Инструкция для BRAUN EasyStyle SI 4000

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

20

Eλληνικ

Τα προι ντα µας κατασκευ ζονται  τσι 

στε να πληρο ν τα υψηλ τερα πρ τυπα 

ποι τητας, λειτουργικ τητας και σχεδια-

σµο . Eλπ ζουµε  τι θα ευχαριστηθε τε 

το καινο ριο σας ατµοσ δερο 

Braun EasyStyle.

Προσοχ : Αφαιρ στε την ετικ τα που 

πιθαν ν να υπ ρχει στην πλ κα 

σιδερ µατος πριν απ  την πρ τη χρ ση 

χρησιµοποι ντας µια µη µεταλλικ  

βο ρτσα.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Σηµαντικα µετρα ασφαλειας

Πριν χρησιµοποι σετε το σ δερο 

διαβ στε σχολαστικ   λες τις οδηγ ες 

χρ σης. Φυλ ξτε τις οδηγ ες χρ σης 

κατ  τη δι ρκεια  λης της ζω ς του 

σ δερου.

Σιγουρευθε τε  τι η τ ση του 

ηλεκτρικο  σας ρε µατος ε ναι  δια µε 

την τ ση που αναγρ φεται στο σ δερο. 

Συνδ στε το σ δερο µ νο µε εναλλασ-

σ µενο ρε µα.

Να βγ ζετε π ντα το σ δερο απ  την 

πρ ζα πριν το γεµ σετε µε νερ  και να 

σιγουρευθε τε  τι το κουµπ  του ατµο  

ε ναι π ντα στη χαµηλ  θ ση (steam off). 

Μην τραβ τε ποτ  το καλ διο για να 

βγ λετε τη συσκευ  απ  την πρ ζα. 

Το καλ διο δεν πρ πει ποτ  να  ρθει 

σε επαφ  µε ζεστ  αντικε µενα   µε 

την πλ κα σιδερ µατος.

Μη βυθ ζετε ποτ  το σ δερο σε νερ    

λλο υγρ .

ταν κ νετε µια πα ση στο σιδ ρωµα 

να τοποθετε τε το σ δερο  ρθιο στη 

β ση του. Να το βγ ζετε απ  τη πρ ζα 

ταν βγα νετε απ  το δωµ τιο ακ µη και 

για µικρ  χρονικ  δι στηµα.

Μην τραβ τε ποτ  προς τα  ξω το 

κουµπ  του ατµο  (3) κατ  τη δι ρκεια 

του σιδερ µατος.

Φυλ σετε το σ δερο µακρι  απ  τα 

παιδι . Τα ηλεκτρικ  σ δερα συνδυ ζουν 

υψηλ ς θερµοκρασ ες και ζεστ  ατµ  

που µπορο ν να οδηγ σουν σε 

εγκα µατα.

Να ελ γχετε τακτικ  το καλ διο για 

πιθαν ς φθορ ς.

Ε ν η συσκευ  (συµπεριλαµβανοµ νου 

του καλωδ ου) παρουσι σει κ ποιο 

ελ ττωµα, σταµατ στε να τη χρησιµο-

ποιε τε και πηγα νετ  τη σε  να Κ ντρο 

Εξυπηρ τησης της Braun για επισκευ . 

Λ θος κατ  την επισκευ    επισκευ  

απ   τοµο που δεν  χει τα κατ λληλα 

προσ ντα µπορε  να προκαλ σει 

ατυχ µατα στο χρ στη.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Α Περιγραφ

1 Ψεκαστ ρας ατµο

2 Οπ  δοχε ου νερο

3 Κουµπ  λειτουργ ας ατµο

3α Ρυθµιστ ς ατµο

4 Κουµπ  ψεκασµο

5 Κουµπ  εν σχυσης ψεκασµο

6 Επιλογ ας θερµοκρασ ας

7 Φωτειν   νδειξη θερµοκρασ ας

Β Πριν την  ναρξη

Αυτ  το σ δερο λειτουργε  µε νερ  

της βρ σης. Αν  χετε εξαιρετικ  σκληρ  

νερ  προτε νουµε να χρησιµοποιε τε 

50% νερ  της βρ σης και 50% 

απεσταγµ νο νερ . Γεµ στε το δοχε ο 

νερο  µ χρι την  νδειξη «max». 

Μην χρησιµοποιε τε ποτ  αποκλειστικ  

απεσταγµ νο νερ . Μην προσθ τετε 

τ ποτα στο νερ  (πχ κ λλα).

Τοποθετε στε το σ δερο σε  ρθια θ ση 

και συνδ στε το µε το ηλεκτρικ  δ κτυο. 

Επιλ ξτε τη θερµοκρασ α σ µφωνα µε 

τον οδηγ  σιδερ µατος που αναγρ -

φεται π νω στο σ δερο   στα ρο χα σας.

Η φωτειν   νδειξη θερµοκρασ ας (7) 

σβ νει  ταν επιτευχθε  η επιθυµητ  

θερµοκρασ α (µετ  περ που απ  

1 λεπτ ).

C

Σιδ ρωµα

 1 Λειτουργ α ατµο

Για σιδ ρωµα µε ατµ  ο επιλογ ας της 

θερµοκρασ ας (6) πρ πει να τεθε  εντ ς 

της κ κκινης περιοχ ς. Πατε στε το 

κουµπ  ατµο  (3) για να ξεκιν σει ο 

τρ πος λειτουργ ας σιδερ µατος 

µε ατµ .

Με ατµ    

   

   

Χωρ ς ατµ

Με το κουµπ  του ατµο  στην  ρθια 

θ ση, γυρ στε το ρυθµιστ  του ατµο  

(3α) για να ρυθµ σετε την ποσ τητα 

του ατµο .

 2 Εν σχυση ψεκασµο

Πριν τη χρ ση, πι στε το κουµπ  

εν σχυσης ψεκασµο  (5) 3  ως 4 φορ ς 

για να το ενεργοποι σετε. Πατε στε 

το κουµπ  σε διαστ µατα  χι µικρ τερα 

των 5 δευτερολ πτων.

Η λειτουργε α εν σχυσης ψεκασµο  

µπορε  να ενεργοποιηθε  κατ  τη 

δι ρκεια στεγνο  σιδερ µατος. 

Ωστ σο, ο επιλογ ας θερµοκρασ ας 

πρ πει να τοποθετηθε  εντ ς του 

διαστ µατος «•••» και «max». 

 3 Λειτουργ α ψεκασµο

Πατε στε το κουµπ  ψεκασµο  (4).

 4 Στεγν  σιδ ρωµα

Αφαιρε τε τη λειτουργ α ατµο , 

πατ ντας το κουµπ  ατµο  (3)  τσι  στε 

να εφαρµ σει στη χαµηλ  θ ση. 

D

Μετ  το σιδ ρωµα

Βγ λτε το σ δερο απ  την πρ ζα και 

πατε στε το κουµπ  λειτουργ ας ατµο  

(3)  τσι  στε να εφαρµ σει στη χαµηλ  

θ ση εκτ ς λειτουργ ας (steam off).

Για να παρατε νετε τη δι ρκεια ζω ς 

του σ δερου αδει στε το δοχε ο νερο .

Φυλ ξτε το σ δερο αφο  κρυ σει σε 

στεγν  µ ρος π ντοτε π νω στην  ρθια 

β ση του.

Ε Συντ ρηση και καθαρισµ ς

Για να καθαρ σετε την πλ κα 

χρησιµοποιε στε λεπτ  σ ρµα. 

Μετ  σκουπ στε την πλ κα µε µαλακ  

παν . Ποτ  µην χρησιµοποιε τε σκληρ  

σφουγγ ρι, ξ δι    λλα χηµικ  προϊ ντα 

καθαρισµο . 

Ε Kαθαρισµ ς της βαλβ δας 

προστασ ας απ  τα  λατα

∏ ß·Ïß›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ù· ¿Ï·Ù· 
ßÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË 
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÙÌÔ‡ (3). £· Ú¤ÂÈ Ó· 
ηı·Ú›˙ÂÙ·È Ù·ÎÙÈο (.¯. fiÙ·Ó Ë 
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÙÌÔ‡ Â›Ó·È ·ÓÂ·Ú΋˜). 
∫¿ÓÙ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ:

1) µÁ¿ÏÙ ÙÔ Û›‰ÂÚÔ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ηȠ

·‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÓÂÚÔ‡.

2) ¶È¤ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÙÌÔ‡ 

̤¯ÚÈ Ó· ÛËΈı›.

3) µÁ¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË Ì ÚÔÛÔ¯‹ 

(À¿Ú¯ÂÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÌÈÎÚ‹˜ ‰È·ÚÔ‹˜ 
ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙËÓ Ͽη).

4) ªËÓ ·ÎÔ˘Ì¿Ù ÙË ß·Ïß›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ 

·fi Ù· ¿Ï·Ù·. 

5) µ˘ı›ÛÙ ÙË Ì¤Û· Û ͛‰È (fi¯È ·fiÛÙ·ÁÌ· 

ÍȉÈÔ‡) ‹ ¯˘Ìfi ÏÂÌÔÓÈÔ‡ ̤¯ÚÈ Ó· 
Ì·Ï·ÎÒÛÔ˘Ó Ù· ¿Ï·Ù·

6) ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ̛· ÌË ÌÂÙ·ÏÈ΋ ßÔ‡ÚÙÛ· 

ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÂÓÙÂÏÒ˜ fiϘ ÙȘ 
ÙÚ‡˜.

7) •ÂχÓÂÙ οو ·fi ÙÚ¯ԇÌÂÓÔ ÓÂÚfi.

8) ∆ÔÔıÂÙ›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 

·ÙÌÔ‡ Î·È ¿ÏÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.

9) ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 

Ù˘ ÂÎÙfiÍ¢Û˘ ·ÙÌÔ‡.

™ËÌ. ∆Ô Û›‰ÂÚÔ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ ÔÙ¤ Ó· 
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ¯ˆÚ›˜ ÙÔ  ‰È·ÎfiÙË 
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÙÌÔ‡.

G ™‡ÛÙËÌ· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ·fi 

Ù· ¿Ï·Ù·

ŸÙ·Ó ÔÛfiÙËÙ· ·Ï¿ÙˆÓ ßÁ·›ÓÂÈ ·fi ÙȘ 
ÂÍfi‰Ô˘˜ ·ÙÌÔ‡ ‹ fiÙ·Ó Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· 
·ÙÌÔ‡ Â›Ó·È ·ÓÂ·Ú΋˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÌÂÙ¿ 
ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ß·Ïß›‰·˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ 
·fi Ù· ¿Ï·Ù· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ 
ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ·ÙÌÔ‡ Ì ÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙÚfiÔ:

1) ™ÈÁÔ˘Ú¢Ù›Ù fiÙÈ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 

·ÙÌÔ‡ ßÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ı¤ÛË.

2) – 3) °ÂÌ›ÛÙ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÓÂÚÔ‡, ß¿ÏÙ 

ÙÔ Û›‰ÂÚÔ ÛÙËÓ Ú›˙· Î·È ÂÈϤÍÙ ÙËÓ 
˘„ËÏfiÙÂÚË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· «•••».

4) – 5) ¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ó· Ûß‹ÛÂÈ Ë 

õˆÙÂÈÓ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È  
ßÁ¿ÏÙ ÙÔ Û›‰ÂÚÔ ·fi ÙËÓ Ú›˙·.

6) – 7) ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ Û›‰ÂÚÔ ¿Óˆ ·fi 

ÓÂÚÔ¯‡ÙË Î·È ÌÂÙ¿ ÚÔÛÂÎÙÈο ȤÛÙ 
ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÙÌÔ‡ ̤¯ÚÈ 
Ó· ÛËΈı›, ÌÂÙ¿ Á˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ó· 
ÎÏÂȉÒÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹.

¶ÚÔÛÔ¯‹: ŸÙ·Ó ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 
·ÙÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ÙÚ·ß˯ı› ÚÔ˜ Ù·  ¤Íˆ, Î·˘Ùfi 
ÓÂÚfi Î·È ·ÙÌfi˜ ı· ßÁÂÈ ·fi ÙËÓ Ͽη.

8) ™ÚÒÍÙÂ ›Ûˆ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 

·ÙÌÔ‡ ̤¯ÚÈ Ó· ßÚÂı› ÛÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË 
ı¤ÛË.

9) – 10) °ÂÌ›ÛÙ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÓÂÚÔ‡, ß¿ÏÙ 

ÙÔ Û›‰ÂÚÔ ÛÙËÓ Ú›˙· Î·È ÂÈϤÍÙ ÙËÓ 
˘„ËÏfiÙÂÚË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· «•••».

11) – 13) ŸÙ·Ó Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· Ûß‹ÛÂÈ, 

ȤÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÂÓ›Û¯˘Û˘ „ÂηÛÌÔ‡ 
4 õÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó· ÍÂχÓÂÙ ÙÔ Û›‰ÂÚÔ. 
µÁ¿ÏÙ ÙÔ Û›‰ÂÚÔ ·fi ÙËÓ Ú›˙·, 
ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ó· ÎÚ˘ÒÛÂÈ Ë Ͽη 
Î·È Î·ı·Ú›ÛÙ ÙÔ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿õÂÙ·È 
ÈÔ ¿Óˆ ÛÙËÓ  ·Ú¿ÁÚ·õÔ ∂ .

™ËÌ. ∆Ô Û›‰ÂÚÔ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ ÔÙ¤ 
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ¯ˆÚ›˜ ÙÔ  ‰È·ÎfiÙË 
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÙÌÔ‡.

Η Οδηγ ς επ λυσης προβληµ των

Πρ βληµα

Αντιµετ πιση

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Απ  τις οπ ς 

Στρ ψτε το ρυθµιστ  

ατµο  τρ χουν  ατµο  αντ θετα απ  τη

σταγ νες

φορ  των δεικτ ν του 

ρολογιο  για να 

ελαττ σετε τον ατµ  

 κλε στε τον. 

ταν πι ζετε το κουµπ  

εν σχυσης ψεκασµο  να

αφ νετε µεγαλ τερα

χρονικ  διαστ µατα. 

∆ιαλ ξτε υψηλ τερη 

θερµοκρασ α.

∆εν υπ ρχει 

Πι στε το κουµπ  

καθ λου ατµ ς λειτουργ ας ατµο

τσι  στε να 

ανασηκωθε .

∆ηµιουργε ται  Καθαρ στε τη βαλβ δα

λιγ τερος   

προστασ ας απ  τα 

καθ λου ατµ ς λατα (Παρ γραφος F).
Απ  τις οπ ς 

Καθαρ στε το θ λαµο

του ατµο  

του ατµο  απ  τα

βγα νουν  

λατα

λατα

(Παρ γραφος G).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

’¸ÍÂÈÙ·È Û ·Îη„›Ú ˜˘ÒflÚ 
ÒÔÂȉÔÔflÁÔÁ.

¡ıÙ¸ ÙÔ ÒÔ˙ÔÌ ÎÁÒÔfl ÙÈÚ 
Òԉȷ„Ò·ˆ›Ú EMC, ¸˘Ú ·ıÙ›Ú 
›˜ÔıÌ ÔÒÈÛÙÂfl ·¸ ÙÁÌ Ô‰Á„fl· ÙÔı 
”ıÏ‚ÔıÎflÔı 89/336/EEC Í·È ÙÔıÚ 
 ·ÌÔÌÈÛÏÔ˝Ú ”ıÛÍÂı˛Ì ◊·ÏÁÎfiÚ 
‘‹ÛÁÚ (73/23/EEC).

press

press

4670355_SI 4000_MN  Seite 20  Mittwoch, 25. September 2002  8:19 08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22