Инструкция для ELECTROLUX EWF 925

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

W A S H I N G   M A C H I N E

T V Ä T T M A S K I N

P Y Y K I N P E S U K O N E

S T I R A L W N A Å   M A fi I N A

E W F   9 2 5

1329

89730

S

F I N

RU S

G B

INSTRUCTION BOOKLET

BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE

RUKOVODSTVO 

PO ÈKSPLUATACII

132990811 copertina  17-02-2004  14:56  Pagina 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 29
  132990811 copertina 17-02-2004 14:56 Pagina 1 WASHING MACHINE TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE STIRALWNAÅ MAfiINA INSTRUCTION BOOKLET BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE RUKOVODSTVO PO ÈKSPLUATACII EWF 925 GB S FIN 132989730 RU S
 • Страница 2 из 29
  132989730•rus 26-04-2004 12:06 Pagina 70 UvaΩaemaå pokupatelwnica, uvaΩaemyj pokupatelw, Pered ustanovkoj i na©alom ispolwzovaniå maßiny izu©ite vnimatelwno naßi rekomendacii. Ih soblædenie obespe©ivaet nadeΩnuæ rabotu maßiny. Vse polwzovateli maßiny dolΩny znatw pravila ee ™kspluatacii. Sohranite
 • Страница 3 из 29
  132989730•rus 26-04-2004 12:06 Pagina 71 SoderΩanie Ukazaniå po bezopasnoj ™kspluatacii maßiny Uhod za maßinoj i ©istka 88-89 72 Âistka korpusa maßiny Ustanovka Èkspluataciå Bezopasnostw detej 88 Âistka filwtra slivnogo ßlanga 72 88 Âistka filwtra nalivnogo ßlanga 72 88 Âistka dozatora stiralwnogo
 • Страница 4 из 29
  132989730•rus 26-04-2004 12:06 Pagina 72 Ukazaniå po bezopasnoj ™kspluatacii maßiny Pered ustanovkoj i na©alom ispolwzovaniå maßiny izu©ite vnimatelwno naßi rekomendacii. Ih soblædenie obespe©ivaet nadeΩnuæ i bezopasnuæ rabotu maßiny. Obxaå bezopasnostw Èkspluataciå • Pri obnaruΩenii nepoladki ne
 • Страница 5 из 29
  26-04-2004 12:06 Pagina 73 • Hranite vse moæxie sredstva v bezopasnyh mestah, nedostupnyh dlå detej. • Dlå utilizacii maßiny vynwte vilku iz rozetki i perereΩwte kabelw podklæ©eniå bliΩe k korpusu maßiny. Vyvedite iz stroå zamok zagruzo©nogo læka, ©toby v maßine ne mogli zakrytwså deti.
 • Страница 6 из 29
  132989730•rus 26-04-2004 12:06 Pagina 74 Vaßa novaå stiralwnaå maßina Vaßa novaå stiralwnaå maßina udovletvorået vsem sovremennym trebovaniåm nailu©ßej stirki belwå s naimenwßim rashodom vody, ™lektro™nergii i moæxih sredstv. • Specialwnaå programma dlå ßersti vystiraet Vaßi vexi s osobennoj
 • Страница 7 из 29
  132989730•rus 26-04-2004 12:06 Pagina 75 Èkspluataciå Panelw upravleniå 4 Knopka “Vybor otΩima” Programmnaå karto©ka na russkom åzyke nahoditså v pakete vmeste s instrukciej po ™kspluatacii. NaΩav na ™tu knopku moΩno snizitw avtomati©eski vvedønnuæ v stiralwnuæ maßinu maksimalwnuæ skorostw otΩima v
 • Страница 8 из 29
  132989730•rus 26-04-2004 12:06 Pagina 76 tkanej, ßølka. Rekomenduetså dlå lædej s ©uvstvitelwnoj koΩej ili Ωe v zonah s o©enw mågkoj vodoj. 5 Knopki dopolnitelwnyh funkcij Pri neobhodimosti moΩno vybratw dopolnitelwnye funkcii. Èto nuΩno sdelatw posle vybora osnovnoj programmy i do naΩatiå knopki
 • Страница 9 из 29
  132989730•rus 26-04-2004 12:06 Pagina 77 Konec programmy Kody neispravnostej Po okon©anii programmy na displee poåvitså migaæxij nolw. V slu©ae neispravnosti v rabote pribora na displee otbraΩaætså specialwnye kody neispravnostej, naprimer, “E20” (sm. razdel “Esli maßina ne rabotaet”). OtloΩennyj
 • Страница 10 из 29
  132989730•rus 26-04-2004 12:06 Pagina 78 OtΩim 9 Displej vypolneniå programmy Pri vybore programmy zagoråtså lampy, sootvetstvuæxie vhodåxim v ™tu programmu operaciåm. Posle na©ala raboty programmy gorit signalwnaå lampa tekuxego ™tapa programmy. Kogda programma zakan©ivaetså, zagoraetså signalwnaå
 • Страница 11 из 29
  132989730•rus 26-04-2004 12:06 Pagina 79 Rekomendacii dlå stirki Sortirovka belwå pomnitw, ©to dlå stirki nelwzå ispolwzovatw oby©nyj stiralwnyj poroßok, poskolwku on ne rastvoråetså v holodnoj vode, osobenno zimoj. Pri stirke v holodnoj vode sleduet ispolwzovatw Ωidkie moæxie sredstva. • Belwe ne
 • Страница 12 из 29
  132989730•rus 26-04-2004 12:06 Pagina 80 Moæxie sredstva i dobavki Ëidkie moæxie sredstva Horoßie rezulwtaty stirki zavisåt v tom ©isle i ot vybora moæxego sredstva i ego dozirovki. Suxestvuæt specialwnye moæxie sredstva dlå cvetnogo belwå, tonkih tkanej i ßersti. Ispolwzujte tolwko pervoklassnye
 • Страница 13 из 29
  132989730•rus 26-04-2004 12:06 Pagina 81 Zagruzka maßiny i zapusk programmy 4. Vklæ©enie maßiny Povernite selektor programm tak, ©toby on ukazyval na nuΩnuæ Vam programmu, pri ™tom vklæ©aetså ™lektropitanie maßiny. Maßinu moΩno otklæ©itw, povernuv selektor programm v poloΩenie 0. Pered pervoj
 • Страница 14 из 29
  132989730•rus 26-04-2004 12:06 Pagina 82 7. Vybor skorosti otΩima ili funkcii 10. Zapusk programmy NaΩmite knopku Pusk/pauza. Signalwnaå lampo©ka rådom s knopkoj perestanet migatw. Na displee budet otraΩatwså tekuxij ™tap programmy. Esli Vy ustanovili zaderΩku puska programmy, to maßina na©net
 • Страница 15 из 29
  132989730•rus 26-04-2004 12:06 Pagina 83 Esli ™ti usloviå vypolnåætså, to pri priostanovke raboty maßiny sootvetstvuæxij tekst vysve©ivaetså na displee, i Vy smoΩete otkrytw zagruzo©nyj læk. Esli zagruzo©nyj læk ne otkryvaetså, no pri ™tom ego neobhodimo otkrytw, to sleduet otklæ©itw ™lektropitanie
 • Страница 16 из 29
  132989730•rus 26-04-2004 12:06 Pagina 84 Ètiketki na belwe s ukazaniåmi po stirke O©enw ©asto na belwe estw ™tiketki s ukazaniåmi po stirke. NORMALWNAÅ STIRKA STIRKA 95 60 40 30 Stirka pri 95° Stirka pri 60° Stirka pri 40° Stirka pri 30° 60 BEREËNAÅ STIRKA OTBELIVANIE 40 40 Ru©naå stirka 30 MoΩno
 • Страница 17 из 29
  132989730•rus 26-04-2004 12:06 Pagina 85 Tablica programm Programmy stirki dlå hlop©atobumaΩnyh tkanej Beloe belwø: napr. prostyni, skaterti i kuhonnye polotenca Cvetnoe belwø: napr.rubaßki, svitera, niΩnee belwø i kuhonnye polotenca Beloe i cvetnoe belwø, ™konomi©naå programma**: napr. rubaßki,
 • Страница 18 из 29
  132989730•rus 26-04-2004 12:06 Pagina 86 Tablica programm Prgorammy stirki dlå tonkih tkanej ßersti i ßølka Tip belwå Maks. Programma/ zagruzka temperatura Delikatnye materialy: napr. akril, viskoza, 2,5 kg poli™ster, smeßannoe volokno Ru©naå stirka , ru©noj stirki Opisanie programmy VozmoΩnye
 • Страница 19 из 29
  132989730•rus 26-04-2004 12:06 Pagina 87 Tablica programm Specialwnye rogrammy Programma Poloskanie belwå, Poloskanie vyatirannogo vry©nuæ Opisanie programmy 3 poloskaniå, dopolnitelwnye poloskaniå pri Ωelanii, korotkij otΩim na maksimalwnoj skorosti OtΩim Korotkij otΩim + Otdelwnyj korotkij otΩim
 • Страница 20 из 29
  132989730•rus 26-04-2004 12:06 Pagina 88 Uhod za maßinoj i ©istka Âistka korpusa maßiny Âistka filwtra nalivnogo ßlanga Korpus maßiny sleduet mytw rastvorom, prednazna©ennym dlå ru©nogo mytwå posudy. Posle mytwå korpusa ™tim neagressivnym rastvorom promojte ego exe raz ©istoj vodoj i vytrite.
 • Страница 21 из 29
  26-04-2004 12:06 Pagina 89 nagotove tråpku, ©toby vytiratw vodu vo vremå vyemki filwtra. • Vynutw vilku iz rozetki. • Zakrytw vodoprovodnyj kran i otvintitw nalivnoj ßlang ot krana. • Opustitw konec slivnogo i nalivnogo ßlanga v stoåxij na polu tazik, otvintitw nalivnoj ßlang ot maßiny i datw vode
 • Страница 22 из 29
  132989730•rus 26-04-2004 12:06 Pagina 90 Esli maßina ne rabotaet Ç ÒÎÛ˜‡Â ӷ̇ÛÊÂÌËfl ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ, ÂÍÓÏẨÛÂÏ Ç‡Ï ‚ÌËχÚÂθÌÓ ËÁÛ˜ËÚ¸ Ú‡·ÎËˆÛ ÔÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í Ó·‡ÚËÚ¸Òfl ‚ ëÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ. ÇÓ ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ χ¯ËÌ˚ ̇ ‰ËÒÔΠÏÓÊÂÚ ÔÓfl‚ËÚ¸Òfl Ó‰ËÌ ËÁ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÍÓ‰Ó‚ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË: - E10:
 • Страница 23 из 29
  132989730•rus 26-04-2004 12:06 Pagina 91 • VozmoΩnaå neispravnostw • éÚÊËÏ Ì‡˜Ë̇ÂÚÒfl Ò Á‡‰ÂÊÍÓÈ, ËÎË Ê ·Âθfi ÔÎÓıÓ ÓÚʇÚÓ ‚ ÍÓ̈ ˆËÍ·: • Veroåtnaå pri©ina • 凯Ë̇ ËÁ‰‡fiÚ ÌÂÔË‚˚˜Ì˚È ¯ÛÏ: • 凯Ë̇ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì‡ ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ Ò ÍÓÎÎÂÍÚÓÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ËÁ‰‡fiÚ ¯ÛÏ, ÓÚ΢‡˛˘ËÈÒfl ÓÚ ¯Ûχ Ó·˚˜Ì˚ı
 • Страница 24 из 29
  132989730•rus 26-04-2004 12:06 Pagina 92 Tehni©eskoe obsluΩivanie i zapasnye ©asti Esli vy ne moΩete opredelitw ili ustranitw neispravnostw, obratitesw v avtorizovannyj izgotovitelem Servisnyj centr. Zapißite nomer modeli, zavodskoj nomer i serijnyj nomer izdeliå maßiny, tak kak ™ti svedeniå
 • Страница 25 из 29
  132989730•rus 26-04-2004 12:06 Pagina 93 8. Ustanovite niΩnææ panelw maßiny na mesto, tak, ©toby åzy©ok popal v Ωelob. Ustanovka Raspakovka Pered ispolwzovaniem maßiny neobhodimo udalitw vse upakovo©nye materialy. Sledite za tem, ©toby deti ne igrali s nimi. Transportirovo©nye krepleniå P1075
 • Страница 26 из 29
  26-04-2004 12:06 Pagina 94 Podklæ©itw k otvetvleniæ sifona rakoviny. Dannoe otvetvlenie dolΩno bytw nad gidrozatvorom sifona rakoviny. Vysota mesta podklæ©eniå dolΩna sostavlåtw ne menee 60 sm ot pola. Slivnoj ßlang imeet dlinu 2 m, ego moΩno naraxivatw do 4 m. Dlå naraxivaniå ispolwzujte ßlang
 • Страница 27 из 29
  132989730•rus 26-04-2004 12:06 Pagina 95
 • Страница 28 из 29
  132989730•rus 26-04-2004 12:06 Pagina 96 From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice. The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, vacuum
 • Страница 29 из 29