Инструкция для BRAUN MR4000 HC

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

www.braun.com/register

MR 4050 
MR 4050 HC
MR 4050 M HC
MR 4000 HC

Type 4162

 Multiquick

®

   Minipimer

®

MR 4000 HC/4050 M HC  Titel -KURTZ DESIGN   28.11.07

 

98550377_MR4050HC_1  Seite 1  Donnerstag, 29. November 2007  10:29 10

1
2
3
4
5
6
7
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 8
  MR 4000 HC/4050 M HC Titel -KURTZ DESIGN 28.11.07 98550377_MR4050HC_1 Seite 1 Donnerstag, 29. November 2007 10:29 10 Multiquick® Minipimer ® MR 4050 MR 4050 HC MR 4050 M HC MR 4000 HC www.braun.com/register Type 4162
 • Страница 2 из 8
  98550377_MR4050HC_2 Seite 1 Donnerstag, 29. November 2007 10:31 10 Braun Infolines Deutsch 6 English Français 9 Español 10 Português 12 Italiano 13 Nederlands 15 Dansk 16 Norsk 18 Svenska 19 Suomi 21 Polski 22 âesk˘ 24 Magyar 25 Slovensk˘ 27 Türkçe 28 EÏÏËÓÈο 00 800 27 28 64 63 00 800
 • Страница 3 из 8
  C A MR 4000 HC MR 4050 B MR 4050 HC MR 4050 M HC 98550377_MR4050HC_4 Seite 4 Donnerstag, 29. November 2007 10:33 10 D E F G H 2 1 3 click! 1 4…8°C 15…20°C max. 4x 2 max. 400 ml 1 2 3 click! 1 4 2
 • Страница 4 из 8
  98550377_MR4050HC_5 Seite 5 Donnerstag, 29. November 2007 10:36 10 MR 4000 HC in-use KURTZ DESIGN 06.03.06 1 2 3 a 4 b 5 6 2 c 1 click! 7 8 9 d max. +/5 sec 100 g 15 sec 6 x 1 sec 10 g 6 x 1 sec 7 5 x 1 sec 80 g 12 x 1 sec 80 g 8 x 1 sec 100 g 12 x 1 sec 100 g 1cm 100 g 50 g 1cm 10 sec 90 g + 25 ml
 • Страница 5 из 8
  98550377_MR4050HC_6-40 Seite 31 Donnerstag, 29. November 2007 11:19 11 Û˘Û΢‹˜ ÌÔÚ› Ó· ·ԯڈ̷ÙÈÛÙÔ‡Ó. ¶ÚÈÓ Ù· ß¿ÏÂÙ ÛÙÔ Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ, ÂÚ¿ÛÙ ٷ Ì õ˘ÙÈÎfi Ï¿‰È. ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· (¢È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ Braun, fi¯È fï˜ Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜) CA-4000: Ισχυρ ς κ φτης, ιδανικ ς για
 • Страница 6 из 8
  98550377_MR4050HC_6-40 Seite 32 Donnerstag, 29. November 2007 11:19 11 2. ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚Â̘ËÍ „ÎÛ·ÓÍÓ ‚ ˜‡¯Û Ë ÚÓθÍÓ Á‡ÚÂÏ ‚Íβ˜‡ÈÚ ÔË·Ó ‚ (ÒÍÓÓÒÚ¸ 1). 3. èÓÒΠËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl, Ò̇˜‡Î‡ ÔÓ‚ÂÌËÚ ̇҇‰ÍÛ ‚Â̘Ë͇, ˜ÚÓ·˚ ÒÌflÚ¸ Â„Ó Ò ÏÓÚÓÌÓÈ ˜‡ÒÚË. ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ̇ËÎÛ˜¯Ëı ÂÁÛθڇÚÓ‚ • àÒÔÓθÁÛÈÚÂ
 • Страница 7 из 8
  98550377_MR4050HC_6-40 Seite 33 Donnerstag, 29. November 2007 11:19 11 ùÚ‡ „‡‡ÌÚËfl ÚÂflÂÚ ÒËÎÛ ÂÒÎË ÂÏÓÌÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎÒfl Ì ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï Ì‡ ÚÓ ÎˈÓÏ Ë ÂÒÎË ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˚ Ì ÓË„Ë̇θÌ˚ ‰ÂÚ‡ÎË ÙËÏ˚ BRAUN. Ç ÒÎÛ˜‡Â Ô‰˙fl‚ÎÂÌËfl ÂÍ·χˆËË ÔÓ ÛÒÎÓ‚ËflÏ ‰‡ÌÌÓÈ „‡‡ÌÚËË, ÔÂ‰‡ÈÚ ËÁ‰ÂÎË ˆÂÎËÍÓÏ
 • Страница 8 из 8