Инструкция для HITACHI CS40EM, CS45EM

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

GB

SE

DK

NO

FI

RU

GB

OWNER’S MANUAL

SE

Ägarhandbok

DK

BETJENINGSVEJLEDNING

NO

Bruksanvisning

 FI

Omistajan opas

RU

Руководство пользователя

CHAINSAWS
Kedjesågar
MOTORSAVE
MOTORSAGER
KETJUSAHAT

ЦEПНЫE ПИЛЫ

CS40EM/45EM

970-82830-200  2007.07

G

B

D
K

F

I

S
E

N

O

R
U

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 99
  G B GB OWNER’S MANUAL SE Ägarhandbok S E DK BETJENINGSVEJLEDNING NO Bruksanvisning D K FI Omistajan opas RU Руководство пользователя N O F I R U GB SE DK NO FI RU CHAINSAWS Kedjesågar MOTORSAVE MOTORSAGER KETJUSAHAT ЦEПНЫE ПИЛЫ CS40EM/45EM 970-82830-200 2007.07
 • Страница 2 из 99
  G B OWNER’S MANUAL Read the manual carefully before operating this machine. CHAIN SAWS CS40EM/45EM GB-1
 • Страница 3 из 99
  EXPLANATION OF SYMBOLS AND SAFETY WARNINGS Read the manual carefully before operating this machine. Wear head, eye and ear protection. Use the chain saw with two hands. Warning! Danger of kickback. Read, understand and follow all warnings. WARNING!!! RISK OF DAMAGING HEARING IN NORMAL CONDITIONS OF
 • Страница 4 из 99
  G B DECLARATION OF CONFORMITY (Directive 98/37/EC, EMC 89/336/EEC) and to the regulations governing transposition Internal control production MANUFACTURER : Nikko Tanaka Engineering Co.,LTD 3-4-29 Tsudanuma Narashino Chiba, JAPAN DECLARES THAT THE DESIGN OF THE MACHINE DESCRIBED BELOW : Model
 • Страница 5 из 99
  1. For safe operation 1. Never operate a chain saw when you are fatigued, ill, or upset, or under the influence of medication that may make you drowsy, or if you are under the influence of alcohol or drugs. 2. Use safety footwear, snug fitting clothing and eye, hearing and head protection devices.
 • Страница 6 из 99
  18. Use extreme caution when cutting small size brush and saplings because slender material may catch the saw chain and be whipped toward you or pull you off balance. 19. When cutting a limb that is under tension, be alert for springback so that you will not be struck when the tension in the wood
 • Страница 7 из 99
  2. Explanation of Symbols on the Machine WARNING • For safe operation and maintenance, symbols are carved in relief on the machine. According to these indications, please be careful not to make any mistake. The port to refuel “MIX GASOLINE” Position: Fuel cap The port to top up chain oil Position:
 • Страница 8 из 99
  3. Description G B Since this manual covers several models, there may be some difference between pictures and your unit. Use the instructions that apply to your unit. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Throttle trigger Safety trigger Ignition switch Oil tank cap Recoil
 • Страница 9 из 99
  4. Installing Guide Bar and Saw Chain A standard saw unit package contains the items as illustrated. Power unit Plug wrench Screwdriver for carburetor adjustment Bar protector Guide bar Spike and mountaing screws Saw chain Open the box and install the guide bar and the saw chain on the power unit
 • Страница 10 из 99
  5. Fuel and Chain Oil ■ FUEL WARNING • Gasoline is very flammable. Avoid smoking or bringing any flame or sparks near fuel. Make sure to stop the engine and allow it cool before refueling the unit. Select outdoor bare ground for fueling and move at least 3 m (10 ft) away from the fueling point
 • Страница 11 из 99
  6. Operating the Engine WARNING • It is very dangerous to run a chainsaw that mounts broken parts or lacks any parts. Before starting engine, make sure that all the parts including bar and chain are installed properly. ■ STARTING THE ENGINE 1. Fill fuel and chain oil tanks respectively, and tighten
 • Страница 12 из 99
  1. H and L needles are restricted within the number of turn as shown below. H needle : L needle : G B -1/4 -1/4 2. Start the engine and allow it to warm up in low speed for a few minutes. 3. Turn the idle adjusting screw (T) counterclockwise so that the saw chain does not turn. If the idling speed
 • Страница 13 из 99
  7. Sawing WARNING • • • • • • Before proceeding to your job, read the section “For Safe Operation”. It is recommended to first practice sawing easy logs. This also helps you get accustomed to your unit. Always follow the safety regulations. The chain saw must only be used for cutting wood. It is
 • Страница 14 из 99
  First check to which side the limb is bent. Then make the initial cut from the bent side and finish by sawing from the opposite side. A log lying on the ground G B WARNING Saw down halfway, then roll the log over and cut from the opposite side. • Be alert to the springing back of a cut limb.
 • Страница 15 из 99
  2. Fuel filter 4. Spark plug (a) Using a wire hook, take out the filter from the filler port. 0.6 ~ 0.7 mm Champion NGK CS40EM/45EM RCJ-6Y BPMR8Y Fuel filter Clean the electrodes with a wire brush and reset the gap to 0.65 mm as necessary. (b) Disassemble the filter and wash with gasoline, or
 • Страница 16 из 99
  • WARNING • Be sure to round off the front edge to reduce the chance of kickback or tie-strap breakage. The bar rail should always be square. Check for wear of the bar rail. Apply a ruler to the bar and the outside of a cutter. If a gap is observed between them, the rail is normal. Otherwise, the
 • Страница 17 из 99
  11. Specifications Power unit: Displacement (cm3): ............................................. 49.3 Fuel: ................ Mixture (Gasoline 50 : Two-cycle oil 1) Fuel tank capacity (cm3): ....................................... 550 Chain oil: ................................. Motor oil SAE#
 • Страница 18 из 99
  Ägarhandbok S E Läs noga igenom bruksanvisningen innan maskinen tas i bruk. Kedjesågar CS40EM/45EM SE-1
 • Страница 19 из 99
  FÖRKLARING TILL SYMBOLER OCH SÄKERHETSVARNINGAR Läs noga igenom bruksanvisningen innan maskinen tas i bruk. Läs, förstå och beakta alla varningar. Använd alltid båda händerna när du arbetar med kedjesågen. Använd skyddshjälm, ögonskydd och hörselskydd. Varning! Risk för kast! VARNING!!! RISK FÖR
 • Страница 20 из 99
  S E FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (med direktiven 98/37/EG och EMC 89/336/EEG) samt med de förordningar som reglerar förflyttning och produktion med intern kontroll TILLVERKARE : Nikko Tanaka Engineering Co.,LTD 3-4-29 Tsudanuma Narashinoy Chiba, Japan INTYGAR ATT KONSTRUKTIONEN AV DEN NEDAN
 • Страница 21 из 99
  1. För säker användning 1. Använd aldrig kedjesågen om du är trött, sjuk eller upprörd, om du är påverkad av läkemedel som kan orsaka dåsighet, eller om du är påverkad av alkohol eller droger. 2. Använd skyddsskor, tätt sittande kläder samt ögonskydd, hörselskydd och skyddshjälm. Använd den
 • Страница 22 из 99
  18. Var mycket försiktig vid sågning av mindre buskar och träd, eftersom klena stammar och grenar kan fastna i sågkedjan och slå emot dig eller dra dig ur balans. 19. Om du kapar en stam eller gren som är i spänn, måste du vara uppmärksam på risken för återfjädring. Se till att du inte kommer i
 • Страница 23 из 99
  2. Förklaring av symbolerna på maskinen VARNING • För att säkerställa säker hantering och säkert underhåll finns symboler i relief på maskinen. Följ dessa symboler noga, för att undvika misstag. Här fyller du på bränsleblandning (olja/bensin). Placering: Bränsletanklocket. Här fyller du på
 • Страница 24 из 99
  3. Beskrivning Det kan hända att det finns skillnader mellan den modell du har och den modell som visas på illustrationerna, eftersom denna bruksanvisning täcker flera modeller. Följ de instruktioner som är tillämpbara för din maskin. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
 • Страница 25 из 99
  4. Montera svärd och sågkedja Ett standardsågpaket innehåller de delar som framgår av bilden. Motorenhet Kedjeskydd Skruvmejsel för förgasarjustering Tändstiftsnyckel Svärd Stift och fästskruvar Sågkedja Öppna lådan och montera svärdet och sågkedjan på motorenheten enligt anvisningarna nedan: OBS
 • Страница 26 из 99
  5. Bränsle och kedjeolja ■ BRÄNSLE VARNING • Bensin är mycket lättantändligt. Undvik att röka eller att föra öppen låga eller gnista i närheten av bränsle. Stäng alltid av motorn och låt den svalna innan du fyller på bränsle. Placera sågen på slät mark utomhus och flytta dig minst 3 m från
 • Страница 27 из 99
  6. Handhavande av motor • Det är mycket farligt att köra en kedjesåg med trasiga eller saknade delar. Innan du startar motorn ska du kontrollera att samtliga delar, inklusive svärd och kedja, är korrekt monterade. 5. När Du hör att motorn håller på att startas, skall Du hålla säkerhetsutlösaren
 • Страница 28 из 99
  1. Skruvarna H och L kan bara vridas inom ett begränsat område (se nedan). Skruv H : Skruv L : -1/4 -1/4 2. Starta motorn och låt den värmas upp på lågt varvtal under några minuter. 3. Vrid tomgångsskruven (T) moturs tills sågkedjan inte rör sig. Om tomgångsvarvtalet är för lågt, vrider du skruven
 • Страница 29 из 99
  7. Sågning VARNING • • • • • • Läs avsnittet För säker användning innan du börjar arbeta. Vi rekommenderar att du först övar på att såga enkla snitt. Därmed kan du också vänja dig vid produkten. Följ alltid säkerhetsföreskrifterna. Kedjesågen får endast användas för sågning av trä. Det är förbjudet
 • Страница 30 из 99
  Stock som ligger på marken Kontrollera först hur grenarna är böjda. Gör det första snittet från böjningens utsida och avsluta från motsatt sida. VARNING Såga halvvägs igenom stocken uppifrån. Rulla sedan stocken ett halvt varv och såga igenom från motsatta sidan. • Se upp! En kapad gren kan slå
 • Страница 31 из 99
  2. Bränslefilter (a) Ta ut filtret ur påfyllningshålet med en böjd ståltråd. 4. Tändstift 0.6 ~ 0.7 mm Champion NGK CS40EM/45EM RCJ-6Y BPMR8Y Bränslefilter Rengör elektroderna med en stålborste och justera, om så behövs, gnistgapet till 0.65 mm. (b) Demontera filtret och tvätta med bensin. Byt
 • Страница 32 из 99
  • VARNING • Runda framkanten för att minska risken för kast och sidolänksbristning. Varje skärlänk ska ha samma längd och samma kantvinklar, så som bilden visar. Svärdsbommarna ska alltid vara fyrkantiga. Kontrollera svärdsbommarna med avseende på slitage. Lägg en linjal mot svärdet och utsidan av
 • Страница 33 из 99
  11. Tekniska data Motorenhet: Cylindervolym (cm3): ............................................. 49.3 Bränsle: ................... Blandat (bensin/tvåtaktsolja 50:1) Bränsletankens volym (cm3): ................................. 550 Kedjeolja: ................................. Motorolja SAE 10W-30
 • Страница 34 из 99
  BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, D inden maskinen tages i brug. K MOTORSAVE CS40EM/45EM DK-1
 • Страница 35 из 99
  FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDSADVARSLER Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, inden maskinen tages i brug. Brug begge hænder til at betjene motorsaven. Bær hoved-, øjenog høreværn. Advarsel! Fare for tilbageslag. Læs, forstå og følg alle advarsler. GODKENDELSESNUMMER AF CE-DIREKTIVET OM
 • Страница 36 из 99
  OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING OM KONFORMITET (Direktiv 98/37/EC, EMC 89/336/EEC) og regulativerne der styrer transport Intern kontrol produktion FABRIKANT : Nikko Tanaka Engineering Co.,LTD 3-4-29 Tsudanuma Narasino Chiba, Japan ERKLÆRER HERMED AT MASKINEN, BESKREVET NEDENFOR: Model Serienummer
 • Страница 37 из 99
  1. Sikker betjening 1. Brug aldrig en motorsav, hvis du er træt, syg eller ude af ligevægt, eller hvis du er påvirket af medicin, som kan gøre dig døsig, eller hvis du er påvirket af alkohol eller narkotika. 2. Brug sikkerhedsfodtøj, tætsluttende tøj samt øjen-, høre- og hovedværn. Anvend den
 • Страница 38 из 99
  18. Udvis ekstra forsigtighed, når du skærer småkrat og ungtræer, fordi slankt materiale kan fange savkæden og blive pisket mod dig eller få dig ud af balance. 19. Når du saver en gren der er i spænd, skal du være opmærksom på tilbagespring, så du undgår at blive ramt, når spændet i træfibrene
 • Страница 39 из 99
  2. Forklaring af symboler på maskinen ADVARSEL For sikker betjening og vedligeholdelse er symbolerne udskåret i relief på maskinen. Ifølge disse instruktioner skal du være omhyggelig med ikke at lave nogen fejl. Hullet til påfyldning af brændstof ”BLANDINGSBENZIN” Position: Brændstofshætte Hullet
 • Страница 40 из 99
  3. Beskrivelse Efersom denne brugsvejledning dækker adskillige modeller, kan der være nogen forskel mellem billederne og din maskine. Benyt de anvisninger, som har relevans til din maskine. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Gastrykker Sikkerhedstrykker Tændingskontakt
 • Страница 41 из 99
  4. Montering af sværd og savkæde En pakke standard savesæt indeholder de illustrerede elementer. Strømforsyningsenhed Tændrørsnøgle Skruetrækker til justering af karburatoren Beskyttelse af sværd Savsværd Møtrik og monteringsskruer Savkæde Åbn kassen og monter sværdet og savkæden på
 • Страница 42 из 99
  5. Brændstof og kædeolie ■ BRæNDSTOF ADVARSEL • Benzin er meget brændbart. Undgå at ryge eller at bringe flammer eller gnister tæt på brændstoffet. Sørg for at stoppe motoren og lad den afkøle inden påfyldning. Find et udendørs ubeklædt terræn til at tanke op og flyt mindst 3 m (10 fod) væk fra
 • Страница 43 из 99
  6. Betjening af maskinen ADVARSEL Det er meget farligt at bruge en kædesav, hvorpå der er monteret ødelagte dele, eller der mangler dele. Før motoren startes, skal det kontrolleres, at alle dele er korrekt monterede, inklusive savsværd og kæde. ■ START MOTOREN 1. Fyld hhv. brændstofs- og
 • Страница 44 из 99
  1. Viserne H og L kan kun dreje det antal omgange, der er angivet herunder. Viseren H : -1/4 Viseren L : -1/4 2. Start motoren, og lad den varme op ved lav hastighed i et par minutter. 3. Drej tomgangsskruen (T) mod uret, indtil kæden standser. Hvis tomgangshastigheden er for langsom, skal skruen
 • Страница 45 из 99
  7. Savning ADVARSEL • • • • • • Inden du går over til dit job, skal du læse afsnittet ”Sikker betjening”. Det anbefales først at øve sig på at save nemme kævler. Det hjælper dig også til at blive vant til din maskine. Følg altid sikkerhedsforskrifterne. Motorsaven må kun bruges til at save træ. Det
 • Страница 46 из 99
  En stamme, der ligger på jorden Check først til hvilken side grenen er bøjet. Sav så det første snit fra den bøjede side og slut af med at save fra den modsatte side. ADVARSEL Sav halvt igennem, rul så stammen over og sav fra den modsatte side. Vær opmærksom på at en savet gren kan springe tilbage.
 • Страница 47 из 99
  2. Brændstoffilter (a) Ved hjælp af en ståltråd med krog kan du tage filteret ud fra påfyldningshullet. 3. Tændrør 0,6 ~ 0,7 mm Champion NGK CS40EM/45EM RCJ-6 YBPMR8Y Brændstoffilter Rens elektroderne med en stålbørste og sæt afstanden tilbage til 0,65 mm som nødvendigt. (b) Skil filteret ad og
 • Страница 48 из 99
  • Sværdets skinne bør altid være i vinkel. Kontroller for slitage på sværdets skinne. Brug en lineal på sværdet og ydersiden af en skæretand. Hvis der ses et mellemrum mellem dem, er skinnen normal. Ellers er sværdets skinne slidt. Sådan en skinne skal korrigeres eller erstattes. ADVARSEL Sørg for
 • Страница 49 из 99
  11. Specifications Strømforsyningsenhed: 3 Forskydning (cm ): ........................................................... 49.3 Skærehoved: Savsværd Brændstof: ................... Blanding (Benzin 50 : To-takts olie 1) Type: ........................................... Spids på kædehjulstand
 • Страница 50 из 99
  Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye før bruk av maskinen. N O MOTORSAGER CS40EM/45EM NO-1
 • Страница 51 из 99
  SYMBOLFORKLARINGER OG SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen nøye før bruk av maskinen. Bruk hjelm, øye- og hørselvern. Hold motorsagen med begge hender. Advarsel! Fare for tilbakeslag. Les, forstå og følg alle advarsler. ADVARSEL!!! FARE FOR HØRSELSSKADE VED NORMAL BRUK KAN DENNE MASKINEN
 • Страница 52 из 99
  Konformitetserklæring (Direktiv 98/37/EC, EMC 89/336/EEC) og til bestemmelsene for transposisjon i intern kontrollproduksjon PRODUSENT : Nikko Tanaka Engineering Co., LTD 3-4-29 Tsudanuma Narashino Chiba, JAPAN ERKLÆRER AT UTFORMINGEN AV MASKINEN BESKREVET NEDENFOR : Modell : CS40EM/45EM Serienr.:
 • Страница 53 из 99
  1. For sikker bruk 1. Bruk aldri en motorsag når du er sliten, syk, stresset eller under påvirkning av medisiner som kan gjøre deg søvnig, eller dersom du er påvirket av alkohol eller narkotika. 10. Hold alltid sagen i et fast grep med begge hender når motoren går. Hold et fast grep med fingrene
 • Страница 54 из 99
  18. Utvis ekstrem forsiktighet under kutting av små busker og ungtrær fordi tynt materiale kan hekte seg i sagkjedet og slå mot deg, og få deg ut av balanse. ADVARSEL • 19. Ved kutting av greiner som står i spenn, vær oppmerksom på at de kan slå tilbake og treffe deg når spenningen i trefibrene
 • Страница 55 из 99
  2. Forklaring av symbolene på maskinen ADVARSEL • Symbolene er inngravert på maskinen for trygg bruk og vedlikehold. Pass på at du ikke gjør noen feil i henhold til disse indikasjonene. Bensinpåfyllingsrør “BLAND BENSIN” Plassering: Drivstoffdeksel Kjedoljepåfylling Plassering: Lokket til
 • Страница 56 из 99
  3. Beskrivelse Siden denne bruksanvisningen er felles for flere modeller kan det være noen forskjeller mellom bilder og din enhet. Bruk de instruksjonene som gjelder din enhet. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Gassregulator Sikkerhetssperre Tenningsbryter Lokk for oljetank
 • Страница 57 из 99
  4. Montering av sverd og kjede En standard sagenhetspakke inneholder gjenstandene som vist. Motorenhet Pluggnøkkel Skrutrekker for forgasserjustering Sverdbeskytter Sverd Sagkjede Taggplate og monteringsskruer Åpne esken og monter sverdet og sagkjedet på motorenheten på følgende måte: Vær
 • Страница 58 из 99
  5. Drivstoff og sagkjedeolje DRIVSTOFF ADVARSEL • Bensin er meget brennbar Unngå røyking og åpen flamme eller gnister nær drivstoff. Sikre at motoren er stoppet og avkjølt før du fyller drivstoff på enheten. Velg bar grunn utendørs for fylling, og flytt deg minst 3 m unna fylleplassen før du
 • Страница 59 из 99
  6. Drift av motoren ADVARSEL • Det er meget farlig å bruker en motorsag med skadde eller manglende deler. For du starter motoren, sikre at alle deler, inkludert sverd og kjede, er forskriftsmessig montert. 5 . N å r d u h ø re r a t m o t o re n v i l s t a r t e , m e d gassregulatorsperren
 • Страница 60 из 99
  1. H og L nålene er begrenset til det antall omdreininger som vist nedenfor. H nål : L nål : -1/4 -1/4 2. Start motoren og la den gå seg varm på lav hastighet i noen minutter. 3. Vri tomgangsskruen (T) mot klokken, slik at sagkjedet ikke roterer. Dersom tomgangshastigheten er for lav, vri skruen
 • Страница 61 из 99
  7. Saging ADVARSEL • Les seksjonen „For sikker drift“ før du fortsetter arbeidet. Det anbefales å trene på enkle stokker først. Dette vil også la deg bli kjent med maskinen. • Følg alltid sikkerhetsreglene. Motorsagen må kun brukes til kutting av treverk. Det er forbudt å kutte andre typer
 • Страница 62 из 99
  Stokk liggende på bakken Kontroller først til hvilken side greinen er bøyd. Sett så det første kuttet i den bøyde siden, og fullfør ved å sage fra den motsatte siden. ADVARSEL Sag halvveis gjennom, rull så stokken over og gjør ferdig kuttet fra motsatt side. • Stokk som ligger klar av bakken
 • Страница 63 из 99
  2. Drivstoffilter (a) Ta filteret ut av påfyllingsåpningen ved hjelp av en bøyd ståltråd. 4. Tennplugg Champion NGK CS40EM/45EM RCJ-6Y BPMR8Y Drivstoffilter Rens elektrodene med en stålbørste, og juster åpningen til 0,65 mm om nødvendig. (b) Demonter filteret og vask i bensin, eller bytt det ut om
 • Страница 64 из 99
  • ADVARSEL • Vær nøye med å runde av den fremre kanten for å redusere muligheten for kast til brudd i buntebåndet. Sverdsporet skal alltid være kvadratisk. Kontroller for slitasje på sverdsporet. Plasser en linjal på sverdet og på yttersiden av en skjæretann. Dersom det er et mellomrom mellom dem,
 • Страница 65 из 99
  11. Tekniske data Motorenhet: Slagvolum (cm3): ................................................... 49.3 Brennstoff: ............ Blanding (Bensin 50: to-taktsolje 1) (cm3): ..................................................................... 550 Kjedeolje: .............................. Motorolje
 • Страница 66 из 99
  Omistajan opas Lue ohjekirja huolellisesti ennen koneen käyttämistä. F I KETJUSAHAT CS40EM/45EM FI-1
 • Страница 67 из 99
  SYMBOLIT JA VAROITUKSET Käytä kypärää, silmän- ja kuulonsuojaimia. Lue ohjekirja huolellisesti ennen koneen käyttämistä. Käytä sahaa kahdella kädellä. Varoitus! Takapotkun vaara. Lue ja ymmärrä kaikki varoitukset, ja noudata niitä VAARA!!! KUULON VAHINGOITTUMISEN VAARA KUN KONETTA KÄYTTÄÄ
 • Страница 68 из 99
  Vaatimustenmukaisuusilmoitus (Direktiivi 98/37/EC, EMC 89/336/EEC) ja tuotannon sisäistä valvontaa koskevat määräykset VALMISTAJA: Nikko Tanaka Engineering Co., LTD 3-4-29 Tsudanuma Narashino Chiba, JAPANI ILMOITTAA, ETTÄ ALLA SELOSTETTU KONE: Malli : CS40EM/45EM Sarjanro : E57001 ja suurempi
 • Страница 69 из 99
  1. Turvallinen käyttö 1. Älä käytä ketjusahaa väsyneenä, sairaana tai hermostuneena, väsyttävän lääkityksen vaikutusen alaisena tai jos olet nauttinut alkoholia tai huumeita. 10. Pidä sahasta työskenneltäessä tukevasti kummallakin kädellä. Tartu peukalolla ja sormilla tukevasti kahvoihin. 2. Käytä
 • Страница 70 из 99
  18. Ole erittäin varovainen, kun leikkaat pientä kasvustoa, koska ohut materiaali voi tarttua teräketjuun ja heilahtaa sinua kohti tai saada sinut horjahtamaan. VAROITUS • 19. Kun sahaat jännittynyttä oksaa, varo sen laukeamista, kun puun kuitujen jännitys vapautuu. 20. Älä sahaa kovalla tuulella,
 • Страница 71 из 99
  2. Koneen symbolit VAROITUS • Symbolit on kaiverrettu koneen pintaan. Noudata merkintöjä ja ohjeita huolellisesti. Polttoaineen tankkaus Paikka: polttoainesäiliön korkki Teräketjuöljyn lisäys Paikka: öljysäiliön korkki Kytkimen asennossa “ | ” moottori käynnistyy. Kytkimen asennossa “O” moottori
 • Страница 72 из 99
  3. Selostus Koska opas koskee useita malleja, kuvat voivat poiketa omistamastasi laitteesta. Noudata laitettasi koskevia ohjeita. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Kaasukahva Kaasukahvan varmistin Virtakytkin Öljysäiliön kansi Narukäynnistin Etukahva Polttoainesäiliön kansi
 • Страница 73 из 99
  4. Terälaipan ja -ketjun asennus Normaali sahapakkaus sisältää kaikki kuvassa näkyvät osat. Moottorirunko Tulppa-avain Ruuvitaltta kaasuttimen säätämista varten Terälaipan suojus Terälaippa Teräketju Hammastus ja kiinnitysruuvit Avaa laatikko ja asenna terälaippa sekä -ketju moottorirunkoon:
 • Страница 74 из 99
  5. Polttoaine ja teräketjuöljy POLTTOAINE VAROITUS • • • Bensiini on erittäin helposti syttyvää. Tupakointi, avotuli ja kipinöinti kielletty lähellä polttoainetta. Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä ennen tankkaamista. Tankkaa tasaisella paikalla ulkona, ja siirrä saha vähintään 3 metrin päähän
 • Страница 75 из 99
  6. Moottorin käyttäminen VAROITUS • Sahan käyttäminen on erittäin vaarallista, jossa on rikkoutuneita osia, tai osia puuttuu. Tarkasta ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki osat, myös laippa ja teräketju, on kiinnitetty kunnolla. 5. Kun kuulet moottorin käynnistyvän, paina varmistinta ja vedä
 • Страница 76 из 99
  1. H- ja L-neulan kierrosten määrää on rajoitettu: H-neula: L-neula: -1/4 -1/4 2. Käynnistä moottori ja anna sen käydä lämpimäksi jokunen minuutti. 3. Käännä sitten säätöruuvia (T) vastapäivään, kunnes teräketju ei liiku. Jos joutokäynti on liian hidas, käännä ruuvia myötäpäivään. 4. Sahaa
 • Страница 77 из 99
  7. Sahaaminen VAROITUS • Ennen kuin aloitat sahaamisen, lue luku “Turvallinen käyttö”. Harjoittele ensin helppojen kohteiden sahaamista. Voit samalla perehtyä laitteeseen. • Noudata aina turvallisuusohjeita. Sahaa saa käyttää vain puun sahaamiseen. Sillä ei saa leikata muuta materiaalia. Tärinä ja
 • Страница 78 из 99
  Maassa makaava runko Tarkasta ensin, mihin suuntaan oksa taipuu. Sahaa ensin taipuman puolelta, ja sitten vastakkaiselta puolelta. VAROITUS Sahaa puoliväliin, käännä runko ja sahaa toiselta puolelta. • Varo lennähtävää oksaa. Pystypuun karsiminen Runko ei ole maassa Alue A: Sahaa alhaalta
 • Страница 79 из 99
  2. Polttoaineensuodatin (a) Poista suodatin täyttöaukosta rautalankakoukulla. 4. Sytytystulppa Champion NGK CS40EM/45EM RCJ-6Y BPMR8Y Polttoaineensuodatin (b) Pura suodatin ja pese bensiinillä, tai asenna tarvittaessa uusi. Puhdista elektrodi teräsharjalla ja säädä kärkiväli tarvittaessa 0,65
 • Страница 80 из 99
  • VAROITUS • Pyöristä etureuna, jolloin takapotkun tai katkeamisen vaara on pienempi. Varmista, että jokaisen leikkuuhampaan pituus ja leikkuureunan kulmat ovat kuvan mukaiset. Laipan uran kulmien on oltava suorat. Tarkasta terälaipan kuluneisuus. Aseta viivain terälaipalle ja leikkuuhampaan
 • Страница 81 из 99
  11. Tekniset tiedot Moottorirunko: Iskutilavuus (cm3): ................................................. 49.3 Polttoaine: ............. seos (bensiini 50 : kaksitahtiöljy 1) (cm3): ...................................................................... 550 Teräketjuöljy: ........................
 • Страница 82 из 99
  Руководство пользователя Внимательно пpочесть pуководство пеpед тем как эксплуатиpовать это устpойство. R U ЦEПНЫE ПИЛЫ CS40EM/45EM RUS-1
 • Страница 83 из 99
  ПОЯСНEНИE СИМВОЛОВ И ПРEДУПРEЖДAЮЩИХ ТAБЛИЧEK ПО ТEХНИKE БEЗОПAСНОСТИ Внимательно пpочесть pуководство пеpед тем как эксплуатиpовать это устpойство. Носить каску, очки и сpедства защиты слуха. Пpедостеpежение! Опасность отдачи. Деpжать цепную пилу двумя pуками. Следует пpочитать, понять и выполнять
 • Страница 84 из 99
  Заявление о соответствии (Диpектива 98/37/EC, EMC 89/336/EEC) и в соответствии с ноpмативными документами, pегулиpующими пеpемещение Пpоизводство внутpеннего контpоля ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Nikko Tanaka Engineering Co., LTD 3-4-29 Tsudanuma NarashinoChiba, JAPAN ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА,
 • Страница 85 из 99
  1. Для безопасной эксплуатации 1. Не эксплуатиpуйте цепную пилу, если Вы устали, больны, pасстpоены или находитесь под влиянием алкоголя, наpкотиков или медикаментов. 2. Носить защитную обувь, удобную одежду и сpедства защиты зpения, слуха, а также защитный головной убо . Носить вибpоустойчивые
 • Страница 86 из 99
  18. Соблюдать повышенную остоpожность пpи pаспиливании кустаpников и молодых деpевьев небольшого pазмеpа, поскольку пильная цепь может зацепиться в тонком матеpиале и удаpить Вас, либо наpушить pавновесие. ПРEДОСТEРEЖEНИE • 19. Пpи pаспиливании натянутых веток, будьте бдительны, чтобы они не pасп
 • Страница 87 из 99
  2. Пояснение символов на устpойстве ПРEДОСТEРEЖEНИE • Для обеспечения безопасной эксплуатации и техобслуживания на устpойство нанесены символы. Следуя этим указаниям, соблюдайте остоpожность, чтобы не допустить ошибку. Отвеpстие для запpавки топливом “СМЕСЬ БЕНЗИНА” Расположение: Кpышка топливного
 • Страница 88 из 99
  3. Описание Поскольку в этом pуководстве описывается несколько моделей, возможны pазличия между pисунками и Вашим аппаpатом. Пользуйтесь инстpукциями, пpилагаемыми к Вашему аппаpату. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . Дpоссельное пусковое устpойство пpедох
 • Страница 89 из 99
  4. Монтаж напpавляющей шины и пильной цепи Стандаpтная единица упаковки пилы содеpжит показанные на pисунке пpедметы. Блок питания Г аечный ключ свечи зажигания Отвёpтка для pегулиpовки каpбюpатоpа Защитный кожух шины Напpавляющая шина Шты и и монтажные винты Пильная цепь Вскpыть коpпус и
 • Страница 90 из 99
  5. Топливо и масло для цепи Топливо ПРEДОСТEРEЖEНИE • Бензин является очень огнеопасным веществом. Избегать куpения или pазмещения источника огня или искp поблизости от нахождения топлива. Пpоследить, чтобы двигатель отключился и дать ему охладиться, пpежде чем запpавлять устpойство топливом. Для
 • Страница 91 из 99
  6. Эксплуатация двигателя 5. ПРEДОСТEРEЖEНИE • 1. Очень опасно эксплуати овать цепную пилу, на котоpой установлены повpеждённые детали или пpи отсутствии некотоpых деталей. Пеpед запуском двигателя п оследить, чтобы все детали, включая шину и цепь, были установлены надлежащим об азом. 6. ЗAПУСK
 • Страница 92 из 99
  1. Иглы H и L огpаничены числом обоpотов, как показано ниже. H игла: L игла 2. 3. 4. -1/4 -1/4 Запустить двигатель и пpогpеть его пpи низкой скоpости несколько минут. Повеpнуть pегулиpовочный винт холостого хода (T) пpотив часовой стpелки, чтобы пильная цепь не вpащалась. Если скоpость холостого
 • Страница 93 из 99
  7. Распиливание • Чpезвычайно важно пpовеpять pаботоспособность цепного тоpмоза пеpед каждым пpименением, а также остpоту цепи, чтобы поддеpживать уpовень безопасности отдачи этой пилы. Удаление пpедохpанительных устpойств, ненадлежащее техобслуживание или непpавильная замена шины или цепи может
 • Страница 94 из 99
  Бpевно, лежащее на земле Сначала п ове ить, в какую сто ону изогнута ветка. Затемсделать пе вичный аз ез со сто оны изгиба и заве шитьотпиливание с п отивоположной сто оны. ПРEДОСТEРEЖEНИE • Пpопилить вниз наполовину, затем пеpеве нуть бpевно и отпилить с пpотивоположной стоpоны. Бpевно, висящее
 • Страница 95 из 99
  2. Топливный фильтp (a) Воспользовавшись пpоволочным кpючком извлечь фильтp из запpавочного отвеpстия. 4. Свеча зажигания Champion NGK CS40EM/45EM RCJ-6Y BPMR8Y Топливный фильтp (б) Разобpать фильтp и пpомыть его бензином или заменить на новый, если необходимо. 5. Звёздочка ПРИМЕЧАНИЕ • • Очистить
 • Страница 96 из 99
  ПРEДОСТEРEЖEНИE • Пpоследите за тем, чтобы закpуглить пеpеднюю кpомку в целях снижения веpоятности отдачи и поломки скобы тpавеpсы. Пpовеpяйте износ pельса шины. Пpиложите линейку к шине и к наpужной стоpоне pежущего инстpумента. Если между ними нет зазоpа, pельс в ноpмальном состоянии. В пpотивном
 • Страница 97 из 99
  11. Спецификации Блок питания: Режущая головка: Смещение (см3): ............................................................ 49.3 Топливо: ........... Смесь (бензин 50 : двухтактное масло 1) (см3): ............................................................................... 550 Масло для цепи:
 • Страница 98 из 99
  PRINTED IN JAPAN
 • Страница 99 из 99