Инструкция для BRAUN EasyStyle SI 4000

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

19

Türkçe

Ürünlerimiz kalite, kullan∂m ve tasar∂mda en 
yüksek standartlara ulaµabilmek için 
tasarlanm∂µt∂r. Yeni Braun EasyStyle’dan 
memnun kalacaπ∂n∂z∂ umar∂z.

Dikkat: Ütünüzün taban∂ koruyucu bir plastik ile 
kapl∂ olabilir. ∑lk kullan∂mdan önce bu plastik 
kaplamay∂ ç∂kart∂n∂z. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dikkat edilmesi gereken noktalar 

Kullanmadan önce, bu kullanma talimat∂n∂ 
dikkatlice ve eksiksiz okuyunuz. Kullanma 
kitapç∂π∂n∂ ütüyü kulland∂π∂n∂z sürece 
saklay∂n∂z.

Kullanmadan önce, µebeke cereyan 
geriliminin, cihaz∂n alt∂nda yaz∂l∂ olan voltaj 
ile uygunluπunu kontrol ediniz. Ütünüzün 
fiµini sadece alternatif ak∂m prizine tak∂n∂z.

Cihaza su koymadan önce ütünüzün fiµini 
prizden çekiniz ve buhar düπmesini düµük 
ayarda (kapal∂) tutunuz. Fiµi prizden 
çekmek istediπinizde kablodan tutup 
çekmeyiniz. Fiµi tutarak çekiniz.

Ütü kablosu s∂cak cisimler ya da ütü 
taban∂yla temas etmemelidir.

Ütüyü asla su veya benzeri s∂v∂larla temas 
ettirmeyiniz.

Ütüye ara verdiπinizde, cihaz∂n∂z∂ arka 
dayanaπ∂na yaslanm∂µ olarak tutunuz. 
Çok k∂sa bir süre için bile olsa odadan 
ç∂kt∂π∂n∂zda ütüyü prizden çekiniz.

Ütüleme esnas∂nda buhar düπmesini (3) 
kesinlikle çekmeyiniz. 

Cihaz∂ çocuklar∂n eriµebileceπi yerlerden 
uzak tutunuz. Elektrikli ütüler, 
çal∂µt∂r∂lmalar∂ndan itibaren yüksek ∂s∂ 
yayd∂klar∂ndan, yan∂klara yol açabilirler.

Ütünüzün kablosunu, herhangi bir hasar∂ 
olup olmad∂π∂n∂ anlamak için mutlaka arada 
s∂rada kontrol ediniz. 

Ütünüzü, tamir edilmesi gerektiπinde, yetkili 
bir Braun servis istasyonuna götürünüz.

Yanl∂µ ve kalitesiz olarak yap∂lan onar∂m, 
kazalara veya kullan∂c∂n∂n yaralanmas∂na 
neden olabilir.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A Tan∂mlama

1 Su püskürtme aπz∂
2 Su tank∂na ait sürgülü kapak
3 Buhar düπmesi
3a Buhar düzenleyici
4 Su püskürtme düπmesi
5 Ekstra buhar düπmesi
6 S∂cakl∂k seçicisi
7 Pilot ∂µ∂π∂

B Cihaz∂n∂z∂ Çal∂µt∂rmadan Önce

Bu ütü, musluk suyu kullan∂m∂na uygun 
olarak tasarlanm∂µt∂r. Fakat eπer suyunuz 
kireçliyse, musluk suyunu, marketlerden/
eczanelerden temin edebileceπiniz ar∂t∂lm∂µ 
su ile yar∂ yar∂ya kar∂µt∂rarak kullanman∂z∂ 
tavsiye ederiz. Su tank∂n∂ «max» noktas∂na 
kadar doldurunuz. Asla sadece ar∂t∂lm∂µ/saf 
su kullanmay∂n∂z (akü suyu). Suyun içine 
hiçbir katk∂ maddesi (kola gibi) ilave 
etmeyiniz.

Ütüyü dikey pozisyonda tutunuz ve fiµini 
prize tak∂n∂z. S∂cakl∂k seçicideki 
seçeneklere göre gerekli ∂s∂ ayar∂n∂ yap∂n∂z. 

Pilot ∂µ∂π∂n∂n (7) sönmesi, ütünün istenilen 
s∂cakl∂πa ulaµm∂µ olduπunu gösterir 
(yaklaµ∂k 1 dk sonra).

C Ütüleme

 1 Buhar Aç∂k / Kapal∂

Buharl∂ ütüleme için s∂cakl∂k seçicisini (6) 
k∂rm∂z∂ (buhar) göstergeye getiriniz. Buhar 
modunu baµlatmak için buhar düπmesine 
(3) bas∂n∂z.

Buhar Aç∂k  

   

  

Buhar Kapal∂

Düπme aç∂kken buhar miktar∂n∂ ayarlamak 
için buhar düzenleyicisini (3a) kullan∂n∂z.

 2 Ekstra Buhar

Ekstra buhar∂ çal∂µt∂rmak için ekstra buhar 
düπmesine (5) yaklaµ∂k olarak 5 saniye 
süren aral∂klarla 3-4 defa bas∂n∂z.
Ekstra buhar, kuru ütüleme yap∂l∂rken 
kullan∂labilir. Fakat, s∂cakl∂k seçici «•••» ve 
«max» ayarlar∂ aras∂nda olmal∂d∂r.

 3 Su Püskürtme

Su püskürtme düπmesine (4) bas∂n∂z.

 4 Kuru Ütüleme

Daha düµük düzeyde çal∂µmas∂ için buhar 
düπmesine basarak (3) buhar modunu 
kapat∂n∂z.

D Ütü Sonras∂

Her ütülemeden sonra fiµi prizden çekiniz ve 
buhar modunu kapatmak için buhar açma/
kapama düπmesine (3) bas∂n∂z.

Ütünüzün ömrünü uzatmak için su tank∂n∂ 
boµalt∂n∂z.

Soπumuµ olan ütünüzü kuru bir yerde ve her 
zaman arka dayanaπ∂na yaslanm∂µ olarak 
saklay∂n∂z.

E Bak∂m ve Temizlik

Ütü taban∂n∂ temizlemek için çelik yün 
kullan∂n∂z. Daha sonra temiz bir bezle 
ovunuz. Asla bulaµ∂k süngeri, sirke veya 
diπer kimyasal maddeleri kullanmay∂n∂z.

F Kireçlenmeyi Önleyici Valf∂n 

Temizlenmesi: 

Ütünüzün kireçlenme önleyici valf∂ buhar 
düπmesinin (3) alt ucunda bulunur. Düzenli 
olarak kireçten ar∂nd∂r∂lmas∂ gereklidir (örn: 
Buhar miktar∂ yetersiz olduπu zaman).

∑µlem µu µekildedir:

1) Ütünüzü fiµten çekiniz ve su tank∂n∂ 

boµalt∂n∂z.

2) Buhar düπmesine bas∂p kald∂r∂n∂z.

3) Dikkatli bir µekilde ç∂kart∂n∂z (Su tank∂nda 

kalan sular ütünüzün taban∂ndan akabilir).

4) Kireçlenme önleyici valfa dokunmay∂n∂z.

5) Kireç yumuµay∂ncaya kadar sirke (sirke 

esans∂ deπil) veya limon suyu içinde 
tutunuz.

6) Metal olmayan bir f∂rçayla bütün delikler 

aç∂lana kadar temizleyiniz. 

7) Suyla durulay∂n∂z.

8) Buhar düπmesini tekrar yerine yerleµtiriniz.

9) Buhar açma/kapama fonksiyonunun çal∂µ∂p 

çal∂µmad∂π∂n∂ kontrol etmek için düπmeye 
bas∂n∂z.

Not: Ütü buhar düπmesi olmadan 
kullan∂lmamal∂d∂r.

G Kendini Temizleme / Kireçten 

Ar∂nd∂rma Sistemi

Buhar deliklerinden kal∂nt∂lar ç∂kt∂π∂ zaman 
ya da buhar devinimi kireçlenme önleyici 
valf∂n temizlenmesinden sonra bile yetersiz 
kald∂π∂nda, buhar bölmesini temizlemek 
için:

1) Buhar düzenleyiciyi en düµük konuma 

getiriniz.

2)–3) Su tank∂n∂ «max» iµaretli yere kadar 

doldurunuz ve s∂cakl∂k seçiciyi «•••» 
iµaretine getiriniz. Ütünüzün fiµini prize 
tak∂n∂z.

4)–5) Pilot ∂µ∂π∂ sönene kadar bekleyiniz. 

Ütüyü fiµten çekiniz.

6)–7) Ütüyü lavabonun alt∂na tutunuz. Daha 

sonra buhar düπmesine bas∂p kald∂r∂n∂z, 
düπmeyi dikkatlice çekip çeviriniz ve ayn∂ 
pozisyonda kalmas∂n∂ saπlay∂n∂z. 

Dikkat: Buhar düπmesi çekildiπi zaman, ütü 
taban∂ndan s∂cak su ve buhar ç∂kacakt∂r. 

8) Buhar düπmesini tekrar eski yerine 

yerleµtirmek için geri itiniz. 

9)–10) Su tank∂n∂ doldurunuz, fiµi prize tak∂n∂z 

ve s∂cakl∂k seçiciyi «•••» iµaretine getiriniz.

11)–13) Pilot ∂µ∂π∂ söndüπü zaman ütüyü 

temizlemek için, ekstra buhar düπmesine 
4 defa bas∂n∂z. Ütünüzü fiµten ç∂kar∂n∂z ve 
taban∂n∂n soπumas∂n∂ bekleyiniz ve E 
bölümünde anlat∂ld∂π∂ gibi temizleyiniz. 

Not: Ütünüz buhar düπmesi olmadan 
kesinlikle kullan∂lmamal∂d∂r. 

H Ütünüzün Buhar Sisteminde 

Ç∂kabilecek Sorunlar

Problem

Çözüm

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Buhar

Buhar düzenleyiciyi 

deliklerinden

buhar miktar∂n∂

damlalar∂n

azaltmak için saatin

gelmesi

ters yönünde
çeviriniz ya da buhar
düπmesine bas∂p
tamamen kapat∂n∂z.
Ekstra buhar
düπmesine daha
geniµ aral∂klarla
bas∂n∂z. Daha
yüksek bir s∂cakl∂k
seçiniz.

Hiç buhar

Buhar düπmesini

gelmemesi

kald∂rmak için
bas∂n∂z.

Az ya da neredeyse

Kireç önleyici valf∂n

hiç buhar gelmemesi temizlenmesi (F).

Buhar deliklerinden

Buhar bölümünün

kalsiyum partikül-

temizlenmesi (G)

lerinin gelmesi

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     

Önceden bildirim yap∂lmadan deπiµtirilebilir. 

press

press

4670355_SI 4000_MN  Seite 19  Mittwoch, 25. September 2002  8:19 08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22