Инструкция для INDESIT K3C55/R

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

K3C55/R

Cooker
Installation and use

Êóõ

o

íí

a

ÿ

 

ïëèòà

Óñòàíîâêà è ïîëüçîâàíèå

Herd
Installation un gebrauch

Kuchenka

instalacje i 

obs

³

uga

Cuisinière
Installation et emploi

Fornuis
Installatie en gebruik

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 63
  Cooker Installation and use Herd Installation un gebrauch Êóõoííaÿ ïëèòà Óñòàíîâêà è ïîëüçîâàíèå Kuchenka instalacje i obs³uga Cuisinière Installation et emploi Fornuis Installatie en gebruik K3C55/R
 • Страница 2 из 63
  Cooker with electric multifunction oven 5 programms Instructions for installation and use 3 DE Herd mit Multifunktions-Backofen und Glaskeramik- Kochfeld Installations- und Gebrauch 13 Ïëèòà ñ ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé äóõîâêîé Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëüçîâàíèþ 23 PL Kuchnia z elektrycznym
 • Страница 3 из 63
  Caution In order to guarantee that your appliance operates in a safe and efficient manner: • seek help only from authorised technical assistance centres; • always insist on the use of original spare parts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 This appliance was designed for domestic use inside the
 • Страница 4 из 63
  Installation The following instructions should be carried out by a qualified technician to ensure that the appliance is installed, adjusted and technically serviced correctly in compliance with current regulations. Important: always disconnect the cooker from the power supply cable before carrying
 • Страница 5 из 63
  Technical characteristics Oven Measurements (LxDxH) Volume Max. oven consumption This appliance conforms to the following European Economic Community directives: 39x41x34 cm 54 l 2100 W 89/336/EEC dated 03/05/89 (Electromagnetic Compatibility) and subsequent amendments; - 1200 W 1700 W 1200 W 1700
 • Страница 6 из 63
  Using the cooker By using the different shelves available, the heat distribution between the top and bottom of the oven may be balanced as desired. If a dish requires more heat at the top or bottom of the oven, use the lower or upper shelves respectively. The various features of cooker may be
 • Страница 7 из 63
  closed. “Gratin” is the best way of cooking sliced perch, tuna, swordfish, stuffed squid, etc... The electronic timer (Q) Warning Keep children away from the oven door as it can become extremely hot when the oven is in operation. This function displays the time and works as a timer which counts
 • Страница 8 из 63
  Practical cooking advice The oven offers a wide range of options, enabling each food to be cooked in the most suitable way. It takes time to understand how to get the best out of this versatile appliance, therefore the notes below are only intended as a set of guidelines, which may then be expanded
 • Страница 9 из 63
  Instructions for using glass ceramic hobs Description of the heating elements The radiant heating elements are circular and become red 10 - 20 seconds after they have been switched on. Description The hob is fitted with electric heating elements located just under the surface of the hob (in the
 • Страница 10 из 63
  Practical advice on using the cooking zones Control knobs for the cooking zones on the hob (I) Cookers may be fitted with a series of rapid and automatic cooking zones in various combinations (rapid cooking zones may be distinguished from the others by a red spot in the centre while the automatic
 • Страница 11 из 63
  Practical cooking advice Selector knob position Food to be cooked Defrosting All frozen foods Static Duck Roast veal or beef Roast pork Biscuits (shortcrust pastry) Tarts Fan-assisted Pizza (on 2 racks) Lasagne Lamb Roast chicken + potatoes Mackerel Sponge cake made with yoghurt Cream puffs (on 2
 • Страница 12 из 63
  Routine maintenance and cleaning Disconnect the oven from the electricity supply before cleaning it or carrying out any maintenance work. Clean the oven thoroughly and regularly in order to increase its durability, following the instructions below: • • • • • Do not use steam cleaners on the
 • Страница 13 из 63
  Hinweise Um die Leistungsfähigkeit und Sicherheit Ihres Gerätes zu gewährleisten, bitten wir, Folgendes zu beachten: • Wenden Sie sich ausschließlich an unsere anerkannten Kundendienst-Zentren • Verlangen Sie, dass nur Original-Ersatzteile verwendet werden. 12 Lassen Sie das Gerät nicht
 • Страница 14 из 63
  Installation Die nachstehend aufgeführten Anweisungen sind an den Fachinstallateur gerichtet und gelten als Leitlinien zur korrekten technischen Installation, Einstellung und Wartung gemäß den geltenden Richtlinien. Wichtig: Vor jeder Einstellung, Wartung usw. muss das Gerät vom Stromnetz getrennt
 • Страница 15 из 63
  Technische Eigenschaften Backofen Abmessungen (BxTxH) Nutzvolumen Bedarfsspitze des Backofens 39x41x34 cm 54 Liter 2100 W Glaskeramik-Kochfeld Vorne links Hinten links Hinten rechts Vorne rechts Bedarfsspitze des Glaskeramik-Kochfeldes - 1200 W 1700 W 1200 W 1700 W 5800 W 89/336/EWG vom 03.05.1989
 • Страница 16 из 63
  Inbetriebnahme Die Wahl der einzelnen Funktionen erfolgt mittels der auf der Schalterblende angeordneten Schalter. Achtung:Vor erstmaligem Gebrauch des Backofens und des Grills sollten diese für ca. 30 Minuten in Betrieb gesetzt werden. Achten Sie dabei darauf, dass sich kein Backgut im Backofen
 • Страница 17 из 63
  Umluftgrill Temperaturregler “M”: zwischen 50°C und Max. Das mittlere obere Heizelement schaltet sich ein und das Gebläse wird in Betrieb genommen. Außer der einseitigen Strahlungshitze zirkuliert Heißluft im Innern des Backofens. Hierdurch wird ein Verbrennen der Speisenoberflächen verhindert, die
 • Страница 18 из 63
  Praktische Back-/Brathinweise • Ihr Backofen hat insgesamt 5 Einschubhöhen. Beim Heißluftgaren verwenden Sie jedoch bitte nur die beiden mittleren Einschubhöhen, die oberste und die unterste ist zu direkt der Heißluft ausgesetzt, wodurch empfindliche Gerichte leicht verbrennen könnten. • Verwenden
 • Страница 19 из 63
  Anleitungen zum Einsatz des Glaskeramik-Kochfeldes Beschreibung Die Kochfelder sind mit elektrischen Heizstrahlern bestückt, die sich unter den Kochzonen befinden, die bei Inbetriebnahme aufglühen. A. Kochzone (A). B. Kontrolllampen, die darauf aufmerksam machen, dass die entsprechenden Zonen eine
 • Страница 20 из 63
  Praktische Ratschläge zum Einsatz der Kochzonen Kochzonenschalter (I) Die Herde können mit Standard-, Schnellaufheiz- und Automatik-Kochzonen in unterschiedlichen Kombinationen, bestückt sein (die Schnellaufheizkochzone ist durch einen roten Punkt gekennzeichnet, die Automatik-Kochzone durch eine
 • Страница 21 из 63
  Praktische Back-/Brathinweise Gewicht kg EinschubHöhe von unten Vorheizzeit (Minuten) Position TemperaturRegler Garzeit (Minuten) 1 1 1 1 3 3 3 3 3 15 15 15 15 15 200 200 200 180 180 65-75 70-75 70-80 15-20 30-35 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1.0 1.5 2-4 3 2 2-4 2 2 2-4 2-4 2 2-4 3 15 10 10 10 10 10 10
 • Страница 22 из 63
  Reinigung und Pflege des Backofens Vor jeder Reinigung und Pflege, wie auch vor Wartungsmaßnahmen muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden. Um eine lange Lebensdauer des Backofens zu gewährleisten, muss er regelmäßig gründlich gereinigt werden. Beachten Sie hierbei, dass: • für die Reinigung
 • Страница 23 из 63
  Ïðåäóïðåæäåíèÿ Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîé è áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè äàííîãî áûòîâîãî ýëåêòðîïðèáîðà: • îáðàùàéòåñü òîëüêî â óïîëíîìî÷åííûå öåíòðû òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ • âñåãäå òðåáóéòå óñòàíîâêó îðèãèíàëüíûõ çàïàñíûõ ÷àñòåé 1 Äàííîå èçäåëèå ïðåäíàçíà÷àåòñÿ äëÿ íåïðîôåññèîíàëüíîãî
 • Страница 24 из 63
  Óñòàíîâêà Ïðèâåäåííûå íèæå èíñòðóêöèè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ êâàëèôèöèðîâàííûõ ìîíòàæíèêîâ äëÿ íàèáîëåå ïðàâèëüíîãî âûïîëíåíèÿ ìîíòàæà, ðåãóëÿöèè è òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ñ ñîáëþäåíèåì äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâîâ. Âàæíî: âñåãäà îòêëþ÷àéòå êóõîííóþ ïëèòó îò ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ ïåðåä íà÷àëîì êàêîãî ëèáî
 • Страница 25 из 63
  Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Äóõîâîé øêàô Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (Ä x à x Â) 39x41x34 ñì ¨ìêîñòü Ìàêñ. ïîãëîùàåìàÿ ìîùíîñòü Êåðàìè÷åñêàÿ âàðî÷íàÿ ïàíåëü Ïåðåäíÿÿ ëåâàÿ Çàäíÿÿ ëåâàÿ Çàäíÿÿ ïðàâàÿ Ïåðåäíÿÿ ïðàâàÿ % 54 ë 2100 Âò 1200 Âò 1700 Âò 1200 Âò 1700 Âò Äàííîå îáîðóäîâàíèå îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì
 • Страница 26 из 63
  Èíñòðóêöèè ïî ýêñïóàòàöèè êóõîííîé ïëèòû èíãðåäèåíòàìè, ñîñòàâëÿþùèìè åäèíîå áëþäî, òàêèõ, íàïðèìåð, êàê: êàïóñòà ñî ñâèíûìè ðåáðàìè, òðåñà ïîèñïàíñêè, òðåñêà ïî-àíêîíåòàíñêè, êóñî÷êè òåëÿòèíû ñ ðèñîì è ò.ä. Îòëè÷íûé ðåçóëüòàò ïîëó÷àåòñÿ ïðè ïðèãîòîâëåíèè ìÿñíûõ áëþä èç òåëÿòèíû èëè ãîâÿäèíû, òàêèõ
 • Страница 27 из 63
  Ýëåêòðîííûé òàéìåð (Q) Âíèìàíèå Íå ðàçðåøàéòå äåòÿì ïðèêàñàòüñÿ ê äâåðöå äóõîâîãî øêàôà, òàê êàê îíà ñèëüíî íàãðåâàåòñÿ â ïðîöåññå ïðèãîòîâëåíèÿ. Ïîêàçûâàåò âðåìÿ è âûïîëíÿåò ôóíêöèþ òàéìåðà ñ îáðàòíûì îòñ÷åòîì. Ïðèìå÷àíèå: âñå ôóíêöèè âêëþ÷àþòñÿ ïðèìåðíî ÷åðåç 7 ñåêóíä ïîñëå èõ âûáîðà. Ðåãóëÿöèÿ
 • Страница 28 из 63
  Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû ïî ïðèãîòîâëåíèþ áëþä Äóõîâêà äàåò âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ øèðîêîé ãàììû ôóíêöèé, ïîçâîëÿþùèõ ïðèãîòîâèòü ëþáûå áëþäà îïòèìàëüíûì îáðàçîì. Ñî âðåìåíåì Âû íàó÷èòåñü îïòèìàëüíî èñïîëüçîâàòü ýòî ìíîãîôóíêöèîíàëüíîå èçäåëèå, ïîýòîìó ïðèâåäåííûå íèæå ñîâåòû ÿâëÿþòñÿ òîëüêî îáùèìè
 • Страница 29 из 63
  Èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè ñòåêëîêåðàìè÷åñêîé âàðî÷íîé ïàíåëè Îïèñàíèå Âàðî÷íûå ïàíåëè îñíàùåíû ýëåêòðè÷åñêèìè ñïèðàëüíûìè êîíôîðêàìè, âñòðîåííûìè ïîä ïîâåðõíîñòüþ âàðî÷íîé ïàíåëè (çîíû, íàêàëèâàþùèåñÿ ïðè ôóíêöèîíèðîâàíèè). Îïèñàíèå íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ Ñïèðàëüíûå íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû
 • Страница 30 из 63
  Ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðè÷åñêèõ êîíôîðîê Ðóêîÿòêè âêëþ÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ êàíôîðîê âàðî÷íîé ïàíåëè (I) Êóõîííûå ïëèòû ìîãóò áûòü îñíàùåíû ñòàíäàðòíûìè ýëåêòðè÷åñêèìè êàíôîðêàìè, áûñòðûìè è àâòîìàòè÷åñêèìè â ðàçëè÷íûõ ñî÷åòàíèÿõ (áûñòðûå êàíôîðêè îòëè÷àþòñÿ îò äðóãèõ íàëè÷èåì
 • Страница 31 из 63
  Ïðàêòè÷åñêèå ñîâåòû ïî ïðèãîòîâëåíèþ áëþä Ïîëîæåíèå ðóêîÿòêè ðåãóëÿöèè Ïðèãîòàâëèâàåìûé ïðîäóêò Ðàçìîðàæèâàíèå Âñå ìîðîæåííûå ïðîäóêòû Ñòàòè÷åñêîå Óòêà Æàðêîå èç òåëÿòèíû èëè ãîâÿäèíû Æàðêîå èç ñâèíèíû Ïå÷åíüå (ïåñî÷íîå) Ïåñî÷íûé òîðò ñ íà÷èíêîé Âåíòèëèðîâàííîå Âåñ (êã) Ðàñïîëîæåíèå íà óðîâíÿõ
 • Страница 32 из 63
  Ðåãóëÿðíîå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ÷èñòêà äóõîâîãî øêàôà Îòñîåäèíèòå äóõîâîé øêàô îò ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ ïåðåä íà÷àëîì êàêèõ-ëèáî îïåðàöèé ïî îáñëóæèâàíèþ èëè ÷èñòêå. Äëÿ áîëåå äëèòåëüíîãî ñðîêà ñëóæáû âàøåãî äóõîâîãî øêàôà ðåãóëÿðíî ÷èñòèòå åãî, ñëåäóÿ ïðèâåäåííûì íèæå ðåêîìåíäàöèÿì: • • íå
 • Страница 33 из 63
  Ostrze¿enia Aby zagwarantowaæ sprawnoœæ i bezpieczeñstwo tego urz¹dzenia domowego: • zwracajcie siê wy³¹cznie do upowa¿nionych oœrodków obs³ugi technicznej • domagajcie siê zawsze instalowania oryginalnych czêœci zamiennych 1 Niniejsze urz¹dzenie przeznaczone jest do zastosowañ domowych oraz
 • Страница 34 из 63
  Instalacja Poni¿sze instrukcje przeznaczone s¹ dla wykwalifikowanego instalatora, do wykonania instalacji, regulacji i konserwacji technicznej w najw³aœciwszy sposób i zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Wa¿ne: zawsze od³¹czaæ kuchenkê od zasilania elektrycznego przed przyst¹pieniem do wszelkich
 • Страница 35 из 63
  Dane techniczne - Piekarnik Wymiary (LxPxH) Pojemnoœæ Moc poch³aniania przez piekarnik Max - P³yta grzejna ceramiczna Przód lewo 1200 W Ty³ lewo sx 1700 W Ty³ prawo 1200 W Przód prawo 1700 W Moc poch³aniana przez ceramiczn¹ p³ytê grzejn¹ Max 5800 W 89/336/CEE z dn. 03/05/89 (o Zgodnoœci
 • Страница 36 из 63
  Jak u¿ytkowaæ kuchenkê dania, których sk³ad obejmuje dwa lub wiêcej sk³adników maj¹cych wp³yw na wytworzenie jednej potrawy, na przyk³ad: kapusta z ¿eberkami, ³osoœ po hiszpañsku, sztokfisz „alla anconentana”, teneroni” z cielêciny z ry¿em, itp... . Bardzo dobre wyniki otrzymuje siê przy
 • Страница 37 из 63
  Minutnik elektroniczny (Q) Uwaga Unikaæ dotykania drzwiczek piekarnika przez dzieci, gdy¿ podczas pieczenia rozgrzewaj¹ siê one bardzo silnie. Umo¿liwia wyœwietlenia godziny i funkcji minutnika z odliczaniem wstecz. Uwaga: wszystkie funkcje uruchamiaj¹ siê po up³ywie oko³o 7 sekund od ich
 • Страница 38 из 63
  Praktyczne rady dotycz¹ce pieczenia Piekarnik daje Wam do dyspozycji szeroki wybór mo¿liwoœci pozwalaj¹cych na pieczenie ka¿dego po¿ywienia w mo¿liwie najlepszy sposób. Z up³ywem czasu bêdziecie w stanie wykorzystaæ lepiej piekarnik, dlatego te¿ uwagi podane poni¿ej s¹ jedynie ogólnymi wskazówkami
 • Страница 39 из 63
  Instrukcja u¿ytkowania ceramicznej p³yty do gotowania. Opis P³yty do gotowania wyposa¿one s¹ w promieniowe ogrzewacze elektryczne wtopione pod powierzchni¹ p³yty do gotowania (obszary, które staj¹ siê czerwone podczas pracy). A. Obszar gotowania (A). B. Œwiat³a sygnalizuj¹ce czy temperatura
 • Страница 40 из 63
  Praktyczne rady na temat u¿ytkowania p³ytek elektrycznych Pokrêt³a steruj¹ce p³ytek elektrycznych p³yty do gotowania (I) Kuchenki mog¹ byæ wyposa¿one seryjnie w p³yty elektryczne, szybkie i automatyczne, w ró¿nych kombinacjach (szybkie p³yty ró¿ni¹ siê od innych dziêki czerwonej kropce na œrodku
 • Страница 41 из 63
  Praktyczne rady dotycz¹ce gotowania Czas Po³o¿enie pieczenia pokrêt³a termostatu (minuty) Ciê¿ar (Kg) Po³o¿enie pieczenia ruszt od do³u Czas wstêpnego ogrzewania (minuty) 1 1 1 1 3 3 3 3 3 15 15 15 15 15 200 200 200 180 180 65-75 70-75 70-80 15-20 30-35 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 1.0 1.5 2-4 3 2 2-4 2
 • Страница 42 из 63
  Konserwacja zwyk³a i czyszczenie piekarnika Od³¹czyæ piekarnik od Ÿród³a zasilania elektrycznego przed rozpoczêciem wszelkich czynnoœci konserwacyjnych lub czyszczenia. Aby piekarnik by³a sprawny najd³u¿ej jak to mo¿liwe nale¿y czyœciæ go czêsto i dok³adnie, pamiêtaj¹c zawsze, ¿eby • • • • • do
 • Страница 43 из 63
  Conseils Pour garantir l'efficacité et la sécurité de ce produit: • adressez-vous exclusivement aus Centres d'assistance technique agréés • demander toujours l'utilisation de pièces détachées originales. 1 Cet appareil a été conçu pour un usage familier, de type non professionnel. 2 Avant
 • Страница 44 из 63
  Installation Les instructions suivantes sont destinées à l’installateur qualifié pour lui permettre d’effectuer les opérations d’installation, de réglage et d’entretien technique de façon correcte et conformément aux normes en vigueur. Important : coupez l’alimentation électrique de la cuisinière
 • Страница 45 из 63
  Caractéristiques Techniques Cet appareil est conforme aux Directives Communautaires suivantes : - 73/23/CEE du 19/02/73 (Basse Tension) et modifications successives ; - 89/336/CEE du 03/05/89 (Compatibilité électromagnétique) et modifications successives ; - 93/68/CEE du 22/07/93 et modifications
 • Страница 46 из 63
  Mode d’emploi Pour sélectionner les différentes fonctions du four, servezvous des dispositifs de commande de son tableau de bord. et de fréquents ajouts de liquides. C’est aussi le mode de cuisson recommandé pour les gâteaux, les fruits et les plats mijotés dans des cocottes avec couvercle. Lorsque
 • Страница 47 из 63
  Minuterie électronique (Q) Gril Ventilé Position sélecteur de températures «M» : entre 60°C et 200°C. Mise en marche de l’élément chauffant supérieur central ainsi que de la turbine. L’irradiation thermique unidirectionnelle s’ajoute au brassage de l’air pour une répartition uniforme de la chaleur
 • Страница 48 из 63
  Conseils utiles pour la cuisson du voyant rouge «O» vous signale que le préchauffage est terminé. N’ouvrez pas la porte en cours de cuisson, votre gâteau risquerait de s’affaisser. En général : Le four vous offre de nombreuses possibilités de cuisson appropriées à chaque type d’aliment. Les notes
 • Страница 49 из 63
  Mode d’emploi de la table vitrocéramique Description Les tables de cuisson sont équipées de foyers électriques radiants incorporés au-dessous de la surface du plan de cuisson (zones qui deviennent rouges en cours de fonctionnement). A. Zone de cuisson (A). B. Voyants lumineux qui indiquent si la
 • Страница 50 из 63
  Conseils utiles pour la cuisson Position du sélecteur Aliments à cuire Poids (Kg) Position gradins en partant du bas Temps de préchauffage (minutes) Position sélecteur de températures Temps de cuisson (minutes) Décongélation Décongeler tout type d’aliment Traditionnel Canard Rôti de veau ou de bœuf
 • Страница 51 из 63
  Maintenance ordinaire et entretien de la cuisinière Avant toute opération, coupez l’alimentation électrique de la cuisinière. Pour prolonger la durée de vie de votre cuisinière, nettoyez-la fréquemment, en n’oubliant pas que: • • • • • pour le nettoyage, ne pas utiliser d’appareils à vapeur les
 • Страница 52 из 63
  Aanwijzingen Om de doelmatigheid en veiligheid van dit toestel te garanderen raden wij u aan: • voor reparaties alleen de Service Centers te bellen die door de fabrikant gemachtigd zijn. • altijd gebruik te maken van originele onderdelen. 1 Dit apparaat is vervaardigd voor niet-professioneel
 • Страница 53 из 63
  Het installeren Deze instrukties zijn voor de bevoegde installateur, zodat deze het installeren, regelen en onderhoud op de juiste wijze uitvoert en volgens de geldende normen. Belangrijk: sluit altijd eerst de stroom af voordat u overgaat tot onderhoud, repareren enz.. 400 3N H05RR-F 5x2.5
 • Страница 54 из 63
  Technische gegevens Oven Afmetingen (HxBxD) Inhoud Max vermogen oven Keramiekplaat Links voor Links achter Rechts achter Rechts voor Maximum vermogen keramiekplaat Deze apparatuur voldoet aan de volgende richtlijnen van de gemeeschap: 39x41x34 cm 54 l. 2100 W - 1200 W 1700 W 1200 W 1700 W 5800 W -
 • Страница 55 из 63
  Instructies voor het gebruik De verschillende functies van de oven worden gekozen door middel van de knoppen op het bedieningspaneel. onderwarmte vereist is, zet u de schotel hoger of lager in de oven. Belangrijk: Wij raden aan bij het eerste gebruik de oven ongeveer een half uur leeg te laten
 • Страница 56 из 63
  Het braadspit Voor het activeren van het braadspit gaat u als volgt te werk: a) plaats de lekplaat op de 1° stand; b) zet de steun van het braadspit op de 3° stand en steek de vleespen door het gat heen in het braadspit achterin de oven; c) activeer het braadspit met de knop "L" op de positie . De
 • Страница 57 из 63
  Kooktips Plaats gebak altijd in een voorverwarmde oven, wacht op het einde van de voorverwarming dat wordt aangegeven doordat het rode controlelampje “O” uitgaat. Open gedurende het bakken de deur van de oven niet omdat het gebak kan inzakken. In het algemeen: De oven biedt een grote
 • Страница 58 из 63
  Instructies voor het gebruik van de keramiekplaat worden genomen. • U kunt op de keramiekplaten alle soorten pannen en bakpannen gebruiken. De onderkant van de pannen moet echter perfect plat zijn. Het spreekt vanzelf dat hoe dikker de bodem van de pan is, hoe gelijkmatiger de hitte wordt verdeeld.
 • Страница 59 из 63
  Kooktips Gewicht (kg) Positie ovenrekken van beneden af Voorverwarmen (minuten) Positie thermostaatknop Kooktijd (minuten) Eend Braadstuk Varkensrollade Koekjes (kruimeldeeg) Taarten 1 1 1 1 3 3 3 3 3 15 15 15 15 15 200 200 200 180 180 65-75 70-75 70-80 15-20 30-35 Pizza (op 2 roosters) Lasagne
 • Страница 60 из 63
  Normaal onderhoud en reinigen van het fornuis Sluit de stroom af voordat u enige handeling uitvoert. Voor een lange duurzaamheid van het fornuis is het belangrijk dat dit regelmatig wordt schoongemaakt. Onthoud het volgende: • Gebruik voor het reinigen geen stoomapparaat. • • • • de geëmailleerde
 • Страница 61 из 63
 • Страница 62 из 63
  02/06 - 195048013.02 viale Aristide Merloni, 47 60044 Fabriano (AN) Italy tel. +39 0732 6611 www.indesit.com
 • Страница 63 из 63