Инструкция для BRAUN EasyStyle SI 4000

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

17

Slovensk˘

Na‰e v˘robky sú vyrábané tak, aby odpovedali 
najvy‰‰ím nárokom na kvalitu, funkãnosÈ a 
design. Prajeme Vám s na‰ím v˘robkom 
príjemnú prácu.

Poznámka: Pokiaº by Ïehliaca plocha 
Vá‰ho modelu bola opatrená umelohmotnou 
ochrannou fóliou, odstráÀte ju skôr, 
neÏ budete Ïehliãku pouÏívaÈ.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DôleÏité bezpeãnostné upozornenia

Návod k obsluhe si pozorne preãítajte 
skôr, neÏ zaãnete Ïehliãku pouÏívaÈ. Návod 
k obsluhe starostlivo uschovajte 
po celú dobu Ïivotnosti Ïehliãky.

Uistite sa, Ïe napätie Va‰ej domovej 
siete odpovedá napätiu vytlaãenému na 
Ïehliãke. Pripojujte Ïehliãku len ku 
striedavému prúdu.

Vytiahnite vidlicu sieÈového prívodu vÏdy 
pred t˘m, neÏ budete do Ïehliãky nalievaÈ 
vodu a uistite sa, Ïe tlaãidlo pary je na 
najniωej pozícii.(para vypnutá). Nikdy 
neÈahajte za kábel, vÏdy berte do ruky 
len vidlicu. SieÈov˘ prívod nesmie prísÈ 
do styku s horúcimi predmetmi alebo 
horúcou Ïehliacou plochou.

Nikdy neponárajte Ïehliãku do vody alebo 
in˘ch tekutín.

Behom prestávok v Ïehlení odkladajte 
Ïehliãku na odstavnú plochu. Odpojte 
Ïehliãku od siete, keì odchádzate z 
miestnosti, a to aj keì len na krátku dobu.

Nikdy nevyÈahujte behom Ïehlenia tlaãidlo 
pary (3).

DrÏte Ïehliãku mimo dosah detí. 
Elektrické Ïehliãky vyvíjajú vysokú teplotu v 
kombinácii s horúcou parou, takÏe 
môÏe dôjsÈ k popáleninám.

Pravidelne kontrolujte, ãi kábel sieÈového 
prívodu nie je po‰koden˘.

NepouÏívajte po‰kodenú Ïehliãku. Predajte 
ju do opravy do autorizovaného servisu 
firmy Braun.

Chybná alebo neodborná oprava môÏe 
spôsobiÈ uÏívateºovi závaÏné ‰kody alebo 
poranenia.

Elektrické prístroje znaãky Braun 
odpovedajú príslu‰n˘m ustanoveniam 
bezpeãnostn˘ch noriem a predpisov.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

APopis prístroja

1 Kropiaca tryska
2 Nalievaci otvor nádrÏky na vodu
3 Tlaãidlo pary
3a Regulácie mnoÏstva pary
4 Tlaãidlo rozpra‰ovaãa - kropenie
5 Tlaãidlo parného rázu
6 Regulátor teploty
7 Kontrolka dosiahnutie teploty

B Pred t˘m ako zaãnete ÏehliÈ  

Tato Ïehliãka je skon‰truovaná pre pouÏitie 
vody z vodovodu do 17° N 
tvrdosti. Ak máte extrémne tvrdú vodu, 
doporuãujeme pouÏívaÈ zmes 50% vody 
z vodovodu a 50% destilovanej vody. 
NaplÀte nádrÏku na vodu k znaãke «max». 
Nikdy nepouÏívajte len destilovanú vodu. 
Nepridávajte Ïiadne aditíva (napr. ‰krob).

DrÏte Ïehliãku vo zvislej polohe a pripojte ju 
k sieti. Zvoºte teplotu podºa znaãiek na 
Ïehliãke alebo podºa visaãky na prádle.

Kontrolka (7) zhasne, akonáhle je 
dosiahnutá nastavená teplota 
(po cca 3 min.).

C Îehlenie

 1 Para zapnutá / vypnutá

MôÏete zvy‰ovaÈ a zniÏovaÈ mnoÏstvo pary 
otáãaním regulátora mnoÏstva pary. 
Pre Ïehlenie s parou nastavte regulátor 
teploty (6) v ãervenom rozsahu. Stlaãte 
tlaãidlo pary (3) pre aktiváciu reÏimu pary.

Para zapnutá   

   

  

Para vypnutá

Pre reguláciu mnoÏstva pary, otáãajte 
tlaãidlom pary (3a) v jej hornej polohe.

 2 Power shot (parn˘ ráz)

Stlaãte tlaãidlo Power shot (5) 3 aÏ 4 krát 
pre jej aktiváciu v intervaloch najmenej 
5 sekúnd. Parn˘ ráz môÏe byÈ aktivovan˘ aj 
pri suchom Ïehlení. Regulátor teploty musí 
byÈ nastaven˘ v rozmedzí «•••» aÏ (max.). 

 3 Tlaãidlo rozpra‰ovania

Stlaãte tlaãidlo rozpra‰ovaãa (4).

 4 Suché Ïehlenie

ReÏim pary vypnete stlaãením tlaãidla pary 
(3) tak aby sa dostal do najnij‰ej polohy.

D Po Ïehlení

Odpojte Ïehliãku od siete a zatlaãte tlaãidlo 
pary (3) do jej dolnej polohy. 

Pre predæÏenie Ïivotnosti Ïehliãky, 
vyprázdnite nádrÏku na vodu. 

Vychladnutú Ïehliãku ukladajte na suchom 
mieste, vo zvislej polohe, postavenú na 
odstavnej ploche.

E ÚdrÏba a ãistenie

Îehliacu plochu ãistite oceºovou vlnou. 
V Ïiadnom prípade nepouÏívajte brúsne 
prípravky, ocot ani chemikálie. 

F âistenie odvápÀovacieho 

ventilu

OdvápÀovací ventil sa nachádza na 
spodnej ãasti tlaãidla pary (3). Tento ventil 
sa musí pravidelne odvápÀovaÈ (napr. vÏdy, 
keì je v˘vin pary nedostatoãn˘). 
V tomto prípade postupujte nasledovne:

1) Odpojte Ïehliãku a vyprázdnite nádrÏku 

vody.

2) Stlaãte tlaãidlo pary vytiahnutím.

3) Opatrne ho odstráÀte (trochu vody by 

sa e‰te mohlo vyliaÈ).

4) Nesiahajte na odvápÀovací ventil.

5) Ponorte ho do octu (nie do octového 

koncentrátu) alebo do citrónového djúsu na 
tak dlho, k˘m sa vápno nestane mäkk˘m.

6) PouÏite nekovovú kefu, pokiaº nebudú 

v‰etky otvory ãisté.

7) Opláchnite teãúcou vodou.

8) VloÏte ho späÈ.

9) Skontrolujte funkciu pary.

Poznámka: Îehliãka nikdy nesmie byÈ 
pouÏitá bez tlaãidla pary.

G Systém odvápÀovania

Ak sa z parového ventilu dostávajú von ãasti 
vodného kameÀa alebo vytváranie pary je 
nedostatoãné aj po vyãistení 
odvápÀovacieho ventilu, mali by ste vyãistiÈ 
aj parovú komoru nasledujúcim spôsobom:

1) Uistite sa, Ïe tlaãidlo pary je v jej najniωej 

polohe.

2) – 3) NaplÀte nádobku vody a pripojte 

Ïehliãku k sieti a zvoºte nastavenie 
teploty «•••».

4) – 5) Poãkajte k˘m kontrolka zhasne. 

Odpojte Ïehliãku zo siete.

6) – 7) DrÏte Ïehliãku nad um˘vadlom, potom, 

opatrne stlaãte tlaãidlo pary tak, aby sa dala 
vytiahnuÈ.

Pozor: pri vytiahnutí tlaãidla pary, zo spodku 
Ïehliãky vyteãie horúca voda a horúca para.

8) Zatlaãte tlaãidlo pary späÈ tak, aby bola 

v najniωej polohe.

9) – 10) NaplÀte nádobku vody a pripojte 

Ïehliãku k sieti a zvoºte nastavenie teploty  
«•••».

11) – 13) Keì zhasne kontrolka, stlaãte tlaãidlo 

(power shot) (4) asi 4 krát, aby ste vypláchli 
Ïehliãku. Odpojte Ïehliãku a poãkajte, k˘m 
vychladne, aby ste ju mohli vyãistiÈ 
spôsobom uveden˘m v písm. E.

Upozornenie: Îehliãka nikdy nesmie byÈ 
pouÏitá bez tlaãidla pary.

H Problémy pri Ïehlení

Problém

Odstránenie

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Z otvorov pre 

Otoãte regulátor pary 

paru kvapká 

proti smeru hodinov˘ch

voda

ruãiãiek, aby ste zníÏili 
mnoÏstvo pary alebo ju 
vypnite. DodrÏujte dlh‰ie 
intervaly pri stlaãení 
tlaãidiel parného rázu.
Nastavte väã‰iu teplotu.

Funkcia pary 

Stlaãte tlaãidlo pary

nefunguje

tak, aby sa zdvihol.

Vyvíja sa menej  Skontrolujte hladinu 
pary alebo  

vody. Oãistite  

vôbec nie je 

odvápÀovací ventil

Ïiadna para 

(vid’. F).

Z parn˘ch 

Odvápnite parnú komoru.

otvorov 

Tlaãidlo parného rázu 

vychádzajú 

stlaãte 5 – 10x.

ãiastoãky vápna (vid’. G).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zmeny bez upozornenia sú vyhradené!

press

press

4670355_SI 4000_MN  Seite 17  Mittwoch, 25. September 2002  8:19 08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22