Инструкция для INDESIT IDCA 835

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

+15

1

Ðóññêèé,1

Ñîäåðæàíèå

Âàæíûå ñâåäåíèÿ, 2-3
Óñòàíîâêà, 4

Ìåñòî  óñòàíîâêè  ñóøèëüíîé  ìàøèíû

Âåíòèëÿöèÿ

Ýëåêòðè÷åñêîå  ïîäêëþ÷åíèå

Ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû

Îïèñàíèå ñóøèëüíîé ìàøèíû, 5-6

Õàðàêòåðèñòèêè

Êîíñîëü  óïðàâëåíèÿ

Ïîðÿäîê âûïîëíåíèÿ ñóøêè, 7

Âûáîð  è  çàïóñê  ïðîãðàììû

Ïðîãðàììû è äîïîëíèòåëüíûå

ôóíêöèè, 8-9-10

Òàáëèöà ïðîãðàìì

Ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû

Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè

Ïîðÿäîê îòêðûâàíèÿ ëþêà

Òèïû áåëüÿ, 11-12

Ïîäãîòîâêà áåëüÿ

Ýòèêåòêè íà áåëüå

Äåëèêàòíûå èçäåëèÿ

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü  ñóøêè

Ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè, 13

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè

Ñâåäåíèÿ îá óòèëèçàöèè

Ýíåðãîñáåðåæåíèå  è  îõðàíà  îêðóæàþùåé  ñðåäû

Óõîä è îáñëóæèâàíèå, 14

Îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîïèòàíèÿ

×èñòêà ôèëüòðà ïîñëå êàæäîãî öèêëà

Ïðîâåðêà áàðàáàíà ïîñëå êàæäîãî öèêëà

Ñëèâ âîäû èç áà÷êà ïîñëå êàæäîãî öèêëà

×èñòêà êîíäåíñàòîðà

×èñòêà  ñóøèëüíîé  ìàøèíû

Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ

óñòðàíåíèÿ, 15
Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå, 16

Çàïàñíûå ÷àñòè

+15

1,+)&!#

  Ýòîò  ñèìâîë  íàïîìèíàåò  Âàì  î  íåîáõîäèìîñòè

êîíñóëüòàöèè  äàííîãî  òåõíè÷åñêîãî  ðóêîâîäñòâà.

Õðàíèòå íàñòîÿùèå èíñòðóêöèè ðÿäîì ñ ìàøèíîé äëÿ

èõ  áûñòðîé  êîíñóëüòàöèè.  Âñåãäà  õðàíèòå  èíñòðóêöèè
ðÿäîì ñ ñóøèëüíîé ìàøèíîé. Â ñëó÷àå ïðîäàæè èëè
ïåðåäà÷è èçäåëèÿ äðóãèì ëèöàì íå çàáóäüòå ïåðåäàòü
âìåñòå  ñ  íåé  íàñòîÿùèå  èíñòðóêöèè  ñ  òåì,  ÷òîáû
íîâûé  âëàäåëåö  èçäåëèÿ  ìîã  îçíàêîìèòüñÿ  ñ
ïðåäóïðåæäåíèÿìè  è  ðåêîìåíäàöèÿìè  ïî  ýêñïëóàòàöèè
ñóøèëüíîé  ìàøèíû.

Âíèìàòåëüíî  ïðî÷èòàéòå  íàñòîÿùèå  èíñòðóêöèè:  íà

ñëåäóþùèõ  ñòðàíèöàõ  ïðèâîäÿòñÿ  âàæíûå  ñâåäåíèÿ
ïî  ìîíòàæó  è  ðåêîìåíäàöèè  ïî  ýêñïëóàòàöèè  äàííîãî
áûòîâîãî  ýëåêòðîïðèáîðà.

Ðóêîâîäñòâî ïî

ýêñïëóàòàöèè

ÑÓØÈËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ ÄËß ÁÅËÜß

FA

ÅËËÇÍÉÊÁ,17

GR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 53
  Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ÑÓØÈËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ ÄËß ÁÅËÜß Ñîäåðæàíèå GR +15 Ðóññêèé,1 FA ÅËËÇÍÉÊÁ,17 +15 Âàæíûå ñâåäåíèÿ, 2-3 Óñòàíîâêà, 4 Ìåñòî óñòàíîâêè ñóøèëüíîé ìàøèíû Âåíòèëÿöèÿ Ýëåêòðè÷åñêîå ïîäêëþ÷åíèå Ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû Îïèñàíèå ñóøèëüíîé ìàøèíû, 5-6 Õàðàêòåðèñòèêè Êîíñîëü óïðàâëåíèÿ
 • Страница 2 из 53
  Âàæíûå ñâåäåíèÿ +15 Äëÿ ýôôåêòèâíîé ðàáîòû ñóøèëüíîé ìàøèíû ñ êîíäåíñàöèîííîé ñóøêîé íåîáõîäèìî ïðîèçâîäèòü åå ðåãóëÿðíîå îáñëóæèâàíèå, êàê îïèñàíî íèæå: Ôèëüòð âîðñà – ïîñëå êàæäîãî öèêëà ñóøêè ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ óäàëÿòü âîðñ, ñîáèðàþùèéñÿ â ôèëüòðå. Ôàçà 1 Îòêðîéòå ëþê ñóøèëüíîé ìàøèíû, íàæàâ íà íåãî,
 • Страница 3 из 53
  Êîíäåíñàòîð - Íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåòñÿ î÷èùàòü êîíäåíñàòîð îò âîðñà îäèí ðàç â ìåñÿö. +15 Ôàçà 1 Îòêðîéòå êðûøêó êîíäåíñàòîðà - ïîòÿíèòå ðó÷êó íà ñåáÿ. Ôàçà 2 Âûíüòå êîíäåíñàòîð, ïîâåðíóâ 3 çàæèìà, çàòåì ïîòÿíèòå êîíäåíñàòîð íà ñåáÿ. ( øëàíãàõ ìîæåò áûòü âîäà: ýòî íîðìàëüíî). Ôàçà 3 Ïðîìîéòå
 • Страница 4 из 53
  Óñòàíîâêà +15 Ìåñòî óñòàíîâêè ñóøèëüíîé ìàøèíû • Îòêðûòîå ïëàìÿ ìîæåò ïîâðåäèòü ñóøèëüíóþ ìàøèíó, ïîýòîìó åå ñëåäóåò óñòàíàâëèâàòü âäàëè îò ãàçîâûõ ïëèò, âàðî÷íûõ ïàíåëåé, ïå÷åé èëè áàòàðåé îòîïëåíèÿ. Åñëè áûòîâîé ýëåêòðîïðèáîð óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîä êóõîííîé ñòîëåøíèöåé, íåîáõîäèìî îñòàâèòü çàçîð 10
 • Страница 5 из 53
  Îïèñàíèå ñóøèëüíîé ìàøèíû Õàðàêòåðèñòèêè Ïîðÿäîê îòêðûâàíèÿ ëþêà +15 Ïàñïîðòíàÿ òàáëè÷êà Áà÷îê äëÿ ñëèâà âîäû Íàæìèòå íà ëþê Ñåðèéíûé íîìåð è í îìåð ìîäåëè Ôèëüòð Âîçäóõîçàáîðíàÿ ðåøåòêà Êîíäåíñàòîð (êðûøêà îòêðûòà) Ðó÷êà êðûøêè êîíäåíñàòîðà (ïîòÿíóòü, ÷òîáû îòêðûòü) Êîíñîëü óïðàâëåíèÿ Êíîïêà
 • Страница 6 из 53
  +15 Êíîïêà ON/OFF/Îòìåíà. Ìàøèíó ìîæíî âêëþ÷èòü èëè âûêëþ÷èòü îäíèì ïðîñòûì íàæàòèåì êíîïêè. Åñëè ìàøèíà âûïîëíÿåò öèêë ñóøêè, äëèòåëüíîå íàæàòèå ïðèìåðíî â òå÷åíèå 3 ñåêóíä âûêëþ÷àåò ìàøèíó è îòìåíÿåò òåêóùèé öèêë. Ðóêîÿòêà Ïðîãðàììû Ïîçâîëÿåò âûáðàòü ïðîãðàììó: ïîâåðíèòå åå äî òåõ ïîð, ïîêà
 • Страница 7 из 53
  Ïîðÿäîê âûïîëíåíèÿ öèêëà ñóøêè Âûáîð è çàïóñê ïðîãðàììû +15 1. Âñòàâüòå øòåïñåëüíóþ âèëêó ñóøèëüíîé ìàøèíû â ñåòåâóþ ðîçåòêó. 2. Âûáåðèòå ïðîãðàììó â çàâèñèìîñòè îò òèïà áåëüÿ (ñì. Òèïû áåëüÿ). 3. Îòêðîéòå ëþê è ïðîâåðüòå, ÷òîáû ôèëüòð áûë íà ìåñòå è íå áûë çàñîðåí, è ÷òîáû áà÷îê ñáîðà âîäû áûë
 • Страница 8 из 53
  Ïðîãðàììû è äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè +15 Òàáëèöà ïðîãðàìì Ïðîãðàììà Åæåäíåâíûå Ìàêñ. çàãðóçê à (êã) 1 Õ/á Extra Ìàêñ. 2 Õ/á ïîñëå ñóøêè â øêàô Ìàêñ. 3 Õ/á Ãëàæêà Ìàêñ. 4 5 Ñèíòåòè÷åñêèå 3 ïîñëå ñóøêè â øêàô Ñèíòåòè÷åñêèå 3 Ãëàæêà Ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû 6 Eco Time 2 7 Øåðñòü Ñïîðò 1 8 Ñïîðò Intensive 4
 • Страница 9 из 53
  Ïðîãðàììà Sport Intensive Äàííàÿ ïðîãðàììà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ áåçîïàñíîé ñóøêè òàêèõ âåùåé, êàê ñïîðòèâíûå êîñòþìû, íîñêè, íà ýòèêåòêàõ êîòîðûõ óêàçàí ñèìâîë . Èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ âåùåé, òðåáóþùèõ ïîëíîé ñóøêè. Äîïóñêàåòñÿ çàãðóçêà âïëîòü äî 4 êã ñ äëèòåëüíîñòüþ ïðèìåðíî 80 ìèíóò, íî ìîæåò äëèòüñÿ
 • Страница 10 из 53
  +15 Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè ïîçâîëÿþò ïåðñîíàëèçèðîâàòü âûáðàííóþ ïðîãðàììó ñîãëàñíî Âàøèì íóæäàì. Çàïóñê ñ çàäåðæêîé Çàïóñê íåêîòîðûõ ïðîãðàìì (ñì. Ïðîãðàììû è äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè) ìîæåò áûòü îòëîæåí âïëîòü äî 9 ÷àñîâ. Íàæìèòå íåñêîëüêî ðàç êíîïêó âïëîòü äî âûáîðà íóæíîãî
 • Страница 11 из 53
  Òèïû áåëüÿ Ïîäãîòîâêà áåëüÿ • Ïðîâåðüòå ñèìâîëû íà ýòèêåòêàõ âñåõ âåùåé, òàê êàê íå âñå âåùè ïîäõîäÿò äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé ñóøêè. • Ðàçäåëèòå áåëüå ïî òèïó òêàíè. • Âûíüòå èç êàðìàíîâ âñå ïðåäìåòû è ïðîâåðüòå ïóãîâèöû. • Çàêðîéòå âñå çàñòåæêè íà ìîëíèè è çàñòåãíèòå êðþ÷êè. Çàñòåãíèòå ðåìíè è çàâÿæèòå
 • Страница 12 из 53
  +15 Äåëèêàòíûå èçäåëèÿ • Êîëè÷åñòâà áåëüÿ: äëÿ îòäåëüíûõ èçäåëèé è íåáîëüøîé çàãðóçêè ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ áîëüøå âðåìåíè. Ïîêðûâàëà è îäåÿëà: èçäåëèÿ èç àêðèëà (Acilian, Courtelle, Orion, Dralon) íåîáõîäèìî ñóøèòü ñ ïðåäåëüíîé îñòîðîæíîñòüþ ïðè íèçêîé òåìïåðàòóðå. Íå çàäàâàéòå äëèòåëüíûé ðåæèì
 • Страница 13 из 53
  Ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè Äàííàÿ ñóøèëüíàÿ ìàøèíà èçãîòîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè ìåæäóíàðîäíûìè íîðìàìè ïî áåçîïàñíîñòè. Äàííûå ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðèâîäÿòñÿ äëÿ Âàøåé áåçîïàñíîñòè è äîëæíû íåóêîñíèòåëüíî ñîáëþäàòüñÿ. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè • Çàâåðøàþùèé öèêë ñóøèëüíîé ìàøèíû
 • Страница 14 из 53
  Óõîä è îáñëóæèâàíèå +15 Îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîïèòàíèÿ âîäîé è/èëè ÷èñòÿùèìè ñðåäñòâàìè, òàêèìè êàê, íàïðèìåð, îïîëàñêèâàòåëü. Ýòîò öâåòíîé íàëåò íèêàê íå âëèÿåò íà ýêñïëóàòàöèîííûå êà÷åñòâà ñóøèëüíîé ìàøèíû. Åñëè ñóøèëüíàÿ ìàøèíà íå èñïîëüçóåòñÿ, à òàêæå â ïðîöåññå åå ÷èñòêè è òåõíè÷åñêîãî
 • Страница 15 из 53
  Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ Åñëè Âàì êàæåòñÿ, ÷òî ìàøèíà íåèñïðàâíà, ïðåæäå ÷åì îáðàòèòüñÿ â Öåíòð ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ (ñì. Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå) , âíèìàòåëüíî îçíàêîìüòåñü ñî ñëåäóþùèìè ðåêîìåíäàöèÿìè ïî óñòðàíåíèþ íåèñïðàâíîñòåé. Íåèñïðàâíîñòü: Âîçìîæíûå ïðè÷èíû / Ìåòîäû
 • Страница 16 из 53
  Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå +15 Ïåðåä òåì êàê îáðàòèòüñÿ â Öåíòð Ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ: • Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèè ïî óñòðàíåíèþ íåèñïðàâíîñòåé è ïîïðîáóéòå ðåøèòü ïðîáëåìó ñàìîñòîÿòåëüíî (ñì. Íåèñïðàâíîñòè è ìåòîäû èõ óñòðàíåíèÿ). • Åñëè ýòî íå óäàåòñÿ, îòêëþ÷èòå ìàøèíó è âûçîâèòå òåõíèêà èç
 • Страница 17 из 53
  Ïäçãßåò ÷ñÞóçò ÓÔÅÃÍÙÔÇÑÉÏ Ðåñéå÷üìåíá /4 ÅëëçíéêÜ /4 ÓçìáíôéêÝò ðëçñïöïñßåò, 18-19 ÅãêáôÜóôáóç, 20 Ðïõ åãêáèßóôáôáé ôï óôåãíùôÞñéï Áåñéóìüò ÇëåêôñéêÞ óýíäåóç ÐñïêáôáñêôéêÝò ðëçñïöïñßåò ÐåñéãñáöÞ ôïõ óôåãíùôçñßïõ, 21-22 ×áñáêôçñéóôéêÜ Ðßíáêáò ÷åéñéóôçñßùí Ðùò äéåíåñãåßôáé Ýíá óôÝãíùìá, 23 Åêêßíçóç
 • Страница 18 из 53
  ÓçìáíôéêÝò ðëçñïöïñßåò /4 Ãéá ìéá áðïôåëåóìáôéêÞ ëåéôïõñãßá ôïõ óôåãíùôçñßïõ ìå óõìðýêíùóç ðñÝðåé íá áêïëïõèÞóåôå ôï ó÷Ýäéï ôáêôéêÞò óõíôÞñçóçò ðïõ áíáöÝñåôáé ðáñáêÜôù: Ößëôñï ãéá ÷íïýäé – ÐÑÅÐÅÉ íá êáèáñßæåôå ôï ÷íïýäé ðïõ åíáðïôßèåôáé óôï ößëôñï ìåôÜ áðü êÜèå êýêëï óôåãíþìáôïò. ÖÜóç 1 Áíïßîôå ôçí
 • Страница 19 из 53
  ÌïíÜäá óõìðýêíùóçò - Åßíáé áíáãêáßï íá êáèáñßæåôå ôï ÷íïýäé áðü ôïí óõìðõêíùôÞ êÜèå ìÞíá. /4 ÖÜóç 1 Áíïßîôå ôï êáðÜêé ôïõ óõìðõêíùôÞ - êñáôÞóôå ôç ëáâÞ êáé ôñáâÞîôå ðñïò ôï ìÝñïò óáò. ÖÜóç 2 ÁöáéñÝóôå ôï óõìðõêíùôÞ óôñÝöïíôáò ôá 3 êëéð, êáôüðéí ôñáâÞîôå ôï óõìðõêíùôÞ ðñïò ôï ìÝñïò óáò. (Ìðïñåß íá
 • Страница 20 из 53
  ÅãêáôÜóôáóç /4 Ðïõ åãêáèßóôáôáé ôï óôåãíùôÞñéï • Ïé öëüãåò ìðïñåß íá ðñïîåíÞóïõí æçìéÝò óôï óôåãíùôÞñéï, ðïõ ðñÝðåé íá åãêáôáóôáèåß ìáêñéÜ áðü êïõæßíåò áåñßïõ, èåñìÜóôñåò, êáëïñéöÝñ Þ ðëáßóéá ìáãåéñÝìáôïò. Áí ç çëåêôñéêÞ óõóêåõÞ ðñÝðåé íá åãêáôáóôáèåß êÜôù áðü Ýíáí ðÜãêï åñãáóßáò ðñÝðåé íá áöÞóåôå
 • Страница 21 из 53
  ÐåñéãñáöÞ ôïõ óôåãíùôçñßïõ ×áñáêôçñéóôéêÜ ¢íïéãìá ôçò ðüñôáò /4 ÐáôÞóôå óôçí ðüñôá Ðéíáêßäá ôùí äåäïìÝíùí ëåéôïõñãßáò Äï÷åßï óõëëïãÞò ôïõ íåñïý Áñéèìüò óåéñÜò êáé áñéèìüò ìïíôÝëïõ Ößëôñï Ãñßëéá ôçò õðïäï÷Þò áÝñá ÌïíÜäá óõìðýêíùóçò (êáðÜêé áíïé÷ôü) ËáâÞ ôïõ êáðáêéïý ôïõ óõìðõêíùôÞ (ôñáâÞîôå ãéá íá
 • Страница 22 из 53
  Êïõìðß ON/OFF/Reset /4 ¸íá êáíïíéêü ðÜôçìá ôïõ êïõìðéïý áíÜâåé Þ óâÞíåé ôï ðñïúüí. Áí ôï óôåãíùôÞñéï åßíáé óå ëåéôïõñãßá Ýíá ðáñáôåôáìÝíï ðÜôçìá ãéá ðåñßðïõ 3 äåõôåñüëåðôá óâÞíåé ôï ðñïúüí êáé åðáíáöÝñåé ôïí óå åîÝëéîç êýêëï. ÅðéëïãÝáò ÐñïãñáììÜôùí ÅðéôñÝðåé íá èÝóåôå ôï ðñüãñáììá: óôñÝøôå ìÝ÷ñé ï
 • Страница 23 из 53
  Ðùò äéåíåñãåßôáé Ýíá óôÝãíùìá Åêêßíçóç êáé åðéëïãÞ ôïõ ðñïãñÜììáôïò /4 1. ÅéóÜãåôå ôï âýóìá ôïõ óôåãíùôçñßïõ óôçí çëåêôñéêÞ ðñßæá ôñïöïäïóßáò. 2. ÅðéëÝîôå ôï ðñüãñáììá ìå âÜóç ôïí ôýðï ìðïõãÜäáò (âëÝðå ÌðïõãÜäá). 3. Áíïßîôå ôï êáðÜêé êáé âåâáéùèåßôå üôé ôï ößëôñï åßíáé êáèáñü êáé óå èÝóç, êáé áí ôï
 • Страница 24 из 53
  ÐñïãñÜììáôá êáé äõíáôüôçôåò Ðßíáêáò ôùí ðñïãñáììÜôùí /4 Ðñüãñáììá ÌÝãéóôï Öïñôßï. (Kg) Äõíáôüôçôåò óõìâáôÝò ÄéÜñêåéá êýêëïõ Standard (ÇìåñÞóéá) 1 Âáìâáêåñü ¸îôñá ÌÝã. Ðñï áíôéôóáëÜêùìá – Ìåôá-áíôéôóáëÜêùìá ìå ÷ñïíéêÞ êáèõóôÝñçóç. 160’ 2 Âáìâáêåñü ÍôïõëÜðáò ÌÝã. Ðñï áíôéôóáëÜêùìá –
 • Страница 25 из 53
  Ðñüãñáììá Sport Intensive Áõôü åßíáé Ýíá ðñüãñáììá áóöáëïýò óôåãíþìáôïò ñïý÷ùí, üðùò öüñìåò ãõìíáóôéêÞò êáé ðáíôåëïíÜêéá ðïõ öÝñïõí ôï óýìâïëï . Éäáíéêü ãéá ôá ñïý÷á åêåßíá ðïõ ÷ñåéÜæïíôáé ðëÞñåò óôÝãíùìá. Ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá öïñôßá ìÝ÷ñé 4 kg äéáñêåß ðåñßðïõ 80 ëåðôÜ, áëëÜ ìðïñåß íá
 • Страница 26 из 53
  Äõíáôüôçôåò /4 ÏÉ äõíáôüôçôåò åðéôñÝðïõí ôçí åîáôïìßêåõóç ôïõ åðéëåãìÝíïõ ðñïãñÜììáôïò ìå âÜóç ôéò ðñïóùðéêÝò óáò áíÜãêåò. Åêêßíçóçò ìå ÷ñïíéêÞ õóôÝñçóç Ç åêêßíçóç ïñéóìÝíùí ðñïãñáììÜôùí (âëÝðå ÐñïãñÜììáôá êáé äõíáôüôçôåò) ìðïñåß íá êáèõóôåñÞóåé ìÝ÷ñé 9 þñåò. ÐéÝóôå ðïëëÝò öïñÝò ôï êïõìðß ìÝ÷ñé íá
 • Страница 27 из 53
  ÌðïõãÜäá Äéá÷ùñéóìüò ôçò ìðïõãÜäáò • ÅëÝãîôå ôá óýìâïëá óôéò åôéêÝôåò ôùí äéáöüñùí ñïý÷ùí ãéá íá åëÝãîåôå áí ôá ñïý÷á ìðïñïýí íá õðïóôïýí ôï óôÝãíùìá óå ôýìðáíï. • ×ùñßóôå ôçí ìðïõãÜäá ìå âÜóç ôïí ôýðï õöÜóìáôïò. • Åêêåíþóôå ôéò ôóÝðåò êáé åëÝãîôå ôá êïõìðéÜ. • Êëåßóôå ôá öåñìïõÜñ êáé ôá ãáíôæÜêéá
 • Страница 28 из 53
  ÅéäéêÜ ñïý÷á /4 ÊïõâÝñôåò êáé êáëýììáôá êñåâáôéïý:ôá áêñõëéêÜ ñïý÷á (Acilian, Courtelle, Orion, Dralon) ðñÝðåé íá óôåãíþíïõí ìå åîáéñåôéêÞ öñïíôßäá óå ÷áìçëÞ èåñìïêñáóßá. Ìçí èÝôåôå ìåãÜëïõò ÷ñüíïõò óôåãíþìáôïò. Ñïý÷á ìå ðôõ÷þóåéò Þ ðëéóÝ: äéáâÜóôå ôéò ïäçãßåò óôåãíþìáôïò ðïõ ðáñÝ÷ïíôáé áðïü ôïí
 • Страница 29 из 53
  ÐñïåéäïðïéÞóåéò êáé õðïäåßîåéò ! ÁõôÞ ç ïéêéáêÞ çëåêôñéêÞ óõóêåõÞ ó÷åäéÜóôçêå êáé êáôáóêåõÜóôçêå óýìöùíá ìå ôïõò äéåèíåßò êáíïíéóìïýò ãéá æçôÞìáôá áóöÜëåéáò. ÁõôÝò ïé ðñïåéäïðïéÞóåéò ðáñÝ÷ïíôáé ãéá ëüãïõò áóöáëåßáò êáé ðñÝðåé íá ôçñïýíôáé ðñïóåêôéêÜ. ÃåíéêÞ áóöÜëåéá • Ç ôåëéêÞ öÜóç åíüò êýêëïõ ôïõ
 • Страница 30 из 53
  Öñïíôßäá êáé óõíôÞñçóç /4 Êëåßóéìï ôçò ðáñï÷Þò çëåêôñéêïý ñåýìáôïò ! ÁðïóõíäÝåôå ôï óôåãíùôÞñéï üôáí äåí åßíáé óå ëåéôïõñãßá, êáèþò êáé êáôÜ ôéò äéåñãáóßåò êáèáñéóìïý êáé óõíôÞñçóçò. Êáèáñéóìüò ôïõ ößëôñïõ ìåôÜ áðü êÜèå êýêëï Ôï ößëôñï åßíáé Ýíá åîÜñôçìá âáóéêü ãéá ôï óôÝãíùìá: ç ëåéôïõñãßá ôïõ
 • Страница 31 из 53
  ÐñïâëÞìáôá êáé ëýóåéò Óå ðåñßðôùóç ðïõ Ý÷åôå ôçí áßóèçóç üôé ôï óôåãíùôÞñéü óáò äåí ëåéôïõñãåß óùóôÜ, ðñéí ôçëåöùíÞóåôå óôçí ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç (äåßôå ÕðïóôÞñéîç) óõìâïõëåõôåßôå ðñïóåêôéêÜ ôéò ðáñáêÜôù õðïäåßîåéò ãéá ôçí åðßëõóç ôùí ðñïâëçìÜôùí. Ðñüâëçìá: ÐéèáíÜ áßôéá / Ëýóåéò: Ôï óôåãíùôÞñéï äåí
 • Страница 32 из 53
  ÕðïóôÞñéîç Ðñéí ôçëåöùíÞóåôå óôï ÊÝíôñï õðïóôÞñéîçò: /4 • Óõìâïõëåõôåßôå ôïí ïäçãü åðßëõóçò ðñïâëçìÜôùí ãéá íá äåßôå åÜí ìðïñåßôå íá ëýóåôå ôï ðñüâëçìá áðü ìüíïé óáò (äåßôå ÐñïâëÞìáôá êáé ëýóåéò). • Óå äéáöïñåôéêÞ ðåñßðôùóç, óâÞóôå ôï óôåãíùôÞñéï êáé êáëÝóôå ôï ðéï êïíôéíü êÝíôñï õðïóôÞñéîçò.
 • Страница 33 из 53
  ¤oM ¸¨ ¦zi pH ½jIÿTwH ÁIµ¹ÀHn ¾aoTÎj ¹µÄH ÁIÀ ¾ÃżU » IÀ nHkzÀ ¶¼µø ¹µÄH SvÄp ôÃd¶ IM nI¬pIw » SÎIÄ pIM RIø°öH SvÄp ôÃd¶ ¾M ¾]¼U » ¡oM nj Âļ] ¾ÎoÅ ½I«Twj pH ÁnHk¿«º » SL¤Ho¶ ¡oM ·IÄo] Íõ¤ ½jIÿTwH ¾±eo¶ oÀ pH uQ oT±ÃÎ ·jo¨ qõU ½jIÿTwH ¾±eo¶ oÀ pH uQ ®ÃTwH ¾Êÿd¶ ÂwnoM ½jIÿTwH ¾±eo¶ oÀ pH uQ
 • Страница 34 из 53
  ´¿¶ RIø°öH ÁpHk@@ºH ½Hn » K~º, ·I@@§Ãº ÂÄ°ö RI¶ki pH ½jIÿTwH » Â@@TºHnI¬ RnI¨ SÎI@@Änj S¿] : ¾]¼U .jo@@ÄmQ ³I\ºH S@@¨o{ ¸ÄH pI@@\¶ ½k@@¹ÄIµº ôw¼U ô£Î kÄIM ½I«Twj o@@@À pH uQ o@@T±ÃÎ ·jo@@¨ qõU ³kø k@@Ã{IM ¾T{Hj ¾]¼U , ½I@@«Twj Â@@ÄAnI¨ ·k@¶A ¸ÃÄIQ ¾M o\¹¶ ¸¨ ¦zi ¾±eo¶ ¡oM o@@TzÃM ýo~¶ qú » ¸@@¨
 • Страница 35 из 53
  ´¿¶ RIø°öH ¾@@M SvÄIM ¶ ¾¨ k@@Ã{IM ¾T{Hj ¾]¼U - n¼@vºHk¹¨ yhM Hn n¼@@vºHk¹¨ nj j¼@@]¼¶ ¥o¨ ¾@@º¼¬ o@À ¾@@ºIÃÀI¶ Rn¼Å . kÃÄIµº qõU HoºA » ¾Ã±hU pI@M Hn n¼vºHk¹¨ nj : 1 ¾±eo¶ . kÃÄIµº ýoö ¾M » k@ÄoëM Hn ·A ¾Twj . kÃz§M j¼i Hn ½o@@@@@@@@@ëTwj 3 : 2 ¾±eo¶ ¾@@M Hn n¼@@vºHk¹¨ » ½k@@ºIioa Ho@@@@ºA »
 • Страница 36 из 53
  ½I«Twj K~º ¤oM R¯I~UH o@@Äp jnH¼@@¶ pH k@@úqM ¡oM ¾@M Hn ¾@@iI{ »j ¾@@§¹ÄH pH ®L¤ : k@@ÃÄIµº ®ÅIe ·I¹ÃµöH . k{IM ¦zi ·ITTwj ¾¨ kÃ{IM ¸Fµõ¶ ð . k{IM RnH R¯I~UH ÁHnHj ¡oM qÄoQ ð ½I@@«Twj pIú jn¼¶ ·H¼@U oX¨Hke ®µdU ¾M njI¤ ¡oM qÄoQ ð Sµv¤ ) SwH ½k¶A ¹ΠRI~hz¶ Ï»k] nj ·H¼U ¸ÄH k{IM ( . kÃÄIµº ¾Êe°¶
 • Страница 37 из 53
  ¤oM ¸¨ ¦zi ½I«Twj þÃżU IÀ ¬sÄ» Jnj ·jo¨ pIM ½I«Twj Á¼±] ÁIµº kÄnIzÿM Hn Jnj JA ¾Êÿd¶ ¹ΠRI~hz¶ ¾dÿÅ » Ïk¶ ½nIµ{ ÏIÄow ½I«Twj oT±ÃÎ yhM n¼vºHk¹¨ ( Jnj ·k{ pIM ) ¾§L{ H¼À Áj»n» ( j¼{ pIM IU kÃz§M ) n¼vºHk¹¨ nj ½oëTwj ÏoT¹¨ ¾dÿÅ on / off ¸{»n x¼¶Ii ¾µ¨j ¾¶IºoM o«MIhTºH ³¼²» 5 » IÀ ¾¹Äq¬ ÁIÀ ¾µ¨j
 • Страница 38 из 53
  ¸¨ ¦zi ¾¶IºoM ÁHo]H ½¼dº ( on / off ) ¸{»n / x¼¶Ii ¾µ¨j ¾M Hn ¾@@µ¨j ¸ÄH » k@@{IM ·jo@¨ nI¨ ÏIe nj ½I«Twj ¾`ºI¹a ²» . j¼{ ¶ ¸{»n IÄ x¼¶Ii ½I«Twj ¾µ¨j ¸ÄH ·jHj nIzÎ IM .j¼@@{ ¶ Ì»o{ Ï»H pH HoºA ÂÄHo]H ¾¶IºoM » ½k{ x¼¶Ii ½I«Twj . kÄnIzÿM ¾ÃºIY 3 Rk¶ ¾¶IºoM o«MIhTºH ³¼²» . k@@ÃÄIµº ´ÃʹU ¾¶IºoM ·A
 • Страница 39 из 53
  ¸¨ ¦zi n»j ¾¶IºoM ÁHo]H ½¼dº ¾¶IºoM ¦Ä JIhTºH » Ì»o{ . kúqM qÄoQ ¾M Hn ½I«Twj ¾iI{ »j - 1 . kÃÄIµº JIhTºH Hn oʺ jn¼¶ ¸¨ ¦zi ¾¶IºoM ¾vL²H ̼º tIwH oM - 2 q@@ú » k{IM ¾TÎo¬ nHo¤ ·A |¼~h¶ ®d¶ nj » ÂTwnkM » ½j¼M qõU oT±ÃÎ ¾¨ kÃÄIµº ®ÅIe ·I¹ÃµöH » ½jo¨ pIM Hn Jnj - 3 . SwH ¾TÎo¬ nHo¤ yÄI]ow ÂTwnkM »
 • Страница 40 из 53
  IÀ ÂÄAnI¨ » IÀ ¾¶IºoM ¾±eo¶ Rk¶# nIM ´\e oX¨Hke# ¢MIõ¶ ÁIÀ ¾¹Äq¬ (³o¬¼±Ã¨ ) IÀ ¾¶IºoM ¾ºHp»n oÃiIU IM Ì»o{ - ¥»oa kò ¾±eo¶ pH yÃQ# oX¨Hke ·kÃ{¼Q ½jI¶A 1 ¾£Ã¤j 145 oÃiIU IM Ì»o{ - ¥»oakò pH uQ - ¥»oa kò ¾±eo¶ pH yÃQ oX¨Hke ·IT¨ ¸¨ ¦zi 2 ¾£Ã¤j 108 oÃiIU IM Ì»o{ - ¥»oa kò pH uQ - ¥»oa kò ¾±eo¶ pH yÃQ
 • Страница 41 из 53
  IÀ ÂÄAnI¨ » IÀ ¾¶IºoM Â{pn» ¾vL²H ¾¶IºoM KwI¹¶ ¸@@ù`µÀ k{IM ¶ o@@ļ~U S¶°ø IM Â{pn» tI@L² » Rn¼{ ®X¶ ÁH ¾vL²H ¸Fµõ¶ ·jo¨ ¦zi S¿] ¾¶IºoM ¸ÄH » k@@{IM ¶ ³o¬¼±Ã¨ 4 o@@X¨Hke ¾@@¶IºoM ¸ÄH nj ½I@«Twj SÃÎoË . jnHkº ®¶I¨ ·k{ ¦zi ¾M pIú ¾¨ SwH ÁH ¾vL²H S¿] oU º¯¼ö SwH ¸§µ¶ ¾vL²H nj j¼]¼¶ SM¼ön nHk£¶
 • Страница 42 из 53
  IÀ ÂÄAnI¨ » IÀ ¾¶IºoM IÀ ¾¹Äq¬ . j¼{ ´ÃʹU ÁjoÎ ÁIÀpIú tIwH oM ÂMIhTºH ¾¶IºoM IU kÄIµº ¶ ´ÀHoÎ Hn ·I§¶H ¸ÄH ÁIÀ ¾¹Äq¬ ¸ÄH oÃiIU IM Ì»o{ k@@ÄnIzÿM nIM ¸Äk¹a Hn ¾@@µ¨j ¸ÄH oʺ jn¼¶ ·I¶p JIhTºH S¿] . kº¼{ Ì»o{ oÃiIU SøIw 9 IM k¹ºH¼U ¶ IÀ ¾¶IºoM pH ÂioM . k{IM qõU qú oT±ÃÎ » ²Ii JA ¾Êÿd¶ ¾¨
 • Страница 43 из 53
  I¿wIL² ̼º ³I@@üjH Âhº ¥I{¼Q IM Hn Â@@ø¼¹~¶ ÁI@@À ¾anIQ ¾@@§Ã¶I«¹À p¼@@¹À ¾¨ SwH ¸@@§µ¶ ¸@¨ ¦zi ¾¶IºoM ·IÄIQ nj kù¨ ¶ .k@@¹{IM ¾T{Hj ´º Â@µ¨ ¾¶IºoM ¦Ä nj ÂTeHn ¾@@M Hn I¿ºA jI@@TÎH Â@@¤IÿUH ¸@@ùa o@¬H . kÃÄIµº ¦zi Rk¶ ½IU¼¨ ¸¨ ¦zi ¸@@¨ ¦zi ¾¶IºoM ·I¶p Rk¶ kÃÀH¼i ¶ ¾§Ã¶I«¹À : ¾]¼U nj ¾@@¨
 • Страница 44 из 53
  I¿wIL² ̼º » SÎIM Â@@²» k@@¹TvÀ ¾@@anIQ ¦Ä pH ¾@@¨ Â@@¶°¤H : ¾anIQ ð Â@@ÿ±Th¶ ÁI@¿ºI¶p Rk¶ nj . k@@ºnHj ¡oÎ ´À IM I¿ºA S¶Ihò . kº¼{ ¶ ¦zi Áo@TzÃM ·I¶p ( ´¨ ) keH» nj ¦a¼¨ ³°¤H : ¥I{¼Q nHk£¶ ð . k@@¹¹¨ ¶ ýoÅ ·k{ ¦zi S¿] , j¼@@{ ¼UH SvÄIM ¶ I@@µTe tIL² ¾@@`ºI¹a : ·k{ ¦zi ð pH Hn ·A SwH ¥I@@¹µº
 • Страница 45 из 53
  ¹µÄH ÁIÀ ¾ÃżU » IÀnHkzÀ I@@µ{ o@@TzÃM ¹µÄH S¿] oÄp RIø°öH. SwH ½k{ ¾@@TiIw » ÂeHoö Â@@±±µ²H ¸ÃM Â@@¹µÄH ¸ÃºH¼¤ IM ¢MIõ¶ ½I«Twj ¸ÄH ! . kºoì nHo¤ ¾÷²Iõ¶ jn¼¶ S¤j ¾M kÄIM » SwH ½k{ ´ÀHoÎ . kù§º ¦zi ½I«Twj ®@X¶ ) k@@¹TvÀ Hp yUA jH¼¶ ¾M ¾TzüA ¾¨ Hn ¶°¤H q¬oÀ ð , I@@À ¾§² ½k@@¹¹¨ ¥IQ , Sÿº ,
 • Страница 46 из 53
  ½I«Twj pH ÁnHk¿«º » SL¤Ho¶ n»j oÀ pH uQ JA ¾Êÿd¶ ·jo¨ ²Ii ½nI@M»j » ½jo@@¨ ¾@@ñhU HoºA » ½jn»A ·»o@@ÃM Hn JA ¾@Êÿd¶ ½I«Twj IM nI¨ Ì»o{ pH ®L¤ ¾zõÀ . kÃÀj nHo¤ yÄI]ow . k@@{IM ²Ii IU kù¨ ÂwnoM Hn JA ¾Êÿd¶ n¼vºHk¹¨ Sµv¤ ·jo¨ qõU JA ¸@@TÎo¬ I@@M » ¾@@T{HjoM Hn n¼@vºHk¹¨ Sµv¤ ¾ºIÃÀI¶ ð ·A pH Hn
 • Страница 47 из 53
  ²IµTeH R°§z¶ ÍÎn .kÃÄI¶oÎ S¤j oÄp RI§º ¾M ¸Ãv¹§U IM tIµU pH ®L¤ , k¹¨ µº nI¨ ÂTwnkM ½I«Twj kù¨ ¶ tIveH ¾`ºI¹a ®e ½Hn ÏI§{H ÏI@@~UH IU SwH ½k@zº q@@ÄoQ ®iHj ÂÎI¨ ke ¾@M ¾iI{ »j ð . j¼@@{ nHo¤oM . SwH ½k{ Íõ¤ ¡oM ð Áo@@«Äj ½I@@«Twj ¾@@¨ k@@ù¨ Â@÷w . SwH ½k@@ÄoQ p¼@@ÃÎ ð . k@@ù¨ ·IdT¶H qÄoQ ¸ÃµÀ
 • Страница 48 из 53
  ²IµTeH R°§z¶ ÍÎn SøIw 4 oX¨Hke Rk¶ ¾M ¸¨ ¦zi ¾¶IºoM ¹µÄH ®Ä¯j ¾M ! ¾@@º¼¬ _ÃÀ ½I@@«Twj ¦ÃUI¶¼UH ¾¶IºoM ¾`ºI¹a kz¨ ¶ ϼö ®Ãµ§U ¾@@¶IºoM kÀkº }@@ÃhzU ¥I@@{¼Q nj Hn Â@vÃi » ´º ½nIM»j » kÃÄIµº ÂwnoM Hn ¯IM jnH¼¶ j¼{¶ þ¤¼T¶ » ½k{ nHk@@µº ³°¤H p¼@@¹À ¾@`ºI¹a uPw » k@@ÃÄIµº Ho]H Hn ¾¶IºoM . k@@ÄoëM
 • Страница 49 из 53
  ½I«Twj uÄ»ow : RI¶ki » uÄ»ow yhM IM tIµU pH ®L¤ . kÃÄIµº ®e Hn j¼i ®§z¶ kúH¼TM kÄI{ IU kÃÄIµº ¾÷²Iõ¶ S¤j ¾M Hn ²IµTeH R°§z¶ ÍÎn Sµv¤ ð . kÃÄI¶oÎ ®ÅIe tIµU Jo\¶ ¸Ãv¹§U IM j¼Lº ®e ®MI¤ o¬H ð : kÃ{IM ¾T{Hj toTwj nj Hn oÄp RIø°öH RI¶ki » uÄ»ow yhM IM tIµU ³I«¹À nj ÂTvQ k¨ » tnjA , ³Iº ð ¸ÿ±U ½nIµ{ ð
 • Страница 50 из 53
  n¼z¨ owHow nj SÄpk¹ÄH x»oÎ pH uQ RI¶ki q¨Ho¶ 18
 • Страница 51 из 53
 • Страница 52 из 53
  195079530.01 09/2009 - Xerox Fabriano
 • Страница 53 из 53