Инструкция для BRAUN FreeControl 190 Series 1

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

www.braun.com/register

Type 5729

190

Series

trimmer 

Stapled booklet, 105x148mm, 64p (incl. 8p cover), 2/2c=black+PMS541u

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 59
  Stapled booklet, 105x148mm, 64p (incl. 8p cover), 2/2c=black+PMS541u Series1 190 trimmer Type 5729 www.braun.com/register
 • Страница 2 из 59
  99337534_190_AMEE_S2 Seite 1 Montag, 17. August 2009 2:50 14 Braun Infolines English 6 Français 10 Polski 14 âesk˘ 19 Slovensk˘ 23 Magyar 27 Hrvatski 31 Slovenski 35 Türkçe D A 00 800 27 28 64 63 00 800 BRAUNINFOLINE CH 08 44 - 88 40 10 GB 0800 783 70 10 IRL 1 800 509 448 F 0 800 944 802 B 0 800 14
 • Страница 3 из 59
  99337534_190_AMEE_S4 Seite 1 Montag, 17. August 2009 2:53 14 1 2 2 1 3 4 6 trimmer 90 7 5 90 4
 • Страница 4 из 59
  99337534_190_AMEE_S5 Seite 1 Montag, 17. August 2009 2:56 14 a b c d 5 oil
 • Страница 5 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 6 Montag, 17. August 2009 3:39 15 English Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you entirely enjoy your new Braun shaver. Warning Your shaver is provided with a special cord set with integrated Safety Extra Low
 • Страница 6 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 7 Montag, 17. August 2009 3:39 15 • If the rechargeable batteries are discharged, you may also shave by connecting the shaver to an electrical outlet via the special cord set. Shaving Remove the foil protection cap (1). Activate the on/off switch (6). The floating foil frame
 • Страница 7 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 8 Montag, 17. August 2009 3:39 15 • • Next, switch off the shaver, remove the shaver foil and the cutter block. Then leave the disassembled shaving parts to dry. If you regularly clean the shaver under water, then once a week apply a drop of light machine oil onto the long
 • Страница 8 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 9 Montag, 17. August 2009 3:39 15 Guarantee We grant a 2 year guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, free of charge either by
 • Страница 9 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 10 Montag, 17. August 2009 3:39 15 Français Nos produits sont conçus pour satisfaire aux plus hautes exigences en matière de qualité, fonctionnalité et design. Nous espérons que vous serez pleinement satisfait de votre nouveau rasoir Braun. Avertissement Le rasoir est livré
 • Страница 10 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 11 Montag, 17. August 2009 3:39 15 • • La capacité maximum de batterie sera atteinte seulement après plusieurs cycles de charge et de décharge. Lorsque la batterie est déchargée, vous pouvez également vous raser avec le rasoir branché sur le secteur grâce au cordon
 • Страница 11 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 12 Montag, 17. August 2009 3:39 15 • • • Allumer votre rasoir (sans le cordon d’alimentation) et rincez-le à l’eau chaude (b). Vous pouvez aussi utiliser un savon à base d’ingrédients naturels qui ne contient pas de particules, ni de substances abrasives. Puis éteignez votre
 • Страница 12 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 13 Montag, 17. August 2009 3:39 15 Sujet à toute modification sans préavis. Cet appareil est conforme aux normes Européennes fixées par les Directives 2004/108/EC et la directive Basse Tension 2006/95/EC. Voir les spécifications électriques mentionnées sur l’adaptateur basse
 • Страница 13 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 14 Montag, 17. August 2009 3:39 15 Polski Nasze produkty zosta∏y zaprojektowane tak, aby spe∏nia∏y najwy˝sze standardy jakoÊci, funkcjonalnoÊci i wzornictwa. Mamy nadziej´, ˝e b´dà Paƒstwo w pe∏ni zadowoleni z nowej golarki Braun. Ostrze˝enie Golarka wyposa˝ona jest w
 • Страница 14 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 15 Montag, 17. August 2009 3:39 15 • W przypadku roz∏adowania si´ akumulatorów mo˝esz goliç si´ po pod∏àczeniu golarki do gniazdka specjalnym przewodem zasilajàcym. Golenie Zdejmij z folii ochronnà os∏on´ (1). W∏àcz golark´ w∏àcznikiem (6). Elastyczna folia automatycznie
 • Страница 15 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 16 Montag, 17. August 2009 3:39 15 • • • W∏àcz golark´ (przy wy∏àczonym zasilaniu z sieci) i op∏ucz g∏owic´ golàcà pod strumieniem goràcej wody (b). Mo˝esz tak˝e u˝yç myd∏a z naturalnymi sk∏adnikami pod warunkiem, ˝e nie zawiera ono ˝adnych drobnych czàstek sta∏ych ani
 • Страница 16 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 17 Montag, 17. August 2009 3:39 15 Produkt ten spe∏nia wymogi dyrektywy EMC 2004/108/EC oraz dyrektywy 2006/95/EC dotyczàcej elektrycznych urzàdzeƒ niskonapi´ciowych. Dane elektryczne mo˝na znale˝ç na tabliczce znamionowej specjalnego zestawu sieciowego. Warunki gwarancji 1.
 • Страница 17 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 18 Montag, 17. August 2009 3:39 15 b) uszkodzenia i wady wynik∏e na skutek: – u˝ywania sprz´tu do celów innych ni˝ osobisty u˝ytek; – niew∏aÊciwego lub niezgodnego z instrukcjà u˝ytkowania, konserwacji, przechowywania lub instalacji; – u˝ywania niew∏aÊciwych materia∏ów
 • Страница 18 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 19 Montag, 17. August 2009 3:39 15 âesk˘ Na‰e v˘robky jsou navrÏeny tak, aby splÀovaly nejvy‰‰í nároky na kvalitu, funkãnost a design. Doufáme, Ïe budete se sv˘m nov˘m holicím strojkem Braun plnû spokojeni. Upozornûní Tento holicí strojek je vybaven speciálním pfiívodem s
 • Страница 19 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 20 Montag, 17. August 2009 3:39 15 Holení Sejmûte ochrann˘ kryt planÏety (1). Aktivujte spínaã zapnutí/vypnutí (6). Rámeãek holicí planÏety se automaticky pfiizpÛsobuje povrchu va‰í pokoÏky, aby se dosáhlo hladkého oholení. Pokud jste se nûkolik dní neholili, pouÏijte
 • Страница 20 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 21 Montag, 17. August 2009 3:39 15 • • Pak holicí strojek vypnûte, sejmûte holicí planÏetu a bfiitov˘ blok. Pak nechejte rozebrané holicí díly vyschnout. Pokud holicí strojek pravidelnû ãistíte pod tekoucí vodou, kápnûte jednou t˘dnû kapku jemného oleje na ‰icí stroje na
 • Страница 21 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 22 Montag, 17. August 2009 3:39 15 Tento pfiístroj odpovídá pfiedpisÛm o odru‰ení (smûrnice ES 2004/108/EC) a smûrnici o nízkém napûtí (2006/95/EC). Technické údaje viz potisk na speciálním napájecím pfiívodu se síÈov˘m adaptérem. Záruka Na tento v˘robek poskytujeme záruku po
 • Страница 22 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 23 Montag, 17. August 2009 3:39 15 Slovensk˘ Na‰e v˘robky sú navrhnuté tak, aby spæÀali najvy‰‰ie nároky na kvalitu, funkãnosÈ a dizajn. Veríme, Ïe budete s va‰ím nov˘m holiacim strojãekom Braun maximálne spokojn˘. Upozornenie Tento holiaci strojãek je vybaven˘ ‰peciálnou
 • Страница 23 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 24 Montag, 17. August 2009 3:39 15 • Maximálna kapacita akumulátora sa dosiahne aÏ po niekoºk˘ch cykloch nabitia/vybitia. Ak je akumulátor vybit˘, môÏete sa holiÈ bez nutnosti nabíjania tak, Ïe holiaci strojãek pripojíte prostredníctvom ‰peciálnej sieÈovej ‰núry do zásuvky
 • Страница 24 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 25 Montag, 17. August 2009 3:39 15 • • • Zapnite holiaci strojãek (bez pripojenia k elektrickej sieti) a opláchnite holiacu hlavu pod teplou teãúcou vodou (b). MôÏete tieÏ pouÏiÈ ãistiaci prostriedok na prírodnej báze, ak neobsahuje Ïiadne brúsne ãastice alebo iné abrazívne
 • Страница 25 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 26 Montag, 17. August 2009 3:39 15 Zmeny sú vyhradené. Toto zariadenie vyhovuje predpisom o odru‰ení (smernica ES 2004/108/EC) a predpisom o nízkom napätí (smernica 2006/95/EC). Technické údaje viì potlaã na ‰peciálnej sieÈovej ‰núre so sieÈov˘m adaptérom. Záruka Na tento
 • Страница 26 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 27 Montag, 17. August 2009 3:39 15 Magyar Termékeinket a legmagasabb minŒségi, funkcionalitás és design elvárások kielégítésére tervezték. Reméljük, örömét leli új Braun borotvájában. Figyelem! A készüléket alacsonyfeszültségı adapterrel láttuk el. Ezért ne cserélje, és ne
 • Страница 27 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 28 Montag, 17. August 2009 3:39 15 Borotválkozás ElŒszŒr távolítsa el a szitavédŒt (1). Kapcsolja be a borotvát a be/ki kapcsoló gombbal (6). A «lebegŒ» szitakeret automatikusan felveszi az arc formáját, biztosítva a tökéletes és egyenletes borotválkozást. Amennyiben néhány
 • Страница 28 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 29 Montag, 17. August 2009 3:39 15 • • folyékony szappant, melyben kemény szemcsék, vagy egyéb rongálódást okozó anyagok nincsenek). Öblítse le az összes habot, majd hagyja a készüléket még pár másodpercig járni. Ezután kapcsolja ki a borotvát, emelje le a szitát és húzza ki
 • Страница 29 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 30 Montag, 17. August 2009 3:39 15 A termék megfelel mind az EMC követelményrendszerének, amint az az Európa Tanács 2004/108/EC direktívájában szerepel, mind pedig az alacsonyfeszültségrŒl szóló elŒírásoknak (2006/95/EC). Elektromos adattábla az adapteren található. Garancia
 • Страница 30 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 31 Montag, 17. August 2009 3:39 15 Hrvatski Na‰i su proizvodi dizajnirani tako da zadovoljavaju najvi‰e standarde kvalitete, funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da çete i Vi uÏivati u brijanju s novim Braunovim aparatom za brijanje. Upozorenje Va‰ aparat za brijanje ima
 • Страница 31 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 32 Montag, 17. August 2009 3:39 15 kapaciteta. Za to çe vam trebati oko 1 sat vremena. Baterije dostiÏu maksimum svojeg kapaciteta tek nakon nekoliko uzastopnih ciklusa punjenja i praÏnjenja. Ako su baterije potpuno prazne, moÏete se brijati i bez da ih prethodno napunite.
 • Страница 32 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 33 Montag, 17. August 2009 3:39 15 • • • Ukljuãite aparat (provjerite da ste iskljuãili prikljuãni kabel) i isperite glavu aparata tekuçom vruçom vodom (b). Za ãi‰çenje moÏete koristiti i sapun na prirodnoj bazi ukoliko ne sadrÏi nikakva jaka sredstva. Isperite pjenu i
 • Страница 33 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 34 Montag, 17. August 2009 3:39 15 Detalji o elektriãnom napajanju otisnuti su na niskonaponskom prikljuãnom kabelu. Jamstveni list Jamstvo ne vrijedi za o‰teçenja nastala neispravnom uporabom, normalnu istro‰enost (npr. mreÏice ili bloka noÏa) i nedostatke koji samo
 • Страница 34 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 35 Montag, 17. August 2009 3:39 15 Slovenski Na‰i izdelki so zasnovani tako, da ustrezajo najvi‰jim standardom kakovosti, funkcionalnosti in dizajna. Îelimo si, da bi va‰ novi Braunov brivnik z veseljem uporabljali. Opozorilo Brivnik je opremljen s posebno prikljuãno vrvico
 • Страница 35 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 36 Montag, 17. August 2009 3:39 15 • Baterija bo dosegla svojo maksimalno kapaciteto ‰ele po nekajkratnem polnjenju/praznjenju. âe je baterija brivnika prazna, se lahko brijete tudi tako, da brivnik prikljuãite na elektriãno omreÏje s pomoãjo posebne prikljuãne vrvice. •
 • Страница 36 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 37 Montag, 17. August 2009 3:39 15 • • • Vkljuãite brivnik (brez prikljuãne vrvice) in glavo brivnika izperite pod vroão tekoão vodo (b). Uporabite lahko tudi naravno milo, ki ne vsebuje trdih delcev ali abrazivnih snovi. Peno temeljito izperite in pustite, da brivnik deluje
 • Страница 37 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 38 Montag, 17. August 2009 3:39 15 Ta izdelek je skladen z evropskima smernicama o elektromagnetni zdruÏljivosti 2004/108/EC in nizkonapetostnih napravah 2006/95/EC. Elektriãni podatki so odtisnjeni na posebnem prikljuãnem kablu. Garancija Za izdelek valja dvoletna
 • Страница 38 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 39 Montag, 17. August 2009 3:39 15 Türkçe Ürünlerimiz yüksek kalite, fonksiyonellik ve µık dizayn ilkelerine baπlı kalınarak tasarlanmıµtır. Yeni Braun tıraµ makinenizden memnun kalacaπınızı umarız. Uyarı Tıraµ makinenizin ekstra düµük voltaj için güvenlik saπlayan adaptör
 • Страница 39 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 40 Montag, 17. August 2009 3:39 15 Tıraµ Olmak Elek koruyucu kapaπı çıkartın (1). Açma/Kapama düπmesine (6) basarak çalıµtırın. Oynar baµlıklı elek çerçevesi otomatik olatak yüzünüzdeki kıvrımlara uyum saπlayarak yakın ve pürüzsüz bir tıraµ saπlar. Birkaç gün tıraµ
 • Страница 40 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 41 Montag, 17. August 2009 3:39 15 Alternatif olarak, bir fırça yardımı ile tıraµ makinenizi temizleyebilirsiniz (c): • Tıraµ makinenizi kapatın. Tıraµ makinesi eleπini çıkarın. • Fırçayı kullanarak kesiciyi ve iç tarafını temizleyin. Fakat, eleπi fırça ile temizlemeyin,
 • Страница 41 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 42 Montag, 17. August 2009 3:39 15 Bakanl∂kça tespit ve ilan edilen kullan∂m ömrü 7 y∂ld∂r. Üretici firma ve CE iµareti uygunluk de©erlendirme kuruluµu: Braun GmbH Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg / Germany “ (49) 6173 30 0 Fax (49) 6173 30 28 75 P&G Sat. ve Daπ. Ltd.
 • Страница 42 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 43 Montag, 17. August 2009 3:39 15 êÛÒÒÍËÈ ç‡¯Ë ËÁ‰ÂÎËfl Óڂ˜‡˛Ú Ò‡Ï˚Ï ‚˚ÒÓÍËÏ Ú·ӂ‡ÌËflÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌÓÒÚË Ë ‰ËÁ‡È̇. 燉ÂÂÏÒfl, Ç‡Ï ÔÓÌ‡‚ËÚÒfl LJ¯‡ ÌÓ‚‡fl ˝ÎÂÍÚÓ·ËÚ‚‡ Braun. LJÊÌÓ ùÎÂÍÚÓ·ËÚ‚‡ Ò̇·ÊÂ̇ ÒÔˆˇθÌ˚Ï ÒÓ‰ËÌËÚÂθÌ˚Ï ¯ÌÛÓÏ ÒÓ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ
 • Страница 43 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 44 Montag, 17. August 2009 3:39 15 • å‡ÍÒËχθ̇fl ÂÏÍÓÒÚ¸ ‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ‡ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl ÚÓθÍÓ ÔÓÒΠÌÂÒÍÓθÍËı ˆËÍÎÓ‚ Á‡fl‰ÍË/‡Áfl‰ÍË. Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÎÌÓÈ ‡Áfl‰ÍË Ç˚ ÏÓÊÂÚ ·ËÚ¸Òfl ·ËÚ‚ÓÈ, ÔÓ‰Íβ˜ÂÌÌÓÈ Í ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓÈ ÓÁÂÚÍ ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ ˝ÎÂÍÚÓ¯ÌÛ‡. • ÅËڸ ëÌËÏËÚ Á‡˘ËÚÌÛ˛
 • Страница 44 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 45 Montag, 17. August 2009 3:39 15 • • • ÇÍβ˜ËÚ ·ËÚ‚Û (·ÂÁ ˝ÎÂÍÚÓ¯ÌÛ‡) Ë ÓÔÓÎÓÒÌËÚ ·²˘Û˛ „ÓÎÓ‚ÍÛ „Ófl˜ÂÈ ‚Ó‰ÓÈ ËÁ-ÔÓ‰ Í‡Ì‡ (b). åÓÊÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÍÊ ӷ˚˜ÌÓ ˘ÂÎÓ˜ÌÓ Ï˚ÎÓ, Ì ÒÓ‰Âʇ˘Â ڂÂ‰˚ı ˜‡ÒÚˈ ËÎË ‡·‡ÁË‚Ì˚ı ‚¢ÂÒÚ‚. ëÏÓÈÚ ‚Ò˛ ÔÂÌÛ Ë ‰‡ÈÚ ·ËÚ‚Â
 • Страница 45 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 46 Montag, 17. August 2009 3:39 15  ,   , BRAUN Electric (Shanghai) Co., Ltd, Lu Chun Road 475-495, Minhang, Shanghai 200240. P. R. of China ëÔˆËÙË͇ˆËË ÔÓ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÚ‚Û – ÒÏ. ̇‰ÔËÒ¸ ̇ ÒÔˆˇθÌÓÏ ¯ÌÛÂ. ɇ‡ÌÚËÈÌ˚ ӷflÁ‡ÚÂθÒÚ‚‡ ÙËÏ˚ BRAUN ÑÎfl
 • Страница 46 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 47 Montag, 17. August 2009 3:39 15 êÂÍ·χˆËË, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚÓÏ Ò ÔÓ‰‡‚ˆÓÏ Ì ÔÓÔ‡‰‡˛Ú ÔÓ‰ ˝ÚÛ „‡‡ÌÚ˲. Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Á‡ÍÓÌÓÏ êî ‹ 2300-1 ÓÚ 7.02.1992 „. «é ᇢËÚ Ô‡‚ ÔÓÚ·ËÚÂÎÂÈ» ÙËχ BRAUN ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡ÂÚ ÒÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ̇ Ò‚ÓË ËÁ‰ÂÎËfl ‡‚Ì˚Ï ‰‚ÛÏ
 • Страница 47 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 48 Montag, 17. August 2009 3:39 15 ìÍ‡ªÌҸ͇ 燯¥ ‚ËÓ·Ë ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡˛Ú¸ Ì‡È‚Ë˘ËÏ Òڇ̉‡Ú‡Ï flÍÓÒÚ¥, ÙÛÌ͈¥Ó̇θÌËı ÏÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ Ú‡ ‰ËÁ‡ÈÌÛ. åË ÒÔÓ‰¥‚‡πÏÓÒfl, ˘Ó ÇË ·Û‰ÂÚ ÔÓ‚ÌÓ˛ Ï¥Ó˛ Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌ¥ Ó·ÓÚÓ˛ LJ¯Óª ÌÓ‚Óª ·ËÚ‚Ë Braun. 삇„‡ LJ¯‡ ·ËÚ‚‡ ÓÒ̇˘Â̇ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌËÏ ¯ÌÛÓÏ ¥Á
 • Страница 48 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 49 Montag, 17. August 2009 3:39 15 • • å‡ÍÒËχθÌÓª ÔÓÚÛÊÌÓÒÚ¥ ‡ÍÛÏÛÎflÚÓ‡ ÏÓÊ̇ ‰ÓÒfl„ÚË Î˯ ԥÒÎfl ͥθÍÓı ˆËÍÎ¥‚ Á‡fl‰ÊÂÌÌfl/ÓÁfl‰ÊÂÌÌfl. üÍ˘Ó ‡ÍÛÏÛÎflÚÓË ÓÁfl‰ËÎËÒfl, ÇË ÏÓÊÂÚ „ÓÎËÚËÒfl, Ô¥‰Íβ˜Ë‚¯Ë ·ËÚ‚Û ‰Ó ÂÎÂÍÚ˘ÌÓª ÏÂÂÊ¥ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ¯ÌÛ‡. ÉÓÎ¥ÌÌfl
 • Страница 49 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 50 Montag, 17. August 2009 3:39 15 ê„ÛÎflÌ ˜Ë˘ÂÌÌfl Á‡·ÂÁÔ˜Ûπ ÓÔÚËχθÌÛ Ó·ÓÚÛ ·ËÚ‚Ë. ÉÓÎÓ‚ÍÛ, ˘Ó „ÓÎËÚ¸, Ô¥ÒÎfl ÍÓÊÌÓ„Ó „ÓÎ¥ÌÌfl ÏÓÊ̇ ΄ÍÓ ¥ ¯‚ˉÍÓ ÔÓÏË‚‡ÚË Ô¥‰ ÔÓÚÓ˜ÌÓ˛ ‚Ó‰Ó˛: • Û‚¥ÏÍÌ¥Ú¸ ·ËÚ‚Û (·ÂÁ ¯ÌÛ‡) Ú‡ ÔÓÏËÈÚ „ÓÎÓ‚ÍÛ ·ËÚ‚Ë Ô¥‰ ÒÚÛÏÂÌÂÏ „‡fl˜Óª ÔÓÚÓ˜ÌÓª
 • Страница 50 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 51 Montag, 17. August 2009 3:39 15 ÖÍÓÎÓ„¥˜Ì ÔÓÔÂ‰ÊÂÌÌfl ñÂÈ ÔËÒÚ¥È Ï¥ÒÚËÚ¸ ·‡Ú‡ÂÈÍË, ˘Ó ÔÂÂÁ‡fl‰Ê‡˛Ú¸Òfl. Ç ¥ÌÚÂÂÒ‡ı Á‡ıËÒÚÛ Ì‡‚ÍÓÎË¯Ì¸Ó„Ó ÒÂ‰ӂˢ‡, ÔÓÒËÏÓ Ì Íˉ‡ÚË ªı ‰Ó ÍÓÁËÌË Á ‰Óχ¯Ì¥ÏË ‚¥‰ıÓ‰‡ÏË Ô¥ÒÎfl Á‡Í¥Ì˜ÂÌÌfl ÒÚÓÍÛ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl. ÇË ÏÓÊÂÚ Á‰‡ÚË ªı ‰Ó
 • Страница 51 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 52 Montag, 17. August 2009 3:39 15 ɇ‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚’flÁ‡ÌÌfl Ù¥ÏË Çraun ÑÎfl ‚Ò¥ı ‚ËÓ·i‚ ÏË ‰‡πÏÓ „‡‡ÌÚ¥˛ ̇ ‰‚‡ ÓÍË, ÔÓ˜Ë̇˛˜Ë Á ÏÓÏÂÌÚÛ Ôˉ·‡ÌÌfl ‚ËÓ·Û. èÓÚfl„ÓÏ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓ„Ó ÔÂ¥Ó‰Û ÏË ·ÂÁÔ·ÚÌÓ ÛÒÛ‚‡πÏÓ ¯ÎflıÓÏ ÂÏÓÌÚÛ, Á‡ÏiÌË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ ‡·Ó Á‡Ï¥ÌË ‚Ò¸Ó„Ó ‚ËÓ·Û ·Û‰¸-flÍ¥
 • Страница 52 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 53 Montag, 17. August 2009 3:39 15 – Ì‚iÌ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ̇ÔÛ„Ë ÏÂÂÊi ÊË‚ÎÂÌÌfl (flÍ˘Ó ˆÂ ‚Ëχ„‡πÚ¸Òfl); – Á‰iÈÒÌÂÌÌfl ÚÂıÌ¥˜ÌËı ÁÏ¥Ì; – ÏÂı‡Ì¥˜Ìi ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl; – ‰Îfl ÔË·‰¥‚, ˘Ó Ô‡ˆ˛˛Ú¸ ̇ ·‡Ú‡ÂÈ͇ı – Ó·ÓÚ‡ Á Ì‚i‰ÔÓ‚¥‰ÌËÏË ‡·Ó ÒÔ‡ˆ¸Ó‚‡ÌËÏË ·‡Ú‡ÂÈ͇ÏË, ·Û‰¸flÍ¥
 • Страница 53 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 54 Montag, 17. August 2009 3:39 15 54
 • Страница 54 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 55 Montag, 17. August 2009 3:39 15 55
 • Страница 55 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 56 Montag, 17. August 2009 3:39 15 56
 • Страница 56 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 57 Montag, 17. August 2009 3:39 15 57
 • Страница 57 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 58 Montag, 17. August 2009 3:39 15 58
 • Страница 58 из 59
  99337534_190_AMEE Seite 59 Montag, 17. August 2009 3:39 15 . . 59
 • Страница 59 из 59