Инструкция для BRAUN EasyStyle SI 4000

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

13

Svenska

Våra produkter är framtagna för att uppfylla 
högsta krav när det gäller kvalitet, funktion och 
design. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd 
med ditt nya Braun EasyStyle strykjärn.

Viktigt: Om stryksulan är försedd med ett 
klistermärke måste det tas av innan du börjar 
stryka.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Innan du börjar att använda strykjärnet, 
läs igenom bruksanvisningen noggrant. 
Behåll bruksanvisningen under hela 
strykjärnets livstid.

Kontrollera att spänningen i vägguttaget 
stämmer överens med den spänning 
som anges på strykjärnet. Anslut endast 
strykjärnet till växelström.

Dra ur kontakten ur vägguttaget innan 
du fyller på vatten och försäkra dig om 
att ångknappen är inställd i det lägsta 
läget (ånga av). Dra alltid i kontakten, 
inte i sladden. Sladden får aldrig komma 
i kontakt med heta föremål eller med 
stryksulan.

Doppa aldrig strykjärnet i vatten eller i andra 
vätskor.

Placera alltid strykjärnet i upprätt läge 
när du tar en paus i strykningen. Dra alltid 
ur kontakten om du lämnar rummet, även 
om det bara är för en kort stund.

Dra aldrig ut ångknappen (3) medan du 
stryker.

Förvara strykjärnet utom räckhåll för barn. 
Elektriska strykjärn når höga temperaturer 
när de används och het ånga kan förorsaka 
brännskador.

Kontrollera emellanåt att sladden inte är 
skadad.

Om strykjärnet är trasigt (inklusive sladden) 
sluta använd strykjärnet och lämna in det 
till en auktoriserad Braun serviceverkstad 
för reparation.

Felaktiga eller okvalificerade reparationer 
kan orsaka olyckor och skada användaren.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A Beskrivning

1 Munstycke för vattenspray 
2 Öppning för vattentank
3 Ångknapp
3a Ångregulator
4 Sprayknapp
5 Knapp för Power shot (extra ånga) 
6 Temperaturväljare
7 Kontrollampa för temperatur

B Innan du börjar att stryka

Du kan använda vanligt kranvatten. Om 
du har extremt hårt vatten är det dock 
bäst att använda en blandning av 50% 
kranvatten och 50% destillerat vatten. 
Fyll vattentanken till «max» markeringen. 
Använd aldrig enbart destillerat vatten. 
Tillsätt aldrig tillsatser (t.ex. stärkelse) 
i vattnet.

Ställ strykjärnet i upprätt läge och anslut 
kontakten till vägguttaget. Välj temperatur 
enligt strykguiden som du hittar på stryk-
järnets häl eller på etiketten i klädesplagget. 

Kontrollampan (7) släcks när strykjärnet 
har kommit upp i önskad temperatur 
(efter ca 1 min).

C Att stryka

 1 Ånga av/på

För ångstrykning måste temperaturväljaren 
(6) vara inställd inom det rödmarkerade 
området. Tryck på ångknappen (3) för att 
starta ångfunktionen.

Ånga på  

   

  Ånga av

Med ångknappen inställd det övre läget 
vrid på ångregulatorn (3a) för att justera 
mängden ånga.

 2  Power shot (extra ånga)

Innan strykjärnet används, tryck på 
Power shot knappen (5) 3 till 4 gånger för 
att aktivera den. Tryck på Power shot 
knappen i intervaller i minst 5 sekunder.
Power shot kan aktiveras vid torr-strykning. 
Temperaturväljaren måste dock vara 
inställd mellan «•••» och «max». 

 3  Sprayfunktion

Tryck på sprayknappen (4).

 4  Torrstrykning

Stäng av ångfunktionen genom att trycka 
på ångknappen (3) så att den står i det  
lägsta läget.

D Efter strykning

Dra ur kontakten och tryck på ångknappen 
(3) så att den står i det lägsta läget 
(ånga av). 

För att förlänga strykjärnets livslängd, töm 
vattentanken.

Förvara det kalla strykjärnet på ett torrt 
ställe stående på högkant.

E Skötsel och rengöring

För att rengöra stryksulan, använd stålull.
Torka sedan av stryksulan med en tygtrasa.
Använd aldrig skurtrasa, ättika eller andra 
kemikalier. 

F Rengöring av kalkuppsamlaren

Strykjärnets sitter på ångknappens (3) 
undersida. Den måste avkalkas regel-
bundet (t.ex. när ångbildningen är 
otillräcklig). Gör som följer: 

1) Koppla ur stykjärnet och töm den på vatten.

2) Tryck på ångknappen så att den lyfts upp.

3) Dra försiktigt upp ångknappen (lite vatten 

kan nu rinna ur ånghålen).

4) Vidrör ej kalkuppsamlaren.

5) Lägg den i hushållsättika eller citronjuice 

tills kalken blir porös och mjuk.

6) Borsta med en icke-metallisk borste tills 

alla håligheter är rena från kalk.

7) Skölj i rinnande vatten.

8) Montera tillbaka ventilen. 

9) Kontrollera ångans av/på funktion genom 

att trycka på knappen.

Viktigt: Strykjärnet får aldrig användas utan 
ångknapp.

G Avkalkning / antikalk systemet

När kalkpartiklar kommer ut ur ånghålen 
eller när ångfunktionen inte fungerar som 
den ska, även efter att kalkuppsamlaren har 
rengjorts skall nedanstående instruktioner 
följas för att rengöra ångkammaren. 

1) Tryck på ångknappen (3) så att den ställs 

i det lägsta läget.

2) – 3) Fyll vattentanken, anslut strykjärnet till 

eluttaget, välj temperaturinställning «•••».

4) – 5) Vänta till kontrollampan släcks. 

Dra ur kontakten.

6) – 7) Håll strykjärnet över ett handfat. 

Tryck på ångknappen så att den lyfts upp. 
Dra sedan försiktigt upp ångknappen och 
vrid den så att den stannar i detta läge.

Viktigt: När ångknappen dras upp kommer 
het vatten och ånga att komma ut ur 
stryksulan.

8) Tryck tillbaka ångknappen så att den 

fastnar i det nedre läget.

9) – 10) Fyll vattentanken, anslut strykjärnet till 

eluttaget, välj temperaturinställning «•••».

11) – 13) När kontrollampan har slocknat tryck 

på Power shot knappen 4 gånger för att 
skölja strykjärnet innan du använder det. 
Dra ur kontakten och låt järnet svalna. 
Rengör sedan enligt punkt E. 

Viktigt: Strykjärnet får aldrig användas utan 
ångknapp.

H Felsökningsguide

Problem

Lösning

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Det droppar ur

Vrid på ångregulatorn

ånghålen

motsols för att minska 
ångan eller stäng av den. 
Låt det gå längre mellan 
intervallerna när du 
aktiverar Power shot 
ångan.
Välj en högre 
temperaturinställning.

Ingen ånga över Tryck på ångknappen
huvud taget

så att den lyfts upp.

Strykjärnet avger  Rengör kalkupp-
lite eller ingen 

samlaren (se F).

ånga 

Kalkpartiklar Avkalka 

ång-

kommer ut 

kammaren (se G).

genom ånghålen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Med förbehåll för ändringar.

Denna produkt är anpassad till 
EMC-direktiven enligt Council 
Directive 89/336/EEC och Low 
Voltage Regulation (73/23 EEC).

press

press

4670355_SI 4000_MN  Seite 13  Mittwoch, 25. September 2002  8:19 08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22