Инструкция для BRAUN 340s-4 Series 3

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

380s-

4

340s-

4

www.braun.com

+

380s-4

Series 3 

Series 3 

Type 5416, 5414

Series

3

96326349_380s-340s_S01.indd   1

96326349_380s-340s_S01.indd   1

11.04.13   09:05

11.04.13   09:05

Stapled booklet, 105 x 148 mm, 84 pages (incl. 8 pages cover), 2/2c = HKS43N + black

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 79
  Stapled booklet, 105 x 148 mm, 84 pages (incl. 8 pages cover), 2/2c = HKS43N + black Series 3 Ser ies 3 + – 380s-4 Type 5416, 5414 www.braun.com 96326349_380s-340s_S01.indd 1 380s-4 340s-4 11.04.13 09:05
 • Страница 2 из 79
  Braun Infolines English 6 UK 0800 783 7010 Français 11 IE 1 800 509 448 Polski 17 FR 0 800 944 802 âesk˘ 23 BE 0 800 14 592 Slovensk˘ 28 PL 801 127 286 801 1 BRAUN Magyar 33 CZ 221 804 335 Hrvatski 38 SK 02/5710 1135 Slovenski 44 HU (06-1) 451-1256 Türkçe 49 HR 091 66 01 777 Română 53 SI 080 2822
 • Страница 3 из 79
  1 2 3 Se ri es 3 380 4 5 6 + + 10 – – 11 380 340 s3 ri e Se 380 7 380s-4 + – s-4 380 8 9 12 340 4 96326349_380s-340s_S04.indd 1 11.04.13 09:00
 • Страница 4 из 79
  + 90° full full lo ck 5 96326349_380s-340s_S05.indd 1 11.04.13 08:58
 • Страница 5 из 79
  English Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you enjoy your new Braun Shaver. Read this instruction completely, it contains safety information. Keep it for future reference. Warnings This appliance is suitable for use in a bath or
 • Страница 6 из 79
  Description 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Foil & Cutter cassette Long hair trimmer Precision setting switch (380s only) On/off switch Charging lights (green) Low-charge light (red) Replacement light for shaving parts Shaver power socket Special cord set Charging stand (380s only) Etui (380s only)
 • Страница 7 из 79
  Low-charge light (6) The red low-charge light flashes when the battery is running low. You should be able to finish your shave. Shaving Press the on/off switch (4) to operate the shaver (picture). The flexible shaving foils automatically adjust to every contour of your face (picture). Long hair
 • Страница 8 из 79
  • Using a brush, clean the inner area of the head. However, do not clean the shaver Foil & Cutter cassette with a brush as this may damage it (picture). Keeping your shaver in top shape Replacement light for shaving parts / Reset To maintain 100% shaving performance, replace the Foil & Cutter
 • Страница 9 из 79
  Guarantee We grant a 2 year guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, free of charge either by repairing or replacing the complete appliance at our
 • Страница 10 из 79
  Français Nos produits sont conçus pour répondre aux normes les plus élevées en matière de qualité, fonctionnalité et design. Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau rasoir Braun. Lisez l’intégralité des instructions d’utilisation, elles contiennent des informations de sécurité. Conservez
 • Страница 11 из 79
  Pour des raisons d’hygiène, ne pas partager ce produit avec d’autre personne. Bouteille d’huile Conservez hors de portée des enfants. Ne pas avaler. Ne pas appliquer sur les yeux. Jeter la bouteille correctement lorsqu’elle est vide. Description 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cassette de rasage (grille
 • Страница 12 из 79
  capacité maximale de la batterie ne sera atteinte qu’après plusieurs cycles de charge/décharge. • Une charge rapide de 5 minutes est suffisante pour un rasage. Témoins lumineux de charge (5) Les témoins lumineux de charge indiquent le niveau de charge des batteries (345s/340s : 1 témoin lumineux).
 • Страница 13 из 79
  Nettoyage Un nettoyage régulier assure une meilleure performance de rasage. Nettoyer la tête du rasoir sous l’eau après chaque rasage permet de garder le rasoir propre simplement et rapidement : • Mettez en marche le rasoir (sans cordon) et rincez la tête de rasage sous l’eau chaude. Vous pouvez
 • Страница 14 из 79
  Conservation des batteries Pour maintenir la capacité optimale des batteries rechargeables, tous les 6 mois environ déchargez complètement, le rasoir en l’utilisant sans le remettre en charge entre chaque rasage ; ensuite recharger le rasoir au maximum. Respect de l’environnement Ce produit
 • Страница 15 из 79
  Garantie Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d’achat. Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si
 • Страница 16 из 79
  Polski Nasze produkty spełniają najwyższe standardy jakości, funkcjonalności i designu. Mamy nadzieję, ze będziesz usatysfakcjonowany naszą nową golarką Braun. Prosimy uważnie przeczytać instrukcję przed zastosowaniem urządzenia, zawiera informacje na temat bezpieczeństwa. Prosimy zachować
 • Страница 17 из 79
  Ze względów higienicznych golarki powinna używać tylko jedna osoba. Pojemnik z olejem Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie połykać. Nie wkrapiać do oczu. Po opróżnieniu zutylizować w odpowiedni sposób. Opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kaseta z systemem noży i folii golących Trymer
 • Страница 18 из 79
  • Szybkie, 5-minutowe ładowanie zapewnia czas pracy golarki wystarczający na jedno ogolenie. Wskaźniki naładowania baterii (5) Zielone wskaźniki pokazują stan naładowania baterii (340s: 1 wskaźniki naładowania baterii). Wskaźniki pulsują, kiedy golarka jest w czasie ładowania, lub kiedy jest
 • Страница 19 из 79
  • Należy włączyć golarkę (bezprzewodowo) i opłukać głowicę pod ciepłą, bieżącą wodą. Można użyć mydła w płynie, jeżeli nie posiada żadnych grudkowatych składników np. ziarenek do peelingu. Następnie należy dokładnie opłukać głowicę z mydła i zostawić działającą golarkę na kilka dodatkowych sekund.
 • Страница 20 из 79
  formatować raz na 6 miesięcy, czyli rozładować w czasie golenia a następnie naładować do pełna. Ochrona środowiska Produkt posiada akumulator. Kiedy przestanie on już być już użyteczny, prosimy o zwrócenie go do jednego z punktów serwisowych Braun, gdzie stara bateria, nie szkodząc środowisku,
 • Страница 21 из 79
  5. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia wady lub uszkodzenia do naprawy sprzętu i zwrotnego postawienia go do dyspozycji Kupującego. 6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do wykonania, których Kupujący zobowiązany jest we własnym zakresie i na
 • Страница 22 из 79
  Český Naše výrobky jsou vyrobeny tak, aby splňovaly nejvyšší nároky na kvalitu, funkčnost a design. Doufáme, že budete se svým novým holicím strojkem Braun spokojeni. Pozorně si přečtěte tyto pokyny, které obsahují informace týkající se bezpečnosti. Tyto pokyny uchovejte pro případné budoucí
 • Страница 23 из 79
  Lahvička s olejem Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepožívejte. Neaplikujte do očí. Po vyprázdnění zlikvidujte vhodným způsobem. Popis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kazeta s planžetou a břitovým blokem Zastřihovač dlouhých vousů Tlačítko pro přesné holení (pouze 380s) Spínač zapnutý/vypnutý Kontrolky
 • Страница 24 из 79
  zapnutý. Když je baterie plně nabitá, všechny zelené kontrolky začnou (340s: 1 kontrolky nabíjení) svítit nepřetržitě za předpokladu, že holicí strojek je připojený k síťovému přívodu. Kontrolka nízkého nabití (6) Při poklesu kapacity baterie začne blikat červený dílek, indikující slabé nabití
 • Страница 25 из 79
  • Poté holicí strojek vypněte a sejměte kazetu s holicí planžetou a břitovým blokem (1). Demontované holicí díly nechte oschnout. • Pokud čistíte holicí strojek pod tekoucí vodou pravidelně, promažte každý týden zastřihovač dlouhých vousů (2) a na povrch kazety s planžetou a břitovým blokem (1)
 • Страница 26 из 79
  Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotfiebiãe je 63 dB(A), coÏ pfiedstavuje hladinu A akustického v˘konu vzhledem na referenãní akustick˘ v˘kon 1 pW. MÛÏe b˘t zmûnûno bez upozornûní. Elektrikáfiské specifikace najdete v návodu na speciální sadû ‰ÀÛr. Záruka Poskytujeme dvojletou záruku na výrobek
 • Страница 27 из 79
  Slovenský Naše výrobky sú vyrobené tak, aby spĺňali tie najvyššie nároky na kvalitu, funkčnosť a dizajn. Dúfame, že budete so svojím novým holiacim strojčekom Braun spokojní. Pozorne si prečítajte tieto pokyny, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa bezpečnosti. Tieto pokyny uchovajte na prípadné
 • Страница 28 из 79
  Fľaštička s olejom Uchovávajte mimo dosahu detí. Neprehĺtajte. Neaplikujte do očí. Po vyprázdnení zlikvidujte vhodným spôsobom. Popis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Planžeta a holiaci blok Zastrihávač dlhých fúzov Spínač precízneho holenia (iba 380s) Tlačidlo zapnutia/vypnutia Indikátory nabíjania
 • Страница 29 из 79
  keď je zapnutý. Keď je batéria plne nabitá, všetky zelené indikátory (340s: 1 Indikátory nabíjania) nepretržite svietia, ak je strojček pripojený do elektrickej zásuvky. Indikátor slabého nabitia (6) Keď je batéria takmer vybitá, rozsvieti sa červený dielik indikujúci slabé nabitie batérie. Batéria
 • Страница 30 из 79
  • Potom strojček vypnite, zložte planžetu a holiaci blok (1) a nechajte ich uschnúť. • Ak holiaci strojček pravidelne čistíte pod tečúcou vodou, raz do týždňa aplikujte na zastrihávač dlhých fúzov (2) a na planžetu a holiaci blok (1) kvapku jemného strojového oleja. Alternatívne môžete holiaci
 • Страница 31 из 79
  Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotfiebiãa je 63 dB(A), ão predstavuje hladinu A akustického v˘konu vzhºadom na referenãn˘ akustick˘ v˘kon 1 pW. Právo na zmeny vyhradené. Podrobné technické údaje sa nachádzajú na ‰peciálnom sieÈovom kábli. Záruka Poskytujeme dvojročnú záruku na výrobok s
 • Страница 32 из 79
  Magyar Termékeink előállítása során, messzemenően törekszünk a legmagasabb minőségi követelményekkel, funkcionalitással és formatervezéssel szembeni igények kielégítésére. Reméljük, örömét leli majd új Braun borotvájában! Olvassa el a teljes használati utasítást, mivel az biztonsági előirásokat
 • Страница 33 из 79
  Leírás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Szitából és késből álló nyíróegység Hosszúszőr-vágó Precíziós nyírófejrögzítő kapcsoló (csak a 380s modellekhez) Be/Ki kapcsoló gomb Töltéskijelző fények (zöld) Alacsony töltöttségi szint kijelző (piros) Borotvaalkatrészek cseréjének aktualitását jelző fény
 • Страница 34 из 79
  fények) világítása jelzi, feltéve hogy a készülék bekapcsolt állapotban van, vagy elektromos hálózatba csatlakoztatott. Alacsony töltöttségi szint kijelző (6) A piros színű kijelző villogással jelzi az akkumulátor alacsony töltöttségi állapotát. Ilyenkor a készülék még lehetővé teszi a
 • Страница 35 из 79
  folyékony szappant is. Ezt követően mossa le a habot, és még pár másodpercig működtesse a készüléket! • Ezt követően kapcsolja ki a készüléket, majd vegye le a készülékről a nyíróegységet (1) és hagyja azt megszáradni! • Amennyiben borotváját rendszeresen tisztítja vízsugár alatt, hetente egyszer
 • Страница 36 из 79
  Környezetvédelmi felhívás A készülék tölthető akkumulátorral rendelkezik. A környezet megóvása érdekében, kérjük, hogy elhasználódott készülékét ne dobja háztartási hulladékok közé! Megsemmisítés helyéül a Braun szervízközpont, illetve országonként az arra kijelölt gyűjtőhelyek szolgálnak!
 • Страница 37 из 79
  Hrvatski Naši su proizvodi oblikovani su tako da zadovoljavaju najviše standarde kvalitete, funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da ćete uživati u brijanju novim Braunovim aparatom za brijanje. Ove upute za korištenje sadrže važne sigurnosne informacije. Pomno ih pročitajte te ih potom sačuvajte za
 • Страница 38 из 79
  Boca s uljem Držati dalje od dosega djece. Ne gutati. Odložiti u skladu s propisima kada se isprazni. Opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kaseta mrežice i bloka noža Podrezivač dugih dlačica Prekidač precizne postavke (modelima 380s) Prekidač za uključivanje/isključivanje Indikator punjenja (zeleno
 • Страница 39 из 79
  je baterija puna sva zelena svijetla (340s: 1 indikatora punjenja) neprestano svijetle, pod uvjetom da je aparat za brijanje spojen na izvor električne energije. Indikator prazne baterije (6) Crvena lampica prazne baterije bljeska kad je baterija pri kraju. Svejedno biste se mogli moći obrijati do
 • Страница 40 из 79
  prirodnoj bazi ako ne sadrži nikakva jaka sredstva. Isperite pjenu i pustite da aparat radi još nekoliko sekundi. • Potom isključite uređaj i pritisnite mehanizam za otpuštanje. Skinite mrežicu i izvucite blok noža i ostavite ih da se osuše. • Čistite li uređaj redovito tekućom vodom jednom tjedno
 • Страница 41 из 79
  Napomena o brizi za okoliš Ovaj uređaj sadrži punjive baterije. Kako biste zaštitili okoliš, na kraju radnog vijeka uređaja nemojte ga odlagati zajedno s kućnim otpadom. Baterije odložite u servisnim centrima Braun ili na mjestima predviđenima za odlaganje potrošenih baterija. PodloÏno promjeni bez
 • Страница 42 из 79
  ELMIN vl. Božidar Jakupanec, 48350, Đurđevac, Ruđera Boškovića 20, ) 048 81 33 65 Obrt za trgovinu i servis „Ježić color servis“ vl. Alen Jurić, 43000, Bjelovar, Petra Zrinskog 13, ) 043 24 35 00 TI-SAN d.o.o., 33000, Virovitica, Strossmayerova 9, ) 033 80 04 00 G-SERVIS d.o.o., 33520, Slatina,
 • Страница 43 из 79
  Slovenski Naši izdelki so zasnovani tako, da ustrezajo najvišjim standardom kakovosti, funkcionalnosti in dizajna. Želimo si, da bi vaš novi Braunov brivnik z veseljem uporabljali. V celoti preberite navodila, saj vsebujejo pomembne informacije, ter jih shranite, saj jih boste morda še potrebovali.
 • Страница 44 из 79
  Opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Enota z mrežico in rezili Prirezovalnik daljših dlak Stikalo za nastavitev natančnega britja (iba 380s) Stikalo za vklop/izklop Indikatorji polnjenja (zeleni) Indikator potrebnega polnjenja (rdeč) Indikator potrebne zamenjave brivnih delov Vtič brivnika za priključno
 • Страница 45 из 79
  Indikator potrebnega polnjenja (6) Rdeči indikator potrebnega polnjenja utripa, ko je napolnjenost baterije nizka. Svoje britje boste lahko dokončali. Britje Brivnik vključite s pritiskom na stikalo za vklop (4) (glejte sliko). Fleksibilne brivske mrežice se samodejno prilagodijo potezam vašega
 • Страница 46 из 79
  Brivnik lahko očistite tudi s ščetko: • Izključite brivnik. Odstranite enoto z mrežico in rezili in jo iztrkajte na ravni površini. • S ščetko očistite notranjost glave brivnika. Enote z mrežico in rezili ne smete čistiti s ščetko, ker jo s tem lahko poškodujete. Vzdrževanje brivnika Indikator
 • Страница 47 из 79
  Garancijski list Za izdelek velja dveletna garancija, ki začne veljati z datumom izročitve blaga. Proizvajalec jamči, da bo izdelek deloval v garancijskem roku ob pravilni uporabi v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. V garancijski dobi bomo brezplačno odpravili vse okvare izdelka,
 • Страница 48 из 79
  Türkçe Ürünlerimiz kalite, kullanım ve tasarımda en yüksek standartlara ulaşabilmek için üretilmiştir. Yeni Braun tıraş makinenizden memnun kalacağınızı umarız. Lütfen kullanma talimatlarını eksiksiz bir biçimde okuyun. Kullanma talimatları, güvenlikle ilgili bilgiler içermektedir. leride ihtiyaç
 • Страница 49 из 79
  Tanımlamalar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Elek koruyucu kapak Uzun tüy düzeltici Hassas ayar düğmesi (sadece 380s modelleri için) Açma/kapama düğmesi Şarj ışıkları (yeşil) Şarj ikaz ışığı (kırmızı) Tıraş başlıkları için değiştirme ışığı Tıraş güç soketi Özel kablo seti Şarj Etme Standı (sadece 380s
 • Страница 50 из 79
  Tıraş Olma Tıraş makinesini çalıştırmak için açma/kapama düğmesine (4) basınız. (resim) Esnek kesici sistem yüz kıvrımlarınıza otomatik olarak uyum sağlar. (resim) Uzun Tüy Düzeltici (2) Favori, bıyık ve sakalınızı düzeltmek için uzun tüy düzelticiyi yukarı doğru oynatınız. Hassas Ayar Düğmesi
 • Страница 51 из 79
  Tıraş makineninizin ideal performansını her zaman korumak için Tıraş Başlığı Parçaları için Değiştirme Işığı / Resetleme %100 tıraş performansı sağlamak için tıraş makinesi eleğini ve kesiciyi (1) tıraş başlığı parçaları değiştirme ışığı (7) yandığında (ortalama 18 ayda bir) ya da eskidiğinde
 • Страница 52 из 79
  Română Produsele noastre sunt concepute pentru a satisface cele mai înalte standarde de calitate, funcţionalitate şi design. Sperăm să vă bucuraţi de noul dumneavoastră Aparat de Ras de la Braun. Citiţi aceste instrucţiuni complet, conţin informatii de securitate. Păstraţi instrucţiunile pentru
 • Страница 53 из 79
  Sticla de ulei A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se înghiţi. A nu se aplica pe ochi. A se arunca în mod corespunzător după golire. Descriere 1 Compartimentul pentru sita de bărbierit şi blocul de tăiere 2 Dispozitivul de tuns (trimmer) pentru păr lung 3 Comutatorul pentru setarea preciziei
 • Страница 54 из 79
  Indicatorul de încărcare (5) Culoarea verde a indicatorului de încărcare arată starea bateriilor (la modelele 340: 1 indicator de încărcare). Indicatorul de încărcare verde intermitent arată faptul că aparatul se încarcă sau este pornit. Când bateria este complet încărcată, toate indicatoarele
 • Страница 55 из 79
  • Porniţi aparatul de ras (fără fir) şi clătiţi capul acestuia sub jet de apă fierbinte. Puteţi folosi săpun lichid, fără substanţe abrazive. Clătiţi toată spuma şi lăsaţi aparatul pornit pentru alte câteva secunde. • Apoi opriţi aparatul de ras, îndepărtaţi compartimentul pentru sita de bărbierit
 • Страница 56 из 79
  Conservarea bateriilor Pentru a se menţine capacitatea optimă a bateriilor reîncărcabile, aparatul de ras trebuie să fie în întregime descărcat (prin folosirea la bărbierit) la fiecare aproximativ 6 luni. Apoi reîncărcaţi aparatul de ras la capacitate maximă. Conform Hotãrârii nr. 672 din 19 iulie
 • Страница 57 из 79
  Prezenta garanţie nu acoperă: defectele datorate utilizării necorespunzatoare, uzurii normale (de ex: ale sitei aparatului sau ale blocului de taiere), precum si defectele care au un efect neglijabil asupra valorii sau funcţionării aparatului. Garanţia devine nulă dacă se efectuează reparaţii de
 • Страница 58 из 79
  êÛÒÒÍËÈ Руководство по эксплуатации Наши изделия разработаны в соответствии с самыми высокими стандартам качества, функциональности и дизайна. Надеемся, что Вам понравится новая бритва Braun. Пожалуйста, перед использованием внимательно и полностью изучите настоящее руководство по эксплуатации и
 • Страница 59 из 79
  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кнопка режима точного бритья (только для моделей 380s) Кнопка включения/выключения Индикаторы зарядки (зеленый) Индикатор низкого уровня зарядки (красный) Индикатор замены сетки и режущего блока Разъем подключения бритвы к электросети Шнур питания Стенд подзарядки (только для
 • Страница 60 из 79
  зарядки) непрерывно горят зеленым светом, при условии, что бритва включена. Индикатор низкого уровня зарядки (6) Красный сигнал индикатора загорается при низком уровне зарядки аккумулятора электробритвы. Вам должно хватить времени завершить бритье. Бритье Нажмите кнопку включения/выключения (4) как
 • Страница 61 из 79
  мыло без абразивных частиц. После того, как Вы смоете пену, подержите работающую бритву под струей воды еще некоторое время. • Затем выключите бритву, снимите бреющую сетку и режущий блок (1) и позвольте им высохнуть. • Если Вы регулярно чистите бритву под струей воды, наносите раз в неделю на
 • Страница 62 из 79
  После этого полностью зарядите бритву. В изделие могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Электрические спецификации смотрите на корпусе прибора. Внимание: Вскрытие корпуса приведет к повреждению прибора и лишению гарантии. Изделие использовать по назначению в соответствии с
 • Страница 63 из 79
  ɇ‡ÌÚËfl Ó·ÂÚ‡ÂÚ ÒËÎÛ, ÚÓθÍÓ ÂÒÎË ‰‡Ú‡ ÔÓÍÛÔÍË ÔÓ‰Ú‚Âʉ‡ÂÚÒfl Ô˜‡Ú¸˛ Ë ÔÓ‰ÔËÒ¸˛ ‰ËÎÂ‡ (χ„‡ÁË̇) ̇ ÔÓÒΉÌÂÈ ÒÚ‡Ìˈ оригинального руководства ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË BRAUN, ÍÓÚÓ‡fl fl‚ÎflÂÚÒfl „‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï Ú‡ÎÓÌÓÏ. ùÚ‡ „‡‡ÌÚËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθ̇ ‚ β·ÓÈ ÒÚ‡ÌÂ, ‚ ÍÓÚÓÛ˛ ˝ÚÓ ËÁ‰ÂÎË ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÙËÏÓÈ
 • Страница 64 из 79
  – ‰Îfl ÔË·ÓÓ‚, ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı ÓÚ ·‡Ú‡ÂÂÍ, – ‡·ÓÚ‡ Ò ÌÂÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÏË ËÎË ËÒÚÓ˘ÂÌÌ˚ÏË ·‡Ú‡ÂÈ͇ÏË, β·˚ ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚ ËÒÚÓ˘ÂÌÌ˚ÏË ËÎË ÚÂÍÛ˘ËÏË ·‡Ú‡ÂÈ͇ÏË (ÒÓ‚ÂÚÛÂÏ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÚÓθÍÓ Ô‰Óı‡ÌÂÌÌ˚ÏË ÓÚ ‚˚ÚÂ͇ÌËfl ·‡Ú‡ÂÈ͇ÏË); – ‰Îfl ·ËÚ‚ – ÒÏflÚ‡fl ËÎË ÔÓ‚‡Ì̇fl ÒÂÚ͇. ÇÌËχÌËÂ! éË„Ë̇θÌ˚È
 • Страница 65 из 79
  ìÍ‡ªÌҸ͇ Керівництво з експлуатації Продукція нашої компанії відповідає найвищим стандартам якості, функціональності та дизайну. Сподіваємося, Вам сподобається користуватися Вашою новою бритвою від Braun. Прочитайте цю інструкцію до кінця, у ній міститься інформація про безпеку. Збережіть її для
 • Страница 66 из 79
  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Перемикач режимів комфортного гоління (тільки для моделі 380s) Вимикач увімкн./вимкн. Лампочки-індикатори заряджання (зелені) Лампочка-індикатор низького заряджання (червона) Лампочка-індикатор заміни ріжучих частин Гніздо живлення бритви Спеціальний шнур Зарядний блок
 • Страница 67 из 79
  Лампочка-індикатор низького зарядження (6) Червоний сигнал індикатору вмикається при низькому рівні зарядки акумулятора електробритви. Вам має вистачити часу, щоб завершити гоління. Гоління Щоб ввімкнути бритву, натисніть на кнопку вимикача увімкн./вимкн. (4). (Див. малюнок.) Сіточка для гоління
 • Страница 68 из 79
  У якості альтернативи, Ви можете чистити бритву за допомогою щіточки. • Вимкніть бритву. Зніміть сіточку для гоління та ріжучий блок та вибийте на горизонтальній поверхні. • За допомогою щіточки очистіть внутрішню поверхню голівки. Однак, не можна чистити сіточку для гоління та ріжучий блок щіткою,
 • Страница 69 из 79
  äÓÏԇ̥fl Á‡Î˯‡π Á‡ ÒÓ·Ó˛ Ô‡‚Ó ‚ÌÓÒËÚË ÁÏ¥ÌË ‚ ÍÓÌÒÚÛ͈¥˛ ÔËÒÚÓ˛ ·ÂÁ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó Ó„ÓÎÓ¯ÂÌÌfl. ÖÎÂÍÚ˘̥ ÒÔˆË٥͇ˆ¥ª ̇‚‰ÂÌÓ Ì‡ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓÏÛ ÍÓÏÔÎÂÍÚ¥ ÊË‚ÎÂÌÌfl. Електробритва Braun Series 3 380s, 340s, Тип 5416, 5414; Виготовлено Браун ГмбХ у Німеччині: Braun GmbH, Waldstrasse 9, D-74731,
 • Страница 70 из 79
  ɇ‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚’flÁ‡ÌÌfl виробника Для всіх виробів ми даємо гарантію на два роки, починаючи з моменту придбання виробу або з дати його виробництва, у разі відсутності або неналежного оформлення гарантійного талону на виріб. èÓÚfl„ÓÏ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓ„Ó ÔÂ¥Ó‰Û ÏË безкоштовно ÛÒÛ‚‡πÏÓ ¯ÎflıÓÏ ÂÏÓÌÚÛ,
 • Страница 71 из 79
  – ÔÓÛ¯ÂÌÌfl ‚ËÏÓ„ ¥ÌÒÚÛ͈¥ª Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª; – Ì‚iÌ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ̇ÔÛ„Ë ÏÂÂÊi ÊË‚ÎÂÌÌfl (flÍ˘Ó ˆÂ ‚Ëχ„‡πÚ¸Òfl); – Á‰iÈÒÌÂÌÌfl ÚÂıÌ¥˜ÌËı ÁÏ¥Ì; – ÏÂı‡Ì¥˜Ìi ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl; – ‰Îfl ÔË·‰¥‚, ˘Ó Ô‡ˆ˛˛Ú¸ ̇ ·‡Ú‡ÂÈ͇ı – Ó·ÓÚ‡ Á Ì‚i‰ÔÓ‚¥‰ÌËÏË ‡·Ó ÒÔ‡ˆ¸Ó‚‡ÌËÏË ·‡Ú‡ÂÈ͇ÏË, ·Û‰¸flÍ¥ ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl, ‚ËÍÎË͇̥
 • Страница 72 из 79
  73 96326349_380s-340s_S6-84.indd 73 17.04.13 08:46
 • Страница 73 из 79
  74 96326349_380s-340s_S6-84.indd 74 17.04.13 08:46
 • Страница 74 из 79
  75 96326349_380s-340s_S6-84.indd 75 17.04.13 08:46
 • Страница 75 из 79
  76 96326349_380s-340s_S6-84.indd 76 17.04.13 08:46
 • Страница 76 из 79
  77 96326349_380s-340s_S6-84.indd 77 17.04.13 08:46
 • Страница 77 из 79
  78 96326349_380s-340s_S6-84.indd 78 17.04.13 08:46
 • Страница 78 из 79
  79 96326349_380s-340s_S6-84.indd 79 17.04.13 08:46
 • Страница 79 из 79