Инструкция для DELONGHI EC 5, EC 7

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

ä

äé

éî

îÖ

ÖÇ

ÇÄ

Äê

êä

äÄ

Ä

à

àÌ

ÌÒ

ÒÚ

Ú

Û

ÛÍ

͈

ˆË

Ëfl

fl  Ô

ÔÓ

Ó  ˝

˝Í

ÍÒ

ÒÔ

ÔÎ

ÎÛ

Û‡

‡Ú

Ú‡

‡ˆ

ˆË

ËË

Ë

EC 5
EC 7

1
2
3
4
5
6
7
8
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 9
  äéîÖÇÄêäÄ EC 5 EC 7 àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
 • Страница 2 из 9
  O A B C N D F M E L G K J I H
 • Страница 3 из 9
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4
 • Страница 4 из 9
  13 16 19 14 17 20 15 18
 • Страница 5 из 9
  êìëëäàâ ÇÌËχÚθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ˝ÚÛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ Ô‰ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ Ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÏ ÍÓÙ‚‡ÍË. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‚˚ ÒÏÓÊÚ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ¸ ̇ËÎÛ˜¯Ëı ÁÛθڇÚÓ‚ Ë Ì‡Ë·Óθ¯È ·ÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË éèàëÄçàÖ èêàÅéêÄ ëÎ‰Û˛˘Ë ÚÏËÌ˚ ·Û‰ÛÚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÔËÏÌflÚ¸Òfl ̇ ÒÎ‰Û˛˘Ëı ÒÚ‡Ìˈ‡ı. A. ÅÓÈÎ B. èӷ͇ ·ÓÈÎ‡ C. ê„ÛÎflÚÓ
 • Страница 6 из 9
  èêàÉéíÇãÖçàÖ äéîÖ ùëèêÖëëéé 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 11 12 ëÌËÏËÚ ÔÓ·ÍÛ ·ÓÈÎ‡, ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡fl ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÎÍË. ÒÔÓθÁÛfl ‚ıÓ‰fl˘Û˛ ‚ ÍÓÏÔÎÍÚ ÏÍÓÒÚ¸ (ËÒ. 1), ̇ÎÈÚ ‚Ó‰Û ‚ ·ÓÈÎ (ËÒ. 2) Òӄ·ÒÌÓ Û͇Á‡ÌËflÏ Ú‡·Îˈ˚, ÔË‚‰ÌÌÓÈ ‚ ÍÓ̈ ÓÔËÒ‡ÌËfl. ç Ô‚˚¯‡ÈÚ Û͇Á‡ÌÌ˚ ÍÓ΢ÒÚ‚‡, Ú‡Í Í‡Í ˝ÚÓ ÏÓÊÚ ÔË‚ÒÚË Í
 • Страница 7 из 9
  "CAPPUCCINO". ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÂÏÍÓÒÚ¸ Ò ÏÓÎÓÍÓÏ ÔÓ‰ ÚÛ·ÍÓÈ ÔÓ‰‡˜Ë Ô‡‡ (ËÒ. 13) Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÚ‚ÂÒÚË ÚÛ·ÍË Ì‡ıÓ‰ËÎÓÒ¸ ̇ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÏÓÎÓ͇ Ë Ï‰ÎÂÌÌÓ ÓÚÍÓÈÚ ԇ, ÔÓ‚ÂÌÛ‚ „ÛÎflÚÓ ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË. 5 èÓ‰ÌËÏËÚÂ Ë ÓÔÛÒÚËÚ ÂÏÍÓÒÚ¸ ÔÓ‰ ̇҇‰ÍÓÈ ‰Îfl ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂÏ Í‡ÔÛ˜˜ËÌÓ, ͇Í
 • Страница 8 из 9
  - èÓÒÚÓflÌÌÓ ÔÓÚË‡fl, ÒÔÓÎÓÒÌËÚ ÒÂÚÍÛ ÔÓ‰ Í‡ÌÓÏ. - ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ÒÂÚÍÛ Ì‡ ÏÂÒÚÓ. ɇ‡ÌÚËfl ̇ ÔË·Ó ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ÂÒÎË ‚˚¯ÂÛ͇Á‡Ì̇fl Ó˜ËÒÚ͇ Ì ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl „ÛÎflÌÓ. ìÑÄãÖçàÖ çÄäàèà ä‡Ê‰˚ 300 ÔÓˆËÈ ÍÓÙ ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Ó˜ËÒÚÍÛ ÍÓÙ‚‡ÍË ÓÚ Ì‡ÍËÔË. êÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸
 • Страница 9 из 9