  Az elektromos leírás a speciális vezetékre nyomtatva olvasható. Garancia A Braun – ismerve termékei megbízhatóságát, készülékeire két év garanciát vállal, azzal a megkötéssel, hogy a jótállási igényt a készülék csomagolásában található Jótállási Nyilatkozatban feltüntetett Braun márkaszervizekben
 • Страница 30 из 57
  Hrvatski Naši su proizvodi oblikovani su tako da zadovoljavaju najviše standarde kvalitete, funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da ćete uživati u brijanju novim Braunovim aparatom za brijanje. Upozorenje Vaš aparat za brijanje ima ugrađeni sigurnosni niskonaponski adapter. Nemojte mijenjati ili
 • Страница 31 из 57
  • Pun kapacitet baterija dostatan je za oko 45 minuta brijanja bez priključnog kabela, što ovisi i o jačini vaše brade. Baterije dostižu maksimum svojeg kapaciteta tek nakon nekoliko uzastopnih ciklusa punjenja i pražnjenja. • Brzo punjenje u trajanju od 5 minuta dovoljno je za jedno brijanje. •
 • Страница 32 из 57
  • Potom isključite uređaj i pritisnite mehanizam za otpuštanje. Skinite mrežicu i izvucite blok noža (1) i ostavite ih da se osuše. • Čistite li uređaj redovito tekućom vodom jednom tjedno nanesite kapljicu laganog strojnog ulja na podrezivač dugih dlačica (2) i zaštitni poklopac mrežice i bloka
 • Страница 33 из 57
  Jamstveni list Jamstvo ne vrijedi za o‰teçenja nastala neispravnom uporabom, normalnu istro‰enost (npr. mreÏice ili bloka noÏa) i nedostatke koji samo neznatno utjeãu na vrijednost ili valjanost uporabe aparata. Ovo jamstvo vrijedi u svakoj zemlji gdje su proizvodi distribuirani od strane Brauna
 • Страница 34 из 57
  Slovensko Naši izdelki so zasnovani tako, da ustrezajo najvišjim standardom kakovosti, funkcionalnosti in dizajna. Želimo si, da bi vaš novi Braunov brivnik z veseljem uporabljali. Opozorilo Sistem za britje je opremljen s posebno priključno vrvico z vgrajenim varnostnim nizkonapetostnim
 • Страница 35 из 57
  • Povsem napolnjena baterija brivnika zadošča za do 45 minut britja brez priključne vrvice, odvisno od rasti vaše brade. Vendar baterije dosežejo polno kapaciteto šele po nekaj postopkih polnjenja in praznjenja. • 5-minutno hitro polnjenje zadostuje za en postopek britja. • Ko kapaciteta brivnika
 • Страница 36 из 57
  Brivnik lahko očistite tudi s ščetko: • Izključite brivnik. Odstranite enoto z mrežico in rezili in jo iztrkajte na ravni površini. • S ščetko očistite notranjost glave brivnika. Enote z mrežico in rezili ne smete čistiti s ščetko, ker jo s tem lahko poškodujete. Vzdrževanje brivnika Za ohranjanje
 • Страница 37 из 57
  Ta garancija velja v vsaki drÏavi, kjer je izdelek dobavljen od BRAUN ali njegovega poobla‰ãenega distributerja. Garancija ne pokriva okvar, ki so posledica nepravilne uporabe, normalne obrabe (mreÏice, bloki noÏa,...) in tudi ne okvar, ki v zanemarljivi meri vplivajo na vrednost ali delovanje
 • Страница 38 из 57
  Türkçe Ürünlerimiz kalite, kullanım ve tasarımda en yüksek standartlara ulaşabilmek için üretilmiştir. Yeni Braun tıraş makinenizden memnun kalacağınızı umarız. Uyarı Tıraş makinenizin ekstra düşük voltaj için güvenlik sağlayanadaptör içeren özel kablo seti vardır. Genel olarak, çocukların
 • Страница 39 из 57
  • Tam olarak şarj edilmiş cihaz – sakalınızın sertliğine ve uzama süresine bağlı olarak – 45 dakikaya kadar kablosuz kullanım sağlar. • 5 dakikalık hızlı şarj etme özelliği tek seferlik tıraş işlemi için yeterlidir. • Kırmızı şarj ikaz ışığı (5) bataryanın kapasitesi %20 nin altına düştüğü zaman
 • Страница 40 из 57
  • Eğer cihazınızı düzenli olarak su altında temizliyorsanız, haftada bir kere uzun tüy düzeltici (2) ve elek koruyucu başlığına (1) bir damla hafif makine yağı uygulayınız. (resim) Alternatif olarak, bir fırça yardımı ile tıraş makinenizi temizleyebilirsiniz: • Cihazınızı kapatınız, Elek koruyucu
 • Страница 41 из 57
  Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır. Üretici firma ve CE işareti uygunluk değerlendirme kuruluşu: Braun GmbH Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg / Germany “ (49) 6173 30 0 Fax (49) 6173 30 28 75 P & G Sat. ve Dağ. Ltd. Şti. Serin Sok. No: 9 34752 çerenköy/ stanbul tarafından
 • Страница 42 из 57
  êÛÒÒÍËÈ Наши изделия разработаны в соответствии с самыми высокими стандартам качества, функциональности и дизайна. Надеемся, что Вам понравится новая бритва Braun. Предупреждение Бритва снабжена адаптером низкого напряжения. Не заменяйте и не модифицируйте никакие детали адаптера. Это может
 • Страница 43 из 57
  • • • • индикатор зарядки начинает мигать. Мигающй индикатор – признак полностью заряженных аккумуляторов. Полностью заряженную бритву используйте, пока аккумулятор не разрядится. Затем зарядите бритву до полной емкости аккумулятора. Последующие зарядки будут занимать около 1 часа. Полный заряд
 • Страница 44 из 57
  • Отсоедините бритву от электрической сети и включите ее (бритва должна работать от аккумулятора). Ополосните бреющую головку под струей горячей воды. Вы можете также использовать жидкое мыло без абразивных частиц. После того, как вы смоете пену, подержите работающую бритву под струей воды еще
 • Страница 45 из 57
  Изделие использовать по назначению в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Аккумуляторная бритва Series 3 модель 340 Тип 5775 Сделано в Германии, БРАУН Гмбх, Braun GmbH, Waldstr. 9, 74731 Walldürn, Germany. Изделие использовать по назначению в Соответствии с инструкцией по эксплуатации Служба
 • Страница 46 из 57
  êÂÍ·χˆËË, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚÓÏ Ò ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ Ì ÔÓÔ‡‰‡˛Ú ÔÓ‰ ˝ÚÛ „‡‡ÌÚ˲. Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓÏ êî ‹ 2300-1 ÓÚ 7.02.1992 „. «é ᇢËÚ Ô‡‚ ÔÓÚ·ËÚÂÎÂÈ» Ë ÔËÌflÚ˚Ï ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂÏ Í Á‡ÍÓÌÛ êî ÓÚ 9.01.1996 „. «é ‚ÌÂÒÂÌËË ËÁÏÂÌÂÌËÈ» Ë ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÈ ‚ Á‡ÍÓÌ «é ᇢËÚ Ô‡‚ ÔÓÚ·ËÚÂÎÂÈ» Ë
 • Страница 47 из 57
  ìÍ‡ªÌҸ͇ Продукція нашої компанії відповідає найвищим стандартам якості, функціональності та дизайну. Сподіваємося, Вам сподобається користуватися Вашою новою бритвою від Braun. Обережно! До комплекту Вашої бритви входить спеціальний шнур живлення з вмонтованим блоком запасного енергопостачання
 • Страница 48 из 57
  • • • • індикатор періодично вмикається та вимикається. Це вказує на те, що батарея повністю заряджена. Якщо бритва повністю заряджена, розрядіть її під час звичайного користування. Після того повністю зарядіть. Подальші зарядження триватимуть близько 1 години. Повна зарядка дозволяє голитися до 45
 • Страница 49 из 57
  • Ввімкніть бритву (без шнура) та промийте голівку під струменем гарячої води. Можна також використовувати рідке мило без абразивних частинок. Змийте всю піну та залиште бритву попрацювати ще декілька секунд. • Після цього вимкніть бритву, зніміть сіточку для гоління та ріжучий блок (1), потім
 • Страница 50 из 57
  Бритва Braun Series 3 340, Тип 5775; Виготовлено Браун ГмбХ у Німеччині, Braun GmbH, Waldstrasse 9, D-74731, Walldurn, Germany. Виріб відповідає вимогам ДСТУ 3135.2-2000 (ГОСТ 30345.2-2-2000), (ІЕС 60335-2-8:1992), ДСТУ CISPR 14-1:2004. Відповідає нормам санітарного законодавства України згідно з
 • Страница 51 из 57
  ñfl „‡‡ÌÚ¥fl ‰¥ÈÒ̇ Û ·Û‰¸-flÍ¥È Í‡ªÌ¥, ‚ flÍÛ ˆÂÈ ‚Ë¥· ÔÓÒÚ‡‚ÎflπÚ¸Òfl Ù¥ÏÓ˛ Çr‡un ‡·Ó ÔËÁ̇˜ÂÌËÏ ‰ËÒÚË·’˛ÚÂÓÏ, Ú‡ ‰Â ÊӉ̥ Ó·ÏÂÊÂÌÌfl Á ¥ÏÔÓÚÛ ‡·Ó ¥Ì¯¥ Ô‡‚Ó‚¥ ÔÓÎÓÊÂÌÌfl Ì ÔÂ¯ÍӉʇ˛Ú¸ ̇‰‡ÌÌ˛ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl. ብÈÒÌÂÌÌfl „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl Ì ‚ÔÎË‚‡π ̇ ‰‡ÚÛ Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl
 • Страница 52 из 57
  53 98727826_Floater340_wet_S6-60.in53 53 05.06.2008 9:31:33 Uhr
 • Страница 53 из 57
  54 98727826_Floater340_wet_S6-60.in54 54 05.06.2008 9:31:33 Uhr
 • Страница 54 из 57
  55 98727826_Floater340_wet_S6-60.in55 55 05.06.2008 9:31:34 Uhr
 • Страница 55 из 57
  56 98727826_Floater340_wet_S6-60.in56 56 05.06.2008 9:31:34 Uhr
 • Страница 56 из 57
  57 98727826_Floater340_wet_S6-60.in57 57 05.06.2008 9:31:35 Uhr
 • Страница 57 из 57