Инструкция для ELECTROLUX EDC67550W

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Ръководство за употреба

Инструкция по

эксплуатации

Інструкція

kullanma kılavuzu

Кондензерна сушилня

Конденсационная сушильная

машина

Конденсаційна сушарка

Yoğuşturuculu Kurutucu

EDC 67550W 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 61
  Ръководство за употреба Инструкция по эксплуатации Інструкція kullanma kılavuzu Кондензерна сушилня Конденсационная сушильная машина Конденсаційна сушарка Yoğuşturuculu Kurutucu EDC 67550W
 • Страница 2 из 61
  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Споделете още от нашето мислене на www.electrolux.com СЪДЪРЖАНИЕ Важна информация за безопасност Околна среда Инсталиране Описание на уреда Командно табло Преди първата употреба 2 4 5 7 7 8 Таблица на програмите 8 Всекидневна употреба 9 Почистване и
 • Страница 3 из 61
  electrolux 3 • Предмети, които са били замърсени с препарати като ацетон от мазнина за готвене, бензин, газ, препарати за премахване на петна, терпентин, восък и препарати за премахване на восък, трябва да се перат в гореща вода с допълнително количество перилен препарат, преди да се сушат в
 • Страница 4 из 61
  4 electrolux • Не претоварвайте електроуреда. Вижте съответния раздел в ръководството за потребителя. • Дрехи, които са много мокри и капят, не бива да се поставят в сушилнята. • Дрехи, които са били в контакт с летливи продукти, не трябва да се сушат в машина. Ако са използвани летливи почистващи
 • Страница 5 из 61
  electrolux 5 Консумацията на енергия зависи от зададената в пералната машина скорост на центрофугиране. По-висока скорост на центрофугиране по-ниска консумация на електроенергия. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Опаковъчните материали са безопасни за околната среда и могат да се рециклират.
 • Страница 6 из 61
  6 electrolux 2. Свалете залепващите ленти, поставени в машината върху барабана. 3. Свалете калъфа от фолио и уплътненията от полистирол от машината. СВЪРЗВАНЕ В ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА Данните за напрежението на мрежата, вида на тока и изискваните предпазители трябва да се вземат от табелката с данни.
 • Страница 7 из 61
  electrolux 7 ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Командно табло 2 Резервоар за вода 3 Фини филтри за валма 4 Филтри за валма 5 Вратичка за зареждане (може да се обръща) 6 Бутон за отваряне на вратичката в основата Груби филтри за валма 7 8 Табелка с данни 9 Кондензер 10 Вентилационна
 • Страница 8 из 61
  8 electrolux символ значение символ значение фаза на сушене пълен резервоар за вода край на цикъла Delay (Отложен старт) почистете кондензера 3ч 6ч 9ч почистете филтрите за валма брой часове за отложения старт ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА За да премахнете всички остатъци, които може да са се получили при
 • Страница 9 из 61
  electrolux 9 Програма макс. зареждане Приложение/свойства Опции 1) 60' 3 кг За отделни дрехи или малки обеми пране. Етикет за грижи всички освен Dryness (Сушене - степени) Special (Специална) 3 кг За сушене на памучни и синтетични тъкани; използва ниска температура. всички; Delicate (Деликатни) 2)
 • Страница 10 из 61
  10 electrolux • За да избегнете заплитане на прането: затворете циповете, закопчайте пликовете на юрганите и завършете свободните панделки или връзки (например на престилки). • Изпразнете джобовете. Извадете всякакви метални предмети (кламери, безопасни игли и др.). • Обърнете дрехите с два слоя
 • Страница 11 из 61
  electrolux 11 2. Отстранете видимите валма от филтрите. За тази цел е най-добре да се използва влажна ръка. (вж. раздел: Поддръжка и почистване) 3. Извадете прането. 4. Завъртете селектора на програмите изключено. на ВАЖНО! след всеки цикъл на сушене: - почиствайте филтрите за валма - източвайте
 • Страница 12 из 61
  12 electrolux ПОЧИСТВАНЕ НА ТОПЛООБМЕННИКА ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА ВНИМАНИЕ! Не използвайте абразиви или домакински телчета за почистване на барабана ВАЖНО! • Не работете със сушилнята без топлообменник. • Запушен топлообменник може да доведе до по-висока консумация на енергия (удължаване на цикъла
 • Страница 13 из 61
  electrolux 13 Превишено е максималното зареждане. Спазвайте максималния обем за зареждане. Покрита вентилационна решетка. Открийте вентилационната решетка в зоната на основата. Остатък в барабана. Почистете барабана отвътре. Висока твърдост на водата. Задайте подходящата твърдост на водата 4). Не
 • Страница 14 из 61
  14 electrolux ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Параметър Стойност Височина x ширина x дълбочина 85 x 60 x 58 см Обем на барабана 108 л Дълбочина при отворена вратичка за зареждане 109 см Височината може да се регулира с 1,5 см Тегло при празна сушилня прибл. 40 кг Обем за зареждане (в зависимост от програмата) 1)
 • Страница 15 из 61
  electrolux 15 НАСТРОЙКИ НА МАШИНАТА Настройка Изпълнение Постоянно включен/изключен звънец Алармата със звънец е винаги изключена по подразбиране. За да включите (изключите) за постоянно алармата: 1. Завъртете селектора на програмите на някоя програма. 2. Натиснете едновременно бутоните Delicate
 • Страница 16 из 61
  16 electrolux Electrolux. Thinking of you. Обменяйтесь с нами своими мыслями на www.electrolux.com СОДЕРЖАНИЕ Важная информация по технике безопасности Охрана окружающей среды Установка Описание изделия Панель управления Перед первым включением 16 18 19 21 21 22 Таблица программ 22 Повседневная
 • Страница 17 из 61
  electrolux 17 • • • • • монт, выполненный некомпетентным лицом, может привести к получению травм или к серьезным повреждениям прибора. Обращайтесь в местный сервисный центр. Всегда настаивайте на использовании только оригинальных запчастей. Перед тем как сушить в сушильном барабане вещи,
 • Страница 18 из 61
  18 electrolux ПРИМЕНЕНИЕ • Данная машина предназначена только для бытового применения. Она не должна использоваться в целях, отличных от тех, для которых она предназначена. • Сушите только вещи, предназначенные для машинной сушки. Следуйте инструкциям, указанным на этикетке каждой вещи. • Не сушите
 • Страница 19 из 61
  electrolux 19 – будете придерживаться норм загрузки, указанных в таблице программ; – обеспечите хорошую вентиляцию в помещении, в котором установлена машина; – чистите фильтр для удерживания микроскопических частиц и мелкоячеистый фильтр после каждого цикла сушки; – перед сушкой хорошо отожмете
 • Страница 20 из 61
  20 electrolux УДАЛЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ УПАКОВКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед включением машины следует удалить все элементы ее защитной упаковки. СМЕНА СТОРОНЫ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЦЫ Для более удобного проведения загрузки и разгрузки белья можно перевесить дверцу на другую сторону. ВНИМАНИЕ! Перевешивание дверцы на
 • Страница 21 из 61
  electrolux 21 Для установки сушильной машины на оптимальной высоте с обеспечением дополнительного места для хранения (например, белья). Внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к комплекту. Обращайтесь для его приобретения в сервисный центр или к своему дилеру ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 1 2 3 4 5 6 7 8
 • Страница 22 из 61
  22 electrolux символ значение символ значение Jeans (джинсы) конец цикла Cooling (охлаждение) почистите конденсатор "O" (выкл) почистите ворсяные фильтры Delicate (деликатно) резервуар для воды полон степень сушки при: миниМин. Средн. мальном, среднем, максиМакс. мальном уровне Delay (задержка
 • Страница 23 из 61
  electrolux 23 Программа макс. загрузка Назначение/характеристики Дополнительные функции Этикетка с указаниями по уходу все 1) Cupboard (для хранения) 3 кг Для изделий из тонких тканей, не подлежащих глажке, например, рубашек из синтетических тканей, столового белья, детской одежды, носков, белья на
 • Страница 24 из 61
  24 electrolux – Белье из синтетики и смешанных тканей - для программ сушки из Synthetics (синтетика) . группы • Сортировка по этикеткам с указаниями по уходу: Символы на этих этикетках имеют следующее значение: В принципе, возможна сушка в сушильной машине ВКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ Поверните селектор
 • Страница 25 из 61
  electrolux 25 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ Нажмите кнопку Start/Pause (старт/пауза) . ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ Для изменения ошибочно выбранной программы после начала ее выполнения вначале поверните селектор проВыкл, а затем грамм в положение задайте программу снова. ЗАВЕРШЕНИЕ ЦИКЛА СУШКИ / ВЫНИМАНИЕ БЕЛЬЯ Как
 • Страница 26 из 61
  26 electrolux 1 ЧИСТКА КОНДЕНСАТОРА ВАЖНО! • Эксплуатация сушильной машины без конденсатора не допускается. • Засоренный конденсатор может стать причиной повышенного потребления электроэнергии (увеличения продолжительности цикла сушки) и повреждения сушильной машины. • Не используйте для чистки
 • Страница 27 из 61
  electrolux 27 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ... САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Неисправность1) Возможная причина Способ устранения Сушильная машина не подключена к электросети. Вставьте вилку в розетку. Проверьте предохранитель на домашнем распределительном щите. Открыта загрузочная дверца. Закройте
 • Страница 28 из 61
  28 electrolux Белье недостаточно отжато. Отожмите белье как следует. Слишком высокая температура воздуха в помещение - это не является неисправностью машины. Снизьте температуру воздуха в помещении, если возможно. 1) В случае появления сообщений об ошибке на ЖК-дисплее (например, E51- только
 • Страница 29 из 61
  electrolux 29 Параметр Значение Cottons Cupboard (хлопок для хранения) 3) 3,92 / 125(загрузка 7 кг с предварительным отжимом при 1000 об/мин) 3,75 (загрузка 7 кг с предварительным отжимом при 1200 об/мин) 3,60 (загрузка 7 кг с предварительным отжимом при 1400 об/мин) 3,20 (загрузка 7 кг с
 • Страница 30 из 61
  30 electrolux Для оказания быстрой помощи понадобятся следующие сведения: – Описание модели – Номер изделия (PNC) – Серийный номер (S No., находится на прикрепленной к изделию табличке с техническими данными. Чтобы узнать, как ее найти, см. Раздел Описание изделия ). – Вид неисправности –
 • Страница 31 из 61
  electrolux 31 Electrolux. Thinking of you. Дізнайтеся більше про нас на сайті www.electrolux.com ЗМІСТ Важлива інформація з техніки безпеки 31 Довкілля 33 Установлення 34 Опис виробу 36 Панель керування 36 Перше використання 37 Таблиця програм 37 Щоденне користування 38 Чищення та догляд 40 Що
 • Страница 32 из 61
  32 electrolux • Предмети, забруднені такими речовинами, як кулінарний жир, ацетон, бензин, гас, плямовивідники, скипидар, віск та усувачі воску, необхідно спершу попрати гарячою водою з додаванням збільшеної дози миючого засобу і лише потім сушити в сушильному барабані. • Небезпека вибуху: Ніколи
 • Страница 33 из 61
  electrolux 33 • • • • ти про те, щоб рідина була видалена з одягу, перш ніж він буде завантажений у машину. Виймаючи штепсель із розетки, ніколи не тягніть за кабель; завжди тримайте сам штепсель. Ніколи не користуйтеся сушильним барабаном з пошкодженим кабелем електроживлення, панеллю керування,
 • Страница 34 из 61
  34 electrolux Попередження! Якщо пристрій більше не використовується: • Вийміть штекер кабелю живлення з розетки. • Відріжте кабель зі штепселем та викиньте їх. • Вийміть фіксатор з дверцят. Завдяки цьому діти не зможуть закритися в машині зсередини, що було б небезпечним для життя. УСТАНОВЛЕННЯ
 • Страница 35 из 61
  electrolux 35 Попередження! Виробник не відповідає за ушкодження або травми, спровоковані недотриманням цих правил техніки безпеки. Якщо шнур необхідно замінити, цю операцію мають виконувати фахівці з нашого Центру технічного обслуговування. Якщо шнур необхідно замінити, цю операцію мають
 • Страница 36 из 61
  36 electrolux ОПИС ВИРОБУ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Панель керування 2 Контейнер для конденсату 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Фільтри із дрібною сіткою для ворсу Фільтри для видалення ворсу Дверцята (двосторонні) Кнопка для відкриття нижніх дверцят Фільтри грубої очистки від ворсу Табличка з технічними
 • Страница 37 из 61
  electrolux 37 символ значення символ ступінь сухості: мінімальMin Med ний; середній; максимальMax ний очистьте фільтри ворсу заповнений контейнер для конденсату Buzzer (звуковий сигнал) Delay (відкласти старт) фаза сушіння 3h 6h 9h закінчення циклу значення кількість годин, на яку відкладено запуск
 • Страница 38 из 61
  38 electrolux Макс. завантаження 1) Призначення та властивості Функції 3 кг Для виробів із тонких тканин, не призначених для прасування, наприклад сорочок із тканин, що не зминаються, скатертин, одягу для дітей, панчіх, жіночої білизни зі вставними пластинами або дротяним каркасом. усі 3 кг Для
 • Страница 39 из 61
  electrolux 39 • Сортування за пам'яткою з догляду: нижче наведено значення пам'яток із догляду. ВИКОРИСТАННЯ МАШИНИ 1 2 3 4 Сушіння в сушильному барабані загалом можливе Сушіння за нормальної температури Сушіння за зниженої температури 5 Сушіння в сушильному барабані заборонено Важливо! Не
 • Страница 40 из 61
  40 electrolux ЗАПУСК ПРОГРАМИ Натисніть кнопку Start/Pause (старт/пауза) . ЗМІНА ПРОГРАМИ Щоб змінити помилково вибрану програму, яка вже запущена, спершу поверніть перемикач програм у положенвимкнення, а потім установіть іння шу програму. ЗАВЕРШЕННЯ ЦИКЛУ СУШІННЯ ТА ВИЙМАННЯ БІЛИЗНИ Після
 • Страница 41 из 61
  electrolux 41 1 ЧИЩЕННЯ КОНДЕНСАТОРА Важливо! • Ніколи не користуйтеся сушаркою без конденсатора. • Забиття конденсатора призводить до більшого споживання електроенергії (внаслідок подовження циклу сушіння) та пошкодження сушарки. • Не використовуйте для чищення гострі предмети. 5 6 7 Якщо
 • Страница 42 из 61
  42 electrolux Сушарка не підключена до електромережі. Підключіть кабель до електромережі. Перевірте запобіжник на щитку (домашня електропроводка). Відкриті дверцята. Закрийте дверцята Не натиснута кнопка Start/Pause (старт/пауза) . Натисніть кнопку Start/Pause (старт/ пауза) . Встановлена
 • Страница 43 из 61
  electrolux 43 Надмірно висока температура в приміщенні - несправність машини відсутня. Якщо це можливо, знизьте температуру у приміщенні. 1) У разі повідомлення про помилку на РК-дисплеї (наприклад E51- лише для сушарок з РК-дисплеєм): Вимкніть машину й увімкніть її. Встановіть програму. Натисніть
 • Страница 44 из 61
  44 electrolux Параметри Synthetics Cupboard (синтетика, суш. для зберіг.) 3) Значення 1.33 / 48(3 кг білизни віджато за швидкості 1200 об./хв.) 1) Через наявність різних способів вимірювання для деяких країн можуть бути потрібні різні дані щодо об'ємів завантаження. 2) відповідно до EN 61121 3)
 • Страница 45 из 61
  electrolux 45 Electrolux. Thinking of you. Düşüncelerinizi www.electrolux.com.tr adresinden bizimle daha fazla paylaşın İÇİNDEKİLER Güvenlik bilgileri Çevre Montaj Ürün tanımı Kontrol paneli İlk kez kullanmadan önce Program tablosu 45 Günlük kullanım 51 47 Temizlik ve bakım 53 48 Servis çağırmadan
 • Страница 46 из 61
  46 electrolux • Patlama tehlikesi:Yanıcı çözücülerle (benzin, metil özleri, kuru temizleme sıvıları vs.) temas etmiş eşyaları asla kurutma makinesinde kurutmayınız. Çünkü bu maddeler uçucudur ve bir patlamaya neden olabilir. Sadece suda yıkanmış eşyaları kurutucuda kurutunuz. • Yangın riski:
 • Страница 47 из 61
  electrolux 47 • Uyarı - sıcak yüzey: Işık yanık haldeyken kapak lambası kapağının yüzeyine dokunmayınız. (Sadece dahili tambur aydınlatmasına sahip kurutucularda) ÇOCUK GÜVENLIĞI • Bu makine, küçük çocuklar veya çok yaşlı kişiler tarafından denetimsiz bir şekilde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
 • Страница 48 из 61
  48 electrolux MONTAJ CIHAZIN KONUMLANDIRILMASI • Rahatlığınız açısından makineyi çamaşır makinenize yakın konumlandırmanız önerilir. • Kurutucunuz, kir oluşumunun olmadığı temiz bir yere monte edilmelidir. • Cihazın etrafında hava rahatça devridaim yapabilmelidir. Ön havalandırma ızgarasını veya
 • Страница 49 из 61
  electrolux 49 ÖZEL AKSESUARLAR BAĞLANTI KİTİ Yetkili bayinizde bulabilirsiniz. Bağlantı kiti, kurutma makinesini 60 cm genişliğindeki önden yüklemeli çamaşır makinesinin üzerine monte etmeye yarar. Montaj daha fazla alan sağlamaya yardımcı olur. Kitle birlikte verilen talimatları dikkatlice okuyun.
 • Страница 50 из 61
  50 electrolux SEMBOLLER sembol sembol anlamı anlamı Jeans (kotlar) Cottons (pamuklular) Cooling (soğutma) Synthetics (sentetikler) / Synthetics (sentetikler) Extra (ekstra kurutma) Time (zaman) OFF (kapalı) Delicate (narin) Min. Ort. kuruluk seviyeleri: minimum; Maks. orta; maksimum seviye Special
 • Страница 51 из 61
  electrolux 51 Program Maks. yük 1) Extra (ekstra kurutma) 3 kg. Kalın veya çok katlı kumaşların kurutulmasında, örn. kazaklar, yatak takımı, masa örtüsü. Hepsi Cupboard (dolaplik kuru) 3 kg. Ütülenmeyecek ince kumaşlar için, örn. bakımı kolay gömlekler, masa örtüsü, bebek bezleri, çoraplar, balenli
 • Страница 52 из 61
  52 electrolux Kurutma makinesinde kurutulamaz Önemli Bakım etiketinde kurutma makinesinde kurutulup kurutulamayacağı yazmayan herhangi ıslak bir çamaşırı cihaza koymayınız. Bu cihaz, etiketinde kurutma makinesinde kurutulmasının uygun olduğu belirtilen tüm ıslak çamaşırları kurutmak için
 • Страница 53 из 61
  electrolux 53 na basılmış ise, bir dakika boyunca aralıklı olarak bir ikaz sesi duyulacaktır. Çamaşırları çıkarınız: 1. Kapağı açınız. 2. Tüy filtrelerindeki gözle görünen tüyleri temizleyiniz. Bunun için nemli / ıslak ellerinizi kullanmanız en iyi yöntemdir (Bkz. Temizlik ve bakım) 3. Çamaşırları
 • Страница 54 из 61
  54 electrolux 1 2 3 4 5 6 7 8 Uyarı Zehirlenme riski. Yoğuşma suyu içilmez veya yemeklerde kullanılmaz. Yoğuşma suyu damıtılmış su olarak kullanılabilir, örneğin buharlı ütülerde. Gerekirse, olası artıklar ve küçük tüyleri çıkarmak için yoğuşma suyunu temizleyin (ör., bir kahve filtresi ile). Dolu
 • Страница 55 из 61
  electrolux 55 Kurutma makinesinin fişi prize takılmamıştır. Fişi prize takınız. Sigorta kutusundaki sigortayı kontrol ediniz (evin tesisatı). Çamaşır koyma kapağı açılmıştır. Kapağı kapatınız Start/Pause (başlat/duraklatıldı) tuşuna basılmamıştır. Start/Pause (başlat/duraklatıldı) tuşuna basınız.
 • Страница 56 из 61
  56 electrolux TEKNİK VERİLER Parametre Değer Yükseklik x genişlik x derinlik 85 x 60 x 58 cm. Tambur hacmi 108 l. Çamaşır koyma kapağı açık halde derinlik 109 cm. Yükseklik 1,5 cm. kadar ayarlanabilir Boş halde ağırlık yaklaşık 40 kg. Çamaşır yükleme ağırlığı (programa göre değişir) 1) maks. 7 kg.
 • Страница 57 из 61
  electrolux 57 Ayar Su sertliği1) Uygulama 1. Program seçme düğmesini herhangi bir programa getiriniz. 2. Press simultaneously the Dryness (kuruluk) ve Start/Pause (başlat/duraklatıldı) tuşlarına aynı anda basınız ve yaklaşık 5 saniye boyunca basılı tutunuz. 3. İstediğiniz seviyeyi seçene kadar
 • Страница 58 из 61
  58 electrolux
 • Страница 59 из 61
  electrolux 59
 • Страница 60 из 61
  www.electrolux.com/shop 136907593-00-462010
 • Страница 61 из 61