Инструкция для BRAUN EasyStyle SI 4000

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

12

Norsk

Våre produkter er utviklet for å imøtekomme 
de høyeste standarder når det gjelder kvalitet, 
funksjon og design. Vi håper du vil få mye 
glede av ditt nye Braun EasyStyle 
dampstrykejern. 

OBS: Hvis strykejernet har en klistrelapp i plast 
festet på strykesålen, må denne fjernes før 
første gangs bruk.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Viktige sikkerhetstiltak

Les hele bruksanvisningen grundig før 
strykejernet tas i bruk. Ta vare på  bruks-
anvisningen gjennom hele strykejernets 
brukstid.

Forsikre deg om at nettspenningen korre-
sponderer med spenningsangivelsen som 
er trykt på strykejernet. Strykejernet skal 
kun koples til vekselstrøm.

Ta alltid ut støpselet før påfylling av vann og 
forsikre deg om at dampknappen er i nedre 
posisjon (damp av). Trekk alltid i støpselet, 
aldri i ledningen. Ledningen må aldri 
komme i kontakt med  varme gjenstander 
eller med den varme strykesålen.

Strykejernet må aldri senkes ned i vann eller 
andre væsker.

Ved pauser i løpet av strykingen, skal 
strykejernet alltid settes på endestykket. 
Ta ut støpselet når du forlater rommet, 
selv om det kun er for en kort tid.

Trekk aldri ut dampknappen (3) under 
strykingen.

Strykejernet skal alltid holdes utenfor 
barns rekkevidde. Elektriske strykejern 
kombinerer høye temperaturer og varm 
damp som kan føre til forbrenninger.

Sjekk ledningen regelmessig for mulige 
skader.

Dersom apparatet (inkludert ledningen) 
viser en eller annen defekt, skal du stoppe 
å bruke det og ta det med til et autorisert 
Braun serviceverksted for reparasjon.

Mangelfulle eller ukvalifiserte reparasjoner 
kan føre til ulykker og skade for brukeren.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A Beskrivelse

1 Dynkedyse
2 Åpning for vanntank
3 Dampknapp
3a Dampregulator
4 Dynkeknapp
5 Knapp for ekstra kraftig dampstøt
6 Temperaturvelger
7 Kontrollampe for temperatur

B Før du starter strykingen

Dette strykejernet er beregnet for vann fra 
springen. Hvis du har ekstremt hardt vann, 
anbefaler vi å bruke en blanding av 50% 
vann fra springen og 50% destillert vann. 
Fyll vanntanken til «max» merket. Bruk 
aldri kun destillert vann. Tilsett aldri 
tilsetningsstoffer (f.eks. stivelse).

Sett strykejernet på endestykket og sett 
i støpselet. Velg temperatur i henhold til 
strykeguiden på strykejernets endestykke 
eller i henhold til merkingen på plaggene 
som skal strykes.

Kontrollampen for temperatur (7) slukker 
når ønsket temperatur er oppnådd (etter 
ca. 1 min.).

C Stryking

 1 Damp på/av

For dampstryking må temperaturvelgeren 
(6) settes innenfor det røde området.
Trykk på dampknappen (3) for å starte 
dampfunksjonen.

Damp på  

   

  Damp av

Med dampknappen i øvre posisjonen, 
drei dampregulatoren (3a) for å justere 
dampmengden.

 2 Ekstra kraftig dampstøt

Før du starter strykingen, trykk ned 
knappen for ekstra kraftig dampstøt (5) 3 til 
4 ganger slik at den blir aktivert. Knappen 
for ekstra kraftig dampstøt trykkes ned 
i intervaller på minst 5 sekunder.
Det ekstra kraftige dampstøtet kan 
aktiveres ved tørrstryking, men temperatur-
velgeren må være innenfor området «•••» 
og «max». 

 3 Dynkefunksjon

Trykk ned knappen for dynkespray (4).

 4 Tørrstryking

Slå av dampfunksjonen ved å trykke på 
dampknappen (3) slik at den fester seg 
i nedre posisjon.

D Etter stryking

Ta ut støpselet fra stikkontakten og trykk 
ned damp på/av knappen (3) slik at den 
står i nedre posisjon (damp av).

Tøm vanntanken. Dette vil forlenge 
strykejernets levetid.

Oppbevar det avkjølte strykejernet på 
et tørt sted stående på endestykket.

E Vedlikehold og rengjøring

Bruk stålull for å rengjøre strykesålen. 
Tørk så strykesålen ren med en klut. 
Bruk aldri skurepute/skrubb, eddik eller 
andre kjemikalier. 

F Rengjøring av antikalk ventilen

Strykejernets antikalk ventil sitter på den 
nedre del av damp knappen (3). Antikalk 
knappen skal avkalkes regelmessig 
(f.eks. hver gang damputviklingen er 
utilfredsstillende). Gjør som følger:

1) Ta støpselet ut av stikkontakten og tøm 

vanntanken.

2) Trykk ned dampknappen slik at den løftes.

3) Trekk den forsiktig ut (noe vann vil nå kunne 

lekke fra strykesålen).

4) Unngå berøring av nedre del av antikalk 

ventilen.

5) Dypp den i eddik (ikke edikkessens) eller 

sitronsaft til kalken blir myk.

6) Bruk en børste som ikke er av metall til å 

rengjøre alle åpninger.

7) Skyll under rennende vann.

8) Sett dampknappen på plass.

9) Trykk på knappen for å sjekke damp på/av 

funksjon.

Merk: Strykejernet må ikke brukes uten 
dampknappen.

G  Avkalking / antikalk system

Når kalkpartikler kommer ut av strykesålens 
dampventiler eller når dampfunksjonen 
ikke virker godt nok selv etter rensing av 
anti-kalk ventilen, skal dampkammeret 
rengjøres som følger:

1) Se etter at dampknappen er i nedre 

posisjon

2) – 3) Fyll tanken med vann, sett støpselet 

i stikkontakten, velg denne «••• »  
temperaturinnstilling

4) – 5) Vent til kontrollampen for temperatur 

slukker. Ta støpselet ut avstikkontakten.

6) – 7) Hold strykejernet over en vask, trykk 

ned dampknappen forsiktig slik at den 
løfter seg, trekk den så forsiktig opp og drei 
slik 
at den hviler i denne posisjon

Advarsel: Når dampknappen trekkes opp, 
vil varmt vann og damp komme ut fra 
strykesålen.

8) Dampknappen settes på plass igjen, slik at 

den fester seg i nedre posisjon. 

9) – 10) Fyll så tanken med vann igjen, sett 

støpselet i stikkontakten og velg denne 
« ••• » temperaturinnstilling.

11) – 13) Når kontrollampen slukker, trykk 

ned knappen for ekstra kraftig dampstøt 
4 ganger for å rense strykejernet. Ta ut 
støpselet og vent til strykesålen er nedkjølt, 
rengjør deretter som beskrevet over i 
punkt E.

Merk: Strykejernet må aldri brukes uten 
dampknappen.

H Feilsøking

Problem

Råd

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dråper kommer  Drei dampregulatoren
ut fra damp-

mot klokkeretningen for

ventilene

å redusere dampen eller
trykk ned dampknappen 
for å slå av dampen.
Ta lengre pauser når du 
trykker ned knappen for 
ekstra kraftig dampstøt.
Velg en høyere tempe-
raturinnstilling.

Ingen damp

Trykk ned dampknappen 
slik at den løfter seg.

Mindre damp 

Rengjør anti-kalk

eller ingen damp  ventilen (se F).
produseres 

Kalkpartikler Dampkammeret 

kommer ut av 

avkalkes (se G).

dampventilene
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Endringer forbeholdes.

press

press

4670355_SI 4000_MN  Seite 12  Mittwoch, 25. September 2002  8:19 08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22