Инструкция для BRAUN C21 smoothstyler cordless, C 21, C Club

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 Braun 

Infolines

D

 

A

  00 800 27 28 64 63

 

00 800 BRAUNINFOLINE

CH

 

08 44 - 88 40 10

GB

 

0800 783 70 10

IRL

 

1 800 509 448

F

 

0 810 309 780

B

 

0 800 14 592

E

 

901 11 61 84

P

 

808 20 00 33

I

 

(02) 6 67 86 23

NL

 

0 800-445 53 88

DK

 

70 15 00 13

N

 

22 63 00 93

S

 

020 - 21 33 21

FIN

 

020 377 877

RUS

 

+ 7 495 258 62 70

UA

 

+ 38 044 428 65 05

HK

 852-25249377

(Audio Supplies Company Ltd.)

 smoothstyler

 cordless

 C 21
C Club

 Type 3589 

Deutsch

English

Français

Italiano

Nederlands

Dansk

Norsk

Svenska

Suomi

êÛÒÒÍËÈ

ìÍ‡ªÌҸ͇

 

 

Internet:
www.braun.com
www.service.braun.com

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg / Germany

3-592-033/00/VI-07/G2
D/GB/F/I/NL/DK/N/S/FIN/RU/UA/Arab/
Korea/China

C21_MN.indd   19

C21_MN.indd   19

19.06.2007   15:15:57 Uhr

19.06.2007   15:15:57 Uhr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 19
  smoothstylercordless C 21 C Club Type 3589 Braun Infolines Deutsch English Français Italiano Nederlands Dansk Norsk Svenska Suomi êÛÒÒÍËÈ ìÍ‡ªÌҸ͇ D A 00 800 27 28 64 63 00 800 BRAUNINFOLINE CH 08 44 - 88 40 10 GB 0800 783 70 10 IRL 1 800 509 448 F 0 810 309 780 B 0 800 14 592 E 901 11 61 84 P
 • Страница 2 из 19
  C D B star t H 1 I 0 E A F 50 G 25 % C Club C 21 a 50 25 G click 1-2 min. sta rt sta rt 1 0 % 3-4 sec. 1 0 sta rt C21_MN.indd 2 1 0 1 0 start star t 1 19.06.2007 15:15:43 Uhr
 • Страница 3 из 19
  Deutsch Unsere Produkte erfüllen höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Gerät viel Freude. Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Wichtig • Gerät nicht Temperaturen von mehr als 50 °C
 • Страница 4 из 19
  • When starting the appliance please ensure that it is held away from the hair, face and clothing. Do not start the appliance while it is in the hair in order to avoid damage to the hair. Energy cell contains flammable butane gas under pressure. • Keep away from flames (burning cigarettes as well).
 • Страница 5 из 19
  • Pour les réparations, adressezvous uniquement à un Centre Service agréé Braun. • L’appareil ne doit être utilisé que sur des cheveux secs. • Lorsque de l’utilisation de cet appareil, n’utiliser en aucun cas en même temps des produits coiffants (laque, gel …etc). 1 Description A Interrupteur
 • Страница 6 из 19
  • Non usare l’apparecchio se danneggiato. • Per la riparazione rivolgersi esclusivamente ai Centri di Assistenza Autorizzati Braun. • Questo apparecchio può essere utilizzato esclusivamente sui capelli asciutti. • Non usare spray per capelli durante l’utilizzo. 1 Descrizione A Alimentazione a gas /
 • Страница 7 из 19
  D E F G Tang Ontgrendelingsknop Handvat Energiepatroon indicator (alleen Model C 21) H Beschermkap met veiligheidsslot I Borstel voor zachte krullen 2 Plaatsen of vervangen van het Braun energiepatroon «energy cell» Model C 21 wordt geleverd met een lang handvat voor gebruik met grote
 • Страница 8 из 19
  • Tryk på udløserknappen (E) og træk håndtaget (F) af. • Indsæt en Braun energipatron i håndtaget, som vist (pilen skal pege udad). Tryk håndtaget med energipatronen tilbage på apparatet, til det klikker på plads. Det lange håndtag er forsynet med en indikator for energiniveau (G), som viser,
 • Страница 9 из 19
  d) Etter ca. 1–2 minutter skifter klarindikatoren (B) farge for å vise at apparatet er oppvarmet og klart til bruk. Etter bruk Slå av apparatet ved å skyve bryteren (A) tilbake til stillingen «0». Rengjøring Forsikre deg om at apparatet er slått av og er kaldt. Ikke dypp apparatet i vann.
 • Страница 10 из 19
  Observera att vid flygresor får varje enskild passagerare och besättningsmedlem endast föra med sig en apparat ombord i incheckat bagage under förutsättning att skyddsfodralet sitter säkert över värmeelementet. Det är inte tillåtet att medföra separata refillpatroner med gas. Med förbehåll för
 • Страница 11 из 19
  Takuun piiriin eivät kuulu seuraavat viat: viat, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, normaalista kulumisesta tai viat, jolla on vähäinen merkitys laitteen arvoon tai toimintaan. Takuun voimassaolo lakkaa, jos laitetta korjataan muualla kuin valtuutetussa Braun-huoltoliikkeessä tai jos
 • Страница 12 из 19
  ·ÂÒÔ·ÚÌÓ ÛÒÚ‡ÌËÏ ÔÛÚÂÏ ÂÏÓÌÚ‡, Á‡ÏÂÌ˚ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ËÎË Á‡ÏÂÌ˚ ‚ÒÂ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl β·˚ Á‡‚Ó‰ÒÍË ‰ÂÙÂÍÚ˚, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚ Ì‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Ï Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ Ï‡ÚÂˇÎÓ‚ ËÎË Ò·ÓÍË. Ç ÒÎÛ˜‡Â Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÂÏÓÌÚ‡ ‚ „‡‡ÌÚËÈÌ˚È ÔÂËÓ‰ ËÁ‰ÂÎË ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÏÂÌÂÌÓ Ì‡ ÌÓ‚Ó ËÎË ‡Ì‡Îӄ˘ÌÓ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò á‡ÍÓÌÓÏ Ó Á‡˘ËÚ Ô‡‚
 • Страница 13 из 19
  G ß̉Ë͇ÚÓ ¥‚Ìfl ÂÎÂÍÚÓÊË‚ÎÂÌÌfl (ڥθÍË ‰Îfl C 21) H á‡ıËÒÌ ÔÓÍËÚÚfl Á Á‡ÔÓ·¥ÊÌËÏ Ù¥ÍÒ‡ÚÓÓÏ I ô¥ÚÍË ‰Îfl ÏÓ‰Â₇ÌÌfl Á‡˜¥ÒÍË Á ΄ÍËÏË ı‚ËÎflÏË 2 ÇÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl Ú‡ Á‡Ï¥Ì‡ ÂÌÂ„Ó‡ÍÛÏÛÎflÚÓ‡ χÍË Braun «energy cell» ÑÓ ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ ÏÓ‰ÂÎ¥ C 21 ‚ıÓ‰ËÚ¸ ‰Ó‚„‡ ÛÍÓflÚ͇ ‰Îfl ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ‚ÂÎËÍÓ„Ó
 • Страница 14 из 19
  ÒÂ‚¥ÒÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl ÙiÏË Çr‡un. ÇÒ¥ ¥Ì¯¥ ‚ËÏÓ„Ë, ‡ÁÓÏ Á ‚ËÏÓ„‡ÏË ‚¥‰¯ÍÓ‰Û‚‡ÌÌfl Á·ËÚÍ¥‚, Ì ‰¥ÈÒÌ¥, flÍ˘Ó Ì‡¯‡ ‚¥‰ÔÓ‚i‰‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ Ì ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ̇ Á‡ÍÓÌÌËÏ ˜ËÌÓÏ. ÇËÔ‡‰ÍË, ̇ flÍ¥ Ì ÓÁÔÓ‚Ò˛‰ÊÛπÚ¸Òfl „‡‡ÌÚ¥fl: – ‰ÂÙÂÍÚË, ‚ËÍÎË͇̥ ÙÓÒχÊÓÌËÏË Ó·ÒÚ‡‚Ë̇ÏË; – ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Á ÔÓÙÂÒ¥ÈÌÓ˛ ÏÂÚÓ˛; –
 • Страница 15 из 19
  ¤ ‹ 15 C21_MN.indd 15 19.06.2007 15:15:49 Uhr
 • Страница 16 из 19
  16 C21_MN.indd 16 19.06.2007 15:15:51 Uhr
 • Страница 17 из 19
  17 C21_MN.indd 17 19.06.2007 15:15:52 Uhr
 • Страница 18 из 19
  18 C21_MN.indd 18 19.06.2007 15:15:55 Uhr
 • Страница 19 из 19