Инструкция для BRAUN EasyStyle SI 4000

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

15

Polski

Nasze wyroby zosta∏y zaprojektowane 
i wyprodukowane tak, aby spe∏nia∏y wszelkie 
wymagania jakoÊci, funkcjonalnoÊci i estetyki. 
Gratulujemy udanego zakupu i ˝yczymy du˝o 
zadowolenia przy u˝ytkowaniu nowego 
˝elazka Braun EasyStyle.

Uwaga: JeÊli stop´ grzejnà ˝elazka 
zabezpiecza folia ochronna lub naklejka, przed 
pierwszym u˝yciem ˝elazka nale˝y 
je usunàç.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zasady bezpiecznego u˝ytkowania 
urzàdzenia

Przed uruchomieniem ˝elazka prosimy 
uwa˝nie zapoznaç si´ z instrukcjà obs∏ugi. 
Zalecamy zachowanie instrukcji obs∏ugi tak, 
aby by∏a przydatna przez ca∏y okres 
u˝ytkowania ˝elazka.

Przed w∏àczeniem do sieci nale˝y 
sprawdziç czy podane na urzàdzeniu 
napi´cie znamionowe jest zgodne 
z napi´ciem w sieci. ˚elazko mo˝e byç 
zasilane wy∏àcznie pràdem zmiennym.

Przed nape∏nieniem ˝elazka wodà nale˝y 
wyjàç wtyczk´ z gniazdka. Przy od∏àczaniu 
urzàdzenia z sieci nale˝y ciàgnàç za 
wtyczk´ a nie za przewód zasilajàcy. 
Przewód sieciowy nie mo˝e dotykaç 
goràcych przedmiotów ani stopy grzejnej 
˝elazka.

Nie zanurzaç ˝elazka w wodzie.

Podczas przerw w prasowaniu nale˝y 
odstawiç ˝elazko w pozycji pionowej. 
Nale˝y zawsze wy∏àczyç ˝elazko z sieci 
nawet przy najkrótszym opuszczeniu 
pomieszczenia, w którym prasujemy.

Nigdy nie nale˝y wyciàgaç przycisku 
regulatora iloÊci pary podczas prasowania.

˚elazko nale˝y przechowywaç poza 
zasi´giem dzieci, zw∏aszcza przy 
korzystaniu z funkcji wyrzutu pary z 
przodu ˝elazka. ˚elazko nagrzewa si´ 
do wysokich temperatur, co w po∏àczeniu 
z goràcà parà wydostajàcà si´ z otworów 
mo˝e doprowadziç do oparzeƒ.

Nale˝y regularnie kontrolowaç czy nie 
wyst´pujà uszkodzenia w przewodzie 
zasilajàcym.

˚elazka (lub przewód) z jakimikolwiek 
uszkodzeniami nie nale˝y u˝ywaç lecz 
oddaç do naprawy do punktu serwisowego 
Brauna (patrz za∏àcznik).

B∏´dne lub niefachowe dokonywanie 
napraw grozi wypadkiem.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

AOpis urzàdzenia

1 Dysza spryskiwacza
2 Otwór wlewowy z zamkni´ciem
3 Przycisk wyrzutu pary
3a Regulator iloÊci pary
4 Przycisk spryskiwacza
5 Przycisk dodatkowego wyrzutu pary
6 Regulator temperatury
7 Lampka kontrolna temperatury

B Praktyczne wskazówki

Do nape∏nienia ˝elazka mo˝na stosowaç 
wod´ z kranu. W przypadku bardzo twardej 
wody (powy˝ej 3mmol/l) zaleca si´ 
stosowanie mieszanki: 50 % wody z 
kranu i 50 % wody destylowanej. Zbiornik 
na wod´ nale˝y nape∏niç do poziomu 
ozaczonego «max». Nie u˝ywaç samej 
wody destylowanej. Nie dodawaç ˝adnych 
preparatów, np. krochmalu.

Postawiç ˝elazko w pozycji pionowej 
i pod∏àczyç do sieci. Ustawiç ˝àdanà 
temperatur´ zgodnie z oznakowaniami 
na prasowanej odzie˝y, materia∏ach, 
poÊcieli itp.

Lampka kontrolna (7) wy∏àcza si´ po 
osiàgni´ciu wybranej temperatury.

C Prasowanie

 1 W∏àczanie/wy∏àczanie pary

Aby prasowaç z parà, regulator temperatury 
(6) musi znajdowaç si´ 
w «czerwonym» zakresie. Aby uruchomiç 
tryb pracy z parà nacisnàç przycisk wyrzutu 
pary (3).

Para                                       Para
w∏àczona   

   

   

wy∏àczona

Gdy przycisk wyrzutu pary (3) jest 
w∏àczony, iloÊç wydzielanej pary okreÊla 
si´ za pomocà przekr´cenia regulatora 
pary (3a).

 2 Dodatkowe uderzenie pary

Przed rozpocz´ciem prasowania zaleca si´ 
3 lub 4-krotne uruchomienie przycisku 
dodatkowego uderzenia pary (5) w celu 
uaktywnienia tej funkcji.
Naciskaç przycisk dodatkowego wyrzutu 
pary nie cz´Êciej ni˝ co 5 sekund.
Funkcja mo˝e byç uruchomiona równie˝ 
przy prasowaniu na sucho. Regulator 
temperatury powinien byç ustawiony w 
zakresie «•••» do «max». 

 3 Spryskiwacz

Nacisnàc przycisk spryskiwacza (4).

 4 Prasowanie na sucho (bez u˝ycia pary)

Wy∏àczyç funkcj´ pary przez naciÊni´cie 
przycisku wyrzutu pary (3) tak, aby ten 
zatrzyma∏ si´ w dolnej pozycji.

D Przechowywanie ˝elazka

Po zakoƒczeniu prasowania nale˝y wyjàç 
wtyczk´ z gniazdka oraz wy∏àczyç funkcj´ 
pary naciskajàc przycisk wyrzutu pary (3) 
tak, aby zatrzyma∏ si´ w dolnej pozycji.

Aby przed∏u˝yç ˝ywotnoÊç ˝elazka 
zaleca si´ opró˝nianie zbiorniczka na wod´ 
po ka˝dym prasowaniu.

Wy∏àczone ˝elazko nale˝y przechowywaç 
w suchym miejscu w pozycji pionowej.

E Piel´gnacja i czyszczenie

Aby wyczyÊciç stop´ grzejnà nale˝y u˝yç 
metalowej Êciereczki. Nast´pnie wytrzeç 
stop´ mi´kkà szmatkà. Nigdy nie nale˝y 
u˝ywaç innych materia∏ow oraz octu czy 
innych substancji chemicznych. 

F Czyszczenie zaworu 

antykamieniowego

Zawór antykamieniowy, umieszczony 
w regulatorze pary, nale˝y regularnie 
oczyszczaç (np. co trzy miesiàce). 
Aby tego dokonaç nale˝y opró˝niç 
zbiornik na wod´.

1) Od∏àczyç ˝elazko od sieci i opró˝niç 

z wody.

2) Wy∏àczyç przycisk regulatora pary.

3) Ostro˝nie usunàç regulator pary (troch´ 

wody mo˝e cieknàç ze stopy grzejnej).

4) Nie dotykaç zaworu antykamieniowego.

5) Zanurzyç regulator w occie lub soku 

z cytryny na co najmniej 30 minut.

6) OczyÊciç pozosta∏e resztki przy pomocy 

szczoteczki.

7) P∏ukaç pod bie˝àcà wodà.

8) Ponownie zamontowaç regulator pary.

9) Nacisnàç przycisk regulatora pary aby 

sprawdziç jego prawid∏owe dzia∏anie.

Uwaga: ˚elazko nie mo˝e byç u˝ywane bez 
regulatora pary.

G System odkamieniania

Kiedy pomimo oczyszczenia zaworu wyrzut 
pary jest niewystarczajàcy, oznacza to, ˝e 
nale˝y oczyÊciç pojemnik na wod´.

1) Nale˝y si´ upewniç, ˝e przycisk regulatora 

pary jest w najni˝szej pozycji.

2) – 3) Nape∏niç pojemnik do wody, pod∏àczyç 

do sieci i nastawiç na odpowiednià 
temperatur´.

4) – 5) Czekaç a˝  Êwiate∏ko temperatury 

wy∏àczy si´. Od∏àczyç ˝elazko od sieci.

6) – 7) Przytrzymujàc ˝elazko nad zlewem, 

ostro˝nie nacisnàç przycisk regulatora pary 
tak aby zatrzyma∏ si´ w górnej pozycji, 
nast´pnie nale˝y ostro˝nie go wyciàgnàç i 
przekr´ciç tak aby pozosta∏ na swoim 
miejscu.

Uwaga: Po przekr´ceniu regulatora pary ze 
stopy grzejnej mo˝e wydobywaç sie goràca 
para i woda.

8) Wcisnàç przycisk regulatora pary.

9) – 10) Nape∏niç pojemnik do wody, pod∏àczyç 

do sieci i nastawiç na odpowiednià 
temperatur´.

11) – 13) Kiedy Êwiate∏ko temperatury zgaÊnie 

wcisnàç przycisk wyrzutu paru 
4 razy by oczyÊciç ˝elazko przed 
przystàpieniem do prasowania. 
Od∏àczyç ˝elazko i poczekaç do ostygni´cia 
stopy, nast´pnie wyczyÊciç zgodnie z 
paragrafem E. 

H Wykrywanie i usuwanie awarii

Usterka

Rozwiàzanie

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Krople wody 

Przekr´ciç regulator 

wydostajàce si´ 

pary w lewo w celu 

z otworów 

zmniejszenia iloÊci 

wyrzutu pary

wydobywajàcej si´ 
pary lub wy∏àczyç 
funkcj´ wyrzutu pary. 
Robiç d∏u˝sze przerwy 
mi´dzy stosowaniem 
funkcji dodatkowego 
wyrzutu pary. 
Ustawiç wy˝szà 
temperatur´.

Nie dzia∏a 

Nacisnàç przycisk 

funkcja pary

wyrzutu pary tak aby
zatrzyma∏ si´ w górnej 
pozycji.

Zbyt ma∏a iloÊç 

WyczyÊciç zawór

wydzielanej pary  antykamieniowy (F).
lub brak pary

Drobiny osadu 

OczyÊciç (odkamieniç)

wydostajà si´ z 

zbiornik na wod´ (G).

otworów wyrzutu 
pary
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zastrzega si´ prawo do wprowadzenia 
zmian.

press

press

4670355_SI 4000_MN  Seite 15  Mittwoch, 25. September 2002  8:19 08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22