Инструкция для ELECTROLUX EWF 1408 WDL

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

EWF 1408 WDL

................................................ .............................................

RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE

MANUAL DE UTILIZARE

2

RU СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 53
  EWF 1408 WDL ................................................ ............................................. RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE MANUAL DE UTILIZARE 2 RU СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО 25 ЭКСПЛУАТАЦИИ
 • Страница 2 из 53
  2 www.electrolux.com CUPRINS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 3 из 53
  ROMÂNA 3 1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie in‐ strucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă insta‐ larea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă răniri şi daune. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună cu
 • Страница 4 из 53
  4 www.electrolux.com soane cu o calificare calificare similară pentru a se evita riscuri‐ le. • Presiunea de funcţionare a apei (minimă şi maximă) trebuie să fie între 0,5 bar (0,05 MPa) şi 8 bar (0,8 MPa) • Fantele de aerisire din bază (dacă este cazul) nu trebuie să fie blocate de covoare. •
 • Страница 5 из 53
  ROMÂNA 2.2 Utilizarea AVERTIZARE Pericol de rănire, electrocutare, incen‐ diu, arsuri sau de deteriorare a aparatu‐ lui. • Utilizaţi acest aparat într-un mediu casnic. • Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat. • Respectaţi instrucţiunile de siguranţă de pe ambalajul detergentului. • Produsele
 • Страница 6 из 53
  6 www.electrolux.com 3.1 Dispozitivul de siguranţă pentru copii Când activaţi acest dispozitiv, nu puteţi închide uşa. Acest lucru nu permite copiilor sau animale‐ lor să rămână captive în tambur. Pentru a activa dispozitivul, rotiţi-l la dreapta, până când canalul este orizontal. Pentru a
 • Страница 7 из 53
  ROMÂNA 7 4.1 Afişaj B A K A) C Zona pentru Temperatură: / E) G H Bara de text. Bara de text afişează starea programului, mesajele de alarmă şi alte me‐ saje care vă ajută să lucraţi cu aparatul. J) : Indicator greutate rufe. : Indicator pentru Blocarea electronică a uşii. Când acest indicator este
 • Страница 8 из 53
  8 www.electrolux.com Program Intervalul pentru temperatură Bumbac Eco Cottons Eco1) 60° C - 40° C Sintetice Synthetics 60° C - Rece Delicate Delicates 40 °C - Rece Lână Wool 40 °C – Rece Pilotă Duvet 60 °C – 20 °C Tip de încărcătură şi de murdărie Încărcătură maximă, Centrifugare maximă Bumbac alb
 • Страница 9 из 53
  ROMÂNA 9 Program Intervalul pentru temperatură Tip de încărcătură şi de murdărie Încărcătură maximă, Centrifugare maximă Centrifugare / Evacuare Spin/Drain Pentru a centrifuga rufele şi pentru a evacua apa din tam‐ bur. Toate ţesăturile. 10 kg, 1400 rpm 1) Programe standard pentru valorile de
 • Страница 10 из 53
  10 www.electrolux.com Datele din acest tabel sunt aproximative. Diferite cauze pot modifica datele: cantitatea şi tipul de rufe, apa şi temperatura mediului ambiant. Programe Încărcă tură (Kg) Consum de energie (kWh) Consum de apă (litri) Durata aproxi‐ mativă a pro‐ gramului (mi‐ nute) Grad de
 • Страница 11 из 53
  ROMÂNA Pentru a evacua apa, consultaţi "La ter‐ minarea programului". Super silenţios • Setaţi această opţiune pentru a anula toate fa‐ zele de centrifugare şi pentru a efectua o spălare silenţioasă. • Faza de clătire utilizează mai multă apă pen‐ tru anumite programe de spălare. • Programul de
 • Страница 12 из 53
  12 www.electrolux.com • Dacă măriţi durata programului, numărul de benzi Eco Info se măreşte. Mărirea duratei programului de spălare permite performanţe constante care reduc consumul de energie. • Dacă micşoraţi durata programului, numărul de benzi Eco Info scade. • Dacă puneţi mai multe rufe,
 • Страница 13 из 53
  ROMÂNA setaţi o limbă de fiecare dată când activaţi apara‐ tul. Schimbarea limbii după prima activare. Apăsaţi simultan sau timp de câteva se‐ cunde pentru a intra în meniul de setare a limbii. Apăsaţi sau pentru a seta limba preferată. pentru a confirma limba. Apăsaţi 8.2 Setarea cantităţii de
 • Страница 14 из 53
  14 www.electrolux.com ATENŢIE Asiguraţi-vă că nu sunt rufe prinse între garnitură şi uşă. Există riscul de scurge‐ re a apei sau de deteriorare a rufelor. 9.3 Utilizarea detergentului şi a aditivilor • Măsuraţi cantitatea de detergent şi de balsam de rufe. • Închideţi cu atenţie sertarul pentru
 • Страница 15 из 53
  ROMÂNA 3. 15 4. B • Poziţia A pentru detergent pudră (setarea din fabrică). • Poziţia B pentru detergent lichid. Când utilizaţi detergentul lichid: – Nu utilizaţi detergenţi lichizi denşi sau gelatinoşi. – Nu depăşiţi nivelul maxim când puneţi lichid. – Nu selectaţi faza de prespălare. – Nu setaţi
 • Страница 16 из 53
  16 www.electrolux.com 9.7 Întreruperea unui program şi modificarea opţiunilor Puteţi schimba numai unele opţiuni, înainte de a fi activate. 1. Apăsaţi . Indicatorul se aprinde intermi‐ tent. 2. Modificaţi opţiunile. 3. Apăsaţi din nou . Programul este reluat. 9.8 Anularea unui program 1. 2. Pentru
 • Страница 17 из 53
  ROMÂNA 17 10. INFORMAŢII ŞI SFATURI 10.1 Încărcătura de rufe 10.3 Detergenţi şi aditivi • Împărţiţi rufele în: albe, colorate, sintetice, de‐ licate şi lână. • Respectaţi instrucţiunile de spălare de pe eti‐ chetele rufelor. • Nu spălaţi articole albe şi colorate împreună. • Unele articole colorate
 • Страница 18 из 53
  18 www.electrolux.com 11.1 Curăţarea exterioară Curăţaţi aparatul numai cu săpun şi apă caldă. Uscaţi complet toate suprafeţele. ATENŢIE Nu folosiţi alcool, solvenţi sau produse chimice. 11.2 Îndepărtarea calcarului Dacă apa din zona în care vă aflaţi are o duritate ridicată sau medie, recomandăm
 • Страница 19 из 53
  ROMÂNA 3. 4. 11.6 Curăţarea filtrului de evacuare AVERTIZARE Nu curăţaţi filtrul de evacuare dacă apa din aparat este fierbinte. 2. 1. 2 1 3. 4. 1 2 19
 • Страница 20 из 53
  20 www.electrolux.com 5. 6. 1 2 7. 8. 1 2 9. 2 1
 • Страница 21 из 53
  ROMÂNA 21 11.7 Curăţarea furtunului de alimentare cu apă şi a filtrul robinetului 1. 2. 3. 4. 20° 11.8 Evacuarea de urgenţă Din cauza unei defecţiuni, aparatul nu poate eva‐ cua apa. În acest caz, parcurgeţi etapele de la (1) la (9) din secţiunea "Curăţarea filtrului de evacuare". Dacă este
 • Страница 22 из 53
  22 www.electrolux.com 12. DEPANARE Aparatul nu porneşte sau se opreşte în timpul funcţionării. Mai întâi încercaţi să găsiţi o soluţie la problemă (consultaţi tabelul). Dacă acţiunea nu dă rezulta‐ te, adresaţi-vă unui centru de service. În cazul anumitor probleme, sunt activate semnalele acustice
 • Страница 23 из 53
  ROMÂNA Problemă Soluţie posibilă Faza de centrifugare nu funcţionează sau ciclul de spălare durează mai mult decât este normal. 23 Setaţi programul de centrifugare. Verificaţi dacă filtrul de evacuare este înfundat. Dacă este nece‐ sar, curăţaţi filtrul. Consultaţi capitolul "Îngrijirea şi
 • Страница 24 из 53
  24 www.electrolux.com Conexiunea electrică: Tensiune Putere totală Siguranţa fuzibilă Frecvenţă 230 V 2200 W 10 A 50 Hz Nivel de protecţie împotriva pătrunderii particulelor solide şi a umidităţii asigurat de capacul de protecţie, cu excepţia cazului în care echipamentul de joasă tensiune nu este
 • Страница 25 из 53
  РУССКИЙ 25 СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • Страница 26 из 53
  26 www.electrolux.com 1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно озна‐ комьтесь с приложенным руководством. Производитель не не‐ сет ответственность за травмы и повреждения, полученные/ вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Поза‐ ботьтесь о
 • Страница 27 из 53
  РУССКИЙ 27 • Соблюдайте максимально допустимую загрузку в 10 кг (см. Главу «Таблица программ»). • В случае повреждения шнура питания во избежание не‐ счастного случая он должен быть заменен изготовителем, специалистом авторизованного сервисного центра или спе‐ циалистом с равнозначной
 • Страница 28 из 53
  28 www.electrolux.com • • • • замены сетевого шнура она должна быть выполнена нашим сервисным центром. Вставляйте вилку сетевого кабеля в розет‐ ку только во конце установки прибора. Убе‐ дитесь, что после установки имеется до‐ ступ к вилке. Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель
 • Страница 29 из 53
  РУССКИЙ 29 3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 1 2 1 Верхняя панель 3 2 Дозатор моющего средства 3 Панель управления 4 Рукоятка дверцы 4 5 6 5 Внутреннее освещение 6 Табличка с техническими данными 7 Фильтр сливного насоса 8 Ножки для выравнивания прибора 7 8 3.1 Функция «Защита от детей» Если данное устройство
 • Страница 30 из 53
  30 www.electrolux.com 4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 1 2 3 4 5 6 7 Cottons Synthetics Wool/ Handwash Steam Temp. Prewash Delay Start Cottons Eco Delicates Duvet Others Spin Easy Iron Extra Rinse 8 9 AutoOff Start/Pause TimeManager MyFavourite 12 11 10 1 Кнопка «Вкл/Выкл» 7 Сенсорное поле отсрочки пуска
 • Страница 31 из 53
  РУССКИЙ : отсрочка пуска : программа завершена F) : индикатор отсрочки пуска G) : дополнительное полоскание H) I) J) K) : индикатор функции «Защита от де‐ тей», если данная функция включена Текстовая строка. В текстовой строке от‐ ображается состояние программы, пред‐ упредительные сообщения и
 • Страница 32 из 53
  32 www.electrolux.com Программа Диапазон температур Тип загрузки и степень загрязненности Максимальная нагрузка, максимальный отжим Отпаривание хлопка Cottons Паровая программа для хлопка. Данная программа помогает избавиться от складок на одежде. Отпаривание синтетики Synthetics Паровая программа
 • Страница 33 из 53
  РУССКИЙ 33 Программа ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 14 Min. ■ ■ ■ Sports ■ ■ Jeans ■ ■ ■ Rinse ■ ■ ■ Spin/Drain ■ ■ ■1) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1) Доступен только этап слива воды. 6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ При запуске программы на дисплее отображается продолжительность программы с учетом
 • Страница 34 из 53
  34 www.electrolux.com Приведенные в данной таблице дан‐ ные по расходу являются исключи‐ тельно ориентировочными, так как они могут изменяться в зависимости от количества и типа белья, темпера‐ туры водопроводной воды и темпера‐ туры окружающей среды. 7. РЕЖИМЫ 7.1 Температура Используйте эту
 • Страница 35 из 53
  РУССКИЙ Используйте данную функцию в случае ал‐ лергии на средства для стирки или если вода в вашем регионе отличается мягкостью. Загорится соответствующий индикатор. 7.6 Легкая глажка Прибор тщательно стирает и отжимает белье для предотвращения складок. Прибор уменьшает скорость отжима, исполь‐
 • Страница 36 из 53
  36 www.electrolux.com Для выбора My Favourite 2 нажмите на My Favourite+ два раза. Для выбора My Favourite 3 нажмите на My Favourite+ три раза. Для запуска стиральной машины нажмите на . кнопку Если прибор выключен, запись про‐ извести невозможно. Функция отсрочки пуска записи не подлежит. 7.9
 • Страница 37 из 53
  РУССКИЙ 8.2 Выбор количества моющего средства После загрузки белья и закрывания дверцы в текстовой сроке также отображаются сведе‐ ния о количестве моющего средства. По умолчанию количество моющего средства дается в виде процентов. 100% - максималь‐ ное количество моющего средства, которое дозатора
 • Страница 38 из 53
  38 www.electrolux.com стве моющего средства. В случае, если были заданы значения как « Отдел мою‐ щего сред.1 » так и « Отдел моющего сред.2 », на дисплее перемежаются зна‐ чения обоих типов моющего средства. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь, что белье не зажато меж‐ ду уплотнением и дверцей. Это мо‐ жет
 • Страница 39 из 53
  РУССКИЙ 39 Жидкое моющее средство или стиральный порошок 1. 2. A 3. 4. B • Положение A для стирального порошка (заводская настройка). • Положение B для жидких моющих средств. При использовании жидкого моющего средства: – Не используйте гелеобразные или густые жидкие средства для стирки. – Не
 • Страница 40 из 53
  40 www.electrolux.com Примерно через 15 минут после за‐ пуска программы: • Прибор автоматически регулирует продолжительность программы в соответствии с объемом белья. • На дисплее отобразится новое значение. 9.9 Откройте дверцу При выполнении программы или в случае ис‐ пользования задержки пуска
 • Страница 41 из 53
  РУССКИЙ – Чтобы открыть дверцу, необходимо слить воду. Для слива воды: 1. При необходимости понизьте скорость прибор отжима. При установке выполнит только слив. 2. Нажмите на . Прибор произведет слив воды и отжим. 3. По окончании программы индикатор блокировки дверцы погаснет, дверцу можно будет
 • Страница 42 из 53
  42 www.electrolux.com • В целях сохранения окружающей среды не используйте средства для стирки в количе‐ ствах, превышающих необходимые. • Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств. • Выбирайте средства, подходящие для типа и цвета конкретной ткани, температуры программы стирки и
 • Страница 43 из 53
  РУССКИЙ 43 11.4 Уплотнитель дверцы Регулярно проверяйте состояние уплотнителя и удаляйте все предметы с его внутренней стороны. 11.5 Очистка отсека моющих средств 1. 2. 1 2 3. 4. 11.6 Чистка фильтра сливного насоса ВНИМАНИЕ! Не производите очистку сливного фильтра, если в приборе находится горячая
 • Страница 44 из 53
  44 www.electrolux.com 1. 2. 2 1 3. 4. 1 5. 6. 1 7. 2 2 8. 1 2
 • Страница 45 из 53
  РУССКИЙ 45 9. 2 1 11.7 Очистка наливного шланга и фильтра клапана 1. 2. 3. 4. 20° 11.8 Экстренный слив 1. В результате неисправности прибор может быть не в состоянии произвести слив воды. В этом случае выполните действия с (1) по (9), описанные в разделе «Очистка сливного фильтра». При
 • Страница 46 из 53
  46 www.electrolux.com 1. 2. 3. 4. 5. Отключите прибор от электричества. Закройте водопроводный вентиль. Отсоедините наливной шланг. Поместите оба конца наливного шланга в контейнер и дайте воде вытечь из шлан‐ га. Слейте воду из сливного насоса. См. операции, выполняемые для экстренного слива воды
 • Страница 47 из 53
  РУССКИЙ Неисправность 47 Возможное решение Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и не переда‐ влен. Убедитесь, что наливной шланг подключен правильно. В машине не работает водоотвод. Убедитесь, что сливная труба не засорена. Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не переда‐ влен.
 • Страница 48 из 53
  48 www.electrolux.com Неисправность Возможное решение Перед стиркой используйте специальные средства для удале‐ ния стойких пятен. Убедитесь в правильности выбранной температуры. Уменьшите загрузку белья. После проверки включите прибор. Выполне‐ ние программы продолжится с того момента, на котором
 • Страница 49 из 53
  РУССКИЙ 49
 • Страница 50 из 53
  50 www.electrolux.com
 • Страница 51 из 53
  РУССКИЙ 51
 • Страница 52 из 53
  132922631-B-012013 www.electrolux.com/shop
 • Страница 53 из 53