Инструкция для DAEWOO DWD-F1023S, DWD-F1021A, DWD-F1021, DWD-F10BA, DWD-F1223S, DWD-F1222, DWD-F1221, DAEWOO DWD–F1022, DAEWOO DWD–F1021

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

»ÌÒÚÛÍˆËˇ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

DWD-F1021/1021A/1022/1023’S/F1221/1222/1223’S/F10BA

—ÚË‡Î¸Ì‡ˇ χ¯Ë̇

—Ó‰ÂʇÌËÂ

—Ú.

¡Î‡„Ó‰‡ËÏ ¬‡Ò Á‡ ÔÓÍÛÔÍÛ ˝ÎÂÍÚÓ·˚ÚÓ‚ÓÈ ÚÂıÌËÍË Ï‡ÍË "DAEWOO".
—ÚË‡Î¸Ì˚ χ¯ËÌ˚ "DAEWOO" ÔÓÒÚ˚ ‚ ÔËÏÂÌÂÌËË, Ò˝ÍÓÌÓÏˇÚ ¬‡¯Â ‚ÂÏˇ Ë Ó·Î„˜‡Ú ¬‡Ï 
‚˚ÔÓÎÌÂÌË ‰Óχ¯ÌËı Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ.
ƒ‡Ì̇ˇ ËÌÒÚÛÍˆËˇ  ÒÓ‰ÂÊËÚ ˆÂÌÌÛ˛ ËÌÙÓχˆË˛ ÔÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ Ë Ô‡‚ËθÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚.
œÓʇÎÛÈÒÚ‡, ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ÚËÚ ËÌÒÚÛÍˆË˛.

" ›ÍÓÌÓÏ˘̇ˇ ÒËÒÚÂχ ÒÚËÍË

¡Î‡„Ó‰‡ˇ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ ÒÚË‡Î¸Ì‡ˇ χ¯Ë̇ Ú·ÛÂÚ
ÏËÌËχθÌ˚ı Á‡Ú‡Ú ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÚ‚‡ Ë ‚Ó‰˚.

" Ã‡ÎÓ ¯Ûχ

—ÚË‡Î¸Ì‡ˇ χ¯Ë̇ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÔÓ˜ÚË ·ÂÒ¯ÛÏÌÓ, ˜Û‚ÒÚ‚Ûˇ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó
ÒÚË‡ÂÏÓ„Ó ·Âθˇ.

" «‡ÏÓÍ ‰Îˇ Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ‰ÂÚÂÈ

ƒ‡Ì̇ˇ ÒËÒÚÂχ Á‡˘ËÚ˚ Ì ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ‰ÂÚˇÏ Ì‡ÊËχڸ ̇ ÍÌÓÔÍË Ë ÒÏÂÌËÚ¸
ÔÓ„‡ÏÏÛ ‚Ó ‚ÂÏˇ ÒÚËÍË.

" Õ‡ÌÓ-ÒÂ·ˇÌ‡ˇ ÚÂıÌÓÎӄˡ

œËÏÂÌÂÌË ÒÂ·ˇÌ˚ı ˜‡ÒÚˈ ÔÓÁ‚ÓΡÂÚ ÒÚÂËÎËÁÓ‚‡Ú¸ ·Âθ ‚Ó ‚ÂÏˇ
ÒÚËÍË ‰Ó 99,9%, Í‡Í ÔË ÍËÔˇ˜ÂÌËË.

" œÛÁ˚¸ÍÓ‚‡ˇ ÒÚË͇

ƒ‡Ì̇ˇ ÔÂ‰ӂ‡ˇ ÚÂıÌÓÎӄˡ „ÂÌÂËÛÂÚ ÏËÎÎËÓÌ˚ ‚ÓÁ‰Û¯Ì˚ı ÔÛÁ˚¸ÍÓ‚ ‚ÌÛÚË ·‡‡·‡Ì‡, ÍÓÚÓ˚Â
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‡ÒÚ‚Óˇ˛Ú ˜‡ÒÚˈ˚ Á‡„ˇÁÌÂÌˡ Ë ÓÚÒÚË˚‚‡˛Ú ‚Ò˛ „ˇÁ¸.

“ÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë Á‡Ô‡ÒÌ˚ ˜‡ÒÚË .........................................................................2
¡ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ìˡ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ....................................................................3
”ÒÚ‡Ìӂ͇ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ....................................................................................................4
œÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡ .................................................................................................5
›ÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Ú·ӂ‡Ìˡ...........................................................................................................6
œË̈ËÔ˚ ‡·ÓÚ˚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚........................................................................................7
‘ÛÌ͈ËË Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌˡ .........................................................................................................9
œӈ‰Û‡ ÒÚËÍË Ë ‚˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ.........................................................................................10
”ıÓ‰ Á‡ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÓÈ......................................................................................................19
K‡Í ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸ ÙËθÚ .................................................................................................................20
”‰‡ÎÂÌË ԡÚÂÌ ............................................................................................................................21
”ÒÚ‡ÌÂÌË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ .......................................................................................................22
“ÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË......................................................................................................23

2009.03.13

사양 확인 및 배포

리)생산기술팀

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 28
  사양 확인 및 배포 2009.03.13 리)생산기술팀 —ÚË‡Î¸Ì‡ˇ χ¯Ë̇ DWD-F1021/1021A/1022/1023’S/F1221/1222/1223’S/F10BA »ÌÒÚÛÍˆËˇ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË " ›ÍÓÌÓÏ˘̇ˇ ÒËÒÚÂχ ÒÚËÍË ¡Î‡„Ó‰‡ˇ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ ÒÚË‡Î¸Ì‡ˇ χ¯Ë̇ Ú·ÛÂÚ ÏËÌËχθÌ˚ı Á‡Ú‡Ú ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÚ‚‡ Ë ‚Ó‰˚. " ÇÎÓ ¯Ûχ —ÚË‡Î¸Ì‡ˇ χ¯Ë̇ ‡·ÓÚ‡ÂÚ
 • Страница 2 из 28
  “ÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë Á‡Ô‡ÒÌ˚ ˜‡ÒÚË «‡Ô‡ÒÌ˚ ˜‡ÒÚË Ë ÚÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ̇ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡ÌˈÂ. œÓʇÎÛÈÒÚ‡, ÓÁ̇ÍÓϸÚÂÒ¸ Ò ÌËÏË ÔÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ‡·ÓÚ˚. œËϘ‡ÌË »ÎβÒÚ‡ˆËË ‚ ËÌÒÚÛ͈ËË ÏÓ„ÛÚ Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ¬‡¯ÂÈ ÏÓ‰ÂÎË. Õ‡ ÌËı ÓÚ‡ÊÂÌ˚ ‡Á΢Ì˚Â
 • Страница 3 из 28
  ¡ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ìˡ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ œÓÒ¸·‡ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‰‡ÌÌÛ˛ ËÌÒÚÛÍˆË˛. ¬‡¯‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‚‡Ê̇ ‰Îˇ ̇Ò. ƒÎˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÒÌËÁËÚ¸ ËÒÍ ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌˡ ÔÓʇ‡, ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ¯Ó͇ ËÎË ÔÓ‚ÂʉÂÌˡ ÔË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚, ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, Òӷ≇ÈÚ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë Ô‡‚Ë·: œÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ
 • Страница 4 из 28
  ”ÒÚ‡Ìӂ͇ —ÌˇÚË ÍÂÔÂÊÌ˚ı ·ÓÎÚÓ‚ 1. œÂ‰ Á‡ÔÛÒÍÓÏ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ Û‰‡ÎËÚ ÍÂÔÂÊÌ˚ ·ÓÎÚ˚ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÂÁËÌÓ‚ÓÈ ÔÓÍ·‰ÍÓÈ. 2. ŒÚÍÛÚËÚ 3 ·ÓÎÚ‡ ÔpË ÔoÏo˘Ë 10ÏÏ „ae˜Ìo„o Íβ˜a ËÎË oÚ‚epÚÍË. CoxpaÌˇÈÚe ÚpaÌÁËÚÌ˚e ·oÎÚ˚. • OÌË Ïo„yÚ BaÏ ÔpË„o‰ËÚ¸cˇ ÔpË cÎe‰y˛˘eÈ ÚpaÌcÔopÚËpo‚Íe. • ¬ ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â
 • Страница 5 из 28
  œÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌË ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó ¯Î‡Ì„‡ èo‰Íβ˜eÌËe cÚËpaθÌoÈ Ïa¯ËÌ˚ Í ‚o‰oÔpo‚o‰y ÔpoËÁ‚o‰ËÚcfl Ôocpe‰cÚ‚oÏ ‚o‰oÔpo‚o‰Ì˚x ¯ÎaÌ„o‚. àcÔoθÁyÈÚe Ìo‚˚e ‚o‰oÔpo‚o‰Ì˚e ¯ÎaÌ„Ë. œË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ÚÓθÍÓ ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó Í‡Ì‡ ËÎË ‚ χ¯ËÌ͇ı Ò ÔËÒÓ‰ËÌÂÌÌ˚Ï Í·ԇÌÓÏ ÚÓθÍÓ ‰Îˇ Ó‰ÌÓ„Ó ÚËÔ‡ ‚Ó‰˚, ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ ‚ıÓ‰ÌÓÈ
 • Страница 6 из 28
  ›ÎÂÍÚ˘ÂÒÍË Ú·ӂ‡Ìˡ œ‰ÓÒÚ ÂÊÂÌË ŒÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÔÓ‡ÊÂÌˡ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ: Ë„ÌÓËÓ‚‡ÌË ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ËÌÒÚÛ͈ËÈ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÒÏÂÚÂθÌÓÏÛ ËÒıÓ‰Û ËÎË ÒÂ¸ÂÁÌÓÏÛ ÔÓ‚ÂʉÂÌ˲. • ƒÎˇ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ Ú·ÛÂÚÒˇ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍÓ Á‡ÁÂÏÎÂÌËÂ. • œË ÌÂÒÓ‚Ô‡‰ÂÌËË ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ÓÚ‚ÂÒÚˡ Â„Ó ‰ÓÎÊÂÌ
 • Страница 7 из 28
  2 ŒÚ„ÛÎËÛÈÚ „ÓËÁÓÌڇθÌ˚È ÛÓ‚Â̸ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÌÓÊÂÍ. • œÓ‚Â¸ÚÂ, ÂÒÚ¸ ÎË ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ÏÂÊ‰Û 4Ïˇ ÌÓÊ͇ÏË Ë ÔÓÎÓÏ. • Bpa˘eˇ ÌoÊÍË ÔpË ÔoÏo˘Ë „ae˜Ìo„o Íβ˜a, ycÚaÌo‚ËÚe Ïa¯ËÌÍy Ìa ÌyÊÌy˛ ‚˚coÚy. ”·e‰ËÚec¸, ˜Úo Ïa¯ËÌÍa cÚoËÚ ÌÓÊ͇ po‚Ìo Ë Ìe Ía˜aeÚcˇ. • “Û„Ó Á‡‚ÂÌËÚ „‡ÈÍË. „‡È͇ 3 ”·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ
 • Страница 8 из 28
  —ÓÚËӂ͇ • ŒÚ‰ÂÎËÚ ÒËθÌÓÁ‡„ˇÁÌÂÌÌ˚ ‚Â˘Ë ÓÚ Ò΄͇ Á‡„ˇÁÌÂÌÌ˚ı, ‰‡Ê ÂÒÎË Ó·˚˜ÌÓ ÓÌË ÒÚË‡˛ÚÒˇ ‚ÏÂÒÚÂ. • ŒÚ‰ÂθÌÓ ÒΉÛÂÚ ÒÚË‡Ú¸ Ò‚ÂÚÎ˚Â Ë ÚÂÏÌ˚ ‚¢Ë, ‚˚ˆ‚ÂÚ‡˛˘ËÂ Ë Ì‚˚ˆ‚ÂÚ‡˛˘ËÂ. «‡„ˇÁÌÂÌËÂ(—ËθÌÓÂ, Ò‰ÌÂÂ, ΄ÍÓÂ) ÷‚ÂÚ(¡ÂÎ˚È, Ò‚ÂÚÎ˚È, ÚÂÏÌ˚È) œÛı(—Ó‰Âʇ˘Ë ÔÛı, ÔÛıÓ‚˚Â) ŒÚ‰ÂÎËÚ ÔÓ
 • Страница 9 из 28
  ‘ÛÌ͈ËË Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌˡ Õ‡ÊÏËÚ ‚Íβ˜‡ÚÂθ, ˜ÚÓ·˚ ‚Íβ˜ËÚ¸ ËÎË ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ‡„„‡Ú. ¬‡˘ÂÌËÂ Ë ‚ÂÏÂÌ̇ˇ ÓÒÚ‡Ìӂ͇ ˜ÂÂ‰Û˛ÚÒˇ. ƒÎˇ ÒÏÂÌ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ "œÛÒÍ/”‰ÂʇÌËÂ" # ‚˚·ÂËÚ ÌÛÊÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ‰Îˇ ÒÏÂÌ˚ # ̇ÊÏËÚ "œÛÒÍ/”‰ÂʇÌËÂ" ÒÌÓ‚‡ ÃÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ β·Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ, ˜ÚÓ ÓÚÓ·‡ÁËÚÒˇ
 • Страница 10 из 28
  œӈ‰Û‡ ÒÚËÍË Ë ‚˚·Ó ÔÓ„‡ÏÏ 1. œË ‚Íβ˜ÂÌÌÓÈ Ï‡¯ËÌ ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË ‚˚·Ë‡ÂÚÒˇ ıÎÓÔÓÍ. • Շʇڸ ÍÌÓÔÍÛ "œËÚ‡ÌËÂ". • Շʇڸ ÍÌÓÔÍÛ "œÛÒÍ/”‰ÂʇÌËÂ" • œÂ‚Ó̇˜‡Î¸ÌÓ ÛÒÎÓ‚Ë - œÓ„‡Ïχ : ıÎÓÔÓÍ - —ÚË͇ : ÓÒÌӂ̇ˇ ÒÚË͇ - œÓÎÓÒ͇ÌË : ÚÓÈÌÓ - ¬‡˘ÂÌË : 800 Ó·/ÏËÌ (DWD-F1021/1022/1023) -
 • Страница 11 из 28
  4. ‘ÛÌÍˆËˇ • –ÂÍÓÏẨÛÂÏ˚ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚËÔ‡ ‚¢ÂÈ. ’ÎÓÔÓÍ ›ÍÓÌÓÏ˘̇ˇ ÒÚË͇ “ËÔ Ú͇ÌË ÕÂÓ·ıÓ‰Ëχˇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ¬‡ˇÌÚ˚ «‡„ÛÁ͇ max ¡ÂÎ˚È ıÎÓÔÓÍ, Î¸ÌˇÌ˚ ÔÓÎÓÚÂ̈‡, ÔÓÒÚ˚ÌË œÓ„‡Ïχ 60˚C (95˚C) œ‰‚‡ËÚÂθ̇ˇ ÒÚË͇ œÓÎÓÒ͇ÌËÂ+ œÓÚË‚ ÒÏË̇ÂÏÓÒÚË œÓ Ê·Ì˲ 40˚C (60˚C, 30˚C)
 • Страница 12 из 28
  * –ÂÊËÏ ´’ÎÓÔÓͪ 1 œÓÎÓÊËÚ ·Âθ ‚ ·‡Í. ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó Ë ÛÏˇ„˜ËÚÂθ ‚Ó‰˚ ‚ ÔÂ̇Î. «‡ÚÂÏ Á‡ÍÓÈÚ ‰‚ÂˆÛ. • ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó ‚ ÔÂ̇Π‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌˡ ‰Îˇ ÒÚËÍË Ë Á‡Ï‡˜Ë‚‡Ìˡ. KÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÛÏˇ„˜ËÚÂΡ Ì ‰ÓÎÊÌÓ Ô‚˚¯‡Ú¸ ÓÚÏÂÚÍË MAX. • ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó ÚÓθÍÓ ‚ ÓÚÒÂÍ ‰Îˇ
 • Страница 13 из 28
  * –ÂÊËÏ ´›ÍÓª 1 œÓÎÓÊËÚ ·Âθ ‚ ·‡Í. ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó Ë ÛÏˇ„˜ËÚÂθ ‚Ó‰˚ ‚ ÔÂ̇Î. «‡ÚÂÏ Á‡ÍÓÈÚ ‰‚ÂˆÛ. • ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó ‚ ÔÂ̇Π‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌˡ ‰Îˇ ÒÚËÍË Ë Á‡Ï‡˜Ë‚‡Ìˡ. KÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÛÏˇ„˜ËÚÂΡ Ì ‰ÓÎÊÌÓ Ô‚˚¯‡Ú¸ ÓÚÏÂÚÍË MAX. • ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó ÚÓθÍÓ ‚ ÓÚÒÂÍ ‰Îˇ Á‡Ï‡˜Ë‚‡Ìˡ,
 • Страница 14 из 28
  * –ÂÊËÏ ´—ËÌÚÂÚË͇ª 1 œÓÎÓÊËÚ ·Âθ ‚ ·‡Í. ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó Ë ÛÏˇ„˜ËÚÂθ ‚Ó‰˚ ‚ ÔÂ̇Î. «‡ÚÂÏ Á‡ÍÓÈÚ ‰‚ÂˆÛ. • ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó ‚ ÔÂ̇Π‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌˡ ‰Îˇ ÒÚËÍË Ë Á‡Ï‡˜Ë‚‡Ìˡ. KÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÛÏˇ„˜ËÚÂΡ Ì ‰ÓÎÊÌÓ Ô‚˚¯‡Ú¸ ÓÚÏÂÚÍË MAX. • ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó ÚÓθÍÓ ‚ ÓÚÒÂÍ ‰Îˇ
 • Страница 15 из 28
  * –ÂÊËÏ ´Ÿ‡‰ˇ˘ËȪ 1 œÓÎÓÊËÚ ·Âθ ‚ ·‡Í. ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó Ë ÛÏˇ„˜ËÚÂθ ‚Ó‰˚ ‚ ÔÂ̇Î. «‡ÚÂÏ Á‡ÍÓÈÚ ‰‚ÂˆÛ. • ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó ‚ ÔÂ̇Π‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌˡ ‰Îˇ ÒÚËÍË Ë Á‡Ï‡˜Ë‚‡Ìˡ. KÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÛÏˇ„˜ËÚÂΡ Ì ‰ÓÎÊÌÓ Ô‚˚¯‡Ú¸ ÓÚÏÂÚÍË MAX. • ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó ÚÓθÍÓ ‚ ÓÚÒÂÍ ‰Îˇ
 • Страница 16 из 28
  * –ÂÊËÏ ´ÿÂÒÚ¸ª 1 œÓÎÓÊËÚ ·Âθ ‚ ·‡Í. ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó Ë ÛÏˇ„˜ËÚÂθ ‚Ó‰˚ ‚ ÔÂ̇Î. «‡ÚÂÏ Á‡ÍÓÈÚ ‰‚ÂˆÛ. • ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó ‚ ÔÂ̇Π‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌˡ ‰Îˇ ÒÚËÍË Ë Á‡Ï‡˜Ë‚‡Ìˡ. KÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÛÏˇ„˜ËÚÂΡ Ì ‰ÓÎÊÌÓ Ô‚˚¯‡Ú¸ ÓÚÏÂÚÍË MAX. • ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó ÚÓθÍÓ ‚ ÓÚÒÂÍ ‰Îˇ
 • Страница 17 из 28
  * –ÂÊËÏ ´–ۘ̇ˇ ÒÚË͇ª 1 œÓÎÓÊËÚ ·Âθ ‚ ·‡Í. ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó Ë ÛÏˇ„˜ËÚÂθ ‚Ó‰˚ ‚ ÔÂ̇Î. «‡ÚÂÏ Á‡ÍÓÈÚ ‰‚ÂˆÛ. • ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó ‚ ÔÂ̇Π‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌˡ ‰Îˇ ÒÚËÍË Ë Á‡Ï‡˜Ë‚‡Ìˡ. KÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÛÏˇ„˜ËÚÂΡ Ì ‰ÓÎÊÌÓ Ô‚˚¯‡Ú¸ ÓÚÏÂÚÍË MAX. • ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó ÚÓθÍÓ ‚ ÓÚÒÂÍ ‰Îˇ
 • Страница 18 из 28
  * –ÂÊËÏ ´¡˚cÚpaˇ cÚËpÍaª 1 œÓÎÓÊËÚ ·Âθ ‚ ·‡Í. ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó Ë ÛÏˇ„˜ËÚÂθ ‚Ó‰˚ ‚ ÔÂ̇Î. «‡ÚÂÏ Á‡ÍÓÈÚ ‰‚ÂˆÛ. • ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó ‚ ÔÂ̇Π‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌˡ ‰Îˇ ÒÚËÍË Ë Á‡Ï‡˜Ë‚‡Ìˡ. KÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÛÏˇ„˜ËÚÂΡ Ì ‰ÓÎÊÌÓ Ô‚˚¯‡Ú¸ ÓÚÏÂÚÍË MAX. • ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó ÚÓθÍÓ ‚ ÓÚÒÂÍ ‰Îˇ
 • Страница 19 из 28
  ”ıÓ‰ ’ÓÓ¯ËÈ ÛıÓ‰ ÔÓ‰ÎËÚ ‚ÂÍ ¬‡¯ÂÈ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚. ¬ ˝ÚÓÏ ‡Á‰ÂΠÏ˚ ÔÓÁ̇ÍÓÏËÏ ¬‡Ò Ò Ô‡‚Ë·ÏË ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ ¬‡¯ËÏ ‡„„‡ÚÓÏ: K‡Í Ï˚Ú¸ ÒÚË‡Î¸ÌÛ˛ χ¯ËÌÛ Ò̇ÛÊË ‚ÌÛÚË ¬˚ÚËÚ ÓÒÚ‡ÚÍË ÔÓӯ͇, ÓÚ·ÂÎË‚‡ÚÂΡ Ïˇ„ÍÓÈ, ‚·ÊÌÓÈ Ú̸͇˛ ËÎË „Û·ÍÓÈ ÔÓ ÏÂ Ëı ÔÓˇ‚ÎÂÌˡ. ¬ÂÏˇ ÓÚ ‚ÂÏÂÌË ÔÓÚË‡ÈÚÂ Ë ‚ÂÒ¸
 • Страница 20 из 28
  K‡Í ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸ ÙËθÚ ◊ËÒÚ͇ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó ÙËθÚ‡ ‰Îˇ ‚Ó‰˚ • ‘ËθÚ ÒΉÛÂÚ ˜ËÒÚËÚ¸, ÍÓ„‰‡ ‚Ó‰‡ ̇˜Ë̇ÂÚ ÔÓÒ‡˜Ë‚‡ÂÚÒˇ ËÁ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó ÓÚ‚ÂÒÚˡ. 1 œÂ‰ ˜ËÒÚÍÓÈ Ï‡¯ËÌÛ ÓÚÍβ˜ËÚ ÓÚ ËÒÚÓ˜ÌË͇ ÔËÚ‡Ìˡ. 2 ŒÚÍβ˜ËÚ ÔÓ‰‡˜Û 3 ¬˚̸Ú ‚ıÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰˚ ‚ ÒÚË‡Î¸ÌÛ˛ ÙËθÚ. χ¯ËÌÛ Ë ÓÚÒÓ‰ËÌËÚ ‚ıÓ‰ÌÓÈ ¯Î‡Ì„. 4 ”‰‡ÎËÚÂ
 • Страница 21 из 28
  ”‰‡ÎÂÌË ԡÚÂÌ ¬Â˘Ë Ò ÒËθÌ˚Ï Á‡„ˇÁÌÂÌËÂÏ ÚÂ·Û˛Ú ÎË·Ó Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË, ÎË·Ó Á‡Ï‡˜Ë‚‡Ìˡ. œË Á‡Ï‡˜Ë‚‡ÌËË Û‰‡Îˇ˛ÚÒˇ ÔˇÚ̇ ÓÚ ÍÓ‚Ë, ÏÓÎÓ͇, Ú‡‚˚. œ‡‚Ë· Û‰‡ÎÂÌˡ ÔˇÚÂÌ • ƒÎˇ Á‡Ï‡˜Ë‚‡Ìˡ Ë Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÚÂÔÎÛ˛ ‚Ó‰Û. • ¡˚ÒÚ ÓÚıÓ‰ˇÚ "Ò‚ÂÊËÂ" ÔˇÚ̇. • ¬Ì‡˜‡Î ÔÓ˜ÚËÚÂ
 • Страница 22 из 28
  ”ÒÚ‡ÌÂÌË ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ. ¡Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó ÔÓ·ÎÂÏ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ΄ÍÓ ¯ÂÌ˚, ÂÒÎË Ô‡‚ËθÌÓ ÓÔ‰ÂÎËÚ¸ Ëı Ô˘ËÌÛ. œÓ‚Â¸Ú ÌËÊÂÔ˂‰ÂÌÌÛ˛ Ú‡·ÎËˆÛ ÔÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í Ó·‡ÚËÚ¸Òˇ ‚ ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ. ≈ÒÎË Ì‡ ‰ËÒÔΠÔÓˇ‚ΡÂÚÒˇ Ó‰ËÌ ËÁ ÍÓ‰Ó‚: IE, OE, UE- Ò̇˜‡Î‡ ÓÚÍβ˜ËÚ ÒÚË‡Î¸ÌÛ˛ χ¯ËÌÛ ÓÚ ÒÂÚË Ë Á‡ÚÂÏ
 • Страница 23 из 28
  “ÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÃÓ‰Âθ DWD-F1221/F1222/F1223 DWD-F1021/F1021A/F1022/F1023/F10BA –‡ÁÏÂ˚(ÿËË̇ x ¬˚ÒÓÚ‡ x √ÎÛ·Ë̇, ÏÏ) 595 x 540 x 850 ¬ÂÒ(ÕÂÚÚÓ/·ÛÚÚÓ, Í„) 64Í„ / 68Í„ —ڇ̉‡ÚÌÓ ÔÓÚ·ÎÂÌË ‚Ó‰˚ 59 Î —ÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌˡ ·‡‡·‡Ì‡ ◊ËÒÎÓ Ó·ÓÓÚÓ‚ ‚ ÏËÌÛÚÛ/400/800/1000 ƒ‡‚ÎÂÌË ‚Ó‰˚ ◊ËÒÎÓ
 • Страница 24 из 28
  English Português Eliminação de Equipamento Eléctrico e Electrónico Usado Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at
 • Страница 25 из 28
  »esky Italiano û ˝ ˝ ˝ ¯ Likvidace pouûit˝ch elektrick˝ch a elektronick˝ch za¯ízení Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell’Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata) Tento symbol na v˝robku, jeho p¯ísluöenství nebo
 • Страница 26 из 28
  Svenska Dansk Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem) Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med
 • Страница 27 из 28
  ABOUT THIS MANUAL $%&%'(!)*+,-%$+.!%()/ 01 234 567 89: ;<=> ?@ A B CDE F G H I J,+K'' Q/!R'J+S JTQUVWXV(YZ[J++\[\,],\^&-,( Z/!R'J+S JKJTQVWXV_VWXV,_VWXX_VWX`a &_QVXXV_VXXX_VXX`a &_QVWZ, Vb L M NOPM Wc/VW/dTefghij Xb k l `b ?b mb n o q p r stuvw R+R'!xyz!{|X`}~ W8/m/V8Tˆ‰ _!W8/m/VcTefij
 • Страница 28 из 28