Инструкция для BRAUN EasyStyle SI 4000

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

11

Dansk

Vore produkter er designet til at opfylde 
de højeste standarder for kvalitet, funktion 
og design. Vi håber, at De vil blive glad for at 
anvende Deres nye Braun EasyStyle.

Bemærk: Fjern mærkaten på strygesålen 
hvis der er en påsat før første anvendelse.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vigtige ting for sikkerheden

Læs instruktionerne helt igennem før 
De anvender strygejernet. Behold 
instruktionsbogen i hele strygejernets 
levetid.

Det skal sikres at voltspændingen i Deres 
elstik svarer til voltspændingen som er trykt 
på strygejernet. Forbind kun strygejernet til 
vekselstrøm.

Fjern altid stikket fra kontakten før De fylder 
vand på strygejernet, og vær sikker på at  
dampknappen er i sin lave position (damp 
fra). Træk altid i stikket, ikke i ledningen. 
Ledningen bør aldrig komme i kontakt med 
varme genstande eller med den varme 
strygesål.

Nedsænk aldrig strygejernet i vand eller 
andre væsker.

Under pauser i strygningen placeres 
strygejernet altid opretstående på dens 
dertil indrettede hæl. Træk stikket ud hvis 
De forlader rummet, også selv om det kun 
er i kort tid.

Træk aldrig dampknappen (3) ud under 
strygningen.

Hold jernet væk fra børn. Elektriske stryge-
jern kombinerer høje temperaturer og varm 
damp, hvilket kan forårsage forbrændinger.

Undersøg jævnligt ledningen for mulige 
skader.

Hvis apparatet, herunder ledningen, viser 
nogen defekt, bør de undlade al videre 
anvendelse og tage det til et Braun Service 
Center til reparation.

Fejlagtigt eller ukvalificeret reparations-
arbejde kan forårsage ulykker eller skade 
på brugeren.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A Beskrivelse

1 Spray dyse
2 Påfyldningshul til vandtank
3 Dampknap
3a Dampregulator
4 Sprayknap
5 Knap til kraftigt skud
6 Temperaturvælger
7 Lysindikator til temperatur

B Før De starter

Dette strygejern er designet til vand fra 
hanen. Hvis De har meget hårdt vand, 
anbefaler vi, at De anvender en blanding 
af 50% vand fra hanen og 50% destilleret 
vand. Fyld vandtanken til «max» marke-
ringen. Anvend aldrig rent destilleret vand. 
Tilfør aldrig tilsætningsstoffer, som for 
eksempel stivelse.

Hold strygejernet i opretstående stilling 
og forbind det til elstikket. Vælg temperatur 
efter strygevejledningen på hælen af 
strygejernet eller på mærkaten som findes 
på Deres tøj.

Lysindikatoren for temperatur (7) slukkes 
når den ønskede temperatur er nået (efter 
cirka 1 minut).

C Strygning

 1 Damp til/fra

Til dampstrygning skal temperatur-
vælgeren (6) placeres indenfor det røde 
temperaturfelt.
Pres dampknappen (3) for at vælge 
dampstrygning.

Damp til  

   

  Damp fra

Med dampknappen i sin øverste position, 
kan dampregulatoren (3a) drejes for at 
justere dampmængden.

 2 Kraftigt dampskud

Før dette anvendes trykkes knappen til 
det kraftige skud (5) ned 3 til 4 gange for 
at blive aktiveret. Tryk knappen ned med 
intervaller på mindst 5 sekunder.
Kraftigt dampskud kan aktiveres når 
man udfører tør strygning. Imidlertid må 
temperaturvælgeren være placeret 
i mellem « ••• » og «max». 

 3 Spray funktionen

Tryk på sprayknappen (4).

 4 Tør strygning

Slå dampstrygningen fra ved at trykke på 
dampknappen (3), således at den forbliver 
i den lave stilling.

D Efter strygningen

Tryk stikket ud og tryk «damp til/fra» 
knappen (3) således at den forbliver 
i sin lave position (damp fra).

For at forlænge strygejernets levetid 
skal vandtanken tømmes.

Opbevar det afkølede strygejern på et 
tørt sted, og altid stående på hælen.

E Vedligeholdelse og rengøring

Brug ståluld til at rense sålen. Tør derefter 
sålen ren med en klud. Brug aldrig skure-
svamp, eddike eller andre kemikalier. 

F Rensning af antikalk ventilen

Strygejernets antikalk ventil er placeret 
i den nedre del af dampknappen (3). 
Ventilen skal afkalkes jævnligt (f.eks. når 
dampudviklingen er utilstrækkelig). 
Dette gøres på følgende måde:

1) Træk stikket ud af kontakten og tøm 

vandtanken.

2) Tryk på dampknappen, så den er løftet.

3) Træk forsigtigt dampknappen af 

(der kan sive lidt vand ud fra sålen).

4) Undlad at berøre antikalk ventilen.

5) Læg antikalk ventilen i eddike 

(ikke eddiekessens) eller citronsaft, 
indtil kalken er blød.

6) Ved hjælp af en børste, som ikke må være 

en metalbørste, renses alle åbninger.

7) Skyl under rindende vand.

8) Genindsæt derefter dampknappen.

9) Tryk den ned for at kontrollere damp «til/

fra» funktionen.

Bemærk: Strygejernet må aldrig anvendes 
uden dampknappen.

G Afkalknings- og antikalk 

systemet

Når skællignende partikler kommer ud af 
dampventilerne eller når dampfunktionen 
ikke fungerer godt, selv når antikalk ventilen 
er blevet renset, bør dampkammeret 
renses. Dette gøre på følgende måde:

1) Sørg for, at dampknappen står i nederste 

stilling.

2) – 3) Fyld vandtanken, sæt stikket i kontakten 

og vælg temperaturen « ••• ».

4) – 5) Vent indtil lysindikatoren slukker. 

Træk stikket ud af kontakten.

6) – 7) Hold strygejernet over vasken. 

Tryk på dampknappen, så den er løftet, 
og drej den så den hviler i denne stilling.

Advarsel:  Når dampknappen er oppe, vil 
der komme damp og varmt vand ud af 
strygesålen.

8) Tryk dampknappen ned, til den er i 

nederste position.

9) – 10) Fyld tanken med vand, tænd for 

strygejernet og vælg temperaturen «••• ».

11) – 13) Når lysindikatoren er slukket, trykkes 

4 gange på dampskudsknappen for at 
rense strygejernet.  Sluk for strygejernet og 
vent, til strygesålen er kølet af.  Rens den 
derefter som beskrevet i punkt E.

Bemærk:  Strygejernet må aldrig anvendes 
uden dampknappen.

H Vejledning i problemløsning 

Problem

Løsning

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dråber kommer  Drej dampregulatoren 
ud af damp-

mod uret for at reducere

ventilerne

dampen eller tryk damp-
knappen for at slå 
dampen fra. Anvend 
længere intervaller når 
der trykkes på damp-
skudsknappen. Vælg en 
højere strygetemperatur.

Ingen damp 

Tryk på dampknappen 
så den er i øverste 
stilling.

Mindre eller 

Rens antikalk

ingen udvikling

ventilen (se F).

af damp

Kalkpartikler Afkalk 

dampkammeret

kommer ud 

(se G).

gennem  
dampventilerne
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Der tages forbehold for ændringer uden 
forudgående varsel.

Dette produkt opfylder 
EMC-bestemmelserne i EU-direktiv 
89/336/EEC samt Lavspændings-
regulativet (73/23 EEC).

press

press

4670355_SI 4000_MN  Seite 11  Mittwoch, 25. September 2002  8:19 08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22