Инструкция для BRAUN EasyStyle SI 4000

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

10

Nederlands

Dit produkt voldoet aan de hoogste eisen van 
kwaliteit, functionaliteit en design. Wij wensen 
u veel plezier met uw nieuwe Braun EasyStyle.

Let op: verwijder het label van de zool van uw 
strijkijzer, voordat u deze voor de eerste keer 
gaat gebruiken.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing 
voordat u het strijkijzer in gebruik neemt. 
Bewaar de gebruiksaanwijzing zolang u 
het strijkijzer bezit.

Controleer of de voltage van het lichtnet 
overeenkomt met de voltage die op het 
apparaat staat. Sluit het strijkijzer alleen 
aan op wisselspanning.

Haal voordat u het strijkijzer met water vult, 
altijd de stekker uit het stopcontact en zorg 
ervoor dat de stoom doseerknop in de 
lagere stand staat (stoom uit). Trek altijd 
aan de stekker, niet aan het snoer. Laat het 
snoer nooit in contact komen met hete 
voorwerpen of de warme strijkzool.

Dompel het strijkijzer nooit onder in water 
of andere vloeistoffen.

Zet het strijkijzer tijdens strijkpauzes altijd 
rechtopstaand op het rustvlak. Haal de 
stekker uit het stopcontact zodra u de 
kamer verlaat, ook al is het maar voor korte 
tijd.

Trek de stoom doseerknop (3) nooit uit 
tijdens het strijken.

Houd het strijkijzer buiten bereik van 
kinderen. Stoomstrijkijzers werken op 
hoge temperatuur en hete stoom, 
hetgeen brandwonden kan veroorzaken.

Controleer regelmatig het snoer op 
mogelijke beschadigingen.

Wanneer er een beschadiging aan het 
apparaat (en snoer) optreed, gebruik het 
apparaat dan niet meer en breng het naar 
een Braun Service Centrum voor reparatie.

Een onjuiste of ondeskundige reparatie kan 
ongelukken veroorzaken of de gebruiker 
verwonden.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A Beschrijving

1 Spray functie
2 Vulopening van het waterreservoir
3 Stoom doseerknop
3a Stoom regelaar
4 Spray knop
5 Stoomstoot-knop
6 Temperatuurregelaar
7 Controlelampje

B Voor het in gebruik nemen

Dit strijkijzer is zo ontworpen dat gewoon 
leidingwater kan worden gebruikt. Indien 
bij u het water echter extreem hard is, 
raden wij u aan een mengsel van 50% 
leidingwater en 50% gedistilleerd water 
gebruiken. Vul het waterreservoir tot de 
markering «max». Gebruik nooit alleen 
gedistilleerd water. Voeg niets aan het 
water toe (bijv. stijfsel).

Houd het strijkijzer in rechtopstaande 
positie en steek de stekker in het 
stopcontact. Kies de temperatuur die 
overeenkomt met de aanwijzingen op 
het rustvlak van het strijkijzer of die 
op het label in uw kleding.

Het controlelampje (7) gaat uit, wanneer 
de gewenste temperatuur is bereikt 
(na ongeveer 1 minuut).

C Strijken

 1 Stoom aan/uit

Om met stoom te strijken, moet de 
temperatuurregelaar (6) binnen het rode 
gebied staan. Druk op de stoom doseer-
knop (3) om de stoom-functie te activeren.

Stoom aan  

   

  Stoom uit

Met de stoom doseerknop in de hoogste 
stand, draait u de stoom regelaar (3a) om 
de hoeveelheid stoom aan te passen.

 2 Stoomstoot

Druk voor het gebruik de stoomstoot-knop 
(5) 3 tot 4 keer in om de stoomstoot te 
activeren. Druk de stoomstoot-knop in met 
tussenpozen van minimaal 5 seconden.
De stoomstoot kan worden gebruikt bij 
droog strijken, maar de temperatuur-
regelaar moet in het gebied tussen «•••» 
en «max» worden gezet. 

 3 Spray functie

Druk de spray knop (4) in.

 4 Droog strijken

Zet de stoom doseerknop (3) uit door 
deze in te drukken in de lagere positie.

D Na het strijken

Trek de stekker uit het stopcontact en 
druk de stoom doseerknop (3) in de lagere 
positie (stoom uit).

Leeg het waterreservoir om de levensduur 
van het strijkijzer te verlengen.

Bewaar het afgekoelde strijkijzer op 
een droge plaats, rechtopstaand op het 
rustvlak.

E Onderhoud en schoonmaken

Gebruik voor het reinigen van de strijkzool 
een sponsje van staalwol. Maak nadien de 
zool met een doek schoon. Gebruik nooit 
een schuursponsje, azijn of andere 
reinigingsmiddelen. 

F Het schoonmaken van het 

antikalkstaafje

Het antikalkstaafje van het strijkijzer zit 
onder de stoomknop (3). Het moet 
regelmatig ontkalkt worden (bijvoorbeeld 
wanneer er onvoldoende stoom 
geproduceerd wordt). 
Daarbij gaat u als volgt te werk:

1) Haal de stekker uit het stopcontact en giet 

het waterreservoir leeg.

2) Druk op de stoomknop zodat deze omhoog 

komt. 

3) Verwijder het antikalkstaafje voorzichtig 

(er kan wat water uit de zoolplaat lekken). 

4) Raak het antikalkstaafje niet aan. 

5) Dompel het staafje onder in azijn 

(geen azijnessence) of citroensap totdat 
de kalk week wordt. 

6) Reinig het geheel met een niet-metalen 

borstel totdat alle openingen schoon zijn. 

7) Spoel het staafje af onder stromend water.

8) Doe de stoomknop weer terug op zijn 

plaats. 

9) Druk op de stoomknop om de controleren 

of de stoomfunctie aan of uitstaat. 

N.B.: het strijkijzer mag nooit zonder 
stoomknop gebruikt worden. 

G Ontkalken / antikalksysteem

Wanneer er kalkdeeltjes uit de 
stoomgaatjes komen of wanneer er 
onvoldoende stoom wordt geproduceerd, 
zelfs nadat het antikalkstaafje schoon is 
gemaakt, dient de stoomkamer als volgt 
gereinigd te worden: 

1) Zorg dat de stoomknop is ingedrukt. 

2) – 3) Vul het reservoir met water, doe de 

stekker in het stopcontact en selecteer 
de « ••• » temperatuur. 

4) – 5) Wacht totdat het lampje uit is. Haal de 

stekker uit het stopcontact. 

6) – 7) Houd het strijkijzer boven de gootsteen 

en druk voorzichtig op de stoomknop, 
zodat deze omhoog komt. Draai de knop 
en laat hem in deze stand staan. 

Let op: als de stoomknop omhoog komt, 
ontsnapt er heet water en stoom uit de 
zoolplaat. 

8) Duw de stoomknop terug, totdat deze weer 

in de lage stand staat. 

9) – 10) Vul het reservoir met water, doe de 

stekker in het stopcontact en selecteer de 
« ••• » temperatuur. 

11) – 13) Als het lampje uitgaat, drukt u vier 

keer op de stoomstoot-knop om het 
strijkijzer schoon te spoelen. Haal de 
stekker uit het stopcontact en wacht totdat 
de zoolplaat is afgekoeld. Daarna reinigt 
u de zoolplaat zoals beschreven onder E.

N.B.: het strijkijzer mag nooit zonder 
stoomknop gebruikt worden.

H Richtlijnen voor het oplossen 

van problemen

Probleem

Oplossing

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Er komen water- Draai de stoom regelaar 
druppels uit de 

tegen de klok in om 

stoomgaatjes

de hoeveelheid stoom 
te verlagen of zet de 
stoom uit. 
Neem grotere pauzes 
bij het indrukken van de 
stoomstoot-knop. 
Kies een hogere 
temperatuur.

Er ontstaat

Druk de stoom doseer-

helemaal 

knop in zodat deze

geen stoom

omhoog komt.

Er ontstaat 

Reinig de antikalkstift 

nauwelijks of 

(zie F).

geen stoom

Er komen kalk-

Ontkalk de stoomkamer

deeltjes uit de 

(zie G).

stoomgaatjes
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wijzigingen voorbehouden.

Dit product voldoet aan de EMC-
normen volgens de EEG richtlijn 
89/336 en de laag spannings 
EEG richtlijn 73/23.

press

press

4670355_SI 4000_MN  Seite 10  Mittwoch, 25. September 2002  8:19 08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22